You are on page 1of 8

D..

LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI1

ARAPA-1
1.-3. sorulardaki cmlelerde yer alan
boluklar iin uygun seenei iaretleyiniz.

1.

........

...........

.
A) /


B) /


C)


D) /


E)


2.

.............
A)


B)


C)


D)


E)


3.

..........


A)


B)


C)


D)


E)


4.-6. sorularda yanl olan seenei
iaretleyiniz.

4.
A)


B)


C)


D)


E)

5.
A)


B)


C)


D)


E)6.
A)


B)


C)


D)


E)


D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

2

ARAPA-1

7.

cmlesinde alt izili kelimelerin irab


iin aadakilerden hangisi sylenebilir.
A) merf mecrr - mecrr
B) mecrr mansb - mecrr
C) mansb - mecrr - mecrr
D) mecrr - mecrr mecrr
E) meczm - mecrr - mecrr

8.

cmlesinde alt izili


kelimenin irab nedir.
A( Mefl bih, Mansb, Nasb almeti ye
harfidir.
B( Fil Mansb, nasb almeti eliftir.
C( Naib-i fil, merf, ref almeti eliftir.
D( Fil, merf, ref almeti eliftir.
E( Fil, merf, ref almeti yedir.9. ve 10. Sorulardaki doru seenei
iaretleyiniz


9.
A( Karklktan korkulduu zaman fil
meflden nce de gelebilir sonra da.
B( Sonu elif ile biten muzri fiiller takdiri
fetha ile nasb olurlar.
C(

nasb edatnn lmut-tallden sonra gizli


gelmesi vaciptir.
D( Marife isimden sonra gelen cmle sfat
cmlesidir.
E) Muzari fiillerin efl-i erbea sigalar kesre
ile cer olurlar.

10.
A( zfetten amalanan sadece tahfftir.
B( zfet-i beyniyye, izfette muzf ve
muzfun ileyh arasnda () harf-i cerinin
varolduu dnlen izfet eklidir.
C( Be isim vv ile ref, y ile nasb ve cer
olurlar.
D( Sonu devaml ayn hal zere olan kelimeye
murab denir.
E) Sonuna nn-u nisve ve tekid (pekitirme)
nnu birleen muzriler mebn olurlar.

11.

I. (sra, 110).

II. (Vakia 83-84)


Yukardaki ayetlerde geen alt izili
kelimelerdeki tenvin tr aadakilerden
hangisinde doru olarak verilmitir.?
A) I.ve II. Tenkir
B) I. Bedel II. Tenkir
C) I. Mkabele II. Bedel
D) I. ve II. Bedel
E) I. Tenkir II. Temkin
12. Aadakilerden hangisi dolayl masdar
edatlarndan biri deildir.?
A)

B)

C)

D)

E)13. Aadakilerden hangisi mastarn amel
etme artlarndan biri deildir?
A) Fiilin yerine geebilmeli
B) Fiil veya ile beraber kullanlyorsa
mastarn yerine geebilmeli
C) Mamul mastardan sonra gelmeli
D) Amelini tamamlamadan sfat almamal
E) Tekid(pekitirme), nev(eid,tr) ve
msaar mastarlarn yerine geebilmeli.D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

3

ARAPA-1
14. Aada ism-i fail ile ilgili sylenenlerden
hangisi yanltr?
A) Masdar gibi failine izafe edilebilir.
B) Fiil gibi mteadd olabilir.
C) Amel etme artlardan en nemlisi taksn
almasdr.
D) Fiil gibi lazm olabilir.
E)Masdar gibi mefuln bihiye izafe edilebilir.

15. Anlaml bir hkm ieren sz dizimine
denir.
Yukardaki tanm aadakilerden hangisine
aittir.
A)Cmle
B)sim
C)Mbteda
D)Fail
E)ibhi cmle

16.
I. Kelime, cmleyi oluturan en kk edir.
II. Fiil, gemi zaman diliminde meydana
gelen bir eyleme delalet eden ve zaman
ieren szck trdr.
III. sim, belli bir anlam olan zaman anlamn
ihtiva eden kelime eidir.
IV. Harf, kendi bana bir anlam olmayan
isim veya fiille beraber kullanldnda anlam
aa kan szck trdr.
Yukardaki aklamalardan hangileri
dorudur?
A)I-II-III B)I-III-IV C)II-III-IV
D)I-II-IV E)HepsiSoru 17. Aadaki cmlelerin hangisinde
mbteda marife olarak kullanlmtr?
A)


B)


C)


D)


E)


Soru 18. Aadakilerden hangisi mbtedann
zorunlu olarak haberden nce gelmesi
gereken yerlerden deildir?
A) Mbteda, cmlenin banda kullanlmas
gereken edatlardan olutuunda
B) Haber, fiilin yerine geen masdardan
olumas halinde
C) Mbteda ve haberin marifelik ve nekrelik
asndan eit olmas halinde
D) Mbteda haberle snrlandrlmak istenirse
E) btida/pekitirme lamyla beraber
kullanld vakit19. Aadaki cmlelerin hangisinde mbtada
zorunlu olarak hazfedilmemitir?
A)


B)


C)


D)


E)
D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

4

ARAPA-1

20.
I


II


III


IV


Yukarda haber, geli biimi asndan ikili
gruba ayrlmak istendiinde hangisi darda
kalr?
A) I B) II C) III D) IV E)V

21.-23. Sorularda bo braklan yerlere uygun
kelime veya kelimeleri getiriniz.
Not: Arapa sadan balanmaktadr.

Soru 21.

)........( )........(
A)


B)


C)


D)


E)


22.

)..........( ).........(
A)

B)


C)

D)


E)
23. )...... ).........(

(
A)


B)

C)


D)

E)24.-25. Sorularda yanl olan seenei
bulunuz.

24.
A) Ecvef fiilin

ve

bblarnda
ism-i fil ve ism-i meflu ayn olur.
B) Ecvef fiilin

ve

bblarnda
masdarn sonuna ( ) eklenir.
C) Cezm halinde efl-i erbaada ecvef
fiilerinden illet harfi dmez.
D)

fiilinin emri srekli

gelmesi
gerekir.
E) Vavl misallerde ( ) harfi,


vezninde der.


25.
A)

fiilinin emri

gelir.
B)

fiilinin ism-i faili

gelir.
C)

fiilinin ism-i faili

gelir.
D)

fiilinin ism-i mefulu

gelir.
E)

fiilinin ism-i faili

gelir.

D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

5

MANTIK
1. Aadakilerden hangisi mant Arapaya
tercme edenlerden deildir?

A. Huneyn b. shak
B. shak bin Huneyn
C. Yuhanna b. Haylan
D. Sabit bin Kurra
E. Tehodore ebu Kurra2. "Canl - Cisim" terimleri arasnda nasl bir
iliki vardr?

A. Eitlik
B. Ayrklk
C. Tam giriimlilik
D. Eksik giriimlilik
E. Hibiri3. Aadaki seeneklerin hangisi karmak
nermedir?

A. On drt yanda tahta geen II
Mehmet bir ocuktur.
B. II Murat padiah deildir veya ba
komutan deildir.
C. Ordu ba komutanszdr.
D. Btn Hallar frsat kollamaktadr.
E. II Mehmet tahtta kalrsa devlet g
kaybedecektir.4. Baz bitkiler ieksizdir nermesinin
eliiinin dz dndrmesi aadakilerden
hangisidir?

A. Baz bitkiler iek deildir
B. Her bitki iektir
C. Hibir ieksiz bitki deildir
D. Baz iek bitkidir
E. Baz ieksiz bitkidir


5. Baz renci imamdr nermesinin
altnn ters dndrmesi aadakilerden
hangisidir?

A. Her imam rencidir
B. Hibir imam renci olmayan deildir
C. Baz imam olmayan renci olmayan
deildir
D. Her imam olmayan renci
olmayandr
E. Bu nermenin eliiinin ters
dndrmesi olamaz
6. Aada basit kesin kyas hakknda verilen
bilgilerden hangisi yanltr?

A. Basit kesin kyasn geerlilii formuna
baldr.
B. Basit kesin kyasn ekli orta terimin
konumuna baldr
C. Basit kesin kyas iki ncl bir sonutan
meydana gelir.
D. Basit kesin kyasta sonucun znesine
kk terim denilir
E. Basit kesin kyasn geerli olmas iin
ncllerin doru olmas gerekir
Btn cisimler yer kaplar
Baz cisimler canldr
O halde baz canllar yer kaplar.
7. Yukardaki kyas kanc ekildendir?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. HibiriD.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

6

MANTIK
8. Yukardaki kyasta yer kaplar terimi,
kyasn hangi unsurudur?

A. Byk nermesi
B. Sonu terimi
C. Orta terimi
D. Byk terimi
E. Kk terimi

Her imam namaz klar
Her mslman namaz klar
O halde her mslman imamdr
9. Yukardaki rnekte, kyasn hangi artna
uyulmamtr?

A. Sonu ncllerin zayfna tabidir
B. Kyasta orta, kk ve byk olmak
zere terim bulunmaldr.
C. Orta terim sonuta bulunmamaldr
D. ki tikelden kmaz
E. Orta terim iki nclde de tikel olarak
alnamaz.

Her imam namaz kldrr
Her imam bilgilidir
----------------------------
10. Yukardaki kyasn sonucu nedir?

A. Baz bilgili namaz kldrr
B. Her bilgili namaz kldrr
C. Her namaz kldran bilgilidir
D. Baz bilgili imamdr
E. Her namaz kldran imamdr


Hibir mslman cahil deildir
Baz cahil kitap okur
---------------------------------
11. Yukardaki kyasn sonucu nedir?

A. Her kitap okuyan mslmandr
B. Hibir kitap okuyan mslman deildir
C. Baz kitap okuyan mslmandr
D. Baz kitap okuyan mslman deildir
E. Baz kitap okuyanlar cahildirHibir mslman aptal deildir
------------------------------
Baz insanlar mslman deildir
12. Yukardaki kyasta bo braklan yere
hangi ncl gelmelidir?

A. Baz aptallar cahildir
B. Baz aptallar mslman deildir
C. Hibir aptal mslman deildir
D. Hibir insan aptal deildir
E. Baz insanlar aptaldrHer kitap bilgi verir
Her bilgi veren deerlidir
-------------------------
13. Yukardaki kyasn sonucu nedir?

A. Baz deerliler kitaptr
B. Baz deerli bilgi verir
C. Her deerli kitaptr
D. Her kitap deerlidir
E. Baz kitap deerli deildir

D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

7

MANTIK
Kur'an okursan huzur bulursun
-------------------------------
O halde Kur'an okumadn
14. Yukardaki kyasta bo braklan yere
hangi ncl gelmelidir?

A. Huzur buldun
B. Huzur bulmadn
C. Kur'an okumadn
D. Kur'an okudurn
E. Abdestin yoktu

15. Aada birinci ekille ilgili verilen
bilgilerden hangisi yanltr?

A. limler en ok birinci ekli kullanr
B. Birinci ekil drt kategorik nermeyi
de sonu olarak verir
C. Birinci ekilde olumsuz sonu yoktur
D. Ya hep ya hi prensibi birinci ekle
dorudan uygulanr
E. Birinci ekilde sonu apaktr

16. Hava ya bulutludur veya gnelidir
nermesine, semeli ncl olarak
aadakilerden hangisini koyarsak kyasmz
geerli olur?
A. Hava bulutlu deildir
B. Hava yamurludur
C. Hava gnelidir
D. Hava bulutludur
E. Hava paral bulutludurErken yatan erken kalkar
Erken kalkan yol alr
Yol alan hedefine zamannda varr
Hedefine zamannda varan baarl olur
-------------------------------
17. Yukardaki kyasn sonucu
aadakilerden hangisidir?

A. Baarl olan kariyer yapar
B. Kariyer yapan baarldr
C. Erken yatan baarl olur
D. Baarl olan ok alr
E. ok alan kazanr


18. Hulfi kyasta temel kabul edilen mantalite
aadakilerden hangisidir?

A. Bu fikir doru ise kart da dorudur
B. Bu fikir yanlsa kart da yanltr
C. Bu fikir doru ise kart yanl deildir
D. Bu fikir yanlsa kart dorudur
E. Bu fikir yanlsa senin fikrin dorudur.
Eer kitap okursan kltrn geniler
Eer vaktini iyi deerlendirirsen baarl
olursun
----------------------------------------
O halde ne kitap okuyorsun ne de vaktini iyi
deerlendiriyorsun

19. Yukarda bo braklan yere
aadakilerden hangisi gelmelidir?

A. Hem kltrn geni hem de baarlsn
B. Kltrn geni fakat baaramyorsun
C. Hem kitap okumuyorsun hem de
baarl olmuyorsun
D. Hem bo vakit geiriyorsun hem de
okumuyorsun
E. Ne kltrn geni ne de baarlsn


D.. LAHYAT FAKLTES - LTAM FNAL SINAVI

8

MANTIK
20. Aadakilerden hangisi Kyasa ihtiya
yoktur grn ileri srmtr
A. Descartes
B. Kant
C. John Locke
D. Pascal
E. Von Leibniz
21. Kyas, kyas dngseldir eklinde
eletirenlerin temel grleri aadakilerden
hangisidir?

A. Kyasla bilgi elde etmek ok zordur
B. Kyas kurallar ok karktr
C. Kyas belli bir sonucu ispatlamak iin
yaplmaktadr
D. Kyas mevcut ekliyle ok yetersizdir
E. Kyas yerine ftrat kullanlmaldr
22. Tme varmn en nemli zellii
aadakilerden hangisidir?
A. Tm varlklar saymas
B. Zihni kaplam dar olandan kaplam
geni olana gemesini salamas
C. Bilimsel alanda kullanlmas
D. Laboratuvarda kullanlmas
E. En ok kullanlan akl yrtme tr
olmas23. Aada analoji iin verilen bilgilerden
hangisi dorudur?

A. Tekilden tekile doru giden akl
yrtmedir
B. Tikelden tikele doru giden akl
yrtmedir
C. Tekilden tmele doru giden akl
yrtmedir
D. Tmelden tmele doru giden akl
yrtmedir
E. Tmelden tikele doru giden akl
yrtmedir

24. Aadakilerden hangisi be sanattan biri
deildir?

A. Burhan
B. Yakin
C. Hitabet
D. Mualata
E. iir25. Aadakilerden hangisi Burhann
ncllerinden deildir?

A. Mtevatirat
B. Evveliyat
C. Hadsiyat
D. Ftriyyat
E. Msellemat