You are on page 1of 11

Shani Poojan & Havan

By Jitender Kumar
(Astrological Researches Groups & www.rahu.in)
(Version:2, May 8th, 2014)

veidk va<Gmy me hvnpUjn ka @k iviz:q Swan hE, ay> s-I kar ke s<Skar, pUjn, pvR,
m< jp, hvez, a Aaid kmaeR< me< hvnpUjn krne kI prMpra clI Aa rhI hE<, pUjn
AaEr hvn ke dae muOy %eZy mane gye hE<>
1. devtaAae< kI hiv:y kI aiPt, ijske it%r devta mnu:y ka Ai-:q is krne me<
Ty] ya ATy] p se shayk haete hE,
2. hvn se vatavr[ kI zui haetI hE,
devI, devta, kamna-ed, Swan, pirvar, sMdayanusar hvn krne kI ivix, m<, samI me< iviNnta sM-v hae sktI hE<, #sil@ saxk kae gu Awva magRdzRk ke pramzaRnusar pUjn
hvn krna caih@, Smr[ roe< kI kamna krke, kayRisi hetu yas ikya ja skta hE<,
leikn s)lta kI ztitzt gar<qI sM-v nhI< haetI hE<, vStut> devpUjn me< iksI vStu ya
samI kI nhI<, smpR[-av kI Aixk AavZykta haetI hE<, p<caepcar;aefzaepcar pUjn
vStut> saxk ara %paSy devta ka Ai-vadn ma haeta hE<, p<caepcarpUjn ke A<tRgt g<x,
pu:p, xUp, dIp AaEr nEve* ka %pyaeg ikya jata hE<, ;aefzaepcar pUjn ke A<tRgt pa*, AyR,
Aacmn, Snan, vS, Aa-U;[ , g<x, pu:p, xUp, dIp, nEve*, Aacmn, taMbUl, StuitpaQ,
tpR[ AaEr di][a ka %pyaeg ikya jata hE<,
pUjn AaEr hvn> dae AlgAlg kayR hE<, At> yha< daenae< hI ivixya< AlgAlg Stut kI
ja rhI hE,< taik saxk smyanukUl kayR kr ske,

. pUjn.
pUjn AarM- krne< se pUvR s-Ikar kI AavZyk samI @k krke< ivixnusar roe<, SvCD
Aasn pr piZcmai-muo haekr bEQe, samne devta ke il@ pIQ/DaeqI caEkI Swaipt kre<, %s pr
nIlv[R ka vS ibDa kr A]t! se A:qkml dl bna le< AaEr %s pr mXy me< zin mUitR ya
y< ya suparI Swapit kr le<, yid saxk cahe tae sara pUjn manisk p se -I kr skte hE<,
%s iSwit me< devta ka Aavahn manisk p se dykml me< kre<, saxk tt!pZcat! g[ez,
gu, %paSy devta AaEr ANy devtaAae< ka Xyan krke inMnkar se manisk pUjn kre<>
svRwm inMniliot m< pFkr Apne ^pr twa pUjnsamI pr jl iDfke>
` Apiv> pivae va svaRvSwa< gtae=ip va,
y> Smret! pu{frIka]< s baa_yNtr> zuic>.
`

pu{frIka]>

punatu.

hvn ku{f ke daihne< -ag me< dIpk Jvilt kre< AaEr ` dIpJyaeit;ye nm>, m< se
gNxpu:p se %ska pUjn kre<, i)r %s dIpk kI Jyaeit me< zindev ke JyaeitmRy p kI avna krke #s kar awRna kre<>
-ae dIp devpSTv< kmRsa]I

ivkt!,

yavt! kmRsmaiPt> Syat! tavt! Tv< suiSwrae -v.


s<kLp kre<> ` iv:[u> ` tt! st!, ` I prmeZvr ITywRm! I znEZrsad is(wRm!
A* (zinvar).. vasre .. zu- muhUteR I zindev pUjn kmR kri:ye,
(samaNyayRSwapna, -Utapsar[, Aasn @<v AaTmzaexn)
samaNyayRSwapna> Apne Aasn ke A-ag me< -Uim pr sibNdu ikae[v&tcturS ka
m{fl bnakr gNxpu:p se inMn m< ara %ska pUjn kre<
` Aaxar z-ye nm>,

i)r %Kt m{fl pr nm> m< se jl iDfke AaEr AyRpa rokr, ` m< se %ske jl me<
gNxpu:p Daefkr %sme< inMn m< se A<kuzmua ara tIwaeR< ka Aavahn kre<
` ge c ymune cEv, gaedavrI srSvtI !
nmRde isNxu kaverI ! jle=iSmn! siix< ku.
-Utapsar[> )q! m< ka 7 bar jp krte hu@ Zvetsrsae< ya A]t haw m<e lekr inMnm<
ka %Ccar[ kr %Nhe< carae< Aaer iboer de<
` ApspRNtu te -Uta, ye -Uta -uiv s<iSwta>,
ye -Uta ivnkaRrSte nZyNtu izva}ya.
Aasnzui> phle Aasn pr inMn m< se Aasnzaexn m< hetu Nyas kre<
` I< Aaxarz-ye kmlasnay nm>,
i)r Aasn pr haw rokr inMnkar Aasnzaexn hetu Nyas kre<
ivinyaeg> ` ASy Aasnzaexn m<Sy mep&:Q \i;>, sutl< DNd>, kUmaeR devta>,
Aasnaepvezne ivinyaeg>,
\:yaid Nyas> mep&:Q \;ye nm> izris, sutl< DNdse nm> muoe, kUmRdevtayE nm> id,
Aasnaepvezne ivinyaegay nm> svaRe,
%- kar se Nyas krne ke bad haw jaefkr awRna kre<
` p&WvI ! Tvya x&ta laeka, deiv ! Tv< iv:[una x&ta,
Tv< c xary ma< inTy<, piv< ku

casnm!.

#ske bad samaNyayR ke pa se jl inMnm<ae< se car bar Aacmn/AaTmzaexn kre<


` @e< AaTmtv< zaexyaim nm> Svaha,
` I< iv*atv< zaexyaim nm> Svaha,
` KlI< izvtv< zaexyaim nm> Svaha,

` @e< I< KlI< svRtv< zaexyaim nm> Svaha,


%praKet! pUjnaepra<t haw jaef kr ANy devtaAae< siht Apne ba@~ -ag me< guAae< kae AaEr da@~
-ag me< g[ez kae inMnm<ae< se nmSkar kre<>
` guve nm>, ` prm guve nm>, ` prapr guve nm>, ` prmei:Q guve nm>,
g[ezpUjn>
` gjann< -Utg[aixseivt< kipTwjMbU)lca-][m!,
%ma sutzaekivnazkark< nmaim ivneZvrpadpjm!.
` vtu{f mhakay< sUyRkaeiqsm-,
inivRn< ku me dev svRkayeR;u svRda.
Ig[ezay nm>, lmInaray[a_ya< nm>, %mamhera_ya< nm>, va[Iihr{yg-aE_ya< nm>,
zcIpurNdra_ya< nm>, mat&ipt&cr[kmle_yae nm>, #:qdevta_yae nm>, kuldevta_yae nm>,
amdevta_yae nm>, vaStudevta_yae nm>, Swandevta_yae nm>, @tTkmRxandevta_yae
nm>, sveR_yae deve_yae nm>, sveR_yae a[e_yae nm>,
%praKet! gu AaEr g[ez pUjnaepra<t z< bIj se krNyas AaEr A<gNyas kre<>
krNyas> za< A<gu:Qa_ya< nm>, zI< tjRni_ya< Svaha, zU< mXyma_ya< v;q!, zE<
Anama_ya< hu<, zaE< kin:Qa_ya< vaE;q!, z> krtlkrp&:Qa_ya< )q!,
A<gNyas> za< dyay nm>, zI< izrse Svaha, zU< izoayE< v;q!, zE< kvcay hu<, zaE<
neyay vaE;q!, z> ASay )q!,
zin dev ka Xyan kre<>
nIla<jn sma-as<

rivpu< ymajm!,

DayamaR{fsM-Ut< t< nmaim znErm!.

Aavahn> haw me< pu:pA]t! lekr %praKt! kar se Xyan kr pIQ pr A:qkml dl ke mXy
me< y< ya suparI Awva manisk p me< dykml me< zin dev ka Aavahn kre<>
ziny<
6

` z< znEZcr devtayE #hagCD #hagCD #h it:Q #h it:Q #h sixeih #h


siXySv #h siXySv Aaix:Qan< ku mm pUja< g&ha[ g&ha[,
` devez -iKtsul-e pirvarsmiNvte ! yavt! Tva< pUjiy:yaim tavt! Tv< suiSwra -v>
pIQ ke A -ag me< g[ezaid devtaAae< ka g<xpu:pnEve*aid se paepcar pUjn kre<>
@; gNx> ` g[ezay nm>, @tt! pu:p< ` g[ezay nm>, @; xUp> ` g[ezay nm>, @;
dIp> ` g[ezay nm>, @tt! nEve*< ` g[ezay nm>,
` sUyaRy nm>, ` iv:[ve nm>, ` izvay nm>, ` dugaRyE nm>, ` nvh devta_yae nm>,
` svRdevta_yae nm>,
pun> zin dev ka Xyan kr pUjn kre<>
@; gNx> z< ` znEZray nm>, @tt! pu:p< z< ` znEZray nm>, @; xUp> z< `
znEZray nm>, @; dIp> z< ` znEZray nm>, @tt! nEve*< z< ` znEZray nm>,
` -U-uRv> Sv> DayadEVye nm>, @; pu:pajil> z< ` DayadEVye nm>,
` -U-uRv> Sv> ymay nm>, @; pu:pajil> z< ` ymay nm>,
` -U-uRv> Sv> japtye nm>, @; pu:pajil> z< ` japtye nm>,
` -U-uRv> Sv> v[aye nm>, @; pu:pajil> z< ` v[aye nm>,

` Aavr[devta_yae nm>, @; pu:pajil> z< ` Aavr[devta_yae nm>,


tdnNtr gNx Aaid se yuKt! ivze;ayRjl zindev kae AipRt kre<>
r] r] haXy] r] ElaeKyr]k,
-Ktanam-y< ktaR ata -v -va[Rvat!.
Anen s)layeR[ vrdae=Stu sda mm,
` -U-uRv> Sv> znEZcray nm>, ivze;ayR< smpRyaim,
tTpZcat!> kvcpaQ, m<jp, hvn AaEr Stae paQ Aaid kre<, saxk ke #CDanusar yid
cahe, tae gNxpu:paid yuKt! zItl jl se 108 bar ya Aixk bar tpR[ -I kr skte hE<,
tpR[m< #s kar hE<>
` a< I< aE< s> znye tpRyaim nm>,
yid kvcpaQ, m<jp, tpR[ AaEr Stae paQ Aaid n krna hae, tae %praeKt! pUjnaepra<t! hvn
zu kr skte hE<,

. hvn.
hvnku{f s<Skar>
hvn kI s)lta me hvnku{f ka Aakar AaEr s<Skar mhTvpU[R haete hE, samaNyt> caEkaer
Aakar ka hvnku{f zSt mana gya hE, -Uim me< inimRt hvnku{f Aajkl svR %plBx
n hae pane ke kar[ imI ya balu ret kI caEkaer vedI bna le ya %plBx hvnpa me< balu ret
ibDa le<,
s<kLp> ` iv:[u> ` tt! st!, ` I prmeZvr ITywRm! I znEZrsad is(wRm! A*
(zinvar).. vasre .. zu- muhUteR I zindev hvn kmR kri:ye,
s<kLp krne ke bad, hvnvedI ke zuikr[ hetu inMn iliot p-Us<Skar kmaRnusar kre<>
1. kuz se pirmajRn kre<,
2. gaebr AaEr jl se lIpe,
3. piZcm se pUvR twa di][ se %r kI Aaer tIntIn reoaye< oIce<,
4. %praeKt! reoaAae< pr imI inkal kr %r kI Aaer )e<k de<,
5. jl ara vedI ka isn kre<,
Awva
1. mUlm< pFkr vedI kae deoe,
2. )q! m< pFkr AyR a ke jl se vedI ka ae][ kre<,
3. pun> )q! m< pFkr kuz ke A-ag se vedI ka tafn kre<,
4.

hu~ m< pFkr jl ara vedI ka isn kre<,

AiGn Jvilt kre<> iksI pa ya cMmc me< kpUr rokr AiGn Jvilt kre< AaEr mUl< hU< )q!
Vyade_y> m< pFkr nE\RTykae[ me< Vyad ka A<z-ag smH kr igra de< AaEr ze; kae
mUlm< pFte hu@ vedI pr roe< AaEr simxa rokr AiGn Jvilt kr yh m< pFe

` Aimavahyaim,
` Ai< Jvilt< vNde jatved< hutaznm!,
suv[Rv[Rmnl< mmI> svRtae muom!.
` Aye nm>, #s m< se gNx, A]t, pu:paid se AiGn ka pUjn kre<,
AiGnpUjnaepra<t Aa"araJy 22 Aahuitya< dan kre<>
1. ` japtye Svaha, #d< japtye n mm,
2. ` #Naye Svaha, #d< #Naye n mm,
3. ` Aye Svaha, #dmye n mm,
4.

` saemaye Svaha, #d< saemaye n mm,

naeq> %praeKt! Aa"araJy Tyek Aahuit ke bad #d< .. n mm baelte hu@ uva me< bce "I kae
ae][Ia me< jl me< Daefe,
vrahuit dan kre<>
1. ` g< g[ptye nm> Svaha,
2. ` AiMbkayE Svaha,
zindev ka spirvar Nyas, Xyan, Aavahn, a[it:Qa AaEr pUjn kre<>
z< bIj se krNyas AaEr A<gNyas kre<>
krNyas> za< A<gu:Qa_ya< nm>, zI< tjRni_ya< Svaha, zU< mXyma_ya< v;q!, zE<
Anama_ya< hu<, zaE< kin:Qa_ya< vaE;q!, z> krtlkrp&:Qa_ya< )q!,
A<gNyas> za< dyay nm>, zI< izrse Svaha, zU< izoayE< v;q!, zE< kvcay hu<, zaE<
neyay vaE;q!, z> ASay )q!,
manisk Xyan>
nIla<jn sma-as< rivpu< ymajm!,

DayamaR{fsM-Ut< t< nmaim znErm!.


zin dev ka AiGn me< Aavahn kre<>
` z< znEZcr devtayE #hagCD #hagCD #h it:Q #h it:Q #h sixeih #h
siXySv #h siXySv Aaix:Qan< ku mm pUja< g&ha[ g&ha[,
` devez -iKtsul-e pirvarsmiNvte ! yavt! Tva< pUjiy:yaim tavt! Tv< suiSwra -v>,
` z< znEZcr a[z-ye nm>,
` a< I< aE< s> znye nm>, #s m< se gNx, A]t, pu:paid se zindev ka pUjn kre<,
mUlm< se zindev ke inim tIn Aahuitya< de<>
` a< I< aE< s> znye Svaha, #d< znye n mm,
naeq> %praeKt! Tyek Aahuit ke bad #d< znye n mm baelte hu@ uva me< bce "I kae ae][Ia
me< jl me< Daefe,
guAae< ke inim Aahuitya< de><
` guve Svaha, ` prm guve Svaha, ` prapr guve Svaha, ` prmei:Q guve Svaha,
pirvar devtaAae< ke inim Aahuitya< de><
mata> Daya devI, ` -U-URv> Sv> DayadeVyeE Svaha,
Aixdevta> ym, ` -U-URv> Sv> ymay Svaha,
Tyix devta> japit, ` -U-URv> Sv> japtye Svaha,
piZcm idza ke idKpal> v[, ` -U-URv> Sv> v[ay Svaha,
nvhae< ke inim Aahuitya< de>< ` a< I< aE< s> sUyaRy Svaha, ` a< I< aE< s> cNay
Svaha, ` a< I< aE< s> -aEmay Svaha, ` a< I< aE< s> buxay Svaha, ` a< I< aE< s> guve

Svaha, ` a< I< aE< s> zuay Svaha, ` a< I< aE< s> znye Svaha, ` a< I< aE< s> rahve
Svaha, ` a< I< aE< s> ketve Svaha,
plaekpalae< ke inim Aahuitya< de>< 1 ` g[ezay Svaha, 2 ` dugaRyE Svaha, 3 ` vayve
Svaha, 4 ` vayve Svaha, 5 ` Aakazay Svaha, 6 ` vaStae:ptye Svaha, 7 `
]epalay Svaha,
dz idk!pala<e ke inim Aahuitya< de>< 1 ` #Nay Svaha, 2 ` Aye Svaha, 3 ` ymay
Svaha, 4 ` in\Rtay Svaha, 5 ` v[ay Svaha, 6 ` vayve Svaha, 7 ` kuberay Svaha,
8 ` $zanay Svaha, 9 ` [e Svaha, 10 ` AnNtay Svaha,
bildevtaAae< ke inim Aahuitya< de>< ` bqukay Svaha, ` yaeigNyE Svaha, ` ]epalay
Svaha, ` g[ezay Svaha, ` vsve Svaha, ` sUyaRy Svaha, ` izvay Svaha, ` -Utay
Svaha,
xan hvn> mUlm< ke A<t me< Svaha lgakr> ` a< I< aE< s> znye Svaha se #iCDt/
s<kiLpt Aahuitya< dan kre<,
A<t me car Vyaityae< kI Aahuitya< de<>
` -U Svaha, ` -uv> Svaha, ` Sv> Svaha, ` -U-uRv> Sv> Svaha,
pUjaivsjRn>
pUjaivsjRn hetu mUlm< ka 27 ya 108 bar ya Aixk jp kre< AaEr jp ka )l devta kae
AipRt krke awRna kre ik devta dy me< pun> Aa ivraje,
-Sm vNdn AaEr yayu;! xar[ m<>

` yayu;< jmde> kZypSy yayu;m!, yd!deve;u yayu;< tae=Stu yayu;m!.


%praeKt! m< se mz> llaq, k{Q, di][bahumUl AaEr dy me< yayu;! xar[ kre<,
s<vazn> ae][I a me< jl me< Daefe gye "&t ka h[ kre ya sU~"e,
inMn Ai ka ivsjRn kre<>
` -ae -ae ve! mhaz-e svR kamsaxk!
kmaRNtre=ip sMaPte sainXy< ku sadrm!.
***