You are on page 1of 33

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

-------------------------------------------------
I. PENGERTIANNYA.
A. MENURUT BAHASA:
= = Kawin = Ikatan

B. MENURUT SYARA ( Hukum Islam )
Ialah aqad (Ijab Qabul) antaa wali d!n"an #!#-
$!lai laki d!n"an u%a$an t!t!ntu dan #!#!nuhi
&'aat dan ukunn'a.

C. DALAM PENGERTIAN LUAS
(!nikahan ialah &uatu ikatan lahi batin antaa &!
)an" laki* d!n"an &!)an" $!!#$uan untuk hi-
du$ b!k!tuunan 'an" dilan"&un"kan #!nuut
k!t!ntuan &'aiat I&la#.

D. DALAM U U PERKAWINAN NASIONAL
ASAL ! BAB ! NOMOR ! TH !"#$.
(!kawinan ialah ikatan lahi batin antaa &!)an"
$ia d!n"an &!)an" wanita &!ba"ai &ua#i i&ti
d!n"an tujuan #!#b!ntuk k!lua"a (u#ah tan"-
"a) 'an" baha"ia dan k!kal b!da&akan k!tuhan-
an 'an" +aha ,&a.
-
II. DASAR DAN HUKUM
(ada da&an'a $!nikahan #!u$akan &uatu hal
.an" di$!intahkan dan dianjukan )l!h &'aa/.

0l-Qu/an &uat 0u# a'at *-.
o_m o_@_ om @_:; qcg
om_ qm pomm
ao\q@_ng :ocg ::om
\@ \oo_ v:_om o
: g c _@__: ocng @omq@_@_

. 1an di antaa tanda-tanda k!kua&aan-2'a ialah dia


#!n%i$takan untuk#u i&t!i-i&t!i dai j!ni&#u
&!ndii3 &u$a'a ka#u %!nd!un" dan #!a&a t!nt!a#
k!$adan'a3 dan dijadikan-2'a diantaa#u a&a ka&ih
dan &a'an". 4!&un""uhn'a $ada 'an" d!#ikian itu
b!na-b!na t!da$at tanda-tanda ba"i kau# 'an"
b!5iki.
*
4uat 0nni&a/ a'at 6

aocqc @_ c qcg om_
gm g oo@_ :o_m
:@m a oc _ m
aogc o:_oc mm @_
cq_@_ q :__m : g c om m
aogoc
3 +aka kawinilah wanita-wanita (lain) 'an" ka#u
&!nan"i : dua3 ti"a atau !#$at. K!#udian jika ka#u
takut tidak akan da$at b!laku adil7*89:3 +aka
(kawinilah) &!)an" &aja7*88:3 atau budak-budak
'an" ka#u #iliki. 'an" d!#ikian itu adalah l!bih
d!kat k!$ada tidak b!buat ania'a.
7*89: b!laku adil ialah $!lakuan 'an" adil dala#
#!lad!ni i&t!i &!$!ti $akaian3 t!#$at3 "ilian dan
lain-lain 'an" b!&i5at lahii'ah.
7*88: I&la# #!#$!b)l!hkan $)li"a#i d!n"an
&'aat-&'aat t!t!ntu. &!b!lu# tuun a'at Ini
$)li"a#i &udah ada3 dan $!nah $ula dijalankan )l!h
$aa nabi &!b!lu# nabi +uha##ad &.a.w. a'at Ini
#!#bata&i $)li"a#i &a#$ai !#$at )an" &aja.

6
RUKUN NIKAH
-. 0qad ( ijab qabul )
*. ; a l i
6. 4 a k & i
<. +!#$la'
= 4'aat-&'aat Ijab:
-. 1!n"an kata-kata t!t!ntu dan t!"a& 'aitu dia#bil
dai kata >inkah atau ta?wij> atau t!j!#ahann'a.
*. 1iu%a$kan )l!h wali atau wakiln'a.
6. @idak dibata&i )l!h waktu t!t!ntu. +i&al - th3-bln
d&b.
<.@idak d!n"an kata* &indian t!#a&uk tuli&an 'an"
tidak diu%a$kan.
9. @idak di"antun"kan d!n"an &!&uatu hal.
8. Ijab hau& did!n"a )l!h $ihak* 'an" b!&an"kut-
an baik b!akad #au$un &ak&i*.
= 4'aat-&'aat Qabul:
-. 1!n"an kata* t!t!ntu dan t!"a&.
*. 1iu%a$kan )l!h #!#$la' laki atau wakiln'a.
6. @idak dibata&i )l!h' waktu t!t!ntu.
<. @idak d!n"an kata* &indian atau tuli&an 'an"
tidak diu%a$kan.
9. @idak di"antun"kan )l!h &!&uatu hal.
8. A!uutan d!n"an ijab.
B. 1iu%a$kan dala# &uatu #ajli& d!n"an ijab.
C. 4!&uai d!n"an ijab.
D. Eau& did!n"a )l!h $ihak* 'an" b!&an"kutan.
<
% S&a'a()s&a'a( *al+ , saks+-
-. I&la#
*. Aali"
6. A!akal
<. Faki*
9. 0dil
% Ma.am/ *al+-
-. ;ali 2a&ab: wali nikah ka!na $!talian na&ab
d!n"an #!#$!lai $!!#$uan.
*. ;ali +u/tiq: ka!na #!#!d!kakan.
6. ;ali Eaki#: dilakukan )l!h $!n"ua&a.
<. ;ali +uhakka#: laki* 'an" dian"kat )l!h k!-
dua #!#$!lai ka!na tidak ada wali na&ab3
#u/tiq3 haki#.
% U'u(a0 Wal+ Nasa1-
-. 0 ' a h
*. Kak!k ( a'ahn'a a'ah )
6. 0'ah kak!k ( dan &!t!u&n'a )
<. 4d laki* &!kandun"
9. 4d laki* &!a'ah
8. 0nak laki* &d laki* &!kandun"
B. 0nak laki* &d laki* &!a'ah
C. (a#an (&d a'ah &!kandun")
D. (a#an ( &d a'ah &!a'ah)
-G. 0nak laki $a#an &!kandun"
--. 0nak laki $a#an &!a'ah
-*. 4d kak!k (&d ba$akn'a a'ah &!kandun")
-6. 4d kak!k (&d ba$akn'a a'ah &!a'ah)
9
-<. 0nak laki* &d kak!k &!kandun"
-9. 0nak laki* &d kak!k &!a'ah .
% S&a'a(/ m2m3la&-
!. M2m3la& lak+-
H I&la#
H I!la& laki*
H @!t!ntu )an"n'a
H @dk &!dan" iha# haji J u#ah
H @dk #!#$un'ai i&ti < t!#a&uk i&ti 'an"
4!dan" #!njalani iddah talak aj/i
H @dk $un'a i&ti 'an" haa# di#adu d"n
+!#$!lai $!!#$uan t!#a&uk i&ti 'an"
+a&ih #!njalani iddah talak aj/i
H tdk di$ak&a
H Aukan #aha# #!#$la' $!!#$uan
/. M2m3la& P2'2m3ua0:
= I&la# (ahlul kitab)
= I!la& $!!#$uan
= @!t!ntu )an"n'a
= @dk &!dan" iha# haji J u#ah
= @dk b!&ua#i
= @dk di$ak&a
= Aukan #uhi# #!#$la' laki*
% MAHAR ( MASKAWIN )

+aha atau #a&kawin adalah &uatu 'an"
di&!ahkan )l!h %al)n &ua#i k!$ada %al)n i&ti
8
dala# an"ka akad $!nikahan antaa k!dua
n'a &!ba"ai la#bin" k!%intaan %al)n &ua#i t!-
hada$ %al)n i&ti &!ta k!!dlaan %al)n i&ti #!n-
jadi i&tin'a.
0l-Qu/an 4uat 0nni&a/ a'at <.

ac__x __o_ ox_:
o:__ o_: _ _q:_ o_
o'o _ qc|q:
o':. o_
<. A!ikanlah #a&kawin (#aha) k!$ada wanita
('an" ka#u nikahi) &!ba"ai $!#b!ian d!n"an $!nuh
k!!laan7*8B:. K!#udian jika #!!ka #!n'!ahkan
k!$ada ka#u &!ba"ian dai #a&kawin itu d!n"an
&!nan" hati3 +aka #akanlah (a#billah) $!#b!ian
itu (&!ba"ai #akanan) 'an" &!da$ la"i baik
akibatn'a.
7*8B: $!#b!ian itu ialah #a&kawin 'an" b!&a
k!%iln'a dit!ta$kan ata& $!&!tujuan k!dua $ihak3
Ka!na $!#b!ian itu hau& dilakukan d!n"an ikhla&.
B
CAPITA SLEKTA

PANDANGAN ISLAM TENTANG-
-. K,FK0LM0 A,L,2N020 ( KA )
*. I24,+I204I AK0@02 (010 +02K4I0
6. 04KL024I II;0
<. 01O(4I
======================================
= K,FK0LM0 A,L,2N020 ( KA )
(!n"!tian.
K,FK0LM0: 4uatu k!&atuan &)&ial 'an" t!k!%il di da-
la# #a&'aakat 'an" diikat )l!h tali $!kawinan 'an"
&'ah 'aitu k!lua"a inti 'an" t!dii dai &ua#i3i&ti
dan anak.
KA: I&tilah !&#i 'an" di$akai didala# l!#ba"a n!
"aa kita &!$!ti AKKA2.
I&tilah u#u# dunia Int!na&i)nal: am+l& Pla0+04.
I&tilah 0ab: PQRS TUVRW
($!n"atuan k!tuunan atau k!lahian)
Aukan:PQRS XYXZW
(Aith %)nt)l : $!#bata&an k!lahian)

HUKUM BER KB.
1idala# 0l-Qu/an dan Eadit& tidak ada na& 'an" &haih
.an" #!laan" dan #!#!intahkan untuk b! KA3 )l!h
Ka!na itu huku# b!-KA hau& dik!#balikan k!$ada
ka!dah (huku# I&la#) 'an" #!n"atakan:
. [\Y]ZW ^_` PUSXS aXY ^bc dcef aghi jUki ^h Pli
C
0tin'a: $ada da&an'a &!"ala &!&uatu atau $!buatan itu
huku#n'a adalah #ubah3 k!%uali ada na&h atau dalil
'an" #!nunjukkan k!haa#ann'a.
Aahkan kadan"* bi&a b!ubah dai #ubah #!njadi
&unat3 wajib3 #akuh dan haa#3 &!&uai d!n"an &itua&i dan
k)ndi&i indimidu 'an" b!&an"kutan dan ju"a
#!#$!hatikan $!ubahan ?a#an t!#$at dan k!adaan
#a&'aakat J 2!"aa. 4!&uai d!n"an kaidah 5iqhi'ah
(Euku# I&la#) :
. aghi dRni dRni ]Uobe pci ]UoW
0tin'a: Euku# itu bi&a b!ubah &!&uai d!n"an $!ubahan
?a#an3 t!#$at dan k!adaan.
% AYAT/ AL)5URAN YANG DAPAT DI6ADIKAN
DALIL UNTUK BER) KB-
4uat 0nni&a/ a'at D:
___x _ c:_ ac_: o
_o|: '_o : ac:, _oq|_
ac__|: _ ac_c___x 'c: _:

1an h!ndaklah takut k!$ada 0llah )an"-)an" 'an"


&!andain'a #!nin""alkan dib!lakan" #!!ka anak-anak
'an" l!#ah3 'an" #!!ka khawati t!hada$
(k!&!jaht!aan) #!!ka. )l!h &!bab itu h!ndaklah #!!ka
D
b!takwa k!$ada 0llah dan h!ndaklah #!!ka
#!n"u%a$kan $!kataan 'an" b!na.
4uat Fuq#an a'at -<:
_'_x_x o _: o_: _ _c
o_q|__c o '._x q_
_o._x o | _x __ ox
:_: _ _c__x q :__
1an ka#i $!intahkan k!$ada #anu&ia (b!buat baik)
k!$ada dua )an" ibu- ba$an'aq ibun'a @!lah
#!n"andun"n'a dala# k!adaan l!#ah 'an" b!ta#bah-
ta#bah3 dan #!n'a$ihn'a dala# dua tahun. b!&'ukulah
k!$adaku dan k!$ada dua )an" ibu ba$ak#u3 Ean'a
k!$ada-Kulah k!#bali#u.
+ak&udn'a: 4!la#bat-la#bat waktu #!n'a$ih ialah
&!t!lah anak b!u#u dua tahun.
% DALIL DARI HADITS:
rsst uv wxssW rssbyw jssURzv ]ssU{ |sn u T}wxssW dsS` u~ssbY
RS bn) . (U_`
4!&un""uhn'a l!bih baik ba"i#u #!nin""alkan ahli
wai&#u dala# k!adaan b!k!%uku$an dai $ada
#!nin""alkan #!!ka #!njadi b!ban tan""un"an )an"
ban'ak. (EL. Aukhai dan +u&li#). ==
w) .UgssS |nss\S |ssn ^St cv ]U{ ~S |n\S
( T_Qn
Oan" #uk#in 'an" kuat itu l!bih baik dan di&ukai 0llah
dai $ada )an" #uk#in 'an" l!#ah (EL. +u&li#). ===
== Faktor kemampuan
=== Menghargai kualitas
-G
I24,+I204I AK0@02 1I@I2I0K 10LI
EKKK+ I4F0+
------------------------------------------------------
I24,+I204I AK0@02 ialah $!#buahan $ada h!wan
atau $ada #anu&ia tan$a #!lalui &!n""a#a.
K,4I+(KF02:
= +!n"!#ban" biakkan &!#ua j!ni& h!wan 'an" halal
('an" hidu$ didaat3 ai dan b!ba& t!ban" dian"ka&a)
di$!b)l!hkan I&la# baik #!lalui in&!#ina&i ala#i
#au$un d!n"an in&!#ina&i buatan.
= In&!#ina&i buatan $ada h!wan h!ndakn'a dilakukan
d!n"an #!#$!hatikan nilai #)al I&la#.
= In&!#ina&i buatan $ada #anu&ia d!n"an &!l &$!#a
dan )mu# dai &ua#i J i&ti &!ndii di$!b)l!hkan
I&la# jika k!adaan k)ndi&i &ua#i J i&ti b!na* #!#!
Fukann'a. 1an &tatu& anak ha&il in&!#ina&i ini &ah
#!nuut huku#. Eal ini &!&uai d!n"an kaidah 5iqhi-
'ah (huku# I&la#) 'an" #!n"atakan:
w]S dSRn aRW dZS
0tin'a: hajat (k!butuhan 'an" &an"at $!ntin") di$!-
lakukan &!$!ti k!adaan dauat.
= In&!#ina&i buatan $ada #anu&ia d!n"an d)n) &$! -
#a dan )mu# dihaa#kan I&la#. Euku#n'a &a#a d!-
n"an ?ina dan anak 'an" dilahikan &tatu&n'a
&a#a d!n"an anak 'an" lahi dilua $!nikahan
'an" &ah.
--
1alil dai Eadit&:
TU w~ne T_`v Tbv ]ev
0tin'a: Fakukanlah $!#buahan buatan Kalian l!bih
tahu t!ntan" uu&an dunia kalian.
w jssn ssQY uv ]s{ p~sUS se |nsY ]snf PZY
(xUn]bS ~ev w) . ]Uz
0tin'a: @idak halal ba"i &!)an" 'an" b!i#an $ada
0llah dan hai akhi3 #!n'ia#kan ain'a (&$!#a) $ada
tana#an )an" lain (ma"ina i&ti )an" lain).
% ASURANSI 6IWA DITIN6AU DARI ASPEK
AGAMA ISLAM
777777777777777777777777777777777777777777
+!nuut (a&al *<8 ;!tb)!k an K))$hand!l (Kitab
Kndan"-Kndan" (!nia"aan): Aahwa a&uan&i $ada
u#u#n'a adalah &uatu $!&!tujuan di#ana $ihak 'an"
#!nja#in b!janji k!$ada $ihak 'an" dija#in untuk
#!n!i#a &!ju#lah uan" $!#i &!ba"ai $!n""anti
k!u"ian3 'an" #un"kin akan did!ita )l!h 'an" dija#in
ka!na akibat dai &uatu $!i&tiwa 'an" b!lu# j!la& akan
t!jadi.
= (02102M02 KF0+0 102 N,21,KI0;02
+K4FI+
----------------------------------------------------------------
0da < (!nda$at:
-. +!n"haa#kan a&uan&i dala# &!"ala #a%a#
A!ntukn'a.
*. +!#b)l!hkan &!#ua a&uan&i.
6. +!#b)l!hkan a&uan&i 'an" b!&i5at &)&ial dan
-*
#!n"haa#kan 'an" b!&i5at k)#!&ial.
<. +!n"an""a$ &ubhat.
0la&an -.
= Eakikatn'a &a#a d!n"an judi.
= +!n"andun" un&u tidak j!la& dan tidak $a&ti.
= 0da un&u iba.
= 0da un&u !k&$l)ata&i
= (!#i* 'an" t!lah diba'akan )l!h $!#!"an" $)li&
di$uta dala# $aktik iba.
= Eidu$ dan #ati #anu&ia dijadikan )b'!k bi&ni&3
'an" b!ati #!ndahului taqdi @uhan .an" +aha
Kua&a.
(!ndukun"n'a:
-. 4a'id 4abiq. *. 0bdullah 0lqalqil'
6. +uha##ad .u&u5 0l-Qadhawi.
0la&an * .
= @idak ada na&h 0l-Qu/an dan Eadit& 'an" #!-
laan".
= 0da k!&!$akatan J k!!laan k!dua b!lah $ihak.
= 4alin" #!n"untun"kan k!dua b!lah $ihak.
= +!n"andun" k!$!ntin"an u#u#3 bi&a di inm!&ta&i -
kan untuk $)'!k 'an" $)dukti5 dan untuk $!#ba-
n"unan.
= @!#a&uk akad k!ja &a#a ba"i ha&il.
= @!#a&uk k)$!a&i (&'ikah ta/awuni'ah).
= 1iqia&kan d!n"an &'&t!# $!n&iun3 &!$!ti @a&$!n.
(!ndukun"n'a:
-. 0bdul ;ahab Khalla5. *. +u&ta5a 0h#ad aqa.
6. +uha##ad .u&u5 +u&a. <. 0bduah#an I&a.
-6
.
0la&an 6.
= 0la&an 'an" #!n"haa#kan a&uan&i 'an" b!&i5at
k)#!!&ial &a#a d!n"an ala&an $!nda$at $!ta#a.
= 0la&an 'an" #!#b)l!hkan a&uan&i 'an" b!&i5at
&)&ial &a#a d!n"an ala&an $!nda$at k!dua.
(!ndukun"n'a:
=. +uha##ad 0bu ahah.
0la&an <.
= 0la&an 'an" #!n"an""a$ a&uan&i &ubhat adalah
ka!na tidak ada dalil &'a/i 'an" &!%aa j!la& #!n"-
haa#kan atau #!n"halalkan a&uan&i.
0$abila huku# a&uan&i dikata")ikan &ubhat #aka
k)n&!kw!n&in'a adalah kita dituntut b!&ika$ hati hati
#!n"hada$i a&uan&i dan kita bau di$!b)l!hkan #!n"a#-
bil a&uan&i3 a$abila kita dala# k!adaan dauat.
-<
01O(4I (@0A0220) dan 4@0@K4
EKKK+ 020K2.0 +,2KLK@
EKKK+ I4F0+
-------------------------------------------------
0d)$&i #!#$un'ai dua $!n"!tian:
-. +!n"a#bil anak )an" lain untuk dia&uh dan
dididik d!n"an $!nuh ka&ih &a'in"3 dan di$!laku
kan )l!h )an" tua an"katn'a &!$!ti anakn'a &!n
dii3 tan$a #!#b!i &tatu& anak kandun" k!$ada
n'a.
*. +!n"a#bil anak )an" lain untuk dib!i &tatu& &!
ba"ai anak kandun" &!hin""a ia b!hak #!#akai
na&ab )an" tua an"katn'a dan #!wai&i hata $!
nin""alann'a3 dan hak-hak lainn'a &!ba"ai hubu-
n"an anak d!n"an )an" tua.
0d)$&i t!lah #!#buda'a di #uka bu#i3baik
&!b!lu# I&la# #au$un &!&udah I&la#3 t!#a&uk di
Ind)n!&ia.
0d)$&i di Ind)n!&ia $ada u#u#n'a dilakukan
d!n"an #!#akai u$a%aa k!a"a#aan dan d!n"an
$!n"u#u#an &!ta $!n'ak&ian $!jabat dan t)k)h
a"a#a a"a %l!a (t!an") &tatu&n'a. 1an &!t!lah
&!l!&ai u$a%aa ad)$&i3 #aka &i anak #!njadi an"")ta
-9
$!nuh dai k!abat 'an" #!n"an"katn'a3 dan
t!$utu& hak wai&n'a d!n"an k!abatn'a 'an" la#a3
&!$!ti di Aali.
1i 4ulaw!&i 4!latan3 anak an"kat #a&ih ada
hubun"an wai& d!n"an )an" tua kandun" dan
k!lua"an'a3 dan ia tidak b!hak &!ba"ai ahli wai&
dai )an" tua an"kat dan k!lua"an'a3 t!ta$i ia bi&a
dib!i hibah atau wa&iat. 1!#ikian $ula di Iawa anak
an"kat #a&ih t!ta$ #!njadi ahli wai& dai )an" tua
kandun" dan k!lua"an'a3 dan ia$un b!hak $ula
&!ba"ai ahli wai& dai )an" tua an"katn'a3 t!ta$i
han'a t!bata& $ada hata $!nin""alan &!lain baan"-
baan" $u&aka 'an" b!a&al dai wai&an 'an" hau&
dik!#balikan k!$ada k!abat &i &ua#i atau k!abat &i
i&ti.
A0M0I+020 (02102M02 I4F0+
@,2@02M 01O(4I
0$abila ad)$&i diatikan &!ba"ai $!n"an"katan
anak )an" lain d!n"an &tatu& &!$!ti anak kandun" 3
#aka j!la& I&la# #!laan" &!jak tuun 4uat 0l-
0h?ab a'at 6B:
-8
__c c _: vmom_ ocm
:oc q oom: cg @ooq@_ _@
@\_c_g @:o mm
ogm c aoc omo_ ocm
om _m g \o@_
. . +aka tatkala aid @!lah #!n"akhii k!$!luan
t!hada$ I&tin'a (#!n%!aikann'a)3 ka#i kawinkan
ka#u d!n"an dia7-*-D: &u$a'a tidak ada k!b!atan
ba"i )an" #uk#in untuk (#!n"awini) i&t!i-i&t!i
anak-anak an"kat #!!ka3 a$abila anak-anak an"kat
itu @!lah #!n'!l!&aikan k!$!luann'a dai$ada
i&t!in'a7-**G:. dan adalah k!t!ta$an 0llah itu $a&ti
t!jadi.
7-*-D: +ak&udn'a: &!t!lah habi& idahn'a.
7-**G: 'an" di#ak&ud d!n"an Oan" 'an" 0llah
@!lah #!li#$ahkan nik#at k!$adan'a ialah aid bin
Eait&ah. 0llah @!lah #!li#$ahkan nik#at
k!$adan'a d!n"an #!#b!i tau5ik #a&uk I&la#. nabi
+uha##ad$un t!lah #!#b!i nik#at k!$adan'a
d!n"an #!#!d!kakan kau#n'a dan #!n"an"katn'a
#!njadi anak. 0'at Ini #!#b!ikan $!n"!tian
bahwa )an" b)l!h #!n"awini b!ka& i&t!i anak
an"katn'a.
-B
4uat 0l-0h?ab a'at 6B 'an" #!n!an"kan ka&u&
aid d!n"an ainab diata& adalah untuk #!n!"a&kan:
-. 0d)$&i &!$!ti $aktik dan tadi&i di ?a#an
Iahili'ah 'an" #!#b!i &tatu& k!$ada anak
an"kat &a#a d!n"an &tatu& anak kandun" tidak
dib!nakan (dilaan") dan tidak diakui )l!h
I&la#.
*. Eubun"an anak an"kat d!n"an )an" tua an"
kat dan k!lua"an'a t!ta$ &!$!ti &!b!lu#
diad)$&i3 'an" tidak #!#$!n"auhi
k!#aha#an dan k!wai&an3 baik anak an"kat
itu dia#bil dai int!n k!abat J k!lua"a
&!ndii.
2a#un3 #!lihat hubun"an 'an" &an"at akab
antaa anak an"kat d!n"an )an" tua an"kat3
&!hin""a #!u$akan &uatu k!&atuan k!lua"a 'an"
utuh 'an" diikat )l!h a&a ka&ih &a'an" 'an" #uni3
dan ju"a #!#$!hatikan $ula $!n"abdian dan ja&a
anak an"kat t!hada$ u#ah tan""a )an" tua an"kat
t!#a&uk k!hidu$an !k)n)#in'a3 #aka &!&uai
d!n"an a&a& k!adilan 'an" dijunjun" tin""i )l!h
I&la#3 &!%aa #)al )an" tua an"kat dituntut
#!#b!i hibah atau wa&iat &!ba"ian hatan'a untuk
k!&!jaht!aan anak an"katn'a. 1an a$abila )an" tua
an"kat waktu #a&ih hidu$ lalai #!#b!i hibah atau
wa&iat k!$ada anak an"kat3 #aka &!hau&n'a ahli
wai& )an" tua an"katn'a b!&!dia #!#b!i hibah
-C
'an" $anta& dai hata $!nin""alan )an" tua an"kat
'an" &!&uai d!n"an $!n"abdian dan ja&a anak an"kat.
1!#ikian $ula h!ndakn'a anak an"kat 'an"
t!lah #a#$u #andii dan &!jaht!a hidu$n'a3
b!&ika$ !ti& dan #anu&iawi t!hada$ )an" tua
an"katn'a d!n"an #!#b!i hibah atau wa&iat untuk
k!&!jaht!aan )an" tua an"katn'a 'an" t!lah b!ja&a
#!#b!&akan dan #!ndidikn'a. 1an kalau anak
an"kat lalai #!#b!i hibah atau wa&iat untuk )an"
tua an"katn'a3 #aka h!ndakn'a ahli wai& anak
an"kat #au #!#b!i hibah 'an" la'ak dai hata
wai&an anak an"kat untuk k!&!jaht!aan )an" tua
an"katn'a.
4ika$ )an" tua an"kat J ahli wai&n'a dan
&!balikn'a d!n"an $!nd!katan hibah atau wa&iat
&!ba"ai#ana diuaikan diata&3 &!lain &!&uai d!n"an
a&a& k!adilan I&la#3 ju"a untuk #!n"hindai k)n5lik
antaa )an" tua an"katJ ahli wai&n'a dan anak
an"katJ ahli wai&n'a3 a$abila kalau #!!ka 'an"
b!&an"kutan #!nuntut $!#ba"ian hata wai&an
#!nuut huku# adat 'an" b!lu# t!ntu
#!n%!#inkan a&a k!adilan #!nuut $andan"an
I&la#.
-D
TRANSUSI DARAH8 HUBUNGAN ANTARA
DONOR DAN RESIPIEN8 DAN MEN6UAL
BELIKAN DARAH MENURUT HUKUM
ISLAM
I.TRANSUSI DARAH
@an&5u&i daah ialah #!#indahkan daah dai
&!&!)an" k!$ada )an" lain untuk #!n'!la#atkan
jiwan'a. I&la# tidak #!laan" &!)an" +u&li# atau
#u&li#ah #!n'u#ban"kan daahn'a untuk tujuan
k!#anu&iaan3 bukan k)#!&iali&a&i3 baik daahn'a itu
di&u#ban"kan lan"&un" k!$ada )an" 'an" #!#!lukan
tan&5u&i daah3 #i&aln'a untuk an"")ta k!lua"a &!ndii3
untuk )an" lain #au$un di&!ahkan k!$ada $alan"
#!ah atau bank daah untuk di&i#$an &!waktu-waktu
untuk #!n)l)n" )an" 'an" #!#!lukan.
(!n!i#a &u#ban"an daah tidak di&'aatkan
hau& &a#a d!n"an d)n)n'a #!n"!nai a"a#aJ
k!$!%a'aann'a3 ban"&a J &uku dan &!ba"ain'a. Ka!na
#!n'u#ban"kan daah d!n"an ikhla& itu adalah
t!#a&uk a#al k!#anu&iaan 'an" &an"at diha"ai dan
dianjukan )l!h I&la#3 &!bab da$at #!n'!la#atkan jiwa
#anu&ia3 &!&uai d!n"an 5i#an 0llah dala# &uat 0l-
+aidah a'at 6*:
o__x :._ox ___x:
_ox :__:o
*G
1an baan"&ia$a 'an" #!#!lihaa k!hidu$an &!)an"
#anu&ia3 +aka &!)lah-)lah dia @!lah #!#!lihaa
k!hidu$an #anu&ia &!#uan'a.
A!da&akan a'at diata&3 #aka &udah &!hau&n'a
#anu&ia bi&a &alin" #!n)l)n"3 dan #!n"h)#ati
&!&a#an'a.
0da$un dalil &'aI 'an" bia& #!njadi $!"an"an
untuk #!#b)l!hkan tan&5u&! daah tan$a #!n"!nal bata&
a"a#a dan &!ba"ain'a3 b!da&akan kaidah huku# 5iqh
I&la# 'an" #!n"atakan:
9:;< => ?@AB;< CD@EF< =GD HIJ 9AKIK< =LM @NOJPQR .
Aahwa&an'a $ada $in&i$n'a &!"ala &!&uatu itu b)l!h
huku#n'a3 k!%uali kalau ada dalil 'an" #!n"haa#kann'a.
Ka!na tidak ada &atu a'at dan &atu hadit& $un 'an"
&!%aa !k&$li&it atau d!n"an na& 'an" &haih #!laan"
tan&5u&! daah. +aka b!ati tan&5u&i daah
di$!b)l!hkan3 bahkan $!buatann'a &!ba"ai d)n) daah
itu ibadah3 jika dilakukan d!n"an niat #!n%ai k!!ddlaan
0llah d!n"an jalan #!n)l)n" jiwa &!&a#! #anu&ia.
2a#un untuk #!#$!)l!h #a&lahah dan
#!n"hindai #a5&adah (baha'a J !&ik))3 baik ba"i d)n)
daah #au$un ba"i $!n!i#a &u#ban"an daah3 &udah t!ntu
tan&5u&! daah itu hau& dilakukan &!t!lah #!lalui
$!#!ik&aan 'an" t!liti t!hada$ k!&!hatan k!dua duan'a3
t!uta#a k!&!hatan d)n) daah hau& b!na-b!na b!ba&
dai $!n'akit #!nula 'an" did!itan'a3 &!$!ti $!n'akit
0I14 dan &!ba"ain'a.
1!n"an d!#ikian #aka $!&'aatan dib)l!hkann'a
tan&5u&i daah b!kaitan d!n"an #a&alah #!di&3 bukan
#a&alah a"a#a. (!n&'aatan #!di& itu hau& di$!nuhi3
ka!na adan'a kaidah h)ku# I&la# 'an" #!n"atakan:
*-
H<SJ TPUK<
0tin'a: Aaha'a itu hau& di %!"ah (dihilan"kan).
TPUK< V H<SJ TPUK@E
0tin'a: baha'a itu tidak b)l!h dihilan"kan d!n"an
baha'a lain ( 'an" l!bih b!&a baha'an'a).
+i&aln'a &!)an" 'an" #!#!lukan tan&5u&i daah tidak
b)l!h #!n!i#a daah dai )an" 'an" #!nd!ita $!n'akit
0I143 &!bab bi&a #!ndatan"kan baha'a 'an" l!bih b!&a J
b!akibat 5atal.
T<PW VX TPW V
0tin'a: @idak b)l!h #!#buat #udaat k!$ada
diin'a &!ndii dan tidak $ula #!#buat #udaat k!$ada
)an" lain.
+i&aln'a &!)an" $ia 'an" i#$)t!n atau t!k!na 0I14
tidak b)l!h kawin &!b!lu# &!#buh. 1!#ikian ju"a &!)an"
'an" #a&ih hidu$ tidak b)l!h #!n'u#ban"kan "injaln'a
k!$ada )an" lain.
II. HUBUNGAN ANTARA DONOR DAN RESIPIEN.
@an&5u&i daah tidak #!#bawa akibat huku#
adan'a hubun"an k!#aha#an (haa# $!kawinan) antaa
d)n) dan !&i$i!n. 4!bab 5a%t)-5akt) 'an" da$at
#!n'!babkan k!#aha#an &udah dit!ntukan )l!h I&la#
&!ba"ai#ana t!&!but dala# al-Quan &uat 0n-2i&a a'at
*6 :
-. +aha# ka!na adan'a hubun"an na&ab &!$!ti anak
d!n"an ibu3 atau &audaan'a &!kandun" J &!ba$ak J
&!ibu dan &!ba"ain'a.
*. +aha# ka!na adan'a hubun"an $!kawinan.
+i&aln'a hubun"an antaa &!)an" d!n"an #!tua3
**
atau anak tii dai i&tin'a 'an" t!lah t!lah di"auli.
dan &!ba"ain'a.
6. +aha# ka!na adan'a hubun"an $!&u&uan. +i&al
n'a hubun"an antaa &!)an" d!n"an wanita
'an" $!nah #!n'u&uin'a atau d!n"an )an"
'an" &!$!&u&uan.
4!lain dai 'an" t!&!but diata& ju"a dihaa#kan
#!n"awini atau #!nikahi $!!#$uan b!&audaa t!#a&uk
bibin'a &!%aa $)li"a#i&. Iadi &i5atn'a #aha# &!#!ntaa.
1!n"an d!#ikian #aka j!la&lah tan&5u&i daah
tidak #!n"akibatkan hubun"an k!#aha#an antaa d)n)
dan !&i$i!n.Ka!na itu3 $!kawinan antaa d)n) dan
!&i$i!n dib)l!hkan )l!h I&la#.
III. HUKUM MEN6UAL BELIKAN DARAH.
+!n"in"at &!#ua j!ni& daah t!#a&uk daah
#anu&ia itu naji& b!da&akan hadi& 2abi iwa'at 0l-
Aukhaidan #u&li# dai jabi .a.) k!%ulai baan" naji&
'an" ada #an5aatn'a ba"i #anu&ia3&!$!ti k)t)an h!wan
untuk k!$!luan $u$ukJ abuk. +!nuut #a?hab Eana5i dan
1?ahii I&la# #!#b)l!hkan jual b!li baan" naji& 'an" ada
#an5aatn'a &!$!ti k)t)an h!wanq) #aka &!%aa anal)"i&
(qiyas), #a?hab ini #!#b)l!hkan jual b!li daah #anu&ia3
ka!na b!&a &!kali #an5aatn'a ba"i #anu&ia "una
#!n)l)n" jiwa &!&a#a #anu&ia 'an" #!#!lukan tan&5u&i
daah ka!na )$!a&i3 k!%!lakaan3 dan &!ba"ain'a.
2a#un3 #!nuut +a&j5uk uhdi3 jual b!li daah
#anu&ia itu tidak !ti&3 ka!na b!t!ntan"an d!n"an tujuan
&!#ula 'an" luhu3 ialah untuk a#al k!#anu&iaan &!#ata
"una #!n'!la#atkan jiwa &!&a#a #anu&ia. Ka!na itu3
&!hau&n'a jual b!li daah #anu&ia itu dilaan" baik
*6
#!nuut huku# I&la# #au$un huku# $)&iti5 di Ind)n!&ia3
Ka!n b!t!ntan"an d!n"an #)al a"a#a dan #)al (an%a
4ila I dan II.
Y A K A T
(,2M,L@I02:
% MENURUT BHS ( LUGHAH)
BERARTI:
- @E0E0L0E (4KNI)
- A0L0K0E (K,A,LK0@02)
- @0KI.0E ((,24KNI02)
% MENURUT SYARAZ :
- (,+A,LI02 .02M ;0IIA
1IA,LIK02 10LI E0L@0 @,L-
@,2@K +,2KLK@ 4I0@ 4I0@
102 KKKL02 @,L@,2@K K, -
(010 MOFO2M02 @,L@,2@K.
IL+02 0FFOE:
ac_x_x qecq|_ ac__x qec_
ac_x :_ _ _
. 1an 1iikanlah &halat3 tunaikanlah ?akat dan
ukulah b!&!ta )an"-)an" 'an" uku
(0l-Aaqaah 0'at <6).
*<
7: 'an" di#ak&ud ialah: &halat b!ja#aah dan da$at
$ula diatikan: tunduklah k!$ada $!intah-$!intah
0llah b!&a#a-&a#a )an"-)an" 'an" tunduk.
, o _o _ _cx '::
_..o: _xo__x x
0#billah ?akat dai &!ba"ian hata #!!ka3 d!n"an
?akat itu ka#u #!#b!&ihkan7 dan #!n&u%ikan hata
b!nda. (0ttaubah a'at -G6).
+ak&udn'a: ?akat itu #!#b!&ihkan #!!ka dai
k!kikian dan %inta 'an" b!l!bih-l!bihan k!$ada ha
ta b!nda.
HUKUM YAKAT-
40F0E 40@K LKKK2 I4F0+ .02M FI+03
0L1FK 0I2 0@04 OL02M .02M NKKK(
4.0L0@-4.0L0@2.0.
MACAM YAKAT
% 0K0@ +0F ( E0L@0 ) :
,+043 (,L0K3 @,L20K3 @020+023
(,L2I0M002 ( @II0L0E ).
= 204 ( II;0 ) 1I4,AK@ IKM0 0K0@
I@L0E .0I@K .02M 1IA,LIK02 A,L
*9
K,2002 1,2M02 @,F0E 4,F,40I2.0
+,2M,LI0K02 IA010E (K0403
L0+01E02.

0K0@ +0F ( E0L@0 ) 1I;0IIAK02 4,I0K
(,L+KF002 I4F0+3 4,102MK02 0K0@
I@L0E 1I;0IIAK02 (010 4K0@K E0LI 1I
@0EK2 K,1K0 EIIL0E A,L40+002
1,2M02 @0EK2 8*6 +04,EI31K0 E0LI
4,A,FK+ E0LI L0.0 I1KF I@LI.
GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA
YAKAT [
-. 0KIL
*. +I4KI2
6. 0+IF
<. +K0FF0
9. E0+A0 ( AK10K )
8. MOLI+I2 ( OLM EK@ )
B. 40AIFIFF0E
C. IA2K440AIF

IRMAN ALLAH :
_ _ :_ c:g g@cg q :_gm
@ _ :gm vm_@ vgc_gm
mo m cog @_@gm
*8
m : g m g a \v_c m_
g q gm @ :o
4!&un""uhn'a ?akat-?akat itu3 han'alah untuk )an"-
)an" 5aki3 )an"-)an" #i&kin3 $!n"uu&-$!n"uu& ?akat3
$aa #ualla5 'an" dibujuk hatin'a3 untuk (#!#!d!kakan)
budak3 )an"-)an" 'an" b!hutan"3 untuk jalan 0llah dan
untuk #!!ka 'uan" &!dan" dala# $!jalanan3 &!ba"ai
&uatu k!t!ta$an 'an" diwajibkan 0llah3 dan 0llah +aha
#!n"!tahui la"i +aha Aijak&ana. (0ttaubah a'at 8G)
+ak&udn'a:
.an" b!hak #!n!i#a ?akat ialah: -. )an" 5aki: )an"
'an" a#at &!n"&aa hidu$n'a3 tidak #!#$un'ai hata dan
t!na"a untuk #!#!nuhi $!n"hidu$ann'a. *. )an" #i&kin:
)an" 'an" tidak %uku$ $!n"hidu$ann'a dan dala#
k!adaan k!kuan"an. 6. (!n"uu& ?akat: )an" 'an" dib!i
tu"a& untuk #!n"u#$ulkan dan #!#ba"ikan ?akat. <.
+ualla5: )an" ka5i 'an" ada haa$an #a&uk I&la# dan
)an" 'an" bau #a&uk I&la# 'an" i#ann'a #a&ih l!#ah.
9. #!#!d!kakan budak: #!n%aku$ ju"a untuk #!l!$a&kan
#u&li# 'an" ditawan )l!h )an"-)an" ka5i. 8. )an"
b!hutan": )an" 'an" b!hutan" Ka!na untuk
k!$!ntin"an 'an" bukan #ak&iat dan tidak &an""u$
#!#ba'an'a. ada$un )an" 'an" b!hutan" untuk
#!#!lihaa $!&atuan u#at I&la# diba'a hutan"n'a itu
d!n"an ?akat3 walau$un ia #a#$u #!#ba'an'a. B. $ada
jalan 0llah (&abilillah): 'aitu untuk k!$!luan $!tahanan
I&la# dan kau# #u&li#in. di antaa #u5a&iin ada 'an"
b!$!nda$at bahwa 5i&abilillah itu #!n%aku$ ju"a
k!$!ntin"an-k!$!ntin"an u#u# &!$!ti #!ndiikan
&!k)lah3 u#ah &akit dan lain-lain. C. )an" 'an" &!dan"
*B
dala# $!jalanan 'an" bukan #ak&iat #!n"ala#i
k!&!n"&aaan dala# $!jalanann'a.
HARTA YANG WA6IB DIYAKATI ,
PERSENTASE YAKATNYA
2O I,2I4 E0L@0 2I40A E0KF ta&!
?akat
-. ,+04 D638
"#
4!tahun *39
*. (,L0K 8*3<
"#
-- --
6. Ea&il (!tanian:
b!a&3ja"un"
dll.
B9GK" ;aktu
$an!n
9t!kn)"
-G
n)nt!"
<. (!da"an"an D638
"#
-@hn *39
9. Ea&il ta#ban" -- -- --
8. +ata uan" -- -- --
B. Aaan" t!#uan @an$a
ni&ab
;aktu
dit!#ukn
*G
C.


Aint.t!nak:
=unta
=&a$i J k!bau
9!k)
6G !k)
-thn
--
-k#b"
bia&a
u#u *
thn J lbh
-anak
*C

=ka#bin" <G !k) - thn
&a$i J
k!bau
-ka#bin"
b!tina
bia&a
u#u *
thn J l!bih
atau -
ka#bin"
atau
d)#ba
b!tina
u#u
-thn
l!bih.
*D
@OF,L024I
H (,2M,L@I02 :
+!nuut Aaha&a :
= @)l!an%! : 4ika$ #!#biakan.
= @)l!ant : A!&ika$ #!#biakan.
= @)l!at! : +!n"i?inkan (tidak #!laan")3
+!n'abakan.
= @)l!ati)n : Eal #!#biakan.
= @at&a#uh : A!la$an" dada.
+!nuut I&tilah :
= +!#b!ikan k!b!ba&an k!$ada )an" lain untuk b!
$!nda$at dan b!laku &aba #!n"hada$i )an" lain.
H @OF,L024I 102 (LOAF,+0@IK02.0
-. 4!bab* tdk @)l!an ( Int)l!an%!) :
= 2a5&u in"in b!kua&a.
= +!a&a $alin" b!na b!&a.
= 4alin" b!$a&an"ka.
= K!$i%ikan $andan"an ( anati&#! ).
= ()litik (!%ah A!lah Kau# K)l)niali&.
*. 0kibat tdk @)l!an:
= (!$!%ahan.
= @!tutu$ #!n!i#a kitik3 buah 5ikian dan &aan.
6G
= A!&ika$ i&)lati5 adikal !k&ti#&.
H A,A,L0(0 (,+IKIL02 .02M 1I0IK
K02 K2@KK +,2N0(0I K,LKKK2-
02 EI1K( A,L0M0+0:

-. 4I2KLI@I4+, :
= 4uatu $!nda$at bahwa &!#ua a"a#a adalah
&a#a 'aitu a"a#a $ada hak!katn'a adalah alat
atau jalan untuk #!#bawa #anu&ia k!$ada
$!wujudan &!ndii. 4$)n&)n'a : 4.Ladha
Ki&hnan. 4!)an" ahli 5il&a5at t!#a&'hu
'aitu #antan (!&id!n India.
*. L,NO2N,(@IO2:
= 4!#ua a"a#a adalah &a#a &aja3 'an" #!njadi
&)al $)k)k adalah ba"ai#ana &!b!nan'a hubu
n"an antaa a"a#a* 'an" t!da$at didunia3dan
ba"ai#ana di$!nuhi a&a k!butuhan akan ada-
n'a &atu a"a#a di dunia. ;A. EONKI2M.
6. 4.I2@E,4, ( %a#$uan ):
= 4uatu $!#ikian untuk #!n%i$takan &uatu a"a
#a bau3 'an" !l!#!n* n'a dia#bil dai b! -
ba"ai a"a#a 'an" ada. 1!n"an d!#ikian diha-
a$kan k!hidu$an b!a"a#a akan da$at ukun.
6-
@)k)hn'a: 4ultan 0kba dai India. 1ia #!n-

Ni$takan a"a#a bau 1I2IF0E.
<. (,2MM02@I02:
= 1a&a $!#ikiann'a bahwa a"a#a 'an" ia $!-
luk &!ndii itulah 'an" b!na. 0"a#a 'an" di -
$!luk )an" lain &alah dan hau& di"anti d!-
n"an a"a#an'a.
9. 0ML,, I2 1I40ML,,+,2@:
= .aitu &!tuju dala# k!tidak &!tujuan ($!b!da-
an).

6*

66