Ai đi Châu Đốc Nam Vang

,
Đi qua Đồng Tháp thấy bạt ngàn bông sen.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 110 )
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang,
Gởi thư nhắn lại em khoan có chồng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 111 )
Ai đi Châu Đốc, Nam Vang, (2)
Ghé qua Đồng Tháp bạt ngàn bông sen.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 112 )
Ai về Châu Đốc cùng ta,
Vui ngày hội lớn chùa Bà núi Sam
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 431 )
Ai về Châu Đốc quê em,
Thăm lăng ông Thoại, nhớ xem chùa Bà.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 432 )
Ai về Châu Đốc quê em, (2)
Viếng thăm lễ hội, nhớ xem đua bò.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 433 )
Ai vô Châu Đốc em thương
Nước phèn, kinh cạn vấn vương tháng ngày
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Tháp (Câu số 531 )
Anh đi Châu Đốc, Nam Vang,
Gởi thư nhắn lại em khoan có chồng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 1619 )
Anh đi em ở lại nhà (4)
Hai vai gánh vác mẹ già con thơ.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Bản Châu Đốc chỉ có 2 câu đầu Xuất xứ: - Miền Nam, An
Giang (Câu số 1650 )
Anh ngó lên Châu Đốc thấy gốc bần trôi,
Anh ngó về Lưu Định thấy vịnh Bóng Tàu.
Em ơi có thương thì mở cửa cho anh
Bằng không thương thì đóng lại, anh nỡ lòng nào dám vô.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 1928 )
Anh từ Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao,
Thấy con cá đao bổ nhào vô lưới,
Biết chừng nào anh cưới được em?
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 2176 )
Bò Châu Giang, Kinh Vĩnh Tế,
Mắm Châu Đốc, dốc Nam Vang
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 3942 )
Chàng đi Châu Đốc, Nam Vang,
Nỗi sầu em chịu, đa mang một mình.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 5880 )
Châu Đốc nổi tiếng nhà bè,
Núi Sam nổi tiếng hội hè quanh năm.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 6141 )
Đậu phọng béo đậu nành cũng béo
Bước lên xe kéo miệng réo xe hơi
Đường đi Châu Đốc xa vời
Gửi thư thì khó, gửi lời thì không.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 10886 )
Đèo nào cao bằng đèo Châu Đốc?
Ngọn gió nào độc bằng gió Gò Công
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (Câu số 11396 )
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng,
Đêm nằm nghĩ lại phật phồng lá gan
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 11331 )
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (2)
Dốc nào cao bằng dốc Cần Thơ
Anh thương em lững đững lờ đờ
Giả như Tôn Các mà chờ Bạch Viên.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 11332 )
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (3)
Dốc nào cao bằng dốc Nam Vang
Đói no em chịu cùng chàng
Xuống sông ra biển lên ngàn cũng theo
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu, An Giang (Câu số 11333 )
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (4)
Gió nào độc bằng gió Gò Công
Nổi một trận giông lạc vợ mất chồng
Đêm nằm nghĩ lại phật phồng lá gan
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Có bản khác: Thổi ngọn đông phong lạc vợ xa chồng,
Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 11334 )
Đèn nào cao bằng đèn Châu Đốc (7)
Xứ nào dốc bằng xứ Nam Vang
Một tiếng anh than ba bốn đôi vàng em không tiếc
Anh lấy đặng em rồi anh trốn biệt lánh thân
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 11335 )
Đồng Nai, Châu Đốc, Định Tường
Lòng anh sở mộ con gái vườn mà thôi
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bến Tre (Câu số 12457 )
Đường nào cao bằng đường Châu Đốc
Đất nào dốc bằng đất An Giang
Em nghe tiếng anh thêm hai hàng giọt lệ
Có một mẹ già biết để cho ai
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Tháp (Câu số 12994 )
Giã bàng đươn đệm cho siêng,
Anh di Châu Đốc, mua kiềng cho em.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Long An (Câu số 14099 )
Hàng chợ Thủ, lụa Tân Châu,
Lụa Tân Châu, trâu Nhà Bàng,
Mắm sặc Châu Đốc, mắm lóc Long Xuyên.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 15022 )
Hò ơ … Cái Răng Ba Láng Vàm Xáng Phong điền
Anh thương em cho bạc cho tiền
Đừng cho lúa gạo,… (ờ) xóm giềng họ hay!
Hò ơ... đừng cho lúa gạo, xóm giềng họ hay
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Cái Răng: Tiếng Khmer (Vương Hồng Sển khẳng định
chắc chắn rằng Cái Răng là vùng kênh rạch ngày trước có nhiều ghe của người Khmer chở cà ràn đi bán.
Cà ràn là lò bằng đất nung, có hai phần, phía trước rộng là chỗ chứa củi đang chụm, vừa là nơi chứa tro
và than đỏ để làm thành cái bếp nướng (nướng kẹp tre), và phần lò lửa, trên miệng có gắn 3 cái chấu
(ông táo) để bắc nồi ơ. Cà ràn thông dụng trong vùng Tân Châu, Châu Đốc…, ở nhà sàn, đáy của cà ràng
giữ vai trò bảo vệ cái sàn chống hoả hoạn. Tương tự, cà ràng cũng rất được dân chài lưới, hoặc những
ghe có người sống như nhà lưu động ưa dùng vì tiện lợi. Chính từ cà ràn được các bản đồ thời Pháp
phiên âm thanh caran và biến âm dần thành Cái Răng như ngày nay.) Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số
15245 )
Hò ơ Ngó lên Châu Đốc vàm Nao
Thấy buồm em chạy... (ờ)
Hò ơ... Thấy buồm em chạy như dao cắt lòng
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 15266 )
Hò ơ ơ... Đường từ Châu Đốc Hà Tiên
Đường nào chạy thẳng nối liền hai nơi
Đất nào lắm dốc nhiều đồi
Đèn nào cao nhứt người người đều nghe
Sông nào tấp nập thuyền bè
Hồ nào với biển cặp kè bên nhau
Trai nào nổi tiếng anh hào
Anh mà đối đặng má đào em xin trao ơ…
- Hò ơ ơ... Em ơi! Đường từ Châu Đốc Hà Tiên
Có kinh Vĩnh Tế nối liền hai nơi
Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi
Đèn cao Châu Đốc mọi người đều nghe
Sông Cửu Long tấp nập thuyền bè
Biển Hồ hai chữ cặp kè bên nhau
Trai Việt Nam nổi tiếng anh hào
Anh đà đối đặng, vậy mà đào em trao đây ơ…
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Châu Đốc, Kiên Giang (Câu số
15269 )
Hò ơ... (chớ) Miễu linh ai dám lại gần
Đứng xa mà khấn.. (ờ)
Hò ơ... (chớ) Đứng xa mà khấn thánh thần chứng tri
Hò ơ... (chớ) Nàng đành phụ mẫu không đành
Lá cao che khuất... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Lá cao che khuất ngọn ngành nàng ơi!
Hò ơ... (chớ) Ngó lên Châu Đốc vàm Nao
Thấy buồm em chạy... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Thấy buồm em chạy như dao cắt lòng
Hò ơ... (chớ) Ngó lên nhang tắt đèn mờ
Muốn nuôi cha me... (ờ)
Hò ơ... (chớ) Muốn nuôi cha mẹ bây giờ còn đâu
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 15316 )
Mênh mông sóng nước tăm tăm,
Ai về Châu Đốc ghé thăm làng bè.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam (Câu số 19689 )
Ngộ bất cập mới gặp em đây
Hỏi thăm quê quán, tổng làng ở đâu
Nhà em nhà ngói hay nhà lá, tán lá hay tán cây
Đệ huynh có mấy, tuổi nàng bao nhiêu
Thấy anh muốn rõ, để em phân tỏ anh tường
- Châu Đốc em nương ngụ, Cây Gòn em ở yên
Nhà em nhà lá chống tán lá tán cây
Phụ mẫu em song toàn, em đây vốn thiệt hết lòng
Tuổi chừng trăng tỏ chỉ hồng chưa nơi
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 22162 )
Ngó lên Châu Đốc ngó xuống Vàm Nao
Anh thương em ruột thắc gan bào
Biết em thương lại chút nào hay không ?
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 22195 )
Ngó lên Châu Đốc thấy gốc bần trôi,
Ngó về Gia Định thấy vịnh Cây Đào,
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em thương lại chút nào hay không.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Cần Thơ, (Câu số 22196 )
Ngó lên Châu Đốc Vàm Nao
Thấy buồn anh chạy như dao cắt lòng
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Đại Chúng (Câu số 22197 )
Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống vàm Lau,
Thấy buồm bạn chạy sóng bủa theo sau,
Anh thương em ruột héo gan rầu,
Biết em thương lại được chút nào hay không.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 22198 )
Ngó lên Châu Đốc, ngó xuống Vàm Nao
Anh thương em ruột thắt gan bào,
Biết em thương lại chút nào cho không.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Đồng Tháp (Câu số 22199 )
Ngó lên Châu Đốc, Vàm Nao,
Thấy buồm anh chạy như dao cắt lòng.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Lục Tỉnh (Câu số 22200 )
Núi Sam nổi tiếng mắm kho,
Châu Đốc nổi tiếng cá kho băm xoài.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 24550 )
Thấy anh hay chữ em đây hỏi thử đôi lời,
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên,
Kinh nào chạy thẳng nối liền hai nơi?
Đất nào lắm dốc nhiều đồi,
Đèn nào cao nhất tiếng đời đều nghe?
Sông nào tấp nập thuyền bè,
Hồ nào với biển cập kè bên nhau?
Trai nào nổi tiếng anh hào
Anh mà đáp đặng, má đào em trao.
- Nghe em nói tức, anh đây nói phứt cho rồi,
Đường từ Châu Đốc, Hà Tiên,
Có kênh Vĩnh Tế nối liền hai nơi,
Đất Nam Vang lắm dốc nhiều đồi,
Đèn cao Châu Đốc mọi người đều nghe,
Sông Cửu Long tấp nập thuyền bè,
Biển Hồ hai chữ cập kè bên nhau,
Trai Việt Nam nổi tiếng anh hào,
Anh đà đáp đặng, vậy má đào em trao đây.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, (Câu số 28580 )
Tôi ngó lên Châu Đốc thấy trái bần trôi
Tôi ngó về Gia Định thấy vịnh Vũng Tàu
Anh ơi thương em thì mở cửa em vào
Không thương đóng lại nỡ nào em mở vô.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, Bạc Liêu (Câu số 30456 )
Tri Tôn, Châu Đốc rất gần
Thương anh em nhớ, em lần xuống thăm.
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Xuất xứ: - Miền Nam, An Giang (Câu số 31521 )
Đèo mô cao cho bằng đèo Châu Đốc
Dốc mô cao cho bằng dốc Mỹ Đa?
=> Tương Đương với Anh Ngữ hoặc : Ghi Chú: * Dốc Mỹ Đa: Dốc nằm giữa Mỹ Thị - Bà Đa, nay thuộc
phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn. Xuất xứ: - Miền Trung, Quảng Nam (Câu số 34112

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful