D¸ÉÆÖçà ªÁ¸ÀÄÛ JqÀÄåPÉñÀ£À¯ï ªÀÄvÀÄÛ ZÁjmÉç¯ï læ¸ïÖ.

¨É0UÀ¼ÀÆgÀÄ
(eÁUÀwPÀ eÉÆåÃwµÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ «eÁÕ£À ¸À0¸ÉÜ ²æî0PÁ ¢0zÀ ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉ¢zÉ.)
eÉÆåÃwµÀ ¨sÁ¸ÀÌgÀ
(2UÀ0mÉ PÁ¯ÁªÀPÁ±À)
MlÆÖ C0PÀUÀ¼ÀÄ 200.
¥Á¸ÁUÀ®Ä 100C0PÀUÀ¼ÀÄ

CªÀ¢ü- 2UÀ0mÉ

«¨sÁUÀ-1

30 C0PÀUÀ¼ÀÄ.

¨sÁUÀ-1 ¨sÁªÀ PÁgÀPÀvÀé
1. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄvÀĺÁQ

5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ

¥Àæ.1 EªÀÅUÀ¼À°è EªÀÅUÀ¼À°è ¢éwÃAiÀÄ ¨sÁªÀ ¸ÀÆZÀPÀ ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹
C. zsÀ£À
§. ¨sÁvÀÈ
PÀ. ¸ÀÄR
qÀ. PÀÄlÄ0§
E. ¸ÀÄvÀ
¥Àæ. 2. ¥À0ZÀªÀÄ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.
C. PÀgÀ
D. ¸Á®
E. §Ä¢Þ
F. ±ÀvÀÄæ
J. vÁ¬Ä
C. ¥Àæ.3 CµÀÖªÀĨsÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼ÀÄ
PÀ. DAiÀĸÀÄì

1

PÀ. 19 PÀ. PÁ®Ä ¨sÁUÀ-2 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¥ÀgÁ¨sÀªÀ WÀ. UÀÄgÀÄ ¸ÀÆa¸ÀĪÀ 3 GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.8. ZÀvÀÄxÀð¨sÁªÀ¢0zÀ £ÁªÀÅ K£À£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ. ªÀÄÄR ZÀ. «zÉå vÀ. 12 d£À IĶªÀAiÀÄðgÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ eÉÆåÃwµÀ±Á¸ÀÛç ¥ÀæªÀvÀðPÀgÉ0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ.18 . ªÀÄÄR UÀ.5. UÀÄgÀÄ«£À E£ÉÆß0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ --------.C. 15. ¥Àæ. ºÉÆmÉÖ ¥Àæ.R. 6. vÁ¬Ä UÀ. ¥Àæ. vÉÆüÀÄ zÀ.. 4. ¯Á¨sÀ ¨sÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄw¹. DAiÀÄ xÀ. 2 .-----------J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ¥ÁzÀ ¥Àæ. -------¥Àæ. vÀ. ¹¢Þ zsÀ. 10 CAiÀÄð¨sÀlÖgÀ ¹zÁÞ0vÀªÀ£ÀÄß –--. qÀ. §. ¥Àæ. ªÁºÀ£À ¸ËRå l. 7.9. UÀÄgÀÄ ¥ÁætÂUÀ¼À°è -----------¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛ£É. PÁªÀÄ £À.

13. zsÀªÀÄð £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ C. 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ.14. £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-1. (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ. GvÀÛgÀ ¢PÀÄÌ F. ¥Àæ. AiÀi˪À£ÁªÀ¸ÀÜ. «±ÁSÁ qÀ.12. ¥ÀÅ°è0UÀ ¥Àæ. gÉÆût PÀ.16. ¥À0ZÁ0UÀzÀ0vÉ wy ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸À®àqÀÄvÀÛzÉ?G¥Àj. ¥Àæ. ªÀÄ£ÀĵÀåUÀt £ÀPÀëvÀæ D. AiÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ CªÀAiÉÆÃV UÀæºÀUÀ¼É0zÀÄ £ÁªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÀ£ÀÄß PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. avÀÛ E.) ¥Àæ.¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À. C¢ü¥Àw UÀæºÀ gÁºÀÄ E. «¨sÁUÀ-2. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹. 15. ¥Àæ. P˪ÀiÁgÁªÀ¸ÀÜ. CVßvÀvÀé G. ¨Á¯ÁåªÀ¸ÀÜ.PÀÈwÛPÀ 3 . ¥ÀŵÀå §. ¥À0ZÀ¹zÁÞ0vÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. ªÀÈzÁÞªÀ¸ÀÜ EªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ ¨sÁªÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. 2 ¥Àæ±ÉßUÀ½UÉ GvÀÛj¹. DjzÁæ £ÀPÀëvÀæ ªÀÅ C. 11. ªÀÈ¢Þ wyUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. ¥Àæ.

23. 21. ¥ÀæwUÀtzÀ°è ----. ¥ÀŪÁð¥sÁ®ÄÎtÂ. wæd£Àä £ÀPÀëvÀæªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ C. gÉÆût WÀ. ¥Àæ.¥Àæ. AiÀiÁªÀÅzÉà 2 ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹.19. ¥ÀÅgÀĵÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.----- ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À.16. ¥ÀÅ£ÀªÀð¸ÀÄ R.24. C£ÀÄgÁzsÀ E. ªÀÄƯÁ F.18. avÁæ ¥Àæ. £ÀPÀëvÀæ UÀ¼À£ÀÄß d£Áä¢ -¥ÀgÀªÀÄ«ÄvÀæzÀ ªÀgÉUÉ -----AiÀÄ°è «¨sÁVzÉÝêÉ. (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ) 4 . gÁ² ZÀPÀæzÀ 21£Éà £ÀPÀëvÀæªÀÅ --.£ÀPÀëvÀæUÀ½ªÉ.. ¥Àæ.. ±ÀvÀ©µÀ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j (5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ.? PÀ. ªÀÄÈUÀ²gÀ ¥Àæ. gÉÆût D. £À¥ÀÅ0¸ÀPÀ £ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ -------¥Àæ. 20. «±ÁSÁ E. ¥ÀŪÁðµÁqÁ EªÀÅ ---UÀæºÀzÀ D¢ü¥ÀvÀåPÉÌ M¼À¥ÀnÖªÉ. PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À°è AiÀiÁªÀ £ÀPÀëvÀæzÀ ¥Áæt aºÉß ºÉtÄÚ ¨ÉPÀÄÌ. D±ÉèõÀ UÀ. ¨sÀgÀtÂ.22. zsÀ¤µÀ× D.ªÀÄƯÁ F. avÀÛ £ÀPÀëvÀæzÀ C£ÀÄd£Àä .±ÀæªÀt G.. ¥Àæ. C.

«¨sÁUÀ-3 UÀæºÀUÀ¼ÀÄ 150 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ UÀÄgÀÄw¹. ±À¤ R.PÀÈwÛPÀ 3.27. DjzÀæ 2. CPË0mïì. ¥ÀŵÀå 4. ªÀÄ0UÀ¼À 5 . 1. ¸ÀÆAiÀÄð D. ºÀ¸ÀÛ 5. LzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀåUÀt £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. PɼÀV£À £ÀPÀëvÀæUÀ¼À gÁ² ªÀÄvÀÄÛ DgÁ²AiÀÄ°è D£ÀPÀëvÀæzÀ C0±ÀUÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¹. zsÀªÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃPÀë £ÀPÀëvÀæUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.25. ªÁå¥ÁgÀ EªÀÅ AiÀiÁªÀ UÀæºÀzÀ C¢ü¥ÀvÀåPÉÌ M¼À¥ÀnÖªÉ? C. ¥Àæ. ZÀ0zÀæ E.28. (20x 2 = 40 C0PÀUÀ¼ÀÄ) ¥Àæ.29.¥Àæ. zsÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÅvÀæ PÁgÀPÀvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆ0¢gÀĪÀ UÀæºÀ AiÀiÁªÀÅzÀÄ? PÀ. §ÄzsÀ ¥Àæ. ²PÀëtzÀ°è UÀtÂvÀ. ªÀÄ0UÀ¼À F. 26.±ÀvÀ©µÀ ¥Àæ.

ªÀÄPÀgÀ 2.UÀ. UÀÄgÀÄ UÀæºÀzÀ ªÀÄÆ®wæPÉÆÃt gÁ²AiÀÄ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹? 1. ²PÀëPÀ §. §. ªÉÄPɤPÀ¯ï. UÀÄgÀÄ PÉÆqÀĪÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀªÀÅ? C. ¦vÀÛ¥ÀæPÉÆÃ¥À. ¹«¯ï E0d¤AiÀÄj0UÀ EªÀÅ ±À¤UÀæºÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁªÀ vÀvÀézÀ gÁ²AiÀÄ C¢ü¥ÀvÀåPÉÌ M¼À¥ÀnÖªÉ? PÀ. ºÁ®ÄªÀiÁgÁlUÁgÀ. d®gÁ² vÀvÀézÀ°èzÀÝgÉ. ZÀ0zÀæ F.34. ¸ÀÆAiÀÄð E. CVßgÁ² vÀvÀézÀ°èzÀÝgÉ qÀ. AiÀiÁªÀUÀæºÀUÀ½0zÀ G0mÁUÀÄvÀÛzÉ? C.31. zsÀ£ÀÄ ¥Àæ. gÁºÀÄ WÀ. E0f¤AiÀÄgï qÀ.32.33. ±ÀÄPÀæ¤UÉ JµÀÄÖ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉ? C. ¥Àæ. PÀ¥sÀ. ªÁAiÀÄÄgÁ² vÀvÀézÀ°èzÀÝgÉ ºÀ. ¹0ºÀ 4. ¥ÀÈyéÃgÁ² vÀvÀézÀ°èzÀÝgÉ ¥Àæ. ªÉÄõÀ 3. ªÀiÁ£À¹PÀgÉÆÃUÀ . ªÀÄ0UÀ¼À ¥Àæ. 1 6 . gÁdPÁgÀt PÀ. §ÄzsÀ D.UÀÄgÀÄ ¥Àæ.30.

D. gÁºÀÄ D. ¤gÀÄw F.39. 3 F. £ÁUÀ D.38. gÁºÀÄ«£À ¥ÀævÀå¢üzÉêÀvÉ AiÀiÁgÀÄ? C. 63 F.37. ±ÀÄPÀæ E. 4 E. 61 D. §ÄzsÀ D. «µÀÄÚ ¥Àæ. ±À¤ F. 78 E. UÀÄgÀÄ F.36. vÀvÀéeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀ UÀæºÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É? C. PÀÄd ¥Àæ. ¥ÁæZÀåªÁ¸ÀÄÛ (DQðAiÀiÁ¯Áf)²PÀëtPÉÌ PÁgÀPÀ£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ? 7 . 0 ¥Àæ. UÀÄgÀÄ«UÉ JµÀÄÖ £ÉʸÀVðPÀ G¥ÀUÀæºÀUÀ½ªÉ? C.35. UÀuÉñÀ E. 60 ¥Àæ. UÀÄgÀÄ ¥Àæ. PÉÃvÀÄ E. AiÀiÁªÀUÀæºÀªÀÅ «±ÁSÁ JgÀqÀ£Éà ¥ÁzÀzÀ°è PÀĽvÉà EgÀĪÀ zÀÄgÀ¨sÁå¸À PÉÆqÀÄvÀÛzÉ? C.

±À¤ E.42.43. PÁ«ÄðPÀ ¸À0§0¢ü GzÉÆåÃUÀ. PÁgÀSÁ£É AiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁªÀ UÀæºÀ ¥Àæw¤¢ü¸ÀÄvÁÛ£É? C. PÉÃvÀÄ PÀ. AiÀiÁªÀUÀæºÀUÀ¼ÀÄ UÀæºÀ¸ÉãÉAiÀÄ°èªÉ? C. ªÀÄ£À¸ÀÄì §.41. UÀÄgÀÄ qÀ.C. zÀÄBR qÀ. UÀÄgÀÄ D. ºÀ£ÀĪÀiÁ£ï E. AiÀĪÀÄ F. DvÀä PÀ. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ ZÀ0zÀæ E. ±ÀQÛ D. ¥ÀæeÁ¥Àw ¥Àæ. UÀÄgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §ÄzsÀ F. gÁºÀÄ ¥Àæ. ±À¤AiÀÄ ¥ÀævÀå¢üzÉêÀvÉ AiÀiÁgÀÄ? C. ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀÄPÀæ D.40. PÉÃvÀÄ ¥Àæ. ±À¤ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ C¢ü¥Àw? C. gÁºÀÄ F. ±ÀÄPÀæ §. gÁºÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃvÀÄ 8 . ªÀiÁvÀÄ ¥Àæ.

±ÀÄPÀæ 3. DvÀä 2. ¥Àæ. ¥Àæ.49. ±À¤ 2.¥Àæ. ±ÉéÃvÀ EzÀÄ AiÀiÁªÀ UÀæºÀzÀ E£ÉÆß0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ? 1. 9 .50. ±À¤ 2. ªÉÆtPÁ®Ä a¦àUÉ AiÀiÁªÀ UÀæºÀ C¢ü¥Àw.44.±À¤ 2.47. ¥Àæ. --------UÀæºÀªÀÅ 63 G¥ÀUÀæºÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ0¢zÉ. 1. ¥Àæ. UÀÄgÀÄ 4.45. PÉÃvÀÄ ¥Àæ.46. ZÀªÀÄð 3. £ÀgÀªÀÄ0qÀ® 4. ±ÀÄPÀæ 3. eÁÕ£À ªÀÄvÀÄÛ D£À0zÀ ¨sÁUÀ-2 ©lÖ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j (20x 2 = 40 C0PÀUÀ¼ÀÄ) 48. UÀÄgÀÄ 4. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. UÀÄgÀÄ 4. UÀÄgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ C¢ü¥Àw? 1. ±À¤zɱÉAiÀÄÄ ---------ªÀµÀðUÀ¼ÀÄ. VæÃPÀ ¥ÀÅgÁtzÀ°è AiÀiÁªÀ UÀæºÀªÀ£ÀÄß M¦ÖªÀÄ¸ï ªÉÄQìªÀĸï J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ? 1. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. ±ÀÄPÀæ 3. ------------UÀæºÀªÀÅ ¸ÀªÀåªÁV( ¥ÀæzÀQëuÁPÁgÁªÁV) wgÀÄUÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊ«ÄíPÉÃAiÀÄ EzÀÄ ---------UÀæºÀ£À E£ÉÆß0zÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ. PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁåAiÀÄ SÁvÉAiÀÄ£ÀÄß -------UÀæºÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É.53. ¥Àæ. ¥Àæ. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. ¥Àæ.62.52.58. C¹ì°AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ ¨É©¯ÉÆäAiÀÄ£ï gÀ°è ------------UÀæºÀªÀ£ÀÄß E±ÁÛgï J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.63. ±ÀÄPÀæ£ÀÄ ¸ÉãÁ¢ü¥Àw. E0UÁ®( PÁ§ð£ï) PÉÌ -----C¢ü¥Àw. PÁ¸ÉänPï. ¥Àæ.68. ¥Àæ.64. Ef¥ÀÛ £À°è ----------UÀæºÀªÀ£ÀÄß CªÀÄÄ£ï CxÀªÀ CªÉÆä£ï J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛgÉ.61. J®è UÀæºÀgÀÄ C¥À¸ÀªÀåUÀwAiÀÄ°è C¥ÀæzÀQëuÁPÀgÀªÁV) wgÀÄUÀÄvÀÛªÉ. ¤Ã¯ÁzÉë ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ0UÁzÉë AiÀĪÀgÀÄ ---------ºÉ0qÀ0¢gÀÄ.56. ---------UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀiÁ£Á0vÀgÀ ¥ÀæzsÁ¤ UÀæºÀ J£ÀÄßvÉÛêÉ. ¸ÀÆAiÀÄð ªÀÄvÀÄÛ bÁAiÀiÁzÉë ±À¤AiÀÄ vÀ0zÉ vÁAiÀÄ0¢gÀÄ.55. ªÀĪÀÄvÁ.59.67. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. ªÉÄùÛçAiÀÄ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ----------UÀæºÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¥Àæ. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà 10 .70. DzsÁåvÀä ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛeÁÕ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ----------UÀæºÀ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. ¥Àæ. CgÉéPï ªÀÄvÀÄÛ »§Ææ UÀ¼ÀÄ -----------UÀæºÀªÀ£ÀÄß ¨Á¯ï J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ. vÀįÁ gÁ²AiÀÄ C¢ü¥À£ÀÄ. avÀæ¯ÉÃSÉAiÀÄÄ ------------UÀæºÀ£À ºÉ0qÀw. ¥Àæ.69. ¥Àæ. ---------UÀæºÀªÀ£ÀÄß zsÀéd J£ÀÄßvÉÛêÉ. ¸ÀÄUÀ0zsÀ. ----------UÀæºÀªÀ£ÀÄß PÀÈwæªÀÄ ¸ÀÆAiÀÄð£É0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ¥Àæ. ¥Àæ.54.66. vÁgÁ. UÀ0zsÀzÀ §wÛUÀ¼ÀÄ-----------UÀæºÀ£À D¢ü¥ÀvÀåzÀ°èªÉ. ¥Àæ.65. ¥Àæ.51.60. ¥Àæ. ±ÀĨsÀ EªÀgÀÄ --------ºÉ0qÀ0¢gÀÄ. ¥ÁæaãÀ AiÀÄÄgÉÆÃ¥À£À°è -------------UÀæºÀªÀ£ÀÄß PÁ¥ÀÅmï qÉæPÉƤ¸ï ªÀÄvÀÄÛ C£Á©¨ÉeóÉÆãï J0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝgÀÄ.57.¥Àæ. ¨sÁUÀ-3 ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÇàà w½¹ 20 x 2=40 C0PÀUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ. ¥Àæ. ----------UÀæºÀªÀÅ ªÀȵÀ¨sÀ. ¥Àæ.

¥Àæ.81. PÉÃvÀÄ«£À ªÁºÀ£À ¹0ºÀ ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. UÀÄgÀÄ 2. ±À¤ 3.86. PÀ¥sÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÁvÀzÀ D¢üPÀåªÀÅ ¯ÉÊ0VPÀ z˧ð®å PÉÆqÀÄvÀÛzÉ. ±À¤AiÀÄÄ zÉúÀzÀ°è J®Ä©£À C¢ü¥Àw.( ¸ÀéPÉëÃvÀæ) ¥Àæ. UÀÄgÀÄ UÀæºÀªÀÅ PÉÆqÀĪÀ GzÉÆåÃUÀUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹.79.77.82.78. PÉÃvÀĪÀÅ «ÄãÀgÁ²UÉ C¢ü¥Àw. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. 4x 5= 20 C0PÀUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ. PÉÃvÀÄ ¥Àæ. UÀÄgÀÄ UÀæºÀªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ ¥Á¦AiÀiÁUÀÄvÁÛ£É? ¥Àæ. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.84. ¥Àæ.89. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.91.90.85. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.72.73. PɼÀV£À UÀæºÀgÀ GZÀÒ. gÁºÀĪÀÅ ¯ÉÊ0VPÀ z˧ð®åUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÁÛ£É.¥Àæ. ±À¤AiÀÄÄ ªÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥sÀ PÁgÀPÀ£ÀÄ.87. ¹0ºÀ UÀÄgÀĪÀÅ ºÀÈzÀAiÀÄzÀ PÉÆ©â£À ¤£ÁðªÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. gÁºÀÄ 4. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. ¢UÀÞ±Àð£À. F GzÉÆåÃUÀªÀ£ÀÄß ±À¤ PÉÆqÀÄvÁÛ£É. 11 .83.76. ªÀÄÆ®wæPÉÆÃt gÁ²UÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. UÀÄgÀÄ«£À d£Àä ¸ÀܼÀ ¹0zsÀÄzÉñÀ ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. ¹£ÉêÀiÁ. ±ÀÄPÀæ£ÀÄ «µÀÄÚ«£À ¥ÀgÀıÀgÁªÀiÁªÀvÁgÀ. ¥Àæ. ±À¤AiÀÄ G0UÀÄgÀUÀ¼ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß ºÀ®ªÀÅPÀqÉ ¸À0¢ü¸ÀÄvÀÛªÉ. PɼÀV£À UÀæºÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ PÁgÀPÀvÀÛ÷éUÀ¼À£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.75. £Àl£É.88. gÁºÀĪÀÅ PÀ£ÁågÁ²AiÀÄ C¢ü¥Àw . ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà. ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥ÀwUÉ ±ÀÄPÀæ£ÀÄ C¢ü¥Àw. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.80.( ¸ÀéPÉëÃvÀæ) ¨sÁUÀ-4 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À £Á®ÄÌ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹.71. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ.74. ¥Àæ. ¥Àæ. gÁºÀÄ«£À C©üªÀiÁ£À zÉêÀvÉ £ÁUÀ. UÀÄgÀĪÀÅ ¸ÁwéPÀ UÀæºÀ£ÀÄ . ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà. 1. ±ÀÄPÀæªÁgÀªÀ£ÀÄß ¦áçUÁÎ ¤0zÀ ºÉ¸Àj¸À¯Á¬ÄvÀÄ. ¤ÃZÀ. ±À¤AiÀÄÄ vÁªÀĸÀ UÀÄtzÀ UÀæºÀ£ÀÄ ¥Àæ.

108. UÀȺÀ¸ËRåªÀÅ -------¨sÁªÀªÀ£ÀÄß CªÀ®0©¹zÉ.100. ±À¤AiÀÄÄ PÉÆqÀĪÀ ²PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. UÀÄgÀÄ 2.104.99. 12 . ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À JgÀqÀÄ ¥Àæ±ÉßUÉ GvÀÛj¹. ¥Àæ. ----------¨sÁªÀªÀÅ ªÀiÁ0UÀ®å ¨sÁUÀåªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. PÉÃvÀÄ ¥Àæ. ¸À¥ÀÛªÀĸÁÜ£ÀªÀÅ PÀ¼ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®ÄzÁjPÉ ¸ÀÆZÀPÀ. gÁºÀÄ 5. 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ.1. ¥Àæ.97. ¥Àæ. 96.103. UÀÄgÀÄ 3. ¥Àæ. ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. 2x 5 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ.94. ±ÀÄPÀæ 3. ------------¨sÁªÀªÀÅ ªÀÈwÛ ²PÀët ªÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. ±ÀÄPÀæ 2.106. ±À¤ 4. ±ÀÄPÀæUÀæºÀ¤0zÀ §gÀĪÀ gÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. «¨sÁUÀ 4 gÁ² ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁªÀ ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÉÆà vÀ¥ÉÇàà w½¹. gÁ²ZÀPÀæzÀ°è PÀÄ0¨sÀgÁ²AiÀÄÄ ¸À0vÁ£À ¸ÁÜ£ÀªÁVzÉ. zsÀ£ÀÄgÁ²AiÀÄÄ ¢é¸Àé¨sÁªÀ gÁ² ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. zsÀ£ÀÄgÁ²AiÀÄÄ --------vÀvÀé gÁ² ¥Àæ. 1.92. ----------gÁ²UÉ ±À¤ ªÀÄvÀÄÛ AiÀÄÄgÉãÀ¸ï C¢ü¥ÀwUÀ¼ÀÄ.93. ªÀåAiÀĨsÁªÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹.101. «ÄãÀgÁ²AiÀÄÄ ¹ÜgÀgÁ² ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¥Àæ. eÁvÀPÀgÀ UÀÄt ¸Àé¨sÁªÀ «ªÀj¸ÀĪÀ C0±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. gÁºÀÄ 5.98.102.107. PÉÃvÀÄ ¥Àæ. PɼÀV£À UÀæºÀgÀ zÀȶÖUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. ¸À¥ÀÛªÀĨsÁªÀzÀ PÁgÀPÀvÀéUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ ¥Àæ.95. ¥Àæ. UÀæºÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ zsÁ£ÀåUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. ¨sÁUÀ-2 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà ¸Àj /vÀ¥ÀÅöà 5x 2 = 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ. ¥Àæ.105. ¥Àæ. 11£É ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ªÀåAiÀĸÁÜ£À ªÉ0zÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÉÛêÉ. ±À¤ 4.

¥Àæ. ¨sÁUÀ-1. zÀ±ÉAiÀÄ°è ¨sÀÄQÛ PÀ0qÀÄ»rAiÀÄ®Ä PÀ. AiÉÆÃV¤zÀ±Á D. 113. zÀ±Á£ÁxÀ£ÀÄ PÉÃ0zÀæ wæPÉÆÃtUÀ¼À°èzÀÝgÉ ? C. ¥Àæ. £ÁgÁAiÀÄt zÀ±Á E. gÁdAiÉÆÃUÀ G0lĪÀiÁqÀÄvÁÛ£É F. «0±ÉÆÃvÀÛj zÀ±Á F. 110. ¨sÁUÀå¸ÁÜ£ÀªÀ£ÀÄß «ªÀj¹. zÀ±Á£ÁxÀ UÀæºÀ£À CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¨sÀÄQÛ£ÁxÀ UÀæºÀ£À CªÀ¢ü¬Ä0zÀ UÀÄt¸À¨ÉÃPÀÄ R. ±ÀĨsÀ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÁÛ£É D. £ÁªÀÅ ºÉZÁÑV G¥ÀAiÉÆÃV¸ÀĪÀ zÀ±Á¥ÀzÀÞw? C.109. zÀ±Á£ÁxÀ£À CªÀ¢ü¬Ä0zÀ ¨sÀÄQÛ£ÁxÀ£À CªÀ¢ü PÀ¼ÉAiÀĨÉÃPÀÄ WÀ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¥sÀ® ¤ÃqÀ®Ä C±ÀPÀÛ £ÁUÀÄvÁÛ£É. zÀ±Á£ÁxÀ UÀæºÀ£À CªÀ¢ü CzsÀðªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ UÀ. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è.111. ¥Àæ.112. zÀ±Á£ÁxÀ£ÀÄ «ÄvÀæ PÉëÃvÀæzÀ°èzÀÝgÉ ? 13 . C±ÀĨsÀ ¥sÀ® PÉÆqÀÄvÁÛ£É E.) ¥Àæ. ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ UÀÄgÀÄw¹( 5 x 2 =10 C0PÀUÀ¼ÀÄ. ZÀgÀzÀ±Á ¥Àæ.

121. ±ÀĨsÀ¥sÀ® E. ±ÀĨsÀ ¥sÀ® ¤ÃqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀð£ÁUÀÄvÁÛ£É WÀ. ±ÀĨsÀUÀæºÀgÀÄ -6-7-8 ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆ0¢zÀgÉ AiÀiÁªÀ ¥sÀ®? C.PÀ.117 JgÀqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ C¢ü¥ÀwvÀé ºÉÆ0¢zÀ UÀæºÀªÀÅ ªÉÆzÀ®Ä -------ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÀÛzÉ.116. ¥Àæ.. (2 x 5 =10 C0PÀUÀ¼ÀÄ.) ¥Àæ. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è.119.) ¥Àæ.PÀ0qÀÄ»rAiÀÄĪÀ §UÉ «ªÀj¹. «0±ÉÆÃvÀÛj AiÀÄ0vÉ zÀ±Á. vÁ¤gÀĪÀ ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÁÛ£É UÀ. ««zsÀ zÀ±Á¥ÀzÀÞwAiÀÄ£ÀÄß ºÉ¸Àj¹. vÀ£Àß C¢ü¥ÀwvÀézÀ ¨sÁªÀ ¥sÀ® ¤ÃqÀÄvÁÛ£É R.120. 14 .114. zÀ±Á£ÁxÀ¤0zÀ ¨sÀÄQÛ£ÁxÀ£ÀÄ zÀÄB¸ÁÜ£À ¹ÜvÀ£ÁzÀgÉ –---------¥sÀ® ¥Àæ. ¥sÀ® PÉÆqÀ®Ä C¸ÀªÀÄxÀðgÀÄ F. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è. C±ÀĨsÀ ¥sÀ® D. ¨sÀÄQÛ . ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À.115. G¥ÀZÀAiÀÄzÀ°ègÀĪÀ UÀæºÀ£À zÀ±É --------¤ÃqÀÄvÀÛzÉ ¥Àæ. AiÀiÁªÀÅzÉà 2 ¥Àæ±Éß GvÀÛj¹. PÉÃ0zÁæ¢ü¥ÀvÀå ºÉÆ0¢zÀ ±ÀĨsÀUÀæºÀªÀÅ ----------¥sÀ® ¤ÃqÀ®Ä «¥sÀ® ªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ. ¥Àæ. 118 ¥Á¥À UÀæºÀªÀÅ ±ÀĨsÀ¥sÀ®ªÀ£ÀÄß zÀ±ÉAiÀÄ –-------¤ÃqÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁUÀ-2 ©lÖ ¸ÀܼÀ vÀÄ0©j( 5 x 2 =10 C0PÀUÀ¼ÀÄ. ¥Àæ.

.124. 12 PÀ. CµÀÖPÀªÀUÀð PÀÄ0qÀ° gÀa¸À®Ä AiÀiÁªÀ PÀÄ0qÀ° §¼À¸À¨ÁgÀzÀÄ. 337 E.¥Àæ. 10 §.125. M0zÀÄ gÁ²UÉ ºÉZÉÑ0zÀgÉ JµÀÄÖ ±ÀĨsÀ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ §gÀÄvÀÛªÉ. ¨sÁªÀ PÀÄ0qÀ° E. 122. 8 qÀ. 123. zÀ±Á ¥sÀ®UÀ¼À£ÀÄß ¤tð¬Ä¸ÀĪÀ C0±ÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹. gÁ² PÀÄ0qÀ° D. ZÀvÀÄvÁð0±À PÀÄ0qÀ°. ¥Àæ. 340 15 . 5 ¥Àæ. C. «¨sÁUÀ-4 CµÀÛPÀªÀUÀð ¨sÁUÀ-1 ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀ UÀÄgÀÄw¹ ( 30 C0PÀUÀ¼ÀÄ) (5 x 2 =10) ¥Àæ. 320 D. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C®è.CµÀÖPÀªÀUÀðzÀ MlÆÖ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ? C. C. F..

330 ¥Àæ. C. 25 F.130. ¸À0¥ÁzÀ£É GvÀÛªÀÄ ªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ? ¨sÁUÀ-3 ¥Àæ§0zsÀgÀÆ¥À 1 ¥Àæ±Éß GvÀÛj¹ 10 C0PÀUÀ¼ÀÄ 16 . 22 E. 30 ¨sÁUÀ-2 ¥Àæ§0zsÀ gÀÆ¥À 2x 5 =10 C0PÀUÀ¼ÀÄ.128. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ CµÀÖPÀªÀUÀðzÀ°è JµÀÖQÌ0vÀ PÀrªÉÄ ©0zÀÄ EzÀÝgÉ ±ÀĨsÀzÁAiÀÄPÀªÀ®è. GzÉÆåÃUÀ . C¥ÀgÀªÀAiÀĸÀÄì EªÀÅ ¸Ë¨sÁUÀå ¥ÀÇtð ªÁVzÉ J0zÀÄ ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ? ¥Àæ. ªÀÄzÀÄªÉ ¸À0vÀw. EªÀÅ GvÀÛªÀÄ ªÁVgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ºÉÃUÉ ¤tð¬Ä¸ÀÄvÉÛêÉ? ¥Àæ. fêÀ£ÀzÀ ¨Á®å. 42 §. 19 D. . 52 qÀ. 48 ¥Àæ.F. ±ÀÄPÁæµÀÖPÀªÀUÀðzÀ MlÆÖ ©0zÀÄUÀ¼ÀÄ JµÀÄÖ? C.126. AiÀi˪À£À.129.127. ªÀÄzsÀåªÀAiÀĸÀÄì. ¥Àæ. 54 PÀ.

7.3.10.9. 1.10.¥Àæ.4. ZÀ0zÀæ¤0zÀ: 1.11= 4 ©0zÀÄ.5.7.11=6 ©0zÀÄ 3.4.11= 7 ©0zÀÄ 7.6.11=6 ©0zÀÄ 2. 8.6. ZÀ0zÀæ£ÀÄ vÀ£Àß 49 ©0zÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÃUÉ ¥ÀæzsÁ£À ªÀiÁqÀĪÀ£É0zÀÄ PɼÀV£À «ªÀgÀUÀ½0zÀ CµÀÖPÀªÀUÀð PÀÄ0qÀ° gÀa¹. gÀ«¬Ä0zÀ: 3.5.10.2.10.6.11=7 ©0zÀÄ 6.7.7.5.8.7. ±À¤¬Ä0zÀ: 3.9. PÀÄd¤0zÀ: 2.11=8 ©0zÀÄ 5.3. ±ÀÄPÀæ¤0zÀ: 3.3.5.8. §ÄzsÀ¤0zÀ: 1.10.8.11=4 ©0zÀÄ Shani Guru Rashi Kundali Lagna UÀÄgÀÄ gÁ² PÀÄ0qÀ° Ketu Rahu Ravi gÁºÀÄ Kuja Chandra Budha Shukra 17 .131.6.10.6.11=7 ©0zÀÄ 4.10. ®UÀߢ0zÀ: 3. UÀÄgÀÄ«¤0zÀ: 1.4.

¥Àæ. ©ü£ÁµÀÖPÀªÀUÀðzÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¹ 18 .132.