CHÍNH ĐỀ VI ỆT NAM

Tùng Phong (Ngô Đình Nhu)
Ông NĐ Nhu (pre.1963) : “ Sở dĩ tới
ngày nay, sự thống trị của Trung Cộng
đối với Việt Nam chưa hình thành, là
vì hoàn cảnh chính trị thế giới chưa cho
phép, và sự tồn tại của miền Nam dưới
ảnh hưởng của Tây phương là một trở
lực vừa chính trị vừa quân sự cho sự
thống trị đó. Giả sử mà Nam Việt bị
Bắc Việt thôn tính, thì Trung Cộng thôn
tính Việt Nam chỉ là một vấn đề thời
gian.”
Ghi chú : cuốn sách trên chia ra làm 2 phần;

**Phần 1 gồm : ( các chương 1,2,3)
- Như thế nào là lãnh đạo xứng danh? Thiểu số lãnh đạo và
sự thấu triệt vấn đề của cộng đồng
I - Nhận định về thế giới
II - CÔNG CUỘC TÂY PHƯƠNG HÓA
III - ĐIỀU KIỆN NỘI BỘ
3.a- Liên lạc với Trung Hoa.
3.b- Công cuộc Nam tiến của dân tộc Việt Nam
3.c- Những cái vốn của lịch sử
3.d- Thái độ
3.e- Tổ chức quần chúng.
p1 >> - Chính Đề Vi ệt Nam-01.pdf

** Ph ần 2 g ồm: (Ch ương 4 và K ết Lu ận)
p2 >> - Chính Đề Vi ệt Nam-02.pdf

Ngu ồn: VietNamThuQuan.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful