Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014

Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller

CONTABILITATEA ALTOR DECONTĂRI CU TERȚII

1 1. .1 1 N No oţ ţi iu un ni i t te eo or re et ti ic ce e i in nt tr ro od du uc ct ti iv ve e

Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea
beneficiară să cumpere, să construiască sau achiziţioneze active imobilizate.

Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate în conturi distincte. În cadrul
subvenţiilor se reflectă distinct:
- subvenţii guvernamentale;
- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;
- alte sume primite cu caracter de subvenţii.

O subvenţie guvernamentală poate îmbrăca forma transferului unui activ nemonetar (de exemplu, o imobilizare
corporală), caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justă.

În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizează şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar
de natura imobilizărilor corporale şi necorporale.

Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justă, se înregistrează în contabilitate ca
subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat (contul 475 "Subvenţii pentru investiţii"). Venitul
amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la
casarea ori cedarea activelor. Subvenţiile se recunosc, pe o bază sistematică, drept venituri ale perioadelor
corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.

Contabilitatea decontărilor între entităţile din cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii, cuprinde operaţiunile care
se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entităţii debitoare, cât şi a celei
creditoare (conturile 451 și 453), precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social
(contul 456), dividendele cuvenite acestora (contul 457), alte decontări cu acţionarii/asociaţii (contul 455) şi, de
asemenea, conturile coparticipanţilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în
participaţie (contul 458).

Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entităţii, precum şi dobânzile ferente,
calculate în condiţiile legii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte (conturile 4551 și 4558).

Creanţele/datoriile entităţii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în
conturile de debitori/creditori diverşi (conturile 461 respectiv 462).

Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare
următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans (conturile 471
respectiv 472), după caz. În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chirii,
abonamente, asigurări, dobânzi şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente,
dobânzi şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.

Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări
ulterioare, se înregistrează, provizoriu, în contul 473 "Decontări din operaţii în curs de clarificare". Sumele
înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data
constatării.

Contabilitatea decontărilor în cadrul unității, cuprinde operaţiunile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi
perioadă de gestiune, atât în contabilitatea subunității/unității debitoare, cât şi a celei creditoare (conturile 481 și
482).
Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
2 2. . A Ap pl li ic ca aţ ţi ii i p pr ra ac ct ti ic ce e

2.1 O societatea comercială obţine dreptul de a primi o subvenţie guvernamentală pentru investiţii în valoare de 30.000 lei. Ulterior se
primeşte prin virament bancar subvenţia respectivă. Din această subvenţie se finanţează, parţial, procurarea unui utilaj în valoare de
100.000 lei şi TVA 24%; durata normală de funcţionare a utilajului este de 5 ani. Plata furnizorului se face prin virament bancar. După
patru ani de utilizare mijlocul fix respectiv este vândut la preţul de 30.000 lei şi TVA 24%. Să se înregistreze în contabilitate aceste
operaţiuni, inclusiv amortizarea în primul an şi trecerea la venituri a subvenţiei pentru investiţii.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare2.2 SC Solaris S.A. (societatea mamă) acordă filialei SC Mercur Srl prin bancă un împrumut pe 9 luni de 100.000 lei, cu dobândă de 16%
(pe an). La scadenţă, filiala achită dobânda şi restituie împrumutul. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea ambelor societăţi.
Rezolvare:
a) în contabilitatea societăţii mamă
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare

b) în contabilitatea filialei
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


2.3 Un asociat împrumută la 1 iulie 2011 societatea cu numerar în sumă de 20.000 lei pentru efectuarea unor plăţi către
furnizori. La sfârşitul exerciţiului se înregistrează datoria privind dobânda. La 30 iunie 2012 asociatului i se restituie suma prin
virament bancar, împreună cu dobânda de 30% pe an.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
2.4 În data de 10.12.2011 S.C. ContExpert S.R.L. achită societății EcoMedia S.R.L. (neplătitoare de TVA) prin virament bancar suma de 150
lei, reprezentând abonamente la reviste de specialitate pentru trimestrul I al exerciţiul financiar 2012, pentru care S.C. EcoMedia S.R.L. a
întocmit în prealabil (05.12.2011) o factură. Să se efectueze înregistrările în contabilitatea ambelor societăți.
Rezolvare:
a). S.C. ContExpert S.R.L.
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


b). EcoMedia S.R.L.
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare2.5. S.C. Aramis S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa mărfurilor la cost de achiziţie cumpără la 15.08.200N mărfuri la
preţul de 40.000 lei plus TVA 24%. Datoria faţă de furnizor se achită la 25.08.200N prin bancă. Angrosistul livrează la 1.09.200N
unui detailist (care practică un adaos comercial de 25%) jumătate din mărfuri (achiziţionate la 15.08. 200N) cu plata în patru rate
lunare la preţul de 25.000 lei, TVA 24%. Dobânda lunară e de 1%. Decontările se efectuează prin bancă la sfârşitul fiecărei luni. Să
se efectueze înregistrările aferente atât în contabilitatea angrosistului cât şi în contabilitatea detailistului.
Rezolvare:
a) contabilitatea angrosistului
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoareb) contabilitatea detailistului
Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


2.6 Într-un extras de cont, eliberat de bancă, apare o încasare de 1.240 lei, fără a fi anexate documente care să permită
identificarea plătitorului. Ulterior se constată că plătitorul este un client vechi, înregistrat în contabilitatea curentă la clienţi
incerţi.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


2.7 SC Campus S.A., transferă unei subunităţi (care ţine contabilitate proprie până la balanţa de verificare), piese de schimb în
valoare de 6.000 lei, a căror contabilitate (la ambele entităţi) se ţine prin inventar permanent. Ulterior piesele de schimb sunt
consumate de subunitate. Să se efectueze înregistrările atât în contabilitatea entităţii cât şi în contabilitatea subunităţii.
Rezolvare:
a) în contabilitatea entităţii
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoareb) în contabilitatea subunităţii
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


VA DORIM SARBATORI FERICITE, VACANTA PLACUTA SI LA MULTI ANI!Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
T TE EM MA A 8 8

1 S.C. EcoStar S.A. obţine dreptul de a primi o subvenţie guvernamentală pentru achiziționarea unei instalații ecologice de filtrare a apei
în valoare de 90.000 lei. Ulterior societatea încasează subvenţia și achiziționează instalația respectivă în valoare de 90.000 lei şi TVA
24%, achitarea efectuându-se prin bancă. Durata normală de funcţionare a instalației este de 10 ani. După opt ani de utilizare mijlocul
fix respectiv este vândut la preţul de 20.000 lei şi TVA 24%, încasarea efectuându-se prin virament bancar. Partea din subvenție
netrecută la venituri în cursul celor 8 ani de funcționare a instalației este returnată instituției guvernamentale care a acordat respectiva
subvenție. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni, inclusiv amortizarea în primul an, trecerea la venituri a subvenţiei pentru
investiţii și restituirea parțială a subvenției.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare
2. O societate comercială primeşte sub formă de donaţie un autoturism evaluat la valoarea de 24.000 lei, care se amortizează liniar pe
durata de 5 ani. Se înregistrează în contabilitate primirea donaţiei, amortizarea lunară şi includerea lunară la venituri a unei părţi din subvenţii.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare


3. Se constată la inventariere un plus la mobilier comercial, în valoare de 18.000 lei, care se amortizează pe o perioadă de 4 ani. Se
înregistrează în contabilitate plusul de inventar, amortizarea lunară şi includerea lunară la venituri a unei părţi din valoarea plusului la inventar.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare

Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
4. SC Saturn Srl acordă, prin virament bancar, un ajutor financiar, în sumă de 500.000 lei filialei SC Titan Srl. La finele exerciţiului financiar
dobânzile calculate, dar încă nedecontate, aferente exerciţiului expirabil sunt de 30.000 lei. În exerciţiul financiar următor se decontează
dobânzile (în total 50.000 lei) şi se restituie 200.000 lei, din ajutorul financiar acordat.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare
5. SC Galaxy Srl încasează în numerar de la asociatul său unic suma de 4.000 lei pentru finanţări curente. La finele exerciţiului
financiar se calculează şi se înregistrează dobânzi în sumă de 500 lei. În exerciţiul financiar următor se achită, în numerar,
dobânzile cuvenite asociatului, concomitent cu retragerea de către acesta a unei sumei de 2.000 lei.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare6. S.C. T6 S.R.L. (plătitoare de TVA), care ţine evidenţa mărfurilor la preț de vânzare cu amănuntul cumpără la 05.09.2011 mărfuri
la preţul de 10.000 lei plus TVA 24%. Adaosul comercial unic practicat de societate este de 40%. Datoria faţă de furnizor se achită
la 15.09.2011 prin bancă. Detailistul vinde la 1.10.2011 unei persoane fizice un sfert din mărfuri (achiziţionate la 05.09. 2011) cu
plata în două rate lunare. Dobânda anuală este de 24%. Decontările se efectuează prin bancă la sfârşitul fiecărei luni.
Rezolvare:
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare

Contabilitate financiară - Seminar 9 an universitar 2013-2014
Titular de curs: Prof.univ.dr. Adriana Tiron-Tudor
Seminar: Lector univ.dr. Victor Müller victor.muller@econ.ubbcluj.ro, Lector univ.dr. Vasile Cardoş vasile.cardos@econ.ubbcluj.ro,
Asist.dr. Dan Cuzdriorean dan.cuzdriorean@econ.ubbcluj.ro www.econ.ubbcluj.ro/~victor.muller
7. O subunitate Z, transferă unei subunităţi Y materii prime în valoare de 50.000 lei, ambele subunităţi având contabilitatea
proprie până la balanţa de verificare, şi practicând pentru evidenţa stocurilor de materii prime metoda inventarului permanent.
Să se efectueze înregistrările în contabilitatea ambelor subunităţi.
Rezolvare:
a) în contabilitatea subunităţii Z
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare
b) în contabilitatea subunităţii Y
Op Data Doc Explicaţia
CONTURI
SUME
Debitoare Creditoare

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful