You are on page 1of 1

poslovne aktivnosti - glavne aktivnosti poduzeca koje stvaraju prihod

- novcani primici na osnovi prodaje roba ili pruzanja usluga i od predujmova od kupaca
- novcani primici od provizija naknada , tantijema
- novcani primici od osig drustva
-novcani izdaci dobavljacima za isporucenu robu ili usluge
- novcani izdaci zaposlenima
- novcani izdaci vezani za porez na dobit
- novcani izdaci za premije osiguranja
- novcani izdaci za isplate kamata

INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI - vezane uz promjene na dug imovini
- novcani primici od prodaje nekretnina , opreme
- novcani primici od povrata danih kredita drugima
-novcani primici od prodaja dionica , obveznica i dr pod
- novcani izdaci za nabavu nekretnina
- novcani izdaci na osnovi kredita danih drugima
- novcani izdaci za kupovinu dionica ili obveznica

FINANCIJSKE AKTIVNOSTI - aktivnosti vezane uz financiranje poslovanja
- novcani primici od emisije dionica
-novcani primici od emisije obveznica idrugih vrijed. papira
-novcani primici od primljenih kredita
- novcani izdaci za otkup vlastitih dionica
- novcani izdaci za dividende , kamate
- novcani izdaci na osnovi otplate kredita