You are on page 1of 8

TINGKATAN 3

BAB 1:
PENDUDUKAN JEPUN DI NEGARA KITA
1.1 Pemerintahan tentera Jepun
1 Apakah tujuan penting Jepun menguasai Tanah
Melayu? Ms4
A Menyebarkan kebudayaan Jepun
B Membantu Tanah Melayu mencapai
kemerdekaan
C Memajukan ekonomi Tanah Melayu
D Mendapatkan bahan mentah untuk industri

2. Kuasa manakah yang sangat bimbang dengan
perkembangan rancangan Jepun di Asia Tenggara?
Ms5
A usia
B China
C Britain
D Amerika
3.
Apakah tujuan Jepun menggunakan slogan di atas?
Ms5
A !ntuk mempengaruhi penduduk tempatan
B !ntuk menjalankan dasar penjepunan
C !ntuk melaksanakan dasar pemodenan
D !ntuk membangkitkan semangat nasionalisme

4 Antara yang berikut" yang manakah merupakan
masalah yang dihadapi oleh Jepun? Ms#
i Keperluan bahan mentah
ii Kekurangan tanah pertanian
iii Kebangkitan golongan tentera
i$ Keperluan ka%asan pasaran baru
A i" ii dan iii
B i" ii dan i$
C i" iii dan i$
D ii" iii dan i$
5 Taktik Bumi &angus yang dilaksanakan British di
'ara%ak bertujuan untuk memusnahkan Ms1(
A pelabuhan
B pengangkutan
C telaga minyak
D kemudahan a%am
6 )entadbiran Jepun di Tanah Melayu" 'abah
dan'ara%ak merupakan pemerintahan* Ms1+
A tentera
B epublik
C sosialis
D Demokratik

7 Jepun ingin menghapuskan semua pengaruh barat di
Asia dan digantikan dengan semangat persaudaraan
sejagat, Bagaimanakah Jepun ingin mencapai hasrat
tersebut? ms-(
A Melalui peperangan
B Melalui pentadbiran
C Melalui pengintipan
D Melalui .dasar penjepunan/
8 Antara berikut yang manakah merupakan langkah0
langkah dasar penjepunan Jepun? ms-(
1 )enggunaan bahasa Cina
11 )aksaaan menyanyikan lagu Kimigayo
111 )engumuman cuti perayaan 2egara Jepun
13 )enggunaan 2ippon04o sebagai bahasa
pengantar di semua sekolah
A i" ii dan iii
B i" ii dan i$
C i" iii dan i$
D ii" iii dan i$
5
)ersamaan antara tokoh di atas ialah *, Ms-(
A Membantu kemaraan Jepun di Tanah Melayu
B Menentang pendudukan Jepun di Tanah
Melayu
C Bekerjasama dengan pentadbiran Jepun
D Mencadangkan penubuhan K1'
1
0
Apakah perjuangan Kesatuan Melayu semasa
pendudukan Jepun? m6s --
A Bergerak ba%ah tanah menentang British
B Berundur ke hutan melancarkan perang gerila
C Bekerjasama dengan Jepun menentang British
D Bertindak ganas terhadap orang Cina dalam
M)AJA
1
1
Mengapakah Jepun membenci orang Cina di Tanah
Melayu? m6s -7
A 8rang Cina tidak pandai menggunakan senjata
• Asia untuk Orang
Asia
• Semangat Asia
• Albert K!k
• "e!# $a%i&in
untuk berperang
B 8rang Cina tidak mahu memberi kerjasama
kepada Jepun
C 8rang Cina tidak memberi sumbangan
ekonomi untuk membantu tentera Jepun
D 8rang Cina tempatan memberi bantuan
kepada rakyat negeri China untuk menentang
Jepun,
1
2
Berdasarkan rajah di atas" peristi%a 9 mungkin sekali
m6s #
A Jepun menyertai pakatan A:is
B Jepun memenangi )erang usia0 Jepun,
C Jepun menghadapi sekatan ekonomi
D Jepun menjalin hubungan dengan Thailand
1
3
Bagaimanakah Jepun memastikan rancangannya di
atas dapat dilaksanakan dengan berkesan m6s +
A Melaksanakan dasar ekonomi bebas
B Memberikan pendidikan percuma
C Menghapuskan semua pengaruh barat
D Melibatkan pemimpin tempatan dalam
pentadbiran
1
4
Apakah persamaan yang boleh dikaitkan dengan
gerakan di atas? m6s -+
A Menentang pendudukan Jepun
B Dipimpin oleh pihak British
C Mendapat bantuan kuasa asing
D &anya bergiat di negeri 'abah
1
5

1
6
ajah di atas menerangkan ;aktor yang
menyumbangkan kepada kemenangan Jepun di
Tanah Melayu
<aktor 9 ialah m6s 17
A taktik serangan hendap
B semangat perjuangan tentera Jepun
C bilangan tentera Jepun yang sangant ramai
D kerjasama semua penduduk di Tanah Melayu
1
7
Berdasarkan pernyatan di atas mengapakah Jepun
berjaya menakluk seluruh Tanah Melayu dalam
masa yang singkat? m6s 17
1 Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain
11 Jepun memiliki kelengkapan perang yang
canggih
111 British lebih menumpukan pertahanan di
'ingapura
13 British tidak mempunyai tentera yang terlatih
dalam perang gerila
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
1
8
Berdasarkan rajah di atas mengapakah pihak Jepun
mengambil langkah tersebut? m6s 1=
1 Jepun tidak ditentang oleh kuasa besar lain
11 Jepun memiliki kelengkapan perang yang
canggih
111 British lebih menumpukan pertahanan di
'ingapura
13 British tidak mempunyai tentera yang terlatih
dalam perang gerila
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
1930-an dan 1940-an
• 'erang C%ina ( )e#un
X
1941
)e#un $en*erang 'earl +arb!ur
Kaasan Kesemakmuran Bersama
Asia ,imur -a*a
• .!r/e 136
.akt!r01akt!r
Kemenangan
)e#un &i ,ana%
$ela*u
Strategi
berkesan
Strategi
berkesan
2
2
'eran/angan
ra#i
'eran/angan
ra#i
• 8 Disember 1341 ( 'antai Sabak
K!ta B%aru
Ba%asa
Bahasa
)enghantar
di sekolah
4i##!n0
Ber#ura0#ura baik
&an berker5asama
&engan )e#un
Ber#ura0#ura baik
&an berker5asama
&engan )e#un
Kesatuan
$ela*u
$u&a
Kesatuan
$ela*u
$u&a
'ertubu%an
ber/!rak
nasi!nalisme
'ertubu%an
ber/!rak
nasi!nalisme
1
3
Antara yang berikut" yang manakah berkaitan
dengan kegiatan KMM? m6s --0-+
A Menubuhkan organisasi ba%ah tanah untuk
menentang Jepun
B Memberi bantuan ketenteraan terhadap British
C Menyokong pergerakan komunis meluaskan
pengaruhnya
D Menghasut penduduk tempatan untuk
membenci pihak Jepun dan British
2
0
Maklumat di atas menunjukkan layanan Jepun
terhadap penduduk di Tanah
Melayu, Mengapakah Jepun bersikap demikian?
m6s --0-+
1 Mendapat sokongan orang Melayu
11 Dipengaruhi oleh )erang China0 Jepun
111 8rang Melayu tidak menentang kedatangan
Jepun
13 Takut kepada kekuatan orang Melayu
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
2
1
Jepun telah menyerahkan negeri0negeri di atas
kepada 'iam, Mengapa Jepun berbuat demikian?
m6s 1>
A !ntuk membalas jasa 'iam
B !ntuk melicinkan pentadbiran Jepun
C !ntuk memajukan ekonomi negeri0negeri
utara
D !ntuk menumpukan lebih perhatian kepada
negeri0negeri lain
2
2
2egara manakah yang diambil oleh Jepun sebagai
model untuk maju? m6s 7
A 2egera0negara komunis
B 2egara0negara Timur Tengah
C 2egara0negara Amerika ?atin
D 2egara0negara Barat
2
3
Antara pernyataan berikut" yang manakah
merupakan tujuan utama Jepun menguasai Tanah
Melayu? m6s #
A Mencari tempat tinggal baru bagi penduduk
Jepun,
B Mendapat bahan mentah bagi perusahaan
Jepun,
C Menyuburkan kebudayaan Jepun di Tanah
Melayu,
D Mencari pasaran baru bagi hasil kilangnya,
2
4
Jepun terpaksa berundur dari Tanah Melayu pada
bulan Ogos 1945. Mengapakah pengunduran itu
berlaku? m6s -@A
A Kerana sekatan ekonomi yang dikenakan oleh
Amerika.
B Kerana pemberontakan orang Melayu
C Kerana pengeboman &iroshima dan 2agasaki
D Kerana serangan M)AJA
2
5
erangan Jepun ke !orneo "tara bermula di Miri
kerana m6s =
A kedudukannya
B pusat pertahanan British
C markas tentera yang terbesar
D mempunyai bekalan minyak yang penting
2
6
Soalan ! berdasarkan senarai di ba%ah
Berdasarkan kedua0dua slogan di atas" mengapakah
Jepun menggunakannya? m6s +
A Menjadikan Asia berada di ba%ah
pemerintahan orang Asia
B Menjadikan Asia ka%asan yang maju dan
terkenal di dunia
C Mendapatkan bahan mentah dan mengalahkan
Barat
D Mendapatkan sokongan penduduk Asia
mengusir kuasa Barat
2
7
Soalan " berdasarkan peta di ba%ah
• Asia 6ntuk Asia
• 7ingkungan Kesemakmuran
Bersama Asia ,imur -a*a
Kaum #a$anan
Melayu Baik
Cina Kasar
1ndia Baik
Berdasarkan peta di atas" apakah ;aktor yang
menyebabkan Jepun berjaya menduduki Tanah
Melayu dalai tempoh yang singkat? m6s 17
A 'emangat juang yang tinggi di kalangan
tentera Jepun
B 'emangat bekerjasama di kalangan penduduk
tempatan
C 'trategi pertahanan British yang tidak
terancang
D 'trategi peperangan British yang mantap dan
tersusun
2
8
Soalan % berdasarkan pernyataan di ba%ah
)eristi%a tersebut merupakan pengalaman yang
patut dan dahsyat yang pernah dialami oleh
Angkatan Tentera ?aut British di Tanah Melayu
)ernyataan di atas telah disuarakan oleh 'ir Binston
Churchill, Apakah peristi%a yang dimaksudkan?
m6s @
A )engeboman Jepun ke atas Kota Bahru dan
Terengganu
B )engeboman Jepun ke atas pangkalan laut
British di )ulau )inang
C )engeboman Jepun ke atas kapal perang
epulse dan )rince o; Bales
D )engeboman Jepun ke atas pangkalan laut
British di 'ingapura
2
3
Mengapakah Jepun mengiktira; institusi beraja
semasa pendudukan mereka di Tanah Melayu?
m6s 1@ 01=
A Kedudukan 'ultan setara; dengan Maharaja
Jepun
B 'ultan membantu Jepun mene%askan British,
C 1nggeris menghormati cara hidup orang
Melayu
D Jepun ingin mendapat sokongan orang
Melayu,
3
0
British telah mengamalkan C)enentangan 'ecara
Bumi &angusD semasa kemaraan Jepun, Apakah
cara yang dilakukan oleh British ini
m6s 1(
A Mengebom ka%asan yang diisytiharkan
ka%asan putih
B Memusnahkan ka%asan yang menjadi sumber
ekonomi
C Membakar segala kubu pertahanan Jepun yang
dikenalpasti
D Membakar segala kemudahan yang terdapat di
Tanah Melayu
3
1
Soalan 31 berdasarkan senarai di ba%ah
Berdasarkan senarai di atas" apakah irri0ciri
persamaan yang terdapat pada pertubuhan di atas?
m6s -+
1 )asukan penentang Jepun
11 Bergerak secara sulit
111 Bekerjasama dengan Jepun
13 Menerima latihan ketenteraan daripada British
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
3
2
Antara berikut" yang manakah pentadbiran di
Borneo !tara semasa pemerintahan Jepun
m6s 1>
1 Ketua Tempatan
11 )ega%ai Daerah
111 4abenor
13 Ketua Bilayah
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
3
3
Maklumat di atas merujuk kepada masalah yang
dihadapi Jepun untuk membangunkan negaranya,
Bagaimanakah Jepun mengatasi masalah di atas?
m6s #
A Meminta bantuan daripada Amerka 'yarikat
B Menjalinkan hubungan dengan negara Asia
C Melaksanakan dasar peluasan kuasa
D Mengimport bahan mentah
3
4
Apakah kesan langsung daripada tindakan Amerika
• Kekurangan kaasan
#ertanian
Amerka S*arikat melan/arkan sekatan
ek!n!mi &engan meng%alang eks#!rt
geta%8 min*ak8 min*ak &an bi5i% tima%
ke 5e#un
'yarikat di atas m6s #
A Jepun mengebom )earl &arbour
B Jepun menyerang Tanah Melayu
C Jepun menakluki Machuria
D Jepun menyertai pakatan aksis
3
5
Kedua E dua buah kapal perang British di atas
berjaya ditenggelamkan oleh Jepun di perairan
Kuantan, Apakah kesan langsung daripada peristi%a
di atas, m6s @
A Bermulanya )erang Dunia Ke0-
B )ertahanan British menjadi lumpuh
C Brtish menyerah kalah kepada Jepun
D Jepun berjaya menguasai 'ingapura
3
6
Tentera Jepun mengambil tindakan sedemikian
kerana menghadapi masalah m6s 1+ E 1>
A pentadbiran
B ke%angan
C pertahanan
D pergaduhan
3
7
Beberapa langkah telah dilakukan oleh Jepun untuk
melaksanakan Dasar )enjepunannya, Apakah
langkah0langkah tersebut? m6s 1=
1 Menghapuskan segala bentuk pendidikan
Barat
11 Masyarakat tempatan diajar tentang bahasa
dan budaya Jepun
111 'ekolah Cina tidak boleh dibuka langsung
13 Minggu Bahasa Jepun diadakan di bandar0
bandar
A 1" 11 dan 111
B 1" 11 dan 13
C 1" 111 dan 13
D 11" 111 dan 13
3
8
)ada pendapat anda mengapakah pihak Jepun
bersikap sedemikian?
m6s -(
A Menjayakan dasar penjepunan
B Memperkenalkan sistem pendidikan Jepun
C Menggalakkan penyertaan ke sekolah teknikal
D Membangkitkan semangat kebangsaan
dikalangan penduduk Tanah Melayu
1. Ke&an Pemerintahan tentera Jepun
3
3
)ihak Jepun menubuhkan Koa Kunrenjo kepada
penduduk tempatan, Tujuan penubuhannya ialah *
Ms7(
A Menjimatkan kos pentadbiran
B Memberi latihan perniagaan
C Menjadi pengintip kepada Jepun
D Melatih orang Melayu dalam pentadbiran
4
0
)endudukan Jepun di Tanah Melayu telah
memberikan kesedaran kepada orang Melayu
supaya tidak mudah mempercayai penjajah,
)eribahasa yang sesuai ialah * m6s 7-
A &arapkan pagar" pagar makan padi
B Telunjuk lurus kelingking berkait
C Biar putih tulang" jangan putih mata
D 'udah jatuh ditimpa tangga,
4
1
Fkonomi tanah Melayu semasa pendudukan Jepun
ialah m6s 77
A ekonomi bebas
B ekonomi ka%alan
C ekonomi komersial
D ekonomi berpusat
4
2
Apakah pengalaman yang ditempuh penduduk
Tanah Melayu di ba%ah pemerintahan Jepun?
m6s 7>07=
1 Kegigihan dan ketabahan
11 Kadar in;lasi yang tinggi
111 Catuan ke atas pembelian beras
13 )ersaingan perdagangan antarabangsa
A 1" 11 dan 111
B 1" 11 dan 13
C 1" 111 dan 13
D 11" 111 dan 13
4
3
)ilih pernyataan yang benar tentang kesan
pemerintahan Jepun di tanah Melayu
m6s -507=
1 Kesengsaraan hidup
11 Kemerosotan ekonomi
111 )encapaian kemerdekaan
13 )erluasan pengaruh komunis
A i" ii dan iii
epulse
)rince o; Bales
,entera )e#un tela% men*atukan
,ana% $ela*u &engan Sumatra teta#i
mengasingkan semula men5elang A#ril
1343
• $eng%a#uskan semua bentuk
#engaru% Barat
• $eng%aramkan #enggunaan
B i" ii dan i$
C i" iii dan i$
D ii" iii dan i$
4
4
Jepun menggunakan akhbar ini untuk menyebarkan
propagandanya di 1ndonesia dan Tanah Melayu,
m6s -5
A A, <ajar Asia
B B, Barta 2egara
C C, <ajar 'ara%ak
D D, !tusan Melayu
4
5
)endudukan Jepun berlangsung selama tiga tahun
setengah telah menyemarakkan semangat
kebangsaan orang Melayu,
)ilih bukti yang menyokong pernyataan tersebut,
m6s -507-
1 4erakan anti0Jepun
11 Kekalahan British kepada Jepun
111 'logan Jepun CAsia untuk 8rang AsiaD
13 )enyerahan kalah Jepun tanpa syarat
A i" ii dan iii
B i" ii dan i$
C i" iii dan i$
D ii" iii dan i$
4
6
Apakah kesan0kesan pendudukan Jepun di negara
kita? m6s -507-
1 Kita perlu yakin untuk mentadbir tanah air
kita sendiri
11 Kita tidak boleh mengharapkan kuasa lain
mempertahankan tanah air
111 Kita perlu meningkatkan kemahiran dan
pengetahuan rakyat,
13 )enderitaan penjajahan Jepun melahirkan
masyarakat berdikari dan mementingkan
kemerdekaan
A i" ii dan iii
B i" ii dan i$
C i" iii dan i$
D ii" iii dan i$
4
7
Apakah kesan daripada tindakan di atas?
m6s 7707+
A )enyeludupan beras berleluasa dan ramai
ditangkap
B )etani mengambil inisiati; untuk menanam
padi sendiri
C Kehidupan petani menjadi miskin kerana tidak
dapat menjual beras
D Kekurangan makanan menyebabkan
penduduk menghadapi masalah kesihatan,
4
8
Jepun telah memperkenalkan ekonomi ka%alan di
Tanah Melayu,
Antara yang berikut" apakah kesan ekonomi
ka%alan terhadap penduduk tempatan?
m6s 7707+
1 Berlaku in;lasi
11 &arga barangan harian melambung tinggi
111 Fkonomi meningkat
13 )endapatan lumayan
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
4
3
Maklumat di atas merujuk kepada usaha Jepun
untuk m6s 7707+
A menyelesaikan masalah kekurangan makanan
di Tanah Melayu
B mengurangkan kadar in;lasi
C memulihkan keadaan ekonomi yang hampir
lumpuh
D mengkomersialkan tanaman tradisional
5
0
)endudukan Jepun di Tanah Melayu meninggalkan
kesan yang positi; ke atas penduduk negara ini,
Antaranya ialah m6s 7-
A Tanah Melayu mencapai kemerdekaan
B penduduk Tanah Melayu tidak percaya kepada
kuasa Barat
C melahirkan semangat nasionalisme
dikalangan penduduk Tanah Melayu
D ramai penduduk Tanah Melayu celik huru;
dan mempunyai kemahiran
5
1
)FTA ditubuhkan oleh Jepun semasa
pemerintahannya untuk
m6s 7(
A melatih pemimpin tempatan mentadbir
B menggalakan penglibatan orang Melayu
dalam politik
C melatih sukarela%an mela%an British
D menjayakan dasar penjepunan
5 Berikut adalah keadaan yang berlaku semasa
)eneral 9tagi men*era%kan #e&ang
ke#a&a Britis% #a&a 12 Se#tember 1345
menan&akan
tamatn*a #en5a5a%an )e#un
• $em#erkenalkan #a&i ,aian
• Kaasan tanaman geta%
2 pendudukan Jepun di Tanah Melayu kecuali
m6s --07=
A Jepun menghalang pergerakan yang
berbentuk politik
B )erpaduan dan kerjasama kaum digalakkan
oleh Jepun
C )engeluaran %ang Jepun yang tidak terka%al
D Kemerosotan tara; kesihatan memba%a %abak
penyakit
5
3
Bang pokok pisang telah diperkenalkan" berlaku
catuan pembelian beras dan kadar in;lasi tinggi
semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu,
4ambaran keadaan yang %ujud di Tanah Melayu
akibat daripada
m6s 7707+
A )emerintahan kejam daripada M)AJA
B Gaman darurat berlaku di Tanah Melayu
C )emerintahan tentera Jepun semasa )erang
Dunia Kedua
D )entadbiran tentera british di Tanah Melayu
5
4
'oalan +# berdasarkan senarai di ba%ah
)ernyataan di atas merujuk kepada kehidupan
penduduk Tanah Melayu pada Haman
m6s 77 E 7=
A pemerintahan Brook
B penjajahan Jepun
C penjajahan British
D kon;rontasi
5
5
Soalan '' berdasarkan pernyataan di ba%ah
Apakah tujuan utama penubuhan pasukan polis
tentera Kempeitai ini?
m6s 7>
A Melicinkan lagi soal pentadbiran negeri
B Mengintip kegiatan anti0 Jepun di kalangan
rakyat
C Memberikan latihan ketenteraan kepada orang
Melayu
D Menghapuskan saki baki tentera British dan
pengikutnya
5
6
Soalan '! berdasarkan senarai di ba%ah
'enarai di atas menunjukkan baha%a m6s 77
A orang tempatan tidak mahu perubahan dan
kemajuan
B orang tempatan gigih berikhtiar menempuh
kesukaran
C orang tempatan sangat kreati; merekacipta
bahan baru
D orang tempatan tidak pandai berdikari dan
berusaha
5
7
Apakah tujuan penubuhan Kesatuan akyat
1ndonesia 'emenanjung IK1'J?
m6s 71 E 7-
1 Menentang tentera British
11 Membina perpaduan Melayu
111 Membentuk 1ndonesia aya
13 Menghapuskan tali barut British
A 1 dan 11
B 11 dan 111
C 111 dan 13
D 1 dan 13
5
8
Jepun telah membentuk sebuah pertubuhan
ketenteraan yang dikenali sebagai )embela Tanah
Air I )FTAJ,
Tujuan penubuhan )FTA ialah m6s 7(
A membantu penduduk memajukan kegiatan
pertanian
B melatih sukarela%an menentang British
C menyeru orang Melayu akti; dalam politik
D mendesak penduduk tempatan memulau
barangan Barat
5
3
)endudukan Jepun di negara kita telah
meninggalkan kesan yang mendalam kepada
penduduk tempatan, Anatara kesannya ialah
m6s -5 E 7=
A sistem pendidikan diselaraskan
B berkembangnya semangat nasionalisma
C kemudahan asas diperbaiki
D Tanah Melayu semakin maju
6
0
)enduduk Tanah Melayu dijadikan buruh paksa
bagi membina Jalan Kereta Api Maut, Buruh paksa
6bi ka*u
Duit #!k!k #isang
'asukan #!lis tentera :Kem#eitai; tela%
&itubu%kan !le% )e#un untuk men5aga
ke#entingan )e#un &an &iletakkan &i
baa% #engaasan Ketua Kam#ung &an
• <!bek untuk men&a#atkan a#i
• <aram &ari#a&a air laut
• <ula &ibuat &ari#a&a nira kela#a
tersebut dihantar ke m6s 7>
A Korea
B Manchuria
C Jepun
D 'empadan Thailand0Burma
Ja(apan
No Ja( )*S No Ja( m*& No Ja( m*&
1 D # -1 A 1> #1 B 77
- D + -- D 7 #- A 7>
7 B + -7 B # #7 B -5
# B # -# C -@ ## A -5
+ C 1( -+ D = #+ A -5
> A 1+ -> D + #> B 7-
@ D -( -@ A 17 #@ A 77
= D -( -= C @ #= A 77
5 B -( -5 D 1@ #5 A 77
1( C -- 7( B 1( +( B 7-
11 D -7 71 D -+ +1 C 7(
1- C # 7- A 1> +- B --
17 A + 77 C # +7 C 77
1# A -+ 7# B # +# B 77
1+ B 17 7+ B @ ++ A 7(
1> A 1= 7> A 1+ +> C 77
1@ C 17 7@ A 1= +@ B 71
1= C 1= 7= A -( += B 7(
15 A -- 75 D 7( +5 B -5
-( A -- #( B 7- >( D 7>