ประวัติส่วนตัว

ชื่อ สมพร เขียวจันทร์
โทร. ๐๘๙-๘๗๙-๔๕๔๕, ๐๙๗-๓๙๔๓๖๙๓
E:mail : kiawjan@yahoo.com
kiawjan@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

นธ.เอก
ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฎยะลา สาขา: วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ (Computer Science)
ปริญญาโท : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สาขา : วิธี
วิทยาการวิจัย (MS- Methodology)

ขอบข่ายของรายวิชา
 มโนพื้ นฐานของสถิติ
 การแจกแจงความถี่

 การแนวโน้มเข้าสู่สว
ู นกลาง
 เปอร์เซนไทล์

เดไซล์ และควอไทล์
 การกระจายความเบ้ และความโดูง

 ทฤษฏีความนูาจะเป็ น
 ทฤษฏีการสูม
่ ตัวอยูาง

 การทดสอบสมมติฐานในการวิจัย
 ลักษณะและประเภทของการวิจัย
 ขั้นตอนการวิจัย

 แบบและกระบวนการของการวิจัย
 การเขียนผลงานการวิจัย

 งานชิ้นแรก

กิจกรรม

สูงกูอนสอบ ปลายภาค

เขียนเค้าโครงการวิจัย
เงื่อนไข

ไมูลอกใคร
เดี่ยว/กลู่ม

เค้าโครงงานวิจัย

(ทำา ๓ บท)

ทางอินเตอร์เน็ต/กระดาษ

(ร่ปรายงาน)

งาน
per Week (สัปดาห์ตูอสัปดาห์)
(๓๐คะแนน)

 Paper
 Test

ยูอย ในชั้นเรียน

 เข้าชั้นเรียน

หรือ กลับการบ้าน

(๑๐ คะแนน)
 รายงาน (๓ บท ๓๐ คะแนน)
 ปลายภาค ๓๐ คะแนน

หนังสืออ่านประกอบ
กานดา พ่ลลาภทวี สถิติเพื่อการวิจัย
 บ่ญชม ศรีสะอาด วิธีการทางสถิติสำาหรับการวิจัย
 ธีรย่ทธ พึ่งเทียร สถิติเบื้ องต้นเพื่อการวิจัย
 สรชัย พิศาลบ่ตร สถิติธร
่ กิจ
 วิเชียร เกต่สิงห์ สถิติวิเคราะห์สำาหรับการวิจัย
 อนั นต์ ศรีโสภา สถิติเบื้ องต้น
 internet

จงหาค่า 7 เปอรเซ็นของค่าต่อไป
นี้
 =A1*7%
 6.23

6.23

การวิจัย
หมายถึงอะไร

การวิจย

หมายถึง การแสวงหาเพื่อให้ได้ความร้่
ใหมู หรือให้ได้คำาตอบในการแก้ไข
ปั ญหา หรือให้ได้มาซึ่งกฎเกณฑ์
ทฤษฏีใหมูโดยมีระบบขั้นตอนอยูาง
ชัดเจนรวมถึงการใช้ ข้อม่ล ที่เป็ นข้อ
เท็จจริงในการสร่ปอยูางตรงไปตรงมา

ประเภทของการวิจัย

1. การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็ นการ
วิจัยที่ศก
ึ ษาทางด้านกายภาพ มีความเชื่อใน
สิ่งที่เป็ นธรรมชาติอยูางมีเหต่ผลมีท้ ังการ
วิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยเชิงทดลอง
 2. การวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์ เป็ นการ
วิจัยที่เกี่ยวกับสิ่งที่มีอิทธิพลตูอมน่ ษย์และ
สังคม

ความสำาคัญของการวิจัย

 การวิจย
ั เป็ นการสร้างประโยชน์ให้กับ

มน่ ษย์และสังคมอยูางมาก เนื่ องจาก
สิ่งตูาง ๆ รอบ ๆ ตัวเรานั้ นได้รบ
ั การ
พัฒนาอยูางตูอเนื่ อง มีความเป็ นอยู่ใน
สังคมอยูางมีความส่ข สร้างการเรียนร้่
ให้แกูมน่ ษย์ และเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดข
ี ้ ึนก็เพราะมีการวิจย

การจัดทำาโครงการเสนอวิจัย
1. ชื่อเรื่อง
 2. ความเป็ นมาและความสำาคัญ
 3. วัตถ่ประสงค์
 4. เป้ าหมาย
 5. สมมติฐาน
 6. ขอบเขตของการวิจัย

เราได้อะไรจากการวิจัย

เราได้อะไรจากการวิจัย
 1. ชูวยให้คนพบทฤษฎีและสิ่งประดิษฐ์ ๆ
 2. ชูวยในการกำาหนดนโยบาย หรือหลักการ
ปฏิบัติงาน
 3. ชูวยในการประเมินผลงาน
 4. ชูวยแก้ไขปั ญหาได้อยูางถ่กต้องและย่ติธรรม
 5. ชูวยในการบริการ

การจัดทำาโครงการเสนอวิจัย
7. ข้อตกลงเบื้ องตน
 8. คำานิ ยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย
 9. เอกสารและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 10. วิธก
ี ารดำาเนิ นการวิจัย
 11. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
 12. คูาใช้จูายในการวิจัย
 13. ประโยชน์ท่ีได้รบ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful