You are on page 1of 1

TOTALITAS PERJUANGAN

Kepada Para Mahasiswa yang Merindukan Kejayaan


Kepada Rakya yang Ke!ingungan di Persi"pangan Ja#an
Kepada Pewaris Perada!an ya"g Te#ah Mengg$reskan
Se!uah %aaan Ke!anggaan di Le"!ar Sejarah Manusia
&ahai Ka#ian yang Rindu Ke"enangan
&ahai Ka#ian yang Turun ke Ja#an
'e"i Me"perse"!ahkan JIwa dan Raga
Unuk Negeri Ter(ina
Unuk Negeri Ter(ina