D¸ÉÆÖçà ªÁ¸ÀÄÛ JqÀÄåPÉñÀ£À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ.

¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ
(eÁUÀwPÀ eÉÆåÃwµÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ «eÁÕ£À ¸À0¸ÉÜ ²æî0PÁ
¢0zÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ.)
eÉÆåÃwµÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ
(3UÀ0mÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À)
MlÆÖ C0PÀUÀ¼ÀÄ 300.
¥Á¸ÁUÀ®Ä 150
«¨sÁUÀ-1

C0PÀUÀ¼ÀÄ

3-6-2012
CªÀ¢ü- 3UÀ0mÉ

¨sÁªÀ PÁgÀPÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÁ0±À

60

C0PÀUÀ¼ÀÄ.
¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀĺÁQ
5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ
¥Àæ.1 EªÀÅUÀ¼À°è EªÀÅUÀ¼À°è ZÀxÀÄvÀð ¨sÁªÀ ¸ÀÆZÀPÀ
±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹
C. ªÁºÀ£À ¸ÁÜ£À
§. ¨sÁvÀÈ ¸ÁÜ£À
PÀ. ¸ÀÄR¸ÁÜ£À
qÀ. «zÁå¸ÁÜ£À
E. ¸ÀÄvÀ¸ÁÜ£À
¥Àæ. 2. ¸À¥ÀÛªÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
C. d£À¸ÁªÀiÁ£ÀågÀÄ
D. ¸Á®
E. eÁªÀiÁvÀæ (C½AiÀÄ)
F. C¸ÀÛ
J. vÁ¬Ä
C. ¥Àæ.3 ¨sÁUÀå ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼ÀÄ
PÀ. vÀ¥À¸ÀÄì
1

R. ªÀÄÄR
UÀ. ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ
WÀ. UÀÄgÀÄ
Y. ¸ÉÆ0l
¥Àæ. 4. ªÀåAiÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄw¹.
vÀ. gÉÆÃUÀ
xÀ. ¥Á¥À
zÀ. ¹¢Þ
zsÀ. ±ÀAiÀÄ£À
£À. ¥ÁzÀ
¥Àæ.5. ¯Á¨sÀ ¨sÁªÀ¢0zÀ £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ.
PÀ. ªÉʨsÀªÀ
UÀ. ¸ÉÆ0l
ZÀ. EZÁÒ¥ÀÇwð
l. ±ÁèW£É
vÀ. ¹¢Þ
¨sÁUÀ-2 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À. 4 ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹.

5x 4 = 20

C0PÀUÀ¼ÀÄ.
¥Àæ. 6. ¥À0ZÀªÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
 ¥À0ZÀªÀĨsÁªÀ: gÁd0PÀ, PÀgÀ, §Ä¢Þ, ¸ÀÄvÀ, doÀgÀ, ±ÀÈw,
¸ÀäöÈw, ¥ÀǪÀð¥ÀÅtå.
 LzÀ£Éà ¨sÁªÀªÀÅ wæPÉÆÃt ¸ÁÜ£ÀªÁVzÀÄÝ ¥ÀǪÀð¥ÀÅtå¸ÁÜ£À
ªÁVzÉ.
 »0¢£À d£ÀäzÀ°è ªÀiÁrzÀ ¸ÀÄPÀªÀÄðUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸ÀÄvÀÛzÉ.
 EzÀÄ ¯Álj, CzÀȵÀÖzÁlUÀ¼ÀÄ, ±ÉÃgÀÄ, PÁæ¸ï ªÀqïð,
§Ä¢ÞªÀ0wUÉAiÀÄ(ZÀªÀÄvÀÌöÈwAiÀÄ) DlUÀ¼ÀÄ, zÁ¼À,
PÀÄzÀÄgÉ, ¸ÀmÁÖ EªÀPÉÌ ¸À0§0¢ü¹zÉ.
2

 ¥À0ZÀªÀĨsÁªÀªÀÅ D£À0zÀ, ¸ÀªÀiÁfPÀ EZÉÒUÀ¼ÀÄ, ¸À0WÀ
¸À0¸ÉÜ, PÀ¯ÁªÀ0wPÉ, ªÀÄ£ÉÆÃgÀ0d£É, ¸ÉÆàÃmïð, ¥ÉæêÀÄ,
EvÁå¢UÀ¼À C¢ü¥ÀvÀå ºÉÆ0¢zÉ.
 EzÀÄ ¹£ÉêÀiÁ, ªÀÄÄ0vÁzÀ J®è ¨sÉÆÃUÀ, ±ÁjÃjPÀ D£À0zÀPÉÌ
¸À0§0zsÀ¥ÀnÖzÉ.
 £ÁlPÀ, £ÀÈvÀå, ¸À0VÃvÀ, ªÀÄÄ0vÁzÀ ªÀÄ£ÀgÀ0d£Á
¸ÀܼÀUÀ¼À£ÀÆß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ.7. KPÁzÀ±À ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.
 KPÁzÀ±À¨sÁªÀ- ¯Á¨sÀ, ¥Áæ¦Û, PÁªÀÄ, EZÉÒ, ¹¢Þ, EZÁÒ¥ÀÇwð,
ªÉʨsÀªÀ, DUÀªÀÄ£À, UÀ½PÉ, DAiÀÄ, ¸À0¥ÁzÀ£É, ±ÁèWÀ£É,
ºÉÆUÀ¼ÀÄ«PÉ.
 KPÁzÀ±ÀªÀÅ UɼÉvÀ£ÀzÀ ¨sÁªÀªÁVzÀÄÝ, eÁvÀPÀjUÉ ¸ÀªÀiÁ£À
ªÀÄ£À¸ÀÌ gÉ®ègÀ£ÀÄß, ¸ÀªÀiÁ£À ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf
G¼ÀîªÀgÀ£ÀÄß, ¸ÀªÀiÁd ¨Á0zsÀªÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
eÁvÀPÀgÀ EµÀÖUÀ¼À£ÀÄß, ¸À0UÁwUÀ¼À£ÀÄß,
±ÁèX¸ÀĪÀªÀgÀ£ÀÄß, ¥Àæ±À0¸ÀPÀgÀ£ÀÄß, ¸À®ºÉUÁgÀgÀ£ÀÄß,
GvÉÛÃdPÀgÀ£ÀÄß, ºÉÆ0¢PÉƼÀÄîªÀªÀgÀ£ÀÄß,
±ÀĨsÀa0vÀPÀgÀ£ÀÄß, ºÀwÛgÀzÀ ¥ÀjavÀgÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
 KPÁzÀ±ÀªÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¯Á¨sÀ¸ÁÜ£ÀªÉ0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.
KPÁzÀ±ÀªÀÅ G½zÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À eÉÆvÉ ¥ÀæUÀw, ¯Á¨sÀ,
¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ°è AiÀıÀ¸ÀÄì, »jAiÀiÁ¸ÉAiÀÄ ¸ÁzsÀ£ÉAiÀÄ
§½PÀzÀ ±Á0w, ¥Á®ÄUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á±ÀévÀ UɼÉvÀ£À
¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ.
 KPÁzÀ±ÀªÀÅ læ¸ïÖ UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. zÀ±ÀªÀÄPÉÌ
JgÀqÀ£Éà ªÀÄ£É DVgÀĪÀÅzÀj0zÀ, EzÀÄ AiÀÄdªÀiÁ£ÀgÀ
3

WÀ£ÀvÉ. ಜೀ಴ನ. UÀ½PÉ. AiÀıÀ¸ÀÄì. ¥Àæ. CxÀªÀ ¥ÀæªÀÈwÛ. ಩ಿವನವಹಷರದಲ್ಲಿ ಇದು ಩ಿಚಛಕರ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಷುತ್ತದೆ. EªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. UÀÄt UËgÀªÀ. zÀ±ÀªÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. ದೆೈಹಿಕ ಸ್ಹವಷಥಯ. £À0©PÉ. zÀ±ÀªÀĨsÁªÀªÀÅ eÁvÀPÀgÀ EµÀÖ. JqÀUÉÊ. ®UÀß ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀé «ªÀj¹.  ಇದು ಜಹತ್ಕರ ರೂ಩. £ÉêÀÄPÁw. ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À. ಆರೊೀಗಾಕ್ೆೆ ಇದು ಮುಖ್ಾ಴ಹದ ಭಹ಴. ªÀÈwÛAiÀÄ°è ¥ÀæUÀw. ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄ£ÀßuÉ. ಇತಹಾದಿ ಹೆೀಳುತ್ತದೆ. ¥Àæ. ªÀÄÄ0vÁzÀªÀÅUÀ½UÉ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ EzÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¥Áæ¥À0aPÀ ¸ÁzsÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀĪÀ ¨sÁªÀªÁVzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ. ಬಣಣ. ಷವಭಹ಴. ಜಯ. ಷತ್ವ.MqÉAiÀÄgÀ DyðPÀ ¹Üw ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 8. ಴ಾಕ್ರತತ್ವದ ಬಗೆೆ ಹೆಳುತ್ತದೆ. UËgÀªÀ ¸À0¥ÁzÀ£É. JgÀqÀÄ ªÉÆtPÁ®Ä ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ±Éß. §rÛ. ಚಟಗಳು. WÀ£ÀvÉ. ¨sÁªÀ PÁgÀPÀvÀézÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹ ¨sÁUÀ-3 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ 4 . ºÀPÀÄÌ. 9. £ÀqÀvÉ. ಕೂದಲು ಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಷುತ್ತದೆ. C¢üPÁgÀ. ಕಮಮ. ಜಹತ್ಕರ ಅ಴ರಿಗೆೀ ಸೀಮಿತ್಴ಹದ ಚಟ. ¥ÀæªÀÈwÛ. UËgÀªÀ. ಇದು ಬುದಿಧಮತೆತ. ಴ಹಾಪಹರ. §®¥ÁzÀ. ರೂ಩.10. eÁÕ£À. ಗುಣ. ಕ್ರಿಯೆ. ªÀĺÀvÁéPÁ0PÉë. ಮಹನ. ನಡತೆ. ಩ರಿಷರ ಜೊಾೀತಿಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಒ೦ದು ದೆೀವದ ಜನರು. SÁAiÀÄ0 GzÉÆåÃUÀ.  ಆಜ್ಞಹ. zÉúÀzÀ°è EzÀÄ JqÀV«. ಸ್ೌ೦ದಯಮ. ಮೊದಲ ಮನೆ ತ್ಲೆ. ಅ಴ರ ಸ್ಹಮಹನಾ ಜೀ಴ನದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಷುತ್ತದೆ. ಮತ್ುತ ಮುಖ್ದ ಮೀಭಹಗದ ಬಗೆೆ ಹೆೀಳುತ್ತದೆ.

M0zÀÄ UÀæºÀªÀÅ gÁ²®UÀß ¢0zÀ ¥À0ZÀªÀÄPÉÌ £ÀªÁ0±ÀzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ -------.J£ÀÄßvÉÛêÉ. 20 . 19. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ±Éß. ªÀUÉÆðÃvÀÛªÀÄzÀ°èzÉ ¥Àæ.13. gÁ² ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÁ0±ÀzÀ°è UÀæºÀ M0zÉÃgÁ²AiÀÄ°èzÀÝgÉ -------. ®UÁߢü¥ÀwAiÀiÁUÀ°Ã PÁgÀPÀ ±ÀÄPÀæ £ÁUÀ°Ã £ÀªÁ0±À ®UÀßzÀ°ègÀĪÀÅzÀÄ zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀÄRPÉÌ ------C±ÀĨsÀPÀgÀ ¥Àæ. 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ±Éß.16. 15 £ÀªÁ0±À ZÀPÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀévÀ0vÀæ gÁ²ZÀPÀæzÀ0vÉ ¥ÀjUÀt¹ zÀ馅 ¥sÀ®ªÀ£ÀÆß C£Àé¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj/vÀ¥ÀÅöà ¨sÁUÀ 4 ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÇàà w½¹. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ±Éß. gÁ²AiÀÄ°è ¤ÃZÀªÁzÀ UÀæºÀªÀÅ £ÀªÁ0±ÀzÀ°è GZÁÒ0±À ¥ÀqÉzÀgÉ --------¥sÀ®PÉÆqÀÄvÀÛzÉ ±ÀĨsÀ ¥Àæ.¥Àæ. 11. GZÀÒ ZÀ0zÀæ£ÀÄ ¤ÃZÁ0±ÀzÀ°è EgÀ§®è. 18.C0±ÀzÀ°èzÉ J£ÀÄßvÉÛêÉ. 17. ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß aºÉß ¬Ä0zÀ UÀÄgÀÄw¹. ¥ÀÅvÁæ0±À ¥Àæ.14. 64 £Éà £ÀªÁ0±ÀªÀÅ fêÀ£ÀzÀ°è MzÀUÀĪÀ DWÁvÀ ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. M0zÀÄ £ÀªÁ0±À ¸À0ZÀj¸À®Ä gÀ«UÉ 3¢£À 8UÀ0mÉ ¨ÉÃPÀÄ. UÀÄgÀÄ M0zG £ÀªÁ0±À ¸À0ZÀj¸À®Ä M0zÀÄ w0UÀ¼ÀÄ ºÀvÀÄÛ ¢£À vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÆîvÁÛ£É. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj 5 . ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ±Éß. JgÀqÀÄ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ M0zÉà £ÀªÁ0±ÀzÀ°èzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß C0±À AiÀÄÄzÀÞ ªÉ£ÀÄßvÉÛêÉ. 12.

 ®UÀßPÁÌUÀ°Ã. CAzÀgÉ ¨sÁUÁåA±À.  ºÁUÀÄ ±ÀĨsÀzÀȶÖAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀȪÀ£ÁrAiÀÄ0vÉ PÁgÀPÁ0±À J0zÀgÉãÀÄ? «ªÀj¹. GZÀÑPÉëÃvÀæ. ¥Àæ±Éß. PÁgÀPÀ UÀæºÀªÁUÀ°Ã £ÀªÁA±À ®UÀߢAzÀ zÀÄB¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀ¨ÁgÀzÀÄ. 21. ¥Àæ±Éß.  UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀŶÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀgÉ ¸ÀéPÉëÃvÀæ.F UÀæAxÀUÀ¼À°è £ÀªÁA±À vÀÄ®ågÁ²AiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ «ªÀgÀªÁV w½¸À¯ÁVzÉ.¨sÁUÀ 5 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À JgÀqÀÄ ¥Àæ±Éß GvÀÛj¹.  “¥Àæ±Àß ªÀiÁUÀð” ªÀÄvÀÄÛ “ZÀAzÀæPÀ¯Á£Ár” . ®UÁߢü¥ÀwUÁUÀ°Ã PÀvÀðj AiÉÆÃUÀ«gÀ¨ÁgÀzÀÄ. £ÀªÁ0±À vÀÄ®å gÁ² J0zÀgÉãÀÄ «ªÀj¹.  CAvÉAiÉÄà £ÀªÁA±ÀPÀÆÌ UÀAqÀÄ eÁvÀPÀzÀ°è PÁgÀPÀ UÀæºÀ ±ÀÄPÀæ£ÉAzÀÆ.  ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀUÀðPÀÆÌ MAzÀÄ PÁgÀPÀ UÀæºÀªÀÅAlÄ. 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±Éß. EvÁå¢AiÀiÁV. 22. £ÀªÁ0±ÀzÀ°è PÁgÀPÀ UÀæºÀgÀ §UÉÎ «ªÀj¹. 6 . ¤zsÀ£ÁA±À.  ºÉtÂÚ£À eÁvÀPÀzÀ°è PÀÄd ªÀÄvÀÄÛ UÀÄgÀÄ PÁgÀPÀ UÀæºÀUÀ¼ÉAzÀÆ ¥ÀjUÀt¹ CªÀÅUÀ¼À ¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß «±Éèö¸À¨ÉÃPÀÄ.  ®UÁߢü¥ÀwAiÀiÁUÀ°Ã. PÀªÀiÁðA±À.  “zsÀȪÀ£Ár” AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀªÁV gÁ²®UÀߢAzÀ AiÀiÁªÀ AiÀiÁªÀ CA±ÀPÉÌ UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÀÛªÉAiÉÆà DAiÀiÁAiÀÄ PÁgÀPÀ ¸ÁÜ£ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. «ÄvÀæPÉëÃvÀæ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ wæPÉÆãÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ. 23.

24. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.) ¥Àæ. CµÀÖPÀªÀUÀð 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-1. D £ÀªÁA±ÀPÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁzÀ gÁ²AiÀÄ°è gÁ² ZÀPÀæzÀ ¨ÉÃgÁªÀÅzÁzÀgÀÆ UÀæºÀ«zÁÝUÀ £ÀªÁA±À UÀæºÀPÀÆÌ gÁ²UÀæºÀPÀÆÌ EgÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀPÉÌ „£ÀªÁA±À vÀÄ®å gÁ²‟ AiÉÄAzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. «¨sÁUÀ-2.  EzÉà ¥ÀæPÁgÀªÁV ZÀAzÀæ£À £ÀªÁA±À ¹ÜwAiÀÄ gÁ²AiÀÄ°è ¥Á¥ÀUÀæºÀUÀ½zÁÝUÀ vÁ¬ÄAiÀÄ MqÀºÀÄnÖzÀªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄgÀ®èªÉAvÀ®Æ. 8 F.25. ¨sÁªÀ PÀÄ0qÀ° 7 . 4 ¥Àæ. 10 D. CµÀÖPÀªÀUÀð gÀa¸À®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ PÀÄ0qÀ° AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C. 6 G. ±ÀĨsÀUÀæºÀUÀ¼ÉãÁzÀgÀÆ EzÀÝ°è CªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄgÉAzÀÄ ¥ÀjUÀt¸À¨ÉÃPÀÄ.  CzÉà jÃwAiÀiÁV. ¸ÀÆAiÀÄð¤gÀĪÀ £ÀªÁA±À gÁ²AiÀÄ°è gÁ²ZÀPÀæzÀ ±À¤AiÉÄãÁzÀgÀÆ D gÁ²AiÀÄ°èzÀÝ°è vÀAzÉAiÀÄ MqÀ-ºÀÄnÖzÀªÀgÀÄ GvÀÛªÀÄgÀ®èªÉAzÀÄ wêÀiÁð¤¸À¨ÉÃPÀÄ. AiÀiÁªÀÅzÉà UÀæºÀªÀÅ MAzÀÄ £ÀªÁA±ÀzÀ°èzÁÝUÀ. (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ. 5 E.  ±ÀĨsÀUÀæºÀUÀ½zÁÝUÀ GvÀÛªÀÄgÉAvÀ®Æ ZÀAzÀæPÀ¯Á£Ár UÀæAxÀzÀ°è G¯ÉèÃTvÀªÁVzÉ. ©ü£ÁßµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è ¹UÀĪÀ CwºÉZÀÄÑ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ? C.

27. GZÀÒ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀªÀÅ C°è PÀrªÉÄ ©0zÀÄUÀ½zÀÝgÉ -----¥sÀ®PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. CµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è 0 ©0zÀÄ §0zÀgÉ DgÁ²AiÀÄ£ÀÄß K£É0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ? C.28. ±ÀÆ£ÀågÁ² F.©0zÀÄUÀ½ªÉ. 30. ªÀÄzsÀåªÀÄ ¥Àæ. 39 ¥Àæ. ªÀÄzsÀåªÀÄ 8 . 29.. CzsÀªÀiÁzsÀªÀÄ E. gÁ² PÀÄ0qÀ° ¥Àæ. CzsÀªÀÄ D. «Ä±Àæ¥sÀ® F. ±ÀÄPÁæµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è----. ªÀÄzsÀåªÀÄ E.26.§. 56 UÀ. GvÀÛªÀÄ D. 48 WÀ. gÀ« PÉÆqÀĪÀ CwºÉaÑ£À ±ÀĨsÀ©0zÀÄUÀ¼ÉµÀÄÖ? PÀ. 32 R.31. gÉÆÃUÀ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ. ©ü£ÁßµÀÖPÀzÀ°è 4 ©0zÀÄ §0zÀgÉ K£ÀÄ ¥sÀ® C.. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ CµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è ±ÀĨsÀ¥sÀ®¹UÀ®Ä -------©0zÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ 25 ¥Àæ. £ÀªÁ0±À PÀÄ0qÀ° PÀ. 52 ¥Àæ.

9. • 8.---¸ÁÜ£À UÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ ©0zÀÄUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ.¥sÀ®PÉÆqÀÄvÀÛzÉ ±ÀĨsÀ ¥Àæ.©0zÀÄ. ±ÀÄPÀæ ©ü£ÁßµÀÖPÀzÀ ¥sÀ® «ªÀj¹ • ±ÀÄPÁæµÀÖPÀzÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ. C¤jÃQëvÀ C¤ªÁAiÀÄð vÉÆ0zÀgÉUÀ¼ÀÄ.¥Á¤ÃAiÀÄUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ.©0zÀÄ J®èªÀÇ ±ÀĨsÀ. 35. • 1. (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ. zÀÄB¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀªÀÅ C°è C¢üPÀ ©0zÀÄUÀ½zÀÝgÉ --. ªÀÄȵÁÖ£Àß. • 6. ©0zÀÄ ªÀÄ0vÉÆæÃ¥ÀzÉñÀ. ©0zÀÄ J®è ¸ÀÄR. • 8. GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå. • 7. ©0zÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀ ºÉ0qÀw. Cw ¸À0vÉÆõÀ.11 ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À. ©0zÀÄ D¨sÀgÀt. • 4..¥Àæ. ºÀ§âzÀ ªÁvÁªÀgÀt • 6. • 2. • 3. 1. • 7. §0zsÀÄUÀ½0zÀ zÀÆgÀ.zÉÆqÀØtÚ£À ¸ÀºÁAiÀÄ. ©0zÀÄ «ÄvÀægÉÆqÀ£É GvÀÛªÀÄ ¨Á0zsÀªÀå.ªÀ¸ÀÛç. ZÀ0zÀæ ©ü£ÁµÀÖPÀzÀ°è EgÀĪÀ ©0zÀÄUÀ¼À ¥sÀ® «ªÀj¹. vÀȦÛ. ©0zÀÄ M¼Éî §mÉÖ. • ZÀ0zÁæµÀÖPÀ ªÀUÀðzÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ. ©0zÀÄ £ÉÊwPÀ zsÉÊAiÀÄð.«ÄvÀæ. • 5. AiÀiÁªÀÅzÉà 2 ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹.33.34.----.32. 9 . CxÀªÀ Cw zÀÄBR. ºÁ¹UÉ.10. ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ GvÀÛªÀÄ fêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä --. • 5. gÀvÀßUÀ¼ÀÄ.²æêÀÄ0vÀ DºÁgÀ. ºÉ0qÀw «ZÁgÀzÀ°è dUÀ¼À.UÀ0zsÀÀ.

«µÀUÀ½0zÀ PÁ¬Ä¯É. ©0zÀÄ J®è jÃwAiÀÄ vÉÆ0zÀgÉUÀ¼ÀÄ. «ªÁºÁ¢ ªÀÄ0UÀ¼À PÁAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß. ¥Àæ. gÉòªÉÄ ªÀ¸ÀÛç. ±ÀÄPÀæ£ÀÄ 8©0zÀÄUÀ½0zÀ PÀÆr PÉÃ0zÀæPÉÆãÀzÀ°è EzÀÝgÉ. fêÀ£ÀªÉ®è ªÁºÀ£À.PÀ¥sÀ. «¯Á¸ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß. PÁ¬Ä¯É ¨sÀAiÀÄ. ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢¥Àw zÀħð®£ÁVzÀÄÝ.EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.36. D gÁ²AiÀÄ°è ±ÀÄPÀæ£ÀÄ ¸À0ZÀj¸ÀĪÁUÀ.• 4. D UÀæºÀzÀ £ÀPÀëvÀæ vÀæAiÀÄzÀ M0zÀgÀ°è ºÀÄwÛzÀ ªÀÄqÀ¢AiÀiÁzÀgÉ. ±ÉõÀ ¸À0SÉåAiÀÄ£ÀÄß C²é¤¬Ä0zÀ Jt¹.dégÀ. «vÀÛ gÀvÁߢUÀ½0zÀ ¸ÀÄTAiÀiÁVgÀĪÀ£ÀÄ • ±ÀÄPÀæ£À ±ÉÆÃzÀå ¦0qÀªÀ£ÀÄß CªÀ¤0zÀ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ±ÉÆÃzsÀ£ÀQÌ0vÀ ¥ÀǪÀðzÀ°è EgÀĪÀ ©0zÀÄUÀ½0zÀ UÀÄt¹. CªÀ¼ÀÄ ¥Àw ¦æAiÀļÀÄ. ©0zÀÄ «Ä±Àæ¥sÀ®. ©zÀÄ ¥ÀzÀ« ºÁ¤. gÁºÀÄ«£À ¸À0¨sÀ0zsÀ EzÀÝgÉ ¤ÃZÀ ¹Ûçà ¸À0UÀ. 27j0zÀ ¨sÁV¹. ±À¤AiÀÄ AiÀÄÄw CxÀªÁ 10 . ªÀÄ£ÉÆêÀ®è¨sÉ DUÀĪÀ¼ÀÄ. D£ÀPÀêvÀæzÀ°è UÀÄgÀÄ«£À ¸Àì0ZÁgÀ EzÁÝUÀ CxÀªÁ gÁ²Ã±À£À zÀ±Á-C0vÀgï zÀ±ÁzÀ°è «ªÁºÀ DUÀĪÀzÀÄ. ©0zÀÄ CPÀÌ. • ±ÀÄPÀæ£À CµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è AiÀiÁªÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉZÀÄÑ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝªÉAiÉÆ. ±ÀÄPÀæ£À CµÀÖPÀ ªÀUÀðzÀ° ±ÀÄPÀæ¤0zÀ 7£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°è AiÀiÁªÀ UÀæºÀ¢0zÀ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ ©¢ÝgÀĪÀzÉÆ.¥ÀPÀÌzÀªÀgÉÆqÀ£É ªÉÊgÀvÀé. ±ÀÄPÀæ£ÀÄ 2-3 ©0zÀÄUÀ½0zÀ PÀÆr. ©0zÀÄ ¤ÃgÀÄ. • 3.¥ÀlÖt) • 2. 6-7-8-12 gÀ°è EzÀÄÝ. ±ÀÄPÁæµÀÖPÀ ªÀUÀð zÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢0zÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀÄvÀÄÛ zÁ0¥ÀvÀå ¥sÀ® ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸À§ºÀÄzÀÄ «ªÀj¹. • 1. (ºÀ½î. 0.

«¨sÁUÀ-3 UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ UÀÄgÀÄw¹. ZÀ0zÀæ E. UÀÄgÀÄUÀæºÀzÀ EvÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. ¸ÀÄ0zÀgÀ gÀÆ¥À 11 . JvÀÛgÀzÀ zÉúÀ §. ±Ámïð ºÉ0qï. fêÀ D.39. gÀ¸ÉÛ. ªÀÄ0UÀ¼À F. PÁgÀPÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÀ. C. §ÄzsÀ ¥Àæ. C0zsÀ ¹Ûçà ¸À0¨sÀ0zÀ EgÀĪÀzÀÄ.UÀÄgÀÄ ¥Àæ. ±Á¯É EªÀÅ AiÀiÁªÀ UÀæºÀzÀ C¢ü¥ÀvÀåPÉÌ M¼À¥ÀnÖªÉ? C.40. mÉ°¥sÉÇãï.37. mÉʦ0Uï. C0VÃgÀ¸À E. ¥ÉÃ¥Àgï mÉPÁß®f. PÁªÀå ¥Àæ.zÀñ¶Ö EzÀÝgÉ. ªÀÄ0UÀ¼À UÀ. ¸ÀÆAiÀÄð D. 120 C0PÀUÀ¼ÀÄ (20x 2 = 40 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ. §æºÀ¸Ààw F.38. §ÄzsÀ WÀ. «ÄãÀ gÁ±Áå¢ü¥Àw AiÀiÁV UÀÄgÀÄ PÉÆqÀĪÀ gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹? PÀ. ±À¤ R.

DPÀµÀðPÀ PÀtÄÚUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¥Àæ.45. C. ªÀÄjÃa D. PÁ±Àå¥À E. ªÀÄÆvÀæPÉÆñÀzÀ vÉÆ0zÀgÉ F. ZÀªÀÄðgÉÆÃUÀ D. ¤gÀÄw 12 . 61 D. vÀįÁ 4. lÆåªÀÄgï E.qÀ.43. ºÁ®ÄªÀiÁgÁlUÁgÀ. UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ GZÀÒ ¤ÃZÀ ¸ÀéPÉëÃvÀæ gÁ²AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹? 1. ªÀÄPÀgÀ 2. 63 F. UÀ0l®Ä £ÉÆêÀÅ ¥Àæ. PÀPÀð 3. vÀvÀéeÁÕ£À §. UÀÄgÀÄ PÉÆqÀĪÀ ²PÀët AiÀiÁªÀªÀÅ? C. DAiÀÄĪÉðÃzÀ qÀ. UÀÄgÀÄ«UÉ JµÀÄÖ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉ? C. ¯Á PÀ.44. zsÀ£ÀÄ ¥Àæ. 78 E.41. DPÀµÀðPÀ PÀÆzÀ®Ä ºÀ.42. 60 ¥Àæ. vÀįÁ UÀÄgÀÄ PÉÆqÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. ±À¤AiÀÄ UÉÆÃvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C.

±ÀQÛ D.46. ¥ÀÈyé F. d® 13 . zsÀ¤µÀ× qÀ. avÁÛ §. ¸À0eÁÕ ¥Àæ. ªÀÄ0zÀ F. ªÀÄƯÁ ¥Àæ. VqÀÄUÀ ¥Àæ. ¨sÁgÀzsÁéd ¥Àæ. ±À¤AiÀÄ ¥ÀævÀå¢üzÉêÀvÉ AiÀiÁgÀÄ? C. ºÀzÀÄÝ F. ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï E.48 PÉÃvÀÄ ºÀÄnÖzÀ £ÀPÀëvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C. ¸Ëj D. AiÀĪÀÄ F. UÀÆUÉ D.50. bÁAiÀÄ G. «±ÁSÁ PÀ. ¥ÀæeÁ¥Àw ¥Àæ. PÁUÉ E. ±À¤AiÀÄ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ £ÁªÀÄUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ? C. DPÁ±À D. PÉÃvÀÄ AiÀiÁªÀ vÀvÀézÀ UÀæºÀ ? C. ªÁAiÀÄÄ E.47. ±À¤AiÀÄ ªÁºÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? C.49. C¹vÀ E.F.

¥Àæ.¥Àæ. PÀĵÀ× qÀ.53. agÀvÉ 4. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. ºÀÄ° 2. gÉÆÃUÀªÀÄÄQÛ ¥Àæ. ¸À0¢üªÁvÀ 3.54.GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå 14 .51. §ÄzsÀ ±ÀÄPÀæ £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÆqÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ? 1.52. ªÁvÀ ¦vÀÛ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 4. ±À¤ PÉÆqÀ§®è gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀÅ ? C. gÁºÀÄ ±À¤ £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÆqÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀŪÀŪÀÅ? 1. ¹0ºÀ 3. UÀÄ¥ÁÛ0UÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ E. PÉÃvÀÄ ±ÀÄPÀæ £ÀPÀëvÀæzÀ°è PÉÆqÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ? C. GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå F.55. ®ÄåPÉÆÃqÀªÀÄð 4. qÀAiÀÄ©n¸ï ¥Àæ. UÀÄ¥ÁÛ0UÀ gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ 3. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. CwPÁªÀÄ D. £ÀgÀUÀ¼À vÉÆ0zÀgÉ 2. ¥Àæ. ¦¸ÀÆÛ¯Á PÀ. J¦¯É¦ì §. C¥ÀWÁvÀ 2. gÁºÀÄ«£À ªÁºÀ£À AiÀiÁªÀÅzÀÄ? 1.

±ÀÄPÀæ ---------ªÀĺÀ¶ðAiÀÄ ªÀÄUÀ §ÈUÀÄ ¥Àæ. PÉlÖ ºÀªÁå¸ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j (10x 2 = 20 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ±Éß. ªÀĺÁ«µÀÄÚ ¥Àæ. ºÉ¸ÀgÀÄ PÁ¼ÀÄ ¥Àæ. ±À¤ ¥Àæ. zÀÄqÀÄPÀÄ ¸Àé¨sÁªÀ 5.63.58 §ÄzsÀ zɱÉAiÀÄÄ ---------ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ.61.59. ±À¤ 15 . §ÄzsÀ£À ¥ÀævÀå¢üzÉêÀvÉ --------. 17 ¥Àæ. CdÕ EzÀÄ ---------UÀæºÀ£À E£ÉÆß0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. --------UÀæºÀªÀÅ 61 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÉ. PÀ¯ÁvÀäPÀvÉ 3. ±ÀÄPÀæ UÀæºÀªÀÅ C¢ü¥ÀwAiÀiÁVgÀĪÀ ¥ÀÅgÀĵÀgÁ²---------vÀįÁ ¥Àæ. E0UÁ®( PÁ§ð£ï) PÉÌ -----C¢ü¥Àw.¥Àæ±Éß. 57. 27 C0±À ¥Àæ.60. ±ÀÄPÀæ£À GZÁÒ0±À ----------«ÄãÀgÁ². §ÄzsÀ ¥Àæ. ------------§ÄzsÀ UÀæºÀzÀ zsÁ£Àå. zsÀ£ÀÄ gÁ±Áå¢ü¥Àw AiÀiÁV UÀÄgÀÄ PÉÆqÀ§®è UÀÄtUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹? 1.64.62. PÀ«vÀé 4. eÁÕ£À 2.65. 56. .

76. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.74. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.72 . UÀÄgÀÄ ¦0UÀ¼ÁPÀë . §ÄzsÀ ¢é¸Àé¨sÁªÀ UÀæºÀ ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. (eÉ£ÀÄvÀÄ¥ÀàzÀ0vÀºÀ PÀtÄÚ) vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ. AiÀÄÄgÉãÀ¸ï UÀæºÀªÀÅ DQðqï UÀ¼À£ÀÄß ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛzÉ.68.¥Àæ. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ.71.66. §ÄzsÀ ªÁPï PÁgÀPÀ UÀæºÀ vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ.E®é®gÀÄ PÉÃvÀÄ«£À vÀªÀÄä0¢gÀÄ.70. ªÁvÁ¦ . §ÄzsÀ GvÀÛªÀÄ £É£À¦£À ±ÀQÛAiÀÄ PÁgÀPÀ . ¥Àæ.73. 10x2 =20 C0PÀUÀ¼ÀÄ.77. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ. ¥Àæ. . £É¥ÀÇÑ£ï UÀæºÀªÀÅ PÀ¯Á«zÀgÀ PÁgÀPÀ. PÉÃvÀÄ UÀæºÀªÀ£ÀÄß zsÀéd J£ÀÄßvÉÛêÉ. gÁºÀÄ PÀlĪÀiÁwUÉ PÁgÀPÀ.75. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ.69. 4x 5= 20 C0PÀUÀ¼ÀÄ. UÀÄgÀÄ zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅvÀæ PÁgÀPÀ. ±À¤AiÀÄÄ PÉÆqÀĪÀ 5 GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹  Cement worker  Coal miner  Hearse Driver (Dead body carrying vehicle)  Fanner  Leather worker  Framer  Mason 16 .67. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¨sÁUÀ-4 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. DzsÁåvÀä ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ----------UÀæºÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. PÉÃvÀÄ ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÇàà w½¹ ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß aºÉß UÀÄgÀÄw¹. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ.

78.  Abscess of the liver  Renal abscess  Intestinal disorders  Morbid changes in the blood  Jaundice  Tumours  Fatty degeneration of the liver  Piles  Lung affections  Disorders of the genitourinary  Skin problems tract  Kidney complaints  Uterine tumours  Poor venous circulation  Hydremia  Adrenal insufficiency  Urethral abscess 17 . Priest Prison worker  Dealing with labour  Labour oriented industry  Routine workers  Refrigeration worker  Labour oriented jobs  Tanner  Engineers  Time keeper  Law department  Undertaker (buries dead  Labour department bodies)  Statesman  Leader of caste  Leadership of workers (Union  Health department  Social welfare development department Oil based industry leaders)  Lowest jobs in government services ¥Àæ. UÀÄgÀÄ PÉÆqÀĪÀ 5 gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.

 Telephones.  Fairs.  Double.  Bicycles.  Garages.  Information. & Certificate courses)  Epigraphy  Mechanical Engineering  Painting  Automobile Engineering  Drawing  Chemical Engineering 18 .  Illusions.80.  Inquiry.  Acoustics.  Errand.  Autographs.  Education.  Imbecile. §ÄzsÀ ªÀÄÄ0qÉãï eÉÆåÃwµÀzÀ°è ¥Àæw¤¢ü¸ÀĪÀ 5 ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹  Schools.  Tennis courts.  Essay.  Account.  Hygiene.  Markets.  Agreements.  Cereal.  Roads.  Communication. Excessive secretion of urates  Symptomatic skin disorders ¥Àæ. gÁºÀÄ-PÉÃvÀÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ 5 ²PÀët ªÀ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹  Technical Courses (Diploma.  Bargains & Bargaining.  Diary.  Imagination.  Research. ¥Àæ.  Shops.79.  Diet.  Cars.  Exploration.  Herald.

81.  Interest in occultism  Religion 19 . Chemistry  Military Science  Sanitary Sciences  Geology  Philosophy  Social Sciences  Homeopathy  Physics  Anthropology  Criminology  Veterinary Science & Animal  Agriculture Husbandry  Any Science course  Haina Shastra  Tattwa Gnana  Archeology  Medical sciences  Surgery ¥Àæ. ±À¤ UÀæºÀ¤0zÀ §gÀĪÀ 5 gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹ .82. PÉÃvÀÄ PÉÆqÀ§®è 5 GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. skin and legs  Fracture of bones ¥Àæ.  Dietary indiscretions  Sexual promiscuity  Irregular habits  Lack of physical exercise  Weakness  Pain or aches in stomach  Damage and loss of limb  Diseases of teeth.

dry and hairy body. knowledgeable in art and crafts. visible nerves. firm hands. 20 . They are bold yet soft spoken. the people born under Kumbha Rashi will have a long neck. will be lazy. high nose. long legs. will have a stomach and side like a frog. will be untraditional and will be recognised for their philanthropy. Diversification  Services for old & needy persons  Imprisonment  Resembles many professions attributed Mangala  Represents religious knowledge  Spiritual studies ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹.  They are honest and firm in nature. ¥Àæ. will have a mole on the face. have a serious nature. PÀÄ0¨sÀgÁ±Áå¢ü¥Àw ±À¤AiÀÄ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹  Shani being the Lord of Kumbha Rashi. will be quiet.  They will be interested in religious activities  They have strong desires and firm views about everything. are soft-hearted. broad face and waist. gentle. will have a sign on the left hand.  Kumbha Rashi is a reformer Rashi and therefore the person will have revolutionary ideas. .83. liberal. or armpit or chest. philosophical mind. fat thighs.  They are intelligent and have a very sharp memory. will be a well-wisher of people and will have a progressive nature. broad forehead. beautiful eyes. humanitarian. 10x=20 C0PÀUÀ¼ÀÄ.

will be fond of long baths. sea journeys and will be happy and satisfied in staying near the water.  They have an abnormal mind.   21 .  Their imaginative power will be very fertile but they will be unsuccessful in realizing their dreams.  They will have knowledge beyond the senses.  They will be inclined towards occult sciences.84 «ÄãÀ ®UÁߢü¥Àw UÀÄgÀÄ«£À ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. sweets.  They will be faithful and religious minded. ¥Àæ±Éß. respectful to teachers and will be hospitable towards guests.  They have loving relations with friends.  They will be a self-reliant person.  They will basically be an idealistic person and on many occasions escape from the facts of life and sometimes he will get lost in daydreams.  They will be interested in mysterious things. and travelling. UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ §tÚUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. 85. They are scholarly but jealous of other scholars  They are fond of flowers.  They will be fond of water .  They will be very sensitive and will instantly be impressed by others and will come under their influence. sandalwood. ¥Àæ. therefore their mind will flutter constantly.  They will be impressed by beauty and will be romantic and emotional in the matter of love.

±À¤ 3. 100 2. 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±Éß. ¨sÀÄQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀ0r»rAiÀÄ®Ä JgÀqÀÄ UÀæºÀgÀ zÀ±Á ªÀµÀðUÀ¼À£ÀÄß UÀÄt¹ JµÀÖj0zÀ ¨sÁV¸À¨ÉÃPÀÄ? 22 .                «¨sÁUÀ 4 zÀ±Á ¨sÀÄQÛ. 86. 120 3. «0±ÉÆÃvÀÛj zÀ±Á ¥ÀzÀÞwAiÀÄ°è MlÄÖ ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ? 1. 80 ¥Àæ±Éß. gÀ« ¥Àæ±Éß.88. PÉÃvÀÄ 4. ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. gÁºÀÄ 2. 87. CµÉÆÖÃvÀÛj ªÀÄvÀÄÛ AiÉÆÃV¤ zÀ±Á ¥ÀzÀÞwUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ UÀæºÀPÉÌ ¸ÁÜ£À«®è? 1.

UÀæºÀªÀÅ «ÄvÀæ PÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝgÉ CzÀ£ÀÄß ---------J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ .93. C0vÀzÀð±Á 5. 23 .-----. JgÀqÀÆ UÀæºÀgÀ MlÆÖ zÀ±Á ªÀµÀð¢0zÀ 3.89. ¸ÀéPÉëÃvÀæ 4.92.---. ªÀÄÆ®wæPÉÆÃt 3. ¥Àæ.---vÁgÉUÀ¼À°èzÀÝgÉ ±ÀĨsÀ¥sÀ®. ¥Àt¥ÀgÀ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¥Àæ. zÀ±Á 2. GZÀÒPÉëÃvÀæ 2. ±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀ®Ä UÀæºÀgÀÄ AiÀiÁªÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ? 1. zÀ±Á PÀæªÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ® ªÀÄÆgÀÄ ºÀ0vÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? 1. ¥Àæ. ¨sÀÄQÛ PÀ0qÀÄ»rAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀ UÀæºÀ£À zÀ±Á ªÀµÀð¢0zÀ 2.1.90. ¨sÀÄQÛ 3. ¥ÀævÀå0vÀgÀ 4.CªÀ¸ÉÜUÀ¼À£ÀÄß CªÀ®0©¹zÉ.94. zÀ±Á ¥sÀ®ªÀÅ UÀæºÀ£À ----------. G¥ÀZÀAiÀÄ 5.---.91. AiÀÄÄzÀÞzÀ°è ¸ÉÆÃvÀ UÀæºÀªÀ£ÀÄß -------UÀæºÀªÉ£ÀÄßvÉÛêÉ. 120 j0zÀ ¥Àæ±Éß. ¸ÀÆPÀë÷äzÀ±Á ¥Àæ±Éß. zÀ±Á£ÁxÀ¤0zÀ ¨sÀÄQÛ£ÁxÀgÀÄ --.

¥À0ZÀªÀÄ.¥Àæ. • 5.96. 24 . . • 7. vÁvÁÌ°PÀ ¸À0§0zsÀUÀ¼À£ÀÆß eÁvÀPÀzÀ MmÁÖgÉAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀPÉÌ C£ÀéAiÀÄ UÉƽ¸À®Ä £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. zÀ±Á £ÁxÀgÀ ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ D¢ü¥ÀvÀåPÉÌ ¸ÉÃjzÀ gÁ²UÀ¼À°è CxÀªÀ CªÀgÀÄ EgÀĪÀ gÁ²UÀ¼À°è ¸ÀÆAiÀÄð£ÀÄ ¸À0ZÀj¸ÀĪÁUÀ wêÀæUÉƼÀÄîvÀÛªÉ. gÀ«zÀ±ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. zÀ±Á¥sÀ®UÀ¼ÀÄ CªÀgÀ C¢ü¥ÀvÀå gÁ²AiÀÄ°è----------UÀæºÀ ¸À0ZÀj¸ÀĪÁUÀ wêÀæUÉƼÀÄîvÀÛzÉ ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. • 6. µÀµÁÖªÀÄ ¨sÁªÁ¢ü¥ÀwUÀ¼À zÀ±Á PÁ®UÀ¼À°è ±ÀĨsÀ¥Àæ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ E®èªÁzÀgÉ PÉqÀÄPÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛzÉ. 95. zÀ±Á£ÁxÀ£À ¥sÀ® ¤tð¬Ä¸À®Ä ¨ÉÃPÁzÀ LzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤AiÀĪÀÄ «ªÀj¹. ªÀÄvÀÄÛ ¸À0§0zsÀ EªÀÅUÀ½UÉ C£ÀĸÁgÀªÁV ««zsÀ ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. 2x 5 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. • 2.97. ªÀÄvÀÄÛ UÀæºÀUÀ¼À £ÉʸÀVðPÀ. ¸ÁÜ£À. UÀæºÀUÀ¼À UÉÆÃZÁgÀUÀ½0zÀ®Æ zÀ±Á ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¥ÁðqÁUÀÄvÀÛªÉ. ¸À0§0zsÀ ¥ÀlÖ UÀæºÀUÀ¼À ¸ÁzsÁgÀt ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÀÄ.. £ÀªÀªÀiÁ¢ü¥ÀgÀ zÀ±Á PÁ®zÀ°è ±ÀĨsÀ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ. ¨sÀÄQÛ£ÁxÀ£ÀÄ zÀ±Á£ÁxÀ£ÀÄ µÀµÁÖµÀÖPÀ zÀ°èzÀÝgÉ CxÀªÀ ¢ézÁðézÀ±À zÀ°èzÀÝgÉ PÉlÖ¥sÀ®UÀ¼ÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ. • EzÀj0zÀ ¸ÀàµÀÖ ¥Àr¸ÀĪÀÅzÉãÉ0zÀgÉ UÀæºÀgÀÄ D¢ü¥ÀvÀå zÀȶÖ. • ¥Àæ.

«ºÁgÀ ¥ÀæªÁ¸À. ¢éwÃAiÀiÁzÀ°è ¥ÀgÀj0zÀ ¥Àæ±À¹Ü. UËgÀªÀ. 9-10gÀ C¢ü¥ÀwUÀ¼À ¸À0UÀqÀ EzÀÝgÉ ¸À0vÉÆõÀ ¯Á¨sÀ. ¥Àæ. vÀÈwÃAiÀiÁzÀ°è ¸ÀÄR. ±ÉæõÀÖj0zÀ UËgÀªÀ. 25 . zÉÊ»PÀ z˧ð®å. ¤ÃZÀ UÀæºÀzÉÆqÀ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ¥À®èl ¥ÀgÀ¸ÉêÉ. ¸À0¥ÀvÀÄÛ SÁåw. GZÁÒ¢üPÁjUÀ¼À DUÀæºÀ. gÀ« ¢éwÃAiÀiÁ¢ü¥Àw AiÉÆqÀUÀÆrzÀÝgÉ L±ÀéAiÀÄð ¸À0¥ÁzÀ£É ¸ÀévÀÄÛ ¯Á¨sÀ ¥Àæ¨sÁªÀ ±Á°UÀ½0zÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À EvÁå¢UÀ¼ÀÄ G0mÁUÀÄvÀÛªÉ. gÁdQÃAiÀÄ «dAiÀÄ. £ÉªÀÄä¢. • ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄÆ®wæPÉÆÃtzÀ°èzÀÝgÉ ¸À0vÁ£À ¥Áæ¦Û. M¼Éîà ¸À0¥ÁzÀ£É ªÀÄÄR CxÀªÀ PÀtÄÚ ªÁå¢ü¬Ä0zÀ ¦ÃqÉ. ¥ÀǪÀðzÉñÀ ¥ÀæªÁ¸À. «ºÁgÀ PÀÆl. GbÀÒUÀæºÀzÉÆqÀ£É M¼Éîà ¸À0¥ÁzÀ£É SÁåw. M¼Éîà UÀæºÀzÉÆqÀ£É M¼Éîà ¸À0vÉÆõÀ ¥ÀæzÀ ¥sÀ®.98. PÀÄdzÀ±ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥sÀ® «ªÀj¹. zsÀ£À¯Á¨sÀ.• gÀ«zÉ±É 6 ªÀµÀð: gÀ« GZÀÒ£ÁzÀgÉ «ªÉÃPÀ. «ÄvÀæ PÉëÃvÀæzÀ°è ¨sÀƸÀévÀÄÛUÀ¼À ¸Áé¢üãÀ. ®®£ÉAiÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À. • PÀÄdzÉ±É 7 ªÀµÀð: ±ÀvÀÄæ PÉëÃvÀæzÀ°è PÀÄd vÀPÀgÁgÀÄUÀ½UÉ M½vÀ®è. D¹Û £ÀµÀÖ ªÀÈwÛ ¥À®èl zÀ0qÀ G0mÁUÀĪÀÅzÀÄ. • gÀ« CvÀÄåZÀÒ£ÁzÀgÉ ºÀoÁvÁÛV zsÀ£À ¯Á¨sÀ. ¸ÀÆAiÀÄð M¼ÉîAiÀÄ ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ C0zÀgÉ ¸ÀéPÉëÃvÀæ. gÀ« ¥À0ZÀªÀiÁ¢ü¥Àw AiÉÆqÀUÀÆrzÀÝgÉ ¸À0vÁ£À ¥Áæ¦Û. «zÉñÀ ªÁ¸À. zsÀ£À¸À0¥ÁzÀ£É. C¢üPÁgÀ ¥Áæ¦Û. ¥ÀæxÀªÀÄzÀ°è PÀ¼ÀîPÁPÀj0zÀ «µÀQæAiÉĬÄ0zÀ PÁl. PÉlÖ UÀæºÀzÀ zÀ馅 jPÁÛªÀ¸ÉÜ. ¤ÃZÀ ¸ÀÆAiÀÄð µÀµÀÖ CxÀªÀ CµÀÖªÀÄzÀ°èzÀÝgÉ PÀÄdUÀæºÀ AiÀÄÄPÀÛªÁzÀgÉ PÉlÖPÁ¬Ä¯É. SÁåw .

¥ÀæAiÀiÁt. µÀµÀÖ÷å0±À qÀ. ªÁådå. ¯Á¨sÀ. ¸À0vÁ£À £ÀµÀÖ. PÁ®§® F. ªÀÄÆvÁæ0UÀ ªÁå¢ü. PÀÄd£À §¯Á§®UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ ªÀÈwÛAiÀÄ° ¸Àvï CxÀªÀ zÀĵÀàjuÁªÀÄ. 26 . gÀÆ¥À §. µÀµÀÖzÀ°è ªÁådå. £ÀPÀëvÀæ §® ¥Àæ. ¸Á®. CµÀÖªÀÄzÀ°è ªÀÈt ¸ÁÜ£À£Á±À. 99. «¨sÁUÀ-5 µÀqÀâ® ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ UÀÄgÀÄw¹ ( 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ) (5 x 2 =10) ¥Àæ. ±ÀvÀÄæ¨ÁzsÉ. ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è UÀ0qÀºÉ0rgÀ°è C»vÀ. µÀqÀâ® C¼ÉAiÀÄĪÀ ªÀiÁ£ÀPÀ(C¼ÀvÉ) UÀÄgÀÄw¹. KPÁzÀ±ÀzÀ°è UËgÀªÀ. «dAiÀÄ. ¥À0ZÀªÀÄzÀ°è zsÀ£À. C. 100 gÀ ¨sÁUÀzÀ°è % PÀ. £ÀªÀªÀÄzÀ°è vÀ0zÉUÉ PÉqÀÄPÀÄ.• ZÀxÀÄvÀðzÀ°è ¸ÁÜ£À£Á±À. C. ZÉõÁÖ §® D.101. EªÀÅUÀ¼À°è µÀqÀâ®zÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. ¹0ºÁ¸À£Á¢ C0±ÀUÀ¼À°è ¥Àæ. zÀ±ÀªÀÄzÀ°è ¸ÉÆð¤0zÀ ºÀvÁ±É. ªÀÄPÀ̽UÉ C¥ÀWÁvÀ. ºÁ¤ ¥ÀÅvÀæ ºÁ¤.100.¸ÁÜ£À§® C¼ÉAiÀÄ®Ä K£ÀÄ ¤uÁðAiÀÄPÀ ªÁUÀÄvÀÛzÉ. zÀÄBR. DvÀ0PÀ. C¥ÁAiÀÄ £ÀµÀÖ¸À0¨sÀªÀ. . zÁézÀ±ÀzÀ°è L±ÀéAiÀÄð. UÀæºÀ§® E.

PÀ. UÀæºÀªÀÅ £Á®ÄÌ ¸ÀéªÀUÀðzÀ°èzÀÝgÉ ¹0ºÁ¸À£Á0±À C£ÀÄßvÉÛêÉ. PÉÃ0zÀæ wæPÉÆÃuÁ¢UÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¹UÀĪÀ §®. UÀæºÀªÀÅ ¸ÀéPÉëÃvÀæ¢0zÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀ ¥Àæ. UÀæºÀªÀÅ ¨sÁªÀzÀ DgÀ0¨sÀ ¢0zÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀ E. UÀæºÀªÀÅ GZÀÒ¸ÁÜ£À¢0zÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀ F. GZÀÒ ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀqÉ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹Üw qÀ. §. ¥Àæ. ªÀÄÆ® wæPÉÆÃtzÀ PÀqÉ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹Üw ¥Àæ. Nd AiÀÄÄUÀä gÁ±Àå0±Àd §® J0zÀgÉ UÀæºÀªÀÅ ¸ÀªÀÄ – «µÀªÀÄ gÁ². vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ. «ÄvÀæ ±ÀvÀÄæ PÉëÃvÁæ¢UÀ¼À°è EgÀĪÀÅzÀj0zÀ ¹UÀĪÀ §® D.104. gÁ² D¢¬Ä0zÀ ªÀÄzsÀåzÀ ªÀgÉUÉ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹Üw . E. UÀæºÀªÀÅ gÁ²AiÀÄ DgÀ0¨sÀ ¢0zÀ EgÀĪÀ zÀÆgÀ D. DgÉÆúÀ J0zÀgÉãÀÄ? C. ¨sÁUÀ-2 ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÇàà w½¹ ¤ªÀÄä GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß aºÉ߬Ä0zÀ UÀÄgÀÄw¹ 2x 5 =10 C0PÀUÀ¼ÀÄ. ¸À¥ÀÛ ªÀUÀðd §® J0zÀgÉãÀÄ? C. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà 27 . K¼ÀÄ ªÀUÀð PÀÄ0qÀ°UÀ¼À°è ¸Áé0±Á¢UÀ½0zÀ ¹UÀĪÀ §®. ¨sÁªÀ ªÀÄzsÀå¢0zÀ PÉÆ£ÉUÉ ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¹Üw.105.C.103.102.£ÀªÁ0±ÀUÀ¼À°è EgÀÄ«PɬÄ0zÀ UÀ½¸ÀĪÀ §®.

106. 108. ¥ÀÅgÀĵÀ UÀæºÀgÀÄ ¥ÀæxÀªÀÄ zÉæÃPÁÌtzÀ°è 15 µÀµÀÖ÷å0±À §® ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. EµÀÖ ¥sÀ®. ¥Àæ±Éß.109 . • µÀqÀâ® ¦0qÀ: ¸ÁÜ£À§®+¢Uï §®+PÁ®§®+ZÉõÁÖ§®+ £ÉʸÀVðPÀ§®+ zÀÈPï §® EªÀ£ÀÄß µÀµÀÖ÷å0±ÀzÀ°è PÀ0qÀÄ»rzÀÄ gÀÆ¥ÀPÉÌ §zÀ¯Á¬Ä¹PÉÆ0qÀgÉ CzÀ£ÀÄß µÀqÀâ® ¦0qÀ J£ÀÄßvÉÛêÉ. :• EµÀÖ¥sÀ®: MZÁÒ§® x ZÉõÁÖ§® EzÀgÀ ªÀUÀðªÀÄÆ®ªÉà EµÀÖ¥sÀ® ªÁUÀÄvÀÛzÉ 28 . µÀqÀ⮦0qÀ PÉÌ UÀæºÀzÀ PÀ¤µÀÖ §®zÀ ¸À0SÉåUÀ½0zÀ ¨sÁV¹zÀgÉ £ÁªÀÅ UÀæºÀ§®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. M0zÀÄ ¨sÁªÀzÀ°è M0zÀQÌ0vÀ ºÉZÀÄÑ UÀæºÀUÀ½zÀÝgÉ DUÀ £ÁªÀÅ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.¥Àæ. µÀqÀâ® ¦0qÀ J0zÀgÉãÀÄ? «ªÀj¹. vÀ¥ÀÅöà / ¸Àj ¥Àæ±Éß. ZÀ0zÀæ .±ÀÄPÀægÀÄ GvÀÛgÀzÀ°è ¥ÀÇtð ¢UÀâ® ¥ÀqÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. 107. KPÉ0zÀgÉ ºÉZÀÄÑ §®AiÀÄÄvÀªÁzÀ UÀæºÀªÀÅ D ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ºÉZÀÄÑ ¥Àæ¨sÁ«¸ÀÄvÀÛzÉ. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À 2 ¥Àæ±Éß GvÀÛj¹ 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¢UÀâ® PÁÌV £ÁªÀÅ ZÀxÀÄvÀð¨sÁªÀªÀ£ÀÄß GvÀÛgÀ J0zÀÄ ¥ÀjUÀt¸ÀÄvÉÛêÉ. vÀ¥ÀÅöà /¸Àj ¥Àæ±Éß. 110.PÀµÀÖ ¥sÀ® J0zÀgÉãÀÄ? • EµÀÖ –PÀµÀÖ ¥sÀ®.

¥Àæ±Éß. EµÀÖ¥sÀ® ºÉaÑgÀĪÀ UÀæºÀ vÀ£Àß zÀ±Á ¨sÀÄQÛAiÀÄ°è ºÉaÑ£À ±ÀĨsÀ¥sÀ®ªÀ£ÀÆß PÀµÀÖ¥sÀ® ºÉaÑgÀĪÀ UÀæºÀ PÀµÀÖ¥sÀ®ªÀ£ÀÆß PÉÆqÀÄvÀÛªÉ. £ÁªÀÅ FUÀ M0zÉÆ0zÁV £ÉÆÃqÉÆÃt. «¨sÁUÀ-6 ¹Ûçà eÁvÀPÀ 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ. • ¨sÁªÁ¢ü¥Àw §®. • ¨sÁªÀ zÀȶ֧®. • ¨sÁªÀ¢UÀâ®:. • ¨sÁªÀ¢UÀâ®. 111. ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ gÁ²AiÀÄ°è ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ §® ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. QÃlgÁ² J0zÀÄ «¨sÁV¸ÀÄvÉÛêÉ. £ÀgÀgÁ² 2. • E°è UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁzÀ C0±À EµÀÖ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ PÀµÀÖ ¥sÀ® ¸ÉÃj¹zÀgÉ 60 µÀµÀÖ÷å0±À §gÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁªÀ§® J0zÀgÉãÀÄ? • EzÀgÀ°è 3 «µÀUÀ¼À£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥ÀjUÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄ PÉƼÀÄîvÉÛêÉ. ZÀvÀĵÁàzÀ gÁ² 4.£ÁªÀÅ gÁ²UÀ¼À£ÀÄß 1. ¨sÁªÀ§®: F jÃw UÀÄt¹zÀ J®è ¨sÁªÀ §®UÀ¼À£ÀÄß C0zÀgÉ ¨sÁªÁ¢ü¥Àw §®+¨sÁªÀ ¢UÀâ®+ ¨sÁªÀ zÀÈPï §® ªÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹zÀgÉ ¨sÁªÀ§® ªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÉêÀ® UÀæºÀªÀÅ §°µÀÖªÁVzÀÝ ªÀiÁvÀæPÉÌ ±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÀÛzÉ0zÀÄ ¨sÁ«¸À¨ÁgÀzÀÄ. d®ZÀgÀgÁ² 3. 29 .• PÀµÀÖ¥sÀ®: 60-MZÁÒ§® x 60-ZÉõÁÖ§® EzÀgÀ ªÀUÀðªÀÄÆ®ªÉà PÀµÀÖ¥sÀ® ªÁUÀÄvÀÛzÉ.

C¸ÀÛªÁzÀgÉ. 1.11 gÀ°è ±ÀĨsÀUÀæºÀgÀ AiÀÄÄw ¸À0§0zsÀ §0zÀgÉ.¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 2. ®UÀߪÀ£ÀÄß ¨sÁUÁå¢ü¥Àw «ÃQë¸À¨ÉÃPÀÄ. ®UÀߨsÁªÀ 2. ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢ü¥Àw¬Ä0zÀ 1. 114. 4. 113. ¥Àæ±Éß. 112. 115. ¯Á¨sÀ ¨sÁªÀ 5. ¸ËªÀÄå ¦æÃw¸ÀĪÀ ºÉ0qÀw ¹UÀ®Ä K£ÀÄ ¸ÀÆvÀæ«zÉ. 3. ®UÀߪÀ£ÀÄß ±ÀĨsÀUÀæºÀ «ÃQë¸À¨ÉÃPÀÄ. 3. 30 .11 ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀÄB¸ÁÜ£À ¹ÜvÀ UÀæºÀ¸À0§0zsÀ G0mÁzÀgÉ.7. ¸À0vÉÆõÀ zÁ0¥ÀvÀåPÉÌ EgÀĪÀ ¸ÀÆvÀæ AiÀiÁªÀÅzÀÄ. CµÀÖªÀĨsÁªÀ ¥Àæ±Éß. ¸À¥ÀÛªÀĨsÁªÀ 4. 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±Éß. ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß ±ÀĨsÀ UÀæºÀ «ÃQë¸À¨ÉÃPÀÄ. zÀ0¥ÀwUÀ½UÉ ¸À0vÉÆõÀ. ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ¨sÁUÁå¢ü¥Àw ¹ÜvÀ¤gÀ¨ÉÃPÀÄ. ¥Àæ±Éß.7. 2. ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢ü¥Àw¬Ä0zÀ 2.11 gÀ°è EgÀĪÀ UÀæºÀgÀÄ ¤ÃZÀ . ¸À¥ÀÛªÀiÁ¢ü¥Àw ¬Ä0zÀ 2. µÀµÀÖ ¨sÁªÀ 3. «ªÁºÀ ¸ÀÄRPÉÌ ªÀÄÄRåªÁV AiÀiÁªÀ ¨sÁªÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¨ÉÃPÀÄ? 1.7. ¸À0vÁ£À ¨sÁUÀå ¹UÀ®Ä AiÀiÁªÀ ¸ÀÆvÀæ ºÉüÀ¯ÁVzÉ? 1.

1. ªÀÄƯÁ 1. 2. ¥Á¥À UÀæºÀgÀÄ ZÀxÀÄvÀðzÀ°èzÀÝgÉ ¹Ûçà ------DUÀÄvÁÛ¼É. 2.7.2.3 £Éà ¥ÁzÀzÀ°è d¤¹zÀªÀ¼ÀÄ ------------£Á±À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É. 3. 118. 12 gÀ C¢ü¥Àw C¸ÀÛ£ÁzÀgÉ. 117 .12 gÀ C¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ PÉÃ0zÀæ wæPÉÆÃtzÀ°èzÀÄÝ ±ÀĨsÀ ¸À0§0zsÀ ¥ÀqÉzÀgÉ. 5x2=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j ¥Àæ±Éß. ªÀiÁªÀ£À£ÀÄß 31 . ¥Àæ±Éß.1. «±ÁSÁ £ÀPÀëvÀæzÀ°è d¤¹zÀªÀ¼ÀÄ -----------£Á±À ªÀiÁqÀÄvÀÛ¼É. ªÉÄÊzÀÄ£À£À£ÀÄß ¥Àæ±Éß. gÀ«AiÀÄÄ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÝgÉ «gÀ¸À ªÁådåUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ. 119. 3. 2. PÀÄ®mÉ ¥Àæ±Éß.12 gÀ C¢ü¥Àw UÀ¼ÀÄ zÀÄB¸ÁÜ£À UÀvÀgÁzÀgÉ. gÀ«AiÀÄÄ ®UÀßzÀ°èzÀÝgÉ «gÀ¸À ºÉZÀÄÑ 2. gÀ«AiÀÄÄ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÝgÉ CvÉÛ ªÀiÁªÀ0¢gÀ ¸ÀºÁAiÀÄ ¢0zÀ zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀÄR. gÀ«AiÀÄÄ ®UÀßzÀ°èzÀÝgÉ vÀ0zÉ vÁ¬ÄAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀºÀPÁgÀ ¢0zÀ zÁ0¥ÀvÀå ¸ÀÄR 4. gÀ«AiÀÄÄ ®UÀß CxÀªÀ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°èzÀÝgÉ zÁ0¥ÀvÀå ºÉÃVgÀÄvÀÛzÉ. 116.

121. ವಿಧ಴ಹ ವಿಹಹಸ: ೧. 122.AiÉÆÃUÀ. 2x5=10 C0PÀUÀ¼ÀÄ.¥Àæ±Éß. ¥Àæ±Éß. • 1. • 2. ಜನನ ಕು೦ಡಲ್ಲಯ ೮-೧೨ ರಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಪಹಪಿಗಳ ಯುತಿಯಲ್ಲಿದದರೆ ಅಥ಴ ರಹಸು಴ು ಪಹಪಿಗಳ ಜೊತೆ ಲಗನದಲ್ಲಿದದಲ್ಲದದರೆ ಸರೀಯು ವಿಧ಴ೆ ಆಗು಴ಳು. ±ÀÄPÀæ gÁºÀÄ AiÀÄÄw. ಜನನ ಕು೦ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ೭-೮ ಅಧಿ಩ತಿಗಳು ಯುತಿಹೊ೦ದಿ ೬-೧೨ ರಲ್ಲಿದದರೆ ಪಹ಩ ಷ೦ಬ೦ಧ ಇದದರೆ ವಿಧ಴ೆಆಗು಴ಳು. 120. ¤¸Àì0vÁ£À ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À JgÀqÀÄ ¥Àæ±Éß GvÀÛj¹. • 4. PÀÄd zÀÄB¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÀÝgÉ --. £À¥ÀÅ0¸ÀPÀgÀÄ ¸À¥ÀÛªÀÄzÀ°è ¯Á¨sÀzÀ°è 2 UÀæºÀjzÀÝgÉ --------------AiÉÆÃUÀ ¢éPÀ¼ÀvÀæ ¥Àæ±Éß. 3. «zsÀªÁ AiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.ಜನನ ಕು೦ಡಲ್ಲಯ ೮-೧೨ ನೆೀ ಸ್ಹಥನಗಳು ಮೀಶ ಴ಿಶ್ಚಿಕರಹಶ್ಚಯಹಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಹಸು ಪಹಪಿಯುತಿ ಇದದರೆ ವಿಧ಴ೆ ಆಗು಴ಳು. ಜನನ ಲಗನದಿ೦ದ ೭-೮ ರಲ್ಲಿ ಅಥ಴ ಜನಮ ರಹಶ್ಚಯಿ೦ದ ೭ರಲ್ಲಿ ರವಿ ಕುಜ ವನಿ ರಹಸು ಕೂಡಿಕ್ೊ೦ಡಿದದರೆ ವಿಧ಴ೆ ಆಗು಴ಳು. 32 . ¥À0ZÀªÀÄzÀ°è £À¥ÀÅ0¸ÀPÀ UÀæºÀgÀÄ.

ಜನನ ಲಗನ಴ು ಷಮರಹಶ್ಚಯಹಗಿ ರವಿ. • 7. ಲಗನದಲ್ಲಿ ರಹಸು ಇದದರೆ ಸರೀ ಬಹಲವಿಧ಴ೆ ಆಗು಴ಳು. ಕುಜ ಬುಧರು ವುಭಸ್ಹಥನದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತ್ರಹದರೆ ತ್ತ್ವಜ್ಞಹನಿಯೂ ಚತ್ುರಳೂ ಴ೆೀದಜ್ಞಳೂ ಆಗು಴ಳು. ೭ರ ಅಧಿ಩ತಿಯು ೮ ರಲ್ಲಿ ೮ ರ ಅಧಿ಩ತಿ ೭ರಲ್ಲಿ ಇದದದು ಪಹ಩ಷ೦ಬ೦ಧ ಹೊ೦ದಿದದರೆ ಅಥ಴ ಕು೦ಡಲ್ಲಯ ೧-೭ ರಲ್ಲಿ ಪಹಪಿಗಳಿದದರೆ ಬಹಲಾ ವಿಧ಴ೆ.೮-೧೧ ರಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಪಹ಩ಯುತಿಯಲ್ಲಿದದರೆ. • 6. 123. • 9. • 8. ºÉ0qÀwAiÀÄ UÀÄt ¸Àé¨sÁªÀ ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ ¸ÀÆvÀæUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹.• 5.ಜನನ ಲಗನ಴ು ವಿಶಮ ರಹಶ್ಚಯಹಗಿ ಬುಧ ವುಕಿ ಚ೦ದಿರು ಬಲಹಿೀನರಹದಹಗೂಾ ಉಳಿದ ಗಿಸರು ಬಲಯುತ್ರಹದರೆ ಜಹತ್ಕಳು ಷ಴ಮಗುಣ ಷ೦಩ನನಳು ಩ುಶರ೦ತೆ ಗುಣ ಉಳಳ಴ಳು ಆಗು಴ಳು. • 7.ಜನನ ಕು೦ಡಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀ೦ದಿ ತಿಿಕ್ೊೀಣ ಸ್ಹಥನಗಳಲಹಿಗಲ್ಲೀ ಮೂಲ ತಿಿಕ್ೊೀಣ ಅಥ಴ ಷವಕ್ೆೀತ್ಿದಲಹಿಗಲ್ಲೀ ರವಿ ಬುಧ ಕುಜರು ಮಿತ್ಿಸ್ಹಥನದಲ್ಲಿ ಬಲಯುತ್ರಹಗಿದದರೆ ಜಹತ್ಕಳು 33 . ¥Àæ±Éß.೮ನೆೀ ಸ್ಹಥನ಴ು ಪಹ಩ ಕ್ೆೀತ್ಿ಴ಹಗಿ ಪಹಪಿಗಳಿದದರೆ ಅಥ಴ ೮ರಲ್ಲಿ ಚ೦ದಿನಿದದರೆ ಅಶಟಮಸ್ಹಥನಹಧಿ಩ತಿಯ ದವಹಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ಅಥ಴ ಅಶಟಮಸ್ಹಥನದಲ್ಲಿರು಴ ಪಹಪಿ ಯ ದವಹಕ್ಹಲದಲ್ಲಿ ವಿಧ಴ೆ ಆಗು಴ಳು.

• 11. 124.಩ುತ್ಿ಴ತಿಯೂ ಸ್ಹವಧಿಿಯೂ ಗುಣಷ೦಩ನನಳು ತ್಴ರು ಮನೆ ಗ೦ಡನ ಮನೆಯ ಕ್ರೀತಿಮ ಬೆಳೆಯಿಷು಴ಳು. PÀÄd wæ0±Á0±ÀzÀ ¥sÀ® «ªÀj¹. ಲಗ್ನ /ರಾಶಿ ಕುಜ-೫ ಮೀಶ/಴ಿಶ್ಚಿಕ ಪಹಪಹಚರಣೆ ಕನಹಾ಴ಸ್ಹಥ ಴ಾಭಿಚಹರ ತ್ುಲಹ/಴ಿಶಭ ಜಗಳ ಗ೦ಟಿ 34 . ಜನನ ಲಗನದಲ್ಲಿ ಚ೦ದಿ ಬುಧ ವುಕಿರಹಗಲ್ಲ ಬುಧ ಗುರು ವುಕಿರಹಗಲ್ಲೀ ಇದದರೆ ಜಹತ್ಕಳು ಷುಖ್಴೦ತ್ಳೂ ಗುಣಷ೦಩ನನಲೂ ಴ಸ್ಹರಲ೦ಕ್ಹರ ಭೂಷಿತ್ಳೂ. ದಹಸಯ಴ರಿರು಴಴ಳೂ ಆಗು಴ಳು. • 12. ಜನನ ಲಗನದಿ೦ದ ೬ ರಲ್ಲಿ ಪಹಪಿಗಳಿದುದ ೯ರಲ್ಲಿ ಯಹ಴ ಗಿಸವಿರು಴ುದೊೀ ಆಗಿಸದ ಗುಣದ೦ತೆ ಜ್ಞಹನಿಯಹಗು಴ಳು. • 10. ಜನನ ಲಗನದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಥ಴ ದಿವತಿೀಯಹದಲ್ಲಿ ವುಕಿ ದವಮದಲ್ಲಿ ಚ೦ದಿ ೧೧ರಲ್ಲಿ ಗುರು ಈ ಩ಿಕ್ಹರ ಗಿಸರಿದದರೆ ಕನಹಾಲಗನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸದ಴ಳು ವುಭ ಯೀಗದ಴ಳು ಹಹಗೂ ರಹಣಿಯಹಗು಴ಳು. ¥Àæ±Éß.

ಮಿಥುನ/ಕನಹಾ ಩ುತ್ಿಹಿೀನೆ ಮೊೀಷಗಹತಿ ಕಟಕ ಕುಲಟೆ. ಸ೦ಸ ಩ುರುಶಷವಭಹ಴. ತ್ನಿನಶಟದ೦ತೆ ಎಲಿ. ರಹಜನ ಹೆ೦ಡತಿ ಧನು/ಮಿೀನ ಮಕರ /ಕು೦ಭ ಬಸುಗುಣ಴ತಿ ದಹಸ 35 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times