P. 1
curs DIP 7

curs DIP 7

|Views: 1|Likes:
Published by Florin Senciuc
Pr. univ.dr. Mihai Mereuță
Pr. univ.dr. Mihai Mereuță

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Florin Senciuc on May 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2015

pdf

text

original

CAPITOLUL VII

IZVOARE SUBSIDIARE ŞI MIJLOACE AUXILIARE DE DETERMINARE,
INTERPRETARE ŞI DEZVOLTARE ALE DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC
Pe lângă tratat şi cutumă, ca izvoare principale ale dreptului internaţional public, întâlnim şi
izvoare subsidiare (secundare), mai precis indirecte, cum ar fi: hotărârile instanţelor udecătoreşti
naţionale, legislaţia internă a statelor, unele acte ale organizaţiilor şi instanţelor internaţionale,
actele unilaterale ale statelor! "e asemenea, pot fi considerate ca miloace au#iliare de
determinare a dreptului: urisprudenţa internaţională, rezoluţiile organizaţiilor internaţionale şi
doctrina!
VII.1 Izvoare !"#$#are a%e $re&'!%!# #('er(a)#o(a% &!"%#*
$ctele unilaterale ale statelor, deşi aparţin şi sunt opozabile numai statelor de la care
emană, pot genera efecte uridice în relaţiile internaţionale! "e e#emplu, declaraţia de neutralitate
a unui stat în raport cu un conflict armat, conduce la raporturi uridice între acel stat şi beligeranţi,
precum şi între acel stat şi întreaga comunitate internaţională, raporturi care trebuie să fie
conforme cu dreptul internaţional umanitar al conflictelor armate!
%a acte unilaterale ale statelor avem: promisiunea, protestul, recunoaşterea, renunţarea,
declaraţiile! Prin unele dintre acestea, statele îşi asumă individual obligaţii (promisiunea) sau
resping anumite obligaţii internaţionale (protestul, rezerva la un tratat internaţional), ori renunţă la
un drept (renunţarea) sau recunosc o situaţie uridică internaţională (recunoaşterea)!
$ctele unilaterale ale statelor, ca şi tratatele şi cutumele, sunt fundamentate pe buna&
credinţă! ' promisiune făcută printr&un act unilateral, de e#emplu, trebuie să fie respectată cu
bună&credinţă, dar pe baza libertăţii statelor, adică şi cu posibilitatea acestora de a o retrage atunci
când consideră necesar şi în interesul lor! (n concluzie, actele unilaterale ale statelor, pentru că
produc efecte uridice în relaţiile dintre ele şi sunt incidente dreptului internaţional public, pot fi
considerate ca izvoare subsidiare ale dreptului internaţional public!
$ctele unilaterale ale organizaţiilor şi ale altor instituţii internaţionale, precum şi
regulamentele interioare ale organizaţiilor (de e#emplu regulamentele de funcţionare ale unor
organe ale acestora), regulamentele instanţelor de udecată internaţionale (de e#emplu
)egulamentul %urţii *nternaţionale de +ustiţie, )egulamentul de procedură şi probă al %urţii Penale
*nternaţionale , %!P!*! , etc!) şi alte instrumente uridice care reglementează funcţionarea lor
internă pot fi considerate ca izvoare subsidiare, derivate ale dreptului internaţional public!
1
-rebuie făcută precizarea că în această categorie nu pot fi incluse actele constitutive ale
organizaţiilor internaţionale şi statutele instituţiilor internaţionale, cum ar fi %arta '!.!/!, 0tatutul
%onsiliului 1uropei, 0tatutul %urţii *nternaţionale de +ustiţie, 0tatutul %urţii Penale *nternaţionale,
etc! $cestea sunt tratate internaţionale, deci izvoare principale ale dreptului internaţional public!
2egile interne ale statelor pot fi considerate izvoare subsidiare ale dreptului internaţional
public numai în măsura în care ele contribuie la formarea unor norme de drept internaţional, de
regulă pe cale cutumiară! "e e#emplu, când mai multe state adoptă legi similare în domenii care
interesează dreptul internaţional (cetăţenia, dreptul de azil, e#trădarea etc!) se pot crea reguli
internaţionale, mai întâi pe cale cutumiară & practica statelor) şi apoi pe cale convenţională!
$ceeaşi calitate o pot avea legile naţionale şi atunci când au aplicaţie în soluţionarea unor
cauze deduse udecăţii internaţionale (de e#emplu %urtea Penală *nternaţională, art! 34)!
5otărârile instanţelor de udecată naţionale pot influenţa în anumite situaţii formarea unor
reguli de drept internaţional, ca şi legile interne, prin practica udecătorească uniformă a mai multor
state! (n cauze care au incidenţă asupra relaţiilor internaţionale, se poate aunge la practici
comune care, pe cale cutumiară sau convenţională, duc la crearea de noi reguli uridice
internaţionale!
VII.+. M#,%oa*e a!-#%#are $e $e'er.#(are a%e $re&'!%!# #('er(a)#o(a% &!"%#*
+urisprudenţa internaţională, fie că este vorba despre hotărâri ale -ribunalelor arbitrare, fie
despre hotărâri ale instanţelor de udecată internaţionale, permanente sau ad&hoc, nu reprezintă
un izvor de drept internaţional, ci doar un miloc au#iliar de determinare a dreptului!
$ceste hotărâri au putere numai pentru cauzele soluţionate! "e e#emplu, 0tatutul %urţii
*nternaţionale de +ustiţie, calificând hotărârile udecătoreşti ca miloace au#iliare de determinare a
dreptului şi nu ca izvoare de drept, precizează la art! 67 că 8decizia %urţii nu are forţă obligatorie
decât între părţile în litigiu şi numai pentru cauza pe care o soluţionează9!
:ai precis, 0tatutul %urţii Penale *nternaţionale, când stabileşte dreptul aplicabil, nu face
referire directă la deciziile (hotărârile) sale anterioare, ci la principiile şi regulile pe care le&a
interpretat anterior prin aceste decizii! Prin hotărârile instanţelor internaţionale se aplică dreptul, nu
se creează drept, deşi pot contribui, într&o oarecare măsură, la dezvoltarea pe cale cutumiară a
dreptului internaţional, constituindu&se ca o sursă de inspiraţie!
"octrina celor mai calificaţi specialişti în dreptul public ai diferitelor naţiuni, aşa cum este
formulat în 0tatutul %urţii *nternaţionale de +ustiţie, nu este un izvor de drept! "octrina de drept
2
internaţional public nu este alcătuită numai din opera specialiştilor în dreptul internaţional, ci şi din
lucrările unor instituţii internaţionale de cercetare sau organizaţii ştiinţifice internaţionale!
1a nu are un rol creator, contribuind numai la interpretarea, sistematizarea şi determinarea
pe cale 8de lege ferenda9 (ca propuneri) a dreptului internaţional public!
Prin urmare, doctrina poate avea un rol important în apariţia de noi norme de drept
internaţional, statele şi organizaţiile internaţionale putând ţine seama de propunerile specialiştilor!
*nstanţele internaţionale pot folosi interpretările doctrinare în activitatea de soluţionare a
diferendelor, dar nu sunt izvoare uridice, ci opinii ale specialiştilor în drept internaţional public!
)ezoluţiile organizaţiilor internaţionale, cu mici e#cepţii, nu au valoare de izvor de drept
internaţional, dar pot contribui, prin recomandările pe care le conţin, la crearea de noi norme
uridice internaţionale! $ceastă calitate este determinată în doctrină prin sintagma 8predrept9!
0unt bine cunoscute, în acest sens, rezoluţiile $dunării ;enerale '!.!/! prin care s&au
adoptat numeroase declaraţii şi te#te ale unor proiecte de tratate care, ulterior, prin acordul de
voinţă al statelor, au devenit izvoare importante ale dreptului internaţional public general!
:aoritatea declaraţiilor $dunării ;enerale a '!.!/!, în domenii importante ale relaţiilor
internaţionale, s&a concretizat în te#te convenţionale, de e#emplu:
& )ezoluţia din 4< decembrie 47=> prin care s&a adoptat "eclaraţia /niversală a "repturilor
'mului şi rezoluţiile din decembrie 47?? prin care s&au adoptat şi s&au deschis semnării, ratificării
şi aderării Pactele privind drepturile omului în sistemul .aţiunilor /nite, inspirate tocmai de
"eclaraţia /niversală a "repturilor 'mului@
& )ezoluţiile din 3A noiembrie 47?A, prin care s&a adoptat "eclaraţia .aţiunilor /nite
asupra eliminării tuturor formelor de discriminare rasială, şi )ezoluţia din 34 decembrie 47?6, prin
care s&a adoptat şi deschis pentru semnare şi ratificare %onvenţia internaţională cu acelaşi obiect@
& )ezoluţia din 7 decembrie 47B6, prin care s&a adoptat "eclaraţia asupra protecţiei tuturor
persoanelor împotriva torturii şi a altor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, şi
)ezoluţia din 4< decembrie 47>=, prin care s&a adoptat şi deschis spre semnare şi ratificare
%onvenţia cu acelaşi obiect, etc!
-este de autoevaluare:
4! %are sunt izvoarele subsidiare ale dreptului internaţional publicC
3! %e stipulează rezoluţia din 4< decembrie 47=>C
A! %e s&a adoptat prin rezoluţia din 3A noiembrie 47?AC
3
=! %e s&a instituit prin rezoluţia din 7 decembrie 47B6C
6! %are sunt miloacele au#iliare de determinare ale dreptului internaţional publicC
4

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->