11

12

13
14

15
16


1718

19


20
21
22
232425
הוקנא ןוריל :המליצ
26
27


28


29
3031
הוקנא ןוריל :המליצ
32הוקנא ןוריל :המליצ
33

3435


36


37


תמשאה תא םירפוס םא ,היינש וא( הנושאר תירקיש תרתוכ הנה זא
:)הנושאר תירקישו הבוהצ תרתוככ ימואלה תורישה

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful