Acţiune privind anularea unor contracte de vânzare-cumpărare.

Repunere în situaţia
anterioară. Efectele anulării contractelor faţă de terţi.

Cuprins pe materii. Drept civil. Contracte. Acţiune privind anularea unor contracte de vânzare-
cumpărare. Repunere în situaţia anterioară. Efectele anulării contractelor faţă de terţi.

Index alfabetic. Drept civil.
- contract de vânzare-cumpărare
- anulare
- efecte faţă de terţi.


Principiul relativităţii contractelor, face ca, de regulă, efectele anulării sau constatării
nulităţii contractului să se răsfrângă asupra părţilor în cauză, care şi-au asumat obligaţii şi au
dobândit drepturi prin actul juridic încheiat. estabilirea situaţiei anterioare este consecinţa
logică a nulităţii, deoarece tot ce s-a e!ecutat în baza unui act juridic anulat trebuie restituit,
astfel încât părţile să aibă o situaţie identică cu cea dinainte de încheierea contractului.
"e aceea, repunerea în situaţia anterioară nu poate opera decât între părţi şi nu
poate fi cerută decât de acestea, pentru că numai părţile sunt în situaţia de a cere restituirea a
ceea ce au prestat cu titlu de obligaţie contractuală. #ste adevărat că nulitatea actului juridic
civil are efecte şi faţă de terţi, aşa cum susţine recurenta, dar efectele faţă de terţi operează sub
alte aspecte, în special în ceea ce priveşte principiul $resoluto iure dantis, resolvitur ius accpientis%,
iar nu şi în ceea ce priveşte repunerea în situaţia anterioară.
Î.C.C.J !ecţia civilă "i de proprietate intelectuală decizia nr. #$%# din &' octom(rie %))*.

+rin sentinţa nr. &'# din %, fe(ruarie %))$ -ri(unalul .ucure"ti !ecţia a /0 a civilă a
admis e1cepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor C.!.D. din România 2.3.!.2. din
4unicipiul .ucure"ti 5.!.2.4.!. "i 5.6. "i intervenientei în interes propriu 3.!.D. în raport
de condiţiile e1istenţei unui drept su(iectiv civil.
A respins e1cepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor "i intervenientei în
interes propriu în raport de condiţia e1istenţei unui interes "i condiţia unanimităţii ca
nefondată.
A respins e1cepţia lipsei calităţii procesual pasive a !.C. ..C.7... !.A ca prematur
formulată "i în consecinţă a respins acţiunea formulată de reclamante "i intervenienta în
interes propriu în contradictoriu cu pârâţii !.C. ..C.7... !.A C.7.!.R.2.5. "i !.C 5. !.R.2.
pentru anularea contractelor de vânzare-cumpărare "i repunerea părţilor în situaţia anterioară
fiind formulate de persoane fără calitate procesuală activă determinată de lipsa condiţiei
dreptului su(iectiv civil.
+entru a 8otărî astfel tri(unalul a reţinut că prin cererea formulată la &* aprilie %))&
reclamantele C.!.D. din România 2.3.!.2. din 4unicipiul .ucure"ti "i 5.!.2.4.!. "i 5.6. au
c8emat în 9udecată pe pârâtele C.7.!.R2. 5. "i !.C.5.!.R2. solicitând instanţei să constate
nulitatea a(solută a contractelor de vânzare-cumpărare intervenite între C.7.!.R2. 5. "i !.C
5. !.R2. privind imo(ilul din .ucure"ti autentificat su( nr. ::%& din * iunie &**; nulitatea
a(solută a 6otărârii C.7.!.R2. 5. nr. &'* din &* fe(ruarie &**: nulitatea a(solută a
contractului de vânzare-cumpărare intervenit între !.C 5. !.R.2. "i pârâta ..C.3. <în prezent
7...= privind ;,> din imo(ilul din acela"i imo(il autentificat su( nr. %)*% din &; decem(rie
&**;.
3.!.D. a formulat cerere de intervenţie în interes propriu având drept o(iect acelea"i
solicitări.
-ri(unalul a arătat că pentru e1ercitarea acţiunii civile este necesar să e1iste calitate
procesuală capacitate procesuală drept "i interes.
În cauză reclamantele "i intervenienta de"i au dovedit e1istenţa unui interes material
nu au dovedit e1istenţa unui drept su(iectiv civil motiv pentru care e1cepţia lipsei calităţii
procesuale active invocată de pârâta 7... este întemeiată.
!-a considerat că este nefondată e1cepţia lipsei calităţii procesuale active raportată la
condiţia interesului deoarece reclamantele "i intervenienta 9ustifică un interes rezultat din
posesia imo(ilului.
Re?ula unanimităţii este specifică acţiunii în revendicare "i nu se aplică acţiunilor în
anulare ceea ce face ca e1cepţia lipsei calităţii procesuale raportată la acest aspect să nu fie
întemeiată.
Cu privire la calitatea procesuală pasivă s-a constatat că prin sentinţa civilă nr. %'' din :
fe(ruarie %))% a -ri(unalului .ucure"ti !ecţia a 0// a Comercială contractul autentificat su( nr.
%)*% din &; decem(rie &**; a fost anulat sentinţa fiind definitivă "i atacată cu recurs. De"i
sentinţa poate fi e1ecutată calitatea procesuală nu a dispărut deoarece su( aspect
su(stanţial raportul 9uridic reflectat în contractul nr. %)*% nu s-a stins irevoca(il dovadă fiind
c8iar faptul e1ercitării recursului împotriva susmenţionatei sentinţe.
+rin urmare s-a considerat că e1cepţia lipsei calităţii procesuale pasive este prematur
invocată.
Apelurile declarate de reclamantele 2.3.!.2. din 4unicipiul .ucure"ti "i 5.!.2.4.!.5.6.
"i 3.!.D. .ucure"ti "i cererea de aderare la apel formulată de C.!.D. din România au fost
admise prin decizia civilă nr. ,%%@A din , martie %)), a Curţii de Apel .ucure"ti !ecţia a /// a
Civilă.
Curtea de apel a respins e1cepţia lipsei calităţii procesuale de folosinţă a apelantelor "i
lipsei dovezii calităţii de reprezentant a mem(rilor de sindicat ai apelantelor e1cepţii invocate
de pârâta !.C. 7... !.A. a anulat în parte sentinţa "i re9udecând în fond a respins e1cepţia
lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor "i intervenientei în interes propriu.
A admis acţiunea "i cererea de intervenţie în interes propriu a constatat nulitatea
a(solută a contractului de vânzare-cumpărare autentificat su( nr. ::%& din * iunie &**; la
..7.+. A./. "i a 6otărârii C7.!.R.2. 5. nr. &'* din &* decem(rie &**: "i a contractului
autentificat su( nr. %)*% din &; decem(rie &**; la ..7.+. 4.+. dispunând repunerea
părţilor în situaţia anterioară.
A menţinut dispoziţiile sentinţei în ceea ce prive"te respin?erea e1cepţiilor lipsei calităţii
procesuale pasive a !.C. 7... !.A. "i a lipsei calităţii procesuale active a reclamantelor "i a
intervenientei în interes propriu în raport de condiţia e1istenţei unui interes "i condiţia
unanimităţii.
+entru a decide astfel curtea de apel a reţinut că prin 6otărârea nr. &'* din &* din
&**: imo(ilul ce formează o(iectul liti?iului a trecut din patrimoniul C7.!.R.2. 5. în
patrimoniul !.C 5. !.R.2. societate la care acţionar unic este C7.!.R.2. 5. Acest transfer s-a
făcut în scopul valorificării imo(ilului astfel cum rezultă din art. % al 8otărârii. 6otărârea a
reţinut curtea de apel încalcă prevederile art. %% din 2e?ea nr. ',@&**& potrivit cărora
(unurile mo(ile "i imo(ile aparţinând sindicatelor pot fi folosite numai potrivit intereselor
mem(rilor de sindicat dar nu pot fi împărţite între ace"tia.
3lterior imo(ilul a fost vândut cu preţul de ')).))).))) lei către !.C. 5. !.R.2. prin
contractul de vânzare-cumpărare autentificat su( nr. ::%& din &* iunie &**;. 2a scurt timp la
&; decem(rie &**; !.C. 5. !.R.2. a vândut către .anca Comercială 3nirea !.A. <în prezent
7ova .anB !.A.= cota de ;,> din imo(il prin actul autentificat su( nr. %)*% pentru preţul de
;.:%;.))).))) lei.
+rin urmare preţul vânzării către !.C 5. !.R.2. a fost neserios "i fictiv ceea ce atra?e
nulitatea contractului.
5iind vor(a despre constatarea nulităţii a(solute acţiunea poate fi promovată de
orice persoană care are un interes le?itim "i actual iar reclamantele "i intervenienta au calitate
procesuală activă.
/n anul &**# !.C. 5. !.R.2. a revândut către C.7.!.R.2. 5. cota de %:> din imo(il
prin contractul autentificat su( nr. &&;,' din %, septem(rie &**# cu suma de %.&%).'$:.''*
lei acest contract fiind anulat prin sentinţa civilă nr. ,%$: din %% mai %))& a -ri(unalului
.ucure"ti !ecţia Comercială definitivă prin decizia civilă nr. $,' din ' octom(rie %))& a Curţii de
Apel .ucure"ti.
De"i instanţa de fond s-a pronunţat asupra e1cepţiei lipsei calităţii procesuale active
criticile formulate de apelante au privit atât e1cepţia cât "i fondul pricinii iar concluziile pe care
le-au pus părţile în apel s-au referit atât la e1cepţii cât "i la fondul cauzei.
E1cepţiile lipsei calităţii procesuale de folosinţă a apelantelor "i lipsei dovezii calităţii
de reprezentant a mem(rilor de sindicat invocate de pârâta !.C. 7... !.A. au fost respinse cu
motivarea că imo(ilul în liti?iu se află în patrimoniul comun al sindicatelor "i nu era necesar ca
fiecare mem(ru de sindicat să semneze cererea de c8emare în 9udecată deoarece ei sunt
reprezentaţi de or?anizaţiile sindicale din care fac parte.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâtele !.C 5. !.R.2. prin lic8idator
9udiciar !.C. C. ** !.R.2. "i ..C. 7... !.A.
+rin decizia nr. *,), din &; noiem(rie %))' Înalta Curte de Casaţie "i Justiţie !ecţia
civilă "i de proprietate intelectuală a admis recursurile declarate împotriva deciziei pe care a
casat-o în parte "i a trimis cauza la -ri(unalul .ucure"ti pentru 9udecarea în fond a cauzei.
/nstanţa supremă a reţinut că în faţa -ri(unalului .ucure"ti la termenul din &;
fe(ruarie %))$ instanţa a acordat părţilor cuvântul pe e1cepţiile lipsei calităţii procesuale
active a reclamantelor "i lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei !.C. ..C. 7... "i s-a pronunţat
la %, fe(ruarie %))$ asupra acestora.
/nstanţa de apel nu a cercetat cu respectarea principiului contradictorialităţii fondul
cauzei nici în dez(aterile finale "i nici în dez(aterile ce au avut loc anterior acestui moment
de"i s-a pronunţat asupra acestuia "i nu a dat posi(ilitatea părţilor să propună pro(e "i să
formuleze apărări cu privire la pretenţia concretă dedusă 9udecăţii ceea ce ec8ivalează cu o
necercetare în fond a pricinii în sensul art. $&% alin. <'= din Codul de procedură civilă.
5aţă de dispoziţiile art. %*; din Codul de procedură civilă astfel cum au fost modificate
prin 2e?ea nr. %&*@%))' pentru apro(area C.3.D. nr. &$#@%))) instanţa supremă a admis
recursurile "i a casat în parte decizia atacată în ceea ce prive"te admiterea acţiunii "i a cererii de
intervenţie în interes propriu "i constatarea nulităţii a(solute a contractelor de vânzare
cumpărare "i a 6otărârii nr. &'* din &* decem(rie &**: a C7.!.R.2. 5. "i repunerea părţilor în
situaţia anterioară "i a trimis cauza pentru 9udecata în fond la -ri(unalul .ucure"ti.
Înalta Curte a sta(ilit că la 9udecată se va avea în vedere că atât reclamantele cât "i
intervenienta au calitate procesuală activă deoarece nulitatea a(solută poate fi cerută de orice
persoană le?itim interesată.
Atâta timp cât reclamantele "i intervenienta au arătat că scopul promovării acţiunii constă
în reîntoarcerea (unului în patrimoniul ce a aparţinut sindicatelor ele 9ustifică un interes le?itim
de natură a le conferi calitate procesuală activă în cauză.
/nstanţa supremă a mai statuat că cererea este scutită de ta1ă de tim(ru faţă de
dispoziţiile art. ,* din 2e?ea nr. ',@&**& cu privire la sindicate "i art. ', din 2e?ea nr.
',@%))$ "i că reclamantele "i intervenientele nu tre(uiau să dovedească e1istenţa unui
mandat din partea mem(rilor sindicatului pentru introducerea cererii de c8emare în 9udecată
fiind vor(a despre un liti?iu ce poartă asupra unui (un ce a făcut parte din patrimoniul
or?anizaţiei sindicale.
După 9udecata în fond după casare -ri(unalul .ucure"ti !ecţia a /0 a civilă prin
sentinţa civilă nr. **: din %; iunie %)); a respins ca neîntemeiate e1cepţiile lipsei calităţii
procesuale active "i a lipsei capacităţii procesuale invocate de pârâta C.7.!.2.R. 5.
A admis în parte acţiunea principală formulată de reclamante "i cererea de intervenţie
în interes propriu formulată de 3.!.D. .ucure"ti în contradictoriu cu pârâţii.
A constatat nulitatea a(solută a 8otărârii nr. &'* din &* decem(rie &**: a C.7.!.2.R.
5. - Comitetul Director.
A constatat nulitatea a(solută a contractului de vânzare - cumpărare autentificat su(
nr. ::%& din &* iunie &**; de ..7.+. A./. "i a contractului de vânzare-cumpărare autentificat
su( nr. %)*% din &; decem(rie &**; de ..7.+. 4.+.
A respins ca neîntemeiate cererile privind repunerea părţilor în situaţia anterioară "i
cererea pârâtei !.C. 7... !.A. prin lic8idatori pentru acordarea c8eltuielilor de 9udecată.
-ri(unalul a reţinut că pro(lema calităţii procesuale active a reclamantelor a fost
soluţionată de instanţa de recurs iar e1cepţia lipsei capacităţii procesuale a reclamantelor
nu a fost motivată.
În ceea ce prive"te fondul cauzei tri(unalul a reţinut că prin 8otărârea nr. &'* din &*
decem(rie &**: a C.7.!.2.R. 5. - Comitetul Director s-a dispus trecerea în patrimoniul "i
administrarea !.C 5. !.R.2. a imo(ilului situat în .ucure"ti "i s-a 8otărât ca !.C 5. !.R.2. să ia
măsuri de valorificare a imo(ilului potrivit amplasamentului "i stării te8nice a acestuia.
3lterior prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ::%& din * iunie &**; pârâta C7.!.2.R. 5. a
înstrăinat imo(ilul către pârâta !.C. 5. !.R.2. cu preţul de ')).))).))) lei vec8i.
+rin contractul de vânzare-cumpărare nr. %)*% din &; decem(rie &**; pârâta !.C 5.
!.R.2. a vândut imo(ilul către ..C.3. în prezent 7... !.A. preţul vânzării fiind de ;.:%;.))).)))
lei vec8i.
-ri(unalul a mai reţinut că actul de înstrăinare autentificat su( nr. ::%& din &* iunie
&**; s-a înc8eiat prin fraudă la le?e deoarece potrivit art. %% din 2e?ea nr. ',@&**)
sindicatele nu pot înc8eia acorduri decât cu privire la administrarea "i folosinţa (unurilor ce au
aparţinut fostei 3.D.!.R. parta9area "i înstrăinarea fiind interzise.
5raudarea intereselor mem(rilor de sindicat rezultă nu numai din nerespectarea unor
interdicţii le?ale ci c8iar din dispoziţiile statutare ale vânzătoarei care prevăd caracterul
indivizi(il "i netransmisi(il al propriului patrimoniu.
/mo(ilul vândut nu era proprietatea C7.!.2.R. 5. ci se afla în administrarea acesteia faţă
de specificul modalităţii de preluare a patrimoniului fostei 3.D.!.R.
+rin urmare 8otărârea nr. &'*@&**: a C7.!.2.R. 5. "i contractul de vânzare-
cumpărare nr. ::%&@&**; sunt lovite de nulitate a(solută.
În ceea ce prive"te contractul de vânzare-cumpărare autentificat su( nr. %)*% din &;
decem(rie &**; înc8eiat între pârâta !.C 5. !.R.2. în calitate de vânzătoare "i 7... !.A. în
calitate de cumpărătoare tri(unalul a reţinut că terţul do(ânditor cu titlu oneros nu poate
invoca (una credinţă pentru a paraliza acţiunea ce ar duce la rectificarea înscrierii dreptului
său de proprietate înainte de împlinirea termenului de $ ani conform art. $: din 2e?ea nr.
;@&**;.
+e de altă parte doar dreptul de proprietate al pârâtei !.C 7... !.A a fost înscris în
cartea funciară dreptul de proprietate al !.C. 5. !.A. fiind înscris doar în re?istrul de
inscripţiuni ceea ce înseamnă că în cauză principiul pu(licităţii materiale nu este aplica(il.
-ri(unalul a mai constatat că pârâta !.C 7... !.A. nu a fost de (ună credinţă la
înc8eierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat su( nr. %)*%@&**; deoarece
modul de do(ândire al imo(ilelor era trecut în contractele anterioare.
+ârâta !. C 7... !.A. nu poate invoca necunoa"terea le?ii "i a acceptat ec8ivocul în
ceea ce prive"te vala(ilitatea titlului vânzătoarei motiv pentru care nu a fost de (ună credinţă
la înc8eierea contractului.
În ceea ce prive"te capătul de cerere privind repunerea părţilor în situaţia anterioară
tri(unalul a reţinut că acest aspect prive"te efectele nulităţii între părţi "i nu faţă de terţi.
+rin decizia nr. ;)#A din % octom(rie %))# Curtea de Apel .ucure"ti !ecţia a /// a
civilă "i pentru cauze cu minori "i de familie a respins ca nefondate apelurile declarate de
reclamante de pârâtele !.C. 7... !.A. prin lic8idatori "i !. C 5.!.R.2. prin lic8idator "i
intervenienta 3.!.D. din România.
/nstanţa de apel a reţinut că imo(ilul din .ucure"ti a trecut din proprietatea !tatului
Roman în proprietatea fostei Confederaţii Denerale a 4uncii entitate care l-a administrat "i
întreţinut până în ianuarie &**) prin Decretul nr. $%;@&*,#.
Cele patru confederaţii sindicale - C7.!.2.R 5. C.A. ..7.!. "i C.!.D.R. au înc8eiat
un acord prin care "i-au declarat voinţa "i 8otărârea de a administra în comun patrimoniul
fostului CC al 3.D.!.R în interesul "i folosul mem(rilor de sindicat sta(ilind "i cotele
procentuale pentru administrare.
2e?ea nr. ',@&**& în prezent a(ro?ată dar care era în vi?oare la data perfectării
contractelor de vânzare-cumpărare atacate în instanţă "i la data adoptării 8otărârii nr.
&'*@&**: a Comitetului Director al C.7.!.2.R. 5. a prevăzut că sindicatele sunt constituite în
scopul apărării "i promovării intereselor "i drepturilor mem(rilor lor <art. &= că (unurile mo(ile
"i imo(ile pot fi folosite numai potrivit intereselor mem(rilor de sindicat fără a putea fi
împărţite între ace"tia <art. %%= "i că sindicatul poate do(ândi (unuri mo(ile sau imo(ile
necesare realizării scopului pentru care a fost înfiinţat <art. %$=.
6otărârile de Duvern nr. ;&#@&**) "i nr. ;)%@&**$ se referă la transmiterea în
folosinţă a imo(ilului în liti?iu cu menţiunea e1presă a respectării prevederilor le?ale în
vi?oare.
/nstanţa de apel a mai constatat că tri(unalul a reţinut în mod corect că 8otărârea nr.
&'*@&**: a Comitetului Director al C.7.!.2.R 5răţia "i cele două contracte de vânzare-
cumpărare au fraudat le?ea deoarece dispoziţiile le?ale care permiteau înfiinţarea de societăţi
comerciale au fost folosite cu scopul de a frauda mem(rii de sindicat.
5raudarea intereselor mem(rilor de sindicat a rezultat nu numai din încălcarea unor
interdicţii le?ale dar "i din încălcarea dispoziţiilor statutare ale vânzătoarei care prevăd
caracterul indivizi(il "i netransmisi(il al patrimoniului propriu.
În ceea ce prive"te contractul de vânzare - cumpărare nr. %)*% din &; decem(rie
&**; instanţa de apel a reţinut că în aplicarea principiului Eresoluto 9ure dantis resolvitur 9us
accipientisF, păstrarea actului su(secvent reprezintă o situaţie de e1cepţie pentru
su(do(ânditorul de (ună credinţă cu titlu oneros.
Reaua credinţă a !.C. 7... !.A. rezultă din faptul că a acceptat să contracteze un (un a
cărui situaţie 9uridică îi putea fi cunoscută din înscrisurile prezentat în faţa notarului de stat
pentru care le?ea în vi?oare interzicea înstrăinarea.
În ceea ce prive"te repunerea în situaţia anterioară instanţa de apel a reţinut că
acţiunea în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare are natura 9uridică a
unei acţiuni în realizare cu consecinţa repunerii în situaţia anterioară atunci când cel care o
promovează este una din părţile la convenţie "i nu un terţ interesat.
Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta 2.3.!.2. din 4unicipiul .ucure"ti
"i pârâtele C.7.!.2.R. 5. "i !.C. 7... !.A în faliment prin lic8idator 9udiciar.
Reclamanta 2.3.!.2. din 4unicipiul .ucure"ti a invocat dispoziţiile art. $), pct. * din
Codul de procedură civilă "i a arătat că instanţa de apel a încălcat principiul $restitutio in
inte?rumG potrivit căruia tot ce s-a e1ecutat în (aza unui act anulat ori nul tre(uie restituit astfel
încât părţile raportului 9uridic tre(uie să a9un?ă în situaţia în care acel act nu s-ar fi înc8eiat.
7ulitatea actului 9uridic civil are efecte "i faţă de terţi atât faţă de terţii care au
do(ândit de la oricare din părţi drepturi asupra (unurilor ce tre(uie restituite cât "i faţă de
terţii ce au avut interesul le?itim să ceară nulitatea actului 9uridic înc8eiat cu nerespectarea
le?ii.
+ârâta C.7.!.2.R. 5. a invocat la modul ?eneral dispoziţiile art. %** din Codul de
procedură civilă "i a arătat că decizia atacată este dată cu aplicarea ?re"ită a le?ii deoarece
art. %% din 2e?ea nr. ',@&**& privind sindicatele nu interzice e1pres înstrăinarea prin acte între
vii. /ncapacităţile constituie e1cepţia iar nu re?ula tre(uind să fie e1pres re?lementate.
A mai arătat recurenta că instanţa de apel tre(uia să aplice cele două 8otărâri de
?uvern la care a făcut referire deoarece nu poate refuza aplicarea unui act normativ dar a
respins corect cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară.
+ârâta !.C. 7... !.A. a invocat dispoziţiile art. $), pct. ; pct. # "i pct. * din Codul de
procedură civilă "i a arătat că instanţa de apel a plecat de la premisa falsă "i nemotivată că
le?ea interzicea înstrăinarea oricărui (un aflat în patrimoniul unui sindicat.
Constatarea nulităţii a(solute a fost admisă pentru e1istenţa unei fraude la le?e iar
motivarea instanţei su( acest aspect fie lipse"te fie este contradictorie.
Recurenta a mai arătat că prevederile actului 9uridic intitulat E-ranzacţie ?eneralăF
înc8eiat la ; noiem(rie &**& între C.7.!.2.R C.7.!. C.A. "i C.!.R. 5răţia au fost ?re"it
interpretate de instanţa de apel deoarece intenţia comună a părţilor contractante a fost
aceea de a lua în discuţie parta9area "i o(ţinerea patrimoniului sindical care a aparţinut fostului
C.C.D.!. din România.
2e?ea interzice parta9area (unurilor sindicatului între mem(rii acestuia iar nu
înstrăinarea faţă de terţi.
2e?ea nr. ',@&**& a recunoscut patrimoniul propriu al sindicatelor do(ândit conform
le?ii de fiecare din acestea în urma parta9ării patrimoniului fostului C.C. al 3.D.!.R. iar în urma
tranzacţiei imo(ilul a revenit în proprietatea C.7.!.2.R.
/nstanţa de apel a interpretat ?re"it clauzele tranzacţiei în funcţie de declaraţia nr. &%%
din $ martie &**) a C.7.!.2.R. faţă de patrimoniul fostei 3.D.!.R. iar prevederile !tatutului
C.7.!.2.R. 5. conform cărora patrimoniul confederaţiei este indivizi(il "i netransmisi(il între
mem(rii acesteia nu sunt relevante pentru analiza tranzacţiei.
Denaturarea actelor deduse 9udecăţii s-a făcut "i prin i?norarea conţinutului real "i a
semnificaţiei 6D. nr. ;&#@&**) "i 6.D. nr. ;)%@&**$ care fac vor(ire de imo(ilul proprietatea
C.7.!.2.R 5.
Recurenta a mai arătat că instanţa de apel a aplicat ?re"it principiul $fraus omnia
corrumpit&, în lipsa identificării normei de drept ce se pretinde că a fost fraudată în condiţiile în
care (unul nu a fost scos din circuitul civil ?eneral iar contractul de vânzare-cumpărare nr.
::%& din * iunie &**; a fost înc8eiat de persoane care au capacitatea de a înstrăina.
Art. %% din 2e?ea nr. ',@&**& instituie incapacitatea de a parta9a între mem(rii
sindicatului "i nu incapacitatea de a înstrăina.
Recurenta a mai arătat că instanţa de apel a reţinut în mod ?re"it reaua sa credinţă la
înc8eierea contractului de vânzare-cumpărare nr. %)*% din &; decem(rie &**; deoarece
faptul cone1 constituit din cuprinsul dosarului notarial nu permite concluzia conform căreia le?ea
în vi?oare interzicea în mod imperativ înstrăinarea iar aspectele reţinute de instanţa de apel
nu fac verosimilă deducerea relei credinţe.
Analizând recursurile declarate Înalta Curte de Casaţie "i Justiţie constată
următoarele.
Recursul declarat de pârâta C.7.!.2.R 5. este inadmisi(il omisso medio.
Din e1aminarea actelor de la dosar rezultă că C.7.!.2.R. 5. nu a declarat apel
împotriva sentinţei instanţei de fond.
Ca atare critica care în cauză vizează fondul pricinii nu poate fi luată în considerare
atâta timp cât recurenta nu a e1ercitat calea de atac devolutivă a apelului.
Având în vedere "i prevederile art. %** alin. <&= Cod procedură civilă care sta(ilesc ce
8otărâri pot fi atacate pe calea recursului se constată că pârâta nu poate formula pentru
prima dată în recurs trecând peste calea apelului critici pe care nu le-a adresat instanţei
de apel "i asupra cărora aceasta nu s-a pronunţat pentru că s-ar încălca principiul de
drept Enon omisso medioG ceea ce este inadmisi(il.
Reclamanta 2i?a de 3nitate a !indicatelor 2i(ere din 4unicipiul .ucure"ti a formulat
critici care permit încadrarea recursului în dispoziţiile art. $), pct. * din Codul de procedură
civilă dar nu sunt fondate pentru cele ce se vor arăta.
Astfel principiul relativităţii contractelor face ca de re?ulă efectele anulării sau
constatării nulităţii contractului să se răsfrân?ă asupra părţilor în cauză care "i-au asumat
o(li?aţii "i au do(ândit drepturi prin actul 9uridic înc8eiat. Resta(ilirea situaţiei anterioare este
consecinţa lo?ică a nulităţii deoarece tot ce s-a e1ecutat în (aza unui act 9uridic anulat tre(uie
restituit astfel încât părţile să ai(ă o situaţie
identică cu cea dinainte de înc8eierea contractului.
De aceea repunerea în situaţia anterioară nu poate opera decât între părţi "i nu
poate fi cerută decât de acestea pentru că numai părţile sunt în situaţia de a cere restituirea a
ceea ce au prestat cu titlu de o(li?aţie contractuală. Este adevărat că nulitatea actului 9uridic civil
are efecte "i faţă de terţi a"a cum susţine recurenta dar efectele faţă de terţi operează su( alte
aspecte în special în ceea ce prive"te principiul $resoluto iure dantis, resolvitur ius accpientis%, iar nu
"i în ceea ce prive"te repunerea în situaţia anterioară.
+rin urmare în mod corect prima instanţă a respins capătul de cerere privind
repunerea în situaţia anterioară soluţia fiind menţinută de instanţa de apel am(ele instanţe
făcând o corectă aplicare a le?ii.
7ici recursul declarat de pârâta !.C 7... nu este fondat.
Criticile întemeiate pe dispoziţiile art. $), pct. ; din Codul de procedură civilă nu sunt
fondate deoarece motivarea instanţei de apel nu este nici contradictorie nici străină de
cauză.
+entru a fi contradictorie este necesar ca 8otărârea atacată să cuprindă ar?umente
care să 9ustifice o altă soluţie decât cea pronunţată în cauză ceea ce nu este cazul în speţă.
De altfel recurenta nici nu a dezvoltat acest aspect măr?inindu-se să afirme că
motivarea instanţei de apel fie lipse"te fie este contradictorie.
Criticile întemeiate pe dispoziţiile art. $), pct. # "i pct. * din Codul de procedură civilă
privesc aceea"i c8estiune "i anume faptul că (unul ce a făcut o(iectul celor două contracte de
vânzare-cumpărare a făcut parte din patrimoniul vânzătoarei iniţiale D7.!.2.R. 5. "i că le?ea
nu instituie interdicţia de înstrăinare.
Contrar susţinerilor recurentei în sensul că 2e?ea nr. ',@&**& a recunoscut
patrimoniul propriu al sindicatelor do(ândit conform le?ii de fiecare din acestea în urma
parta9ării patrimoniului fostului C.C. al 3.D.!.R. în realitate pro(lema patrimoniului fostului
3.D.!.R. nu a primit încă o rezolvare le?islativă.
Au e1istat mai multe propuneri le?islative a unor ?rupuri de senatori "i deputaţi (a
c8iar "i un proiect de le?e adoptat de Duvernul României în anul %))# dar nu au fost
finalizate prin adoptarea unei le?i care să re?lementeze re?imul 9uridic al patrimoniului fostei
3.D.!.R. în e1punerea de motive a acestor propuneri le?islative s-a arătat că nu e1istă un act
normativ care să re?lementeze această c8estiune "i că acest vast patrimoniu imo(iliar are o
situaţie 9uridică incertă.
+rin urmare este nereală susţinerea recurentei că 2e?ea sindicatelor nr. ',@&**& în
vi?oare la data adoptării 8otărârii nr. &'*@&**; a Comitetului Director al C.7.!.2.R. 5. a
operat transferul dreptului de proprietate a fostei 3.D.!.R. către C.7.!.2.R căci art. %$ alin.
<&= din le?e prevedea că sindicatul poate do(ândi în condiţiile prevăzute de le?e cu titlu
?ratuit sau cu titlu oneros orice fel de (unuri mo(ile "i necesare realizării scopului pentru care
este înfiinţat.
Această dispoziţie a fost preluată întocmai "i de 2e?ea nr. ',@%))$ în art. %% alin. <&=.
În lipsa cadrului le?al de transfer al dreptului de proprietate asupra (unurilor care au
aparţinut fostei 3.D.!.R. către or?anizaţiile sindicale C.7.!.2.R. 5. nu a do(ândit niciodată
dreptul de proprietate asupra imo(ilului în liti?iu.
/mo(ilul situat în .ucure"ti a intrat în proprietatea C.D.4. din România prin Decretul nr.
$%;@&*,# pu(licat în 4onitorul Cficial al R.+.R. nr. %;) din &* noiem(rie &*,# făcând apoi
parte din patrimoniul fostei 3.D.!.R.
2a $ martie &**) C.7.!.2.R. a adoptat declaraţia referitoare la patrimoniul fostului
3.D.!.R în care se arată că Confederaţia va acţiona pentru redo(ândirea imo(ilelor ce au
fost construite din fondurile sindicatelor iar prin 6D. nr. ;)%@&**$ pu(licat în 4onitorul oficial al
României nr. ' din &% ianuarie &**, imo(ilul în discuţie a trecut din administrarea Consiliului
local al municipiului .ucure"ti în folosinţa C.7.!.2.R. 5. cu respectarea prevederilor le?ale în
vi?oare.
2a dosar se mai află EAcordulF prin care cele patru confederaţii sindicale C7.!.2.R 5.
C.A. ..7.!. "i C.!.D.R. "i-au declarat Evoinţa "i 8otărârea de a administra în comun patrimoniul
fostului CC. al 3.D.!.R.F în cotele menţionate în acord "i Etranzacţia ?eneralăF înc8eiată la ;
noiem(rie &**& între confederaţiile sindicale în urma căreia luându-se în discuţie Eparta9area "i
o(ţinerea patrimoniului sindicalF ce a aparţinut fostei 3.D.!.R C7.!.2.R 5răţia a primit
printre altele imo(ilul în liti?iu.
+rin 8otărârea nr. &'* din &* decem(rie &**: Comitetul Director al C7.!.2.R 5. în
calitate de acţionar unic al !.C. 5. !.R2. a 8otărât trecerea imo(ilului în patrimoniul "i
administrarea acestei societăţi care tre(uia să ia măsuri pentru valorificarea imo(ilului
potrivit amplasamentului "i stării te8nice.
Atât prima instanţă cât "i instanţa de apel au avut în vedere toate aceste documente
"i au dat o interpretare corectă efectelor lor atunci când au constatat că 8otărârea
Comitetului Director al C7.!.2.R 5. "i contractul de vânzare-cumpărare au fost înc8eiate
prin fraudarea intereselor mem(rilor de sindicat.
/nstanţa de apel a indicat te1tele le?ale încălcate respectiv art. %% din 2e?ea nr.
',@&**& art. #% - &)# din !tatutul C7.!.2.R 5. care statuează e1pres "i imperativ că
patrimoniul confederaţiei este indivizi(il "i netransmisi(il între mem(rii acesteia.
5raudarea mem(rilor sindicatului rezultă din faptul că imo(ilul a fost scos din folosinţa
"i administrarea C7!.2.R "i dat în proprietate unei societăţi comerciale cu răspundere limitată
cu scopul de a fi înstrăinat.
Cr c8iar dacă s-ar trece peste re?imul 9uridic incert al (unurilor care au aparţinut
fostei 3.D.!.R faptul că valorificarea (unului s-a făcut în profitul unei societăţi comerciale
terţe "i nu în profitul mem(rilor de sindicat demonstrează fraudarea intereselor acestora.
7ici critica referitoare la faptul că instanţa de apel a interpretat ?re"it prevederile din
E-ranzacţia ?eneralăF înc8eiată la ; noiem(rie &**& între C.7.!.2.R. C.7.!. EC.A.F "i C.!./.
5răţia nu este fondată deoarece a"a cum arată c8iar recurenta acest înscris pro(ează
intenţia comună a părţilor de a lua în discuţie parta9area "i o(ţinerea patrimoniului sindical care
a aparţinut fostului C.C. al 3.D.!.R. fără a avea ca efect do(ândirea dreptului de proprietate
asupra (unurilor menţionate.
Analizând cadrul le?al privind patrimoniul sindicatelor în mod corect instanţa de apel a
reţinut că sindicatele nu puteau înc8eia acorduri decât cu privire la administrarea "i folosinţa
(unurilor ce au aparţinut fostei 3.D.!.R fără a putea tran"a cu privire la pro(lema proprietăţii.
C8iar dacă le?ea dă drept de dispoziţie sindicatului asupra (unului din proprietatea
sa a"a cum susţine recurenta acest drept nu se poate e1ercita decât în interesul mem(rilor
de sindicat.
În cauză însă C.7.!.2.R. 5. a dispus asupra unui (un aflat în folosinţa sa asupra
căruia nu a do(ândit dreptul de proprietate în condiţiile le?ii "i de care mem(rii sindicatului au
fost privaţi.
/ntervalul scurt la care s-au înc8eiat cele două contracte "i diferenţa mare de preţ de
care a profitat societatea comercială interpusă demonstrează a"a cum s-a arătat faptul că
prin aceste operaţiuni 9uridice succesive interesul mem(rilor de sindicat a fost fraudat.
/nstanţa de apel a avut în vedere "i cele două 8otărâri de ?uvern invocate de
recurentă "i a reţinut că acestea se referă la transmiterea în folosinţă a imo(ilului în liti?iu către
3niversitatea .ucure"ti pe durată nedeterminată "i către C.7.!.2. 5. ceea ce corespunde
conţinutului actelor normative menţionate.
Cât prive"te critica referitoare la ?re"ita reţinere a relei credinţe a recurentei la
înc8eierea contractului de vânzare-cumpărare nr. %)*% din &; decem(rie &**; se constată
că într-adevăr înscrisurile depuse cu ocazia înc8eierii actului notarial "i menţiunile din
contractul de vânzare cuprindeau modul în care C.7.!.2.R 5. a intrat în stăpânirea (unului.
Aceste înscrisuri coro(orate cu amplele discuţii care au avut loc de-a lun?ul timpului în
diferite medii politice sociale "i economice cu privire la patrimoniul fostei 3.D.!.R precum "i
faptul că imo(ilul a făcut o(iectul a două înstrăinări la intervale scurte de timp preţurile
diferind spectaculos erau de natură a ridica suspiciuni cu privire la le?alitatea înstrăinării "i ar fi
permis unei persoane c8iar mai puţin vi?ilente să realizeze situaţia 9uridică a (unului
cumpărat.
Acceptarea riscului asupra proprietăţii "i înc8eierea contractului de vânzare cumpărare
în aceste condiţii ec8ivalează cu reaua credinţă.
+entru toate ar?umentele e1puse mai sus în temeiul art. $&% alin. <&= din Codul de
procedură civilă recursurile declarate au fost respinse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful