P. 1
0172bis(Pereti Structurali b.a.)

0172bis(Pereti Structurali b.a.)

|Views: 1|Likes:
Published by Robert Toth

More info:

Published by: Robert Toth on May 10, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOT√R¬RI ™I ALTE ACTE
S U M A R
Anul 174 (XVIII) — Nr. 172 bis
Pagina
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, construc˛iilor
∫i turismului nr. 3/2006 pentru aprobarea
Reglement„rii tehnice îCod de proiectare a
construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton armat“,
indicativ CR 2-1-1.1—2005 ..................................... 2–111
Miercuri, 22 februarie 2006
A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCfiIILOR ™I TURISMULUI
O R D I N
pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod de proiectare a construc˛iilor cu pere˛i structurali
de beton armat“, indicativ CR 2-1-1.1—2005*)
Œn conformitate cu art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ón construc˛ii, cu modific„rile ulterioare,
Ón temeiul art. 2 pct. 45 ∫i al art. 5 alin. (4) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea ∫i
func˛ionarea Ministerului Transporturilor, Construc˛iilor ∫i Turismului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
av‚nd Ón vedere procesele-verbale de avizare nr. 13 din 23 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de
specialitate — CTS 5 ∫i nr. 9 din 28 noiembrie 2005 al Comitetului tehnic de coordonare general„,
ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Reglementarea tehnic„ îCod de
proiectare a construc˛iilor cu pere˛i structurali de beton
armat“, indicativ CR 2-1-1.1—2005, elaborat„ de
Universitatea Tehnic„ de Construc˛ii Bucure∫ti — UTCB,
prev„zut„ Ón anexa**) care face parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 2. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I, ∫i intr„ Ón vigoare la 30 de zile de
la data public„rii.
Art. 3. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin,
Ordinul ministrului lucr„rilor publice ∫i amenaj„rii teritoriului
nr. 30/N/1996 pentru aprobarea Reglement„rii tehnice îCod
pentru proiectarea construc˛iilor cu pere˛i structurali de
beton armat“, indicativ P 85—1996, publicat Ón Buletinul
Construc˛iilor nr. 10/1996, precum ∫i orice alte dispozi˛ii
contrare Ó∫i Ónceteaz„ aplicabilitatea.
Ministrul transporturilor, construc˛iilor ∫i turismului,
Gheorghe Dobre
Bucure∫ti, 6 ianuarie 2006.
Nr. 3.
*) Ordinul nr. 3/2006 a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006 ∫i este reprodus ∫i Ón
acest num„r bis.
**) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
2
ANEX√
COD DE PROIECTARE A CONSTRUCfiIILOR CU PEREfiI STRUCTURALI DE BETON ARMAT
INDICATIV CR 2-1-1.1—2005
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
3
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
4
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
5
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
6
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
7
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
8
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
9
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
10
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
11
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
12
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
13
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
14
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
15
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
16
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
17
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
18
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
19
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
20
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
21
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
22
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
23
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
24
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
25
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
26
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
27
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
28
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
29
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
30
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
31
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
32
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
33
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
34
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
35
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
36
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
37
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
38
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
39
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
40
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
41
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
42
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
43
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
44
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
45
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
46
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
47
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
48
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
49
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
50
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
51
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
52
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
53
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
54
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
55
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
56
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
57
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
58
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
59
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
60
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
61
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
62
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
63
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
64
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
65
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
66
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
67
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
68
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
69
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
70
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
71
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
72
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
73
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
74
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
75
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
76
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
77
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
78
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
79
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
80
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
81
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
82
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
83
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
84
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
85
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
86
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
87
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
88
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
89
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
90
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
91
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
92
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
93
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
94
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
95
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
96
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
97
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
98
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
99
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
100
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
101
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
102
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
103
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
104
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
105
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
106
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
107
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
108
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
109
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
110
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 172 bis/22.II.2006
111
Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucure∫ti; C.U.I. 427282; Atribut fiscal R,
IBAN: RO75RNCB5101000000120001 Banca Comercial„ Rom‚n„ — S.A. — Sucursala îUnirea“ Bucure∫ti
∫i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direc˛ia de Trezorerie ∫i Contabilitate Public„ a Municipiului Bucure∫ti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru rela˛ii cu publicul, Bucure∫ti, ∫os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 ∫i 410.47.30, tel./fax 410.77.36 ∫i 410.47.23
Tiparul: Regia Autonom„ îMonitorul Oficial“
Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 172 bis/22.II.2006 con˛ine 112 pagini. Pre˛ul: 22,40 lei noi/224.000 lei vechi ISSN 1453—4495
EDITOR: PARLAMENTUL ROM¬NIEI — CAMERA DEPUTAfiILOR
&JUYDGY|122833]
Acest num„r al Monitorului Oficial al Rom‚niei a fost tip„rit Ón afara abonamentului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->