You are on page 1of 8

D..

LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI1

SLAM HUKUKU-2

1. Cumhura gre veklet akdinin rknleri
aadakilerden hangisidir?

A. Mvekkil, icap, kabul, vekil
B. Mvekkil, vekil, mahal vekle, icap
C. Vekil, mvekkil, kabul, tevkil sas
D. Mvekkil, vekil, mahal vekle, tevkil sigas
E. Mahal vekle, tevkil sas, mvekkil, icap

2. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
Hanefiler, deli olann bazen akl salna
kavumas durumunda, akl sal
yerindeyken yapm olduu vekalet akdini
................. saymlardr.

A. Batl
B. Sahih
C. Fasit
D. Mekruh
E. Haram

3. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
afii mezhebinin grne gre, mrteddin
veklette bulunmas ............. .

A. Sahihtir
B. Fasittir
C. Mekruhtur
D. Caizdir
E. Batldr


4. afii mezhebine gre kr birinin vekil tayin
etmesinin hkm aadakilerden hangisidir?

A. Batldr
B. Caiz deildir
C. Mekruh grmlerdir
D. Sahihtir
E. Mbahtr5. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
Hanefilere gre, mrteddin yapaca vekilliin,
slam beldesinde kald mddet ierisinde
........................ .

A. Sahihtir
B. Batldr
C. Fasittir
D. Haramdr
E. Mekruhtur


6. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
afii alimleri veklet akdinin gereklemesi iin
........ art ileri srmlerdir?

A. ki
B. Drt
C.
D. Be
E. Alt


D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

2

SLAM HUKUKU-2

7. afii mezhebinde icap ve kabul iin ka
art ileri srmlerdir?

A.
B. ki
C. Drt
D. Be
E. Alt

8. Cumhura gre l arazilerin ihyasnda
imamn izni aranr m?

A. Haramdr izni aranr
B. arttr
C. zni aranmaz
D. Fasittir aranmaz
E. Gereklidir

9. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
Mlkiyeti belli olmayan araziler konusunda,
Hanefilerden imam Muhammed, afii ve
Hanbeli mezhebinin grne gre bu gibi
yerler .................................. deerlendirilmesi
gerekir.

A. hya ile malik olunur
B. Malik olunmaz
C. Beytul-mal tarafndan kayt altna
alnr
D. hya ile mlkiyet altna alnr
E. Halkn yarar dorultusunda datlr
10.Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
Cumhura gre, zimmi birinin bir Mslman
gibi slam diyarnda l araziyi ihya haklarna
.............. .

A. Sahip deildir
B. Fasit grlr
C. hya hakkna sahip deildir
D. Caiz grlmemitir
E. Sahiptir


11. Cumhura gre, l arazinin ihmal veya
terk edilmesi durumunda, baka biri gelip
oray eker veya imar ederse ihya kime kalr?

A. Cumhura gre ihya birinci ahsa kalr
B. Cumhura gre ihya ikinci ahsa kalr
C. Devlete kalr
D. Beyt'l-male kalr
E. Cumhura gre halka datlr
12. Mecelle-i Ahkam Adliye'de "l arazilerle
ilgili madde yer alm mdr?

A. Gerek grlmemitir
B. Toprak ve Arazi kanunnamesinde yer
almtr
C. Toprak ve arazilerle ilgili bilgi yok
D. Toprak ve l arazilerle ilgili maddeler
bulunmaktadr
E. Toprak konularna yer verilmemitir

13. Vedann lgat anlam aadakilerden
hangisidir?

A. Brakmak, terketmek
B. Eit
C. Msavat
D. Almak, toplamak
E. Datmak

D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

3

SLAM HUKUKU-2

14. Hanefilere gre vediay kabulnn hkm
nedir?

A. Haramdr
B. Mstahaptr
C. Fasittir
D. Mekruhtur
E. Gnahkardr

15. Hanefi ve afiilere gre, vedin vediy
korumas karlnda bir cret talebinde
bulunmasnn hkm nedir?

A. Haramdr
B. Mekruhtur
C. Fasittir
D. Gayri sahih
E. Caizdir

16. Cumhura gre vedann rknleri
nelerdir?

A. Vedi, sa, icap
B. Sa, icap, kabul
C. Vediann kendisi, siga, akit yapan iki
taraf
D. Akit yapan iki taraf, sa, icap ve kabul
E. Sa, icap ve kabul, mahal

17. Hanefilere gre ocuun vediay kabul
etmesinin hkm nedir?

A. Fasittir
B. Caiz deildir
C. Batldr
D. Sahihtir
E. Sahih deildir


18. Aadakilerden hangisi vedann tazmin
sebeplerinden grlmemitir?

A. Sahibinden izinsiz kullanmas sonucu
zarar grecek bir tarzda kullanmas
tazmin sebebi saylmtr.
B. Vediann baka bir malla kartrlmas
C. Vasilerin vediadan haberleri yoksa
D. Mdan vediay inkar etmesi tazmin
sebeplerinden grlmtr.
E. Vediann ticaret mal gibi kullanlmas

19. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
afiilere gre irketin tarifi:Bir malda iki veya
daha fazla kiinin tayin eklinde deil, .......
eklinde haklarnn sahibi olmasdr.

A. Sz
B. Davran
C. aret
D. htisas
E. yu20. Aadakilerden hangisi irketin meru
olmasnn hikmeti deildir?

A. nsanlar arasnda kar amal ortakln
salanmas.
B. lkenin ekonomik kalknmasna vesile
olur.
C. "yilik ve hayr zerine yardmlan",
ayeti gereince, insanlar arasnda
temelinde hayr vetakvaya dayal
ibirliinin olumas.
D. Tecrbe ve birikimin paylalmas
salanr.
E. nsann bamsz bir ekilde, istek ve
iradesiyle almas.


D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

4

SLAM HUKUKU-2

21. Aadakilerden hangisi akit irketi
deildir?

A. Mlk irketi
B. Mufavada irketi
C. Ebdan irketi
D. Vcahe irketi
E. nan irketi

22. Cmledeki boluu aadaki
seeneklerden uygun olanyla doldurunuz.
bn Kudame, ...... irketinin caiz olduu
hususunda ilim ehlinin ittifak ettiklerini
sylemitir.

A. Ebdan
B. Mufavada
C. Vcahe
D. nan
E. Mlk

23. Mufavada irketinin szlk anlam
aadakilerden hangisidir?
A. Eit
B. Beden
C. Vekalet
D. Tasarruf
E. Gven


24. mam afii'ye gre mufvada irketinin
hkm aadakilerden hangisidir?

A. Caizdir
B. Sahihtir
C. Mstahaptr
D. Mekruhtur
E. Batldr


25. Lukata ile ilgili aadaki klardan hangisi
dorudur?

A. Lukata, onu bulann elinde kaytsz
artsz emanet hkmndedir
B. Lukatay elinde bulunduran kii,
hakimin izni olmakszn kullanmas
durumunda kullanmbedelini tazminle
ykmldr.
C. Lukata bulan kii, mal temellk
kasdyla eline geirmesi durumunda
gasp hkmnde saylr.
D. Lukata onu bulann mlkiyetine
gemi olur
E. Lukatay bulan ahs, onun menfaatine
sahip olmu olur


D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

5

SLAM FELSEFES
1.Aadakilerden hangisi slam felsefesine
etki eden yabanc felsefelerden biridir?
A. Skolastik felsefe
B. in felsefesi
C. Yenia felsefesi
D. Milet okulu
E. Hellenistik felsefe
2. Aadaki hangisi Abbasi dnemi tercme
hareketinin sebeplerinden bir tanesi deildir?

A. Abbasi hkmdarlarnn Badatta bir
dnya imparatorluunun yneticileri
olmay hedeflemeleri
B. Bir imparatorluun baehri olan
Badat toplumunun ihtiyalar
C. Abbasi imparatorluk devletinin
ihtiyalar
D. Kuran metninin lafznn daha iyi
anlalmas iin akl ilimlere olan
ihtiya
E. Hibiri
3. slam felsefesinde gelenek oluturan
dnceler hakknda verilen bilgilerden
hangisi dorudur?

A. Meailik, XII. yzyln sonlarna doru
ortaya kan bir akmdr.
B. slm dnce tarihinde en yaygn
etkiye sahip olan ekol hi phesiz
Melik'tir.
C. slam filozoflarnn geneli Dehri ekole
mensuptur.
D. Meai felsefe, Nur nazariyesini temel
alr.
E. slam filozoflar terminoloji, metot ve
sistem olarak Demokritosun etkisinde
kalmlardr.


4. Meai ekol temsil eden en nemli slam
filozoflar kimlerdir?

A. Shreverdi, Gazali, Kindi, Farabi
B. Fahreddin Razi, Nasreddin Tusi,
Lahici, Farabi
C. Kind, Frb, bn Sn, bn Rd
D. bn Tufeyl, bn Haldun, Ebubekir Razi,
Kindi
E. Cabir b. Hayyan, Kindi, Biruni, Molla
Sadra

5. bn Sina sonras felsefe hareketleri
hakknda verilen bilgilerden hangisi
dorudur?

A. En nemli dnrler bn Ravendi,
Ebubekir Razi, Kindi ve Farabidir.
B. Bu dnemde grlen en nemli felsefi
hareketler dehrilik, maddiyyun ve
ilahiyyundur.
C. Felsefe, Dou slam dnyasnda kelami
felsefe ve rakilik ile tezahr ederken
Bat slam dnyasnda bn Bace, bn
Tufeyl ve bn Rd ile temsil
edilmektedir.
D. Farabi, bn Miskeveyh, Gazali gibi
filozoflarla hvan Safa gibi gruplarn
yaad slam felsefesinin altn
dnemidir.
E. Dou slam dnyasnda felsefe gelime
devrini tamamlayp zirve noktasna
ulamken Bat slam dnyasnda
(Endls) felsefeyle ilgili bir gelime
yaanmamaktadr.D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

6

SLAM FELSEFES
6. nsan sanatlarnn deer ve mertebe
bakmndan en stn felsefedir. Felsefenin
tarifi nsann gc lsnde varln
hakikatini bilmesidir. nk filozofun
bilgiden amac gerein bilgisini yakalama,
davrannn amac ise srekli fiil deil,
geree uygun davranmaktr. nk biz
geree ulanca o yndeki fiilimiz sona erer.
diyen Kindi hangi anlam kast etmemitir?
A. Felsefe akl kullanarak gerekliin
bilgisine ulamaya alr.
B. Gerekliin bilgisine, en erefli sanat
olan felsefe ile ulaabiliriz.
C. Filozof gerekliin bilgisini elde
ettikten sonra buna uygun
davranmaya alr.
D. Felsefe insani sanatlardan bir tanesi
olup en ereflisidir.
E. Felsefe gerekliin bilgisine ulamada
baka bir kaynaa muhta deildir

7. bn Ravendi ve Zekeriyya Razinin
eletirilerinin felsefe gelenei zerinde etkisi
olmu mudur?

A. Hayr, hibir etkisi olmamtr.
B. Evet olmutur. Mslman filozoflar bu
iki filozofun eletirilerine rasyonel
cevap vermeye almtr.
C. Evet olmutur. Fakat filozoflar deil de
sadece kelamclar cevap vermeye
almlardr.
D. Hayr, hibir etkisi olmamtr. nk
eserleri ve fikirleri hi yaylmamtr.
E. Hibiri8. Zekeriyya Razinin be ezeli ilkesi
aadakilerden hangisidir?

A. Yaratc (Tanr), akl, heyl (madde),
atom ve dehr (zaman)
B. lk Muharrik, nefis (ruh), heyl (mad-
de), atom ve dehr (zaman).
C. Bir, Akl, nefis (ruh), heyl (madde)
ve hal (mekn).
D. Yaratc (Tanr), nefis (ruh), heyl
(madde), hal (mekn) ve dehr
(zaman).
E. Hibiri


9. Din-felsefe ilikisini zmlemesine dair
aadaki nermelerden hangisi Kindi iin
dorudur?
Felsefe ile dinin her ikisi de hakikati ifade
eder.
Din ile felsefenin konular benzerdir.
Din ile felsefenin ikisinin de amac ayndr.
Din ile felsefe arasnda uzlam vardr.

A. I, II
B. II, III
C. I, II, III,
D. I, II, III, IV
E. I, III

10. hvan- Safa cemiyetinin dini metinleri
anlamadaki yntemi nedir?
A. Akli tevil
B. Dile dayal tevil
C. Nassa dayal tevil
D. Batni tevil
E. Rivayetlere dayal tevil
D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

7

SLAM FELSEFES
11. Farabiye gre varlk hiyerari nasldr?

A. Tanr, 2) Ayrk Akllar ve Gk Kreleri, 3)
Olu-bozulu alemi: norganik varlklar,
Bitkiler, Hayvanlar ve nsan
B. 1) Bir, 2) Akl 3) Ruh, 4) Olu-bozulu
alemi: norganik varlklar, Bitkiler,
Hayvanlar ve nsan
C. 1) Tanr, 2) Zaman 3) Akllar ve Gk
Kreleri, 3) Duyular alemi
D. 1) Tanr, 2) Zaman 3) Mekan, 3) Madde ve
4) Olu bozulu alemi
E. Hibiri12. Farabide fikri erdemlerin ilevi nedir?

A. Teorik bilgiye ulama
B. Davransal erdemler salama
C. Sanat ve meslek alanndaki erdemleri
ortaya karma
D. Toplumsal dzenin ilkelerini salama
E. Ahlaki erdemlerin ilkelerini bilme
13. Aadaki sebeplerden hangileri
Farabinin sudur teorisine bavurmasnn bir
sebebi olarak saylabilir.

I. Birden ancak bir kar ilkesinden taviz
vermeden okluun ortaya kn aklama,
II.Varln zamansal adan sonra olmadn
temellendirme,
III. er kavramna makul bir yorum getirme ve
varlktaki ktln Tanr ile bir ilgisinin
bulunmadn ispat etme

A. I
B. II
C. II,III
D. I, II, III
E. III, I


14. hvana gre felsefenin amac nedir?

A. Doru bilgiye ulatrma
B. Toplumu mutlulua kavuturma
C. Ruhu arndrma
D. Ailenin refah ve esenlii
E. Akli birlii salama15. bn Sinann felsefesini en geni bir ekilde
ortaya koyan ansiklopedik eserin ad
aadakilerden hangisidir?

A. Necat
B. arat vet-Tenbihat
C. ifa
D. el-Kanun
E. Mbahasat16. bn Sinann kavramsal sisteminde varl
bakasndan olmayp kendisinden gelen
mevcuda ne ad verilir?

A. Vacibul-vcud bi-zatihi
B. Mmkinul-vcud bi-zatihi
C. Vacibul-vcud bi-gayrihi
D. Mmkinul-vcud bi-gayrihi
E. Vacibul-vcud fi nefsihi17. Aadakilerden hangisi bn Sinaya gre
akl eitleri arasnda yer almaz?

A. Beyani Akl
B. Bilkuvve akl
C. Bilmeleke akl
D. Mstefad akl
E. Pragmatik akl
D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

8

SLAM FELSEFES
18. Gazzalinin filozoflar tekfirle itham ettii
konular aadakilerden hangisidir?

A. Tanrnn bilgisi/lemin bekas/ Ruhun
kadimlii
B. Cismin ilkeleri /Ahlaki erdemler/ Kader
C. Ahlakn kayna/ Matematik bilgi/
Nedensellik
D. Nbvvet /Kader/ Kesin bilginin akli
olmas
E. Tanrnn bilgisi/lemin kdemi /
Harin ruhani olmas


19. bn Bace felsefesinin temelini oluturan
hususlar nelerdir?

A. nsan ve insan mutluluu
B. Evrendeki olu ve bozulu
C. Metafizik alemin bilgisini elde etme
D. Ruhla beden mnasebeti
E. Cevher eitleri


20. bn Tufeylin ortaya koymaya alt
felsefenin ad aadakilerden hangisidir?
A. Meailik
B. Merkilik
C. Earilik
D. rakilik
E. Haevilik

21. bn Rdn din-felsefe ilikilerine dair
grlerini aadaki nermelerden hangisi
tam olarak ifade eder?

A. Felsefe ve dinin amalar farkldr
B. Vahiy bilgisi felsefi bilgiyi dlar
C. Filozof peygamberden stndr
D. Felsefe ve din dili zt karakterlidir
E. Din felsefi soruturmay gerekli grr


22.bn Rde gre nefsin tanm
aadakilerden hangisidir?

A. Nefs bedenden ayr olan cevherdir
B. Nefs varlklara bireyselliklerini veren
ilkedir
C. Nefs tabii organik cismin ilk
yetkinliidir
D. Nefs hareketin ilkesidir
E. Nefs duyum, idrak ve hareketin
ilkesidir
23. rak felsefesini Meai dnceden
ayran temel unsur nedir?

A. Vahye dayal olmas
B. Kefe ve nazara dayal olmas
C. Tasavvufa dayal olmas
D. Nazar ncelemesi
E. Kefi ncelemesi

24. Shreverdinin meailik eletirileri
arasnda aadakilerden hangisi yer almaz?

A. Kategoriler eletirisi
B. Tanm teorisi eletirisi
C. Sudur teorisi eletirisi
D. Cisim tanm eletirisi
E. Bilgi edinme yntemi eletirisi
25. bn Haldun toplumun teekkln
aadakilerden hangisiyle aklar?

A. Dinsel pratiklerin toplumsall
B. nsann doas gerei yneten
ynetilen ilikisi ierisinde olmas
C. nsann doas gerei dayanma ve
paylamaya muhta olmas
D. nsan iin yalnz yaamann zorluu
E. Yetkinliin yalnz elde edilememesi