‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.

il‬‬

‫עמוד‬

‫חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים‪,‬‬
‫תיקון עקיף‪:‬‬
‫חוק מבקר המדינה נוסח] חדש[‪ ,‬ח"ישתה‪ - 1958-‬מס' ‪32‬‬

‫ח"נשתה‪348 .............................1998-‬‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫חוק‬
‫הגדרות‬

‫להסדרת‬

‫ח"נשתה‪*1998-‬‬

‫ציבוריים‪,‬‬

‫הבטחון בגופים‬

‫בחוק זה ‪-‬‬

‫‪.1‬‬

‫גוף" ציבורי" ‪ -‬כל גוף‬
‫יחידות הסמך שלו;‬
‫הועדה"" ‪-‬‬

‫המנוי‬

‫בתוספות‪,‬‬

‫ולגבי משרד‬

‫המנוי‬

‫ממשלתי‬

‫בתוספות ‪-‬‬

‫לרבות‬

‫ועדת הערר לפי סעיף ‪;7‬‬

‫ממונה" בטחון" ‪ -‬מי שמונה על פי חוק זה‬
‫הפיקוח עליהן‪ ,‬בגופים המפורטים בתוספות;‬

‫להיות‬

‫אחראי על ארגון‬

‫אבטחה ועל‬

‫פעולות‬

‫פעולות" אבטחה" ‪ -‬פעולות לשמירה על בטחונו של אדם‪ ,‬בטחון הציבור או בטחון המדינה‪,‬‬
‫לרבות שמירה על רכוש‪ ,‬ולענין גופים‬
‫והשניה ‪ -‬גם‬
‫המנויים בתוספות‬
‫הראשונה‬
‫פעילות לאבטחת מידע שחשיפתו עלולה לפגוע בבטחון המדינה ובן פעולות למניעת‬
‫פגיעה בכל אחד‬

‫מאלה;‬

‫קצין" מוסמך" ‪ -‬לענין הגופים שבתוספת הראשונה ‪ -‬מי שמונה על ידי ראש שירות הבטחון‬
‫והשלישית ‪ -‬קצין‬
‫שבתוספות השניה‬
‫השב"כ(; לענין הגופים‬
‫הכללי להלן) ‪ -‬נציג‬
‫משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה המפקח הכללי של המשטרה;‬
‫השר"" ‪ -‬השר‬
‫חובת מינוי‬
‫ממונה בטחון‬

‫א()‬

‫‪.2‬‬

‫גוף‬

‫לבטחון‬

‫הפנים‪.‬‬

‫ציבורי ימנה‬

‫ממונה‬

‫נטחון‬

‫שיהיה כפוף‬

‫במישרין‬

‫למנהל הגוף‬

‫הציבורי או‬

‫לסגנו‪.‬‬
‫השלישית מן‬

‫השר רשאי לפטור גוף ציבורי המנוי כתוספת‬
‫ב()‬
‫ממונה בטחון‪ ,‬ומשעשה כן ‪ -‬לא יחולו על הגוף הציבורי הוראות חוק זה‪.‬‬
‫ג()‬

‫(‪ )1‬מי שמונה כממונה בטחון רשאי למלא תפקיד נוסף בגוף‬
‫שאין בכך‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬כדי לפגוע בתפקידו‬

‫כממונה‬

‫(‪)2‬‬

‫על החלטת‬

‫הקצין‬

‫המוסמך לפי פסקה ו() רשאי הגוף‬

‫החובה‬

‫למנות‬

‫הציבורי‬

‫ובלבד‬

‫בטחון;‬

‫הציבורי לערור בפני‬

‫הועדה‪.‬‬
‫פועל גוף ציבורי בנמה אתרים‪ ,‬רשאי קצין מוסמך לקבוע בי ימונה בו נוסף על‬
‫ד()‬
‫ממונה הבטחון גם ממונה בטחון שיהיה אחראי באתרים שבהם פועל הגוף הציבורי להלן) ‪-‬‬
‫ממונה בטחון מקומי(; ממונה בטחון מקומי יהיה כפוף לממונה הבטחון‪.‬‬
‫היה הגוף הציבורי מנוי בתוספת השניה‪ ,‬רשאי‬
‫ה()‬
‫בסעיפים קטנים ג() ו‪)-‬ד( בהסכמת נציג השב"כ‪.‬‬
‫סמכויות ממונה‬
‫בטחת‬

‫תנאים בלח~‬
‫אישור למינוי‬
‫ממונה בטחון‬

‫הקצין‬

‫סמכויות‬

‫המוסמך‬

‫לקבוע‬

‫כאמור‬

‫המפורטות בסעיף א(‪)2‬‬
‫י‪-9691‬ט"כשתה; כן יהיה‬

‫לשם ביצוע פעולות אבטחה יהיו לממונה בטחון‪,‬‬
‫‪.3‬‬
‫ו‪)-‬ג(‪ ,‬ובסעיף ‪ 3‬לחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום הוראת) שעה(‪,‬‬
‫מוסמך ממונה בטחון לדרוש מכל אדם המבקש להיכנס למקום או הנמצא במקום למסור לו‬
‫את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו‪,‬‬
‫ג‪-‬משתה‪.21982-‬‬
‫שהוא חייב בהחזקתם על פי חוק החזקת תעודת זהות והצגתה‪,‬‬
‫‪.4‬‬

‫א()‬

‫'המוסמך‪.‬‬

‫לא‬

‫ימונה‬

‫אדם‬

‫לממונה‬

‫בטחון‬

‫אלא אם כן‬

‫נמצא‬

‫כשיר לכך על ידי‬

‫הקצין‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫בקשה לאישור כשירותו של‬
‫ב()‬
‫תוגש בכתב על ידי הגוף הציבורי לקצין‬
‫ג()‬

‫הקצין‬

‫המוסמך‬

‫(‪)1‬‬

‫הוא אזרח‬

‫(‪)2‬‬

‫מלאו לו ‪21‬‬

‫יאשר את‬

‫לשמש‬

‫מועמד‬

‫בטחון‬

‫בממונה‬

‫להלן) ‪-‬‬

‫מועמד(‬

‫המוסמך‪.‬‬

‫כשירותו של‬

‫ישראלי או תושב קבע‬

‫התקיימו בו כל אלה‪:‬‬

‫מועמד אם‬
‫בישראל;‬

‫שנים;‬

‫הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל‪ ,‬במשטרת ישראל‪,‬‬
‫(‪)3‬‬
‫הבטחון הכללי‪ ,‬או בשירות בתי הסוהר‪ ,‬או שהוא בעל ניסיון של שלוש‬
‫רצופות לפחות‪ ,‬במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה‪ ,‬בעיסוק בתחום‬
‫הבטחון או‬
‫האבטחה‪ ,‬המבשיר אותו‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬לשמש כממונה‬

‫בשירות‬
‫שנים‬

‫בטחון;‬
‫לימוד במוסד‬
‫המציא אישור‬

‫(‪)4‬‬
‫הוא סיים ‪ 12‬שנות‬
‫ט"שתה‪,31949-‬‬
‫או‬
‫חובה‪,‬‬
‫כללית שוות ערך לכך;‬

‫חינוך מוכר‬
‫ממשרר החינוך‬

‫כמשמעותו‬

‫לימוד‬

‫בהוק‬

‫והתרבות על‬

‫השכלה‬

‫ט"שתה‪'1949-‬‬
‫הוא בעל רשיון לנשיאת נלי יריה לפי חוק כלי יריה‪,‬‬
‫(‪)5‬‬
‫להלן) ‪ -‬חוק כלי יריה(‪ ,‬או שמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר‬
‫שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים א‪ 11‬או ו וב לחוק כלי יריה‪,‬‬
‫אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון לנשיאת כלי יריה לאותו מועמד;‬
‫המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר‬
‫הוא‬
‫(‪)6‬‬
‫בהתייעצות עם שר הבריאות;‬
‫שיקבע‬
‫השר בתקנות‪,‬‬

‫הרפואית‬

‫כשירותו‬

‫כפי‬

‫אין‬
‫כשירותו של‬
‫מניעה‪ ,‬לדעת הקצין המוסמך‪ ,‬לאשר את‬
‫(‪)7‬‬
‫הפלילי‪,‬‬
‫לענין‬
‫המדינה‪,‬‬
‫הציבור‬
‫מטעמים‬
‫ובלבד‬
‫עברו‬
‫לרבות‬
‫או בטחון‬
‫של שלום‬
‫שבהתייחס לגופים‬
‫המנויים בתוספת השניה הודיע גם נציג השב"כ כי אין‬
‫מניעה לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים כאמור‪.‬‬
‫המועמד‬

‫ד()‬

‫הקצין‬
‫(‪)1‬‬

‫המוסמך רשאי ‪-‬‬

‫בגוף‬

‫להשכלתו‬

‫המנוי‬

‫בתוספות‬

‫ולניסיונו של‬

‫ציבורי‬

‫המועמד;‬

‫הראשונה‬

‫והשניה ‪-‬‬

‫תנאים‬

‫לקבוע‬

‫בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית ‪ -‬לפטור מועמד‬
‫(‪)2‬‬
‫קטן ג()(‪ )4‬ולגבי מועמד לממונה בטחון מקומי‪ ,‬לפטרו גם מהתנאי‬

‫מהתנאי‬

‫נוספים‬
‫שבסעיף‬

‫שבסעיף קטן‬

‫ג()(‪.)3‬‬
‫אישר הקצין המוסמך את כשירותו של‬
‫א()‬
‫‪.5‬‬
‫ציבורי‪ ,‬ימסור הודעה על כך לגוף הציבורי‪.‬‬
‫לא ימונה מועמד‬
‫ב()‬
‫מקצועית‬
‫במסלול הכשרה‬

‫שאושר‬

‫בתחום‬

‫כאמור‬

‫האבטחה‬

‫מועמד‬

‫לשמש‬

‫כממונה‬

‫בסעיף קטן א(‪ ),‬אלא לאחר שעמד בהצלחה‬
‫הסמכויות המסורות לו על פי חוק‬
‫ובתחום‬

‫זה‪.‬‬
‫ג()‬

‫מסלול‬
‫(‪)1‬‬

‫‪3‬‬

‫ההכשרה‬
‫לענין‬

‫הגופים‬

‫המקצועית‬
‫שבתוספת‬

‫ס"ה תש‪.‬ט‪ ",‬עמ' ‪.287‬‬
‫ט‪-‬ח התש‪-‬ט‪ ,‬עמ' ‪.143‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,1685‬ט"ו באב התשנ"ח‪7.8,1998 ,‬‬

‫בטחון בגוף‬

‫יאושר ‪-‬‬
‫הראשונה ‪ -‬על ידי נציג‬

‫השב"כ;‬

‫מסלול הכשרה‬
‫לממונה‬
‫בטחון‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫לענין‬
‫(‪)2‬‬
‫השב"כ;‬
‫(‪)3‬‬

‫לענין‬

‫הגופים‬
‫הגופים‬

‫השניה‬

‫שבתוספת‬

‫‪-‬‬

‫על‬

‫ידי‬

‫המשטרה‪,‬‬

‫השלישית ‪ -‬על ידי‬

‫שבתוספת‬

‫הקצין המוסמך רשאי לפטור את המועמד‬
‫ד()‬
‫בהכשרותיו הקודמות של המועמד‪.‬‬
‫חלקו‪ ,‬בהתחשב‬

‫ממילוי‬

‫באישור‬

‫המשטרה‪.‬‬
‫התנאי לפי סעיף זה‪ ,‬כולו או‬

‫מונה ממונה בטחון‪ ,‬ימסור הגוף הציבורי הודעה על כך לקצין‬
‫ה()‬
‫כממונה בטחון יהיה עם קבלת תעודה מאת הקצין‬
‫תפקידו‬
‫המוסמך‪,‬‬

‫המוסמך‪,‬‬

‫מילוי‬

‫נציג‬

‫ותחילת‬
‫כמפורט‬

‫בסעיף ‪.14‬‬
‫הודעה בדבר‬
‫פסילת מועמד‬

‫‪.6‬‬
‫לגוף‬

‫החליט‬

‫א()‬
‫הציבורי‪.‬‬

‫הקצין‬

‫המוסמך שלא‬

‫לאשר‬

‫כשירותו של‬

‫מועמד‬

‫יודיע על כך בכתב‬

‫הקצין המוסמך יפרט בכתב את נימוקי החלטתו בפני‬
‫ב()‬
‫ידו לעשות כן‪ ,‬למעט נימוקים שיש חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע בשלומו של אדם‪ ,‬או‬
‫ומודיעין‪.‬‬
‫בבטחון המדינה‪ ,‬או לחשוף דרכי פעולה של רשויות חקירה‬

‫המועמד אם נתבקש על‬

‫השר ימנה‬

‫ועדת ערר‬

‫שתורכב‬

‫מאלה‪:‬‬

‫מינוי ועדת‬
‫ערר‬

‫‪.7‬‬

‫סמכויות ועדת‬
‫ערר‬

‫על החלטת הקצין המוסמך שלא לאשר כשירות של מועמד‪ ,‬לרבות החלטה‬
‫א()‬
‫‪.8‬‬
‫שלא לגלות נימוקים כאמור בסעיף ב(‪ ,)6‬רשאי הגוף הציבורי או המועמד להגיש ערר בפני‬
‫ההודעה על‬
‫הועדה; הערר יהיה מנומק ויוגש בכתב‪ ,‬בתוך שלושים ימים ממועד קבלת‬

‫יושב ראש הועדה ‪ -‬עובד מדינה‬
‫(‪)1‬‬
‫המלצת שר המשפטים;‬

‫הכשיר לשמש שופט בית משפט שלום‪ ,‬על פי‬

‫נציג של משטרת ישראל שהוא ‪ -‬קצין בדרגת‬
‫(‪)2‬‬
‫המבצעים‪ ,‬על פי המלצת המפקח הכללי;‬
‫בתחום‬

‫ניצב‬

‫משנה‬

‫ושעיסוקו‬

‫ומעלה‬

‫הכללי ‪-‬‬

‫נציג של שירות הבטחון הבללי‪ ,‬שימונה על ידי ראש שירות הנטחון‬
‫(‪)3‬‬
‫השניה;‬
‫הראשונה או‬
‫הנוגעות לגופים המפורטים בתוספות‬
‫לענין החלטות‬
‫ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הבטחון ‪ -‬לענין החלטות הנוגעות לגופים‬
‫נציג‬

‫המנויים‬

‫השלישית‪.‬‬

‫בתוספת‬

‫ההחלטה‪.‬‬
‫הועדה רשאית‪ ,‬לאחר שנתנה הזדמנות לקצין המוסמך‪ ,‬לגוף הציבורי ולמועמד‪,‬‬
‫ב()‬
‫טענותיהם לפניה‪ ,‬לקבל את הערר או לדחותו‪ ,‬לשנות את החלטת הקצין‬
‫להשמיע את‬
‫המוסמך או להחזיר לו את הענין עם הוראות; קיבלה ועדת הערר את הערר‪ ,‬יינתן האישור‬
‫המבוקש‪.‬‬
‫נוסף על האמור בסעיף קטן א(‪ ),‬מוסמכת הועדה‪ ,‬לבקשת הקצין המוסמך‪ ,‬ולאחר‬
‫ג()‬
‫בפניה‪,‬‬
‫טענותיהם‬
‫הציבורי‬
‫להשמיע‬
‫לבטל או‬
‫את‬
‫שנתנה הזדמנות לממונה הבטחון ולגוף‬
‫מהתנאים‬
‫להתלות אישור שניתן‪ ,‬אם מצאה שלא התקיים עוד בממונה הבטחון תנאי‬
‫האמורים בסעיף ‪ ,4‬או אם ממונה הבטחון לא מילא אחר ההנחיות‬
‫המקצועיות שניתנו לו‬
‫לפי סעיף ‪ ;10‬ואולם לא תרון הוערה בבקשה לבטל או להתלות אישור שניתן עקב אי מילוי‬
‫מקצועיות שניתנו לפי סעיף סו כל עוד תלויה ועומדת בענין זה בקשה לעיון‬
‫הנחיות‬
‫חוזר‪.‬‬
‫לפסילת‬

‫בין‬

‫טעמים‬

‫היה הערר‬
‫ד()‬
‫רפואיים‪ ,‬לא תחליט הועדה בערר אלא לאחר קבלת חוות דעת של רופא מורשה בעל תואר‬
‫מומחה כפי שתקבע; סירוב מועמד להיבדק לצורך עריכת חוות הדעת‪ ,‬יהווה עילה לדחיית‬
‫על‬

‫הערר‪.‬‬

‫החלטה‬

‫מועמד‬

‫שהתבססה‬

‫השאר‬

‫על‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫הציבורי‪,‬‬

‫‪1‬‬

‫הועדה תודיע את החלטתה בכתב לקצין המוסמך‪ ,‬לגוף‬
‫ה()‬
‫לממונה הבטחון‪ ,‬לפי הענין‪ ,‬בתוך שלושים ימים ממועד סיום‬
‫שמיעת‬
‫הערר; הועדה תפרט‬
‫את נימוקיה‪ ,‬ואולם רשאית היא שלא לפרט נימוקים שיש חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע‬
‫רשויות חקירה‬
‫המדינה‪ ,‬או לחשוף דרכי‬
‫פעולה של‬
‫בשלומו של אדם או בבטחון‬

‫למועמד או‬

‫ומודיעין‪.‬‬
‫הציבורי‬

‫בוטל או הותלה אישור של ממונה בטחון על פי סעיף זה‪ ,‬ימנה הגוף‬
‫א()‬
‫‪.9‬‬
‫ממונה בטחון זמני שאושר‪ .‬לענין‪.‬זה על ידי הקצין המוסמך‪.‬‬

‫מינוי ממונה‬
‫בטחון זמני‬

‫הקצין המוסמך רשאי לאשר מינוי ממונה בטחון זמני גם אם לא עמד בכל‬
‫ב()‬
‫(‪ )2‬ו‪.)7(-‬‬
‫דרישות חוק זה‪ ,‬וכלבד שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף ג(‪,)1()4‬‬
‫מינוי ממונה בטחון זמני יהיה לפרק זמן שלא יעלה על‬
‫ג()‬
‫רשאי הקצין המוסמך לאשר את העסקתו לתקופה נוספת‪ ,‬אם מצא כי‬
‫בטחון נבע מסיבות שאינן תלויות בגוף הציבורי‪.‬‬
‫ד()‬
‫בהתאם‬

‫נוסף על‬

‫האמור בסעיף זה יפעל הגוף‬

‫הציבורי‬

‫העיכוב‬

‫במינוי ממונה‬

‫למינוי ממונה בטחון‬

‫באופן מידי‬

‫להוראות חוק זה‪.‬‬
‫ההנחיות‬

‫י‬

‫שישה‬

‫חודשים‬

‫ואולם‬

‫המקצועיות‬

‫א() גוף ציבורי וממונה הבטחון ימלאו אחר‬
‫‪.10‬‬
‫אבטחה הנדרשות ממנו‪ ,‬שיינתנו על ידי קצין מוסמך או מי‬
‫הנחיות בענין בקרה ודיווח‪.‬‬

‫לביצוע‬

‫פעולות‬

‫שהוסמך על ידו לכך‪ ,‬לרבות‬

‫סמכות קצין‬
‫מוסמך לתת‬

‫השלישית‪ ,‬וכן ממונה בטחון בגוף כאמור‪,‬‬
‫ב() גוף ציבורי המנוי בתוספות השניה או‬
‫רשאים לבקש עיון חוזר בהנחיות מקצועיות שניתנו כאמור בסעיף קטן א(‪ ),‬בפני ראש אגף‬
‫ההנחיה; ההחלטה‬
‫מבצעים במשטרת ישראל או סגנו בתוך שלושים ימים ממועד קבלת‬
‫בעיון חוזר תינתן בתוך‬

‫שלושים ימים מיום הגשת‬

‫הבקשה‪.‬‬

‫ג() גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה רשאי לבקש עיון חוזר‬
‫כאמור בפני ראש אגף שקבע לענין זה ראש השב"כ או סגנו; ההחלטה‬
‫בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה‪.‬‬
‫ד()‬
‫למלא אחר‬

‫אין בבקשה לעיון חוזר כאמור‬
‫המקצועיות שניתנו‪.‬‬
‫ההנחיות‬

‫בסעיפים קטנים ב()‬

‫מקצועיות‬

‫בהנחיות‬

‫בעיון החוזר תינתן‬

‫ו‪)-‬ג( כדי לגרוע מן‬

‫החובה‬

‫לעיון חוזר לפי סעיף ‪ 10‬ניתן‬

‫על החלטת הועדה ועל החלטה שניתנה בבקשה‬
‫א()‬
‫‪.11‬‬
‫לערער בפני בית המשפט המחוזי בתוך שלושים ימים מיום קבלת‬
‫אין בהגשת ערעור על פי סעיף זה כדי‬
‫ב()‬
‫בית‬
‫המשפט אחרת‪.‬‬
‫שעליה הוגש ערעור‪ ,‬אלא אם כן הורה‬
‫לגרוע‬

‫ג()‬

‫שר‬

‫היה הגוף‬
‫‪.12‬‬
‫את רשיון העסק‬

‫המשפטים יקבע את סדרי‬

‫הדיון‬

‫ההודעה על‬

‫מהחובה‬

‫למלא אחר‬

‫ערעור‬

‫ההחלטה‪.‬‬
‫ההחלטה‬

‫בערעור‪.‬‬
‫רישוי‬

‫הציבורי עסק טעון רישוי על פי חוק‬
‫כאילו הותנה גם בקיום הוראות חוק זה‪.‬‬

‫עסקים‪,‬‬

‫ח"כשתה‪ ,51968-‬יראו‬

‫חוקרים פרטיים‬

‫ושירותי‬

‫לשומר בגוף ציבורי שהוא בעל רשיון לפי סעיף ב(‪ )81‬לחוק‬
‫‪.13‬‬
‫ב"לשתה‪,'1972-‬‬
‫סעיף‬
‫לפי‬
‫אישור‬
‫שמירה‪,‬‬
‫לחוק‬
‫או‬
‫המשמש‬
‫האמור או לעובד‬
‫ב(‪)91‬‬
‫בתפקיד שומר בגוף ציבורי להלן) ‪ -‬שומר( יהיו סמכויות כאמור בסעיף ‪ ,3‬אם אישר הקצין‬
‫מדינה‬

‫גוף ציבורי‬
‫שהוא עסק‬
‫הענקת סמכויות‬
‫ושימר בגוף‬

‫א‪22‬‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫ושמירה על‬

‫המוסמך כי הסמכות כאמור נחוצה לשם ביצוע פעולות אבטחה‬
‫מתאימה‬
‫מקצועית‬
‫ציבורי‪ ,‬וכי השומר קיבל‬
‫הכשרה‬
‫גוף‬
‫הסמכויות המסורות לו על פי סעיף זה; השומר יהיה כפוף לממונה‬
‫הוראותיו‪.‬‬

‫בתחום‬

‫תעודת מינוי‬

‫יעשה‬

‫בסמכויות‬

‫שימוש‬

‫הבטחון באותו‬

‫ובתחום‬
‫האבטחה‬
‫הבטחון ויפעל לפי‬

‫הנתונות לו לפי חוק זה‬
‫מינויו כממונה בטחון או‬

‫ממונה בטחון או שומר לא‬
‫א()‬
‫‪.14‬‬
‫אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את‬
‫כשומר; תוקפה של תעודת המינוי יהיה לשנה מיום הינתנה וכל עוד מקבל‬
‫בתפקידו‪.‬‬
‫בעת הפעלת סמכויות לפי חוק זה יענוד ממונה‬
‫ב()‬
‫המינוי שלו באופן גלוי לעין‪ ,‬ויציג אותה על פי דרישה‪.‬‬

‫התעודה משמש‬
‫תעודת‬

‫בטחון או שומר את‬

‫סמכויות שוטר‬

‫שוטר רשאי להיכנס בכל עת לגוף ציבורי כדי לבדוק אם מולאו ביחס‬
‫‪.15‬‬
‫וההנחיות על פיו; לענין סעיף זה‪ ,‬שוטר"" ‪ -‬כפי שייקבע‬
‫חוק זה‪ ,‬התקנות‬

‫הוראות מעבר‬

‫א() מי שערב תחילתו של חוק זה הועסק בתפקיד של ממונה בטחון שלוש‬
‫‪.16‬‬
‫מתקיימות‬
‫רצופות לפחות במהלך חמש השנים לפני תחילת חוק זה‪ ,‬יראו אותו כאילו‬
‫בו‬
‫בסעיף ב(‪ )3()4‬ו‪.)4(-‬‬
‫ההוראות הקבועות‬

‫אליו‬

‫הוראות‬

‫בתקנות‪.‬‬
‫שנים‬

‫על אף האמור בסעיף ‪ ,2‬רשאי גוף ציבורי שהעסיק ערב תחילתו של חוק זה‬
‫ב()‬
‫ממונה בטחון להמשיך ולהעסיקו כממונה בטחון במשך ‪ 12‬חודשים ממועד תחילתו של חוק‬
‫לגביו התנאים האמורים בסעיפים ‪ 4‬ו‪.5-‬‬
‫זה אף אם לא מולאו‬
‫ביצוע ותקנות‬

‫השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי‪,‬‬
‫בהתייעצות עם ראש הממשלה ושר‬
‫‪.17‬‬
‫הבטחון ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬להתקין תקנות בכל ענין הנוגע‬
‫לביצועו‪.‬‬

‫שינוי התוספות‬

‫השר‪ ,‬באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת‪ ,‬רשאי‬
‫‪.18‬‬
‫ובטחונו; שינוי‬
‫המדינה‪ ,‬שלום הציבור‬
‫מטעמים‬
‫של בטחון‬
‫והשניה טעון גם אישור ראש הממשלה‪.‬‬

‫עדכון התוספת‬
‫השלישית‬

‫יביא השר‬

‫עד יום תחילתו של חוק זה‬
‫‪.19‬‬
‫הכנסת רשימת גופים אשר ייכללו בתוספת‬
‫המגדיר את‬

‫לאישור‬

‫ועדת‬

‫לשנות את‬

‫התוספות‪,‬‬

‫כאמור‬

‫בתוספות‬

‫הראשונה‬

‫הפנים‬

‫ואיכות‬

‫הסביבה של‬

‫השלישית לחוק זה‪.‬‬

‫רשימת‬

‫מפעלי"‬

‫הבטחון"‬

‫כאמור בפרט (‪)3‬‬

‫מפעלי מערכת‬
‫הבטחון‬

‫צו של שר הבטחון‬
‫‪.20‬‬
‫לתוספת הראשונה אינו טעון פרסום‪,‬‬

‫שינוי הגדרת‬
‫קצין מוסמך‬

‫על אף האמור בסעיף ‪ 1‬רשאי ראש הממשלה‪,‬‬
‫י ‪.2‬‬
‫הראשונה‪,‬‬
‫מוסמך לענין הגופים המנויים בסעיפים ‪ 2‬ו‪ 3-‬לתוספת‬
‫הממונה על הבטחון במערכת הבטחון להלן) ‪ -‬נציג מלמ"ב(; הורה ראש הממשלה כאמור ‪-‬‬
‫בכל מקום שבו נאמר בחוק זה שירות הבטחון הכללי ייקרא נציג" מלמ"ב" לענין הגופים‬

‫אולם‬

‫למפעל תינתן‬

‫מערכת‬

‫הודעה על‬

‫בהסכמת שר‬

‫הבללתו בצו‪.‬‬

‫הבטחון להורות כי קצין‬
‫יהיה מי שמונה על ידי‬

‫האמורים‪.‬‬
‫תיקון לחוק‬
‫המדינה ‪-‬‬
‫מבקר‬

‫‪.22‬‬

‫בחוק מבקר‬

‫ממונה‪ .‬בטחת‬

‫ממדינה נוסח]‬
‫א()‬

‫משולב[‪,‬‬

‫המבקר ימנה‬

‫כמשמעותן בחוק‬
‫אבטחה‬
‫‪ 1998‬בסעיף) זה ‪ -‬החוק(‬

‫ח"ישתה‪,71958-‬‬
‫אחרי סעיף ‪22‬‬

‫יבוא‪:‬‬

‫ממונה בטחון‪ ,‬שיהיה אחראי על ארגון פעולות‬
‫התשנ"ח‪-‬‬
‫ציבוריים‪,‬‬
‫להסדרת הבטחון בגופים‬
‫במשרד‬

‫המבקר‪ ,‬ועל‬

‫הפיקוח על‬

‫פעולות אלה‪.‬‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫לא יתמנה אדם כממונה בטחון לפי סעיף קטן א() אלא אם כן‬
‫ב()‬
‫הקבועים בסעיף אב( לחוק‪ ,‬והוא עמד בתנאי‬
‫התנאים‬
‫התמלאו בו‬
‫ההכשרה הקבועים בסעיף ‪ 5‬לחוק‪.‬‬
‫הסמכויות‬
‫לממונה בטחון יהיו‬
‫האמורות בסעיף ‪3‬‬
‫ג()‬
‫עליו‬
‫והוראות סעיף ‪ 13‬לחוק יחולו על מי שממונה בטחון הטיל‬
‫לשמש‬

‫לחוק‬

‫כשומר במשרד‬

‫המבקר‪.‬‬

‫הוראות סעיף ‪ 14‬לחוק יחולו על ממונה בטחון ושומר במשרד‬
‫ד()‬
‫המבקר‪ ,‬ואולם תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך‬
‫לכך‪.‬‬
‫ופיקוח על‬

‫המבקר יקבע נוהלי בקרה‬
‫ה()‬
‫ממונה בטחון ושומר שמונו על פי סעיף זהן‬

‫הפעלת‬

‫סמכויות‬

‫בידי‬

‫ציבוריים‬
‫הוראות חוק זה יחולו גם על גופים‬
‫כהגדרתו בחוק‬
‫הפועלים באזור‬
‫‪.23‬‬
‫והשומרון וחבל עזה ‪ -‬שיפוט בעבירות‬
‫להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום יהודה)‬
‫ח"כשתה‪."1967-‬‬
‫ועזרה משפטית(‪,‬‬
‫מיום‬

‫תחילתו של חוק זה בתום שנה‬

‫‪.24‬‬

‫תחולה באזור‬

‫תחילה‬

‫פרסומו‪.‬‬

‫ראשונה‬

‫תוספת‬
‫משרד ראש הממשלה‪.‬‬
‫הבטחון‪.‬‬

‫משרד‬

‫הבטחון"‬

‫מפעלי"‬

‫מערכת‬
‫שיוגדרו בצו על ידי שר‬

‫לשכת‬

‫נשיא‬

‫משרד‬

‫החוץ‪.‬‬

‫הגופים‬
‫א()‬

‫המייצרים‬

‫ומפעלים‬
‫הבטחון‪.‬‬

‫המדינה‪.‬‬

‫כדלקמן‪ ,‬למעט‬

‫ובנושאים כפי‬

‫במקומות‬

‫הנמלים;‬

‫ב()‬

‫רשות‬

‫ג()‬

‫חברות‬

‫ד()‬

‫חברות ספנות‪.‬‬

‫תעופה;‬

‫תוספת‬
‫ממשלה‬

‫המובנות‬

‫הרשות‬

‫‪6‬‬

‫שאינם‬

‫היהודית לארץ‬

‫מנויים‬

‫בתוספת‬

‫שניה‬
‫הראשונה‪.‬‬

‫ישראל‪.‬‬

‫השידור‪.‬‬

‫רשות‬

‫בנק‬

‫שייקבע על ידי‬

‫הממשלה‪:‬‬

‫התעופה;‬

‫רשות שדות‬

‫משרדי‬

‫מוצרים‬

‫עבור‬

‫מערכת‬

‫הבטחון‬

‫כפי‬

‫השניה‬

‫לטלוויזיה‬

‫ולרדיו‪.‬‬

‫ישראל‪.‬‬

‫ס‪.‬ח התשכ"ח‪ ,‬ענך ס‪ ;2‬התשל‪-‬ח‪ ,‬ענך ‪ ;48‬התשג‪-‬ו‪ ,‬עמ' ‪.34‬‬

‫ספר החוקים ‪ ,1~5‬ט"ו באב התשנ‪-‬ח‪ ,‬ן‪8991.8‬‬

‫‪353‬‬

‫תדפיס מתוך ‪www.halachot.co.il‬‬
‫מקורות‪ ,‬חברת‬
‫חברת‬

‫המים בע"מ‪.‬‬
‫לישראל בע"מ‪.‬‬

‫החשמל‬

‫בזק‪ ,‬החברה‬
‫הישראלית לתקשורת בע"מ‪ ,‬חברת פלאפון תקשורת בע"מ‪ ,‬חברת סלקום‬
‫בע"מ‪,‬‬
‫בע"מ‪,‬‬
‫אי‪.‬טי‪.‬סי‬
‫בינלאומי‪,‬‬
‫ישראל‬
‫חברת פרטנר תקשורת‬
‫ברק‬
‫בזק‬
‫(‪ ,)1955‬החברה‬
‫בינלאומיים בע"מ‪.‬‬
‫קווי‬
‫לשירותי‬
‫בינלאומיים‪,‬‬
‫בזק שירותי תקשורת‬
‫בזק‬
‫הנמלים‬

‫רשות‬
‫פי‬

‫והרכבות‪.‬‬
‫וצינורות בע"מ‪.‬‬

‫גלילות מסופי נפט‬
‫צינור‬

‫חברת קו‬

‫אילת‬

‫תשתיות נפט‬

‫חברת‬

‫אשקלון בע"מ‪.‬‬
‫ואנרגיה‬

‫בע"מ‪.‬‬

‫חברה לבתי זיקוק נפט בע"מ‪.‬‬
‫לייצור‬

‫אגרסקו חברה‬
‫הגופים‬

‫חקלאי‬

‫כדלקמן‪ ,‬למעט‬
‫שדות‬

‫א()‬

‫רשות‬

‫ב()‬

‫רשות‬

‫ג()‬

‫חברות‬

‫ד()‬

‫חברות ספנות‪.‬‬

‫בע"מ‪.‬‬
‫ובנושאים כפי‬

‫במקומות‬

‫הנמלים;‬
‫תעופה;‬

‫שלישית‬

‫הקיימת‬

‫לישראל‪.‬‬

‫רשות‬

‫העתיקות‪.‬‬

‫רשות‬

‫לשמירת הטבע‬

‫והגנים‬

‫בנימין‬
‫ראש‬
‫עזר‬
‫נשיא‬

‫‪354‬‬
‫י‪".‬יף ס‪. .‬‬

‫י‪",,,.4‬‬

‫י‪.,,‬י""‬

‫הממשלה‪:‬‬

‫התעופה;‬

‫תוספת‬
‫הקרן‬

‫שייקבע על ידי‬

‫ויצמן‬
‫המדינה‬

‫סרסר‬

‫הלאומיים‪.‬‬

‫אביגדור‬

‫נתניהו‬
‫הממשלה‬

‫השר‬

‫לבטחון‬

‫קהלני‬
‫הפנים‬

‫תיבון‬

‫דן‬
‫יושב ראש‬

‫הכנסת‬

‫ספר החוקים ‪ ,1685‬ט"ו באב התשנ'ח‪%8.1998 ,‬‬
‫י"י"י" יא‪4‬י‪,,‬א"י י‪4‬י‪,‬יייי‪-‬‬
‫____‪ ..L_..‬ידיי="‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful