CENTRUL JURIDIC

“DALINI”
DREPT PROCESUAL CIVIL
Partea generală
(Note de curs)
CHIŞINĂU 2007
1
Prezenta lucrare cuprinde o expunere succintă a instituţiilor părţii generale a dreptului
procesual ciil! "n corespundere cu legislaţia "n igoare la 01#0$#2007! expusă "n ordinea %i "n
con&or'itate cu progra'ul de studiu al disciplinei! apro(at la )acultatea de *rept a Uniersităţii de
+tat din ,oldoa! destinată studenţilor %i practicienilor! pentru o "nsu%ire su&icientă %i rapidă a
cursului#
Dal!n!" #$$%
2
CUPRINS-
Te&a I' Noţiuni introductie "n studiul dreptului procesual ciil########################################(
Te&a II' Principiile &unda'entale ale dreptului procesual ciil########################################)*
Te&a III' .aporturile /uridice procesuale ciile #################################################################+)
Te&a IV' Co'petenţa generală a instanţelor /udecătore%ti###############################################+,
Te&a V' Co'petenţa /urisdicţională a instanţelor /udecătore%ti#######################################(-
Te&a VI' Părţile "n procesul ciil##########################################################################################-#
Te&a VII' Participarea interenienţilor "n procesul ciil###################################################-.
Te&a VIII' Participarea procurorului "n procesul ciil######################################################,+
Te&a I/' Participarea "n procesul ciil a autorităţilor pu(lice! organizaţiilor %i
cetăţenilor pentru apărarea drepturilor %i intereselor altor
persoane###################################################################################################################,
,
Te&a /' .eprezentarea /udiciară "n procesul ciil#############################################################,.
Te&a /I' 0ctele de procedură ciilă! ter'enele %i sancţiunile
procedurale##########################################################################################################%
-
Te&a /II' C1eltuielile de /udecată######################################################################################*$
Te&a /III' 0cţiunea ciilă###################################################################################################*-
Te&a /IV' Pro(ele %i pro(aţiunea "n procesul ciil##########################################################.%
0!1l!ogra2!e'###########################################################################################################################))#
2
TE3A I' NO4IUNI INTRODUCTIVE 5N STUDIUL
DREPTULUI PROCESUAL CIVIL'
)' No6!unea 7! clas!2!carea 2or&elor de a8ărare a dre8tur!lor 7! !ntereselor leg!t!&e
ale 8ersoane!'
#' Trăsătur!le caracter!st!ce 7! !&8ortan6a 2or&e! 9ud!c!are de a8ărare'
+' No6!unea dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
(' I;:oarele dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
-' No6!unea 7! clas!2!carea nor&elor de 8rocedură c!:!lă'
,' No6!unea 7! clas!2!carea 2elur!lor 8rocedur!! c!:!le'
%' No6!unea 7! clas!2!carea 2a;elor 8rocesulu! c!:!l'
)' No6!unea 7! clas!2!carea 2or&elor de a8ărare a dre8tur!lor 7! !ntereselor leg!t!&e
ale 8ersoane!'
3n cadrul raportului /uridic su(iectele apar 'ereu ca titulari de drepturi %i o(ligaţii# 0ceste
drepturi %i o(ligaţii s"nt preăzute "n dispoziţiile nor'elor /uridice de drept 'aterial# 4a r"ndul ei!
noţiunea de drept su(iecti presupune trei posi(ilităţi cu'ulatie-
15 posi(ilitatea de a aea o anu'ită conduită!
25 posi(ilitatea de a pretinde o conduită corespunzătoare din partea su(iectului o(ligat!
25 posi(ilitatea de a recurge! la neoie! la &orţa de constr"ngere a statului#
Cel de6al treilea atri(ut al dreptului su(iecti acţionează atunci c"nd s"nt pertur(ate
pri'ele două#
Conduita u'ană! deseori! depă%e%te li'itele legalităţii! a"nd drept rezultat lezarea
dreptului su(iecti %i cauzarea de pre/udiciu! ast&el pun"ndu6se pro(le'a apărării drepturilor
su(iectie# Prin ur'are! una dintre sarcinile de (ază ale statului este garantarea %i apărarea
drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanei# 3n ederea realizării acestei sarcini! statul sta(ile%te
o serie de principii &unda'entale care per'it realizarea "n practică a apărării drepturilor %i
intereselor legiti'e ale persoanei#
0st&el! art# 20 al Constituţiei .epu(licii ,oldoa sta(ile%te că- orice persoană are
dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor
care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime, preedere preluată din conţinutul art#
7 al *eclaraţiei Uniersale a *repturilor 8'ului %i art# 9 al Conenţiei :uropene pentru 0părarea
*repturilor 8'ului %i a 4i(ertăţilor )unda'entale#
*e ase'enea! art# 29 al Constituţiei .epu(licii ,oldoa garantează dreptul la apărare,
fiecare om avînd posibilitatea să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea
drepturilor şi intereselor sale.
0nu'e aceste două principii de (ază! garantarea accesului liber la justiţie %i garantarea
dreptului la apărare, seresc drept garanţii /uridice a apărării drepturilor %i intereselor legiti'e ale
persoanei de către stat#
8dată &iind sta(ilite aceste garanţii! se pune pro(le'ă cu' %i "n ce 'od are loc această
apărare a drepturilor su(iectie; 0ici tre(uie să &ace' loc unor noi noţiuni! precu'- mijloc de
apărare %i formă de apărare#
3n caz de "ncălcare a unui drept su(iecti din partea altor persoane! apare necesitatea
o(iectiă de aplicare de către titular a unor 'ăsuri de protecţie a dreptului# 0ceste 'ăsuri de
protecţie poartă denu'irea de mijloc (metodă) de apărare a dreptului subiectiv#
<
Mijlocul de apărare a dreptului reprezintă o categorie de drept material şi constituie
acele măsuri de protecţie care necesită a fi întreprinse în vederea apărării unui drept subiectiv
încălcat sau contestat, avînd drept scop înlăturarea împedimentelor de realizare a dreptului
respectiv.
,i/loacele de apărare a drepturilor ciile s"nt preăzute "n art# 11 Cod Ciil al ., %i
anu'e- recunoa%terea dreptului! resta(ilirea situaţiei anterioare! supri'area acţiunilor prin care se
"ncalcă sau se crează pericolul "ncălcării dreptului! declararea nulităţii actului /uridic ciil sau
actului e'is de o autoritate pu(lică! i'punerea la executarea o(ligaţiei! repararea pre/udiciului!
inclusi 'oral! autoapărarea etc#
I'portant este de 'enţionat că! doar un singur 'i/loc de apărare poate &i realizat
indiidual de către titularul dreptului su(iecti "ncălcat %i anu'e 6 autoapărarea! "n rest! celelalte
'etode necesită adresarea titularului la organele co'petente! care prin 1otăr"rea luată or dispune
"n&ăptuirea 'ăsurilor de protecţie cuenite#
0st&el! "n dependenţă de &aptul la care organe se adresează persoana interesată %i ce tip de
nor'e regle'entează actiitatea acestor organe! pute' deose(i 'ai 'ulte forme de apărare a
drepturilor şi intereselor legitime ale persoanei.
Forma de apărare a dreptului reprezintă o categorie de drept procesual care constă
dintr-un anumit tip de activitate a organelor competente, în vederea apărării unui drept sau
interes legitim al persoanei, activitate reglementată de norme juridice.
0lt&el spus! forma de apărare a dreptului constituie actiitatea organelor /urisdicţionale
care s"nt inestite de lege cu co'petenţa exa'inării %i soluţionării cauzelor ciile! "n ederea
apărării drepturilor "ncălcate sau contestate ale persoanei! or %i 'ai si'plu este o actiitate de
soluţionare a litigiilor#
:senţa unei ast&el de actiităţi constă din-
15 sta(ilirea circu'stanţelor de &apt!
25 sta(ilirea nor'ei de drept co'petente %i aplicarea acesteia!
25 pronunţarea unei 1otăr"ri cu priire la litigiul iscat %i executarea acesteia#
Pre'isa acestei actiităţi de apărare a unui drept sau interes legiti' al persoanei constituie
existenţa unui litigiu de drept! a"nd drept o(iecti exa'inarea %i soluţionarea litigiului#
Examinarea unui litigiu cuprinde "n sine pri'ele două co'ponente %i poate să nu se
&inalizeze "n 'od o(ligatoriu cu soluţionarea propriu6zisă# 4a r"ndul ei! soluţionarea litigiului
presupune e'iterea unei 1otăr"ri prin care pretenţiile "naintate se satis&ac total sau parţial! cu
precizarea 'i/locului de apărare care necesită a &i "ntreprins sau se resping# Executarea 1otăr"rii
pronunţate la soluţionarea litigiului reprezintă transpunerea "n practică a 'i/locului de apărare care
necesită a &i "ntreprins "n ederea apărării dreptului =de exe'plu- i'punerea la executarea o(ligaţiei
contractuale! repararea pre/udiciului cauzat prin delict %#a#5
0pariţia unui litigiu de drept poate &i deter'inată de "ncălcarea sau contestarea unui drept
su(iecti#
ncălcarea unui drept# *reptul se consideră "ncălcat atunci c"nd părţile recunosc existenţa
raportului /uridic din care rezultă drepturi %i o(ligaţii! dar există "'pedi'ente "n procesul executării
sau onorării lor#
!ontestarea unui drept# *reptul se consideră contestat atunci c"nd părţile nu recunosc
existenţa raportului /uridic %i solicită constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept sau o(ligaţii#
"părarea unui interes# Interesul este ocrotit de lege prin inter'ediul unor proceduri
speciale! atunci c"nd nu există un litigiu de drept! adică nu se "ncălcă sau contestă ne'i/locit un
drept! dar din anu'ite considerente acest drept este sau a &i "n iitor i'posi(il de realizat#
Ca %i "n cazul 'i/loacelor de apărare! există o diersitate %i a &or'elor de apărarea a
drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanei# ,ultitudinea &or'elor de apărare să datorează unui
>
%ir "ntreg de &actori- gradul de co'plexitate al litigiului! speci&icul %i natura /uridică al dreptului
"ncălcat! gradul de de'ocratizare al statului %i existenţa anu'itor tradiţii /uridice#
Pute' distinge ur'ătoarele două criterii de deli'itare a unei &or'e de apărare de alta-
15 criteriul su(iecti 6 care are la (ază statutul juridic al organelor care realizează
actiitatea de apărare a dreptului sau interesului legiti' al persoanei?
25 criteriul o(iecti 6 care are la (ază natura juridică a normelor de drept care
regle'entează actiitatea acestor organe.
@in"nd cont de aceste două criterii pute' deose(i ur'ătoarele tipuri de &or'e de apărare
a drepturilor %i intereselor legiti'e al persoanei- judiciară, administrativă şi privată (obştească).
A' <or&a 9ud!c!ară reprezintă acea formă de apărare a drepturilor şi intereselor
legitime ale persoanei care este realizată de către instanţele judecătoreşti şi reglementată de
normele de procedură civilă.
*in punct de edere al criteriului su(iecti! pute' caracteriza această &or'ă ca &iind o
actiitate realizată de instituţii specializate nu'ite 6 instanţe de judecată! care s"nt independente
&aţă de organele puterii executie %i legislatie ale statului %i "n ansa'(lu alcătuiesc cea de6a treia
putere "n stat 6 puterea judecătorească# *e aceea! atunci c"nd or(i' despre &or'a /udiciară de
apărare se are "n edere "n&ăptuirea /ustiţiei propriu6zise#
Con&or' art# 11< al Constituţiei .#,#- ,,justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de
instanţele judecătoreşti#, iar con&or' art# 11> al Constituţiei ., ,,justiţia se înfăptuieşte prin
!urtea $upremă de %ustiţie, curţile de apel şi judecătorii## Pentru anu'ite categorii de cauze pot
&uncţiona! potriit legii! /udecătorii specializate# 3n&iinţarea de instanţe extraordinare este interzisă#
8rganizarea instanţelor /udecătore%ti! co'petenţa acestora %i procedura de /udecată s"nt sta(ilite
prin legi organice#
+iste'ul /udiciar al .epu(licii ,oldoa este constituit din instanţe /udecătore%ti de drept
co'un %i instanţe /udecătore%ti specializate! repartizate pe trei nieluri#
+iste'ul instanţelor /udecătore%ti de drept co'un este alcătuit din ur'ătoarele instanţe-
1# Judecător!! A instanţe /udecătore%ti de drept co'un de grad in&erior! care &uncţionează
"n sectoare %i /udecă toate cauzele %i cererile! "n a&ară de cele date prin lege "n co'petenţa altor
instanţe# 4ocalităţile din raza de actiitate a acestora se sta(ilesc con&or' anexei nr# 1 a 4egii
privind organizarea judecătorească nr. &'( din )*.)+.',,&.
2# Cur6!le de A8el 6 instanţa /udecătorească de drept co'un de grad superior care "%i
exercită co'petenţa "ntr6o circu'scripţie care cuprinde 'ai 'ulte /udecătorii! &or'ate din 'ai
'ulte colegii! care /udecă cauzele date prin lege "n co'petenţa ei ca instanţă de &ond! apel %i recurs#
4ocalitatea de re%edinţă %i /udecătoriile din circu'scripţia lor s"nt preăzute con&or' anexei nr# 2 a
4egii privind organizarea judecătorească nr. &'( din )*.)+.',,&.
2# Curtea Su8re&ă de Just!6!e 6 instanţa /udecătorească supre'ă care asigură aplicarea
corectă %i uni&or'ă a legislaţiei de către toate instanţele /udecătore%ti! "n cadrul căreia &uncţionează
trei colegii specializate =ciil %i de contencios ad'inistratie! econo'ic %i penal5 care /udecă
cauzele date prin lege "n co'petenţa ei ca instanţă de recurs! un colegiu lărgit! precu' %i alte
colegii constituite de Plenul Curţii! după categorii de cauze#
3n .epu(lica ,oldoa există două categorii de instanţe /udecătore%ti specializate-
econo'ice %i 'ilitare# +iste'ul instanţelor /udecătore%ti econo'ice este constituit din-
1# Judecător!a Econo&!că de C!rcu&scr!86!e 6 instanţa /udecătorească specializată de
grad in&erior! care "n&ăptuie%te /ustiţia la soluţionarea litigiilor apărute "n cadrul relaţiilor econo'ice
dintre persoane &izice %i /uridice! "n circu'spcripţia căreia s"nt cuprinse toate raioanele! ora%ele %i
'unicipiile .epu(licii ,oldoa#
2# Curtea de A8el Econo&!că 6 instanţa /udecătorească specializată de grad superior
care /udecă cauzele date "n co'petenţa ei ca instanţă de &ond! apel %i recurs#
9
*in punct de edere al criteriului o(iecti! pute' caracteriza &or'a /udiciară de apărare
ca &iind o actiitate regle'entată "n exclusiitate de nor'e /uridice distincte! nu'ite nor'e de
procedură ciilă! care "n 'are parte se conţin "n Codul de procedură ciilă al .#,# *e aceea! &or'a
/udiciară 'ai este nu'ită %i &or'a procesual6ciilă de apărare a drepturilor %i intereselor legiti'e
ale persoanei#
0' <or&a ad&!n!strat!:ă reprezintă acea formă de apărare a drepturilor şi
intereselor legitime ale persoanei care este realizată de către autorităţile publice şi reglementată
de acte normative speciale.
*in punct de ederea al criteriului su(iecti! pute' caracteriza această &or'ă de apărare
ca &iind realizată de dierse autorităţi pu(lice! organe de stat! exponente ale puterii executie sau
persoane de drept priat care prestează un sericiu pu(lic# +pre deose(ire de instanţele de /udecată!
a căror unică actiitate este "n&ăptuirea /ustiţiei! aceste organe au! de regulă! o altă actiitate de (ază!
iar cea de apărare a drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanei &iind una &acultatiă#
*in punct de edere al criteriului o(iecti! pute' caracteriza această &or'ă de apărare ca
&iind regle'entată de nor'e /uridice cu caracter special! care se conţin "n legile %i actele nor'atie
su(ordonate legii prin care s"nt instituite aceste organe#
Con&or' art# 10 alin# 25 Cod Ciil al .,- apărarea drepturilor civile pe calea
administrativă se face doar în cazurile prevăzute de lege, iar -otărîrea emisă pe calea
administrativă poate fi atacată în instanţa de judecată#
3n unele cazuri! &or'a ad'inistratiă constituie o condiţie o(ligatorie preala(ilă adresării
"n instanţa de /udecată =de exe'plu- cererea preala(ilă "n procedura contenciosului ad'inistrati5#
0st&el! "n cazul contestării unui act ad'inistrati e'is de o autoritate pu(lică! este necesară
depunerea cererii către organul e'itent sau organul ierar1ic superior! după care! "n cazul "n care
cererea nu este exa'inată "n ter'enul sta(ilit de lege sau persoana nu este satis&ăcută de decizia
luată! aceasta se poate adresa "n instanţa de /udecată cu o acţiune "n contenciosul ad'inistrati#
0cest tip de &or'ă de apărare include actiitatea ur'ătoarelor organe-
15 autorităţile tutelare =de exe'plu- art# >9 Codul )a'iliei al .,5!
25 organele de stare ciilă =de exe'plu- art# 29 Codul )a'iliei al .,5!
25 co'isia de apel a 0genţiei de stat de eli(erare a (reetelor de inenţii!
<5 alte organe ad'inistratie! "n co'petenţa cărora prin lege este dată exa'inarea %i
soluţionarea litigiilor!
>5 organele de notariat#
Con&or' art# 2 al 4egii cu privire la notariat nr# 1<>2 din 07#11#2002! notariatul este o
instituţie pu(lică de drept a(ilitată să asigure "n condiţiile legii ocrotirea drepturilor %i intereselor
legiti'e ale persoanelor %i statului! prin "ndeplinirea de acte notariale "n nu'ele statului# Notariatul
nu are &uncţia de apărare! ci una de ocrotire %i protecţie a drepturilor %i intereselor legiti'e ale
persoanei# Iar! potriit art# 2 al 4egii contenciosului administrativ nr# 7$2 din 10#02#2000! organele
de notariat s"nt asi'ilate autorităţilor pu(lice! de aceea actiitatea lor se include "n &or'a
ad'inistratiă de apărare#
C' <or&a 8r!:ată (o17tească) reprezintă acea formă de apărare a drepturilor şi
intereselor legitime ale persoanei care este realizată de către anumite persoane, organe sau
organizaţii private (obşteşti, neguvernamentale şi este reglementată de norme ce se conţin în
acte normative speciale.
)or'a priată de apărare este realizată prin actiitatea organelor nestatale! create li(er %i
(eneol de către părţile a&late "n litigiu# :a "ntruc1ipează calea alternatiă de soluţionare a
di&erendelor dintre persoanele de drept priat#
3n acest tip de &or'ă de apărare se include actiitatea ur'ătoarelor organe-
15 /udecata ar(itrală =ar(itra/ul5!
25 co'isia de conciliere! "n legătură cu soluţionarea con&lictelor colectie de 'uncă!
7
25 alte organe nestatale create prin acordul părţilor a&late "n litigiu %i inestite cu
co'petenţa de a soluţiona litigiul#
Un exponent tipic al &or'ei o(%te%ti de apărare reprezintă 6 judecata arbitrală# Con&or'
art# 1 al 4egii cu privire la judecata arbitrală nr# 12$ din 21#0>#1$$<! /udecata ar(itrală este o
instanţă care are &uncţia de a soluţiona litigii ce apar "ntre persoane &izice %i /uridice#
*in punct de edere procedural! ar(itra/ul se "n&ăţi%ează ca o 'odalitate priată de
soluţionare a litigiului dintre părţi de către o persoană aleasă de către acestea#
Budecata ar(itrală poate &i instituţionalizată ca un organ per'anent =pe l"ngă ca'ere de
co'erţ! (urse! uniuni! asociaţii %#a#5 sau poate &i creată ad-!oc =ocazional5 pentru exa'inarea %i
soluţionarea unui litigiu concret#
Budecata ar(itrală poate aea competenţă generală sau poate &i specializată! pentru
anu'ite categorii de litigii sau pentru anu'ite categorii de su(iecte#
0r(itru poate &i orice persoană &izică care %i6a dat consi'ţă'"ntul %i care! după părerea
părţilor! este co'petentă a soluţiona litigiul# :xa'inarea litigiilor are loc "n con&or'itate cu
regula'entul /udecăţii ar(itrale %i cu regulile de exa'inare a litigiilor adoptate#
0r(itra/ul are un izor contractual# "onvenţia arbitrală =clauza de ar(itra/5 reprezintă
acordul de oinţă al părţilor "n legătură cu soluţionarea di&erendului dintre ele pe cale ar(itrală#
Părţile pot trans'ite /udecăţii ar(itrale orice litigiu cu condiţia existenţei clauzei de ar(itra/! "nsă
existenţa acestei clauze nu constituie "'pedi'ent la adresarea "n instanţa de /udecată! "n condiţiile
"n care nu s"nt ridicate carea o(iecţii# C1iar %i soluţionarea litigiului de către /udecata ar(itrală nu
poate "ngrădi accesul la /ustiţie# 0st&el! orice 1otăr"re ar(itrală poate &i contestată "n instanţa de
/udecată de către părţi! "n decurs a 2 luni de la data pri'irii 1otăr"rii# Cotodată! "n caz de
neexecutare a 1otăr"rii unei /udecăţi ar(itrale! partea care a aut c"%tig de cauză se poate adresa "n
instanţa de /udecată cu o cerere de eli(erare a titlului executoriu#
3n .epu(lica ,oldoa &uncţionează ur'ătoarele /udecăţi ar(itrale ca organe per'anente-
15 Curtea de 0r(itra/ Co'ercial Internaţional! de pe l"ngă Ca'era de Co'erţ %i Industrie
a .#,# =.egula'entul pu(licat "n ,#8# nr# 1216122 din 21#10#20015?
25 Curtea de 0r(itra/ %i ,ediere! de pe l"ngă Uniunea .epu(licană a 0sociaţiilor
Producătorilor 0gricoli DUniagroproiectD?
25 0r(itra/ul cu statut per'anent "n s&era agrară! de pe l"ngă organizaţia
neguerna'entală D0groconsultantD#
Pentru anu'ite categorii de litigii legea preede &or'a priată =o(%tească5 ca condiţie
o(ligatorie preala(ilă sesizării instanţei de /udecată# *e exe'plu! "n cazul con&lictelor colectie de
'uncă! con&or' art# 2>$ Codul ,uncii al ., se constituie comisia de conciliere! &or'ată dintr6
un nu'ăr egal de reprezentanţi ai părţilor a&late "n con&lict! la iniţiatia uneia din ele! "n ter'en de 2
zile de la data declan%ării con&lictului# 3n situaţia "n care părţile nu a/ung la o "nţelegere sau nu s"nt
de acord cu decizia co'isiei de conciliere! &iecare din ele este "n drept să depună! "n ter'en de 10
zile calendaristice! o cerere de soluţionare a con&lictului "n instanţa de /udecată#
Con&or' art# 10 alin# 25 Cod Ciil al ., modul de aplanare a litigiului dintre părţi pînă
la adresarea în instanţa de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract. 0st&el! soluţionarea
litigiului "ntre părţi pe cale a'ia(ilă poate &i caracterizată ca o 'odalitate de 'ani&estare a &or'ei
priate de soluţionare a litigiilor# Iar! "n cazurile "n care legea sau contractul &ace re&erinţă la calea
a'ia(ilă pentru anu'ite categorii de litigii! respectarea acesteia a constitui o condiţie o(ligatorie
preala(ilă sesizării instanţei de /udecată! "n caz contrar! cererea de c1e'are "n /udecată &iind
restituită con&or' art# 170 alin# 15 lit# =a5 CPC al .#,#
3n iitorul apropiat! este preconizată introducerea unei noi 'odalităţi de soluţionare a
litigiilor dintre persoanele de drept priat 6 pe calea medieri#
0st&el! potriit art# 1 al proiectului .egii cu privire la mediere/ medierea reprezintă o
modalitate de soluţionare a litigiilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane,
7
specializată în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate,
contradictorialitate şi egalitate a părţilor#
,edierea se (azează pe "ncrederea pe care părţile o acordă 'ediatorului! ca persoană
aptă să &aciliteze negocierile dintre ele %i să le spri/ine "n soluţionarea litigiului! prin găsirea unei
soluţii reciproc conena(ile! e&iciente %i dura(ile#
,edierea are un izor contractual# 3n orice conenţie! părţile pot introduce o clauză de
mediere! aliditatea căreia este independentă de aliditatea conenţiei din care &ace parte#
*e ase'enea! 'edierea poartă un caracter &acultati %i alternati &aţă de celelalte &or'e
de apărare a drepturilor# 8rganele /udiciare %i ar(itrale! precu' %i alte autorităţi cu atri(uţii
/urisdicţionale pot in&or'a părţile asupra posi(ilităţii %i aanta/elor &olosirii procedurii de 'ediere %i
le pot "ndru'a să recurgă la aceasta pentru soluţionarea litigiilor dintre ele# *acă legea nu preede
alt&el! părţile pot recurge la 'ediere (eneol! inclusi după intentarea unui proces "n instanţele
co'petente! "n orice &ază a acestuia#
,ediator poate &i orice persoana care are capacitate deplină de exerciţiu! are studii
superioare! este aptă din punct de edere 'edical pentru des&ă%urarea acestei actiităţi! nu are
antecedente penale %i se (ucură de o (ună reputaţie! posedă li'(a de stat! a a(solit cursurile
pentru pregătirea 'ediatorilor %i a o(ţinut atestarea calităţii de 'ediator! "n condiţiile legii#
Părţile pot coneni asupra soluţionării! pe calea 'edierii! a litigiilor "n cauzele ciile!
apărute "ntre ele! cu priire la drepturile asupra cărora părţile pot dispune! cu excepţia litigiilor de
'uncă# ,edierea poate aea ca o(iect soluţionarea "n totalitate sau parţială a litigiului#
Procedura de 'ediere se poate &inaliza! după caz -
a5 prin "nc1eierea unei "nţelegeri "ntre părţi! "n ur'a soluţionării litigiului?
(5 prin constatarea de către 'ediator a e%uării 'edierii?
c5 prin denunţarea contractului de 'ediere de către părţi sau de către una dintre ele#
3n ulti'ele două cazuri partea interesată se poate adresa instanţei /udecătore%ti sau
ar(itrale co'petente "n ederea apărării drepturilor sale#
3n literatura de specialitate 'ai este eidenţiată %i forma mixtă de apărare a drepturilor %i
intereselor legiti'e ale persoanei#
Forma mi#tă reprezintă acea formă de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale
persoanei care este realizată de către mai multe organe, din cadrul diferitor forme de apărare.
.eie%ind din &aptul că această &or'ă se (azează pe existenţa celor trei &or'e- /udiciară!
ad'inistratiă %i priată! reprezent"nd o co'(inare a &or'ei /udiciare cu una dintre celelalte două
&or'e! &or'a 'ixtă nu poate &i caracterizată ca &iind una independentă! cu trăsături caracteristice
proprii# 3n 'area 'a/oritate a cazurilor! cu excepţia cauzelor date "n co'petenţa exclusiă a
instanţelor /udecătore%ti! apărarea drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanei "'(racă &or'a
'ixtă! graţie principiului garantării accesului liber la justiţie# 0st&el! indi&erent la care &or'ă ar
apela iniţial persoana "n ederea apărării dreptului său "ncălcat =ad'inistratiă sau priată5!
posi(ilitatea sesizării ulterioare a instanţei /udecătore%ti "i este garantată#
#' Trăsătur!le caracter!st!ce 7! !&8ortan6a 2or&e! 9ud!c!are de a8ărare'
*in 'ultitudinea &or'elor de apărare! &or'a /udiciară =procesual6ciilă5 ocupă locul
do'inant! &iind considerată ca cea 'ai prestigioasă %i sigură &or'ă de apărare a drepturilor %i
intereselor legiti'e ale persoanei#
Eraţie principiului garantării accesului li(er la /ustiţie! orice 1otăr"re dată cu priire la un
litigiu "n cadrul unei alte &or'e =ad'inistratiă sau o(%tească5 poate &i atacată "n instanţa de
/udecată#
+peci&ic pentru &or'a /udiciară constituie &aptul că este 'ult 'ai per&ecţionată %i 'ult
'ai detaliat regle'entată! dec"t celelalte &or'e#
$
Crăsăturile caracteristice ale &or'ei /udiciare de apărare a drepturilor %i intereselor
legiti'e ale persoanei-
6 este realizată "n exclusiitate de anu'ite instituţii de stat specializate! nu'ite instanţe de
judecată! care "n ansa'(lu constituie siste'ul /udiciar al .epu(licii ,oldoa!
6 este regle'entată "n exclusiitate de nor'e /uridice concrete! nu'ite norme de
procedură civilă! care se conţin cu preponderenţă "n Codul de procedură ciilă %i alcătuiesc "n
ansa'(lu o ra'ură de drept distinctă nu'ită *rept procesual ciil!
6 este realizată "ntr6o ordine strict0prestabilită de nor'ele de procedură ciilă! dispun"nd
de un caracter i'perati at"t pentru instanţă! c"t %i pentru participanţii la proces!
6 este unică pentru toate categoriile de cauze de un anu'it gen! parcurg"ng succesiv 'ai
'ulte etape nu'ite &aze ale procesului ciil!
6 este universală! sta(ilind ordinea exa'inării %i soluţionării cauzelor ciile "n toate
categoriile de proceduri! la toate etapele procesului =exa'inare "n &ond! "n apel! "n recurs! "n
reizuire! executarea 1otăr"rilor5!
6 este realizată cu participarea în şedinţa de judecată a persoanelor interesate! care s"nt
"nzestrate cu un %ir de drepturi %i o(ligaţii procesuale!
6 constituie un ansamblu de acţiuni "ntreprinse de către instanţa de /udecată %i
participanţii la proces! reie%ind din drepturile %i o(ligaţiile procedurale de care dispun!
6 se &inalizează cu e'iterea unei 1otăr"ri! care tre(uie să &ie "nte'eiată pe circu'stanţele
care au &ost doedite prin pro(ele exa'inate "n %edinţa de /udecată!
I'portanţa %i sarcinile formei procesual6ciile le deduce' din preederile art# < CPC al
.#,# %i anu'e-
15 /udecarea /ustă %i "n ter'en rezona(il a cauzelor de apărare a drepturilor "ncălcate sau
contestate! a li(ertăţilor %i intereselor legiti'e ale persoanelor &izice %i /uridice!
25 apărarea intereselor statului %i societăţii!
25 consolidarea legalităţii %i a ordinii de drept %i preenirea cazurilor de "ncălcare a legii#
+' No6!unea dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
3n literatura de specialitate noţiunea Dproces ciilD este suscepti(ilă de 'ai 'ulte
"nţelesuri-
1# ca ra'ură de drept!
2# ca disciplină de studiu!
2# ca actiitatea a instanţei de /udecată cu priire la exa'inarea cauzelor ciile!
<# ca pricină ciilă concretă exa'inată "n instanţa de /udecată#
Pentru o 'ai (ună "nţelegere a noţiunii dreptului procesual ciil ur'ează să &ace'
distincţia dintre noţiunea de Ddrept procesual ciilD %i Dproces ciilD#
Procesul ciil constituie o 'odalitate de realizare a /ustiţiei# Conţinutul procesului ciil
este &or'at din actiitatea instanţei de /udecată %i a participanţilor la proces# Cu"ntul proces
proine de la er(ul latin DprocedereD! care "nsea'nă a merge înainte! a înainta# 0st&el! procesul
ciil reprezintă prin sine derularea succesiă a unui ansa'(lu de acţiuni! nu'ite acţiuni
procesuale! "ntreprinse de către instanţa de /udecată %i participanţii la proces! reie%ind din drepturile
%i o(ligaţiile procedurale de care dispun#
:xistenţa unui anu'it drept procedural =de exe'plu- dreptul de a prezenta pro(e5 nu
presupune realizarea de la sine a acestui procedeu! ci este neoie ca titularul acestui drept să
"ntreprindă carea 'ăsuri preăzute de nor'ele procesuale "n acest sens! adică să "ntreprindă o
acţiune procesuală# *e aceea! acţiunile procesual6ciile s"nt considerate ca 'i/loc de realizare "n
practică a drepturilor %i o(ligaţiilor procesuale#
$cţiunile procesuale dispun de ur'ătoarele trăsături caracteristice-
10
• produc anu'ite consecinţe /uridice %i generează! apariţia! 'odi&icarea sau "ncetarea
raportului /uridic procesual ciil!
• derulează "ntr6o strictă consecutiitate preăzută de nor'ele procesual ciile!
• conţinutul &iecărei acţiuni este preăzut de nor'ele procesuale!
• se exercită "ntr6o anu'ită &or'ă procesuală#
3n cadrul realizării acţiunilor procesuale! "ntre instanţa de /udecată %i celelalte su(iecte se
sta(ilesc anu'ite relaţii sociale! nu'ite 6 raporturi juridice procesual civile#
Prin ur'are! unii autori de&inesc procesul civil ca &iind un ansamblu de acţiuni
procesuale şi raporturile juridice legate de acestea, reglementate de normele dreptului
procesual civil, întreprinse de către instanţa de judecată şi participanţii la proces în legătură cu
e#aminarea şi soluţionarea cauzelor civile şi e#ecutarea !otărîrilor judecătoreşti.
*upă cu' este 'enţionat "n de&iniţie! această actiitate a instanţei de /udecată %i a
participanţilor la proces este regle'entată de nor'ele procesuale! care "n ansa'(lu constituie o
ra'ură de drept distinctă 6 dreptul procesual civil. 0st&el! procesul ciil "n esenţă constituie
o(iectul de regle'entare a dreptului procesual ciil#
3n iziunea unor autori! dreptul procesual civil reprezintă ansamblul normelor şi
principiilor de drept care reglementează şi guvernează iniţierea, derularea procesului civil,
precum şi finalizarea sa prin e#ecutarea silită a !otărîrii judecătoreşti. 0lt&el spus! dreptul
procesual ciil reprezintă ansa'(lul nor'elor /uridice care regle'entează procedura de /udecare a
cauzelor ciile %i de executare a 1otăr"rilor /udecătore%ti#
3ntr6o altă iziune! dreptul procesual civil reprezintă o ramură autonomă de drept care
constă dintr-o totalitate de norme juridice, dislocate într-un anumit sistem, care reglementează
relaţiile sociale ce apar între instanţele de judecată şi participanţii la proces în cadrul e#aminării
şi soluţionării cauzelor civile şi e#ecutării !otărîrilor judecătoreşti.
3n art# 1 CPC al ., este dată de&iniţia legală a o(iectului de regle'entare a dreptului
procesual ciil %i anu'e 1relaţiile sociale referitoare la raporturile procesuale civile ce apar la
înfăptuirea justiţiei de către instanţele judecătoreşti de drept comun şi cele specializate în cadrul
judecării cauzelor în acţiuni civile, precum şi a altor cauze, date în competenţa lor de prezentul
cod şi de late legi2.
3n priinţa &etode! de regle&entare a dreptului procesual ciil! "n literatura de
specialitate! de ase'enea! nu există o părere unică# Cert este doar caracterul 'ixt al 'etodei!
constituind o uniune dintre caracterul dispozitiv %i cel imperativ#
Prezenţa instanţei de /udecată ca organ de stat "n cadrul raportului /uridic procesual ciil!
precu' %i poziţia de su(ordonare a participanţilor la proces &aţă de instanţa de /udecată! denotă
caracterul imperativ al 'etodei# Cotodată! existenţa principiului disponi(ilităţii "i atri(uie %i
caracterul dispozitiv# *iergenţele de opinii apar la sta(ilirea rolului do'inant al celor două
caractere# Unii autori de&inesc 'etoda dreptului procesual ciil ca &iind imperativ0dispozitivă! iar
alţii ca &iind dispozitiv0imperativă#
S!ste&ul dreptului procesual ciil este constituit din nor'ele %i instituţiile de drept care
regle'entează actiitatea instanţei de /udecată %i a participanţilor la proces "n legătură cu
exa'inarea %i soluţionarea cauzelor ciile %i executarea 1otăr"rilor /udecătore%ti# Conenţional
siste'ul poate &i diizat "n partea generală %i specială#
Partea generală se răs&r"nge asupra tuturor procedurilor %i &azelor procesului ciil %i
include- sarcinile %i principiile procesului ciil! izoarele dreptului procesual ciil! organizarea
/udecătorească! co'punerea co'pletului de /udecată! co'petenţa generală %i cea /urisdicţională!
participanţii la proces! c1eltuielile de /udecată! actele %i ter'enele de procedură! acţiunea ciilă!
pro(ele %i pro(aţiunea "n procesul ciil#
11
Partea specială cuprinde "n sine nor'ele %i instituţiile de drept care regle'entează "n
detaliu toate &azele procesului ciil %i &elurile de proceduri#
(' I;:oarele dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
Izoarele dreptului procesual ciil! si'ilar izoarelor altor ra'uri de drept! se diizează "n
izoare "n sens 'aterial %i "n sens &or'al#
3n sens &or'al! izvoarele dreptului procesual civil constituie actele normative care
conţin reglementări ale procesului civil# +peci&ic pentru dreptul procesual ciil este &aptul că ast&el
de regle'entări se conţin nu'ai "n Constituţie %i legi organice#
Con&or' art# 2 al CPC al .,! 1procedura de judecare a cauzelor civile în instanţele
judecătoreşti este stabilită de !onstituţie, de prezentul cod şi de alte legi organice.2 0st&el! legile
ordinare %i actele nor'atie su(ordonate legilor nu constituie izoare ale dreptului procesual ciil#
Un rol i'portant "n siste'ul izoarelor dreptului procesual ciil "l au actele nor'atie
internaţionale#
Izoarele naţionale ale dreptului procesual ciil-
1# Constituţia .#,# din 2$#07#1$$< =art# 9! 20! 29! >2! Capitolul IF5!
2# Codul de procedură ciilă al .# ,# nr# 22> din 20#0>#2002!
2# Codul de executare a deciziilor /udiciare nr# <<2 din 2<#12#200<!
<# 4egea insola(ilităţii nr# 922 din 1>#02#2002!
># 4egea contenciosului ad'inistrati nr# 7$2 din 10#02#2000!
9# 4egea cu priire la organizarea /udecătorească nr# >1< din 09#07#1$$>!
7# 4egea cu priire la Curtea +upre'ă de Bustiţie nr# 77$ din 29#02#1$$9!
7# 4egea cu priire la instanţele /udecătore%ti econo'ice nr# $70 din 2<#07#1$$9!
$# 4egea cu priire la statutul /udecătorului nr# ><< din 09#07#1$$>!
10# 4egea cu priire la /udecată ar(itrală nr# 12$ din 21#0>#1$$<!
11# 4egea cu priire la aocatură nr# 1290 din 1$#07#2002!
12# 4egea cu priire la notariat nr# 1<>2 din 07#11#2002!
12# 4egea cu priire la procuratură nr# 117 din 1<#02#2002!
1<# 4egea taxei de stat nr#1219 din 02#12#1$$2!
1># Codul ciil! codul 'uncii! codul &unciar! codul &a'iliei! codul &iscal conţin %i ele
unele nor'e de procedură#
Pentru siste'ul /udiciar al .epu(licii ,oldoa precedentul /udiciar nu constituie izor de
drept# Con&or' art# 17 CPC al .#,#! pentru aplicarea corectă %i uni&or'ă a legislaţiei! Curtea
+upre'ă de Bustiţie generalizează! din o&iciu! practica exa'inării de către instanţele /udecătore%ti a
unor anu'ite categorii de cauze! adoptă %i dă pu(licităţii 1otăr"ri explicatie priind aplicarea
corectă a nor'elor de drept %i soluţionarea /ustă a cauzelor ciile#
*intre cele 'ai i'portante 1otăr"ri ale Plenului C+B ce izează aplicarea nor'elor de
procedură ciilă s"nt-
1# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la unele c-estiuni apărute în practica judiciară în
legătură cu punerea în aplicare a !odului de procedură civilă al 3.4. nr# 20 din 2<#10#2002!
2# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile nr# 22 din 2<#10#2002!
2# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la actele judecătorului în faza intentării procesului
civil şi pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare nr# 2< din 27#09#200<!
<# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei despre încasarea c-eltuielilor de judecată în cauzele civile nr# 2> din 27#09#200<!
># Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a unor prevederi ale .egii contenciosului administrativ nr# 27 din 2<#12#2001!
12
9# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la unele c-estiuni ce vizează procedura de eliberare
a ordonanţelor judecătoreşti nr# 17 din 21#0>#200<!
7# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica examinării de către instanţele
judecătoreşti a cauzelor privind limitarea în capacitatea de exerciţiu şi declararea incapacităţii
persoanei fizice nr# 17 din 21#0>#200<!
7# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la aplicarea .egii inslolvabilităţii de către instanţele
judecătoreşti economice nr# 2< din 22#11#200<!
$# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a unor
prevederi ale legislaţiei electorale nr#2 din 02#0<#2007!
10# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica aplicării legislaţiei procesuale la
examinarea cauzelor în ordine de revizuire nr#1< din 02#10#200>!
11# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la examinarea cauzelor civile în ordine de apel
nr#1> din 02#10#200>!
12# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la aplicarea normelor !odului de procedură civilă
la judecarea cauzelor în prima instanţă! nr#2< din 12#12# 200>#
12# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica judecării de către instanţele
judecătoreşti a cauzelor civile privind încuviinţarea examenului psi-iatric sau spitalizării
persoanei fără liberul ei consimţăm5nt sau al reprezentantului ei legal! nr#2> din 22#11#200<! %#a
Izoarele internaţionale ale dreptului procesual ciil s"nt-
1# *eclaraţia Uniersală a *repturilor 8'ului!
2# Conenţia :uropeană pentru apărarea *repturilor %i a 4i(ertăţilor &unda'entale! .o'a
din 0<#11#1$>0 (ratificată de 34 prin 6otărîrea 7arlamentului nr. '8,9 din 8(.)+.',,+),
2# Conenţia priind Procedura ciilă! Haga! 1$>< (ratificată de 34 la )(.''.',,8),
<# Conenţia priind recunoa%terea %i executarea sentinţelor ar(itrale străine! NeG6HorI
10#09#1$$7 (ratificată de 34 la ').)*.',,9,
># Conenţia priind noti&icarea %i co'unicarea "n străinătate a actelor /udiciare %i
extra/udiciare! Haga 1$9>!
9# Conenţia priind o(ţinerea de pro(e "n străinătate "n 'aterie ciilă sau co'ercială!
Haga 1$70!
7# Conenţia priind &acilitarea accesului internaţional la /ustiţie! Haga 1$70!
7# Conenţia C+I priind asistenţa /uridică %i raporturile de drept "n procesele ciile!
&a'iliale %i penale! 22#01#1$$2 (ratificată de 34 la '*.):.',,&),
$# Cratatele priind asistenţa /uridică %i relaţiile /uridice "n 'aterie ciilă %i penală
"nc1eiate de .epu(lica ,oldoa cu Ucraina! )ederaţia .usă! .o'Jnia! 4etonia! 4ituania %#a#
-' No6!unea 7! clas!2!carea nor&elor de 8rocedură c!:!lă'
Izoarele unei ra'uri de drept au la (ază nor'ele de drept respecti#
%ormă juridică de procedură civilă reprezintă măsura de reglementare a conduitei
instanţei de judecată şi participanţilor la proces în legătură cu e#aminarea şi soluţionarea
cauzelor civile şi e#ecutarea !otărîrilor judecătoreşti.
4iteratura de specialitate clasi&ică nor'ele de procedură ciilă "n &uncţie de 'ai 'ulte
criterii! unani' acceptate#
3n &uncţie de obiectul normelor distinge'-
a5 norme de organizare judecătorească A care regle'entează organizarea %i &uncţionarea
instanţelor /udecătore%ti! nu'irea %i dese'narea /udecătorilor?
(5 norme de competenţă A care regle'entează co'petenţa generală %i cea /urisdicţională
"n 'ateria exa'inării cauzelor ciile!
c5 norme de procedură propriu0zisă 6 care regle'entează des&ă%urarea procesului ciil
precu' %i punerea "n executare silită a 1otăr"rilor /udecătore%ti#
12
*upă întinderea cîmpului de aplicare pute' deose(i-
a5 norme generale 6 care se aplică la soluţionarea tuturor litigiilor deduse /udecăţii!
indi&erent de 'aterie!
(5 norme speciale 6 care se aplică "n 'od li'itat! la o nu'ită 'aterie care este
deter'inată de lege#
*upă conţinutul normei deose(i'-
a5 norme regulatorii 6 care conţin reguli de conduită a instanţei de /udecată %i a
participanţilor la proces!
(5 norme definitorii 6 care conţin de&iniţii ale anu'itor noţiuni procesuale ciile#
*upă caracterul conduitei prescrise deose(i'-
a5 norme imperative 6 care prescriu reguli de conduită de la care nu se ad'ite nici o
a(atere! &iind strict deter'inată!
(5 norme dispozitive 6 care prescriu ast&el de reguli con&or' cărora instanţa de /udecată
sau participanţii la proces pot alege o conduită sau alta#
0cţiunea nor'elor de procedură ciilă se i'pune a &i analizată din triplă perspectiă %i
anu'e prin raportare la ti'p! spaţiu %i asupra persoanelor#
Cu priire la aplicarea nor'elor de procedură ciilă "n ti'p! raport"nd la preederile
Constituţiei! pute' spune că %i "n cadrul dreptului procesual ciil se aplică principiul
neretroactivităţii legii 6 adică legea procesuală dispune nu'ai pentru iitor# 3n cadrul procesului
ciil! acest principiu cunoa%te anu'ite nuanţe-
15 nor'ele de organizare /udecătorească s"nt de i'ediată aplicare!
25 nor'ele de co'petenţă! care 'odi&ică co'petenţa instanţei sesizate "n 'o'entul
apariţiei legii noi! per'it existenţa 'ai 'ultor soluţii-
a5 păstrarea co'petenţei pentru cauzele "n curs de /udecată!
(5 păstrarea co'petenţei pentru cauzele "n curs de /udecată doar dacă procesul a a/uns "n
&aza dez(aterilor /udiciare!
c5 dez"nestirea %i trans'iterea cauzei instanţei nou co'petente#
25 nor'ele de procedură propriu6zisă s"nt de i'ediată aplicare! ceea ce "nsea'nă că noua
lege nu duce la 'odi&icarea e&ectelor /uridice de/a produse ca rezultat al aplicării legii ec1i %i nu le
des&iinţează#
Con&or' art# 2 CPC al .#,#- 1instanţele judecătoreşti aplică legile procedurale civile în
vigoare la data judecării cauzei civile, efectuării actelor de procedură sau executării actelor
judecătoreşti.2
Cu priire la aplicarea nor'elor de procedură ciilă "n spaţiu pute' 'enţiona că se aplică
principiul teritorialităţii! legile .epu(licii ,oldoa aplic"ndu6se pe "ntreg teritoriul ţării#
0plicarea nor'elor de procedură ciilă asupra persoanelor are loc su( incidenţa
principiului egalităţii# Cetăţenii străini %i apatrizii! organizaţiile străine %i internaţionale (ene&iciază!
con&or' art# <>< CPC al .,! "n &aţa instanţelor /udecătore%ti ale .epu(licii ,oldoa de acelea%i
drepturi %i au acelea%i o(ligaţii procedurale ca %i cetăţenii %i organizaţiile din .epu(lica ,oldoa!
"nsă! ţara noastră poate aplica retorsiunea &aţă de persoanele statelor "n care există restricţii ale
drepturilor cetăţenilor %i organizaţiilor din .epu(lica ,oldoa#
,' No6!unea 7! clas!2!carea 2elur!lor 8rocedur!! c!:!le'
Con&or' art# 2 alin# <5 CPC al .#,#! legislaţia procedurală ciilă sta(ile%te 'odalitatea de
/udecare a cauzelor "n acţiuni ciile ce rezultă din raporturi /uridice ciile! &a'iliale! de 'uncă!
locatie! &unciare! ecologice %i din alte raporturi /uridice! a cauzelor cu procedură specială %i cu
procedură "n ordonanţă! precu' %i a celor care apar "n legătură cu executarea actelor instanţei
/udecătore%ti %i actelor altor autorităţi#
1<
4itigiile care se exa'inează pe calea /udiciară s"nt di&erite după natura lor /uridică! ceea
ce deter'ină sta(ilirea unor reguli speciale de /udecare a acestora# *e ase'enea! atunci c"nd nu
există un litigiu de drept! ci se pune pro(le'a apărării unui interes! aplicarea procedurii de /udecare
a litigiilor nu este rezona(ilă! ast&el interesul &iind ocrotit de lege prin inter'ediul unei proceduri
speciale#
*in aceste considerente legislaţia procesuală preede pentru anu'ite categorii de cauze
reguli de exa'inare distincte# 0st&el! pute' spune că! procedura ciilă cunoa%te 'ai 'ulte feluri
de proceduri#
Fel de procedură civilă reprezintă ordinea procesuală de intentare, e#aminare şi
soluţionare a anumitor categorii de cauze, determinată de natura juridică diferită a acestora#
3n literatura de specialitate! cu priire la nu'ărul exact de proceduri %i clasi&icarea
acestora! nu există o opinie unică#
3n dependenţă de funcţia pe care o realizează instanţa de judecată "n legătură cu
exa'inarea unei cauze! a' putea &ace o pri'ă clasi&icare a &elurilor de proceduri ciile "n două
'ari &a'ilii- procedurile clasice %i procedurile de control#
I') Procedur!le clas!ce =de (ază5 s"nt acele proceduri care sta(ilesc ordinea de exa'inare
"n &ond a di&eritor categorii de cauze! cu sta(ilirea circu'stanţelor de &apt %i cercetarea pro(elor!
&inalizată cu adoptarea unei 1otăr"ri! care constituie actul &inal de aplicare de către instanţă a
nor'elor de drept 'aterial# 0st&el! "n cadrul procedurilor clasice instanţa de /udecată realizează
&uncţia sa de (ază 6 cea de examinare în fond şi soluţionare a cauzelor#
4a r"ndul ei! &a'ilia procedurilor civile clasice cuprinde "n sine două grupuri distincte de
proceduri-
A) 8rocedur!le contenc!oase A care constau "n exa'inarea "n contradictoriu a unui
litigiu de drept "ntre două părţi cu interese opuse#
+peci&ic procedurilor contencioase le s"nt ur'ătoarele trăsături-
a5 existenţa unui litigiu de drept!
(5 existenţa a două părţi cu interese opuse- recla'ant %i p"r"t5!
c5 intentarea procesului ciil prin depunerea cererii de c1e'are "n /udecată!
d5 existenţa unei &aze distincte a procesului! nu'ită- &aza dez(aterilor /udiciare!
e5 existenţa unei ordini de exa'inare a cauzei (azată pe contradictorialitatea %i egalitatea
"n drepturi procedurale ale părţilor!
&5 "nc1eierea unui act de procedură ciilă nu'it proces6er(al al %edinţei de /udecată#
*in cadrul procedurii contencioase &ace parte-
1#5 8rocedura =n ac6!une c!:!lă 6 care sta(ile%te ordinea de exa'inare a cauzelor ciile!
co'erciale! &a'iliale! de 'uncă! &unciare %i altele care au la (ază un litigiu "ntre două persoane de
drept priat =art#199 6 279 CPC5#
2#5 8rocedura =n contenc!osul ad&!n!strat!: A care sta(ile%te ordinea de exa'inare a
cauzelor care rezultă din litigii de drept ad'inistrati! electoral! &iscal! &inanciar! a'al %i altele!
care au la (ază un litigiu "ntre o persoană de drept priat %i una de drept pu(lic sau dintre două
persane de drept pu(lic =art# 277 6 277 CPC %i 4egea contenciosului ad'inistrati nr# 7$2 din
10#02#20005#
0) 8rocedur!le necontenc!oase 6 constau "n exa'inarea unor cauze "n (aza unei ordini
lipsite de contradictorialitatea părţilor#
+peci&ic procedurilor necontencioase le s"nt ur'ătoarele trăsături-
a5 lipsa unui litigiu de drept =cu excepţia procedurii "n ordonanţă5!
(5 lipsa celor două părţi cu interese opuse =recla'ant %i p"r"t5! ci existenţa unei singure
persoane! nu'ite petiţionar!
c5 intentarea procesului ciil prin depunerea unei cererii!
d5 lipsa unei ast&el de &aze precu' s"nt dez(aterile /udiciare!
1>
e5 existenţa unei ordini de exa'inare a cauzei care nu se (azată pe contradictorialitatea
părţilor#
*in cadrul procedurilor necontencioase &ace parte-
1#5 8rocedura s8ec!ală A care sta(ile%te ordinea de exa'inare a cauzelor care nu s"nt
legate de exa'inarea unui litigiu de drept! ci are drept scop sta(ilirea unor &apte care au aloare
/uridică sau stări ale persoanei ori ale (unurilor =art# 27$62<2 CPC5#
2#5 8rocedura =n ordonan6ă (s!&8l!2!cată) A care sta(ile%te ordinea si'pli&icată de
exa'inare a cauzelor! care de%i au la (ază un litigiu de drept care se 'ani&estă prin "ncălcarea unui
drept &ără ca acesta să &ie contestat! se exa'inează &ără citarea părţilor! &ără dez(ateri /udiciare %i
&ără de "nc1eiere de proces er(al! /udecătorul adopt"nd unipersonal o ordonanţă /udecătorească! "n
(aza 'aterialilor prezentate de creditor =art# 2<<62>< CPC5#
25 8rocedura de declarare a !nsol:a1!l!tă6!! A care sta(ile%te ordinea de intentare a
procesului de insola(ilitate %i de supraeg1ere de către instanţa de /udecată a realizării acestui
proces! soluţion"nd toate c1estiunile releante pentru procesul de insola(ilitate! cu excepţia celor
ce ţin de un litigiu de drept =art# 2>>62>9 %i 4egea insola(ilităţii nr# 922 din 1>#02#20025#
II') Procedur!le de control 6 s"nt acele proceduri care nu ţin de exa'inarea "n &ond %i
soluţionarea cauzei! &ără sta(ilirea circu'stanţelor de &apt %i cercetarea pro(elor# 3n cadrul acestor
proceduri! instanţa de /udecată are de a &ace cu o 1otăr"re de/a pronunţată pe cauza respectiă de
către un alt organ /urisdicţional =ar(itra/! instanţa /udecătorească străină5! adică pricina a &ost de/a
exa'inată "n &ond! iar &uncţia instanţei de /udecată este nu de a exa'ina &ondul cauzei %i a aplica
nor'ele de drept 'aterial! ci una de control a respectării unor &or'alităţi! cu scopul de a con&ir'a
legalitatea acestei 1otăr"ri! "n ederea recunoa%terii %i executării acesteia# 0st&el! "n cadrul
procedurilor de control instanţa de /udecată realizează &uncţia sa &acultatiă =secundară5 %i anu'e 6
cea de control#
)a'ilia procedurilor de control conţine "n sine 'ai 'ulte &eluri de proceduri-
15 procedura de recunoa%tere %i executare a 1otăr"rilor /udecătore%ti %i ar(itrale străine =art#
<97 6 <79 CPC5!
25 procedura "n cauzele de contestare a 1otăr"rilor ar(itrale =art# <77 6 <71 CPC5!
25 procedura "n cauzele de eli(erare a titlurilor de executare silită a 1otăr"rilor ar(itrale
=art# <72 6 <79 CPC5#
%' No6!unea 7! clas!2!carea 2a;elor 8rocesulu! c!:!l'
Procesul ciil reprezintă actiitatea instanţei de /udecată %i a participanţilor la proces
realizată "ntr6o ordine strict6presta(ilită! parcurg"ng succesi 'ai 'ulte stadii! cicluri %i etape! care
'ai s"nt nu'ite %i faze ale procesului civil#
Fază a procesului civil este o totalitate de acte procedurale îndeplinite de către
instanţa de judecată şi participanţii la proces, la o anumiă etapă a desfăşurării procesului,
îndreptate spre atingerea unui scop unic apropiat#
)azele procesului ciil s"nt părţile co'ponente care prin derularea lor &or'ează
integritatea procesului ciil %i se caracterizează prin atingerea unor scopuri i'ediate# 0st&el! &iecare
&ază a procesului ciil are un scop propriu! atingerea succesiă a cărora este "ndreptată spre
atingerea unui scop unic 6 soluţionarea justă a cauzei civile# 0ceste scopuri se ating atunci c"nd!
printr6o totalitate de acţiuni procesuale "ntreprinse! se crează condiţii opti'e de a trece de la o &ază
la alta#
Procesul ciil "n totalitatea sa parcurge două stadii distincte %i anu'e- stadiul judecăţii %i
stadiul de e#ecutare silită.
15 stadiul judecăţii propriu6zise izează declan%area procesului ciil %i &inalizarea sa prin
pronunţarea unei 1otăr"ri /udecătore%ti de&initie %i ireoca(ile! stadiu cunoscut %i su( denu'irea de
cognitio?
19
%udecata! ca pri'ul stadiu al procesului ciil! cunoa%te 'ai 'ulte cicluri! care se
&inalizează prin e'iterea actelor de dispoziţie ale instanţelor de /udecată respectie %i anu'e-
15 /udecata "n &ond ="n pri'a instanţă5 6 &inalizată cu adoptarea unei 1otăr"ri!
25 /udecata "n apel 6 &inalizată cu adoptarea unei decizii?
25 /udecata "n recurs 6 &inalizată ca adoptarea unei decizii?
<5 /udecată "n reizuire 6 &inalizată cu adoptarea unei "n1eieri#
Cea 'ai 'are i'portanţă o are judecata în fond care izează intentarea procesului ciil %i
exa'inarea "n &ond a cauzei! &inalizată ca adoptarea unei 1otăr"ri# Celelalte cicluri nu pot exista "n
a&ara pri'ului#
)iecare din ciclu trece prin ur'ătoarele etape-
a5 intentarea =etapa scrisă "n care părţile "%i co'unică reciproc pretenţiile %i o(iecţiile5!
(5 pregătirea spre exa'inare!
c5 exa'inarea! ur'ată de deli(erări %i pronunţarea 1otăr"rii!
25 stadiul de e#ecutare silită izează declan%area procedurii de executare silită a 1otăr"rii
/udecătore%ti %i &inalizarea sa cu e&ectuarea ulti'ului act de executare! stadiu cunoscut %i su(
denu'irea de executio#
:xecutarea silită este procedura prin 'i/locirea căreia creditorul! titular al dreptului
recunoscut printr6o 1otăr"re /udecătorească sau printr6un alt titlu executoriu! constr"nge! cu
concursul organelor de stat co'petente pe de(itorul său! care nu6%i execută de (ună oie o(ligaţiile
care decurg dintr6un ase'enea titlu! de a le aduce la "ndeplinire "n 'od silit#
+tadiul de executare silită cuprinde! la r"ndul lui! 'ai 'ulte etape cu' ar &i-
15 e&ectuarea &or'alităţilor preala(ile %i necesare executării silite!
25 ur'ărirea (unurilor!
25 sec1estrarea %i "nzarea (unurilor!
<5 distri(uirea su'elor o(ţinute#
:ste i'portant de 'enţionat că parcurgerea tuturor &azelor procesului ciil nu este
necesară pentru exa'inarea unei cauze ciile# *upă părerea 'ai 'ultor autori! procesul ciil
constă din- &aze o(ligatorii %i &aze &acultatie#
Faza obligatorie a procesului civil este faza pe care inevitabil o parcurge orice cauză
civilă în cadrul desfăşurării procesului, indiferent de solicitarea participanţilor la proces#
)aze o(ligatorii ale procesului ciil s"nt-
15 intentarea procesului ciil =art# 7! 1996172 CPC5!
25 pregătirea cauzei pentru dez(aterile /udiciare =art# 17261$1 CPC5!
25 dez(aterile /udiciare =art#1$26227 CPC5!
<5 executarea (eneolă a 1otăr"rii /udecătore%ti#
Faza facultativă a procesului civil este faza pe care o poate parcurge e#aminarea unei
cauze, în dependenţă de solicitarea participanţilor la proces.
)aze &acultatie ale procesului ciil s"nt-
15 /udecarea "n apel =art# 2>7 6 2$9 CPC5!
25 /udecarea "n recurs =art# 2$7 6 <<> CPC5!
25 /udecarea "n reizuire =art# <<9 6 <>2 CPC5!
<5 executarea silită a 1otăr"rilor /udecătore%ti =Codul de executare al .,! Cartea I5#
17
TE3A II' PRINCIPIILE <UNDA3ENTALE ALE DREPTULUI PROCESUAL CIVIL
)' No6!unea 7! clas!2!carea 8r!nc!8!!lor dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
#' Pr!nc!8!!le organ!;a6!onal>2unc6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
+' Pr!nc!8!!le 2unc6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
(' Pr!nc!8!!le !nterna6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
)' No6!unea 7! clas!2!carea 8r!nc!8!!lor dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
4a &el ca %i la alte ra'uri de drept! dreptul procesual ciil este guernat nu nu'ai de
nor'e de drept! ci %i de anu'ite principii &unda'entale#
Noţiunea de principiu este de origine latină %i "n traducere "nsea'nă D(azăD! D"nceputD!
D&unda'entD# @in"nd cont de aceasta! prin noţiunea de principii ale dreptului procesual civil
"nţelege' acele dispoziţii de bază, idei fundamentale, care se conţin în legislaţia procesuală
civilă şi e#primă esenţa dreptului procesual civil#
0ceste dispoziţii de (ază trec ca un &ir ro%u prin toate instituţiile dreptului procesual ciil
%i deter'ină o ast&el de a%ezare a acestora ca să asigure adoptarea "n practică de către instanţele
/udecătore%ti a unor 1otăr"ri "nte'eiate %i legale %i respecti să asigure %i executarea lor# *e
ase'enea! "n dreptul procesual ciil rolul esenţial al principiilor este acela de a contribui la o mai
bună interpretare şi aplicare a textelor de lege! la o 'ai (ună "nţelegere a acestora#
.eie%ind din &aptul că principiile dreptului procesual ciil s"nt aplicate "n procesul de
"n&ăptuire a /ustiţiei ciile! adică de soluţionare %i exa'inare a cauzelor ciile! ele pot &i considerate
%i principii ale procesului ciil#
8rice principiu a unei ra'uri de drept trebuie să0şi găsească permanent reflectarea într0
o anumită normă de drept sau tre(uie să &ie a(stractizat reie%ind din acestea# *e alt&el! ideea sau
concepţia de drept care nu este "ntărită "ntr6o nor'ă de drept! ră'"ne a exista nu'ai "n do'eniul
%tiinţei dreptului# *atorită i'portanţei lor! unele principii ale dreptului procesual ciil se regăsesc "n
Constituţie! altele "n .egea cu privire la organizarea judecătorească sau .egea cu privire la
statutul judecătorului! precu' %i "n Codul de procedură ciilă# *e ase'enea! unele principii s"nt
consacrate %i "n dierse acte nor'atie internaţionale#
Principiile oricărei ra'uri de drept! inclusi ale dreptului procesual ciil! sînt legate între
ele %i constituie "n ansa'(lu un sistem /uridic concret! ci doar luate "'preună pot exprima esenţa
dreptului procesual civil ca ra'ură de drept %i a procesului ciil# 3ncălcarea unor principii poate
duce ineita(il la "ncălcarea altor principii# Pe de altă parte! unul sau 'ai 'ulte principii
"ndeplinesc &uncţia de garanţie a realizării altor principii#
+iste'ul principiilor dreptului procesual ciil constituie acel &unda'ent /uridic pe care se
ridică "ntrega ra'ură de drept# @in"nd cont de conţinutul principiilor este ela(orată "ntreaga
legislaţie procesuală#
3n literatura de specialitate s"nt eidenţiate c"tea criterii de clasi&icare a principiilor
dreptului procesual ciil#
15 *upă forţa juridică a actului normativ "n care s"nt consacrate! deose(i'-
a5 principii constituţionale!
(5 principii consacrate "n legislaţia procesuală ciilă#
25 *upă sfera de acţiune! deose(i'-
a5 principii generale de drept!
(5 principii intera'urale!
c5 principii ra'urale!
17
d5 principii instituţionale#
25 *upă obiectul de reglementare! deose(i'-
a5 principii organizaţional6&uncţionale 6 care deter'ină organizarea instanţelor de
/udecată %i procesul ciil conco'itent!
(5 principii &uncţionale 6 care regle'entează nu'ai actiitatea procesuală a instanţei de
/udecată %i a participanţilor la proces#
Ca o categorie aparte pot &i exa'inate principiile internaţionale ale dreptului procesual
ciil! aplica(ile "n cadrul exa'inării %i soluţionării litigiilor cu ele'ent de extraneitate#
#' Pr!nc!8!!le organ!;a6!onal>2unc6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
#') Pr!nc!8!ul =n2ă8tu!r!! 9ust!6!e! =n e?clus!:!tate de către !nstan6ele 9udecătore7t!'
+ediul 'ateriei-
0rt# 11< al Constituţiei- ,,justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele
judecătoreşti#.
0rt# 11> al Constituţiei- ,,justiţia se înfăptuieşte prin !urtea $upremă de %ustiţie, curţile
de apel şi judecătorii. 7entru anumite categorii de cauze pot funcţiona, potrivit legii, judecătorii
specializate. nfiinţarea de instanţe extraordinare este interzisă. ;rganizarea instanţelor
judecătoreşti, competenţa acestora şi procedura de judecată sînt stabilite prin legi organice.2
0rt# 1$ CPC- 1în cauzele civile, justiţia se înfăptuieşte potrivit reglementărilor legislaţiei
procedurale civile şi numai de către instanţele judecătoreşti şi de judecătorii ei, numiţi în funcţie în
modul stabilit de lege. !onstituirea de instanţe extraordinare este interzisă.2
0rt# 1 din 4egea cu priire la statutul /udecătorului- 1puterea judecătorească se exercită
numai prin instanţa judecătorească în persoana judecătorului, unicul purtător al acestei puteri.2
:senţa principiului- 6 justiţia se înfăptuieşte în e#clusivitate de către instanţele
judecătoreşti, legal constituite, în persoana judecătorilor numiţi.
:le'entele constitutie ale principiului s"nt ur'ătoarele-
6 caracterul exclusi al instanţelor de /udecată "n ceea ce prie%te "n&ăptuirea /ustiţiei!
6 interzicerea constituirii unor instanţe /udecătore%ti extraordinare!
6 prioritatea &or'ei /udiciare de apărare a drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanei
&aţă de alte &or'e!
6 "n&ăptuirea /ustiţiei "n persoana /udecătorilor nu'iţi "n &uncţie#
0st&el! instanţele /udecătore%ti! "n persoana /udecătorilor! "n&ăptuiesc /ustiţia pe cauzele
ciile prin exa'inarea %i soluţionarea acestora! con&or' co'petenţei atri(uite de lege %i "n strictă
con&or'itate cu nor'ele de procedură ciilă! după o procedură speci&ică doar instanţelor
/udecătore%ti#
Budecătorii s"nt persoanele inestite constituţional cu atri(uţii de "n&ăptuire a /ustiţiei! pe
care le execută pe (ază pro&esională# Instanţele /udecătore%ti se &or'ează pe (aza principiul
numirii judcătorilor în funcţie#
#'# Pr!nc!8!ul !nde8enden6e! 9udecătorulu! 7! su8uner!! lu! nu&a! leg!!'
+ediul 'ateriei-
0rt# 119 alin# 15 al Constituţiei- ,,judecătorii instanţelor judecătoreşti sînt independenţi,
imparţiali şi inamovibili, potrivit legii.2
0rt# 1 alin# 25 din 4egea cu priire la statutul /udecătorului- 1judecătorii instanţelor
judecătoreşti sînt independenţi, imparţiali şi inamovibili şi se supun numai legii.2
0rt# 20 alin# 25 CPC- Kla înfăptuirea justiţiei în cauzele civile, judecătorii sînt
independenţi şi se supun numai legii. ;rice imextiune în activitatea de judecată este inadmisibilă
şi atrage răspunderea prevăzută de lege.2
:senţa principiului- 6 judecătorii în activitatea lor sînt independenţi, imparţiali şi
inamovibili şi se supun numai legii.
1$
:le'entele constitutie ale principiului s"nt ur'ătoarele-
6 independenţa /udecătorului "n procesul exa'inării %i soluţionării unei cauze concrete
&aţă de opinia celorlalţi /udecători care &ac parte din co'pletul de /udecată =art# <7 CPC al .,5!
6 independenţa /udecătorului "n procesul exa'inării %i soluţionării unei cauze concrete
&aţă de concluziile date de participanţii la proces! indi&erent de statutul lor /uridic =art# 120 CPC al
.,5!
6 independenţa /udecătorului "n procesul exa'inării %i soluţionării unei cauze &aţă de
instanţele /udecătore%ti ierar1ic superioare!
6 independenţa /udecătorului "n procesul exa'inării %i soluţionării unei cauze &aţă de
organele puterii executie %i legislatie %i altor persoane sau organizaţii de drept pu(lic sau priat!
6 supunerea /udecătorului "n procesul exa'inării %i soluţionării unei cauze nu'ai legii#
Earanţiile de asigurare a independenţei /udecătorilor s"nt ur'ătoarele -
a5 procedura de "n&ăptuirii a /ustiţiei!
(5 procedura de nu'ire! suspendare! de'isie %i eli(erare din &uncţie a /udecătorilor!
c5 declararea iniola(ilităţii /udecătorului!
d5 inco'pati(ilitatea &uncţiei de /udecător cu exercitarea oricărei alte &uncţii retri(uite! cu
excepţia actiităţii didactice %i %tiinţi&ice!
e5 secretul deli(erărilor %i interzicerea de a cere diulgarea lui!
&5 sta(ilirea răspunderii pentru lipsa de respect &aţă de /udecată! /udecător %i pentru
i'extiune "n /udecarea cauzei!
g5 alocarea resurselor adecate pentru &uncţionarea siste'ului /udiciar! crearea de condiţii
organizatorice %i te1nice &aora(ile actiităţii instanţelor /udecătore%ti!
15 asigurarea 'aterială %i socială a /udecătorilor?
i5 alte 'ăsuri preăzute de lege#
#'+ Pr!nc!8!ul rolulu! d!r!gu!tor al 9udecătorulu! =n 8rocesul c!:!l'
+ediul 'ateriei-
0rt# $ CPC- Kinstanţei judecătoreşti îi revine un rol diriguitor în organizarea şi
desfăşurarea procesului, ale cărui limite şi al cărui conţinut sînt stabilite de prezentul cod şi de
alte legi.2
:senţa principiului- 6 în cadrul înfăptuirii justiţiei în cauzele civile, judecătorul are un
rol activ şi diriguitor în organizarea şi desfăşurarea procesului civil, contribuind la crearea
condiţiilor favorabile pentru e#ercitare de către participanţii la proces a drepturilor sale
procedurale şi crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări ale procesului.
:le'entele constitutie ale principiului s"nt ur'ătoarele-
15 crearea de către /udecător a condiţiilor &aora(ile pentru exercitare de către
participanţii la proces a drepturilor sale procedurale! prin "ndeplinirea ur'ătoarelor acţiuni-
6 explicarea participanţilor la proces a drepturilor %i o(ligaţiilor lor procedurale!
6 pre"nt"'pinarea asupra ur'ărilor pe care le poate produce exercitarea sau neexercitarea
actului de procedură concret!
6 acordarea spri/inului participanţilor la proces "n exercitarea drepturilor %i o(ligaţiilor lor
procedurale!
6 contri(uirea! la solicitarea participanţilor la proces! la procesul de colectare a pro(elor
care pot contri(ui la adoptarea unei 1otăr"ri legale %i "nte'eiate#
25 crearea de către /udecător a condiţiilor necesare (unei des&ă%urări ale procesului! prin
"ndeplinirea ur'ătoarelor acţiuni-
6 conducerea dez(aterilor /udiciare!
6 punerea "n discuţie participanţilor la proces oricăror "'pre/urări de &apt sau de drept!
6 e&ectuarea altor acţiuni preăzute de lege#
#'( Pr!nc!8!ul egal!tă6!! tuturor 8ersoanelor =n 2a6a leg!! 7! a 9ust!6!e!'
20
+ediul 'ateriei-
0rt# 19 al Constituţiei- Ktoţi cetăţenii 3epublicii 4oldova sînt egali în faţa legii şi a
autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.2
0rt# 22 al CPC- Kjustiţia în cauzele civile se înfăptuieşte pe principiul egalităţii tuturor
persoanelor, independent de cetăţenie, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex,
opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, serviciu, domiciliu, loc de naştere, precum şi al
egalităţii tuturor organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
subordonare, sediu şi de late circumstanţe#.
0rt# 7 din 4egea cu priire la organizarea /udecătorească- 1toţi cetăţenii 3.4. sînt egali în
faţa legii şi autorităţile judecătoreşti, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă
religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială, precum şi de alte
împrejurări.2
:senţa principiului- 6 în cadrul înfăptuirii justiţiei în cauzele civile toate persoanele
fizice şi juridice sînt egale în faţa legii şi instanţelor judecătoreşti.
:le'entele constitutie ale principiului s"nt ur'ătoarele-
15 egalitatea tuturor în faţa legii %i aplicarea uni&or'ă a legii! &ără de carea descri'inări!
25 egalitatea în faţa justiţiei-
a5 existenţa unui siste' /udiciar unic %i interdicţia "n&iinţării instanţelor /udecătore%ti
extraordinare!
(5 existenţa unei proceduri unice de exa'inare %i soluţionare a cauzelor ciile!
c5 existenţa unui statut /uridic procesual unic pentru toate categoriile de participanţi la
proces %i "nzestrarea lor cu acela%i nu'ăr de drepturi %i o(ligaţii procesuale#
25 acordarea regi'ului naţional cetăţenilor %i organizaţiilor străine!
<5 priilegiile procesuale ale persoanelor care (ene&iciază de i'unitatea răspunderii ciile
s"nt expres preăzute de lege %i tratatele internaţionale!
>5 existenţa unor &acilităţi procesuale! precu' scutirea sau e%alonarea plăţii taxei de stat!
asistenţă /uridică gratuită %#a#! nu constituie te'ei de discri'inare#
#'- Pr!nc!8!ul 8u1l!c!tă6!! 7ed!n6elor de 9udecată =n 8rocesulu! c!:!l'
+ediul 'ateriei-
0rt# 21 al Constituţiei- Korice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată
pînă cînd vinovăţa sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul
căruia i s0au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.2
0rt# 117 al Constituţiei- Kîn toate instanţele judecătoreşi şedinţele de judecată sînt
publice. %udecarea cauzelor în şedinţă înc-isă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu
respectarea tuturor regulilor de procedură.2
0rt# 10 al 4egii cu priire la organizarea /udecătorească- Kşedinţele de judecată sînt
publice. %udecarea cauzelor în şedinţă înc-isă se admite numai în cazurile stabilite prin lege, cu
respectarea procedurii.2
0rt# 22 al CPC- 1în toate instanţele şedinţele de judecată sînt publice#.
:senţa principiului- 6 în cadrul înfăptuirii justiţiei pe cauzele civile, în toate instanţele
judecătoreşti, şedinţele de judecată sînt publice.
:le'entele constitutie ale principiului s"nt ur'ătoarele-
6 pu(licitatea %edinţelor de /udecată pentru participanţii la proces! care o&eră posi(ilitatea
acestora de a participa ne'i/locit la /udecarea cauzei!
6 pu(licitatea %edinţelor de /udecată pentru pu(lic! care o&eră posi(ilitatea tuturor
persoanelor! care doresc să asiste la /udecarea cauzei! să o &acă!
6 excepţiile de la regula generală! %i anu'e des&ă%urarea procesului ciil "n %edinţă
înc-isă =secretă) poate aea loc nu'ai "n cazurile expres preăzute de lege#
21
ParticipanţLi la proces! precu' %i celelalte persoane prezente "n sala de %edinţe /udiciare
au o(ligaţia de a respecta ordinea sta(ilită pentru /udecarea cauzei! con&or' preederilor art# 1$>
CPC# *ez(aterea cauzei "n %edinţa de /udecată se des&ă%oară "n condiţii ce asigură actiitatea
nor'ală a instanţei %i a participanţilor la proces! con&or' preederilor art# 11 CPC# 3n %edinţa de
/udecată nu se ad'ite prezenţa 'inorilor "n "rstă de p"nă la 19 ani! dacă nu s"nt citaţi "n calitate de
participant la proces sau 'artor#
*es&ă%urarea procesului ciil "n %edinţă "nc1isă poate aea loc nu'ai "n scopul prote/ării
in&or'aţiei ce constituie secret de stat! taină co'ercială ori a unei alte in&or'aţii a cărei diulgare
este interzisă prin lege#
*es&ă%urarea procesului ciil! "n %edinţă "nc1isă! poate aea loc la dispoziţia instanţei de
/udecată! "n ederea preenirii diulgării unor in&or'aţii care se re&eră la aspectele inti'e ale ieţii!
care lezează onoarea! de'nitatea sau reputaţia pro&esională ori alte circu'stanţe care ar pre/udicia
interesele participanţilor la proces! ordinea pu(lică sau 'oralitatea# 3n acest sens instanţa e'ite o
"nc1eiere 'otiată# Şedinţa poate &i declarată "nc1isă pentru "ntregul proces sau nu'ai pentru
e&ectuarea unor anu'ite acte procedurale#
4a (aza acestei excepţii stau preederile art# 27 %i 20 al Constituţiei! care garantează
respectarea %i ocrotirea ieţii inti'e! &a'iliale %i priate! precu' %i secretul corespondenţei# Cu
toate acestea! /udecarea cauzei "n %edinţă "nc1isă se e&ectuiază cu respectarea tuturor regulilor de
procedură ciilă# 0ceastă excepţie nu se răs&r"nge asupra participanţilor la proces! %edinţa de
/udecată "nc1isă a"nd loc "n prezenţa acestora! iar "n caz de necesitate &iind posi(ilă %i participarea
'artorului! expertului! specialistului sau interpretului#
Hotăr"rile %edinţei "nc1ise se pronunţă pu(lic# 3n ederea păstrării con&idenţialităţii!
instanţa de /udecată preine partcipanţii la proces cu priire la răspunderea pe care o or purta "n
caz de diulgare a in&or'aţei o(ţinute "n cadrul procesului# 3n cazul dez(aterii cauzei "n %edinţă
"nc1isă! pot &i eli(erate unor alte persoane dec"t părţile copii de pe "nc1eieri! rapoarte de expertiză
sau declaraţii ale 'artorilor doar cu per'isiunea dată de pre%edintele instanţei de /udecată#
#', Pr!nc!8!ul l!&1!! de 8rocedură 7! garantarea dre8tulu! la !nter8ret'
+ediul 'ateriei-
0rt# 117 al Constituţiei- 1procedura judiciară se desfăşoară în limba moldovenească.
7ersoanele care nu posedă sau nu vorbesc limba moldovenească au dreptul de a lua cunoştinţă
de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă prin interpret. n condiţiile legii,
procedura judiciară se poate desfăşura şi într0o altă limbă acceptabilă persoanelor care participă
la proces.2
0rt# $ al 4egii cu priire la organizarea /udecătorească %i art# 2< CPC- 1judecarea
cauzelor în instanţele judecătoreşti se desfăşoară în limba moldovenească.2
:senţa principiului- 6 în cadrul înfăptuirii justiţiei pe cauzele civile, în toate instanţele
judecătoreşti, şedinţele de judecată se desfăşoară în limba de stat.
Persoanele interesate "n soluţionarea cauzei care nu posedă sau nu or(esc li'(a de stat
s"nt "n drept să ia cuno%tinţă cu 'aterialele dosarului %i să or(ească "n instanţă prin interpret#
Cotodată! există %i posi(ilitatea ca procesul să se des&ă%oare %i "ntr6o altă li'(ă accepta(ilă
pentru 'a/oritatea participanţilor la proces! "n acest sens instanţa adopt"nd o "nc1eiere# 3n ast&el de
cazuri! instanţa de /udecată e'ite o(ligatoriu 1otăr"rea %i "n li'(a de stat#
0ctele! procedurale care se "n'"nează participanţilor la proces se traduc! la solicitarea lor!
"n li'(a de stat sau "n li'(a la care ace%tea au recurs la proces#
+' Pr!nc!8!!le 2unc6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
+') Pr!nc!8!ul legal!tă6!! 8rocesulu! c!:!l'
+ediul 'ateriei-
0rticolele 2! 2! 12! 20 ale Codului de Procedură Ciilă#
22
0rt# > al 4egii cu priire la organizarea /udecătorească- Kjustiţia se înfăptuieşte în strictă
conformitate cu legislaţia. .egile altor state se aplică numai în modul prevăzut de legislaţia
3epublicii 4oldova.2.
Cer'enul DlegalitateD proine de la cu"ntul &rancez DlegaliteD %i presupune
caracterul la ceea ce este legal! adică con&or' legii# 4egalitatea "n procesul ciil reprezintă o
'odalitate de realizare principiului legalităţii! ca principiu general de drept! "n cadrul unui
do'eniu concret de actiitate al ieţii sociale#
:senţa principiului- 6 legalitatea constă în îndeplinirea e#actă, neabătută şi uniformă a
normelor de drept de către instanţa de judecată, de către toţi participanţii la proces şi persoanele
care contribuie la înfăptuirea justiţiei în cadrul e#aminării şi soluţionării cauzelor civile şi
e#ecutării !otărîrilor judecătoreşti.
Instanţa de /udecată nu nu'ai că "%i realizează actiitatea "n strictă con&or'itate cu legea!
dar o %i aplică ne'i/locit la soluţionarea cauzelor! resta(ilind ast&el legalitatea! care a &ost "ncălcată
odată cu lezarea unui drept sau interes al persoanei#
Codul de Procedură Ciilă conţine nu'eroase preederi cu priire la principiul legalităţii
"n procesul ciil %i anu'e art# 2! 2! 12! 12! 20! 22$! 272! <10! <<2 %#a#
.eie%ind din acestea! a' putea desprinde ur'ătoarele ele'entele constitutie ale acestui
principiu-
15 nor'ele de procedură ciilă se pot conţine nu'ai "n Constituţie! Codul de Procedură
Ciilă %i alte legi organice =art# 2 CPC5!
25 instanţele /udecătore%ti aplică nor'ele de procedură ciilă "n igoare la data /udecării
cauzei ciile =art# 2 CPC5!
25 pe l"ngă nor'ele de procedură! instanţele /udecătore%ti la soluţionarea cauzelor aplică
%i nor'e de drept 'aterial =art# 12 CPC5!
<5 aplicarea legislaţiei altor state de către instanţele /udecătore%ti ale .epu(licii ,oldoa
se aplică nu'ai "n cazurile %i "n 'odul preăzut de lege %i tratatele internaţionale la care este parte
=art# 12 CPC5!
>5 una dintre condiţiile de (ază ale 1otăr"rii /udecătore%ti! alături de te'einicie! este %i
legalitatea acesteia =art# 22$ CPC5! care poate &i eri&icată de către instanţele ierar1ic superioare pe
calea exercitării apelului %i recursului =art# 272! <10! <<2 CPC5!
95 la "n&ăptuirea /ustiţiei! /udecătorii s"nt independenţi %i se supun numai legii =art# 20
CPC5#
3nsă! principiul legalităţii nu este adresat doar instanţei de /udecată! ci tuturor su(iectelor
participante la raporturile procesuale ciile! inclusi participanţilor la proces %i persoanelor care
contri(uie la "n&ăptuirea /ustiţiei# 3ntre aceste su(iecte este sta(ilit un control reciproc! ast&el "nc"t
instanţa de /udecată eg1ează respectarea procedurii de către participanţii la proces! iar ace%tea din
ur'ă pot contesta acţiunile instanţei pe care le consideră ilegale#
+'# Pr!nc!8!ul d!s8on!1!l!tă6!!'
+ediul 'ateriei- art# 27 al CPC#
:senţa principiului- disponibilitatea în drepturi se afirmă în posibilitatea participanţilor
la proces, în primul rînd a părţilor, de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de
interesul legitim supus judecăţii, precum şi de a dispune de drepturile procedurale, de a alege
independent modalitatea şi mijloacele procedurale de apărare.
3n conţinutul său principiului disponi(ilităţii cuprinde o serie de drepturi procedurale %i
li(ertatea de a dispune de ele după propria opţiune# .eie%ind din acestea! a' putea desprinde
ur'ătoarele ele'entele constitutie ale acestui principiu-
15 existenţa unui şir întreg de drepturi procedurale şi egalitatea acestora pentru
categoriile respective de participanţi la proces =art# >9! 90! 9>! 97! 72 CPC5#
22
0st&el! pute' deose(i- dreptul de a introduce acţiunea ciilă! dreptul de a deter'ina
li'itele acţiunii sau ale apărării! dreptul de a renunţa la acţiune sau de la dreptul su(iecti! dreptul
de a recunoa%te pretenţiile din acţiune sau de a stinge litigiul printr6o tranzacţie! dreptul de a ataca
1otăr"rea /udecătorească! dreptul de a cere executarea silită a 1otăr"rii#
25 posibilitatea de a dispune liber de aceste drepturi procedurale#
0st&el! dreptul părţii interesate de a introduce acţiunea ciilă! se traduce prin aceea că
titularul dreptului este li(er să se adreseze sau nu /ustiţiei# 0st&el! intentarea procesului ciil din
o&iciu nu poate aea loc %i nici alte persoane! dec"t titularul dreptului su(iecti "ncălcat! nu poate
"nainta acţiunea! cu excepţia acţiunii o(lice! c"nd legea acordă terţelor persoane dreptul de a
introduce acţiuni ciile! precu' %i "n alte cazuri preăzute de lege =art#71 %i 72 CPC5# Prin esenţa
sa! principiul disponi(ilităţii este opus principiului o&icialităţii! care este speci&ic procesului penal#
*reptul de a deter'ina li'itele acţiunii constă "n aceea că recla'antul &ixează "n cererea
sa de c1e'are "n /udecată li'itele %i o(iectul acţiunii# Instanţa nu poate depă%i li'itele acţiunii
&ixate! "n sensul de a6i acorda 'ai 'ult sau altcea dec"t a cerut# Con&or' art# 90 alin# <5 CPC!
instanţa /udecătorească nu este "n drept să 'odi&ice din o&iciu o(iectul sau te'eiul acţiunii#
*eter'inarea li'itelor apărării aparţine p"r"tului care este "n drept să ridice excepţii de
&ond sau de procedură! să6%i construiască apărări "n &apt sau "n drept! să introducă "n /udecată terţe
persoane#
.ecla'antul poate renunţa oric"nd la /udecată! iar p"r"tul poate recunoa%te "n tot sau "n
parte pretenţiile care au &ost "naintate# Cotodată! părţile oric"nd pot "nceta procesul prin "nc1eierea
unei tranzacţii de "'păcare =art# 90 %i 212 CPC5#
*isponi(ilitatea procesului ciil este deter'inată de caracterul dispoziti al ra'urilor de
drept priat %i con&eră o autono'ie su(iectelor raportului 'aterial litigios "n cadrul procesului ciil!
"nzestr"ndu6i cu dreptul la iniţiatiă# 0st&el! disponi(ilitatea "n drepturi procedurale deter'ină
eoluţia %i continuitatea procesului ciil# *isponi(ilitatea se răs&r"nge asupra tuturor &azelor
procesului ciil#
3n toate cazurile! "nsă! disponi(ilitatea procesuală se realizează su( controlul instanţei
/udecătore%ti# .olul acti al instanţei i'plică %i o(ligaţia de a sta(ili dacă actele de dispoziţie ale
părţilor nu s6au &ăcut "n ederea unor scopuri ilicite! dacă părţile au capacitate de dispoziţie! precu'
%i dacă consi'ţă'"ntul a &ost dat "n 'od legal# Potriit art# 27 alin# 25 CPC! instanţa nu a ad'ite
dispunerea de un drept sau &olosirea 'odalităţii de apărare de către un participant! dacă aceste acte
contrain legii sau "ncalcă drepturile ori interesele legiti'e ale unei persoane#
+'+ Pr!nc!8!ul contrad!ctor!al!tă6!! 7! egal!tă6!! =n dre8tur! 8rocedurale ale 8ăr6!lor'
+ediul 'ateriei- art# 29 al CPC#
:senţa principiului- procesul civil este organizat astfel încît părţile şi ceilalţi participanţi
la proces dispun de posibilitatea de a-şi formula, argumenta şi dovedi poziţia în proces, de a
alege modalităţile şi mijloacele susţinerii ei independent de instanţă, de alte organe şi persoane,
de a-şi e#pune opinia asupra oricărei probleme de fapt şi de drept care are legătură cu cauza şi
de a-şi e#pune punctul de vedere asupra iniţiativelor instanţei de judecată.
:le'entele constitutie ale acestui principiu s"nt-
15 posi(ilitatea participanţilor la proces de a6%i &or'ula %i susţine poziţia "n proces!
25 independenţa participanţilor la proces &aţă de instanţa de /udecată! precu' %i de alte
persoane de drept pu(lic sau priat!
25 posi(ilitatea de expunere de către participanţii la proces a opiniei cu priire la toate
pro(le'ele de &apt %i de drept care au legătură cu cauza %i asupra iniţiatielor instanţei de /udecată!
<5 păstrarea i'parţialităţii %i o(iectiităţii de către instanţa de /udecată %i crearea
condiţiilor prielnice de către aceasta "n ederea realizării drepturilor %i o(ligaţiilor procedurale ale
participanţilor la proces!
>5 egalitatea părţilor "n drepturi %i o(ligaţii procedurale#
2<
0cest principiu este ia(il "n toate stadiile %i &azele procesului ciil! except"nd etapa
deli(erării %i pronunţării 1otăr"rii# 3n &azele &acultatie ale procesului acest principiu! de ase'enea!
este prezent# Contradictorialitatea reprezintă trăsătura de (ază a procedurilor contencioase %i
lipse%te "n cazul procedurilor necontencioase# 3nsă! &aza de (ază a procesului ciil! "n care principiul
contradictorialităţii "%i des&ă%oară potenţialul la 'axi' constituie &aza dez(aterilor /udiciare#
3n opinia pro&# Criu%niIo! dacă principiul disponi(ilităţii se re&eră 'ai 'ult la obiectul
litigiului! atunci principiul contradictorialităţii se re&eră la procesul de probaţiune#
Condiţiile realizării acestui principiu s"nt-
a5 egalitatea părţilor "n drepturi %i o(ligaţii procesuale =art# 29 alin# < CPC5# :galitatea
părţilor "n drepturile procedurale este garantată prin lege %i se asigură de către instanţă prin crearea
posi(ilităţilor egale! su&iciente %i adecate de &olosire a tuturor 'i/loacelor procedurale pentru
susţinerea poziţiei asupra circu'stanţelor de &apt %i de drept! ast&el "nc"t nici una din părţi să nu &ie
de&aorizată#
(5 citarea regulată a participanţilor la proces =art# 1$2 CPC5# Budecarea cauzelor are loc "n
%edinţa de /udecată cu "n%tiinţarea o(ligatorie a participanţilor la proces priind locul! data %i ora
%edinţei de /udecată sau de e&ectuare a anu'itor acte de procedură# 3n ederea realizării acestei
condiţii! procesul poate &i a'"nat =art# 20> CPC5 sau suspendat =art# 2906291 CPC5#
c5 te'einicia 1otăr"rii pronunţate poate &i (azată nu'ai pe circu'stanţele de &apt %i de drept
care au &ost constatate ne'i/locit de către instanţă! "n %edinţa de /udecată! "n (aza pro(elor care au
&ost prezentate %i apreciate de către participanţii la proces =art# 22$ CPC5#
d5 repartizarea sarcinii pro(aţiunii =art# 117 CPC5# )iecare parte "n proces tre(uie să
doedească circu'stanţele pe care le inocă drept te'ei al pretenţiilor %i o(iecţiilor sale! dacă legea
nu dispune alt&el#
e5 pu(licitatea iniţiatielor %i tuturor acţiunilor procesuale ale instanţei de /udecată! care
"nainte de a &i realizate tre(uie să &ie propuse spre discuţie participanţilor la proces# Pre%edintele
%edinţei de /udecată dă explicaţii asupra acţiunilor sale! iar o(iecţiile "'potria acestor acte se
conse'nează "n procesul6er(al al %edinţei de /udecată =art# 1$< alin# 2 CPC5#
&5 ordinea de petrecere a dez(aterilor /udiciare- art# 212 CPC 6 explicaţiile participanţilor la
proces! art# 219 alin# 25 CPC 6 audierea 'artorului! art# 222 CPC 6 cercetarea "nscrisurilor! art# 22<
CPC 6 prezentarea pro(elor 'ateriale! art# 227 CPC 6 cercetarea concluziilor expertului! art# 221
CPC 6 cercetarea concluziilor date de autorităţile pu(lice! art# 222 CPC 6 susţinerilor orale! art# 222
CPC 6 dreptul la replică! toate acestea a"nd un caracter contradictoriu#
+'( Pr!nc!8!ul oral!tă6!! de;1ater!lor 9ud!c!are'
+ediul 'ateriei- art# 2> al CPC#
:senţa principiului- dezbaterile judicare se desfăşoară oral.
Principiul oralităţii dez(aterilor /udiciare este co'ple'entar principiului pu(licităţii %i
asigură e&icienţa principiului contradictorialităţii %i ne'i/locirii# *upă pro&# I# *eleanu el este regula
"n procedura contencioasă %i excepţia "n cea necontencioasă#
3n realitate procesul ciil se des&ă%oară graţie unei si'(ioze dintre &or'a orală %i cea
scrisă de exercitare a drepturilor %i o(ligaţiilor procesuale#
8ralitatea este regula generală! iar &or'a scrisă este o(ligatorie doar "n cazurile preăzute
de legea procesuală#
Con&or' art# 2> CPC dez(aterile /udiciare se des&ă%oară oral#
Pre%edintele %edinţei de /udecată desc1ide %edinţa %i anunţă procesul care se a /udeca
=art#1$7 CPC5! "'preună cu gre&ierul eri&ică prezenţa la proces =art# 1$7 CPC5! explică drepturile
%i o(ligaţiile interpretului =art#1$$ CPC5! ale participanţilor la proces =art# 202 CPC5! soluţionează
cererile %i de'ersurile participanţilor la proces după ascultarea opiniilor celorlalţi participanţi =art#
202 CPC5#
2>
,artorii &ac depoziţii "n &or'ă orală! de%i au dreptul să se &olosească de "nse'nări care se
anexează la dosar =art# 217 CPC5# *acă depoziţiile 'artorilor au &ost o(ţinute ca ur'are a unei
delegaţii /udiciare sau "n ur'a asigurării pro(elor! atunci acestora li se dă citirii "n %edinţa de
/udecată =art# 221 CPC5#
:xistă "n cadrul procesului ciil exigenţa &or'ei scrise re&eritoare la cererea de c1e'are
"n /udecată =art#199 CPC5! "nscrisuri =art#127CPC5! raportul de expertiză =art# 1>7 CPC5! 1otăr"rea
/udecătorească =art# 2<1 CPC5# 3nsă! acestora li se dau citirii "n %edinţă# Cererile de apel! recurs!
reizuire! tranzacţiile de "'păcare! de ase'enea! se per&ectează "n &or'ă scrisă#
Unele acţiuni procesuale se pot exercita at"t "n &or'ă orală! c"t %i "n scris# *e exe'plu!
"naintarea de'ersurilor %i o(iecţiilor la acestea# 3'puternicirile reprezentantului se pot atesta %i prin
declaraţie orală dată "n /udecată de către reprezentat =art# 70 alin#75 CPC5! c"t %i "n (aza unui "nscris
=procură5#
Pentru &iecare %edinţă de /udecată "n pri'a instanţă %i "n instanţa de apel! precu' %i pentru
&iecare acţiune procesuală "ntreprinsă "n a&ara %edinţei se "nc1eie un proces6er(al "n scris =art# 272!
27>! cap# FFI al CPC5#
+'- Pr!nc!8!ul ne&!9loc!r!! de;1ater!lor 9ud!c!are'
+ediul 'ateriei- art# 2> CPC#
:senţa principiului- în cadrul e#aminării şi soluţionării cauzelor civile judecătorul
trebuie să cerceteze direct şi nemijlocit probele şi să emită !otărîrea numai în temeiul
circumstanţelor constate şi al probelor cercetate şi verificate în şedinţa de judecată.
Principiul ne'i/locirii con&eră instanţei dreptul %i totodată o(ligaţia de a cerceta "n 'od
ne'i/locit %i ne'ediat toate ele'entele care se i'pun a &i analizate pentru soluţionarea "n corectă!
legală %i te'einică a cauzei deduse /udecăţii#
:le'entele constitutie ale principiului s"nt-
15 exa'inarea directă %i nemijlocită a pro(elor de către judecător#
Con&or' art# 120 CPC! instanţa apreciază pro(ele după inti'a ei coningere! (azată pe
cercetarea 'ultiaspectuală! co'pletă! nepărtinitoare %i nemijlocită a tuturor pro(elor din dosar "n
ansa'(lu %i interconexiunea lor# Ca rezultat al aprecierii pro(elor! instanţa este o(ligată să re&lecte
"n 1otăr"re 'otiele concluziilor sale priind ad'iterea unor pro(e! precu' %i argu'entarea
pre&erinţei unor pro(e &aţă de alta# 0st&el! pentru a6%i putea &or'a propria coningere /udecătorul
tre(uie să analizeze personal! "n 'od direct %i nemijlocit de ni'eni toate pro(ele#
25 exa'inarea pro(elor %i realizarea altor acte de procedură nu'ai în cadrul şedinţei de
judecată#
Con&or' art# 1$2 CPC! /udecarea cauzelor ciile are loc "n %edinţa de /udecată # 4a ora
/udecării cauzei! pre%edintele anunţă desc1iderea %edinţei de /udecată %i procesul care se a /udeca
=art# 1$7 CPC5! iar după pronunţarea 1otăr"rii! pre%edintele %edinţei o declară "nc1isă =art# 227 alin#
< CPC5# Coate actele de procedură ale instanţei de /udecată %i ale participanţilor la proces! pentru a
produce e&ecte /uridice! tre(uie să &ie realizate doar "n cadrul acestui interal de ti'p! adică "n
cadrul %edinţei de /udecată# Pe parcursul derulării procesului! %edinţa de /udecată poate &i "ntreruptă!
iar apoi reluată# )aptul desc1iderii! "ntreruperii! reluării %i "nc1iderii %edinţei de /udecată este
conse'nat o(ligatoriu "n procesul6er(al al %edinţei de /udecată# Con&or' art# 272 CPC! pentru
&iecare %edinţă de /udecată "n pri'a instanţă %i "n instanţa de apel! precu' %i pentru &iecare act de
procedură "ndeplinit "n a&ara %edinţei =de exe'plu- audierea 'artorului la locul a&lării lui5! se
"nc1eie proces6er(al! "n care se indică 'o'entele esenţiale ale dez(aterii cauzei#
25 des&ă%urarea dez(aterilor /udiciare "n &aţa aceluia%i co'plet de /udecată#
@in"nd cont de pri'ele două ele'ente! din care a' dedus că cercetarea tre(uie să ai(ă loc
"n %edinţa de /udecată! ne'i/locit de către de către /udecătorul sau /udecătorii care ur'ează să ia
1otăr"rea! co'ponenţa co'pletului de /udecată tre(uie să ră'"nă nesc1i'(ată pe parcursul
29
exa'inării cauzei# 0st&el! "n cazul "nlocuirii unui /udecător "n ti'pul /udecării cauzei! dez(aterile se
reiau de la "nceput =art# 2> alin# 2 CPC5#
.ealizarea acestui principiu cunoa%te unele excepţii-
15 delegaţiile /udecătore%ti =art# 12>6129 CPC5#
3n cazul necesităţii de a aduna pro(e ori de a "n'"na acte /udiciare "ntr6un alt ora%!
'unicipiu au raion! instanţa care /udecă pricina poate da instanţei respectie! "n (aza unei "nc1eieri!
o delegaţie pentru e&ectuarea actului de procedură respecti =de exe'plu- audierea 'artorului5#
*elegaţia /udecătorească se "ndepline%te "n %edinţa de /udecată con&or' regulilor
generale! iar procesele6er(ale %i pro(ele adunate "n legătură cu "ndeplinirea delegaţiei se re'it
instanţei care /udecă pricina#
25 asigurarea pro(elor =art# 127612$ CPC5#
Participanţii la proces interesaţi să preină dispariţia ori i'posi(ilitatea ad'inistrării "n
iitor a unei pro(e utile pentru doedirea pretenţiilor pot solicita instanţei /udecătore%ti asigurarea
=conserarea5 pro(elor# 0sigurarea pro(elor "nainte de intentarea procesului se e&ectuiază de către
notari sau persoane o&iciale ale 'isiunilor diplo'atice#
Procesele er(ale %i pro(ele adunate "n legătură cu asigurarea pro(elor se re'it instanţei
care /udecă pricina#
25 stră'utarea cauzei =art# <2 CPC5#
3n cazul "n care are loc stră'utarea cauzei de la o instanţă la alta! din 'otiile speci&icate
"n lege! actele procedurale! "ndeplinite de instanţa care a intentat procesul anterior stră'utării
cauzei! produc e&ecte /uridice "n 'ăsura "n care noua instanţă consideră că nu este necesară
'odi&icarea lor#
(' Pr!nc!8!!le !nterna6!onale ale dre8tulu! 8rocesual c!:!l'
3n cadrul raporturilor /uridice de drept priat cu ele'ent de extraneitate se pot ii litigii!
care a/ung a &i exa'inate "n &aţa instanţelor /udecătore%ti sau ar(itra/# 0ceste litigii ar putea &i
nu'ite litigii civile cu element internaţional (străin)# Pro(le'e de drept procesul ciil "n legătură
cu litigiul ciil cu ele'ent de extraneitate ţin de-
a5 co'petenţa "n dreptul internaţional priat 6 izează deter'inarea instanţei co'petente
a soluţiona litigiul!
(5 procedura aplica(ilă 6 izează deter'inarea legii procedurale aplica(ile =a cărui stat
anu'e5!
c5 e&ectele 1otăr"rilor /udecătore%ti sau ar(itrale străine#
3n ederea soluţionării acestor pro(le'e de drept procesual ciil internaţional! s"nt
aplica(ile ur'ătoarele principii-
(') Pr!nc!8!ul 8r!or!tă6!! contractelor 7! con:en6!!lor !nterna6!onale'
+ediul 'ateriei-
0rt#27 din Conenţia cu priire la dreptul tratatelor?
0rt# < al Constituţiei- 1dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului la care 3epublica 4oldova este parte şi legile ei interne,
prioritate au reglementările internaţionale.2
0rt# 2 alin# 25 CPC- 1dacă prin tratatul internaţional la care 3epublica 4oldova este
parte sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute de legislaţia procesuală civilă a 3epublicii
4oldova, se aplică normele tratatului internaţional, dacă din acestea nu rezultă că pentru
aplicarea lor este necesară adoptarea unei legi naţionale.2
:senţa principiului- dacă prin tratatul internaţiona,l la care &epublica Moldova este
parte, sînt stabilite alte norme decît cele prevăzute de legislaţia procesuală civilă a &epublicii
Moldova, se aplică normele tratatului internaţional dacă din acestea nu rezultă că pentru
aplicarea lor este necesară adoptarea unei legi naţionale'
27
('# Pr!nc!8!ul acordăr!! reg!&ulu! na6!onal stră!n!lor'
+ediul 'ateriei-
0rt# <>< CPC 1cetăţenii străini şi apatrizii, organizaţiile străine şi cele internaţionale
beneficiază în faţa instanţelor de judecată ale 3epublicii 4oldova de aceleaşi drepturi şi au
aceleaşi obligaţii ca şi cetăţenii şi organizaţiile 3epublicii 4oldova în condiţiile legii.2
:senţa principiului- persoanele străine şi apatrizii se bucură în procesul civil de
egalitatea în drepturi şi obligaţii procesuale cu persoanele din statul respectiv#
Persoanele străine sau apatride nu pot dispune de carea drepturi sau o(ligaţii procedurale
supli'entare# 0st&el! recla'antul străin nu poate &i o(ligat să depună cauţiune sau o altă garanţie
din 'otiul că este persoană străină sau că nu are do'iciliu sau sediu "n .epu(lica ,oldoa# 8
soluţie ase'ănătoare cunoa%te dreptul (ulgar %i al ţărilor ex6soietice# Cele 'ai 'ulte siste'e de
drept preăd! "nsă! existenţa cauţiunii =de exe'plu- cel &rancez! ger'an! englez! ungar! polonez!
ce15# Conenţia de la Haga din 1$>< cu privire la procedura civilă preede că! s"nt scutiţi de
cauţiune nu'ai cetăţenii statelor! părţi contractante! deci pe (ază de reciprocitate#
Cotodată! con&or' art# <>< alin# 25 CPC! .epu(lica ,oldoa poate sta(ili retorsiunea &aţă
de persoanele statelor "n care există restricţii ale drepturilor procedurale ale cetăţenilor %i
organizaţiilor din .epu(lica ,oldoa#
('+ Pr!nc!8!ul !&un!tă6!! 9ud!c!are a statelor stră!ne 7! organ!;a6!!lor !nterna6!onale'
+ediul 'ateriei- <>7 CPC#
:senţa principiului- antrenarea în procesul civil, în calitate de pîrît sau intervenient, a
unui stat străin poate avea loc numai cu consimţămîntul organelor competente ale satului sau
organizaţiei respective, dacă legea naţională sau tratatul internaţional la care &epublica
Moldova este parte nu prevede altfel.
3n cauzele ciile! organizaţiile internaţionale %i reprezentanţii diplo'atici ai statelor
străine cad su( incidenţa /urisdicţiei instanţelor /udecătore%ti din .epu(lica ,oldoa! "n li'itele
sta(ilite de tratatele internaţionale %i de legile naţionale#
('( Pr!nc!8!ul res8ectăr!! 9ur!sd!c6!e! !nstan6elor 9udecătore7t! stră!ne'
+ediul 'ateriei- <>$6<92 CPC#
:senţa principiului- în măsura în care legile unui stat nu atribuie competenţa în
dreptul internaţional privat instanţelor sale, înseamnă că în mod indirect recunosc o asemenea
competenţă instanţelor altui stat.
Nor'ele care deter'ină co'petenţa "n dreptul internaţional priat nu regle'entează
expres co'petenţa sau inco'petenţa instanţelor /udecătore%ti străine# Co'petenţa "n dreptul
internaţional priat ce aparţine unui stat anu'e se deter'ină de legile acestuia %i nu de legile altui
stat =ezi art# <90 %i <91 CPC5# 3n 'ăsura "n care legea .epu(lica ,oldoa nu atri(uie co'petenţa
"n dreptul internaţional priat instanţelor sale! "nsea'nă că "n 'od indirect recunoa%te o ase'enea
co'petenţă instanţelor altui stat# Şi iners! dacă o instanţă /udecătorească străină se declară
neco'petentă a soluţiona cererea "naintată de un cetăţean a .epu(licii ,oldoa! acesta o poate
depune la instanţa /udecătorească co'petentă din .epu(lica ,oldoa =art# <90 alin# 2 CPC5#
*e ase'enea! "n legislaţia procesuală 'ai este cons&inţită %i regulă nestrămutării locului
de examinare a cauzei! ast&el "nc"t! pricina pe care instanţa de /udecată din .epu(lica ,oldoa a
reţinut6o spre /udecare! cu respectarea nor'elor de co'petenţă! tre(uie să &ie exa'inată de această
instanţă "n &ond c1iar dacă ulterior! "n legătură cu sc1i'(area cetăţeniei! do'iciliului! sediului
părţilor! pricina a deenit co'petentă unei instanţe /udecătore%ti străine =art# <92 CPC5#
*e ase'enea! instanţa /udecătorească din .epu(lica ,oldoa re&uză să pri'ească
cererea spre exa'inare sau dispune "ncetarea procesului pornit "n cazul "n care se constată că există
o 1otăr"re dată "n litigiul dintre acelea%i părţi! cu priire la acelea%i pretenţii %i "n (aza acelora%i
te'eiuri! de către o instanţă /udecătorească dintr6un alt stat cu care .epu(lica ,oldoa are "nc1eiat
un acord internaţional cu priire la recunoa%terea %i executarea 1otăr"rilor#
27
Nerespectarea /urisdicţiei instanţelor /udecătore%ti a unui stat constituie un te'ei de re&uz
de a recunoa%te %i "ncuiinţa executarea silită a 1otăr"rii /udecătore%ti străine pe teritoriul statului
respecti =art# <71 alin# 1 lit# =c5 CPC5#
*eter'inarea instanţei de /udecată co'petente in&luenţează "n 'od direct %i legea
procedurală aplica(ilă la exa'inarea %i soluţionare cauzei#
('- Pr!nc!8!ul leg!! 2orulu! =n &ater!e de 8rocedură (le# processualis fori '
+ediul 'ateriei- <>7 CPC#
:senţa principiului- în materie de procedură civilă este aplicabilă legea forului (legea
ţării în care se judecă cauza.
Procedura de exa'inare %i soluţionare a cauzelor cu ele'ent de extranietate %i procedura
executării silite este preazut de legea ţării unde se /udecă pricina sau se &ace executarea! c1iar dacă
una din părţi este străină# 0st&el! legea &orului este legea locului de /udecare a cauzei %i de executare
a 1otăr"rii /udecătore%ti#
(', Pr!nc!8!ul e?e@uatur>ulu! Aotăr=r!lor 9udecătore7t! stră!ne'
+ediul 'ateriei- <99 CPC#
:senţa principiului- pentru ca o !otărîre judecătorească străină să dispună de forţa
e#ecutorie şi autoritatea de lucru judecat, întocmai ca o !otărîre dată de o instanţă
judecătorească naţională, este nevoie ca aceasta să treacă procedura de recunoaştere şi
încuviinţarea a e#ecutării silite (e#e'uatur.
8 1otăr"re /udecătorească străină nu poate aea e&icacitatea "n acelea%i condiţii ca %i o
1otăr"re dată de o instanţă naţională# 8 1otăr"re /udecătorească străină nu poate dispune de &orţa
executorie %i autoritate de lucru /udecat! deoarece se opune sueranităţii statului! pe al cărui teritoriu
se inocă acea 1otăr"re# )or'ula executorie este ordinul dat de instanţa de /udecată organelor de
executare silită! de a aduce le "ndeplinire dispozitiul 1otăr"rii# 3n acest &el este pusă "n 'i%care &orţa
de constr"ngere a statului pentru realizarea /ustiţiei! "nsă! această &oţă de constr"ngere nu se poate
realiza dec"t pe teritoriul statului care o exercită! iar organele de executare silită ale unui stat nu se
pot supune ordinului dat de instanţa altui stat# .aţiunea acestei soluţii se găse%te "n unul dintre
principiile dreptului internaţional pu(lic %i nu'e 6 principiul suveranităţii statelor# *e aceea! &orţa
executorie a unei 1otăr"ri /udecătore%ti are un caracter strict teritorial! iar pentru ca o 1otăr"re
/udecătorească străină să dispună de &orţă executorie "n toc'ai ca %i o 1otăr"re proprie a statului pe
teritoriul căreia se a executa este neoie de a o(ţine exe<uatur0ul#
(#e'uatur-ul este procedura judiciară în cadrul căreia, în urma controlului e#ercitat
asupra !otărîrii judecătoreşti străine de către instanţa de judecată pe teritoriul căruia se cere
e#ecutarea, !otărîrea judecătorească străină este declarată e#ecutorie.
:xecuatur6ul are un o(iect du(lu-
15 acordă 1otăr"rii /udecătore%ti străine autoritatea de lucru judecat!
25 acordă 1otăr"rii /udecătore%ti străine forţa executorie#
0ceste două e&ecte se do("ndesc "n te'eiul 1otăr"rii de exeMuatur ="nc1eierea de
"ncuiinţare a executării silite! adoptată con&or' art# <70 alin# 2 CPC5! prin care se recunoa%te
e&icacitatea 1otăr"rii /udecătore%ti străine#
('% Pr!nc!8!ul rec!8roc!tă6!! =n acordarea as!sten6e! 9ur!d!ce'
Prin regi'ul reciprocităţii se "nţelege că anu'ite drepturi s"nt acordate străinilor nu'ai "n
'ăsura "n care %i statul străin asigură un trata'ent identic cetăţenilor no%tri a&laţi "n ţările cărora le
aparţin străinii! 'oti pentru care această &or'ă contri(uie la asigurarea egalităţii "n drepturi a
statelor %i a cetăţenilor săi#
Condiţia reciprocităţii nu tre(uie priită ca o atingere adusă trata'entului egal recunoscut
de lege părţilor "n proces! ci di'potriă ca o con&ir'are a acestui trata'ent egal! căci ar &i de
ne"nţeles ca străinul să se (ucure "n &aţa instanţelor noastre de acelea%i drepturi ca %i cetăţenii
2$
.epu(licii ,oldoa! "n ti'p ce ace%tia ar &i supu%i unor dispoziţii discri'inatorii "n &a%a instanţelor
din statul căruia "i aparţine străinul#
.egi'ul reciprocităţii poate &i priit su(iect două aspecte-
15 reciprocitate materială, c"nd cele două state acordă străinilor acelea%i drepturi#
25 reciprocitate formală, c"nd &iecare stat acordă străinilor drepturile preăzute "n legislaţia
sa# +e aplică! de regulă! &aţă de statele cu siste'e social6politice di&erite#
Potriit art# <>< alin# 25 CPC! .epu(lica ,oldoa poate sta(ili retorsiunea &aţă de
persoanele statelor "n care există restricţii ale drepturilor procesuale ale cetăţenilor .epu(licii
,oldoa#
Principiu reciprocităţii are o i'portanţă 'ai 'are atunci c"nd lipse%te un tratat (ilateral
"nc1eiat "ntre două state "n 'aterie de asistenţă /uridică! acţiunile procedurale &iind realizate "n (aza
reciprocităţii! adică con&or' regulii 2fii bun cu cel ce este bun cu tine şi fii rău cu cel ce este rău cu
tine2#
20
TE3A III' RAPORTURILE JURIDICE PROCESUALE CIVILE'
)' No6!unea" 8art!cular!tă6!le" 8re&!sele 7! structura ra8ortur!lor 9ur!d!ce 8rocesuale
c!:!le'
#' Instan6a de 9udecată > su1!ect o1l!gator!u al ra8ortur!lor 9ur!d!ce 8rocesuale c!:!le'
+' Part!c!8an6!! la 8roces 7! 8ersoanele care contr!1u!e la =n2ă8tu!rea 9ust!6!e!'
)' No6!unea" 8art!cular!tă6!le" 8re&!sele 7! structura ra8ortur!lor 9ur!d!ce
8rocesuale c!:!le'
3n procesul exa'inării %i soluţionării cauzelor ciile! "ntre instanţa de /udecată %i su(iectele
participante la proces se sta(ilesc un %ir "ntreg de relaţii sociale# 0ceste relaţii s"nt regle'entate de
nor'ele de procedură ciilă %i se nu'esc raporturi procesual ciile#
&aportul juridic procesual civil reprezintă relaţia socială, reglementată de normele de
procedură civilă, stabilită între instanţa de judecată, pe de o parte şi participanţii la proces, pe de
altă parte, în legătură cu e#aminarea şi soluţionarea cauzelor civile şi e#ecutarea !otărîrilor
judecătoreşti.
Procesul ciil reprezintă o actiitate! constituită din acţiunile procesuale realizate de către
instanţa de /udecată %i participanţii la proces! reie%ind din drepturile %i o(ligaţiile procesuale de care
dispun! precu' %i dintr6o 'ultitudine de raporturi procesuale ciile care apar! se 'odi&ică %i se
sting odată cu realizarea acestor acţiuni#
.aporturile procesual ciile apar %i există pentru a asigura realizarea nor'ală a raporturilor
/uridice 'ateriale! de aceea ele poartă caracter protecţionist# .aporturile procesual ciile reprezintă
un anu'it gen de relaţii sociale sta(ilite "n cadrul unui do'eniu concret =procesul ciil5 %i dispun
de speci&icul său#
Particularităţile raporturilor procesuale ciile-
1# :xistenţa raporturilor procesuale ciile doar în formă juridică#
*acă unele raporturi 'ateriale =de exe'plu cele ciile sau &a'iliale5! pot exista indi&erent
de regle'entările /uridice! atunci raporturile procesuale nu pot exista "n lipsa unui suport nor'ati#
*e aceea! analogia "n cadrul dreptului procesual ciil aproape că nu există#
2# Prezenţa instanţei de /udecată ca subiect obligatoriu al raportului procesual ciil#
@in"nd cont de &aptul că raporturile procesuale ciile apar "n cadrul "n&ăptuirii /ustiţiei pe
cauzele ciile! iar /ustiţia este realizată "n exclusiitate de către instanţele /udecătore%ti! acestea din
ur'ă participă la toate raporturile procesuale ciile "n calitate de su(iect o(ligatoriu! indi&erent de
&aza procesului %i &elul de procedură# .aporturile procesuale ciile s"nt "ntotdeauna (ilaterale! or!
&iecare din su(iectele participante la proces interacţionează de sine stătător cu instanţa de /udecată#
2# )luralitatea de subiecte "n cadrul raporturilor procesuale ciile'
0lături de instanţa de /udecată! ca su(iecte ale raporturilor procesuale ciile participă un
nu'ăr 'are de participanţi la proces! care di&eră "n dependenţă de &elul de procedură %i
co'plexitatea cauzei /udecate# 0st&el! "n procedura contencioasă participă! "n pri'ul r"nd! părţile-
recla'antul %i p"r"tul! &iind posi(ilă %i instituţia coparticipării procesuale =art# 92 %i 92 CPC5! care! la
r"ndul lor! pot &i reprezentate de către reprezentanţi =art# 7>! 7$ CPC5! de ase'enea! pot intereni "n
proces %i persoane terţe =art# 9> %i 97 CPC5! precu' 'ai este posi(ilă %i participarea procurorului
=art# 71 CPC5 %i autorităţilor pu(lice =art# 7< CPC5# *e ase'enea! "n proces s"nt i'plicate %i un %ir
de persoane care contri(uie la "n&ăptuirea /ustiţiei- gre&ierul! interpretul! expertul! specialistul!
'artorul#
<# *nitatea %i uniformitatea raporturilor procesual ciile#
Coate raporturile procesual ciile care apar "ntre instanţa de /udecată %i participanţii la
proces au un o(iect co'un A cauza ciilă concretă a&lată pe rol sau raportul 'aterial litigios# *e
aceea nu pute' separa raporturile procesuale ciile dintre instanţă %i recla'ant! instanţă %i p"r"t!
21
instanţă %i interenienţi! instanţă %i reprezentanţi# )iecare dintre aceste raporturi cu o(iectul său
speci&ic &or'ează o parte din o(iectul unic al procesului ciil concret# Unitatea o(iectului
deter'ină %i unitatea scopului raporturilor procesual ciile A "n&ăptuirea /ustiţiei pe cauze ciile# 3n
acest scop procedura ciilă ur'ează să realizeze sarcinile preăzute de art# < CPC al .epu(licii
,oldoa- /udecarea /ustă! "n ter'en rezona(il a cauzelor ciile! consolidarea legalităţii %i ordinii de
drept! preenirea cazurilor de "ncălcare a legii#
Eraţie &aptului că o(iectul %i scopul raporturilor procesual ciile s"nt unice! acestea s"nt
o'ogene din punct de edere /uridic#
># +ntercone#iunea şi interdependenţa raporturilor procesual ciile#
Procesul ciil constă dintr6o 'ultitudine de raporturi relati independente! cu te'eiurile lor
de apariţie! su(iecte! conţinut %i o(iect propriu# Cotu%i acestea nu pot exista a(solut independent %i
separat unul de altul# 3n cadrul procesului ciil "ntotdeauna s"nt prezente o totalitate 'ini'ă de
raporturi procesuale! nu'ite faze ale procesului! care &or'ează un siste' speci&ic &iecărei cauze
concrete#
9# "aracterul autoritar al raporturilor procesual ciile#
+u(ordonarea prezentă "n cadrul procesului ciil! prezenţa instanţei de /udecată ca su(iect
o(ligatoriu al procesului! caracterul i'perati al unor nor'e de drept procesual ciil! toate acestea
con&ir'ă această particularitate#
7# "aracterul dinamic al raporturilor procesuale civile.
Procesul ciil este "n per'anentă 'i%care# 3n 'ăsura "n care procesul ciil este pornit %i ia
a'ploare! el trece dintr6o &ază "n alta! respect"ndu6le consecutiitatea# *e exe'plu! nu se poate
trece la &aza dez(aterilor /udiciare dacă nu s6au "ntreprins acţiunile de pregătire a cauzei# *ar se
poate trece la executarea 1otăr"rii! eit"nd anu'ite &aze ale procesului A cele &acultatie#
Nor(ind despre raporturi procesuale ciile la plural eident apare "ntre(area c"te raporturi
procesuale apar "n cazul exa'inării %i soluţionării unei cauze concrete# +"nte' de părerea că "n
cazul &iecărei cauze ciile concrete apare un singur raport procesual care are un caracter co'plex!
or! constă din 'ai 'ulte raporturi generate de exercitarea acţiunilor procesual ciile#
Unii autori! clasi&ică raporturile procesual ciile "n &uncţie de cercul su(iectelor %i aloarea
conţinutului pentru atingerea scopului principal al procesului ciil# 0st&el! deose(i'-
a5 raporturi procesuale principale 6 care apar "ntre instanţa de /udecată %i părţi!
(5 raporturi procesuale &acultatie 6 care apar "ntre instanţă %i celelalte su(iecte participante
la proces#
0pariţia unui raport /uridic procesual ciil este precedată de existenţa unor premise-
15 existenţa normelor de procedură ciilă#
3n lipsa nor'elor de procedură raporturi procesuale nu pot exista# Nor'a /uridică
reprezintă pre'isa generală care conturează "n a(stract &aptul /uridic! su(iectele! conţinutul %i
o(iectul raportului#
25 capacitatea juridică procesuală a su(iectelor participante la proces =art# >7! >7 CPC5#
25 producerea faptului juridic 6 care este "'pre/urarea preăzută "n ipoteza nor'e
/uridice! care realizată "n concret! are consecinţe /uridice! adică atrage după sine! apariţia!
'odi&icarea sau stingerea unui raport procesual ciil# 4a r"ndul lor! &aptele /uridice se "'part "n
eeni'ente %i acţiuni! "nsă pentru apariţia raportului procesual ciil au i'portanţă doar acţiunile#
+tructura raportului procesual ciil este alcătuită din trei ele'ente- su(iecte! conţinut %i
o(iect#
15 Su1!ectele ra8ortulu! 8rocesual c!:!l 6 adică titularii de drepturi %i o(ligaţii procesuale
ciile! pot &i clasi&icate "n trei grupuri distincte-
a5 instanţele /udecătore%ti 6 autorităţi de stat specializate "n e&ectuarea /ustiţiei!
(5 participanţii la proces!
c5 persoanele care contri(uie la "n&ăptuirea /ustiţiei#
22
25 Con6!nutul ra8ortulu! 8rocesual c!:!l este &or'at din drepturile %i o(ligaţiile
su(iectelor acestora# Nor'ele de drept procesual ciil sta(ilesc olu'ul drepturilor %i o(ligaţiilor
su(iectelor "n &uncţie de scopul participării %i de calitatea lor procesuală# Priitor la caracterul
corelati al drepturilor %i o(ligaţiilor ce &or'ează conţinutul raporturilor procesuale ciile! unii
autori s"nt de părerea că acesta lipse%te# *repturile procesuale s"nt exercitate ca rezultat al unor
'ani&estări unilaterale de oinţă %i acestora nu le corespunde o o(ligaţie i'pusă unui alt su(iect# +e
%tie că raporturile procesuale apar "ntre instanţă %i participanţi la proces# *repturile procesuale ale
părţilor sau ale instanţei de /udecată! de regulă! nu iau &or'a unei o(ligaţii pentru celălalt su(iect#
3ntruc"t drepturile %i o(ligaţiile procesuale nu pot &i realizate dec"t prin acţiuni procesuale!
doctrinarii s"nt de părerea că %i acţiunile procesuale &ac parte din conţinutul raporturilor procesuale#
25 O1!ectul ra8ortulu! 8rocesual c!:!l este conduita su(iectelor! care rezultă din
drepturilor %i o(ligaţiile lor procesuale! adică s"nt acţiunile procesuale propriu6zise "ntreprinse de
către instanţa de /udecată %i celelalte su(iecte#
#' Instan6a de 9udecată > su1!ect o1l!gator!u a ra8ortur!lor 8rocesuale c!:!le'
Instanţa de /udecată este principalul su(iect al raporturilor procesuale ciile# Instanţa
organizează %i diri/ează acţiunile celorlalte su(iecte! a"nd un rol diriguitor "n cadrul procesului
ciil#
Co'punerea instanţei! potriit legii! constituie o garanţie a i'parţialităţii acesteia# 3n acest
sens! instanţei de /udecată "i s"nt i'puse exigenţe de ordin cant!tat!: 7! cal!tat!:#
Exigenţele cantitative se re&eră la nu'ărul /udecătorilor din care se co'pune co'pletul de
/udecată care /udecă cauzele "n &ond! "n apel %i recurs# .eie%ind din preederile art# 21 CPC! pute'
eidenţia două 'odalităţi de /udecare a cauzelor ciile-
a5 /udecarea unipersonală =un singur /udecător5!
(5 /udecarea colegială =co'plet &or'at din 'ai 'ulţi /udecători5#
Con&or' art# <9 CPC cauzele se /udecă "n pri'ă instanţă de către un singur /udecător sau
de un co'plet din 2 /udecători# Pro(le'a /udecării colegiale a cauzei se exa'inează de către
pre%edintele sau icepre%edintele instanţei#
3n instanţă de apel! cauzele se /udecă de un co'plet co'pus din 2 /udecători! dintre care
unul este pre%edinte al %edinţei de /udecată#
Colegiul ciil %i de contencios ad'inistrati lărgit %i colegiul econo'ic lărgit al Curţii
+upre'e de Bustiţie /udecă recursurile "n co'ponenţa a > /udecători! dintre care unul este
pre%edinte al %edinţei de /udecată#
3n cadrul /udecării colegiale a cauzelor! con&or' art# <7 CPC! /udecătorii se (ucură de
drepturi egale "n soluţionarea pro(le'elor ce apar la exa'inarea cauzei %i e'iterea 1otăr"rii! iar
toate pro(le'ele care apar "n /udecată se soluţionează cu otul 'a/orităţii /udecătorilor# Nici un
/udecător nu are dreptul să se a(ţină de la ot# Pre%edintele %edinţei de /udecată otează ulti'ul#
Budecătorul care nu este de acord cu 1otăr"rea 'a/orităţii se'nează 1otăr"rea! dar este "n drept se
expună "n scris opinia separată! care se anexează la dosar! dar nu se cite%te "n %edinţa de /udecată#
Exigenţele calitative deter'ină cine poate %i respecti cine nu poate &ace parte din
co'pletul de /udecată la /udecarea unei cauze concrete# 3n legătură cu acestea! pot apărea incidente
procesuale cu priire la &or'area co'pletului de /udecată-
a5 inco'pati(ilitatea!
(5 a(ţinerea!
c5 recuzarea#
+ncompatibilitatea! "n sens general! constă "n i'posi(ilitatea /udecătorului de a "ndeplini
conco'itent cu &uncţia de /udecător %i alte &uncţii priate sau pu(lice! cu excepţia actiităţii
didactice %i %tiinţi&ice =art# 7 4egea cu priire la statutul /udecătorului5# 3n sens restr"ns!
22
inco'pati(ilitatea se re&eră la situaţia "n care un /udecător este oprit să ia parte la /udecarea unei
cauze "n cazurile expres preăzute de lege#
0st&el! art# <$ CPC sta(ile%te inad'isi(ilitatea participării repetate a /udecătorului la
/udecarea aceleia%i cauze# Prin ur'are! /udecătorul care a luat parte la /udecarea cauzei "n pri'a
instanţă nu 'ai poate participa la /udecarea acesteia "n instanţa de apel! de recurs %i nici la
re/udecarea ei "n pri'a instanţă! după casare#
Budecătorul care a luat parte la /udecarea cauzei "n instanţa de apel! nu 'ai poate participa la
/udecarea ei "n pri'ă instanţă! repetat! "n instanţa d apel %i nici "n instanţa de recurs#
Budecătorul care a luat parte la /udecarea cauzei "n instanţă de recurs nu 'ai poate participa
la /udecarea ei "n pri'a instanţă %i nici "n instanţă de apel#
0ceste reguli de inad'isi(ilitate nu au incidenţă asupra cazurilor de scoatere a cererii de pe
rol sau de "ncetare a procesului "n te'eiul art# 29> lit# a5 %i (5 CPC %i nici asupra cazurilor de
/udecare a cauzei "n co'ponenţa Plenului Curţii +upre'e de Bustiţie# *e ase'enea! nu se extind
asupra /udecătorilor din Colegiul ciil %i de contencios ad'inistrati %i Colegiului econo'ic al
Curţii +upre'e de Bustiţie la /udecarea recursurilor "n plină co'ponenţă %i nici asupra Plenului
Curţii +upre'e de Bustiţie la adoptarea 1otăr"rilor explicatie#
:a "%i are 'otiaţia "n stări de &apt dierse! anterioare sau conco'itente procesului "n cauză!
de natură a crea suspiciuni "n priinţa 'odului corect de soluţionare concretă a acestuia# Potriit
nor'elor de drept procesual ciil %i procesual penal ale .epu(licii ,oldoa exigenţele legale
re&eritoare la inco'pati(ilitate! a(ţinere %i recuzare s"nt nor'e care se re&eră la co'punerea legală
a co'pletului de /udecată#
$bţinerea %i recuzarea reprezintă situaţii regle'entate de lege pentru a prote/a partea "n
proces "n acele cazuri "n care se presupune ca /udecătorul nu ar &i o(iecti# Cazurile de a(ţinere %i
cele de recuzare s"nt acelea%i =art# >0 CPC5# Procedura de soluţionare a celor două incidente
procesuale este co'ună =art# >26>< CPC5# Ceea ce di&eră "n cazul lor este caracterul nor'elor care
le regle'entează %i su(iectul de la care parine iniţiatia! după cu' ur'ează-
15 "n cazul abţinerii! iniţiatia parine de la "nsu%i /udecător %i este preăzută de nor'e
i'peratie! "n acest caz nerespectarea o(ligaţiei de a(ţinere a /udecătorului nu a&ectează
ala(ilitatea 1otăr"rii! ci atrage nu'ai sancţiuni disciplinare pentru cel "n cauză#
25 "n cazul recuzării! iniţiatia parine de la partea interesată %i este preăzută de nor'e
dispozitie! aceasta din ur'ă a"nd posi(ilitatea de a6l recuza pe /udecător sau de a accepta ca
pricina să &ie /udecată de către acesta#
Ce'eiurile %i procedura de a(ţinere sau recuzare a /udecătorului se extind %i asupra
expertului! specialistului! interpretului! gre&ierului %i executorului /udecătoresc =art# >1! 1>1 CPC5#
+' Part!c!8an6!! la 8roces 7! 8ersoanele care contr!1u!e la =n2ă8tu!rea 9ust!6!e!'
Cea dea doua categorie a su(iectelor raporturilor procesuale ciile este reprezentată de către
un cerc larg de su(iecte! care s"nt nu'ite 6 participanţii la proces#
Con&or' art# >> CPC se consideră participanţi la proces-
a5 părţile =recla'antul %i p"r"tul5!
(5 interenienţii =principal %i accesoriu5!
c5 procurorul!
d5 persoanele! care con&or' legii! s"nt "'puternicite să se adreseze "n instanţă cu cereri "n
apărarea drepturilor %i intereselor legiti'e al altor persoane?
e5 autorităţile pu(lice "n ederea depunerii concluziilor?
&5 petiţionarul %i persoana interesată "n cauzele cu procedură specială#
Coţi participanţii la proces se caracterizează prin &aptul că dispun de interes /uridic pentru
soluţionarea cauzei! care poate &i 'aterial sau procesual# *in acest punct de edere! participanţii la
proces se clasi&ică "n-
2<
15 participanţi care au at"t interes &ater!al! c"t %i interes 8rocesual "n soluţionarea /ustă %i
rapidă a cauzei# *in această categorie &ac parte- părţile =art# >$ CPC5! interenienţii =art# 9> %i 97
CPC5! petiţionarul %i persoana interesată "n cauzele cu procedură specială =art# 270 alin# 2 CPC5#
25 participanţi care nu au interes &ater!al! ci nu'ai interes 8rocesual "n soluţionarea
/ustă %i rapidă a cauzei# *in această categorie &ac parte- procurorul =art# 71 CPC5! persoanele! care
con&or' legii! s"nt "'puternicite să se adreseze "n instanţă cu cereri "n apărarea drepturilor %i
intereselor legiti'e al altor persoane =art# 72 CPC5! autorităţile pu(lice "n ederea depunerii
concluziilor =art# 7< CPC5#
)iecare din categoria respectiă de participanţi la procesul ciil dispune de un anu'it statut
/uridic procesual! nu'ită poziţie procesuală! care se caracterizează prin conţinutul său! adică prin
ansa'(lul de drepturi %i o(ligaţii procesuale de care dispun# +peci&ic este că! tuturor participanţilor
la proces le s"nt acordate un %ir de drepturi %i o(ligaţii procesuale! nu'ite drepturi generale! care
s"nt preăzute "n art# >9 CPC# 0st&el! toţi participanţii la proces se (ucură de drepturi procesuale
egale %i au o(ligaţii procesuale egale! cu unele excepţii sta(ilite de lege! "n dependenţă de poziţia pe
care o ocupă "n proces# Prin ur'are! unele categorii de participanţi pot dispune de anu'ite drepturi
procesuale! nu'ite drepturi speciale! de exe'plu drepturile speciale ale părţilor art# 90 CPC#
Cea dea treia categorie de a su(iectelor raporturilor procesuale ciile este reprezentată de
către persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei#
+peci&ic acestora le este că nu au !nteres 9ur!d!c nici 'aterial %i nici procesual "n
soluţionarea cauzei! iar dacă se a constata ca acestea s"nt "n re6un &el cointeresate! "n con&or'itate
cu art# >1 CPC or &i recuzate sau se or a(ţine de la /udecată#
0ceste su(iecte "%i au locul "n procesul ciil graţie &uncţiei pe care o deţin sau &aptului că
dispun de in&or'aţii utile pentru /udecată! iar 'enirea lor este de a contri(ui la "n&ăptuirea /ustă %i
rapidă a /ustiţiei pe cauzele ciile#
*in această categorie de su(iecte &ac parte- reprezentantul =art# 7> CPC5! gre&ierul =art# <7
CPC5! interpretul =art# 1$$ CPC5! expertul =art# 1<$ CPC5! specialistul =art# 220 CPC5! 'artorii =art#
122 CPC5#
2>
TE3A IV' CO3PETEN4A BENERALC A INSTAN4ELOR JUDECCTOREDTI'
)' No6!unea 7! clas!2!carea co&8eten6e! generale'
#' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de co&8eten6a Cur6!! Const!tu6!onale'
+' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de co&8eten6a 9udecă6!lor ar1!trale
=n solu6!onarea cau;elor c!:!le'
(' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de dre8t co&un de co&8eten6a
!nstan6elor 9udecătore7t! econo&!ce'
-' Co&8eten6a =n 9udecarea re:end!căr!lor cone?e'
,' E2ectele =ncălcăr!! regul!lor cu 8r!:!re la co&8eten6a generală'
)' No6!unea de co&8eten6ă generală 7! clas!2!carea e!'
*e dreptul de a exa'ina %i soluţiona litigii de drept %i alte pro(le'e de ordin /uridic cu
caracter indiidual =sta(ilirea unui &apt /uridic sau a unei stări a persoanei ori (unurilor5 dispun-
instanţele /udecătore%ti! di&erite organe de stat %i organe sau organizaţii nestatale# )iecare din
organele no'inalizate! inclusi instanţa de /udecată! s"nt "n drept să exa'ineze %i soluţioneze
nu'ai acele cauze ciile! care le s"nt atri(uite prin lege! adică care s"nt date prin lege "n competenţa
lor#
*in punct de edere eti'ologic! cu"ntul competenţă proine de la cu"ntul &rancez
1comp=tence2 %i se'ni&ică capacitatea cuia de a se pronunţa asupra unui lucru! pe te'eiul unei
cunoa%teri ad"nci a pro(le'ei! ori capacitatea unei autorităţi de a exercita anu'ite atri(uţii! iar
ter'enul de a fi competent dese'nează capacitatea de a aea atri(uţie! autoritatea legală de a &ace
cea#
"ompetenţa generală - aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe judecătoreşti sau
unui alt organ cu activitate jurisdicţională de a e#amina şi soluţiona o anumită cauză.
Co'petenţa generală se raportează la instanţa de /udecată sau la un alt organ cu actiitate
/urisdicţională! dar nu la /udecători#
3n dependenţă de &aptul! dacă legea atri(ui exa'inarea %i soluţionarea unei categorii
concerte de cauze "n co'petenţa unui singur organ sau "n co'petenţa 'ai 'ultor organe
/urisdicţionale! co'petenţa generală poate &i clasi&icată "n co'petenţă exclusiă =unică5 %i
co'petenţă cu pluralitate de organe#
Competenţa generală e#clusivă ţine nu'ai de instanţele /udecătore%ti %i constă "n
aptitudinea e#clusivă a instanţelor judecătoreşti de a e#amina şi soluţiona nemijlocit anumite
categorii de cauze! acestea prin esenţa lor neput"nd &i exa'inate de alte organe cu actiitate
/urisdicţională#
*in această categorie de cauze &ac parte-
a5 contestarea paternităţiiO'aternităţii =art# <$ Codul )a'iliei al .,5!
(5 decăderea din drepturile părinte%ti =art# 97 Codul )a'iliei al .,5!
c5 "ncuiinţarea adopţiei =art#11$ Codul )a'iliei al .,5!
d5 declararea nulităţii căsătoriei =art# <1 Codul )a'iliei al .,5!
e5 des&acerea căsătoriei "n cazurile preăzute de art# 27 Codul )a'iliei al .,5!
&5 cauzele de declarare a insola(ilităţii#
3nsă! exa'inarea %i soluţionarea unei (une părţi a litigiilor este dată %i "n co'petenţa altor
organe cu actiitate /urisdicţională# 0st&el! un litigiu put"nd &i exa'inat at"t de instanţa de /udecată!
c"t %i de alte organe ad'inistratie sau priate# 8ri de c"te ori o lege specială nu preede expres
co'petenţa altui organ cu actiitate /urisdicţională! litigiul a reeni spre soluţionare ne'i/locit
instanţelor /udecătore%ti! care au plenitudinea de co'petenţă# ,ai 'ult dec"t at"t! "n co'petenţa
instanţelor /udecătore%ti 'ai este atri(uită %i exercitarea controlului 1otăr"rilor pronunţate de alte
organe cu actiitate /urisdicţională# 0st&el art# 10 Cod Ciil sta(ile%te că! apărarea drepturilor ciile
29
se &ace pe cale /udiciară! iar apărarea drepturilor ciile pa cale ad'inistratiă se &ace doar "n
cazurile expres preăzute de lege# Hotăr"rea e'isă pe cale ad'inistratiă poate &i atacată "n instanţa
de /udecată#
"ompetenţa cu pluralitate de organe! "n dependenţă de 'odalitatea de alegere a
organului co'petent! poate &i clasi&icată "n co'petenţă- alternatiă! condiţionată =i'peratiă5!
conenţională#
"ompetenţa generală alternativă reprezintă aptitudinea dată prin lege de a e#amina şi
soluţiona o anumită cauză mai multor organe cu activitate jurisdicţională, persoana interesată
avînd dreptul de a alege unul dintre organele menţionate în lege.
0st&el! legea o&eră recla'antului dreptul de a alege %i alori&ica posi(ilitatea exa'inării %i
soluţionării unei cauze ciile &ie de către instanţa de /udecată! &ie de către alte organe
/urisdicţionale# Cre(uie 'enţionat ca aceste oportunităţi nu se exclud reciproc! or! asta ar se'ni&ica
"'piedicarea accesului li(er la /ustiţie# 0st&el! titularul dreptului su(iecti se poate adresa
consecuti organului extra/udiciar co'petent %i apoi instanţei /udecătore%ti co'petente! ori
conco'itent la a'(ele# *e exe'plu-
a5 decizia pe care organul &iscal a e'is6o pe 'arginea contestaţiei poate &i contestată la
Inspectoratul )iscal Principal de +tat sau atacată "n instanţa de /udecată co'petentă =art# 29$ Codul
)iscal nr#11926FII din 2<#0<#1$$75!
(5 persoana care se consideră lezată "ntr6un drept sau interes legiti' de către &urnizorul
de in&or'aţii poate ataca acţiunile acestuia at"t pe cale extra/udiciară! c"t %i direct "n instanţa de
contencios ad'inistrati co'petentă# =art# 21! alin#1! art#22 %i 22 ale 4egii nr# $726FIN din
11#0>#2000 priind accesul la in&or'aţie5#
"ompetenţa generală condiţionată (imperativă reprezintă aptitudinea dată prin lege
de a soluţiona o anumită pricină mai multor organe cu activitate jurisdicţională într-o anumită
ordine succesivă, fie prin stabilirea unei procedurii prealabile de soluţionare pe cale
e#trajudiciară a litigiului.
:xistenţa procedurii preala(ile de soluţionare pe cale extra/udiciară a litigiului poate &i
condiţionată de lege sau de acordul părţilor# 0st&el! pentru anu'ite categorii de cauze legea
sta(ile%te respectarea "n 'od o(ligatoriu a procedurii preala(ile-
a5 litigiile de contencios ad'inistrati =art# 1< 4egea contenciosului ad'inistrati5!
(5 litigiile priind repararea pre/udiciului 'aterial %i celui 'oral cauzat salariatului =ar#
222 Codul ,uncii5!
c5 litigiile priind transportul 'ăr&urilor %i transportul de călători %i (aga/e pe calea &erată
=art# 1>>! 1>9 Codul transportului &eroiar! 4egea nr# 20$ din 17#07#20025!
d5 litigiile priind transportul auto de 'ăr&uri %i călători =art# <$ Codul transporturilor
auto! 4egea 119 din 2$#07#1$$75!
e5 litigiile priind apărarea drepturilor consu'atorilor =art# 12 4egea priind protecţia
consu'atorilor nr# 10> din 12#02#20025#
0ceastă procedură extra/udiciară poate rezulta %i din contractul "nc1eiat de părţi! "n cazul
"n care este stipulată clauza potriit căreia părţile contractate! "n caz de apariţie a litigiului! or
"ncerca soluţionarea acestuia! p"nă la adresarea "n /udecată! pe cale a'ia(ilă! prin "naintarea de
pretenţii %i recla'aţii#
Procedura extra/udiciară! "n ast&el de cazuri! reprezintă o condiţie o(ligatorie preala(ilă
sesizării instanţei de /udecată# *acă /udecătorul constată! la &aza intentării procesului! că
recla'antul nu a respectat procedura de soluţionare preala(ilă a cauzei pe calea extra/udiciară!
preăzută de lege pentru categoria respectiă de cauze sau de contractul părţilor! atunci con&or'
art#170! alin#1 lit# =a5 CPC :a rest!tu! cererea de c1e'are "n /udecată# *acă această carenţă este
depistată pe parcursul exa'inării cauzei! atunci con&or' art# 297! lit# =e5 CPC instanţa
/udecătorească a scoate cererea de 8e rol'
27
"ompetenţa generală convenţională (contractuală reprezintă aptitudinea dată prin lege
de a soluţiona o anumită cauză mai multor organe cu activitate jurisdicţională, alegerea
organului competent avînd loc prin acordul părţilor, cu condiţia că au convenit asupra acestuia
fapt prin înc!eierea unei convenţii.
*e regulă! "n ast&el de cazuri este or(a de /udecata ar(itrală %i conenţia de ar(itra/#
Con&or' art# 2 al 4egii nr#12$6FIII din 21#0>#1$$<! părţile au dreptul să trans'ită /udecăţii
ar(itrale orice litigiu! izor"t din relaţii econo'ice con&or' clauzei despre ar(itra/ din contract sau
din alt acord#
Con&or' art# 20 CPC! pricina ciilă care este de co'petenţa instanţei /udecătore%ti de drept
co'un sau a celei specializate poate &i stră'utată! p"nă la e'iterea 1otăr"rii! spre /udecare ar(itrală!
dacă părţile consi't %i dacă o ast&el de stră'utare nu este interzisă prin lege#
3n contextul acestor preederi pute' a&ir'a că "nţelegerea părţilor despre soluţionarea unor
cauze ciile se a putea "nc1eia at"t "nainte de apariţia eentualelor litigii! c"t %i pe parcursul
exa'inării acestora "n instanţa de /udecată#
Co'petenţa contractuală se asea'ănă cu co'petenţa alternatiă prin &aptul existenţei
posi(ilităţii de a alege organul care a /udeca pricina# 3nsă! "n cazul co'petenţei alternatie dreptul
de a alege organul co'petent reine recla'antului! oinţa p"r"tului "n aceste cazuri nu contează#
Pentru ca recla'antul să poată alege alternatia soluţionării litigiului de către ar(itra/ este neoie
%i de acordul p"r"tului! or! conenţiaOclauza de ar(itra/ este una (ilaterală# *acă recla'antul "n
irtutea opţiunii legale decide să se adreseze nu "n ar(itra/! ci "n instanţa de /udecată! o(iecţiile
p"r"tului "naintate "n condiţiile art# 297 lit# =e5 CPC a&ectează alegerea recla'antului! cererea ur'"nd
a &i scoasă de pe rol#
I'portant este ca legea să nu interzică soluţionarea acestora de către alt organ dec"t instanţa
de /udecată# 0lt&el spus! atunci c"nd "n priinţa unor categorii de litigii legislaţia a institui
co'petenţa generală excepţională! alternatiă sau condiţionată =i'peratiă5! acestea nu or putea &i
atri(uite spre soluţionare altor organe nici c1iar prin "nţelegerea părţilor#
#' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de co&8eten6a Cur6!!
Const!tu6!onale'
*eli'itarea co'petenţei instanţelor /udecătore%ti de co'petenţa Curţii Constituţionale
are la (ază deose(irea controlului constituţionalităţii al actelor nor'atie! exercitat de Curtea
Constituţională! de controlul legalităţii actelor nor'atie! exercitat de instanţele de contencios
ad'inistrati#
"ontrolul constituţionalităţii este activitatea de verificare a conformităţii legilor şi altor
acte normative cu "onstituţia! iar ca instituţie cuprinde regulile priitoare la organele co'petente
de a &ace această eri&icare! procedura de ur'at! precu' %i 'ăsurile care tre(uie luate după
realizarea acestor proceduri# ,isiunea sau scopul de (ază a controlului constituţionalităţii este
protejarea legii fundamentale! eri&ic"ndu6se ast&el corespunderea actului nor'ati contestat cu
preederile Constituţiei! se'ni&icatiă &iind %i denu'irea acestui control#
Con&or' art# 12< al Constituţiei .#,#! Curtea Constituţională este unica autoritate de
/urisdicţie constituţională# Potriit art# 12> al Constituţiei! Curtea Constituţională exercită! la
sesizare! controlul constituţionalităţii legilor %i 1otăr"rilor Parla'entului! a decretelor Pre%edintelui
.#,#! a 1otăr"rilor %i ordonanţelor Euernului! precu' %i a tratatelor internaţionale la care
.epu(lica ,oldoa este parte# *e ase'enea! Curtea Constituţională rezolă cazurile excepţionale
de neconstituţionalitate a actelor sesizate de Curtea +upre'ă de Bustiţie#
3n ceea ce prie%te controlul legalităţii actelor nor'atie! i'portant este &aptul că acestui
control "i s"nt supuse nu'ai actele normative subordonate legilor! care conţin regle'entări
adoptate "n ederea organizării executării sau executării în concret a legii! care nu pot nici să
'odi&ice expres legea %i nici să o contrazică# 0cest control este realizat de instanţele de /udecată
27
co'petente! de aceea! c"nd or(i' despre controlul legalităţii! or(i' despre un controlul
judiciar al actelor nor'ati su( aspectul legalităţii# +copul de (ază a controlului /udiciar al
legalităţii actelor nor'atie constă "n protejarea respectării principiului legalităţii în activitatea
autorităţilor publice! eri&ic"ndu6se ast&el corespunderea actului nor'ati contestat cu preederile
legilor %i altor acte nor'atie su(ordonate legilor ierar1ic superioare#
Instanţa de /udecată nu poate decide asupra constituţionalităţii sau neconstituţionalităţii
actului nor'ati contestat! deoarece nu dispune de ast&el de atri(uţii! ci după cu' 'enţionează unii
autori! instanţa soluţionează coliziunea apărută "ntre di&erite acte nor'atie! deter'in"nd dacă actul
nor'atie cu putere /uridică in&erioară corespunde preederilor actului nor'ati cu putere /uridică
superioară# Iar dacă "n procesul /udecării cauzei! se constată că nor'a de drept care ur'ează a &i
aplicată este "n contradicţie cu preederile Constituţiei! instanţa "naintează! potriit art# 12
1
CPC!
Curţii +upre'e de Bustiţie propunerea de a sesiza Curtea Constituţională "n ederea eri&icării
constituţionalităţii#
+' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de co&8eten6a 9udecă6!lor
ar1!trale =n solu6!onarea cau;elor c!:!le'
Budecata ar(itrală! ca orice alt organ cu actiitate /urisdicţională! este co'petentă să
/udece doar acele cauze care s"nt date "n co'petenţa ei# Con&or' art# 1 al .egii cu privire la
judecata arbitrală! /udecata ar(itrală este o instanţă care are &uncţia de a soluţiona litigii ce apar
"ntre persoane &izice %i /uridice# Budecata ar(itrală poate aea co'petenţă generală sau poate &i
specializată! pentru anu'ite categorii de litigii sau pentru un anu'it cerc de su(iecte#
Conenţia de ar(itra/ este un criteriu de deli'itare a co'petenţei instanţelor /udecătore%ti
de co'petenţa /udecăţilor ar(itrale# Con&or' art# 2 al .egii cu privire la judecata arbitrală! părţile
au dreptul să trans'ită /udecăţii ar(itrale spre soluţionare orice litigiu! izor"t din relaţiile
econo'ice! con&or' clauzei de ar(itra/ din contract sau din alt acord# 3n acest sens ur'ează a &i
"ntrunite un %ir de condiţii-
15 Condiţii 'aterial6/uridice-
a5 litigiul tre(uie să rezulte din raporturi /uridice de drept priat %i să cadă su( incidenţa
clauzei de ar(itra/!
(5 clauza de ar(itra/ tre(uie să &ie "nc1eiată "n &or'ă scrisă!
c5 persoanele care au "nc1eiat conenţia de ar(itra/ tre(uie să &ie capa(ile! iar
reprezentanţii tre(uie să dispună de "'puternicirea respectiă#
25 Condiţii procesuale-
a5 litigiul tre(uie să ţină conco'itent %i de co'petenţa instanţelor /udecătore%ti!
(5 litigiul nu tre(uie să ţină de co'petenţa exclusiă a instanţelor /udecător%ti!
c5 conenţia de ar(itra/ tre(uie să &ie "nc1eiată p"nă la exa'inarea cauzei "n &ond de către
instanţa de /udecată!
d5 "n conenţia de ar(itra/ se indicată /udecata ar(itrală "n care părţile trans'it spre
soluţionare toate litigiile apărute sau doar o parte din ele# *acă părţile preăd trans'iterea litigiului
spre exa'inare unui tri(unal ar(itral per'anent! atunci exa'inarea lui se a &ace "n con&or'itate
cu regulile apro(ate de organizaţia pe l"ngă care &uncţionează ar(itra/ul! dar dacă unui organ
ar(itral ad61oc! "n clauza de ar(itra/ părţile tre(uie să indice ar(itrii sau 'odul de nu'ire a lor! locul
de soluţionare %i regulile /udecăţii# 3n cazul "n care părţile nu respecta una dintre condiţiile
'enţionate 'ai sus clauza de ar(itra/ este nulă#
Conenţia ar(itrală are ca e&ect inestirea unui organ ar(itral cu soluţionarea litigiului
dintre părţi# :a produce 'ultiple e&ecte "n legătură cu constituirea /udecăţii ar(itrale! dar %i "n
legătură cu procedura de ur'at! e&ecte care decurg din conţinutul conenţiei#
Ca %i orice organ cu atri(uţii /urisdicţionale %i /udecata ar(itrală este o(ligată să6%i eri&ice
co'petenţa# Con&or' art# 22 din .egula'entul Curţii de 0r(itra/ Co'ercial Internaţional de pe
2$
l"ngă Ca'era de Co'erţ %i Industrie a .epu(licii ,oldoa =,#8# nr# 1216122 din 21#10#20015!
tri(unalul ar(itral a eri&ica co'petenţa sa "n soluţionarea litigiului# 3n cazul "n care se a sta(ili că
cauza expusă "n cererea de ar(itrare nu ţine de co'petenţa Curţii de 0r(itra/! el a e'ite o
"nc1eiere %i a restitui cererea de ar(itrare %i docu'entele anexate recla'antului! iar con&or' art#
11 alin# 1 lit# =c5 al .egii cu privire la judecat arbitrală constatarea &aptului că litigiul nu este de
co'petenţa /udecăţii constitui te'ei de clasare a procesului#
8(ligaţia de a6%i eri&ica co'petenţa reine %i instanţei sesizate cu un litigiu! dacă "n &aţa
acesteia una din părţi inocă o conenţie ar(itrală# :xistenţa unei conenţii ar(itrale este de natură
să excludă co'petenţa instanţelor /udecătore%ti cu priire la acel litigiu# 4a acest e&ect principal se
re&eră dispoziţiile art# 297 lit# =e5 CPC! ast&el dacă recla'antul "n condiţia existenţei clauzei de
ar(itra/ decide să se adreseze nu "n ar(itra/! ci "n instanţa de /udecată! o(iecţiile p"r"tului "naintate
"'potria exa'inării litigiului "n instanţa de /udecată! p"nă la exa'inarea cauzei "n &ond! a&ectează
alegerea recla'antului! cererea ur'"nd a &i scoasă de pe rol! după ce se eri&ică ala(ilitatea
clauzei de ar(itra/ sau &aptul că ea nu %i6a pierdut aloarea sau &aptul că este aplica(ilă# I'portant
este că părţile pot decide stră'utarea litigiului la /udecata ar(itrală c1iar %i după apariţia litigiului!
(a c1iar 'ai 'ult %i după intentarea procesului "n instanţa de /udecată#
Con&or' art# 20 CPC! pricina care este de co'petenţa instanţei /udecătore%ti de drept
co'un sau a celei specializate poate &i stră'utată! p"nă la e'iterea 1otăr"rii! spre /udecare ar(itrală
dacă părţile consi't %i dacă o ast&el de stră'utare nu este interzisă de lege#
+"nt co'petente să /udece contestaţiile "'potria 1otăr"rilor /udecăţii ar(itrale Curţile de
apel de drept co'un sau după caz Curtea de apel econo'ică#
(' Del!&!tarea co&8eten6e! !nstan6elor 9udecătore7t! de dre8t co&un de co&8eten6a
!nstan6elor 9udecătore7t! econo&!ce'
Crearea instanţelor econo'ice ca o ra'ură independentă a siste'ului /udiciar al
.epu(licii ,oldoa! a aut ca ur'are apariţia pro(le'ei cu priire la deli'itarea co'petenţei
instanţelor /udecătore%ti de drept co'un de co'petenţa instanţelor /udecătore%ti econo'ice#
*eli'itarea co'petenţei izează 'ai 'ulte aspecte %i anu'e-
a5 co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de drept co'un %i econo'ice "n soluţionarea
cauzelor ciile!
(5 co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de drept co'un %i econo'ice "n soluţionarea
cauzelor ce decurg din raporturi /uridico6pu(lice =contenciosul ad'inistrati5!
c5 co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de drept co'un %i econo'ice "n /udecarea
cauzelor "n ordinea procedurii "n ordonanţă!
d5 co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de drept co'un %i econo'ice "n exa'inarea
cauzelor cu priire la contestarea 1otăr"rilor ar(itrale %i de eli(erare a titlurilor executorii pentru
executarea silită a 1otăr"rilor ar(itrale!
e5 co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de drept co'un %i econo'ice "n exa'inarea
cauzelor cu priire la recunoa%tere %i "ncuiinţarea executării silite o 1otăr"rilor instanţelor
/udecătore%ti străine %i ar(itra/elor internaţionale#
Con&or' art# 27 CPC! instanţele /udecătore%ti de drept co'un /udecă cauzele ciile! cu
participarea persoanelor &izice %i /uridice! autorităţilor pu(lice! priind apărarea drepturilor
"ncălcate sau contestate! dacă apărarea nu se e&ectuează pe o altă cale /udiciară#
.egulile generale cu priire la co'petenţa instanţelor /udecătore%ti econo'ice s"nt
sta(ilite "n art# 2$ CPC! "n con&or'itate cu care "n co'petenţa instanţelor econo'ice este dată
/udecarea litigiilor economice care rezultă din raporturi /uridice ciile! &inanciare! &unciare %i alte
raporturi stabilite între persoane /uridice! precu' %i persoane &izice care dispun de statutul legal de
"ntreprinzător indiidual =practică actiitate de "ntreprinzător &ără a constitui o persoana /uridică5#
<0
3n lipsa unei de&iniţii legale a noţiunii de litigiu economic! aceasta nu poate constitui un
criteriu exact de deli'itare a co'petenţei instanţelor econo'ice de cele de drept co'un# 0ceastă
deli'itare poate &i realizată prin utilizarea "n cu'ul a două criterii! ela(orate de doctrină %i pe larg
&olosite "n practică#
Criteriile de deli'itare a co'petenţei instanţelor /udecătore%ti de drept co'un de
co'petenţa instanţelor /udecătore%ti econo'ice s"nt componenţa subiectivă a raportului material
litigios %i natura juridică a raportului material litigios.
)) Co&8onen6a su1!ect!:ă a ra8ortulu! &ater!al l!t!g!os =statutul /uridic al su(iectelor
participante la raportului 'aterial litigios5#
.eie%ind din preederile art# 2$ CPC componenţa subiectivă a raportului material
litigios trebuie să fie constituită din-
a) persoane juridice '
Con&or' art# >> Cod Ciil- persoană juridică este organizaţia care are un patrimoniu
distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite
în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să0şi asume obligaţii, poate fi
reclamant şi pîrît în instanţa de judecată.
Persoanele /uridice pot &i de drept public sau de drept privat care! "n raporturile ciile!
s"nt situate pe poziţii de egalitate =art# >7 Cod Ciil5#
7ersoanele juridice de drept public reprezintă statul %i unităţile ad'inistrati6teritoriale
care participă la raporturile /uridice ciile pe poziţii de egalitate cu celelalte su(iecte de drept#
0tri(uţiile statului %i ale unităţilor ad'inistrati6teritoriale se exercită "n ase'enea raporturi de
organele acestora! "n con&or'itate cu co'petenţa lor =art# >7! 1$2!1$2 Cod Ciil5#
7ersoanele juridice de drept privat pot aea scop lucrati =co'ercial5 %i scop nelucrati
=neco'ercial5! se constituie li(er %i doar "n una din &or'ele preăzute de lege =art# >$ Cod Ciil5#
7ersoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ s"nt nu'ite societăţi comerciale %i
potriit art# 109 Cod Ciil pot &i constituite doar su( &or'ă de-
6 societate "n nu'e colecti!
6 societate "n co'andită!
6 societate cu răspundere li'itată!
6 societate pe acţiuni#
Pe l"ngă societăţile co'erciale! 'ai deose(i' %i cooperativele 6 asociaţii (eneole de
persoane &izice %i /uridice! organizate pe principii corporatie "n scopul &aorizării %i garantării! prin
acţiunile co'une ale 'e'(rilor săi! a intereselor lor econo'ice %i ale altor interese legale =art# 171
Cod Ciil5#
Un loc aparte "n siste'ul persoanelor /uridice cu scop lucrati "l ocupă întreprinderile de
stat 6 &ondate %i dotate de către Euern sau alte organe a(ilitate %i întreprinderile municipale 6
&ondate %i dotate de către autorităţile ad'inistraţiei pu(lice locale =art#17$ Cod Ciil5#
7ersoanele juridice de drept privat al cărei scop este altul dec"t cel de o(ţinerea de enit
s"nt nu'ite organizaţii necomerciale =art# 170 Cod Ciil5#
8rganizaţiile neco'erciale s"nt-
a5 asociaţiile 6 organizaţie neco'ercală constituită (eneol de persoane &izice %i /uridice
asociate prin co'unitatea de interese pentru satis&acerea unor necesităţi neco'erciale! care pot
aea &or'a de asociaţie o(%tească! asociaţi religioasă! partid sau de altă organizaţie social6politică!
sindicat! uniune de persoane /uridice! patronat! alte &or'e "n condiţiile legii =art# 171 Cod Ciil5!
(5 fundaţiile 6 organizaţie neco'ercială &ără 'e'(ri! "n&iinţată de una sau 'ai 'ulte
persoane &izice sau /uridice "n ederea atingerii anu'itor scopuri neco'erciale =art# 172 Cod
Ciil5!
c5 instituţiile 6 organizaţie neco'ercială constituită pentru exercitarea unor &uncţii de
ad'inistrare! sociale! culturale! de "năţă'"nt %i altor &uncţii cu caracter neco'ercial! care pot &i
<1
publice 6 &ondate %i &inanţate de o autoritate pu(lică sau priate 6 &ondate %i &inanţate de persoane de
drept priat =art# 172 Cod Ciil5#
1) 8ersoane 2!;!ce care d!s8un de statutul legal de =ntre8r!n;ător'
Con&or' art# 29 Cod Ciil! persoana &izică are dreptul să practice actiitatea de
"ntreprinzător! &ără a constitui o persoană /uridică! din 'o'entul "nregistrării de stat "n calitate de
"ntreprinzător indiidual sau "n alt 'od preăzut de lege# 0supra actiităţii de "ntreprinzător
indiidual se aplică regulile care regle'entează actiitatea persoanelor /uridice cu scop lucrati
dacă din lege sau din esenţa raporturilor /uridice nu rezultă alt&el#
Con&or' art# 1 al .egii cu privire la patenta de întreprinzător nr#$26FIN din
1>#07#1$$7! patenta de întreprinzător este un certi&icat de stat no'inati! ce atestă dreptul de a
des&ăsura genul de actiitate de "ntreprinzător indicat "n ea "n decursul unei anu'ite perioade de
ti'p#
Patenta se eli(erează pentru unul din genurile de actiitate! a căror lista este anexată la
lege# Patenta este ala(ilă nu'ai pentru titularul ei %i nu poate &i trans'isă altei persoane#
*es&ă%urarea actiităţii de "ntreprinzător "n (aza patentei nu i'pune "nregistrarea de stat a
titularului acesteia %i pri'irea licenţei# 0supra titularului patentei nu se extind cerinţele priind
prezentarea dărilor de sea'a &inanciare %i statistice! ţinerea eidenţei conta(ile %i &inanciare!
e&ectuarea operaţiilor de casă %i decontărilor! precu' %i preederile art# $0 din Codul &iscal#
Con&or' art# 2 al .egii privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) nr#12>26FIN din
02#11#2000! gospodăria ţărănească este o "ntreprindere indiiduală! (azată pe proprietate priată
asupra terenurilor agricole %i asupra altor (unuri! pe 'unca personală unei singure persoane
sau a 'e'(rilor unei &a'ilii ='e'(ri ai gospodăriei tărăne%ti5! a"nd ca scop o(ţinerea de
produse agricole! prelucrarea lor pri'ară! co'ercializarea cu preponderenţă a propriei producţii
agricole# Nu'ai gospodăriile tărăne%ti pot des&ăsura actiitate indiiduală de "ntreprinzator "n
agricultura# Eospodaria tărănească are statutul /uridic de persoana &izică#
Pentru ca un litigiu să &ie exa'inat %i soluţionat de către o instanţa /udecătorească
econo'ică este necesar ca a'(ele părţi ale litigiului să dispună de statut de persoană juridică sau
persoană fizică cu statut de antreprenor! do("ndit "n 'odul preăzut de lege# *acă cel puţin una
din părţile litigiului a &i persoană &izică! atunci litigiul se a exa'ina de către o instanţă
/udecătorească de drept co'un#
:ste i'portant de 'enţionat că este o(ligatoriu statul de întreprinzător =co'erciant5
nu'ai pentru persoana &izică! dar nu %i pentru persoanele /uridice! care după cu' a' precizat pot &i
cu scop co'ercial =societăţile co'erciale5! dar %i &ără de scop co'ercial =organizaţiile
neco'erciale5! or instanţele econo'ice nu /udecă nu'ai litigiile dintre societăţile co'erciale! dar
dintre toate categoriile persoanelor /uridice constituite "n una din &or'ele preăzute "n titlul II!
capitolul 2 Cod Ciil al .,#
Instanţele /udecătore%ti econo'ice /udecă cauzele ce ţin de co'petenţa lor cu participarea
organizaţiilor %i cetăţenilor .epu(licii ,oldoa! precu' %i organizaţiilor %i cetăţenilor străini %i
apatrizilor! organizaţiilor cu inestiţii străine! organizaţiilor internaţionale care practică actiitatea
de "ntreprinzător! dacă prin lege sau tratat internaţional sau prin "nţelegerea părţilor nu este sta(ilită
o altă 'odalitate de soluţionare a litigiilor =art# 2$ alin# 2 CPC5#
#) Natura 9ur!d!că a ra8ortulu! &ater!al l!t!g!os#
.eie%ind din dispoziţiile legale! constată' că instanţele /udecătore%ti econo'ice /udecă
litigiile economice# *at &iind &aptul că lipse%te o de&iniţie legală a Dlitigiului econo'icD! i'portantă
este deter'inarea corectă a esenţei noţiunii de Decono'icD# 0st&el! "ntre(area este dacă acest
caracter denotă subiectele "ntre care apare litigiul! răspunsul &iind 6 între agenţii economici sau
natura raportului /uridic din care rezultă litigiul 6 raport juridic patrimonial! adică cu caracter
economic! conţinutul căruia poate &i ealuat "n (ani#
<2
:xpunerea art# 2$ alin# 1 lit# =a5 CPC &aorizează ideea con&or' căreia! iniţial legiuitorul
precizează că instanţele econo'ice /udecă litigiile economice! a"ndu6se "n edere "n pri'ul r"nd
natura acestora! adică cu caracter patrimonial! după care ur'ează precizarea su(iectelor
raporturilor /uridice din care rezultă aceste litigii patri'oniale#
0cest tip de litigii rezultă din raporturile /uridice 'ateriale patri'oniale sta(ilite "n
legătură cu "nc1eierea %i executarea contractelor ciile! recunoa%terea %i apărarea dreptului de
proprietate %i altor drepturi reale! repararea pre/udiciului 'aterial cauzat#
0ceste două criterii s"nt "ntr6o str"nsă legătură %i doar aplicarea lor "n cu'ul garantează
deter'inarea corectă a co'petenţei generale a instanţelor /udecătore%ti econo'ice! de%i "n practică
preponderent se pune "n aplicare criteriul după componenţa subiectivă#
0tunci c"nd or(i' despre co'petenţa instanţelor /udecătore%ti econo'ice! "n opinia
unor autori =IarIo5! pute' &ace deli'itare "ntre co'petenţa generală %i cea specială#
Co'petenţa generală a instanţelor /udecătore%ti econo'ice are la (ază cele două criterii
enunţate %i include "n sine-
a5 cauzele patrimoniale care rezultă din raporturi /uridice ciile! &unciare! &inanciare %# a#
stabilite între persoane juridice sau persoane fizice care dispun de statut de antreprenor individual
=art# 2$ alin# 15 lit# =a5 CPC5!
(5 cauzele de contestare a 1otăr"rilor ar(itrale %i cauzele de eli(erare a titlurilor de
executare silită a 1otăr"rilor ar(itrale pronunţate pe teritoriul .epu(licii ,oldoa! dacă "n lipsa
conenţiei ar(itrale! instanţele econo'ice ar &i &ost co'petente să /udece litigiul "n &ond "n pri'ă
instanţă =art# art# 2$ alin# 15 lit# =e5! 29 alin# 15 lit# =d5! <77 alin# 2 CPC5!
c5 cauzele de recunoa%tere %i "ncuiinţare a executării silite o 1otăr"rilor instanţelor
/udecătore%ti econo'ice străine %i ar(itra/elor internaţionale =art# 29 alin# 15 lit# =e5 CPC! de%i
contraine art# <97 CPC5#
Co'petenţa specială este sta(ilită prin lege indi&erent de co'ponenţa su(iectiă a
raportului 'aterial litigios sau caracterul patri'onial al litigiului %i include "n sine-
a5 cauzele dintre acţionar %i societatea pe acţiuni! "ntre 'e'(rii altor societăţi %i societate!
indi&erent de su(iecte! ce rezultă din actiitatea econo'ică a societăţii respectie =art# 2$ alin# 15 lit#
=(5 CPC5!
(5 cauzele priind declararea insola(ilităţii =art# 2$ alin# 15 lit# =c5! 29 alin# 15 lit# =(5
CPC5!
c5 cauzele priind contestarea actelor ad'inistratie ce izează dreptul de proprietate
asupra unor (unuri care au intrat "n circuitul ciil =art# 2$ alin# 15 lit# d5 CPC! 29 alin# 15 lit# c5 CPC5!
d5 cauzele priind apărarea drepturilor %i intereselor statului! ale unităţilor ad'inistrati6
teritoriale ce ţin de (uget! priind rezilierea contractelor ce lezează interesele statului! priind
protecţia 'ediului "ncon/urător =art# 29 alin# 15 lit# a5 CPC5#
3n co'petenţa instanţelor /udecătore%ti econo'ice pot &i date prin lege %i alte categorii de
cauze#
Co'petenţa exa'inării cauzelor "n ordinea procedurii specială %i a cauzelor "n ordinea
procedurii "n ordonanţă de către instanţele /udecătore%ti econo'ice nu este expres preăzută "n
Codul de Procedură Ciilă sau alte legi! &apt car pune su( "ndoială legalitatea exa'inării unor ast&el
de categorii de cauze#
.eie%ind din &aptul că procedura "n ordonanţă reprezintă procedura si'pli&icată a
procedurii "n acţiune ciilă! instanţele /udecătore%ti econo'ice or exa'ina "n ordinea procedurii
"n ordonanţă acele cauze care! s"nt date prin lege "n co'petenţa lor spre soluţionare "n ordinea
acţiunii ciile# 3nsă! tre(uie de 'enţionat că ordonanţa /udecătorească a putea &i e'isă doar "n
cazul pretenţiilor preăzute la lit# a5! (5! c5! i5! /5! I5 art# 2<> CPC#
<2
-' Co&8eten6a =n 9udecarea re:end!căr!lor cone?e#
.egulile cu priire la co'petenţa "n /udecarea reendicărilor conexe s"nt sta(ilite "n art#
21 CPC#
0st&el! "n cazul conexiunii 'ai 'ultor reendicări! unele dintre care s"nt de co'petenţa
instanţei /udecătore%ti de drept co'un! iar altele de co'petenţa unei instanţe specializate! toate
pretenţiile se exa'inează de către instanţa /udecătorească de drept co'un#
3n cazul conexiunii 'ai 'ultor reendicări! unele dintre care s"nt de co'petenţa instanţei
/udecătore%ti de drept co'un sau econo'ice! iar altele de co'petenţa instanţei de contencios
ad'inistrati! toate pretenţiile se exa'inează de către instanţa de drept co'un sau econo'ică! cu
excepţia cauzelor priind contestarea legalităţii actelor ad'inistratie cu caracter nor'ati#
,' E2ectele =ncălcăr!! regul!lor cu 8r!:!re la co&8eten6a generală'
*acă cererea nu ur'ează a &i /udecată "n instanţele /udecătore%ti "n ordinea procedurii
ciile! adică lipse%te co'petenţa generală! /udecătorul re&uză pri'irea cererii printr6o "nc1eiere
'otiată! potriit art# 19$ alin# 15 lit# =a5 CPC#
.e&uzul "n pri'irea cererii exclude posi(ilitatea adresării repetate "n /udecată a aceluia%i
recla'ant! cu aceea%i acţiune "'potria aceluia%i p"r"t! cu acela%i o(iect %i acelea%i te'eiuri#
*in aceia%i cauză %i cu acelea%i consecinţe /uridice se a dispune! con&or' art# 29> alin# 15
lit# =a5 CPC! "ncetarea procesului dacă acesta a &ost pornit gre%it#
3n cazul "n care! recla'antul nu a respectat procedura de soluţionare preala(ilă a cauzei pe
calea extra/udiciară! preăzută de lege pentru categoria respectiă de cauze sau de contractul
părţilor! /udecătorul dispune printr6o "nc1eiere restituirea cererii! con&or' art#170 alin# 15 lit# =a5
CPC#
*acă totu%i procesul a &ost pornit gre%it! din acela%i considerent! cererea a &i scoasă de pe
rol! potriit art# 297 alin# 15 lit# =a5 CPC#
Con&or' art# 297 alin# 15 lit# =e5 CPC! instanţa de /udecată a scoate cererea de pe rol "n
cazul "n care părţile au "nc1eiat un contract prin care litigiul ur'ează a &i soluţionat pe cale ar(itrală!
iar p"nă la exa'inarea cauzei "n &ond! p"r"tul a ridicat o(iecţii "'potria soluţionării "n /udecată#
<<
TE3A V' CO3PETEN4A JURISDIC4IONALC A INSTAN4ELOR
JUDECCTOREDTI
)' No6!unea 7! 2elur!le co&8eten6e! 9ur!sd!c6!onale'
#' Co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală &ater!ală a !nstan6elor 9udecătore7t! de dre8t co&un 7!
a !nstan6elor 9udecătore7t! econo&!ce'
+' Co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală ter!tor!ală 7! 2elur!le e!'
(' Te&e!ur!le 7! 8rocedura stră&utăr!! cau;e! de la !nstan6a ses!;ată la o altă !nstan6ă'
-' E2ectele =ncălcăr!! regul!lor cu 8r!:!re la co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală'
,' Con2l!ctele de co&8eten6ă 9ur!sd!c6!onală'
)' No6!unea 7! 2elur!le co&8eten6e! 9ur!sd!c6!onale'
*upă ce s6a sta(ilit că pricina ţine de co'petenţa instanţelor /udecătore%ti! "n cadrul
siste'ului acestor organe! ur'ează a se sta(ili dacă pricina respectiă a &i soluţionată de către
/udecătorie! Curtea de apel sau Curtea +upre'ă de Bustiţie#
*acă nor'ele de competenţă generală &ac deli'itarea "ntre "'puternicirile instanţelor de
/udecată %i ale altor organe cu actiitate /urisdicţională! acestea &iind din cadrul di&eritor siste'e!
atunci competenţa jurisdicţională constituie totalitatea nor'elor de procedură ciilă potriit cărora
se &ace distincţia "ntre "'puternicirile legale de a exa'ina %i soluţiona cauze ciile "n cadrul
siste'ul /udiciar! "ntre instanţele de /udecată#
"ompetenţa jurisdicţională reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe
judecătoreşti concrete de a e#amina şi soluţiona o anumită cauză.
3n cadrul aceluia%i siste' de organe! adică a co'petenţei /urisdicţionale! distinge'
co'petenţa &ater!ală %i co'petenţa ter!tor!ală! după cu' ne raportă' la instanţele /udecătore%ti
de grad di&erit =pe erticală5 sau la instanţe de acela%i grad =pe orizontală5#
"ompetenţa jurisdicţională materială reprezintă aptitudinea recunoscută de lege unei
instanţe judecătoreşti de un anumit grad de a e#amina şi soluţiona o anumită cauză în fond în
prima instanţă.
Co'petenţa /urisdicţională 'aterială deli'itează co'petenţa "ntre di&erite erigi ale
instanţelor /udecătore%ti cu priire la exa'inarea %i soluţionarea cauzelor ciile "n calitate de pri'ă
instanţă! pe erticală! răspunz"nd la "ntre(area ce soluţionează &iecare instanţă de /udecată "n &ond#
"ompetenţa jurisdicţională teritorială > aptitudinea recunoscută de lege unei instanţe
judecătoreşti de acelaşi grad de a e#amina şi soluţiona o anumită cauză în fond în prima
instanţă.
Co'petenţa /urisdicţională teritorială deli'itează co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de
acela%i grad "n ederea soluţionării cauzelor ciile "n &uncţie de teritoriul asupra căruia se extinde
actiitatea =/urisdicţia5 lor#
#' Co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală &ater!ală a !nstan6elor 9udecătore7t! de dre8t co&un 7!
a !nstan6elor 9udecătore7t! econo&!ce'
2#1 Co'petenţa /urisdicţională 'aterială a instanţelor /udecătore%ti de drept co'un#
a "ompetenţa jurisdicţională materială a judecătoriilor 6 sta(ilită "n art# 22 CPC#
Precizări-
6 /udecă nu'ai "n pri'a instanţă!
6 este generală! adică /udecă toate categoriile de cauze cu excepţia celor care s"nt date "n
co'petenţa altor instanţe /udecătore%ti!
6 se &ace distincţia "ntre co'petenţa ca instanţă de drept comun, adică "n ordinea procedurii
"n acţiune ciilă =art# 22 alin# 1 CPC5 %i co'petenţa ca instanţă de contencios administrativ, adică
<>
"n ordinea procedurii contenciosului ad'inistrati =art# 22 alin# 2 CPC %i art# 7 din 4egea
contenciosului ad'inistrati5#
b "ompetenţa jurisdicţională materială a "urţilor de apel 6 sta(ilită "n art# 22 CPC#
Precizări-
6 este specială! adică /udecă nu'ai categoriile de cauze date "n co'petenţa lor expres %i
excausti prin lege!
6 se &ace distincţia "ntre co'petenţa ca instanţă de drept comun =art# 22 alin# 1 CPC5 %i
co'petenţa ca instanţă de contencios administrativ =art# 22 alin# 2 %i 2 CPC %i art# 7 4egea
contenciosului ad'inistrati5!
6 se &ace distincţia "ntre co'petenţa ca instanţă de &ond =art# 22 CPC5 %i ca instanţă de apel
sau recurs =art# 2>7 %i 2$$ CPC5#
> este sta(ilită o co'petenţă exclusiă! "n 'aterie de contencios ad'inistrati! pentru-
a5 !urtea de apel !-işinău > care /udecă "n exclusiitate "n pri'ă instanţă litigiile de
contencios ad'inistrati priind nesoluţionarea "n ter'en a unei cereri sau legalitatea actelor
ad'inistratie e'ise de autorităţile pu(lice centrale de specialitate! de Co'isia electorală Centrală
cu priire la "ncălcarea legislaţiei electorale!
(5 !urtea de "pel !omrat 6 care eri&ică "n exclusiitate legalitatea actelor e'ise de
autorităţile pu(lice centrale ale Eăgăuziei#
Potriit art# 22 CPC! ca instanţe de drept co'un! curţile de apel /udecă "n pri'ă instanţă
cauzele ciile priind-
a5 apărarea drepturilor de autor %i drepturilor conexe! dreptului asupra
inenţiilor! 'ărcilor de produs %i 'ărcilor de sericiu! indicaţiilor geogra&ice =inclusi a
denu'irilor de origine5! desenelor %i 'odelelor industriale! soiurilor de plante! topogra&iilor
circuitelor integrate! nu'elor co'erciale! repri'ării concurenţei neloiale! indi&erent de calitatea
persoanei!
(5 contestarea 1otăr"rilor Co'isiei de 0pel a 0genţiei de +tat pentru Proprietatea
Intelectuală e'ise "n litigiile din do'eniul protecţiei proprietăţii intelectuale!
c5 declararea legalităţii unei gree!
d5 recunoa%terea %i "ncuiinţarea executării silite a 1otăr"rilor /udecătore%ti străine!
e5 lic1idarea %i suspendarea actiităţii asociaţiilor o(%te%ti de niel repu(lican!
&5 "ncuiinţarea adopţiei copilului de către cetăţeni ai .epu(licii ,oldoa do'iciliaţi "n
străinătate %i de către cetăţeni străini %i apatrizi#
b "ompetenţa jurisdicţională materială a "urţii ,upreme de -ustiţie#
6 /udecă cauze nu'ai ca instanţă de recurs =2$$! <21 CPC5!
#'# Co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală &ater!ală a !nstan6elor 9udecătore7t! econo&!ce'
a "ompetenţa jurisdicţională materială a judecătoriei economice de circumscripţie 6
sta(ilită "n art# 2> CPC#
Precizări-
6 /udecă nu'ai "n pri'a instanţă!
6 este generală! adică /udecă toate categoriile de cauze cu excepţia celor care s"nt date "n
co'petenţa altor instanţe /udecătore%ti econo'ice#
b "ompetenţa jurisdicţională materială a "urţii de apel (conomice#
Precizări-
6 este specială! adică /udecă nu'ai categoriile de cauze date "n co'petenţa ei expres %i
excausti prin lege!
6 se &ace distincţia "ntre co'petenţa ca instanţă de &ond =art# 29 CPC5 %i ca instanţă de apel
sau recurs =art# 2>7 %i 2$$ CPC5#
Potriit art# 29 CPC! Curtea de 0pel :cono'ică /udecă "n pri'ă instanţă-
<9
a5 cauzele priind apărarea drepturilor %i intereselor statului! ale unităţilor ad'inistrati6
teritoriale ce ţin de (uget! priind rezilierea contractelor ce lezează interesele statului!
priind protecţia 'ediului "ncon/urător?
(5 cererile de declarare a insola(ilităţii?
c5 cauzele priind contestarea actelor ad'inistratie ce izează dreptul de proprietate asupra
unor (unuri care au intrat "n circuit ciil?
d5 contestarea! "n condiţiile legii! a 1otăr"rilor ar(itrale?
e5 recunoa%terea %i "ncuiinţarea executării silite a 1otăr"rilor instanţelor /udecătore%ti
econo'ice străine %i ar(itra/elor internaţionale?
&5 alte litigii date de lege "n co'petenţa sa#
Co&8eten6a =n ca; de concuren6ă a 8reten6!!lor
Potriit art# 27 CPC! "n cazul "n care 'ai 'ulte pretenţii legate "ntre ele s"nt de
co'petenţa 'ai 'ultor instanţe de di&erite grade! pretenţiile ur'ează a &i conexate %i exa'inate de
instanţe ierar1ic superioară# *ispoziţia de conexare a pretenţiilor o e'ite instanţa /udecătorească
sesizată cu cerere#
+' Co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală ter!tor!ală 7! 2elur!le e!'
*upă cu' s6a 'ai 'enţionat! co'petenţa /urisdicţională teritorială deli'itează
co'petenţa instanţelor /udecătore%ti de acela%i grad "n ederea soluţionării cauzelor ciile "n
&uncţie de teritoriul asupra căruia se extinde actiitatea =/urisdicţia5 lor#
Co'petenţa /urisdicţională teritorială poate &i de 'ai 'ute &eluri-
. "ompetenţa jurisdicţională teritorială generală (de drept comun 6 care este
deter'inată după do'iciliulOsediul sau locul de a&lare a p"r"tului#
.egula generală de deter'inare a co'petenţei teritoriale este sta(ilită "n art# 27 CPC!
con&or' căreia acţiunea împotriva unui cetăţean se intentează în instanţa de judecată în a cărei
jurisdicţie îşi are domiciliul sau locul de aflare! iar acţiunea "'potria unei organizaţii se intentează
"n instanţa de judecată în a cărei jurisdicţie îşi are sediul sau se află organul ei de administraţie#
:ste nu'ită generală sau de drept comun deoarece se aplică "n toate cazurile! cu
excepţia celor pentru care legea preede expres alt&el#
Con&or' art# 20 Cod Ciil al .,- domiciliul persoanei &izice este locul unde acesta îşi
are locuinţa statornică sau principală# +e consideră că persoana "%i păstrează do'iciliul at"ta ti'p
c"t nu %i6a sta(ilit un altul#
3eşedinţa persoanei &izice este locul unde îşi are locuinţa temporară sau secundară#
Persoana al cărei do'iciliu nu poate &i sta(ilit cu certitudine se consideră do'iciliată la locul
re%edinţei sale# 3n lipsa de re%edinţă! persoana este considerată că do'iciliază unde se găse%te! iar
dacă acesta nu se cunoa%te! la locul ulti'ului do'iciliu#
Con&or' art# 21 Cod Ciil! do'iciliul copilului 'inor p"nă la "rsta de 1< ani este la
părinţii săi sau la acel părinte la care locuie%te per'anent! iar do'iciliul persoanei lipsite de
capacitate de exerciţiu este la reprezentantul ei#
Con&or' art# 97 Cod Ciil persoana /uridică are un sediu! indicat "n actele de constituire#
+ta(ilirea %i sc1i'(area sediului s"nt opoza(ile din 'o'entul "nregistrării de stat#
/ "ompetenţa jurisdicţională teritorială alternativă 6 care este deter'inată de către
recla'ant#
3n ast&el de cazuri legea ineste%te 'ai 'ulte instanţe de /udecată cu aptitudinea de a
/udeca o cauză concretă! iar alegerea uneia sau alteia este pusă pe sea'a recla'antului# 0st&el de
cauze s"nt preăzute "n art# 2$ CPC#
Potriit art# 2$ alin# 1< CPC! alegerea instanţei se &ace la li(era oinţă a recla'antului# 8
instanţă de /udecată nu este "n drept să restitui cererea! inoc"nd &aptul că pricina dată poate &i
/udecată %i de către o altă instanţă# Cotodată! din 'o'entul "n care recla'antul a ales una dintre
<7
instanţele co'petente %i a depus acţiunea nu 'ai poate solicita ulterior trans'iterea cauzei spre
exa'inare unei alte instanţe! deoarece dreptul de a alege instanţa co'petentă "ncetează din
'o'entul depunerii acţiunii#
0lternatia acordată recla'antului constă "n &aptul că pe l"ngă posi(ilitatea de a se adresa
"n instanţa de /udecată con&or' regulii generale! adică "n a cărei /urisdicţie "%i a&lă do'iciliul sau
sediul p"r"tul! recla'atului i se 'ai acordă posi(ilitatea de a se adresa %i la instanţa-
a5 "n cărei /urisdicţie "%i are do'iciliul recla'antul!
(5 "n cărei /urisdicţie se a&lă (unurilor p"r"tului!
c5 "n cărei /urisdicţie se a&lă locul cauzării pre/udiciului!
d5 "n cărei /urisdicţie se a&lă locul "nc1eierii sau executării contractului#
Prin ur'are! acţiunea "'potria p"r"tului al cărui do'iciliu nu este cunoscut sau care nu
are do'iciliu "n .epu(lica ,oldoa poate &i intentată "n instanţa de la locul de a&lare a (unurilor
acestuia sau "n instanţa de la ulti'ul lui do'iciliu din .epu(lica ,oldoa#
0cţiunea "'potria unei persoane /uridice sau a unei alte organizaţii poate &i intentată %i
"n instanţa de la locul de a&lare a (unurilor acestora#
0cţiunea care izoră%te din actiitatea unei &iliale sau reprezentanţe a unei persoane
/uridice sau a unei alte organizaţii poate &i intentată %i "n instanţa de la locul unde &iliala
sau reprezentanţa "%i are sediul#
0cţiunea pentru plata pensiei de "ntreţinere %i acţiunea pentru constatarea paternităţii pot
&i intentate %i "n instanţa de la do'iciliul recla'antului#
0cţiunea de des&acere a căsătoriei poate &i intentată %i "n instanţa de la do'iciliul
recla'antului dacă "n gri/a lui se a&lă copii 'inori sau dacă deplasarea lui la instanţa de la
do'iciliul p"r"tului "nt"'pină di&icultăţi "nte'eiate#
*e ase'eea! acţiunea de diorţ "n cazul "n care unul dintre soţi este declarat! "n 'odul
sta(ilit! dispărut &ără ur'ă! incapa(il din cauza unei (oli psi1ice ori este conda'nat la priaţiune de
li(ertate poate &i intentată %i "n instanţa de la do'iciliul recla'antului#
0cţiunile ce ţin de resta(ilirea "n dreptul la 'uncă! la pensie! la locuinţă! de reendicare a
(unurilor sau a alorii lor! de reparare a pre/udiciului cauzat prin conda'nare ilegală! tragere
ilegală la răspundere penală! prin aplicare ilegală a 'ăsurii preentie su( &or'a arestului
preenti sau su( &or'a i'punerii anga/a'entului scris de a nu părăsi localitatea ori prin aplicarea
ilegală a sancţiunii ad'inistratie a arestului pot &i intentate %i "n instanţa de la do'iciliul
recla'antului#
0cţiunile "n reparare a pre/udiciului cauzat prin ătă'are a integrităţii corporale ori prin
altă ătă'are a sănătăţii sau prin deces pot &i intentate %i "n instanţa de la do'iciliul recla'antului
ori "n instanţa de la locul pre/udiciului#
0cţiunile "n reparaţie a daunei cauzate (unurilor unei persoane &izice sau ale unei
organizaţii pot &i intentate %i "n instanţa de la locul daunei#
0cţiunea "n apărare a drepturilor consu'atorului poate &i intentată %i "n instanţa de la
do'iciliul recla'antului sau "n instanţa de la locul "nc1eierii sau executării contractului#
0cţiunea născută din contractul "n care se indică locul executării lui poate &i intentată %i "n
instanţa din acel loc#
0cţiunea "'potria p"r"tului care este o organizaţie sau un cetăţean al .epu(licii ,oldoa
cu sediul ori cu do'iciliul pe teritoriul unui alt stat poate &i intentată %i "n instanţa de la sediul ori
do'iciliul recla'antului sau "n instanţa de la locul de a&lare a (unurilor p"r"tului pe teritoriul
.epu(licii ,oldoa#
0cţiunile "n 'aterie de asigurare se pot depune "n instanţa de la do'iciliul asiguratului!
de la locul a&lării (unurilor sau de la locul accidentului#
0 "ompetenţa jurisdicţională teritorială e#clusivă 6 care este atri(uită expres de lege
unei anu'ite instanţe de /udecată "n exclusiitate#
<7
3n ast&el de cazuri nu &uncţionează co'petenţa generală %i nici cea alternatiă# Nor'ele
de procedură care regle'entează co'petenţa exclusiă s"nt i'peratie! de la ele nu se ad'ite nici
o derogare %i se găsesc "n art# <0 CPC#
0st&el! acţiunile cu priire la dreptul asupra terenurilor! su(solurilor! &"%iilor &orestiere!
plantaţiilor perene! resurselor acatice izolate! asupra unor case! "ncăperi! construcţii! altor
o(iectie &ixate de pă'"nt! precu' %i acţiunile "n ridicare a sec1estrului de pe (unuri! se intentează
"n instanţa de la locul a&lării acestor (unuri# *acă (unurile ce constituie o(iectul acţiunii s"nt
situate "n circu'scripţia 'ai 'ultor instanţe! cererea se depune "n orice instanţă "n a cărei rază
teritorială se a&lă o parte din (unuri#
*e ase'enea! acţiunile priind repararea pre/udiciului cauzat 'ediului "ncon/urător se
intentează "'potria proprietarilor =posesorilor5 de utila/e "n instanţa de la locul instalării utila/ului!
cu excepţia cazurilor c"nd acesta este instalat "n străinătate#
:xa'inarea acţiunelor priind tezaurul statului ţine de co'petenţa instanţei de la
re%edinţa organului "'puternicit să reprezinte istieria statului "n litigiul respecti#
0cţiunile creditorilor de&unctului intentate "nainte de acceptarea de către 'o%tenitori a
succesiunii ţin de co'petenţa instanţei de la locul a&lării aerii succesorale sau a părţii
ei preponderente#
0cţiunile "'potria cărău%ului! ce rezultă dintr6un contract de transport de pasageri %i
(aga/e sau de "ncărcături! se "naintează "n instanţa de la sediul cărău%ului! căruia! "n 'odul sta(ilit!
i6a &ost "naintată pretenţia#
Cererile "n /udecată ale acţionarilor se depun nu'ai "n instanţa de la sediul societăţii pe
acţiuni#
1 "ompetenţa jurisdicţională teritorială după legătura între cauze 6 care este
deter'inată după instanţa "n care se exa'inează o altă cauză#
Co'petenţa teritorială după existenţa legăturii "ntre cauze acordă "'puternicire unei
anu'ite instanţe de a soluţiona "ntr6un proces cauze de di&erită co'petenţă! dacă "ntre ele există o
str"nsă legătură#
3n cazul "n care 'ai 'ulte pretenţii legate "ntre ele s"nt de co'petenţa 'ai 'ultor instanţe
de acela%i grad! pretenţiile ur'ează a &i conexate %i exa'inate de instanţa sesizată 'ai "nt"i =art# 27
CPC5
0cţiunea "'potria 'ai 'ultor p"r"ţi cu di&erite do'icilii se intentează "n instanţa de la
do'iciliul sau locul de a&lare unuia dintre ei! la alegerea recla'antului =art# <2 alin#1 CPC5#
0cţiunile accesorii %i incidentale ţin de co'petenţa instanţei care este "n drept să /udece
acţiunea principală =art#2$ alin#1> CPC5
0cţiunea reconenţională se "naintează! indi&erent de instanţa co'petentă! "n instanţa care
/udecă acţiunea iniţială =art# <2! alin#2 CPC5
0cţiunea interenientului principal se "naintează "n instanţa care /udecă acţiunea iniţială
=art#<2 alin#2 CPC5#
0cţiunile ciile cerezultă dintr6o cauză penală! dacă nu a &ost pornită sau soluţionată "n
cadrul procesului penal! se intentează potriit nor'elor de procedură cilă! potriit regulilor de
co'petenţă sta(ilite de Codul de procedură ciilă#
(' Te&e!ur!le 7! 8rocedura stră&utăr!! cau;e! de la !nstan6a ses!;ată la o altă
!nstan6ă'
+tră'utarea cauzei este o 'ăsură "ntreprinsă de către instanţa de /udecată după ce a pornit
procesul! care constă "n sc1i'(area co'petenţei /urisdicţionale teritoriale#
3n ast&el de situaţii tre(uie să se ţină cont de două reguli-
15 imutabilitatea competenţei jurisdicţionale#
<$
0rt# <> CPC preede că! ni'eni nu poate &i lipsit &ără consi'ţă'"ntul său de dreptul
/udecării procesului "n instanţă %i de /udecătorii "n a căror co'petenţă cauza este dată prin lege! cu
excepţiile expres preăzute de Codul de procedura ciilă# Instanţa ierar1ic superioară nu este "n
drept să stră'ute din o&iciu o pricină la o altă instanţă! ori să o preia pentru /udecare "n procedura
sa#
25 păstrarea competenţei#
0st&el! cauza pri'ită spre exa'inare "n con&or'itate cu nor'ele de co'petenţă a
continua să &ie exa'inată "n &ond de aceia%i instanţă! c1iar dacă ulterior ea deine de co'petenţa
altei instanţe# =art# <2 alin# 1 CPC5#
0ici se i'pune 'enţiunea că la 'o'entul pornirii procesului co'petenţa /urisdicţională
nu s6a "ncălcat! or! /udecătorul a pornit corect procesul# *acă pe parcursul /udecării se depistează
că procesul a &ost pornit gre%it! cu "ncălcarea nor'elor de co'petenţă /urisdicţională 'aterială!
atunci cauza a &i stră'utată la instanţa co'petentă =art# <2 alin#2 lit# =(5 CPC5#
C1iar dacă nu s6a "ncălcat co'petenţa /urisdicţională teritorială! oricu' se pot produce
situaţii care! &iind expres preăzute de lege! pot &i inocate de către participanţi sau pot &i aplicate
din o&iciu pentru a stră'uta exa'inarea unei cauze de la o instanţa la alta#
Ce'eiurile stră'utării s"nt di&erite după natura lor /uridică! ceea ce deter'ină di&erite
proceduri de "n&ăptuire a acesteia#
0st&el! tot instanţa care a început examinarea cauzei a decide stră'utarea cauzei!
printr6o "nc1eiere susceptibilă de recurs dacă-
a5 p"r"tul al cărui do'iciliu sau loc de a&lare nu era cunoscut a cere stră'utarea cauzei la
instanţa de la do'iciliul său sau locul de a&lare al său =art# <2 alin# 2 lit# =a5 CPC5!
(5 a'(ele părţi solicită stră'utarea cauzei la instanţa de la locul a&lării 'a/orităţii
pro(elor =art# <2 alin# 2 lit# =c5 CPC5#
3n a'(ele cazuri! legislaţia preede expres unde se a stră'uta pricina# 3n pri'ul caz!
stră'utarea se &ace "n scopul respectării nor'ei de co'petenţă teritorială generală! "n al doilea caz
A "n scopul &acilitării soluţionării 'ai rapide a cauzei#
Instanţa ierar1ic superioară! prin înc-eiere irevocabilă =nesuscepti(ilă de recurs5 a dispune
stră'utarea cauzei "n ur'ătoarele cazuri-
a5 dacă recuzarea sau a(ţinerea de la /udecată a unui sau 'ai 'ultor /udecători ori alte
'otie "nte'eiate &ac i'posi(ilă su(stituirea /udecătorilor =art# <2 alin# 2 lit# =d5 CPC5!
(5 dacă există 'otie pentru 'ăsuri de securitate pu(lică =art# <2 alin# 2 lit# =e5 CPC5!
c5 dacă există (ănuieli că nepărtinirea /udecătorilor ar putea &i %tir(ită de circu'stanţele
cauzei sau de calitatea participanţilor la proces =art# <2 alin# 2 lit# =&5 CPC5!
d5 dacă "n circu'stanţe excepţionale! instanţa co'petentă să /udece pricina nu poate
&uncţiona ti'p "ndelungat =art# <2 alin# 2 lit# =g5 CPC5#
3n toate aceste cazuri! instanţa ierar1ic superioară a dispune stră'utarea cauzei doar la
cerere! "ntruc"t con&or' art#<> alin# 2 CPC! ea nu este "n drept să stră'ute din o&iciu o pricină la o
altă instanţă sau să o preia pentru /udecare "n procedura sa#
-' E2ectele =ncălcăr!! regul!lor cu 8r!:!re la co&8eten6a 9ur!sd!c6!onală'
3ncălcarea nor'elor de co'petenţă /urisdicţională poate produce dierse e&ecte /uridice
"n &uncţie de 'o'entul c"nd această "ncălcare este depistată# 0st&el! dacă "n ter'en de 7 zile de la
data depunerii cererii de c1e'are "n /udecată se constată că instanţa nu este co'petentă să /udece
pricina! atunci /udecătorul printr6o "nc1eiere suscepti(ilă de recurs a dispune restituirea cererii!
con&or' art#170 alin# 15 lit# =(5 CPC# .estituirea nu stinge dreptul persoanei interesate de a se
adresa la instanţa co'petentă#
+"nte' de părerea că "n acest caz este or(a at"t de "ncălcarea nor'elor de co'petenţă
/urisdicţională 'aterială! c"t %i teritorială#
>0
*acă după pornirea procesului! pe parcursul /udecării se constată că cauza a &ost reţinută
spre exa'inare cu "ncălcare nor'elor de co'petenţă &ater!ală" atunci con&or' art# <2 alin# 25 lit#
=(5 CPC! instanţa "n care este intentat procesul a e'ite o "nc1eiere 'otiată de strămutare a
cauzei# 3n acest caz instanţa se dezineste%te! inoc"nd o excepţie de neco'petenţă# :xcepţia de
neco'petenţă este situaţia c"nd se inocă neco'petenţa instanţei "n cursul /udecăţii# :xcepţia de
neco'petenţă se poate solicita de către oricare dintre participanţii la proces sau poate &i constatată
din o&iciu de instanţa care /udeca cauza#
*e%i! Codul de procedură ciilă nu preede expres posi(ilitatea inocării "ncălcării
nor'elor de co'petenţă /urisdicţională "n cererea de apel! această posi(ilitate totu%i există# Potriit
art# 27> alin# 25 CPC! dacă 1otăr"rea pri'ei instanţe a &ost casată pentru lipsă de co'petenţă
'aterială sau /urisdicţională! pricina se tri'ite spre re/udecare instanţei co'petente! cu excepţia
cazului "n care se constată propria co'petenţă#
0rticolul <00 din Codul de procedură ciilă nu preede expres printre te'eiurile de
declarare a recursului "'potria 1otăr"rilor nesuscepti(ile de apel "ncălcarea nor'elor de
co'petenţă# Cu toate acestea "n art# <17 CPC! printre "'puternicirile instanţei de recurs! este
preăzut dreptul instanţei de a ad'ite recursul %i de a casa 1otăr"rea pri'ei instanţe lu"nd spre
exa'inare cauza dacă se constată că este co'petentă să soluţioneze pricina "n pri'a instanţă#
0dică excepţia de neco'petenţă poate &i inocată după pronunţarea 1otăr"rii 6 "n instanţa
de apel sau după ce 1otăr"rea deine de&initiă 6 "n instanţa de recurs#
,' Con2l!ctele de co&8eten6ă 9ur!sd!c6!onală'
3n practică pot apărea con&licte de co'petenţă! "ntruc"t con&or' nor'elor de co'petenţă
/urisdicţională teritorială alternatiă 'ai 'ulte instanţe pot &i co'petente să /udece aceia%i cauză#
3n acest caz s"nte' "n prezenţa unui con&lict poziti de co'petenţa# *e exe'plu- "n cadrul unei
instanţe de /udecată a &ost ad'isă spre soluţionare o cerere de c1e'are "n /udecată# 3n cadrul altei
instanţe s6a dispus conexarea cauzelor! ast&el "nc"t ur'ează a &i exa'inată %i cererea care de/a a &ost
ad'isă# 3n acest caz a'(ele instanţe s"nt co'petente să /udece#
Cot din cauza co'petenţei teritoriale alternatie se pot produce con&licte negatie de
co'petenţă A atunci c"nd prin "nc1eieri ireoca(ile 'ai 'ulte /udecătorii se declară neco'petente#
Con&or' art# << CPC! dacă "n &aţa unei instanţe de /udecată apare un con&lict de
co'petenţă! atunci aceasta este o(ligată să suspende din o&iciu procesul %i să "nainteze dosarul
instanţei co'petente să soluţioneze con&lictul de co'petenţă#
0st&el! Curtea de 0pel a /udeca con&lictul de co'petenţă =poziti sau negati5 apărut
"ntre instanţele de drept co'un din circu'scripţia sa#
*acă con&lictul de co'petenţă apare "ntre /udecătorii care nu ţin de aceia%i curte de apel
sau intre o /udecătorie %i o curte de apel! ori "ntre curţi de apel! atunci acesta se a soluţiona de
către Colegiul ciil %i de contencios ad'inistrati al Curţii +upre'e de Bustiţie#
Curtea de 0pel econo'ică /udecă con&lictele de co'petenţă care apar "ntre /udecătoriile
econo'ice de circu'scripţie#
Colegiul econo'ic al Curţii +upre'e de Bustiţie exa'inează con&lictele de co'petenţă
"ntre /udecătoria econo'ică de circu'scripţie %i Curtea de 0pel :cono'ică#
Con&lictul de co'petenţă dintre o /udecătorie de drept co'un %i una econo'ică de
circu'scripţie se soluţionează de către curtea de apel de drept co'un de la locul de a&lare a
recla'antului#
Con&lictul de co'petenţă dintre /udecătoria econo'ică de circu'scripţie %i o curte de
apel de drept co'un se a /udeca de către Colegiul ciil %i de contencios ad'inistrati al Curţii
+upre'e de Bustiţie#
Con&lictele de co'petenţă se soluţionează &ără citarea participanţilor la proces! printr6o
"nc1eierea! care nu se supune nici unei căi de atac
>1
TE3A VI' PCR4ILE 5N PROCESUL CIVIL
)' No6!unea de 8ăr6! =n 8rocesul c!:!l'
#' No6!unea" te&e!ur!le 7! 2elur!le co8art!c!8ăr!! 8rocesuale'
+' No6!unea de 8arte res8ect!:ă 7! neres8ect!:ă =n 8roces'
(' No6!unea 7! te&e!ur!le succes!un!! =n dre8tur! 8rocedurale'
)' No6!unea de 8ăr6! =n 8rocesul c!:!l'
Procesul ciil! de regulă! se intentează "n legătură cu apariţia unui litigiu "ntre su(iectele
raportului /uridic 'aterial! "n cazul "n care nu 'ai există posi(ilitatea soluţionării con&lictului pe
cale a'ia(ilă# *in 'o'entul intentării procesului ciil! su(iectele raportului 'aterial litigios dein
%i su(iecte ale raportului /uridic procesual ciil %i cad su( incidenţa dreptului procesual ciil# *in
'o'entul apariţiei raportului /uridic procesual ciil! su(iectele raportului 'aterial litigios s"nt
nu'ite recla'ant %i p"r"t sau 8ăr6! =n 8rocesul c!:!l#
)ărţile în procesul civil - sînt persoanele, care la momentul intentării procesului, se
prezumă subiecte ale raportului material litigios, litigiul cărora, cu privire la dreptul subiectiv
încălcat sau contestat sau interesul ocrotit de lege, urmează a fi e#aminat şi soluţionat de către
instanţa de judecată.
:ste i'portant de 'enţionat că! "n orice cauză exa'inată %i soluţionată de către instanţa
de /udecată! "n ordinea procedurii contencioase! există nu'ai două părţi- recla&antul %i 8=r=tul!
indi&erent de nu'ărul su(iectelor care participă pe o parte sau alta#
&eclamantul este presupusul subiect al raportului material litigios, dreptul sau
interesul legitim al căruia se susţine că este încălcat sau contestat şi prin urmare se solicită
apărarea sau recunoaşterea lui în instanţă de judecată.
.ecla'antul participă ca parte actiă "n proces! deoarece la solicitarea lui procesul a &ost
intentat "n ederea apărării drepturilor sau intereselor sale legiti'e#
Cre(uie de ţinut cont că noţiunea de recla'ant %i persoana la solicitarea căreia are loc
intentarea procesului ciil nu coincid "ntotdeauna# Persoana care potriit legii poate să pornească
procesul ciil nu "ntotdeauna este %i recla'ant# .eprezentanţii =art# 7$ CPC5! procurorul =ar# 71
CPC5! persoanele de drept pu(lic %i priat "n cazurile preăzute "n art# 72 CPC! pot să iniţieze
procese ciile "n apărarea intereselor altor persoane#
)îrît este presupusul subiect al raportului material litigios împotriva căruia se porneşte
procesul civil în instanţă de judecată, ca fiind prezumat că ar fi încălcat sau contestat dreptul
reclamantului.
P"r"tul participă ca parte pasiă "n proces! deoarece "'potria lui se porne%te procesul "n
ederea apărării drepturilor sau intereselor legiti'e ale recla'antului! care se presupune că ar &i
&ost "ncălcate sau contestate de către p"r"t#
Părţile "n procesul ciil se caracterizează! &aţă de alte su(iecte participante la raportul
procesual ciil! prin ur'ătoarele trăsături-
1#5 părţile s"nt prezu'ate ca su(iecte ale raportului 'aterial litigios!
2#5 părţile au interes /uridic at"t 'aterial! c"t %i procesual!
2#5 părţile duc procesul din nu'e propriu!
<#5 părţile suportă c1eltuielile de /udecată#
Pentru ca un su(iect de drept să do("ndească calitatea de parte "n proces tre(uie să
"ndeplinească cu'ulati 'ai 'ulte condiţii#
"ondiţiile pentru a fi parte în proces s"nt ur'ătoarele-
$ "alitatea procesuală 6 reprezintă identitatea "ntre persoana recla'antului %i persoana
care este titularul dreptului su(iecti dedus /udecăţii =calitate procesuală actiă5! respecti
>2
identitatea "ntre persoana p"r"tului %i cel o(ligat "n cadrul raportului 'aterial =calitate procesuală
pasiă5#
Părţile tre(uie să6%i legiti'eze dreptul lor de a sta "n instanţă# 8(ligaţia de legiti'are a
calităţii procesuale reine recla'antului care tre(uie să "%i /usti&ice at"t calitatea sa procesuală actiă
c"t %i calitatea procesuală pasiă a celui c1e'at "n instanţă# Instanţă este! "nsă! o(ligată să eri&ice
existenţa calităţii procesuale actie %i pasie! c1iar din o&iciu! deoarece raportul /uridic procesual se
"nte'eiază doar pe un raport /uridic de drept 'aterial existent#
Calitatea cerută pentru a putea exercita o acţiune "n /ustiţie tre(uie să corespundă cu cea
de titular al dreptului care se a&lă "n discuţie! deoarece acţiunea are ca o(iect protecţia dreptului
su(iecti#
4ipsa calităţii procesuale constituie o excepţie de &ond! care poate &i inocat de oricare
dintre părţi! precu' %i de către instanţă din o&iciu! "n orice &ază a procesului! iar drept consecinţă
i'pune "nlocuirea părţii care &igurează gre%it "n proces! iar "n cazul "n care procedură de
susbstituire nu este aplca(ilă! acţiunea se respinge ca &iind ne"nte'eiată#
Calitatea procesuală se poate trans'ite pe parcursul derulării procesului ciil "n cazurile
"n care este posi(ilă succesiunea "n drepturi procedurale#
2 "apacitatea procesuală 6 reprezintă aplicarea pe plan procesual a capacităţii ciile#
4a &el ca %i "n dreptul 'aterial! capacitatea procesuală se 'ani&estă su( &or'a capacităţii
procesuale de &olosinţă %i a capacităţii procesuale de exerciţiu#
Ca8ac!tatea 8rocesuală de 2olos!n6ă este aptitudinea generală a persoanelor de a
do("ndi drepturi %i de a6%i asu'a o(ligaţii pe plan procesual =art# >7 CPC5#
Ca8ac!tatea 8rocesuală de e?erc!6!u este aptitudinea generală a persoanelor de a6%i
exercita "n olu' deplin %i personal drepturile %i o(ligaţiile procesuale =art# >7 CPC5#
Persoanele &izice do("ndesc capacitatea de exerciţiu deplină la "rsta de 17 ani# Pentru
persoanele care nu au capacitatea de exerciţiu este preăzută instituţia reprezentării %i asistării#
.eprezentarea interine "n cazul 'inorilor su( 1< ani %i persoanelor declarate incapa(ile =art# >7
alin# 9 CPC5# 0sistarea interine "n cazul 'inorilor care au "rsta "ntre 1< %i 17 ani precu' %i
adulţilor li'itaţi "n capacitatea de exerciţiu =art# >7 alin# < CPC5#
Capacitatea procesuală de &olosinţă %i exerciţiu a persoanelor /uridice este do("ndită din
'o'entul "nregistrării %i pierdută din 'o'entul radierii din registrul de stat#
:xcepţia lipsei capacităţii procesuale poate &i inocată "n orice &ază a procesului! de către
orice parte! precu' %i de către instanţă din o&iciu %i atrage după sine! "n cazul lipsei capacităţii
procesuale de &olosinţă 6 nulitatea a(solută! iar "n cazul lipsei capacităţii procesuale de exerciţiu 6
nulitatea relatiă#
" +nteresul 6 reprezintă &olosul practic! i'ediat pe care "l are o pate "n ederea /usti&icării
intentării procesului ciil#
Con&or' art#>$ CPC! părţi "n procesul ciil pot &i orice persoană &izică sau /uridică! statul
.epu(lica ,oldoa %i unităţile ad'inistrati6teritoriale! reprezentate "n 'odul sta(ilit! iar "n
cazurile preăzute de lege c1iar %i asociaţiile care nu constituie persoane /uridice! dar au propriile
organe de conducere#
Părţile au drepturi %i o(ligaţii procesuale egale# *repturile părţilor se clasi&ică "n drepturi
generale! speci&icate "n art# >9 CPC %i drepturi speciale! sta(ilite "n art# 90 CPC# 0st&el! "n (aza
drepturilor speciale! recla'antul este "n drept să 'odi&ice te'eiul sau o(iectul acţiunii! să
'ărească sau să reducă cuantu'ul pretenţiilor din acţiune sau să renunţe la acţiune# .enunţarea
poate &i parţială sau totală# *acă recla'antul renunţă la pretenţii! atunci procesul "ncetează#
.ecla'antului! de ase'enea! "i aparţine dreptul de a alege co'petenţa teritorială "n cazurile
preăzute de lege =art# 2$ CPC5#
P"r"tul este "n drept să recunoască integral sau parţial pretenţiile# *acă p"r"tul recunoa%te
pretenţiile care6i s"nt "naintate! atunci procesul continuă p"nă la adoptarea 1otăr"rii# P"r"tul 'ai are
>2
dreptul să "nainteze "'potria recla'antului acţiunea reconenţională "n condiţiile speci&icate "n
art#172 CPC# Con&or' art# <2 alin# 25 lit# =a5 CPC! p"r"tul poate cere stră'utarea cauzei sau
con&or' art# 297 lit# =e5 CPC! poate ridica o(iecţii "'potria soluţionării litigiului "n /udecată#
Părţile pot "nc1eia o tranzacţie de împăcare! aceasta &iind o "nţelegere prin care părţile "%i
&ac concesii reciproce# Cranzacţia de "'păcare ad'isă de către instanţa de /udecată duce la
"ncetarea procesului# Părţile! de ase'enea! pot institui prin "nţelegere co'petenţa generală
conenţională#
Instanţa nu a ad'ite renunţarea sau recunoa%terea acţiunii %i nici tranzacţia de "'păcare!
dacă părţile "%i alori&ică aceste drepturi cu rea6credinţă! adică contrar legii sau a&ect"nd drepturile!
li(ertăţile sau interesele altor persoane#
8(ligaţiile părţilor "n proces! de ase'enea! s"nt generale %i speciale# 8(ligaţiile generale
s"nt de a (ene&icia cu (ună credinţă de drepturile sale! de a respecta ordinea "n cadrul %edinţei de
/udecată! de a onora instanţa de /udecată# 8(ligaţiile speciale depind de &aza procesuală# 0st&el! la
&aza intentării procesului! recla'antul este o(ligat să prezinte un nu'ăr de copii ale cererii de
c1e'are "n /udecată egal cu nu'ărul p"r"ţilor plus un exe'plar pentru instanţa de /udecată#
)iecare din părţile "n proces! potriit art# 117 CPC! tre(uie să doedească circu'stanţele
pe care le inocă drept te'ei al pretenţiilor sau o(iecţiilor sale! dacă legea nu preede alt&el#
*e ase'enea! părţile s"nt o(ligate să anunţe instanţa de /udecată despre sc1i'(area
do'iciliului după intentarea procesului! precu' %i despre 'otiele neprezenării "n %edinţă de
/udecată#
#' No6!unea" te&e!ur!le 7! 2elur!le co8art!c!8ăr!! 8rocesuale'
Procesului ciil "i este speci&ică existenţa a două părţi- partea recla'antului %i partea
p"r"tului! reprezentate de regulă a c"te o persoană de &iecare parte# :xistă! "nsă! situaţii c"nd de partea
recla'antului sau p"r"tului participă 'ai 'ulte persoane# Con&or' art# 92 CPC! o acţiune poate &i
intenta "n co'un de 'ai 'ulţi recla'anţi sau "'potria 'ai 'ultor p"r"ţi# 3n ast&el de cazuri are loc
coparticiparea procesuală! instituiţie care 'ai este nu'ită litis consorţiu#
"oparticiparea procesuală reprezintă participarea concomitentă de partea
reclamantului şi 3 sau pîrîtului mai multor subiecte, interesele şi pretenţiile cărora nu se e#clud
reciproc.
Instituţia coparticipării procesuale nu sc1i'(ă nu'ărul părţilor# C1iar dacă o acţiune poate
&i "naintată "n co'un de 'ai 'ulţi recla'anţi sau "'potria 'ai 'ultor p"r"ţi! "n cadrul procesului
ră'"n a &i doar două părţi cu interese contradictorii# Coparticipanţii! "n &uncţie de partea cui
participă "n proces! se nu'esc coreclamanţi sau copîrîţi#
+copul coparticipării procesuale este de a nu ad'ite ca drepturile altor persoane să &ie
a&ectate prin soluţionarea cauzei %i de a opti'iza exa'inarea %i soluţionarea /ustă a anu'itor
cauze ciile# Coparticiparea procesuală contri(uie la concentrarea "n cadrul aceluia%i proces a
"ntregului 'aterial pro(ant! &apt care exclude e'iterea de 1otăr"ri contradictorii "n cazul unor cauze
si'ilare după o(iect %i te'ei#
4egislaţia %i doctrina procesului ciil de&inesc 'ai 'ulte &eluri de coparticipare#
*upă criteriul procesual0juridic deose(i'-
a5 co8art!c!8are act!:ă A atunci c"nd de parte recla'antului participă 'ai 'ulte
persoane!
(5 co8art!c!8are 8as!:ă A atunci c"nd de parte p"r"tului participă 'ai 'ulte persoane!
c5 co8art!c!8are &!?tă A atunci c"nd de parte recla'antului %i p"r"tului participă 'ai
'ulte persoane#
*upă criteriul material0juridic deose(i'-
><
a5 co8art!c!8are o1l!gator!e =art# 92 CPC5 6 care are loc indiferent de dispoziţia
părţilor şi instanţei de judecată, ea fiind prescrisă în mod obligatoriu de lege şi determinată de
natura raportului material litigios.
:xa'inarea %i soluţionarea "n lipsa unui corecla'ant sau cop"r"t sau exa'inarea separată
a cauzelor "n ast&el de cazuri este i'posi(ilă# *acă nu s"nt atra%i coparticipanţii o(ligatorii "n
proces! 1otăr"rea a &i casată de către instanţa ierar1ic superioară "n cazul contestării acesteia#
Coparticiparea procesuală o(ligatorie este deter'inată "n cu'ul de cele 2 condiţii sta(ilite
"n art# 92 alin# 2 CPC %i anu'e-
a5 o(iectul litigiului "l constituie drepturile %i o(ligaţiile co'une ale 'ai 'ultor recla'anţi
sau p"r"ţi!
(5 drepturile %i o(ligaţiile corecla'anţilor %iOsau cop"r"ţilor decurg din acelea%i te'eiuri de
&apt sau de drept!
c5 drepturile %i o(ligaţiile ce &or'ează o(iectul litigiului s"nt de aceia%i natură#
Coparticiparea o(ligatorie se produce "n cazurile c"nd are loc exa'inarea litigiilor ce
rezultă din raporturile de proprietate co'ună! relaţii de 'o%tenire =de exe'plu- "'părţirea 'asei
succesorale5! litigii locatie =de exe'plu- anularea (onului de repartiţie a spaţiului locati "n cazul
"n care există 'ai 'ulţi c1iria%i 'a/ori5! apărarea onoarei! de'nităţii %i reputaţiei pro&esionale
=acţiunile se or "nainta "'potria autorului %i pu(licaţiei5! anularea 'ăsurilor de asigurare a
acţiunii =anularea sec1estrului pus asupra casei care aparţine cu drept de proprietate co'ună 'ai
'ultor persoane#5
(5 co8art!c!8are 2acultat!:ă =art# 92 CPC5 6 care poate avea loc la dispoziţia instanţei
de judecată#
Coparticiparea &acultatiă are loc "n situaţiile c"nd participarea la /udecarea cauzei a unuia
sau 'ai 'ulţi coparticipanţi poate avea loc! adică "n 'od nor'al pretenţiile pot &i exa'inate %i
separat! dar persoanele interesate solicită exa'inarea "n co'un a pretenţiilor "naintate#
Condiţiile de ad'isi(ilitate a coparticipării &acultatie s"nt preăzute de art# 92 CPC-
a5 pretenţiile se a&lă "n conexiune prin raportul 'aterial /uridic dintre coparticipanţi! prin
pretenţiile "naintate sau pro(ele co'une!
(5 există posi(ilitatea de a le exa'ina de către aceia%i instanţă %i "n aceia%i procedură#
Coparticiparea se ad'ite doar "n instanţa de &ond#
4a &aza pregătirii cauzei pentru dez(ateri /udiciare /udecătorul soluţionează pro(le'a
interenirii "n proces a coparticipanţilor =art#17> alin#15 lit# =c5 CPC5#
+atis&acerea sau respingerea cererii de atragere "n proces a coparticipanţilor se per&ectează
printr6o "nc1eiere a instanţei# 3nc1eierea prin care s6a ad'is ori s6a respins cererea de ad'itere a
coparticipării &acultatie nu se supune recursului! potriit art# 92 alin# 2 CPC#
)iecare coparticipant apare independent "n proces "n raport cu cealaltă parte# .enunţarea
la acţiune de către unul dintre corecla'anţi nu produce e&ecte pentru ceilalţi! după cu'
recunoa%terea acţiunii de către un cop"r"t nu6i a&ectează pe ceilalţi# 0st&el! potriit art# >2 CPC!
coparticipanţii pot "ncredinţa susţinerea procesului unuia sau 'ai 'ultor coparticipanţi#
Con&or' art# 291 %i <01 CPC coparticipanţii care au participat la proces din partea
apelantului sau recurentului se pot alătura la apel sau recurs! dacă pretenţiile lor coincid cu cele ale
apelantului sau recurentului# 3n acest caz cererea scrisă de alăturare nu se taxează#
+' No6!unea de 8arte res8ect!:ă 7! neres8ect!:ă =n 8roces'
3n cadrul procesului ciil s"nt utilizate două categorii distincte de parte respectiă %i
nerespectiă#
)arte respectivă în proces este recunoscută partea în cazul în care e#istă identitatea
între persoana reclamantului şi persoana care este titularul dreptului subiectiv dedus judecăţii
>>
(calitate procesuală activă, respectiv identitatea între persoana pîrîtului şi cel obligat în cadrul
raportului material (calitate procesuală pasivă.
+ta(ilirea %i doedire acestei identităţi este nu'ită legitimarea părţilor# 8(ligaţia
legiti'ării este pusă pe sea'a recla'antului# 0nu'e recla'antul tre(uie să doedească că este
titularul dreptului su(iecti "ncălcat! iar p"r"tul este titularul o(ligaţiei care nu a &ost executată#
:xistă situaţii "n care pentru a se sta(ili calitatea procesuală tre(uie ad'inistrate acelea%i
pro(e ca %i pentru doada te'einiciei pretenţiilor "naintate# *e aceea! la 'o'entul intentării
procesului ciil există doar prezu'ţia! adică doar se presupune că persoanele indicate "n cererea de
c1e'are "n /udecată s"nt su(iecte ale raportului 'aterial litigios# *acă "n cadrul exa'inării cauzei
se a constata că! această identitate nu există "n priinţa uneia din părţi! atunci s"nte' cazul unei
părţi nerespective "n proces#
)arte nerespectivă în proces este persoana în privinţa căreia se e#clude presupunerea
că este subiect al raportului material litigios.
&eclamant nerespectiv este persoana în privinţa căreia se e#clude presupunerea este
titularul dreptului subiectiv sau interesului dedus judecăţii, însă e#istă presupunerea că pîrîtul a
încălcat acest drept sau interes.
3n ast&el de cazuri persoana nu "ntrune%te una din condiţiile pentru a &i parte "n proces %i
anu'e 6 calitatea procesuală actiă# Nu'ai că constatarea acestui &apt are loc după intentarea
procesului %i i'pune necesitatea "nlocuirii recla'antului nerespecti# 3n ast&el de cazuri! instanţa!
&ără a "nceta procesul! poate dispune "nlocuirea recla'antului nerespecti cu recla'antul respecti!
dacă prin "nlocuire nu se a sc1i'(a co'petenţa "n exa'inarea cauzei#
3n ceea ce prie%te procedura su(stituirii recla'antului nerespecti! pute' aea 'ai
'ulte soluţii! "n dependenţă de existenţa consi'ţă'"ntului recla'antului respecti %i a celui
nerespecti# Prin ur'are-
15 dacă recla'antul respecti este de acord de a ie%i din proces! iar recla'antul respecti
este de acord de a intereni "n proces! instanţa adoptă o "nc1eiere de su(stituire =su(rogare5 a
recla'antului nerespecti cu cel respecti %i exa'inează pricina "n &ond!
25 dacă recla'antul respecti este de acord de a ie%i din proces! iar recla'antul respecti
nu este de acord de a intereni "n proces! instanţa adoptă o "nc1eiere de "ncetare a procesului!
25 dacă recla'antul respecti nu este de a cord de a ie%i din proces! iar recla'antul
respecti este de acord de a intereni "n proces! acesta a intereni "n proces "n calitate de
interenient principal! iar instanţa a exa'ina "n &ond pricina cu adoptarea unei 1otăr"ri prin care
pretenţiile recla'antului nerespecti se resping! iar celui respecti se ad'it sau resping! "n
dependenţă de &aptul dacă s"nt sau nu "nte'eiate!
<5 dacă recla'antul respecti nu este de a cord de a ie%i din proces! iar recla'antul
respecti nu este de acord de a intereni "n proces! instanţa a exa'ina "n &ond pricina cu adoptarea
unei 1otăr"ri prin care pretenţiile recla'antului nerespecti se resping#
4egislaţia procesuală a .epu(licii ,oldoa preede posi(ilitatea su(stituirii at"t a
recla'antului nerespecti! c"t %i a p"r"tului nerespecti#
)îrît nerespectiv este persoana în privinţa căreia se e#clude presupunerea că este
titularul obligaţiei, însă e#istă presupunerea că dreptul sau interesul reclamantului este
încălcat.
3n ast&el de cazuri persoana nu "ntrune%te una din condiţiile pentru a &i parte "n proces %i
anu'e 6 calitatea procesuală pasiă# Nu este posi(ilă atragerea a răspundere ciilă a unei persoane
pentru o &aptă de co'iterea căreia nu este inoată# 4a "nlocuirea p"r"tului nerespecti se cere
acordul recla'atului! iar "ndependenţă de existenţa sau inexistenţa acestuia! pute' aea 'ai 'ulte
soluţii-
>9
15 dacă recla'antul este de acord de a "nlocui p"r"tul nerespecti! instanţa adoptă o
"nc1eiere de su(stituire =su(rogare5 a p"r"tului nerespecti cu cel respecti %i exa'inează pricina "n
&ond!
25 dacă recla'antul nu este de acord de a "nlocui p"r"tul nerespecti! instanţa exa'inează
pricina con&or' acţiunii intentate! iar dacă exa'inarea cauzei a &i i'posi(ilă &ără de participarea
p"r"tului respecti! instanţa "l a atrage "n proces din o&iciu "n calitate de al doilea pîrît! pretenţiile
recla'antului &aţă de p"r"tul nerespecti ur'"nd a &i respinse! iar cele &aţă de p"r"tul respecti
ur'ează a &i ad'ise "n dependenţă de &aptul dacă s"nt sau nu "nte'eiate!
25 "n cazul c"nd p"r"tul nerespecti tre(uie să ocupe poziţia de interenient accesoriu de
partea p"r"tului! instanţa a dispune din o&iciu su(stituirea p"r"tului nerespecti! indi&erent de
acordul recla'antului#
3n toate cazurile de su(stituire a părţii nerespectie instanţa adoptă o "nc1eiere 'otiată!
care nu se supune recursului# *upă "nlocuirea recla'antului sau p"r"tului nerespecti! dez(aterile
/udiciare se reiau de la "nceput#
0ctualul Cod de procedură ciilă al .epu(licii ,oldoa! "n arianta sa iniţială!
regle'enta această instituţie "n art# 9<! "nsă! ulterior! prin .egea pentru modificarea şi completarea
!odului de procedură civilă al 3epublicii 4oldova din 8'.)+.8))*! acest articol a &ost exlus!
instituţia su(stituirii părţii care &igurează gre%it "n proces deenind inaplica(ilă#
(' No6!unea 7! te&e!ur!le succes!un!! =n dre8tur! 8rocedurale'
+uccesiunea "n drepturi procesuale este regle'entată expres "n art# 70 CPC# *e%i acest
articol se re&eră la părţi! succesiunea procesuală se poate produce %i "n priinţa intervenienţilor
principali.
,uccesiunea în drepturi procesuale reprezintă trecerea drepturilor şi obligaţiilor
procesuale de la predecesorii în drepturi materiale la alte persoane, care anterior n-au
participat în proces.
3n art# 70 CPC s"nt enu'erate cazurile care condiţionează succesiunea procesuală-
a5 decesul persoanei &izice!
(5 reorganizarea persoanei /uridice!
c5 cesiunea de creanţă!
d5 trans&erul de datorie!
e5 alte cazuri de su(rogare "n cadrul raportului 'aterial#
+uccesiunea procesuală are loc doar dacă legea 'aterială ad'ite trecerea către alte
persoane a drepturilor %i o(ligaţiilor predecesorilor# *e regulă! este or(a de litigiile cu caracter
patri'onial# 0st&el! "n litigiile legate de recunoa%terea paternităţii este inad'isi(ilă succesiunea
procesuală a p"r"tului#
3n cazul succesiunii procesuale la succesor or trece toate drepturile %i o(ligaţiile
procesuale ale predecesorului! or! succesiunea procesuală parţială nu se ad'ite# ,ai 'ult ca at"t!
actele să"r%ite p"nă la intrarea "n proces a succesorului s"nt o(ligatorii pentru acesta "n 'ăsura "n
care ar &i &ost o(ligatorii pentru persoana su(rogată =art# 70 alin# 2 CPC5 *e exe'plu! dacă
predecesorul "n calitate de recla'ant a renunţat parţial la acţiune! succesorul nu a putea cere
satis&acerea integrală a pretenţiilor#
+uccesiunea procesuală se ad'ite "n orice &ază a procesului#
+uccesiunea procesuală poate &i universală! atunci succesorul "n drepturi 'ateriale preia
"ntreg olu'ul de drepturi %i o(ligaţii ale predecesorului! de exe'plu "n cazul decesului sau
reorganizării# +uccesiunea procesuală este singulară sau parţială! atunci c"nd predecesorul
trans'ite con&or' legii o parte din drepturile sau o(ligaţiile sale! de exe'plu "n cazul cesiunei de
creanţă sau preluării datoriei#
>7
3n &uncţie de aceste două categorii de succesiune di&eră %i procedura "n&ăptuirii acesteia#
*acă "n procesul de/a pornit apar te'eiurile succesiunii uniersale! atunci procesul "n 'od
o(ligatoriu ur'ează a &i suspendat con&or' art# 290 alin#15 lit# =a5 CPC# *acă are loc succesiunea
procesuală parţială atunci ea se produce &ără a suspenda procesul! "n acest caz are loc &ie a'"narea!
&ie "ntreruperea#
+uccesiunea procesuală a calităţii de recla'ant se poate produce doar cu acordul
succesorului "n drepturi 'ateriale! care "n irtutea principiului disponi(ilităţii poate să re&uze să
preia drepturile %i o(ligaţiile procesuale ale predecesorului său# 3n acest caz instanţa a dispune
"ncetarea procesului din cauza renunţării la acţiune#
+uccesiunea procesuală a calităţii de p"r"t se produce &ără acordul succesorului p"r"tului#
+pre deose(ire de su(stituirea părţii nerespectie! "n cazul succesiunii procesuale procesul nu se
reia! ci continuă de unde s6a oprit#
3nc1eierea instanţei de /udecată cu priire la ad'iterea sau re&uzul "n ad'iterea
succesorului poate &i atacată cu recurs#
>7
TE3A VII' PARTICIPAREA INTERVENIE4ILOR 5N PROCESUL CIVIL'
)' No6!unea 7! 2elur!le !nter:en!en6!lor =n 8rocesul c!:!l'
#' Inter:en!en6!! care 2or&ulea;ă 8reten6!! 8ro8r!! la o1!ectul l!t!g!ulu!'
+' Inter:en!en6!! care nu 2or&ulea;ă 8reten6!! 8ro8r!! la o1!ectul l!t!g!ulu!'
)' No6!unea 7! 2elur!le !nter:en!en6!lor =n 8rocesul c!:!l'
0lături de părţi "n cadrul procesului ciil pot participa anu'ite persoane drepturile %i
interesele cărora ar putea &i a&ectate prin 1otăr"rea /udecătorească adoptată "n legătură cu
soluţionarea litigiului# 0ceste persoane pot intereni "n cadrul proceselor care au &ost de/a pornite la
iniţiatia recla'antului# Cauza ad'iterii de către lege a unei atare interenţii este &aptul că aceste
persoane s"nt cointeresate "n procesul respecti din punct de edere al dreptului 'aterial# 8 ast&el
de categorie de participanţi la proces s"nt nu'iţi !nter:en!en6!#
+ntervenienţii în procesul civil reprezintă acele persoane, participante la procesul civil,
care au legătură cu raportul material litigios şi intervin sau sînt atrase într-un proces deja
pornit între părţile iniţiale, avînd interes juridic material şi procesual în desfăşurarea
procesului, astfel, încît !otărîrea judecătorească pronunţată în legătură cu soluţionarea cauzei
va influenţa drepturile sau obligaţiile lor.
Crăsăturile caracteristice ale interenienţilor s"nt ur'ătoarele-
a5 au o anu'ită legătură cu raportul 'aterial litigios! care este supus /udecăţii "n procesul
ciil intentat!
(5 au interes /uridic 'aterial %i procesual "n proces! ast&el "nc"t 1otăr"rea /udecătorească
pronunţată "n legătură cu soluţionarea cauzei a in&luenţa drepturile sau o(ligaţiile lor!
c5 interin sau s"nt atrase "ntr6un proces de/a pornit "ntre părţile iniţiale#
Interenienţii participă "n proces de r"nd cu părţile! "nsă dispun de un statut /uridic
procesual deose(it# Calitatea de inetrenient este deose(ită de calitatea de parte "n proces sau
coparticipant#
*upă cu' s6a 'enţionat interenienţii au at"t interes 'aterial /uridic! c"t %i procesual
/uridic# 3nsă cointeresarea lor /uridică "n proces este di&erită# 3n &uncţie de gradul de cointeresare
deose(i' două &eluri de interenienţi-
a5 intervenienţi principali A care &or'ulează pretenţii proprii cu priire la o(iectul
litigiului! iar interenţia lor "n proces este nu'ită interenţie în interes propriu sau interenţie
principală!
(5 intervenienţi accesorii A care nu &or'ulează pretenţii proprii cu priire la o(iectul
litigiului! iar interenţia lor "n proces este nu'ită interenţie în interesul altei persoane sau
interenţie accesorie.
Participarea interenienţilor per'ite exa'inarea "n cadrul aceluia%i proces a 'ai 'ultor
pretenţii! care se (azează pe acela%i 'aterial pro(ant! a"nd loc o econo'ie de ti'p# *e ase'enea!
graţie interenienţilor instanţa de /udecată exa'inează di&erite circu'stanţe care se re&eră la
raportul 'aterial litigios! eit"ndu6se ast&el e'iterea de 1otăr"ri care ar putea a&ecta drepturile %i
interesele altor persoane#
#' Inter:en!en6!! care 2or&ulea;ă 8reten6!! 8ro8r!! la o1!ectul l!t!g!ulu!'
Con&or' art# 9> alin# 15 CPC! orice persoană interesată poate intereni "ntr6un proces ce
se des&ă%oară "ntre alte persoane# Interenţia este "n interes propriu c"nd inerenientul inocă un
drept al său asupra o(iectului litigiului#
>$
+ntervenientul principal reprezintă acel participant, care intervine într-un proces deja
pornit între părţile iniţiale, în vederea apărării un drept sau interes al său, prin înaintarea
pretenţiilor proprii faţă de obiectul litigiului.
Crăsăturile caracteristice ale interenientului principal s"nt ur'ătoarele-
a5 "naintează pretenţii proprii &aţă de o(iectul litigiului! "n legătură cu care se /udecă
părţile! aceste pretenţii &iind deose(ite de cele ale recla'antului sau p"r"tului!
(5 graţie principiului disponi(ilităţii! interin "n proces oluntar! la li(era lor alegere!
a"nd loc o intervenţie voluntară! atragerea &orţată "n proces &iind i'posi(ilă!
c5 interenţia are loc prin depunerea unei acţiuni către una sau către a'(ele părţi!
d5 interenţia poate aea loc p"nă la "nceperea dez(aterii cauzei "n &ond "n pri'ă instanţă!
cu consi'ţă'"ntul părţilor interenţia poate aea loc %i "n instanţa de apel!
e5 prin &or'ularea pretenţiilor proprii pot pretinde la "ntreg o(iectul litigiului sau la o parte
din el!
&5 interesele interenientului principal! de regulă s"nt "n contradicţie cu interesele a'(elor
părţi! de%i este posi(il ca să &ie "n contradicţie cu interesele unei părţi! dar să nu coincidă cu
interesele celeilalte părţi#
Procedura interenţiei principale-
Interenientul principal depune acţiunea "n instanţa unde a &ost intentat procesul! la
/udecătorul care /udecă acţiunea iniţială! cu respectarea nor'elor sta(ilite cu priire la &or'a %i
conţinutul cererii de c1e'are "n /udecată =art# 1976197 CPC5# Interenţia principală poate aea loc
p"nă la "nceperea exa'inării cauzei "n &ond' 3n instanţa de apel interenţie principală se poate &ace
doar cu acordul a'(elor părţi =art# 9> alin# 2 CPC5#
*acă acţiunea interenientului principal este depusă cu respectarea regulilor generale %i
este ac1itată taxa de stat! /udecătorul printr6o "nc1eiere a dispune pri'irea spre exa'inare a
acţiunii interenientului principal conco'itent cu acţiunea iniţială a recla'antului# 3n cazul "n care
constată că acţiunea interenientului principal nu se raportă la o(iectul litigiului! instanţa pronunţă
o "nc1eiere prin care re&uză să o exa'ineze conco'itent cu acţiunea iniţială a recla'antului! care
poate &i atacată cu recurs# 3n caz de re&uz! interenientul principal nu este decăzut din dreptul de a
cere intentarea unui proces con&or' regulilor generale#
Interenientul principal are drepturi şi obligaţii de reclamant# 0st&el! interenientul
principal poate "nainta o acţiune! poate să ad'inistreze pro(e! să renunţe la pretenţii! să "nc1eie
tranzacţii de "'păcare! să atace 1otăr"rea! să ceară executarea acesteia tre(uie %i este o(ligat să
ac1ite taxa de stat# *ar! aceasta nu "nsea'nă că ipostaza lui procesuală este identică cu cea a
recla'antului sau corecla'antului "n cadrul aceluia%i proces# Interenientul principal se a&lă "n
relaţii speci&ice cu celelalte două părţi "n litigiu# *acă pretenţia lui este "naintată "'potria a'(elor
părţi! atunci acestea s"nt "n ipostaza de p"r"ţi "n raport cu interenientul principal! satis&acerea
pretenţiilor interenientului principal! a&ect"ndu6le pe a'(ele# Cotodată! dacă interenientul
principal a "nc1eia o tranzacţie de "'păcare cu una din părţi sau a'(ele! litigiul dintre recla'ant %i
p"r"t nu a "nceta#
Interenientul principal se deose(e%te de recla'antOcorecla'ant prin ur'ătoarele-
a5 corecla'anţii intentează sau pot intenta acţiunea "n co'un! dar interenientul principal
interine "ntr6un proces de/a pornit "ntre alte persoane!
(5 interesele corecla'anţilor coincid %i totodată s"nt "n contradicţie cu cele ale p"r"tului!
interesele interenientului principal nu coincid %i s"nt! de regulă! "n contradicţie cu interesele
a'(elor părţi#
+' Inter:en!en6!! care nu 2or&ulea;ă 8reten6!! 8ro8r!! la o1!ectul l!t!g!ulu!'
90
+ntervenientul accesoriu reprezintă acel participant care intervine sau este atras într-
un proces deja pornit între părţile iniţiale, pe lîngă o parte sau alta, care sînt cointeresate în
soarta procesului, fără a formula pretenţii proprii faţă de obiectul litigiului.
Interenientul accesoriu este terţa persoană care poate să participe "ntr6un proces de/a
pornit "ntre părţi! alături de recla'ant sau de p"r"t! "ntruc"t 1otăr"rea /udecătorească ar putea să
in&luenţeze drepturile sau o(ligaţiile lui &aţă de una din părţi# =art# 97 CPC5
*e exe'plu- o persoană! care plăte%te de/a "n (aza 1otăr"ri /udecătore%ti pensiea de
"ntreţinere a copilului 'inor din pri'a căsătorie! este acţionată "n /udecată pentru a plăti pensie
ali'entară copilului din a doua căsătorie# 3n acest proces pri'a soţie a putea intereni "n proces
alături de p"r"t ca interenient accesoriu# ,otiaţia se rezu'ă la &aptul că dacă instanţa a decide
plata pensiei de "ntreţinere! atunci cuantu'ul pri'ei pensii se a 'ic%ora %i nu este exclus ca p"r"tul
să acţioneze cu rea credinţă! "nţeleg"ndu6se cu a doua soţie! ca aceasta să6l acţioneze "n /udecată#
+au! "'potria unei organizaţii este "naintată o acţiune de reparare a pagu(ei cauzată prin
pierderea unei 1aine pe care a lăsat6o la gardero(ă# 3n proces a &i atras "n calitate de interenient
accesoriu %i salariatul gardero(ier#
:ste 'ai puţin pro(a(il! dar totu%i posi(il ca interenientul accesoriu să apară "n proces de
partea recla'antului# *e exe'plu- "n cazul cesiunii de datorie! "n procesul intentat de către
creditorul cesionar de(itorului poate intereni de partea recla'antului! care este creditorul cedent#
3ntruc"t creditorul cedent răspunde "n &aţa creditorului cesionar pentru ala(ilitatea creanţei cedate!
acesta ca interenient accesoriu "l a a/uta pe recla'ant să ducă procesul# 3n cazul "n care instanţa
a respinge pretenţiile recla'antului din cauza neala(ilităţii creanţei! acesta a putea "nainta o
acţiune "n regres către creditorul cedent#
0dică interenienţii accesorii au un interes /uridic "n soluţionarea cauzei &ie din cauza
pericolului de &i acţionaţi "n regres! &ie din alte considerente# 0st&el! interenienţii accesorii "%i apără
drepturile preenti#
Interenientul accesoriu are toate drepturile %i o(ligaţiile procesuale ale părţii căreia i se
alătură# 0st&el! el are dreptul de a prezenta pro(e! de a "nainta de'ersuri! de a da explicaţii! de a
pune "ntre(ări! de a lua cu"ntul "n susţineri er(ale# Potriit art# 290 CPC %i interenienţii accesorii
au dreptul de a ataca 1otăr"rea cu apel# 3nsă! art#97 CPC preede %i anu'ite excepţii# :ste or(a de
dreptul de renunţa la acţiune! de a 'odi&ica te'eiul sau o(iectul acţiunii! de a 'a/ora sau a reduce
cuantu'ul pretenţiilor din acţiune! de a recunoa%te acţiunea sau de a "nc1eia tranzacţia de
"'păcare! de a "nainta acţiunea reconenţională! de a cere executarea silită a 1otăr"rii# 0ceste
condiţii dure s"nt explica(ile! or! interenienţii accesorii nu pot aea pretenţii proprii#
Pe parcursul procesului interesele procesuale ale părţii %i interenientului accesoriu nu se
exclud! dar nici nu coincid ca "n cazul coparticipanţilor#
Potriit art# 97 alin# 2 %i 2 CPC! interenienţii accesorii pot intereni "n proces la cererea
lor 'otiată! la solicitarea uneia din părţi sau din o&iciul instanţei#
*acă interenţia este solicitată de potenţialul interenient! atunci cererea 'otiată a &i
depusă instanţei %i c"te o copie &iecăreia din părţi#
*acă interenientul accesoriu este atras "n proces la solicitarea uneia din părţi sau din
o&iciul instanţei! atunci partea sau părţile pot să conteste introducerea "n proces a interenientului
accesoriu# 4egea procesuală nu preede posi(ilitatea contestării "nc1eierii de atragere "n proces a
interenienţilor accesorii cu recurs# Potriit art# 97 alin# > CPC! poate &i atacată cu recurs doar
"nc1eierea /udecătorească de respingere a cererii de introducere "n proces a interenienţilor
accesorii# 3nsă! părţile s"nt "n drept să6%i expună părerea priitor la introducerea "n proces a
interenientului accesoriu! iar odată cu atacarea 1otăr"rii să atace %i "nc1eierea de atragere "n proces
a acestuia#
Pe de altă parte! art# 9$ CPC preede că! dacă "n ur'a pronunţării 1otăr"rii partea "n
proces a o(ţine un drept &aţă de interenientul accesoriu sau aceasta a putea "nainta pretenţii
91
"'potria ei! partea interesată este o(ligată să6l "n%tiinţeze despre pornirea procesului %i să6i explice
dreptul de a intereni "n ter'en de 1> zile! prezent"nd totodată %i /udecăţii un de'ers "n acest scop#
0ceastă preedere există din considerentele puterii lucrului /udecat# )aptele constate!
raporturile /uridice sta(ilite prin 1otăr"ri /udecătore%ti ireoca(ile nu 'ai necesită doezi
supli'entare "n cazul inocării lor "n cadrul altor procese# *acă partea interesată nu atrage
interenientul accesoriu "n proces! "n cazul "naintării ulterioare "'potria acestuia a acţiunii "n
regres ea a tre(ui să pro(eze din nou "n /udecată &aptele sau raporturile /uridice care au &ost de/a
constatate prin 1otăr"rea ireoca(ilă a /udecăţii# Con&or' art# 9$ CPC! acestea nu or aea &orţă
/uridică#
*acă interenientul accesoriu "n%tiinţat "n 'odul cerut de lege nu interine "n proces din
'otie ne"nte'eiate! el a pierde dreptul de a doedi că litigiul a &ost soluţionat gre%it din cauza
incorectitudinii "n proces a părţii la care ur'a să se alăture! dacă nu doede%te că explicaţiile!
acţiunile %i 'i/loacele /uridice ale părţii au &ost gre%ite din intenţie sau din culpă graă#
Interenţia accesorie poate aea loc p"nă la "nc1iderea dez(aterilor /udiciare "n orice
instanţă# 0d'iterea interenientului accesoriu se per&ectează printr6o "nc1eiere a instanţei#
3nc1eierea prin care este re&uzată introducerea "n proces a interenientului accesoriu poate &i atacată
cu recurs de aceasta sau de partea căreia i se alătură#
92
TE3A VII' PARTICIPAREA PROCURORULUI 5N PROCESUL CIVIL'
)' Te&e!ur!le 7! 2or&ele de 8art!c!8are ale 8rocurorulu! =n 8rocesul c!:!l
#' Po;!6!a 8rocesuală a 8rocurorulu! =n 8rocesul c!:!l'
)' Te&e!ur!le 7! 2or&ele de 8art!c!8are ale 8rocurorulu! =n 8rocesul c!:!l'
Con&or' art# 12< din Constituţia .epu(licii ,oldoa %i art# 2 alin# 2 al .egii cu privire la
procuratură nr# 1176FN din 1<#02#2002! procuratura prin exercitarea atri(uţiilor sale reprezintă
interesele generale ale societăţii! apără ordinea de drept! drepturile %i li(ertăţile cetăţenilor#
Potriit art# >> CPC procurorul se nu'ără printre participanţii la proces# Noul cod de
procedură ciilă al .epu(licii ,oldoa a li'itat participarea procurorului "n procesul ciil! "n
co'paraţie cu preederile ec1ii legislaţii procesuale# Con&or' art# 71 CPC %i art# < lit# d5! art# $ %i
art# 11 ale .egii cu privire la procuratură! procurorul participă la /udecarea cauzelor ciile %i a
litigiilor econo'ice dacă el "nsu%i l6a pornit "n condiţiile legii# *in cele 'enţionate rezultă că
intentarea procesului este unica &ormă de participare a procurorului "n procesul ciil# Con&or'
preederilor ec1ii legislaţii procesuale procurorul putea să interină "n procesul ciil de/a pornit
pentru a depune concluzii! aceasta &iind cea de6a doua &or'ă de participare#
Te&e!ur!le 8art!c!8ăr!! 8rocurorulu! "n procesul ciil s"nt speci&icate li'itati de
legislaţie# 0st&el! procurorul porne%te procesul ciil-
1#5 la cererea persoanelor &izice! care nu6%i pot apăra drepturile %i interesele personal din
anu'ite 'otie =(oală! "rstă! incapacitate5#
Con&or' art# 71 CPC! dacă o persoană nu se poate adresa "n /udecată personal din cauză de
sănătate! "rstă "naintată! incapa(ilitate sau alte 'otie "nte'eiate a solicita printr6o cerere scrisă
procurorului apărarea drepturilor %i intereselor sale# 3n art# $ al .egii cu privire la procuratură
printre aceste categorii de persoane 'ai s"nt speci&icaţi %i 'inorii#
:xe'ple de cazuri c"nd legea preede posi(ilitatea participării procurorului "n procesul
ciil-
• con&or' art# <2 Codul )a'iliei! procurorul are dreptul de a cere declararea
nulităţii căsătoriei dacă căsătoria a &ost "nc1eiată de o persoană care nu a atins "rsta 'atri'onială
%i această "rstă nu a &ost redusă "n 'odul sta(ilit!
• con&or' art# 97 alin# 25 Codul )a'iliei! procurorul este "'puternicit să pornească
acţiunea de decădere din drepturile părinte%ti!
• con&or' art# 127 alin# 15 lit# =&5 %i art# 1<0 lit# =(5 Codul )a'iliei! procurorul are
dreptul să ceară des&acerea sau declararea nulităţii adopţiei copilului#
3n cazul "n care drepturile unei persoane incapa(ile necesită apărare nu este a(solut
necesară cererea acesteia sau a reprezentantului ei legal#
2#5 apărarea drepturilor! li(ertăţilor %i intereselor legiti'e ale unui nu'ăr neli'itat de
persoane#
*e regulă! s"nt cazurile "n care procurorul contestă legalitatea actelor nor'atie "n instanţa
de /udecată e'ise de organele ad'inistraţiei pu(lice centrale sau locale# *e ase'enea! se poate
adresa %i "n alte cazuri "n care s"nt izate drepturile un cerc neli'itat de persoane =de exe'plu-
protecţia consu'atorilor! poluarea 'ediului5#
2#5 apărarea drepturilor %i intereselor statului %i ale societăţii "n cazurile preăzute de lege#
Con&or' art# 71 alin# 25 CPC! procurorul este "n drept să adreseze "n /udecată o acţiune sau
o cerere "n apărarea drepturilor sau intereselor statului %i ale societăţii ce ţin de -
a5 &or'area %i executarea (ugetului!
92
(5 protecţia proprietăţii a&late "n proprietatea exclusiă a statului!
c5 rezilierea contractului care lezează statul "n interesele lui!
d5 perceperea unei su'e (ăne%ti "n (ene&iciul agenţilor econo'ici "n a căror capital
statutar statul are cotă6parte!
e5 declararea! "n condiţiile legii! a actelor nor'atie ale autorităţilor pu(lice! ale altor
organe %i organizaţii! ale persoanelor o&iciale sau &uncţionarilor pu(lici ca &iind nule!
&5 perceperea "n (ene&iciul statului a (unurilor do("ndite ilicit!
g5 anularea "nregistrării %i lic1idarea persoanei /uridice "n cazul "ncălcării 'odului sta(ilit
de constituire! precu' %i ur'ărirea eniturilor ei ilicite!
15 protecţia 'ediului "ncon/urător!
i5 alte cazuri preăzute de lege#
Pornirea procesului ciil de către procuror la solicitarea societăţilor co'erciale nu este
posi(ilă#
4egislaţia procesual ciilă ad'ite pornirea procesului de către procuror "n toate &elurile de
proceduri ciile existente! at"t "n procedura contencioasă "n acţiune ciilă! c"t %i "n procedura
contenciosului ad'inistrati =art# > lit# =c5 4egea contenciosului ad'inistrati5#
3n procedură specială! procurorul poate porni procesul de li'itare a capacităţii de exerciţiu
%i de declarare a incapacităţii persoanei din cauza unei tul(urări psi1ice =art# 202 CPC5 sau să
iniţieze o procedură de reconstituire "n cazul "n care a participat la proces "n instanţa care a
soluţionat pricina "n &ond sau a dispus "ncetarea acestuia =art# 229 CPC5! pentru o(ligarea
trata'entului staţionar sau a'(ulator "n instituţii narcologice sau 'edicale de pro&il general a
persoanelor "n priinţa cărora se con&ir'ă dependenţa lor de alcool! de droguri sau de alte
su(stanţe psi1otrope =art# 1> alin# 25 al .egii privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de
alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psi-otrope nr# 7126FN din 09#12#20015#
Nu este exclusă iniţierea unei proceduri "n ordonanţă de către procuror! dacă creditorul
solicită "n condiţiile art# 71 CPC acest lucru sau creditor este statul.
3n &uncţie de natura /uridică a pretenţiei procurorul se poate adresa at"t "n instanţa de drept
co'un! c"t %i "n cea econo'ică#
#' Po;!6!a 8rocesuală a 8rocurorulu! =n 8rocesul c!:!l'
Procurorul dispune "n procesul ciil de o calitate procesuală deose(ită# Poziţia procesuală
a procurorului "n procesul ciil rezultă din interesele procesuale pe care le are acesta %i din olu'ul
de drepturi %i o(ligaţii pe care legea procesuală i le o&eră# Con&or' art# 72 alin# 15 CPC! procurorul
care a "naintat o acţiune are drepturi %i o(ligaţii procesuale de recla&ant#
3nsă! ţin"nd cont de &aptul că procurorul nu este su(iect al raportului 'aterial litigios! el nu
poate dispune de o(iectul litigiului! adică de dreptul su(iecti 'aterial sau de interesul legiti'
supus /udecăţii! &apt care deter'ină lipsa interesului /uridic 'aterial %i existenţa nu'ai acelui
procesual# Procurorul nu are calitatea de recla'ant! de%i la solicitarea lui are loc intentarea
procesului ciil# .ecla'ant este titularul dreptului su(iecti "ncălcat! care din anu'ite 'otie nu
poate să6l apere personal# Coate acestea deter'ină sta(ilirea unor restricţii "n priinţa procurorului
%i anu'e-
6 nu poate "nc1eia tranzacţia de "'păcare!
6 "'potria procurorului nu poate &i intentată o acţiune reconenţională! aceasta &iind
"ndreptată "'potria recla'antului!
6 nu suportă c1eltuielile de /udecată! inclusi "n cazul pierderii procesului!
6 asupra procurorului nu se răs&r"ng e&ectele 1otăr"rii /udecătore%ti pronunţate pe pricina
dată!
6 renunţarea procurorului la acţiune nu in&luenţează dreptul recla'antului de a solicita
exa'inarea cauzei#
9<
*acă procurorul pe parcursul exa'inării cauzei a constata că pretenţiile "naintate s"nt
ne"nte'eiate! el este "n drept să renunţe la duecrea de 'ai departe a procesului! "nsă acest &apt nu
degreează persoana "n a cărui interes a &ost pornit procesul sau reprezentanţilor ei legali de dreptul
de a cere exa'inarea cauzei "n &ond#
Persoana "n interesul căreia a &ost intentat procesul! tre(uie să &ie "n%tiinţată de către
instanţă despre data %i locul exa'inării cauzei! "nsă participarea sau neparticiparea ei "n %edinţa de
/udecată ră'"ne la discreţia ei# 3nsă! re&uzul persoanei de a intereni "n proces! adică de a prelua
calitatea de recla'ant! a constitui te'ei de scoatere a cererii de pe rol#
6 renunţarea recla'antului la acţiune duce la stingerea te'eiului de participare a
procurorului "n proces#
3n cazul "n care recla'antul a renunţa la acţiune! instanţa a dispun "ncetarea procesului!
doar dacă renunţarea recla'antului nu contraine legii %i nu "ncălcă drepturile %i interesele legiti'e
ale altor persoane =art# 72 alin# 2 CPC5#
*e%i nu are calitatea de recla'ant! procurorul a"nd doar interes /uridic procesual! care
coincide cu cel al recla'antului %i anu'e 6 de a ad'ite acţiunea# Pentru realizarea acestui rezultat
procurorul este "nzestrat cu drepturi %i o(ligaţii de recla'ant pentru a6%i putea susţine poziţia "n
proces# 0st&el! procurorul are posi(ilitatea de a dispune de drepturi procesuale! de a alege
'odalitatea %i 'i/loacele procesuale de apărare a drepturilor altor persoane# Cotodată! poziţia
procesuală a procurorului di&eră de cea a reprezentantului# Cu toate acestea procurorul nu
reprezintă interese priate propriu6zise! el apără drepturile altor persoane pentru interesele societăţii
"n general %i nu ur'ăre%te dec"t scopul 'enţinerii ordinii de drept! care exclude orice "ncălcări ale
drepturilor %i li(ertăţilor cetăţenilor# 0st&el! procurorul apare "n instanţă "n irtutea o(ligaţiilor sale
&uncţionale#
3n doctrină! unii autori =Criu%nico5 ad'it posi(ilitatea interenirii procurorului "ntr6un
proces de/a pornit "n apărarea drepturilor unui interenient principal#
8rdinea de participare a procurorului "n procesul ciil este ur'ătoarea-
15 solicitarea intentării procesului nu'ai "n cazul unor pretenţii "nte'eiate! &apt care
necesită eri&icarea te'einiciei acestor pretenţii! prin inter'ediul p"rg1iilor de care dispun organele
procuraturii!
25 deter'inarea co'petenţei generale %i /urisdicţionale!
25 "ntoc'irea cererii de c1e'are "n /udecată sau a altei cereri "n con&or'itate cu
dispoziţiile generale! cu indicarea o(ligatorie a te'eiului participării sale "n proces!
<5 participarea la procesul de colectare %i ad'inistrare a pro(elor! deoarece sarcina
pro(aţiei te'einiciei pretenţiilor este pusă pe sea'a procurorului!
>5 dacă procurorul a pornit procesul! el dispune %i de dreptul de a ataca 1otăr"rea e'isă "n
pri'a instanţă cu apel! recurs sau de a depune cererea de reizuire#
Con&or' art# <<7 %i <<$ CPC Procurorul Eeneral poate depune cerere de reizuire "n
cazul "n care Curtea :uropeană pentru *repturile 8'ului a derulat o procedură a'ia(ilă "ntr6o
cauză care &igurează ca parte "n proces Euernul .epu(licii ,oldoa! care consideră prin
1otăr"rea instanţei s6a "ncălcat gra un drept preăzut de Constituţia .epu(licii ,oldoa sau de
Conenţia :uropeană pentru 0părarea *repturilor 8'ului %i 4i(ertăţilor )unda'entale#
95 participarea procurorului "n procesul ciil la &aza executării silite depinde de rezultatul
o(ţinut "n ur'a procesului! adică dacă a aut sau nu c"%tig de cauză#
Con&or' art# 72 alin# 2 CPC! neprezentarea procurorului! citat legal! "n %edinţa de
/udecată nu "'piedică exa'inarea cauzei dacă persoana "n interesele căreia s6a "naintat acţiunea
susţine exa'inarea cauzei "n lipsa procurorului#
9>
TE3A I/' PARTICIPAREA 5N PROCESUL CIVIL A AUTORITC4ILOR PU0LICE"
ORBANIEA4IILOR DI CETC4ENILOR PENTRU APCRAREA DREPTURILOR"
LI0ERTC4ILOR DI INTERESELOR ALTOR PERSOANE'
)' Te&e!ur!le 7! 2or&ele de 8art!c!8are =n 8rocesul c!:!l a autor!tă6!lor 8u1l!ce"
organ!;a6!!lor 7! cetă6en!lor care a8ără dre8tur!le" l!1ertă6!le 7! !nteresele altor
8ersoane'
#' Po;!6!a 8rocesuală a autor!tă6!lor 8u1l!ce" organ!;a6!!lor 7! cetă6en!lor care a8ără
dre8tur!le" l!1ertă6!le 7! !nteresele altor 8ersoane'
)' Te&e!ur!le 7! 2or&ele de 8art!c!8are =n 8rocesul c!:!l a autor!tă6!lor 8u1l!ce"
organ!;a6!!lor 7! cetă6en!lor care a8ără dre8tur!le" l!1ertă6!le 7! !nteresele altor 8ersoane'
Potriit art# >> CPC! printre participanţii la proces se nu'ără %i autorităţile pu(lice!
organizaţiile %i cetăţenii care apără "n instanţă drepturile! li(ertăţile %i interesele altor persoane#
+copul de (ază al participării este de a acorda asistenţă /uridică "n procesul ciil persoanelor care
nu s"nt "n stare din anu'ite 'otie să6%i apere drepturile %i interesele personal# Participarea acestor
su(iecte are loc "n legătură cu co'petenţa atri(uită de lege acestor organe! organizaţii sau cetăţeni
"ntr6un anu'it do'eniu de actiitate al ieţii sociale#
Con&or' art# 72 %i 7< CPC pot &i exercitate două &or'e de participare "n proces a
su(iectelor 'enţionate-
A) !ntentarea 8rocesulu! c!:!l =n a8ărarea !ntereselor altor 8ersoane de către
autor!tă6!le 8u1l!ce" organ!;a6!!le 7! 8ersoanele 2!;!ce =n ca;ur!le 8re:ă;ute de lege (art' %+
CPC)'
Con&or' regulii generale! (azate pe principiul disponi(ilităţii! intentarea procesului ciil are
loc la solicitarea recla'antului! adică a titularului dreptului su(iecti "ncălcat sau contestat# 3nsă! "n
art# 72 CPC este sta(ilită o regulă specială! potriit căreia intentarea procesului ciil! "n apărarea
drepturilor altor persoane! poate aea loc %i la solicitarea altor su(iecte! dec"t recla'antul %i anu'e-
a5 organe ale ad'inistraţiei pu(lice centrale!
(5 organe ale ad'inistraţiei pu(lice locale!
c5 organizaţii o(%te%ti!
d5 cetăţeni#
Ce'eiurile de participare s"nt-
• cererea persoanelor care consideră că li se "ncalcă drepturile! li(ertăţile %i
interesele legiti'e! =ca excepţie apare doar apărarea intereselor persoanelor incapa(ile! "n cazul
cărora nu este necesară cererea lor sau a reprezentanţilor lor legali5!
• propria iniţiatiă! pentru apărarea drepturilor %i intereselor legiti'e ale unui nu'ăr
neli'itat de persoane#
4egislaţia procesuală ciilă ad'ite pornirea procesului de către autorităţile pu(lice!
organizaţiile %i cetăţeni "n toate &elurile de procedură ciilă existente#
3n procedura contencioasă pe acţiuni ciile procesul poate &i pornit de-
1#5 autor!tă6!le tutelare care au dreptul să ceară-
6 declararea nulităţii căsătoriei =art# <2 Codul )a'iliei5!
6 decăderea din drepturi părinte%ti =art# 97 Codul )a'iliei5!
6 "ncasarea pensiei de "ntreţinere a copiilor 'inori sau a celor 'a/ori inapţi de 'uncă =art#
7< Codul )a'iliei5!
99
6 des&acerea sau declararea nulităţii adopţiei copilului =art# 127 alin# 15 lit# =e5 %i art# 1<0 lit#
=a5 Codul )a'iliei5#
2#5 Agen6!a de Stat 8entru Dre8tur!le de Autor "n interesul titularilor de drepturi are
dreptul să "nainteze acţiuni "n instanţele /udecătore%ti! at"t "n nu'ele unor autori sau titulari ai
drepturilor de autor %i conexe! la solicitarea acestora! c"t %i "n nu'ele său =art# 11 din Hotăr"rea
Euernului nr# 2<2 din 02#0<#2001 cu priire la apro(area .egula'entului 0genţia de +tat pentru
*repturile de 0utor5!
2#5 acţiunile priind protecţia drepturilor consu'atorilor pot &i depuse la instanţa
/udecătorească de către autor!tă6!le ad&!n!stra6!e! 8u1l!ce a1!l!tate sau de către asoc!a6!!le
o17te7t! de consu&ator! =art# 2> alin# 2 %i art# 29 al 4egii nr#10>6 FN din 12#02#2002 privind
protecţia drepturilor consumatorilor5'
<#5 a:ocatul 8arla&entar este "n drept să desc1idă din proprie iniţiatiă un proces "n
legătură cu &aptele depistate de "ncălcare a drepturilor %i intereselor o'ului =art#21! alin#2 al 4egii cu
privire la avocaţii parlamentari nr#12<$6FIII din 17#10#1$$75#
3n procedura contenciosului ad'inistrati procesul poate &i pornit de-
1#5 s!nd!cate" care con&or' art# 279! alin# 2 lit# =i5 Codul ,uncii! s"nt "n drept să conteste! "n
'odul sta(ilit! actele nor'atie care lezează drepturile la 'uncă! pro&esionale! econo'ice %i
sociale ale salariaţilor! preăzute de legislaţia "n igoare!
2#5 asoc!a6!!le o17te7t! de consu&ator! au dreptul să solicite instanţei de contencios
ad'inistrati co'petente anularea "n tot sau "n parte a actelor! e'ise de autorităţile pu(lice! care
lezează drepturile %i interesele legiti'e ale consu'atorilor %i care contrain legislaţiei "n igoare
=art# 2> alin# 2 lit# =d5 CPC5!
2#5 a:ocatul 8arla&entar" care la sesizarea persoanei ătă'ate "ntr6un drept al său! atacă
actele ad'inistratie =art# > lit# =d5 al 4egii contenciosului ad'inistrati5#
3n procedură specială procesul poate &i pornit la cererea-
1#5 organelor de tutelă 7! curatelă A "n cazul li'itării persoanei "n capacitatea de exerciţiu
sau declararea incapacităţii persoanei =art# 202 CPC5!
2#5 &ed!culu! 8s!A!atru A "n cazul "ncuiinţării exa'enului psi1iatric &ără li(erul
consi'ţă'"nt =art# 212 alin# 2 CPC5!
2#5 !nst!tu6!e! de 8s!A!atr!e =n care este s8!tal!;ată 8ersoana > "n cazul spitalizării "n
staţionarul de psi1iatrie &ără li(erul consi'ţă'"nt =art# 212 alin# 2 CPC %i art# 22 alin# 2 al 4egii
priind asistenţa psi1iatrică nr# 1<026 FIII din 19#12#1$$75!
<#5 organulu! de ad&!n!strare a 8ro8r!etă6!! &un!c!8ale A "n cazul solicitării declarării
dreptului de proprietate 'unicipală asupra unui (un i'o(il &ără stăp"n =art# 227 alin# 2 CPC5#
>#5 !nst!tu6!e! &ed!co>san!tare A "n cazul necesităţii spitalizării &orţate sau trata'entului
&orţat =art# 20$ CPC5 sau co&!s!e! 8entru 8ro1le&ele soc!ale pentru o(ligarea trata'entului
staţionar sau a'(ulator "n instituţii narcologice sau 'edicale de pro&il general a persoanelor "n
priinţa cărora se con&ir'ă dependenţa lor de alcool! de droguri sau de alte su(stanţe psi1otrope
=art#1> alin# 2 al 4egii priind controlul %i preenirea consu'ului a(uzi de alcool! consu'ului
ilicit de droguri %i de alte su(stanţe psi1otrope nr#7126FN din 09#12#20015#
Nu este exclusă iniţierea unei proceduri "n ordonanţă de către autorităţile pu(lice!
organizaţiile %i cetăţenii care apără "n instanţă drepturile! li(ertăţile %i interesele altor persoane# *e
exe'plu! cerere de "ncasare a pensiei de "ntreţinere a copilului 'inor ar putea &i "naintată %i de
organul de tutelă %i curatelă sau organizaţia sindicală A să solicite perceperea salariului sau altor
drepturi calculate sau neplătite salariatului#
0) de8unerea conclu;!!lor de către autor!tă6!le 8u1l!ce =n ca;ur!le 8re:ă;ute de lege
(art' %( CPC)'
0 doua &or'ă de participare este depunerea concluziilor de către autorităţile pu(lice! care
se exercită "n (aza a 2 te'eiuri-
97
• din proprie iniţiatiă!
• la cererea participanţilor la proces!
• din o&iciul instanţei#
*epunerea concluziilor ca &or'ă de participare a autorităţilor pu(lice la procesul ciil se
&ace nu'ai dacă legea preede expres acest lucru# 4egea poate să preadă o(ligatiitatea depunerii
concluziilor sau posi(ilitatea acestei acţiuni# *epunerea concluziilor de către autorităţile pu(lice se
&ace "n irtutea o(ligaţiilor &uncţionale! "n orice 'o'ent! p"nă la pronunţarea 1otăr"rii! precu' %i "n
instanţa de apel =art# 7< CPC5# +copul depunerii concluziilor este de a apăra drepturile! li(ertăţile!
interesele ale altor persoane! a intereselor statului %i ale societăţii#
0st&el! participarea reprezentantului autorităţii tutelare este o(ligatorie-
6 "n cazul exa'inării cererii priind declararea nulităţii căsătoriei "nc1eiate cu un 'inor
care nu a atins "rsta 'atri'onială sau cu o persoană declarată incapa(ilă =art# <2 alin# 2 Codul
)a'iliei5!
6 "n cazul "ncuiinţării adopţiei =art# 11$ alin# 2 Codul )a'iliei! art# 2$1 CPC5!
6 "n cazul declarării capacităţii depline de exerciţiu a 'inorului =art# 2$> CPC5!
6 "n cazul declarării persoanei dispărută &ără ur'ă sau decedată =art# 2$$ CPC5#
#' Po;!6!a 8rocesuală a autor!tă6!lor 8u1l!ce" organ!;a6!!lor 7! cetă6en!lor care a8ără
dre8tur!le" l!1ertă6!le 7! !nteresele altor 8ersoane'
Condiţiile de pornire a procesului ciil de către su(iectele 'enţionate s"nt-
a5 existenţa unei preederi "n lege!
(5 existenţa solicitării persoanei interesate! cu excepţia cazurilor persoanelor incapa(ile
sau "n cazul apărării drepturilor unui cerc neli'itat de persoane#
Principala condiţie de participare "n procesul ciil a organelor %i persoanelor enunţate este
preederea expresă din lege# 3n lipsa acesteia respectiele organe sau persoane nu s"nt "n drept nici
să pornească procesul! nici să depună concluzii! dacă ne re&eri' doar la autorităţi statale#
Cele două &or'e de participare la procesul ciil a autorităţilor pu(lice! organizaţiilor %i
cetăţenilor care apără "n instanţă drepturile! li(ertăţile %i interesele altor persoane condiţionează
olu'ul di&erit de drepturi %i o(ligaţii procesuale ale acestora#
*acă organele sau persoanele &izice pornesc procesul! ele dispun de drepturile %i o(ligaţiile
procesuale ale recla'antului! cu excepţia posi(ilităţii "nc1eierii tranzacţiei de "'păcare =art# 72
CPC5#
*acă autorităţile pu(lice interin "ntr6un proces de/a pornit! pentru a depune concluzii! ele
alori&ică doar drepturile generale ale participanţilor la proces! preăzute de art# >9 CPC %i de alte
legi#
0ceste su(iecte nu s"nt participante la raportul 'aterial litigios! de acea ele nu pot dispune
de dreptul 'aterial! &apt care deter'ină lipsa interesului /uridic 'aterial %i existenţa nu'ai a celui
procesual# 3n acest sens ele sun "nzestrate nu'ai cu acele drepturi procesuale! care s"nt necesare
pentru apărarea drepturilor %i intereselor altei persoane! să"r%ind nu'ai acele acţiuni procesuale
care s"nt "ndreptate spre des&ă%urarea %i &inisare procesului "n (ene&iciul părţii a căror drepturi s"nt
apărate! dar &ără de a dispune de o(iectul litigiului# 3n acest sens! restricţiile procesuale sta(ilite
pentru procuror sun aplica(ile %i "n cazul participării su(iectelor izate#
Poziţia procesuală a acestor su(iecte nu coincide cu cea a părţilor! "n cazul pri'ei &or'a
de participare! nici cu cea a interenienţilor! "n cazul celei de a două &or'ă de participare# *e
ase'enea! poziţia lor di&eră %i de poziţia procesuală a procurorului# Procurorul este "n drept să se
adreseze "n instanţă "n apărarea drepturilor altei persoane pe orice categorie de cauze! la solicitarea
părţii interesate! &ie din proprie iniţiatiă# 0utorităţile pu(lice! organizaţiile %i cetăţenii pot participa
doar pe un cerc li'itat de cauze! care s"nt expres preăzut "n lege#
97
TE3A /' REPREEENTAREA JUDICIARC 5N PROCESUL CIVIL
)' No6!unea 7! 2unc6!!le re8re;entăr!! 9ud!c!are'
#' <elur!le 7! te&e!ur!le re8re;entăr!! 9ud!c!are'
+' Statul 9ur!d!c al re8re;entantulu! 9ud!c!ar'
(' 5&8utern!c!r!le re8re;entantulu! =n 9udecată'
)' No6!unea 7! 2unc6!!le re8re;entăr!! 9ud!c!are'
*reptul la apărare %i accesul la /ustiţie s"nt drepturi &unda'entale! garantate de Constituţie
%i tratatele internaţionale %i care nu pot să depindă de nielul econo'ic al /ustitia(ilului sau de
resursele pe care le considera su&iciente statul#
3n doctrină se a&ir'ă că dreptul la apărare are două accepţiuni! una largă %i alta restr"nsă#
*reptul la apărare! "n cadrul procesului ciil! "ntr6o accepţiune largă cuprinde totalitatea drepturilor
%i regulilor procedurale care o&eră persoanei posi(ilitatea de a6%i alori&ica pretenţiile sau de a
doedi nete'einicia pretenţiilor părţii aderse# 3n această accepţiune largă se include %i posi(ilitatea
&olosirii unui reprezentat pro&esionist# 3n accepţiunea sa restr"nsă! dreptul la apărare cuprinde doar
posi(ilitatea persoanei de a (ene&icia de asistenţă /uridică cali&icată acordată de un reprezentant
pro&esionist#
*in conţinutul preederilor constituţionale rezultă existenţa unui drept! pe care persoana
"l poate exercita sau nu! pe riscul ei! adică persoana are deplina &acultate de a 1otăr" asupra
antrenării "n proces a unui reprezentant pro&esionist! precu' %i asupra renunţării la acesta "n
&aoarea altuia sau c1iar de a nu (ene&icia de o asistenţă cali&icată! cu excpţia cazurilor "n care legea
instituie asistenţa /uridică cali&icată o(ligatorie#
Posi(ilitatea participării "n proces a reprezentantului constituie una din garanţiile realizării
dreptului constituţional la apărare %i asigură realizarea drepturilor %i o(ligaţiilor procedurale ale
participanţilor la proces! care din anu'ite 'otie nu pot sau pentru care este co'plicat să le
realizeze personal#
Potriit art# 7> alin# 15 CPC! "n procesul ciil persoanele &izice "%i pot apăra interesele
personal sau prin reprezentanţi# Participarea personală "n proces nu &ace ca persoana &izică să
decadă din dreptul de a aea reprezentant# Persoanele /uridice participă "n procesul ciil prin
inter'ediul organelor lor de ad'inistrare! care acţionează "n li'itele atri(uite de lege %i statut!
precu' %i prin reprezentanţii săi =art# 7> alin# 2 CPC5#
0cţiunea ciilă "n cazul /udecăţii contencioase! nu poate &i concepută &ără existenţa celor
două părţi- recla'ant %i p"r"t# Condiţia o(ligatorie pentru a &i parte "n proces! respecti de a aea
posi(ilitatea de a participa la acesta este existenţa calităţii procesuale! adică a identităţii dintre
su(iectele raportului 'aterial litigios %i a părţilor "n proces# Participarea altor persoane! dec"t
su(iectele raportului 'aterial litigios! este posi(ilă graţie instituţiei reprezentării /udiciare#
&eprezentarea judiciară reprezintă situaţia în care o persoană, numită reprezentant,
care nu este subiect al raportului material litigios, îndeplineşte actele procesuale într-un proces
şi participă la raporturile procesuale, în numele şi în interesul altei persoane, numită
reprezentat, care este subiect al raportului material litigios.
.eprezentarea /udiciară nu este o instituţie pur procesuală! ci reprezintă aplicarea "n
dreptul procesual a nor'elor de drept ciil din 'ateria reprezentării! 'andatului %i a capacităţii
/uridice a persoanei# +pre deose(ire de reprezentarea din cadrul raporturilor de drept 'aterial! care
9$
are drept scop "nc1eierea de acte /uridice pentru a genera! 'odi&ica sau stinge drepturi %i o(ligaţii
/uridice! scopul reprezentării /udiciare este deter'inat de necesitatea asigurării unei apărări
e&iciente a drepturilor %i intereselor legiti'e ale persoanelor#
+copul ur'ărit de reprezentant! atunci c"nd "ndepline%te actele procedurale "n nu'ele %i
"n interesul reprezentatului! este acordarea a/utorului /uridic necesar acestuia din ur'ă! particip"nd
ne'i/locit "n proces sau asist"nd6ul "n proces %i o&erind6ui consultaţii! s&aturi %i reco'andări# Prin
acest a/utor /uridic acordat! reprezentantul contri(uie la exercitarea din plin a drepturilor %i
o(ligaţiilor procesuale a persoanelor! care din cauza lipsei cuno%tinţelor /uridice nu ar &i putut
atinge rezultatul scontat# Cotodată! reprezentantul pe l"ngă &uncţia de apărare a intereselor
reprezentatului! 'ai exercită %i pe cea de contri(uţie la "n&ăptuirea /ustiţiei! a/ut"nd "n acest sens
instanţa de /udecată la sta(ilirea adeărului! colectarea %i aprecierea pro(elor! aplicarea corectă a
nor'elor de drept! &apt care contri(uie direct la %i /usta soluţionare a cauzei#
Necesitatea reprezentării este condiţionată de trei 'otie-
15 existenţa situaţiilor "n care participantul la proces nu este "n stare să participe la proces
personal ='inorii! persoanele incapa(ile5 sau c"nd participarea lui este di&icilă ="n caz de (oală!
deplasare! distanţă 'are %# a#5!
25 existenţa principiului contradictorialităţii! care pune sarcina pro(aţiei pe sea'a
a'(elor părţi! ci nu pe /udecător! &apt care &ace di&icilă atingerea rezultatului dorit "n lipsa unor
cuno%tinţe /uridice cali&icate!
25 &icţiunea persoanelor /uridice! care nu pot participa la raporturi /uridice! inclusi
procesuale ciile! dec"t prin inter'ediul unor persoane &izice! care au o anu'ită legătură cu ele! "n
li'itele "'puternicirilor sta(ilite "n lege! statut! contract# *e aceea! persoanele &izice pot aea
reprezentanţi "n procesul ciil! iar cele /uridice "ntotdeauna participă prin inter'ediul
reprezentanţilor#
.eprezentarea /udiciară i'plică realizarea de către reprezentant a drepturlior procedurale
"n nu'ele %i "n interesul altui participant la proces# 0tunci c"nd se 'enţionează că reprezentantul
acţionază în numele reprezentatului! se are "n edere că pri'ul acţionează "n proces din
"nsărcinarea celui de6al doilea %i "l anga/ează "ntr6un raport /uridic cu prezenţa sau &ără ca el să &ie
prezent# 0lt&el spus! reprezentantul este %i ră'"ne purtătorul de nu'e %i de oinţă proprie! "nsă! prin
cu'ul deine %i purtătorul de nu'e %i de oinţă al altei persoane! a cărei oinţă o exteriorizează la
"ndeplinirea actului procedural# +u(stituirea reprezentatului cu reprezentantul nu este un scop "n
sine! respecti este posi(ilă participarea conco'itentă a acestora "n proces! "n ast&el de cazuri
reprezentatul păstr"ndu6%i dreptul de a "ndeplini personal actele procedurale! necăt"nd la &aptul că
conco'itent partcipă reprezentantul său#
:xpresia în interesul reprezentatului sugerează ideea că e&ectele actului e&ectuat de
reprezentant se or produce "n persoana celui reprezentat %i el a &i cel care a suporta consecinţele
/uridice ale acelui act! precu' %i e&ectul (ene&ic pe care "l a produce actiitatea reprezentantului!
'enirea căruia este supraeg1erea respectării %i realizării din plin a drepturilor %i o(ligaţiilor
procesuale ale persoanei pe care o reprezintă# *in aceste considerente! nu poate &i reprezentant
persoana care a acordat sau acordă "n pricina respectiă asistenţă /udiciară unor persoane ale căror
interese s"nt "n contradicţie cu interesele persoanei pe care o reprezintă# 3n cazul existenţei unei
ast&el de circu'stanţe! reprezentantul poate &i recuzat de participanţii la proces#
#' <elur!le 7! te&e!ur!le re8re;entăr!! 9ud!c!are'
3n cadrul reprezentării /udiciare se poate &ace distincţie "ntre reprezentarea o(ligatorie %i
oluntară =&acultatiă5#
.eprezentarea /udiciară o(ligatorie este reprezentarea care are loc indi&erent de oinţa
reprezentatului#
70
.eprezentarea /udiciară oluntară este reprezentarea care poate aea loc "n dependenţă de
oinţa reprezentatului#
3n &uncţie de natura /uridică a raporturilor /uridice dintre reprezentant %i reprezentat există
'ai 'ulte &eluri de reprezentare-
a5 re8re;entarea 9ud!c!ară legală care se produce "n irtutea preederilor legale cu
condiţia existenţei unor anu'ite &apte /uridice#
Con&or' art# 7$ CPC reprezentanţi legali s"nt-
a5 părinţii! "n&ietorii! tutorii! curatorii %i alte persoane preăzute de lege care apără "n
/udecată drepturile! li(ertăţile %i interesele legiti'e ale persoanelor &ără capacitate de exerciţiu sau
cu capacitate li'itată!
(5 ad'inistratorii &iduciari sau tutorii care apără drepturile persoanelor declarate dispărute
&ără ur'ă!
c5 custodele sau tutorele care apără drepturile %i interesele legiti'e ale 'o%tenitorilor! dacă
'o%tenirea "ncă nu a &ost acceptată de ni'eni#
.eprezentantul legal "ndepline%te "n nu'ele celui reprezentat toate actele procedurale pe
care acesta din ur'ă are dreptul să le exercite! cu excepţiile sta(ilite de lege# .eprezentantul legal
poate "ncredinţa unei persoane terţe reprezentarea "n instanţa /udecătorească! "nsă! după caz!
instanţa "l poate cita pentru a da explicaţii re&eritor la actele care le6a "nc1eiat sau să"r%it "n calitate
de reprezentant legal#
(5 o arietate a reprezentării o(ligatorii o constituie reprezentarea din oficiu# Con&or' art#
77 CPC! reprezentarea din o&iciu se dispune de către instanţa de /udecată! dacă "n procesul
pregătirii cauzei pentru exa'inare sau 'ai t"rziu constată că
• partea "n proces sau interenientul s"nt lipsiţi sau li'itaţi "n capacitatea de
exerciţiu %i nu au reprezentanţi legali!
• "n cadrul exa'inării cauzelor "n care do'iciliul p"r"tului nu este cunoscut!
respecti soluţionarea litigiului a"nd loc "n lipsa acestuia!
• "ntre reprezentant %i reprezentatul li'itat sau lipsit de capacitatea de exerciţiu
există con&licte de interese!
• "n cadrul procesului priind li'itarea sau lipsirea de capacitatea de exerciţiu!
dacă persoana respectiă nu este asistată de un aocat =art#20< CPC5!
• "n cadrul procesului de spitalizare "n staţionarul de psi1iatrie persoana nu este
asistată de un aocat#
c5 re8re;entarea 9ud!c!ară con:en6!onală > care poate aea loc atunci c"nd "ntre
reprezentat %i reprezentant există o "nţelegere! de exe'plu un contract de 'andat =art# 1020 Cod
Ciil5 sau un contract de asistenţă /uridică#
.eprezentarea conenţională constituie o reprezentare /udiciară oluntară! ea nu este
necesare "n toate cazurile! ci poate aea loc la dorinţa persoanei interesate# .eprezentarea
conenţională are ca te'ei acordul reprezentantului %i reprezentatului# 3nsă! "'puternicirile
reprezentantului contractual oricu' tre(uie speci&icate "n procură# .eprezentarea coparticipanţilor
de către unul dintre ace%tia are drept te'ei declaraţia er(ală a coparticipanţilor conse'nată "n
procesul er(al al %edinţei de /udecată#
&eprezentarea judiciară convenţională constituie o activitate a unui reprezentant
profesionist în cadrul procesului civil, realizată în numele şi în interesul reprezentatului în baza
împuternicirilor acordate, cu scopul de a obţine pentru reprezentat o !otărîre mai favorabilă, de
ai acorda ajutor la e#ercitarea drepturilor sale şi de a împiedica încălcarea lor, precum şi de a-i
acorda ajutor instanţei de judecată la înfăptuirea justiţiei.
Cotodată! reprezentarea /udiciară pro&esională constituie una din &or'ele sericiilor /uridice
existente pe piaţă! unde are loc cererea %i o&erta %i c1iar concurenţa#
71
.eprezentant /udiciar conenţional poate &i orice persoană cu capacitate de exerciţiu
deplină care are "'puternicirile respectie! legalizate "n 'odul sta(ilit! pentru a susţine procesul#
Nizai de aceste cerinţe! ar &i oportună introducerea unei cerinţe noi! o(ligatorii priind do("ndirea
calităţii de reprezentant conenţional "n procesele ciile %i anu'e dispunerea de studii juridice
superioare# 0cest &apt ar asigura ridicarea e&icacităţii %i calităţii asistenţei /uridice acordate "n
cadrul reprezentării /udiciare conenţionale#
d5 re8re;entarea 9ud!c!ară statutară > care se produce "n irtutea preederilor actelor
de constituire a unei persoane /uridice! con&or' căreia "n calitate de reprezentant a unei persoane
/uridice "n procesul ciil apar conducătorii acestora#
.eprezentarea legală %i cea statutară &ace parte din reprezentarea /udiciară o(ligatorie!
deoarece ele au loc "n irtutea legii! indi&erent de oinţa persoanelor reprezentate# .eprezentarea
conenţională constituie o reprezentare /udiciară oluntară! ea nu este necesară "n toate cazurile! ci
poate aea loc la dorinţa persoanei interesate#
Te&e!ur!le re8re;entăr!! 9ud!c!are depind de &elul acesteia#
0st&el! reprezentarea legală are drept te'ei relaţia de rudenie! con&ir'ată "n 'odul
corespunzător =prin (uletinul de identitate %i actul de na%tere a copilului sau prin 1otăr"rea
/udecătorească de "ncuiinţare a "n&ierii5! actul ad'inistrati de nu'ire a tutorelui sau curatorului!
1otăr"rea /udecătorească %i contractul de ad'inistrare &iduciară pentru ad'inistratorul &iduciar =art#
>0 Cod Ciil5! actul notarial de nu'ire a custodelui aerii succesorale =art# 1>>> Cod Ciil5#
.eprezentarea contractuală are ca te'ei acordul reprezentantului %i reprezentatului# 3nsă!
"'puternicirile reprezentantului contractual oricu' tre(uie speci&icate "n procură# .eprezentarea
coparticipanţilor de către unul dintre ace%tia are drept te'ei declaraţia er(ală a coparticipanţilor
conse'nată "n procesul6er(al al %edinţei de /udecată#
Ce'ei al reprezentării statutare s"nt preederile statutului! iar "n cazul asociaţiilor o(%te%ti
'ai este necesară %i "nţelegerea dintre titularul de drepturi 6 'e'(ru al asociaţiei %i aceasta#
+' Statul 9ur!d!c al re8re;entantulu! 9ud!c!ar'
+u(iectul care st"rne%te discuţii aprinse "ntre doctrinari re&eritor la reprezentantul /udiciar
ţine de statutul procesual al acestuia#
0st&el! după unii autori! "n procesul ciil reprezentantul nu are calitate de participant!
deoarece el interine "n proces "n nu'ele %i interesul reprezentatului %i este dependent de acesta!
ast&el el neput"nd &i un su(iect de sine stătător# *e ase'enea! se susţine că reprezentantul doar
exercită drepturile %i execută o(ligaţiile procedurale ale celui care6l "'puternice%te %i nu'ai acesta
din ur'ă este su(iectul raportului procesual#
0lţi autori! s"nt de părere că reprezentantul /udiciar &ace parte din cercul participanţilor la
proces! inoc"nd ur'ătoarele argu'ente-
a5 &aptul participării "n nu'ele altuia nu "nsea'nă trans'iterea pasiă a oinţei
reprezentatului# 0st&el! .eprezentantul expri'ă %i oinţa lui "n proces! &iind "nzestrat cu drepturi %i
o(ligaţii de către reprezentat dar %i de către legiuitor# Prin ur'are! "n li'itele "'puternicirilor!
reprezentantul singur 1otără%te cu' tre(uie să acţioneze pentru a reprezenta c"t 'ai e&icient
interesele clientului său!
(5 reprezentantul /udiciar! ca purtător de drepturi %i o(ligaţii procesuale! apare ca o &igură
de sine stătătoare "n raporturile ce se nasc "ntre el %i instanţa de /udecată!
c5 reprezent"nd interesele participanţilor la proces reprezentantul nu are cu' să &ie
indi&erent &aţă de 'ersul procesului %i &aţă de rezultatul &inal al lui! c1iar di'potriă reprezentantul
a &i extre' de cointeresat "n o(ţinerea unei 1otăr"ri &aora(ile pentru cel reprezentat# Cu alte
cuinte! reprezentantul /udiciar ur'ăre%te! "n aceea%i 'ăsură ca persoana pe care o reprezintă! un
rezultat &inal poziti! iar aceasta! &ără "ndoială! se'ni&ică interesul procesual al reprezentantului pe
durata /udecăţii#
72
d5 dispun"nd de acelea%i drepturi %i o(ligaţii procesuale ca %i persoana reprezentată! cu
condiţia că este inestit cu respectiele "n 'odul sta(ilit de lege! reprezentantul /udiciar se prezintă
ca un du(lor procesual al participantului la proces pe care6l reprezintă! iar "n această calitate! din
punct de edere &or'al! el nu poate să &acă parte din altă categorie dec"t cea din care &ace parte
reprezentatul! adică a participanţilor la proces#
0ctualul Cod de procedură ciilă al .epu(licii ,oldoa! "n arianta sa iniţială! "n art# >>!
includea reprezentantul "n categoria participanţilor la proces! "nsă! ulterior! prin .egea pentru
modificarea şi completarea !odului de procedură civilă al 3epublicii 4oldova din 8'.)+.8))*! a
&ost exlus! reprezentantul &iind ast&el plasat "n categoria persoanelor care contri(uie la "n&ăptuirea
/ustiţiei#
.eprezentant "n /udecată poate &i orice persoană cu capacitate de exerciţiu deplină care
are "'puternicirile respectie! legalizate "n 'odul sta(ilit! pentru a susţine procesul# Participanţii la
proces! cu excepţia procurorului %i reprezentantului! pot &i asistaţi "n proces de un singur
reprezentant ori de 'ai 'ulţi reprezentanţi care "i pot reprezenta "n co'un sau pe &iecare "n parte
=art# 79 CPC5#
Potriit art# 77 CPC! nu pot &i reprezentanţi "n /udecată /udecătorii! procurorii! o&iţerii de
ur'ărire penală! poliţi%tii! cu excepţia cazurilor participării lor "n proces "n calitate de "'puterniciţi
ai acestor autorităţi sau "n calitate de reprezentanţi legali#
Nu poate &i reprezentant persoana care a acordat sau acordă "n cauza respectiă asistenţă
/udiciară unor persoane! ale căror interese s"nt "n contradicţie cu interesele persoanei pe care o
reprezintă sau care a participat "n calitate de /udecător! de procuror! de o&iţer de ur'ărire penală! de
expert# 3n cazul existenţei unor ast&el de circu'stanţe reprezentantul poate &i recuzat de participanţii
la proces#
(' 5&8utern!c!r!le re8re;entantulu! =n 9udecată'
)or'ularea "'puternicirilor reprezentantului "n procesul ciil este "n dependenţă directă
de te'eiul reprezentării# 0st&el! pentru &iecare tip de reprezentare /udiciară "n procesul ciil a'
putea distinge anu'ite reguli de legiti'are a statutului de reprezentant %i &or'ulare a
"'puternicirilor#
Potriit art# 70 CPC! "'puternicirile reprezentantului conenţional tre(uie să &ie
&or'ulate "ntr6o procură! eli(erată %i legalizată "n 'odul sta(ilit de lege#
Procurile eli(erate de persoane &izice se autenti&ică notarial! iar "n localităţile "n care nu
s"nt (irouri notariale! de către autorităţile ad'inistraţiei pu(lice locale# Nala(ilitatea procurii
"ncetează "n te'eiul art# 2>> Cod Ciil#
Procurile eli(erate de către persoanele /uridice se contrase'nează de către ad'inistratorul
acesteia sau o altă persoană "'puternicită %i cu aplicarea o(ligatorie a sigiliului#
Potriit art# 71 CPC! "'puternicirea de reprezentare acordă reprezentantului dreptul de a
exercita "n nu'ele reprezentatului toate actele procedurale! cu excepţia-
6 dreptului de a se'na cererea %i de a o depune "n /udecată!
6 de a stră'uta pricina la /udecata ar(itrală!
6 de a renunţa total sau parţial de la pretenţii!
6 de a 'a/ora sau reduce cuantu'ul pretenţiilor!
6 de a 'odi&ica te'eiul sau o(iectul acţiunii! de a o recunoa%te! de a "nc1eia tranzacţie de
"'păcare!
6 de a intenta acţiunea reconenţională!
6 de a trans'ite "'puternicirile unei alte persoane!
6 de a ataca 1otăr"rea /udecătorească!
6 de a sc1i'(a 'odul! a'"na sau e%alona executarea 1otăr"rii!
6 de a prezenta un titlu executoriu spre ur'ărire!
72
6 de a pri'i (unuri sau (ani "n te'eiul 1otăr"rii!
*repturi care tre(uie 'enţionate expres! su( sancţiunea nulităţii! "n procură#
,andatul dat reprezentantului nu "ncetează prin decesul 'andantului %i nici prin
surenirea incapacităţii lui! ci este ala(il p"nă la retragerea lui de către 'o%tenitori sau de
reprezentanţii legali ai persoanei incapa(ile#
.eprezentantul legal depune "n /udecată actele ce atestă statutul %i "'puternicirile sale#
3'puternicirile date aocatului se atestă printr6un ordin scris! eli(erat de (iroul de aocaţi
sau prin alt act preăzut de lege#
3'puternicirile reprezentantului se atestă %i prin declaraţie orală dată "n /udecată de către
reprezentat! conse'nată "n procesul6er(al %edinţei de /udecată %i se'nată de acesta din ur'ă sau
printr6o cerere scrisă care se anexează la dosar =art# 70 alin# 7 CPC5#
.eprezentantul care renunţă la "'puterniciri tre(uie să "n%tiinţeze at"t reprezentatul! c"t %i
instanţa cu cel puţin 10 zile "nainte de data /udecării cauzei sau de expirarea ter'enelor de atac#
7<
TE3A /I' ACTELE DE PROCEDURC CIVILC" TER3ENELE
DI SANC4IUNILE PROCEDURALE'
)' No6!unea 7! clas!2!carea actelor de 8rocedură c!:!lă'
#' Cond!6!!le de :ala1!l!tate ale actelor de 8rocedură c!:!lă'
+' No6!unea 7! clas!2!carea ter&enelor de 8rocedură c!:!lă'
(' Calcularea ter&enelor de 8rocedură c!:!lă'
-' No6!unea 7! 2elur!le sanc6!un!lor 8rocedurale'
)' No6!unea 7! clas!2!carea actelor de 8rocedură c!:!lă#
Procesul ciil reprezintă prin sine derularea succesiă a unui ansa'(lu de acţiuni! nu'ite
acte de procedură civilă! "ntreprinse de către instanţa de /udecată %i participanţii la proces! reie%ind
din drepturile %i o(ligaţiile procedurale de care dispun! "n legătură cu exa'inarea %i soluţionarea
cauzelor ciile %i executarea 1otr"rilor /udecătore%ti#
3n procedura ciilă se &olosesc di&erite expresii reprezent"nd actele de procedură- Kact
proceduralP! Kact procesualP! Kacţiuni procesualeP#
0ctele de procedură s"nt destinate să i'pulsioneze procesul ciil %i să deter'ine
soluţionarea litigiului# 3n acela%i ti'p! acestea s"nt 'i/loace prin inter'ediul cărora instanţa %i
participanţii la proces "%i exercită drepturile %i "%i onorează o(ligaţiile procesuale! re&lect"nd poziţia
%i 'ani&estările de oinţă at"t a participanţilor la proces! c"t %i ale instanţei de /udecată#
Noţiunea de Kact de procedurăP are 'ai 'ulte accepţiuni-
') operaţiune juridică =negotium juris5! care include at"t sensul de act juridic, adică
'ani&estarea de oinţă destinată să produc e&ecte /uridice! c"t %i faptele juridice! adică operaţiunile
'ateriale concrete realizate de către instanţa de /udecată %i participanţii la proces#
C"nd or(i' despre actul de procedură ciilă! "n sens de operaţiune juridică! ae' "n
edere "nsă%i raportul /uridic procesual ciil sta(ilit "ntre instanţa de /udecată %i participantul la
proces "n legătură cu exercitarea unui drept sau executarea unei o(ligaţii procesuale concrete#
2) înscris (intrumentum probstiones)! adică 'i/locul de constatare! de doadă a realizării
unei operaţiuni /uridice concrete#
*e aceea! la de&inirea corectă %i co'pletă a actului de procedură ciilă stau a'(ele
acepţiuni#
$ctul de procedură civilă este acea manifestare de voinţă şi operaţiunea juridică
concretizată într-o anumită formă prevăzută de lege, realizată în cursul ori în cadrul procesului
civil, de către instanţa de judecată sau ceilalţi participanţi la proces, în vederea producerii unor
efecte juridice determinate.
0ctele de procedură ciilă dispun de ur'ătoarele trăsături caracteristice-
• produc anu'ite consecinţe /uridice %i generează! apariţia! 'odi&icarea sau "ncetarea
raportului /uridic procesual ciil!
• derulează "ntr6o strictă consecutiitate preăzută de nor'ele de procedură ciilă!
• conţinutul &iecărei act este preăzut de nor'ele de procedură ciilă!
• se exercită "ntr6o anu'ită &or'ă procesuală sta(ilită de lege#
Principalele categorii de acte de procedură ciilă s"nt- cererile! citaţia! 1otăr"rea
/udecătorească! "nc1eierea /udecătorească! ordonanţa /udecătorească etc#
)iind 'ulte %i dierse! actele de procedură ciilă se clasi&ică după 'ai 'ulte criterii# Cele
'ai i'portante s"nt ur'ătoarele-
A' 3n dependenţă de calitatea persoanei sau organului de la care emană! deose(i'-
7>
- acte ale părţilor =de exe'plu- cererea de c1e'are "n /udecată! re&erinţa! cererea
reconenţională %#a#5!
- acte ale altor participanţi la proces =cererea de interenţie principală sau accesorie!
concluziile autorităţilor pu(lice %#a#5!
- acte ale instanţei de judecată =1otăr"rea! "nc1eierea sau ordonanţa /udecătorească5!
- actele persoanelor care contribuie la înfăptuirea justiţiei =raportul de expertiză!
depoziţiile 'artorului! concluziile specialistului %#a#5!
- actele organelor au#eliare ale justiţiei =de exe'plu- actele executorului /udecătoresc5#
0' *upă forma lor! deose(i' acte de procedură-
- scrise! reprezent"nd 'a/oritatea actelor e&ectuate "n cadrul proceslui ciil! reie%ind din
&aptul că principiul oralităţii se aplică nu'ai "n &aza dez(aterilor /udiciare! "n rest &iind aplica(ilă
procedura scrisă =cererea de c1e'are "n /udecat! 1otăr"rea /udecătorească %#a5!
- orale! acele acte ce se concretizează "ntr6o declaraţie! relatare! procla'are e(ală =de
exe'plu- răspunsurile la "ntre(ările adresate de către instanţă! declaraţiile 'artorului! explicaţiile
părţilor! dez(aterile! pronunţarea 1otăr"rii %#a#5#
- materiale! care constau "n e&ectuarea unor operaţiuni procedurale de ordin 'aterial =de
exe'plu- cercetarea la &aţa locului! "n&ăţi%area "n &aţa instanţei %#a#5#
C' *upă momentul îndeplinirii lor! deose(i' acte de procedură-
> procesuale propriu-zise! care se să"r%esc "n ti'pul %i "n cadrul procesului!
6 acte e#traprocesuale (e#trajudiciare! "ndeplinite "n a&ara raportului procesual! &ie
anterior procesului! care 'ai s"nt nu'ite acte preprocesuale =de exe'plu- "n cazul asigurării
pro(elor5! &ie după intentarea procesului! dar "n a&ara acestuia =de exe'plu- expertiza /udiciară!
tranzacţia părţilor! delegaţiile /udecătore%ti5#
D' *upă caracterul juridic al actelor! deose(i'-
> acte obligatorii! i'puse "n 'od iperati de lege sau cerute de un pricipiu &unda'enal al
procesului ciil!
6 acte facultatitve! care pot &i realizate "n dependenţă de oinţă %i solicitarea persoanei
interesate#
3n literatuta de specialitate pot &i "nt"lnite %i alte clasi&icări ale actelor de procedură ciilă#
#' Cond!6!!le de :ala1!l!tate ale actelor de 8rocedură c!:!lă'
Printre condiţiile de ala(ilitate ale actelor de procedură ciilă "nţelege' acele e#igenţe
stabilite de lege cu privire la felul cum arată actul precum şi conţinuul acestuia, care fiind
întrunite în ansamblu, garantează valabilitatea actului, producînd efecte juridice#
Condiţiile de ala(ilitate ale actelor de procedură ciilă pot &i diizate "n două categorii-
15 condiţii de &or'ă!
25 condiţii de conţinut#
Pentru a produce e&ecte /uridice! oinţa părţilor anga/ate "n proces! tre(uie să &ie
'ani&estată "n &or'ele sta(ilite de lege# Nu'ai "n &elul acesta ea poate &i cunoscuă de ceilalţi
participanţi la proces %i de instanţa de /udecată %i nu'ai ast&el ea poate conduce la sta(ilirea!
'odi&icarea sau stingerea raportului /uridic procesual ciil#
3n general! prin &or'ă a actului /uridic se "nţelege &elul de a &i al 'ani&estării de oinţă sau
'i/locul de exteriorizare a oinţei interne# )or'a actului de procedură include "n sine respectarea
unor &or'alităţi prescrise de lege pentru 'ani&estarea de oinţă %i realizarea operaţiunii /uridice
concrete# )or'alităţlie constituie ele'ente de detaliu care co'pun actul de procedură! unele
esenţiale! altele accesorii! dar care toate luate "n ansa'(lu alcătuiesc &or'a actului#
)aţă de actele de procedură ciilă s"nt "naintate ur'ătoarele condiţii de ala(ilitate-
a5 respecatrea &or'ei scrise#
79
0cele de procedură ciilă pot &i realizate "n &or'a scrisă! orală sau 'aterială# .espectarea
&or'ei scrise reprezintă regula generală! 'a/oritatea actelor e&ectuate "n cadrul procesului ciil!
&iind "ntoc'ite "n scris! deoarece principiul oralităţii se aplică nu'ai "n &aza dez(aterilor /udiciare!
"n rest &iind aplica(ilă procedura scrisă# Pentru unele acte! legea per'ite &or'a orală sau 'aterială!
"nsă c1iar %i acestea tre(uie să "'(race! "n irtutea leii! o expresie scrisă! &ie prin "ntoc'irea unui
"nscris! care ar cuprinde "n "ntregi'e conţinutul actului! &ie prin conse'narea "ndeplinirii actului
respecti! de regulă "ntr6un proces6e(al#
(5 "ntoc'irea "n li'(a de stat#
c5 capacitatea /uridică procesuală a su(iectului care exercită actul procesual#
d5 "ndeplinirea actului "n ter'enul sta(ilit de lege#
e5 respectarea condiţiilor speciale i'puse de lege! penru anu'ite acte de procedură#
Condiţiile de conţinut! s"nt sta(ilite de legislaţia procesuală pentru &iecare act "n parte!
după cu' ur'ează-
• art# 102 alin# 15 CPC 6 conţinutul citaţiei %i al "n%tiinţării!
• art# 1>7 alin# 25 CPC 6 cuprinsul raportului de expertiză!
• art# 199 alin# 25 CPC 6 cuprinsul cererii de c1e'are "n /udecată!
• art# 2<1 CPC 6 cuprinsul 1otăr"rii /udecătore%ti!
• art# 270 CPC 6 cuprinsul "nc1eierii /udecătore%ti!
• art# 27< CPC 6 cuprinsul procesului6e(al al %edinţei de /udecată!
• art# 2<7 CPC 6 cuprinsul ordonanţei /udecătore%ti!
• %#a#
3n cazul nerespectării condiţiilor de ala(ilitate legea sta(ile%te dierse sancţiuni#
+ancţiunile s"nt preăzute de lege %i izează toate actele de procedură! indi&erent că acestea s"nt
e'ise de instanţă sau de participanţii la proces# +ancţiunile di&eră "n &incţie de "nse'nătatea &or'ei
procedurale %i de inetresul care i'pune respectarea &or'ei#
+ancţiunile nerespetării regulilor de "ntoc'ire a actelor de procedură s"nt ur'ă"toarele-
a5 nulitatea actului de procedură A este sancţiunea care interine "n cazul actului de
procedură care nu "ndepline%te condiţiile preăzute de lege pentru aliditatea lui! lipsindu6l total sau
parţial de e&ecte!
(5 o(ligaţia de a co'pleta sau re&ace actul "ndeplinit necorespunzător!
c5 decăderea din dreptul de a e&ectua actul de procedură! "n cazul "n care a expirat te'enul
de procedură sta(ilit!
d5 sancţiuni speci&ice! de exe'plu- neluarea "n considerare a adăugirilor! %tersăturilor sau
sc1i'(ărilor din cuprinsul 1otăr"rii care nu s"nt se'nate de /udecător#
+' No6!unea 7! clas!2!carea ter&enelor de 8rocedură c!:!lă'
Con&or' art#< CPC! una din sarcinile procedurii ciile este de a /udeca /ust %i "n ter'en
rezona(il cauzele ciile# Printre alte 'i/loace procesuale care contri(uie la realizarea acestor
sarcini! un rol deose(it reine ter'enelor procesuale#
4ermenele de procedură civilă sînt intervale de timp, stabilite de lege sau de către
instanţa de judecată, în funcţie de care e#istă posibilitatea legală sau necesitatea de înfăptuire a
acţiunilor procesuale ori de survenire a consecinţe juridice prevăzute de lege#
Natură /uridică a ter'enelor de procedură este de caracter pu(lic! or! participanţii la
proces nu pot să le 'odi&ice unilateral sau prin "nţelegere# Instituirea ter'enelor de procedură este
o a(ilitate legală sau /udecătorească# 0nu'e din acest considerent ae' ter'ene de procedură
sta(ilite de lege! iar "n cazul "n care nu este sta(ilit prin lege! ter'enul de procedură se &ixează de
către instanţa de /udecată =art# 111 CPC5#
Clasi&icarea ter'enelor de procedură are la (ază 'ai 'ulte criterii#
77
A' *upă su(iectul care le sta(il%te deose(i' ter'ene procesuale-
• legale A sta(ilite prin lege!
• /udecătore%ti A "n cazul "n care nu este sta(ilit prin lege! ter'enul de procedură se &ixează
de către instanţa /udecătorească =de exe'plu- art# 171 CPC A ter'enul acordat de instanţă
pentru "nlăturarea nea/nsurilor cererii de c1e'are "n /udecată5!
0' *upă su(iectele pentru care s"nt sta(ilite deose(i' ter'ene procesuale-
• adresate instanţei de /udecată =de exe'plu- art# 19$ alin# 2 CPC! 171 alin# 15 CPC! 2<2
CPC5!
• adresate participanţilor la proces =de exe'plu- art#292! art# <02! <2<! <<$ CPC5!
• adresate altor su(iecte =de exe'plu- art# 11$ alin# > CPC5#
(' Calcularea ter&enelor de 8rocedură c!:!lă'
Cer'enul de procedură se instituie prin indicarea unei date calendaristice! datei
co'unicării actului de procedură! a unei perioade sau prin re&erire la un eeni'ent iitor %i cert că
se a produce# 3n ulti'ul caz! actul de procedură poate &i e&ectuat "n decursul "ntregii perioade#
Cer'enul de procedură sta(ilit "n ani! luni sau zile "ncepe să curgă "n ziua i'ediat
ur'ătoare datei calendaristice sta(ilite! datei co'unicării actului de procedură sau producerii
eeni'entului ori 'o'entului care a condiţionat "nceputul lui %i expiră "n ziua respectiă a
ulti'ului an al ter'enului#
Cer'enul sta(ilit "n luni expiră pe data respectiă a ulti'ei luni a ter'enului# *acă ulti'a
lună nu are data respectiă! ter'enul expiră "n ulti'a zi a lunii# *acă ulti'a zi a ter'enului este
nelucrătoare! acesta expiră "n ur'ătoarea zi lucrătoare#
0ctul de procedură pentru care este sta(ilit un ter'en poate &i "ndeplinit p"nă la ora 2< a
ulti'ei zile din ter'en# *acă cererile de apel sau de recurs! docu'entele sau su'ele (ăne%ti au &ost
predate la o&iciul po%tal sau la telegra&! sau prin alte 'i/loace de co'unicaţie "nainte de ora 2< din
ulti'a zi a ter'enului! actul de procedură se consideră "ndeplinit "n ter'en# *acă actul de
procedură tre(uie e&ectuat ne'i/locit "n instanţa /udecătorească ori "n o altă organizaţie! ter'enul se
consideră expirat la ora care "nc1eie progra'ul lor sau la care "ncetează operaţiunile respectie#
:&ectele ne"ndeplinirii "n ter'en a actului de procedură constau "n decăderea din dreptul
de a e&ectua actul respecti# 0st&el! potriit art# 112 CPC! dreptul de a e&ectua actul de procedură
"ncetează o dată cu expirarea ter'enului preăzut de lege ori sta(ilit de instanţa /udecătorească
=/udecător5# Cererile %i docu'entele depuse după expirarea ter'enului de procedură nu
degreează de "ndeplinirea o(ligaţiei procedurale#
Con&or' art# 11< CPC! curgerea ter'enului de procedură se suspendă o dată cu
suspendarea procesului# *in ziua redesc1iderii procesului! ter'enul de procedură suspendat
continuă să curgă#
4a cererea participanţilor la proces! instanţa /udecătorească =/udecătorul5 poate prelungi
ter'enul de procedură! iar potriit art# 119 CPC! persoanele care! din 'otie "nte'eiate! au o'is
ter'enul de "ndeplinire a unui act de procedură pot &i repuse "n ter'en de către instanţă# Cererea de
repunere "n ter'en se depune la instanţa /udecătorească care e&ectuează actul de procedură %i se
exa'inează "n %edinţă de /udecată# Participanţilor la proces li se co'unică locul! data %i ora
%edinţei# Neprezentarea lor! "nsă! nu "'piedică soluţionarea repunerii "n ter'en# 4a cererea de
repunere "n ter'en se anexează pro(ele ce doedesc i'posi(ilitatea "ndeplinirii actului# Cotodată!
tre(uie e&ectuat actul de procedură care nu a &ost "ndeplinit "n ter'en =să &ie depusă cererea! să &ie
prezentate actele respectie etc#5# .epunerea "n ter'en nu poate &i dispusă dec"t "n cazul "n care
partea %i6a exercitat dreptul la acţiune "nainte de "'plinirea ter'enului de 20 de zile! calculat din
ziua "n care a cunoscut sau tre(uia să cunoască "ncetarea 'otielor care /usti&ică depă%irea
ter'enului de procedură# 3nc1eierea /udecătorească prin care este respinsă cererea de repunere "n
77
ter'en poate &i atacată cu recurs! "nsă! "nc1eierea prin care s6a &ăcut repunerea "n ter'en nu se
supune recursului#
-' No6!unea 7! 2elur!le sanc6!un!lor 8rocedurale'
Ca %i alte ra'uri de drept! dreptul procesual ciil dispune de propriile sancţiuni! nu'ite
sancţiuni procedurale#
,ancţiunile procedurale sînt urmările nefavorabile, stabilite de normele procesual
civile, care survin pentru subiectul obligat în raportul procesual civil, în caz de neîndeplinire
sau îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, fapt care îl face să nu întrunească
condiţiile prescrise de lege pentru valabilitatea lui, precum şi în caz de e#ercitare abuzivă a unui
drept procedural.
*e&iniţia pe care o găsi' "n art# 10 alin#15 CPC per'ite identi&icarea te'eiurilor pentru
aplicarea sancţiunilor procedurale %i anu'e-
15 ne"ndeplinirea unui act de procedură!
25 "ndeplinire de&ectuoasă a unui act de procedură!
25 exercitarea a(uziă a unui drept procedural#
>uncţiile sancţiunilor procesuale s"nt ur'ătoarele- educatiă! reparatorie %i represiă#
Principalele &eluri de sancţiuni procedurale s"nt-
• anularea actului de procedură de&ectuos!
• decăderea din drepturi pentru ne"ndeplinirea "n ter'en a acestuia!
• o(ligaţia de a re&ace sau de a co'pleta actul "ndeplinit cu nerespectarea legii!
• resta(ilirea drepturilor procedurale!
• despăgu(irea părţii ătă'ate!
• sancţiunile pecuniare#
4a sancţiunile procedurale pecuniare se atri(uie a'enzile /udiciare =art#
191 CPC5# $menzile judiciare se aplică de către instanţa /udecătorească! "n cazurile %i
"n proporţiile sta(ilite de codul de procedură ciilă! persoanelor care au să"r%it
"ncălcări procedurale! cu excepţia 'inorilor care! la data să"r%irii "ncălcării
procedurale! nu au "'plinit "rsta de 19 ani#
0'enda se sta(ile%te "n unităţi conenţionale# 8 unitate conenţională este
egală cu 20 de lei#
0'enzile /udiciare aplicate de instanţa /udecătorească persoanelor cu &uncţie de
răspundere din autorităţile pu(lice! din alte organe %i organizaţii se "ncasează din contul acestor
persoane! c1iar dacă autoritatea! organul sau organizaţia "n care actiează cei sancţionaţi participă
sau nu "n procesul respecti# 0plicarea a'enzii nu exonerează persoana sancţionată de o(ligaţia de
a exercita actul procedural#
0plicarea a'enzii se sta(ile%te prin "nc1eiere /udecătorească! executorie "n %edinţa "n care
se exa'inează cauza! la /udecarea căreia s6au co'is "ncălcări procedurale! precu' %i "n %edinţă
aparte! cu "n%tiinţarea persoanelor interesate! a căror neprezentare nu exclude sancţionarea
inoaţilor# 3n cazul "n care aplicarea a'enzii este exa'inată "n lipsa persoanelor inoate! celor
sancţionaţi li se a co'unica "nc1eierea /udecătorească#
Con&or' art# 19< CPC! persoana sancţionată cu a'endă poate depune "n aceea%i instanţă
cerere de reexa'inare a "nc1eierii "n ederea anulării ori reducerii a'enzii# Cererea se depune "n
ter'en de 1> zile de la data e'iterii "nc1eierii de sancţionare sau de la data co'unicării ei %i se
exa'inează "n %edinţă de /udecată cu citarea persoanelor interesate! a căror neprezentare nu
"'piedică exa'inarea# Cererea se soluţionează prin "nc1eiere! e'isă "n ca'era de deli(erare! care
poate &i atacată cu recurs#
7$
*e ase'enea! "n (aza art# 19> CPC instanţa care a adoptat "nc1eierea cu priire la
a'endă este "n drept! la cererea persoanelor interesate! să a'"ne ori să e%aloneze executarea acestei
sancţiuni pe ter'en de p"nă la 2 luni#
TE3A /II' CFELTUIELILE DE JUDECATC'
)' No6!unea 7! 2elur!lor cAeltu!el!lor de 9udecată' Ta?a de stat'
#' CAeltu!el!le de 9udecare a cau;e!'
+' Re8art!;area cAeltu!el!lor de 9udecată =ntre 8ăr6! 7! co&8ensarea lor'
)' No6!unea 7! 2elur!lor cAeltu!el!lor de 9udecată' Ta?a de stat'
3n cadrul procesului ciil! c1eltuielile de /udecată se co'pun din taxa de stat %i c1eltuielile
de /udecare a cauzei#
4a#a de stat reprezintă o su'ă de (ani! care se deter'ină "n &uncţie de caracterul %i
aloarea acţiunii "n acţiunile patri'oniale! iar "n acţiunile nepatri'oniale %i "n alte cazuri sta(ilite de
4egea taxei de stat nr# 12196FII din 02#12#1$$2! se deter'ină prin proporţii &ixe sta(ilite#
Pentru co'pensarea parţială a c1eltuielilor suportate de stat "n legătură cu "n&ăptuirea
/ustiţiei! "n cauzele ciile legea preede o(ligaţia ac1itării taxei de stat# Caxa de stat /oacă un rol
co'pensator pentru "ntreţinerea instanţei de /udecată %i preenti6educati! contri(uind la
executarea (eneolă a o(ligaţiilor %i preenind adresări cu cereri ne"nte'eiate la instanţele
/udecătore%ti#
Con&or' art# 7< CPC! se i'pune cu taxă de stat-
6 &iecare cerere de c1e'are "n /udecată =iniţială %i reconenţională5! cererea
interenientului principal!
6 cererea iz"nd cauzele cu procedură specială!
6 cererea de eli(erare a ordonanţei /udecătore%ti!
6 cererea de declarare a insola(ilităţii!
6 cererea de eli(erare a titlului executoriu priind executarea 1otăr"rilor ar(itrale!
6 cererea de apel! de recurs %i de reizuire!
6 cererea de eli(erare a copiilor =duplicatelor5 de pe actele /udecătore%ti#
Calcularea ta?e! de stat'
*upă cu' s6a 'enţionat! "n acţiunile patri'oniale! taxa de stat se deter'ină "n &uncţie de
valoarea acţiunii# 0rt# 77 CPC! sta(ile%te regulile cu priire la deter'inarea alorii acţiunii# 0st&el!
pute' deose(i două reguli cu caracter general %i anu'e-
a5 "n acţiunile pentru plata unei su'e 6 aloarea acţiunii se deter'ină din su'a cerută =de
exemplu/ în cazul în care se solicită încasarea unei datorii în mărime de '))) lei, valoarea
acţiunii va constitui suma de '))) lei)!
(5 "n acţiunile de reendicare a unor (unuri 6 aloarea acţiunii se deter'ină din aloarea
(unurilor reendicate (de exemplu/ dacă se revendică un automobil al cărui valoare este de '&)
mii lei, valoarea acţiunii va constitui suma de '&) mii lei).
Pentru anu'ite categorii de litigii patri'oniale acţionează reguli aparte "n ederea
deter'inQrii alorii acţiunii-
a5 din su'a totală a o(ligaţiilor de plată pe un an 6 "n acţiunile pentru plata pensiei de
"ntreţinere!
(5 din su'a totală pretinsă! dar nu 'ai 'ult dec"t pe 2 ani 6 "n acţiunile priitoare la
plăţile scadente!
c5 din su'a totală pretinsă pe 2 ani 6 "n acţiunile priitoare la plăţi &ără ter'en %i la plata
"ntreţinerii iagere!
70
d5 din su'a cu care se 'a/orează ori se reduc su'ele de plată! dar nu 'ai 'ult dec"t pe
un an 6 "n acţiunile de 'a/orare sau de reducere a su'elor de plată!
e5 din su'a totală de plată sau a lirărilor restante! dar nu 'ai 'ult dec"t pe un an 6 "n
acţiunile de "ncetare a e&ectuării plăţilor sau a lirărilor!
&5 din su'a totală a c1iriei "n ter'enul ră'as de ala(ilitate a contractului! dar nu 'ai
'ult dec"t pe 2 ani 6 "n acţiunile de reziliere a contractului de locaţiune!
g5 din aloarea clădirii! dar nu 'ai 'ică de aloarea indicată "n inentar sau! "n lipsa
alorii! de ealuarea &ăcută "n legătură cu asigurarea o(ligatorie 6 "n acţiunile re&eritoare la dreptul
de proprietate asupra clădirilor proprietate a persoanelor &izice sau din aloarea clădirii! dar nu 'ai
'ică de aloarea indicată "n inentar 6 "n cazul clădirilor care aparţin persoanelor /uridice!
15 din preţul sta(ilit al terenului 6 "n acţiunile de reendicare a terenurilor! sau din preţul
lui de piaţă dacă preţul nu a &ost sta(ilit#
3n acţiunile care constau din 'ai 'ulte pretenţii de sine stătătoare aloarea acţiunii se
deter'ină din aloarea &iecărei pretenţii aparte#
Naloarea acţiunii se indică de recla'ant "n cererea de c1e'are "n /udecată! iar "n cazul
unor necorespunderi instanţa poate dispune! pentru sta(ilirea ei! prezentarea de pro(e! cercetarea la
&aţa locului sau e&ectuarea expertizei din contul recla'antului#
Cuantu'ul taxei de stat! adică su'ă exactă! expri'ată "n 'oneda naţională! care tre(ui
ac1itată pentru o cauză concretă se deter'ină "n dependenţă de caracterul acţiunii# 0st&el! potriit
art# 2 alin# 15 lit# =a5 din .egea taxei de stat! "n acţiunile cu caracter patri'onial cuantu'ul taxei de
stat a constitui 2R din aloarea acţiunii! dar nu 'ai puţin de 1>0 lei de la persoanele &izice %i nu
'ai puţin de 270 lei de la persoanele /uridice =de exe'plu- "n cazul "n care se solicită "ncasarea
unei datorii "n 'ări'e de 10 'ii lei! cuantu'ul taxei de stat a constitui 2R din aloarea acţiunii!
adică 200 lei5#
Pentru celelalte categorii de acţiuni %i cereri depuse "n pri'a instanţă! .egea taxei de stat
sta(ile%te su'e &ixe! expri'ate "n lei#
Pentru cererile de apel "'potria 1otăr"rilor /udecătore%ti cuantu'ul taxei de stat
constituie 7>R din taxa de stat! care a &ost sau tre(uia să &ie ac1itată la depunerea acţiunii "n pri'a
instanţă#
Pentru cererile de recurs cuantu'ul taxei de stat constituie >0R din taxa de stat! care a
&ost sau tre(uia să &ie ac1itată la depunerea acţiunii "n pri'a instanţă#
Pentru cererile de reizuire taxa de stat nu se ac1ită#
Pentru cererea de eli(erare a ordonanţei /udecătore%ti! potriit art# 2<9 CPC! taxa de stat
se ac1ită "n proporţie de >0R din cuantu'ul taxei de stat ac1itate la depunerea cererii "n ordinea
acţiunii ciile#
Scut!rea de 8lata ta?e! de stat'
Potriit art# 7< CPC! de taxă de stat pentru /udecarea cauzelor ciile s"nt scutiţi-
a5 recla'anţii "n acţiunile-
6 de reintegrare "n sericiu! de reendicare a su'elor de retri(uire a 'uncii %i "n alte
reendicări legate de raporturile de 'uncă!
6 ce rezultă din raporturi de contencios ad'inistrati!
6 ce decurg din dreptul de autor %i din drepturile conexe! din dreptul asupra inenţiilor!
desenelor %i 'odelelor industriale! soiurilor de plante! topogra&iilor circuitelor
integrate! precu' %i din alte drepturi asupra proprietăţii intelectuale!
6 de "ncasare a pensiei de "ntreţinere!
6 de reparaţie a pre/udiciului cauzat prin ătă'are a integrităţii corporale sau prin altă
ătă'are a sănătăţii ori prin deces!
6 de reparaţie a daunei 'ateriale cauzate prin in&racţiune!
71
6 de reendicare a reparaţiei pre/udiciului cauzat prin poluarea 'ediului "ncon/urător %i
&olosirea iraţională a resurselor naturale!
6 de reendicare a inde'nizaţiilor de protecţie socială#
c5 părţile 6 "n cauzele priind reizuirea 1otăr"rilor!
d5 participanţii la proces 6 pentru pl"ngerile lor "'potria "nc1eierilor /udecătore%ti!
e5 aocaţii parla'entari 6 pentru cererile priind apărarea intereselor petiţionarilor ale
căror drepturi %i li(ertăţi constituţionale au &ost "ncălcate!
&5 procurorul! autorităţile pu(lice! organizaţiile %i persoanele &izice care! con&or' legii!
s"nt "'puternicite să adreseze "n instanţă cereri "n apărarea drepturilor! li(ertăţilor %i intereselor
legiti'e ale unor alte persoane ori "n apărarea intereselor statului sau ale societăţii %i să depună
cereri de contestare a 1otăr"rilor instanţelor /udecătore%ti!
g5 alte su(iecte preăzute "n art# 7< CPC#
:li(erarea! la cerere! a copiilor de pe actele /udecătore%ti pentru participanţii la proces se
&ace &ără plata taxei de stat! "nsă! eli(erarea repetată de copii de pe acela%i act se supune taxei de
stat#
*e ase'enea! legea "i rezeră /udecătorului dreptul de a scuti persoana &izică de plata
taxei de stat sau de plata unei părţi a ei! "n &uncţie de situaţia 'aterială a acesteia! drept care nu se
răs&r"nge asupra persoanelor /uridice! &aţă de care instanţa poate decide a'"narea sau e%alonarea
plăţii taxei de stat! potriit art# 79 CPC#
3n cazul "n care! la 'o'entul depunerii cererii! deter'inarea alorii acţiunii este di&icilă!
taxa de stat se plăte%te cu aproxi'aţie! ur'"nd să se "ncaseze ulterior o taxă supli'entară "n
corespundere cu partea din aloarea acţiunii! sta(ilită de instanţă la soluţionarea cauzei "n &ond!
pentru care nu s6a plătit taxă de stat la 'o'entul depunerii cererii#
*acă! "n cadrul exa'inării cauzei! "%i 'a/orează pretenţiile &or'ulate anterior "n
acţiune! recla'antul plăte%te taxă supli'entară %i pentru partea cu care acţiunea se 'a/orează#
:xa'inarea cauzei a continua după ce recla'antul prezintă pro(a ac1itării taxei de stat sau a
soluţionării de către instanţă a pro(le'ei priind a'"narea! e%alonarea ac1itării taxei de stat sau
'ic%orarea cuantu'ului ei#
Rest!tu!rea ta?e! de stat'
Con&or' art# 7$ CPC! restituirea taxei de stat! parţială sau integrală! poate aea loc nu'ai
"n ur'ătoarele cazuri-
a5 "n cazul depunerii "ntr6o su'ă 'ai 'are dec"t cea preăzută de legislaţia "n igoare
=se restituie su'a plătită "n plus5!
(5 "n cazul re&uzului de a pri'i cererea de eli(erare a ordonanţei /udecătore%ti "n te'eiul
art# 2<7 CPC!
c5 "n cazul re&uzului de a pri'i cererea spre exa'inare "n te'eiul art#19$ alin# 15 CPC!
d5 "n cazul restituirii cererii "n te'eiul art#170 alin# 15 %i art#171 alin# 25 CPC!
e5 "n cazul "ncetării procesului pentru 'otiele speci&icate la art# 29> lit# a5! (5 %i e5 CPC!
&5 "n cazul scoaterii cererii de pe rol pentru 'otiele speci&icate la art# 297 lit# a5 %i (5
CPC!
g5 "n cazul restituirii cererii de apel %i cererii de recurs pentru 'otiele preăzute la art#
29$! <07 %i <0$ CPC!
15 "n cazul re&uzului persoanei care a plătit taxă pentru "ntoc'irea sau pri'irea
docu'entelor p"nă la adresare "n instanţă /udecătorească!
i5 "n alte cazuri sta(ilite de legislaţia "n igoare#
.estituirea taxei de stat se e&ectuează de către organele &iscale prin inter'ediul
Crezoreriei Centrale! "n ter'en de cel 'ult un an de la data e'iterii "nc1eierii %i eli(erarea titlului
executoriu#
72
#' CAeltu!el!le de 9udecare a cau;e!'
C1eltuielile de /udecată a cauzei se co'pun din su'ele (ăne%ti plătite de participanţii la
proces! ca reco'pensă persoanelor care au acordat instanţei asistenţă la "n&ăptuirea /ustiţiei "ntr6o
cauză concretă! precu' %i cele destinate co'pensării c1eltuielilor suportate de către instanţă la
e&ectuarea actelor de procedură#
Potriit art# $0 CPC! din c1eltuielile de /udecare a cauzei &ac parte-
a5 su'ele plătite 'artorilor! interpreţilor! experţilor %i speciali%tilor!
(5 c1eltuielile de e&ectuare a cercetărilor la &aţa locului!
c5 c1eltuielile de "n%tiinţare %i c1e'are a părţilor "n /udecată!
d5 c1eltuielile de transport %i de cazare suportate de părţi %i de alţi participanţi la proces "n
legătură cu prezentarea lor "n instanţă!
e5 c1eltuielile suportate de cetăţenii străini %i de apatrizi "n legătură cu plata interpretului!
dacă tratatele internaţionale la care .epu(lica ,oldoa este parte nu preăd alt&el!
&5 c1eltuielile de căutare a p"r"tului!
g5 c1eltuielile de e&ectuare a expertizei!
15 c1eltuielile de executare a actelor /udiciare!
i5 c1eltuielile de asistenţă /uridică!
/5 c1eltuielile de declarare a insola(ilităţii!
I5 co'pensaţiile pentru ti'pul de 'uncă pierdut!
l5 alte c1eltuieli necesare! suportate de instanţă %i de participanţii la proces#
Nu se "ncadrează "n noţiunea de c1eltuieli de /udecare a cauzei-
a5 su'ele (ăne%ti ac1itate experţilor sau interpreţilor pentru prestarea 'uncii care intră "n
atri(uţiile lor de sericiu!
(5 despăgu(irea pentru ti'pul de 'uncă pierdut "n cazul "n care se doede%te reaua
credinţă cu care a acţionat cealaltă parte! intent"nd acţiunea de /udecată!
c5 alte su'e care rezultă din anu'ite cauze! care nu se "ncadrează "n criteriile sta(ilite "n
art# $0 CPC#
Potriit art# $$ CPC toate "nc1eierile /udecătore%ti cu priire la c1eltuielile de /udecată pot
&i atacate cu recurs#
+' Re8art!;area cAeltu!el!lor de 9udecată =ntre 8ăr6! 7! co&8ensarea lor'
3n art# $< CPC este sta(ilită regula generală cu priire la repartizarea c1eltuielilor de
/udecată "ntre părţi#
0st&el! instanţa de judecată obligă partea care a pierdut procesul să plătească părţii
care a avut cîştig de cauză toate c!eltuielile de judecată#
*acă acţiunea recla'antului a &ost ad'isă parţial! acestuia i se co'pensează c1eltuielile
de /udecată proporţional părţii ad'ise din pretenţii! iar p"r"tului proporţional părţii respinse din
pretenţiile recla'antului#
3n cazul 'ai 'ultor recla'anţi sau p"r"ţi! ace%tia s"nt o(ligaţi să co'penseze c1eltuielile
de /udecată "n 'od egal! proporţional sau solidar! "n &uncţie de interesul &iecăruia ori de
caracterul litigiului dintre ei# *acă unul dintre coparticipanţi a utilizat 'i/loace speciale de apărare
/udiciară! ceilalţi nu s"nt responsa(ili de c1eltuielile lui#
3n cazul "n care "%i retrage cererea de c1e'are "n /udecată sau renunţă la acţiune p"nă la
co'unicarea către p"r"t a cererii! recla'antul nu (ene&iciază de co'pensarea c1eltuielilor
suportate# *acă el a renunţat după co'unicarea cererii de c1e'are "n /udecată! instanţa "l o(ligă!
la cererea p"r"tului! să co'penseze acestuia c1eltuielile suportate#
*acă recla'antul nu6%i susţine pretenţiile din cauza &aptului că au &ost satis&ăcute (eneol
de către p"r"t după intentarea acţiunii! instanţa! la cererea recla'antului! "l o(ligă pe p"r"t să
72
co'penseze acestuia toate c1eltuielile de /udecată suportate "n legătură cu intentarea procesului!
inclusi su'a cuenită pentru asistenţă /uridică#
*acă recla'antul a intentat acţiunea &ără a "nainta "n preala(il pretenţii p"r"tului! iar
p"r"tul a recunoscut "n /udecată i'ediat pretenţiile! c1eltuielile de /udecată se suportă de către
recla'ant#
*acă! la "nc1eierea tranzacţiei! părţile au preăzut 'odul de repartizare a c1eltuielilor de
/udecată! inclusi a su'ei cuenite reprezentantului pentru asistenţă /uridică! instanţa soluţionează
pro(le'a "n con&or'itate cu "nţelegerea părţilor# 3nsă! dacă! la "nc1eierea tranzacţiei! părţile nu au
preăzut 'odul de repartizare a c1eltuielilor de /udecată! acestea se consideră co'pensate#
0ceste reguli se aplică %i la repartizarea "ntre părţi a c1eltuielilor de /udecată "n instanţă de
apel! recurs %i "n cadrul reizuirii#
*acă! instanţa ierar1ic superioară 'odi&ică 1otăr"rea atacată sau pronunţă o nouă 1otăr"re!
&ără a tri'ite cauza spre re/udecare! ea poate sc1i'(a corespunzător repartizarea c1eltuielilor de
/udecată#
Con&or' art# CPC $>! instanţa /udecătorească poate o(liga partea care a intentat cu rea6
credinţă o acţiune ne&ondată sau care s6a opus insistent /udecării /uste %i rapide a cauzei să
despăgu(ească cealaltă parte pentru ti'pul de 'uncă pierdut# Instanţa sta(ile%te cuantu'ul acestor
despăgu(iri "n li'ite rezona(ile! "n &uncţie de circu'stanţele cauzei %i de re'unerarea 'uncii din
pro&esia respectiă#
*e ase'enea! potriit art# $9 CPC! instanţa /udecătorească o(ligă partea care a pierdut
procesul să co'penseze părţii care a aut c"%tig de cauză c1eltuielile ei de asistenţă /uridică! "n
'ăsura "n care acestea au &ost reale! necesare %i rezona(ile#
*acă acţiunea a &ost intentată de o persoană sau organ "n apărarea drepturilor! li(ertăţilor
%i intereselor altei persoane! "n cazul "n care acţiunea se respinge! integral sau parţial! p"r"tului i se
restituie! con&or' art# $7
1
CPC! din 'i/loacele (ugetului de stat! c1eltuielile de /udecată pe care le6a
suportat integral sau parţial! "n acea parte a pretenţiilor recla'antului care i6a &ost respinsă# Iar! "n
caz de ad'itere a acţiunii de ridicare a sec1estrului pus pe (unuri! c1eltuielile de /udecată i se
restituie recla'antului din 'i/loacele (ugetului respecti#
C1eltuielile a&erente /udecării cauzei! suportate de instanţa /udecătorească! precu' %i
taxa de stat! de a căror plată recla'antul a &ost scutit! "n (aza art# $7 CPC! se "ncasează la (uget de
la p"r"t proporţional părţii ad'ise din acţiune dacă p"r"tul nu este scutit de plata c1eltuielilor de
/udecată#
3n caz de respingere a acţiunii! c1eltuielile de /udecare a cauzei suportate de instanţă!
precu' %i taxa de stat! se "ncasează la (uget de la recla'ant dacă acesta nu este scutit de plata
c1eltuielilor de /udecată#
*acă acţiunea a &ost ad'isă parţial! iar p"r"tul este scutit de plata c1eltuielilor de /udecată!
c1eltuielile de /udecare a cauzei suportate de instanţă se "ncasează la (uget de la recla'ant! dacă
acesta nu este scutit de plata c1eltuielilor de /udecată! proporţional părţii respinse din acţiune#
7<
TE3A /III' AC4IUNEA CIVILC'
)' No6!unea 7! ele&entele ac6!un!! c!:!le'
#' Clas!2!carea ac6!un!lor c!:!le'
+' No6!unea dre8tulu! la ac6!une'
(' 3odal!tă6!le de a8ărare a 8=r=tulu! =&8otr!:a ac6!un!!'
-' Actele de d!s8o;!6!e ale 8ăr6!lor'
,' As!gurarea ac6!un!!'
)' No6!unea 7! ele&entele ac6!un!! c!:!le'
Cauzele! care se exa'inează pe calea /udiciară! s"nt di&erite după natura lor /uridică! ceea
ce deter'ină sta(ilirea unor reguli speciale de /udecare a acestora# 0st&el! pute' spune că!
procedura ciilă cunoa%te 'ai 'ulte feluri de proceduri! dintre care &ace parte %i procedura
contencioasă# *in cadrul procedurii contencioase &ac parte- procedura "n acţiune ciilă %i
procedura contenciosului ad'inistrati#
)rocedura de jurisdicţie contencioasă în acţiune civilă este activitatea instanţei de
judecată şi a participanţilor la proces, cu privire la e#aminarea şi soluţionarea litigiilor civile,
reglementată de legislaţia procesuală civilă şi declanşată prin intermediul acţiunii civile.
Particularităţile procedurii contencioase "n acţiune ciilă s"nt ur'ătoarele-
a5 existenţa unui litigiu de drept priat!
(5 existenţa a două părţi cu interese contradictorii 6 recla'antul %i p"r"tul!
c5 intentarea procesului ciil prin depunerea cererii de c1e'are "n /udecată!
d5 existenţa unei &aze distincte a procesului! nu'ită &aza dez(aterilor /udiciare!
e5 existenţa unei ordini de exa'inare a cauzei (azată pe contradictorialitatea %i egalitatea
"n drepturi procedurale ale părţilor!
&5 "nc1eierea unui act de procedură ciilă nu'it proces6er(al al %edinţei de /udecată!
g5 apărarea unui drept sau interes prin punerea "n aplicare a unui 'ecanis'! nu'it 6
ac6!unea c!:!lă#
0st&el! speci&ic pentru acest tip de procedură de /urisdicţie contencioasă este intentarea
ac6!un!! c!:!le! &apt pentru care 'ai este nu'ită %i 8rocedura =n ac6!une c!:!lă#
Procedura "n acţiune ciilă! după natura sa /uridică! dispune de un caracter uniersal# :a este
recunoscută ca &iind procedura de (ază! generală! te'elia procedurilor ciile# Celelalte &eluri de
proceduri au la (ază procedura "n acţiune ciilă %i constituie doar ni%te derogări sau co'pletări de
la regulile generale de /udecare a cauzelor ciile# *e aceea! studierea procedurii "n acţiune ciilă
este utilă %i per'ite cunoa%terea dispoziţiilor generale cu priire la exa'inarea tuturor cauzelor care
ţin de co'petenţa instanţelor /udecătore%ti#
*at &iind &aptul că acest &el de procedură are la (ază punerea "n aplicare a ac6!un!! c!:!le!
eidentă este i'portanţa acestei instituţii a dreptului procesual ciil#
Noţiunea de acţiune ciilă este una dintre cele 'ai discutate noţiuni ale dreptului
procesual ciil# Pute' &ace distincţie "ntre două accepţiuni ale noţiunii de acţiune ciilă-
15 accepţiunea material 0 juridică! potriit căreia acţiunea ciilă reprezintă pretenţiile
material-juridice "naintate de către titularul dreptului su(iecti "ncălcat sau contestat către persoana
inoată!
7>
25 accepţiunea procesual 0 juridică! potriit căreia acţiunea ciilă reprezintă adresarea
în instanţa de judecată a titularului dreptului su(iecti "ncălcat sau contestat#
Unii autori =So'isaro! HarIo5! la de&iniţia acţiunii ciile pun pe pri'ul plan cea de6a
doua accepţiune! adică adresarea recla'antului "n instanţa de /udecată cu cerinţa de a pune "n
aplicare &orţa de constr"ngere a statului "n ederea apărării dreptului său# 0dresarea recla'antului
către instanţa a duce la intentarea procesului ciil! care a aea loc indi&erent de te'einicia
pretenţiilor lui &aţă de p"r"t# Prin ur'are! acţiunea ciilă reprezintă un mijloc procesual de apărare
a dreptului subiectiv prin intermediul căruia se iniţiază activitatea instanţei de judecată cu
privire la e#aminare şi soluţionare a litigiului#
Un alt autor =Criu%niIo5! pune la (aza de&iniţiei acţiunii ciile accepţiunea 'aterial6
/uridică! consider"nd "n pri'ul r"nd acţiunea civilă ca &iind pretenţia material - juridică înaintată
de către o persoană altei persoane, ce urmează a fi e#aminată într-o anumită ordine
procesuală# 0utorul consideră că acţiunea ciilă nu tre(uie con&undată cu adresarea persoanei
interesate "n instanţa de /udecată! această &uncţie &iind "ndeplinită de către cererea de c-emare în
judecată! care constituie un 'i/loc de intentare a procesului ciil# Potriit legii! orice persoană se
poate adresa "n instanţa de /udecată pentru apărarea dreptului "ncălcat sau contestat# 0nu'e o ast&el
de adresare "n /udecată a pretenţiilor 'aterial /uridice este nu'ită 6 intentarea acţiunii civile#
0st&el! autorul citat critică ideea de&inirii acţiunii ciile ca &iind doar un 'i/loc de intentare a
procesului ciil sau de adresare cu priire la apărarea dreptului# 0ceastă accepţiune nu ar per'ite
deli'itarea acţiunii ciile de adresările cu priire la apărarea dreptului sau interesului "n ordinea
altor &eluri de proceduri =specială! ordonanţă! contenciosului ad'inistrati5#
8rice adresare "n /udecată tre(uie să &ie "nsoţită de "naintarea de către recla'ant a unor
pretenţii către p"r"t# *acă nu s"nt pretenţii! nu există nici acţiunea ciilă# Prin ur'are! o acţiune
ciilă a constitui acea adresare "n instanţa de /udecată care este "nsoţită de "naintarea unor pretenţii
'aterial /uridice unei persoane către o altă persoană# Cotodată! pretenţiile 'aterial6/uridice ale unei
persoane către o altă persoană pot exista p"nă la intentarea procesului! c"t %i "n a&ara lui! "nsă dacă nu
există o adresare "n /udecată! nu poate &i or(a nici despre existenţa acţiunii ciile#
*e aceea! conţinutul acţiunii ciile este constituit din "'(inarea a două ele'ente! două
categorii de pretenţii =cerinţe5-
15 pretenţiile material0juridice! adresate de către recla'ant &aţă de p"r"t! reie%ind din
natura "ncălcării dreptului su(iecti!
25 pretenţiile procesual0juridice! adresate de către recla'ant instanţei de /udecată cu
priire la intentarea procesului ciil %i exa'inarea pretenţiilor "naintate &aţă de p"r"t#
3ntreaga actiitate a instanţei de /udecată! din 'o'entul intentării procesului! este
"ndreptată spre eri&icarea te'einiciei pretenţiilor 'aterial /uridice ale recla'antului! iar "n cazul "n
care se or doedi a &i "nte'eiate! să le ad'ită! "n caz contrar să le respingă# 3n ulti'ul caz! instanţa
nu a respinge adresarea recla'atului "n /udecată =pretenţiile procesual6/uridice5! ci a respinge
pretenţiile "naintate de către recla'ant &aţă de p"r"t#
3n această ordine de idei! acţiunea ciilă reprezintă o accepţiune unică! constituită din
două laturi- latura 'aterial6/uridică %i latura procesual6/uridică! a'(ele laturi exist"nd "ntr6o unitate
indispensa(ilă#
3n &ine! a' putea de&ini acţiunea ciilă ca &iind adresarea în instanţa de judecată cu
privire la e#aminarea într-o anumită ordine procesuală a pretenţiilor material-juridice ale unei
persoane faţă de alta, care rezultă din raportul material litigios.
Elementele acţiunii civile constituie acele părţi co'ponente care "n ansa'(lu
caracterizează structura acţiunii ciile %i per'it indiidualizarea unei acţiuni &aţă de altele# 3n
doctrină! nu există o părere unică nici "n priinţa nu'ărului ele'entelor acţiunii ciile# 3n doctrina
rusă! de regulă! s"nt eidenţiate două ele'ente- o(iectul %i te'eiul acţiunii! la care unii autori
79
adaugă %i conţinutul# 3n doctrina ro'Jnă! s"nt eidenţiate trei ele'ente ale acţiunii- su(iectele!
o(iectul %i cauza acţiunii ciile#
5biectul acţiunii reprezintă pretenţia material-juridică a reclamantului faţă de pîrît,
concretizată în cerea de c!emare în judecată, care rezultă din raportul material litigios,
temeinicia căreia instanţa de judecată trebuie să o verifice şi să adopte o !otărîre în acest sens.
8(iectul acţiunii nu tre(uie con&undat cu o(iectele =(unurile! lucrurile5 'ateriale ale
litigiului# 3n priinţa unui o(iect 'aterial =de exe'plu- casa de locuit5 se pot "nainta pretenţii
di&erite =de exe'plu- recunoa%terea dreptului de proprietate! parta/ul! eacuarea unui locatar!
de'olarea %#a#5# 8(iectul acţiunii nu tre(ui con&undat cu litigiul propriu zis %i nici cu dreptul
su(iecti dedus /udecăţii#
Potriit art# 199 alin# 25 lit# =&5 CPC! "n cererea de c1e'are "n /udecată se indică pretenţiile
recla'antului către p"r"t# Con&or' principiului disponi(ilităţii =art# 27 CPC5! dreptul de deter'inare
a o(iectului acţiunii "i aparţine "n exclusiitate recla'antului! care poate alege singur 'odalitatea %i
'i/loacele procedurale de apărare# *e ase'enea! potriit art# 90 CPC! nu'ai recla'antul este "n
drept să 'odi&ice o(iectul acţiunii! să 'ărească sau reducă cuantu'ul pretenţiilor! ori să renunţe la
acţiune# Instanţa nu este "n drept să 'odi&ice din o&iciu o(iectul acţiunii#
4emeiul acţiunii reprezintă circumstanţele de fapt şi de drept din care rezultă şi pe care
se întemeiază pretenţiile reclamantului faţă de pîrît#
Pretenţiile recla'antului rezultă din anu'ite &apte /uridice ="nc1eierea unui contract!
"nregistrarea căsătoriei! cauzarea pre/udiciului! concedierea5 *e regulă! te'eiul unei acţiuni "l
&or'ează 'ai 'ulte &apte /uridice#
Circu'stanţele de &apt constituie temeiul de fapt al acţiunii %i de regulă! s"nt preăzute "n
ipotezele nor'elor /uridice# *e aceea! pentru deter'inarea corectă a circu'stanţelor de &apt este
necesar de a deter'ina nor'a de drept 'aterial care regle'entează raporturile respectie# 0st&el!
ansa'(lul nor'elor de drept 'aterial care &ac re&erire la circu'stanţele de &apt inocate constituie
temeiul de drept al acţiunii# Potriit art# 199 alin# 25 lit# =e5 CPC! "n cererea de c1e'are "n /udecată
se indică circu'stanţele de &apt %i de drept pe care recla'antul "%i "nte'eiază pretenţiile# Ca %i "n
cazul o(iectului acţiunii! deter'inarea %i 'odi&icarea te'eiului acţiunii "i aparţine "n exclusiitate
recla'antului# *in 'o'entul "n care te'eiul acţiunii a &ost deter'inat! recla'antul! potriit art#
117 CPC! a doedi existenţa acestor circu'stanţe! prin prezentarea pro(elor#
!onţinutul acţiunii civile este &or'at din acţiunile instanţei pe care le solicită
recla'antul# *e &apt acestea s"nt 'etodele de apărare a dreptului preăzute de art# 11 Cod Ciil#
Pentru atri(uirea la ele'entele acţiunii a conţinutului acesteia se pronunţă 'ai 'ulţi autori ru%i#
0lţii! nu consideră că este rezona(il să "'poără' conceptul acţiunii ciile cu un ele'ent "n plus!
"ntruc"t 'etoda de apărare a drepturilor! sta(ilită de lege! depinde aparent de oinţa titularului#
Părţile acţiunii ciile ca ele'ent al acţiunii ciile s"nt inocate "n special "n doctrina
ro'Jnă# 3ntruc"t acţiunea este legată de dreptul su(iecti! aceasta nu poate &i concepută &ără
existenţa cel puţin a unei persoane care să &ie interesată "n apărarea dreptului său su(iecti "ncălcat
=su(iectul acti al raportului 'aterial6litigios5 %i o a doua persoană! acea care a tul(urat exerciţiul
nor'al al dreptului su(iecti =su(iectul pasi al raportului 'aterial6litigios5# *octrina rusă nu
recunoa%te su(iectele acţiunii drept ele'ent de structură a acesteia! ci le atri(uie doar &uncţia de
ele'ente de identi&icare a unei acţiuni &aţă de altele#
:le'entele acţiunii s"nt interdependente# Ce'eiul acţiunii! "ncadr"ndu6se "n ipoteza
nor'ei /uridice! deter'ină natura /uridică a raportului 'aterial litigios din care rezultă pretenţia
recla'antului! adică o(iectul acţiunii# .ecla'antul tre(uie să pro(eze te'eiul acţiunii sale! p"r"tul
tre(uie in&or'at despre o(iectul acţiunii pentru a pregăti o(iecţiile sale# 3n acest &el se repartizează
sarcina pro(aţiei# Pentru a sta(ili dacă două acţiuni ciile s"nt identice este necesar să identi&ică'
ele'entele acestora A o(iectul %i te'eiurile! precu' %i co'ponenţa su(iectiă raportului 'aterial6
litigios#
77
0st&el! dacă "ntr6un litigiu "ntre acelea%i părţi! cu priire la acela%i o(iect %i pe acelea%i
te'eiuri s6a e'is o 1otăr"re ireoca(ilă! atunci respectia acţiune nu a putea &i exa'inată repetat#
*epistarea unei atare carenţe la &aza intentării procesului! duce i'plicit la re&uzul de a pri'i cererea
de c1e'are "n /udecată! con&or' art# 19$ alin# 1 lit# =(5 CPC# *acă totu%i procesul a &ost pornit
gre%it! atunci "n (aza art# 29> alin#1 lit# =(5 CPC! instanţa a dispune "ncetarea procesului#
3n &ine! a' putea eidenţia ur'ătoarele trăsături caracteristice al acţiunii ciile-
a5 acţiunea civilă este de conceput nu'ai "n legătură cu protecţia drepturilor su(iectie
ciile %i a unor interese apărate de lege! pentru acestea calea /ustiţiei &iind o(ligatorie!
(5 acţiunea civilă cuprinde totalitatea 'i/loacelor procesuale organizate de legea
procesuală pentru protecţia dreptului su(iecti sau altor interese care se pot realiza nu'ai pa calea
/ustiţiei!
c5 acţiunea civilă cuprinde! pe de o parte! cerinţa recla'antului către instanţa de /udecată
de a pri'i spre exa'inare cauza =latura procesual6/uridică5 %i să se expună! pe de altă parte! asupra
pretenţiilor recla'antului către p"r"t =latura 'aterial6/uridică5!
d5 acţiunea civilă este uni&or'ă! cuprinz"nd acelea%i 'i/loace procesuale indi&erent de
dreptul ce se alori&ică!
e5 acţiunea civilă se indiidualizează! deine proces! i'ediat ce titularul dreptului
su(iecti apelează la acţiune#
#' Clas!2!carea ac6!un!lor c!:!le'
*octrina cunoa%te 'ai 'ulte clasi&icări ale acţiunilor ciile "n &uncţie de di&erite criterii#
0st&el cea 'ai răsp"ndită %i utilă clasi&icare a acţiunilor ciile este clasi&icarea procesual6
/uridică! a"nd drept criteriu- o(iectului acţiunii! scopul ur'ărit de recla'ant %i natura soluţiei
instanţei# :a conţine ur'ătoarele categorii de acţiuni-
a5 ac6!un! c!:!le de real!;are a dre8tulu! =cu putere executorie5! cărora le este caracteristic
&aptul că-
6 nu se pune la "ndoială existenţa raportului /uridic 'aterial litigios!
6 are drept scop con&ir'area existenţei sau lipsei unui drept sau o(ligaţii! a raportului /uridic
dintre părţi!
6 "n (aza 1otăr"rii se eli(erează titlul executoriu! a"nd loc executarea silită a 1otăr"rii#
(5 ac6!un! c!:!le de constatare a e?!sten6e! sau !ne?!sten6e! dre8tulu! =de con&ir'are5!
cărora le este caracteristic &aptul că-
6 se pune la "ndoială existenţa raportului /uridic 'aterial litigios!
6 are drept scop exercitarea coercitiă a dreptului su(iecti!
*acă se cere con&ir'area existenţei unui raport /uridic! acţiunea "n constatare este pozitiă!
=de exe'plu- constatarea paternităţii! recunoa%terea dreptului de autor! a dreptului de &olosinţă a
spaţiului locati etc#5 *acă se cere constatarea lipsei unui raport /uridic "ntre recla'ant %i p"r"t!
acţiunea "n constatare este negatiă =de exe'plu- contestarea paternităţii, declararea nulităţii
căsătoriei, a unui testament sau a unui contract etc#5
6 "n (aza 1otăr"rii nu se eli(erează titlul executoriu! ne a"nd loc executarea silită a 1otăr"rii#
c5 ac6!un! c!:!le de const!tu!re =trans&or'are5! cărora le este caracteristic &aptul că-
> au ca scop apariţia! 'odi&icarea sau stingerea unor raporturi 'aterial6/uridice!
6 nu se pune la "ndoială existenţa raportului /uridic 'aterial litigios!
6 'odi&icarea sau stingerea unui raport /uridic nu se poate produce alt&el dec"t "n (aza
1otăr"rii /udecătore%ti!
6 adresarea "n /udecată cu acţiuni de constituire este cauzată de diergenţele dintre părţi!
6 instanţa nu a putea exa'ina %i soluţiona ast&el de acţiuni dec"t dacă legea preede expres
acest lucru!
77
6 prin 1otăr"rea instanţei nu se a con&ir'a un raport /uridic preexistent! ci se a constitui o
situaţie /uridică nouă!
6 "n (aza 1otăr"rii nu se eli(erează titlul executoriu! ne a"nd loc executarea silită a 1otăr"rii#
Potriit art# 7 alin# 25 lit# =c5 Cod Ciil! 1otăr"rea /udecătorească poate genera drepturi %i
o(ligaţii ciile! iar art# 11 lit# =/5 Cod Ciil 'enţionează expres că! drepturile ciile pot &i apărate
prin 'odi&icarea sau stingerea raportului /uridic# Hotăr"rea pronunţată "ntr6o acţiune ciilă de
trans&or'are duce la 'odi&icarea drepturilor %i o(ligaţiilor existente# *e de exe'plu- con&or' art#
2<7 alin# 25 Cod Ciil! 'odul de &olosire a (unului co'un se sta(ile%te! "n caz de diergenţe! prin
1otăr"re /udecătorească "n (aza unei aprecieri ec1ita(ile a intereselor tuturor coproprietarilor#
0cţiunile de constituire pot duce %i la stingerea drepturilor %i o(ligaţiilor ciile =de exe'plu-
des&acerea căsătoriei! dacă există copii 'inori! nu poate &i &ăcută alt&el dec"t prin 1otăr"re
/udecătorească sau priarea de drepturi părinte%ti5#
*upă natura dreptului ce se alori&ică prin inter'ediul acţiunii! deose(i'-
• acţiuni personale!
• acţiuni reale!
• acţiuni 'ixte!
*upă calea procedurală aleasă de parte pentru apărarea dreptului deose(i'-
• acţiuni principale!
• acţiuni accesorii!
• acţiuni incidentale#
*upă caracterul dreptului %i interesului apărat deose(i'-
• acţiuni indiiduale!
• acţiuni "n apărarea drepturilor %i intereselor statului %i societăţii!
• acţiuni "n apărarea drepturilor %i intereselor altor persoane sau a unui cerc neli'itat de
persoane!
• acţiuni colectie!
• acţiuni o(lice!
!lasificarea material0juridică a acţiunii /uridice! la (aza căreia stă natura ariată a
litigiilor 'ateriale! care la r"ndul lor deter'ină intentarea acţiunilor "n /udecată! totodată
deter'in"nd %i o diersi&icare a formelor procedurale de manifestare a acţiunii în procesul civil#
Clasi&icarea 'aterial6/uridică a acţiunii ciile per'ite deter'inarea %i aprecierea corectă a direcţiei
%i olu'ul apărării /udiciare a dreptului lezat! co'petenţa generală %i /urisdicţională! co'ponenţa
su(iectiă! precu' scoate "n eidenţă %i speci&icul particularităţilor procesuale ale litiului dat#
+' No6!unea dre8tulu! la ac6!une'
Cu priire la natura /uridică a acţiunii ciile s"nt necesare unele precizări! "n ceea ce
prie%te raportul dintre noţiunile ,,drept subiectiv2 %i !!acţiunea civilăP# 0st&el! noţiunile de !,drept
subiectiv2 %i !!acţiunea civilăP! de%i s"nt "n str"nsă legătură! aparţin unor di&erite ra'uri de drept-
drept ciil ="n sens larg5 %i respecti! drept procesual ciil#
4egătura dintre !!dreptul subiectiv civil2 %i !!acţiunea civilă2 este ,,dreptul la acţiune2!
care constituie o garanţie a realizării dreptului su(iecti#
,,?reptul la acţiune2 se na%te "n 'o'entul "n care este "ncălcat !!dreptul subiectiv civil2.
3n acest sens! art# 272 Cod Ciil sta(ile%te- ,,termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de
la data naşterii dreptului la acţiune. ?reptul la acţiune se naşte la data cînd persoana a aflat sau
trebuia să afle despre încălcarea dreptului# *ar pentru a pune "n 'i%care &or'ele procedurale ce
alcătuiesc conţinutul !!acţiunii2 este necesară %i oinţa titularului acelui drept#
7$
4a r"ndul său! dreptul la acţiune cuprinde "n sine două atri(ute =laturi5 str"ns legate "ntre
ele! %i anu'e-
a5 dreptul la intentarea acţiunii! care constituie latura procesual0juridică a dreptului la
acţiune %i constă "n posi(ilitatea de a cere instanţei de /udecată pri'irea cauzei spre exa'inare#
(5 dreptul la admiterea acţiunii! care constituie latura material0juridică a dreptului la
acţiune %i constă "n posi(ilitatea de a apela la &orţa de constr"ngere a statului pentru a6l deter'ina pe
de(itor să6%i execute o(ligaţiile! "n cazul "n care pretenţiile se or doedi "n &apt %i "n drept#
:xistenţa %i alori&icarea dreptului la intentarea acţiunii! &ie a dreptului la admiterea
acţiunii! este deter'inată de "ntrunirea cu'ulatiă a unor condiţii# Prin ur'are! deose(i'-
a5 condiţii de intentare a acţiunii! care constituie acele "'pre/urări de &apt %i de drept de
care depinde apariţia %i alori&icarea dreptului la intentarea acţiunii "n procesul ciil!
(5 condiţii de admisibilitate a acţiunii! care constituie acele "'pre/urări de &apt %i de drept
de care depinde apariţia %i alori&icarea dreptului la admiterea acţiunii "n procesul ciil#
:xerciţiul acţiunii ciile este li(er "n sensul că declan%area acţiunii nu este supusă unor
garanţii sau autorizaţii preala(ile ni'eni neput"nd &i tras la răspundere pentru că a inocat pretenţii
ne/usti&icate! cu excepţia unor consecinţe pe care le poate suporta# 0ceasta nu "nsea'nă "nsă că
oricine poate exercita acţiunea# Pentru a pune "n 'i%care acţiunea ciilă! este necesară "ndeplinirea
cu'ulatiă a unor condiţii! nu'ite condiţii de intentare a acţiunii civile#
Condiţiile de intentare a acţiunii ciile pot &i grupate "n două categorii-
a5 premisele! care au aloarea unor condiţii de bază %i care constituie acele "'pre/urări de
&apt %i de drept de care depinde apariţia dreptului la intentarea acţiunii#
(5 condiţii! care constituie acele "'pre/urări de &apt %i de drept de care depinde
valorificarea dreptului la intentarea acţiunii#
)remisele dreptului la intentarea acţiunii s"nt/
15 co'petenţa generală a instanţelor /udecătore%ti! adică aptitudinea! recunoscută de lege!
instanţelor /udecătore%ti de a "n&ăptui /ustiţia soluţion"nd cauza dată "n procedură ciilă =art# 19$
alin# 1 lit# a5 CPC5#
25 a(senţa unei 1otăr"ri /udecătore%ti ireoca(ile cu priire la un litigiu "ntre acelea%i părţi!
asupra aceluia%i o(iect %i a"nd acelea%i te'eiuri sau a unei "nc1eieri /udecătore%ti! prin care se
ad'ite "ncetarea procesului "n legătură cu renunţarea recla'antului la acţiune sau a &ost "ntărită
tranzacţia de "'păcare a părţilor =art# 19$ alin# 1 lit# (5 CPC5#
25 a(senţa unei 1otăr"ri ireoca(ile a /udecăţii ar(itrale! o(ligatorie pentru părţi! cu priire
la litigiul dintre acelea%i părţi! asupra aceluia%i o(iect %i a"nd acelea%i te'eiuri =art# 19$ alin# 1 lit#
=d5 CPC5#
<5 capacitatea de &olosinţă a drepturilor procedurale ciile! adică capacitatea de a aea
drepturi %i o(ligaţii procedurale ciile! care este pre'isa capacităţii de exerciţiu procesuale ciile
=art# 19$ alin# 1 lit# =c5! art# >7 CPC5#
"ondiţiile de e#erciţiu a acţiunii civile s"nt-
15 respectarea regulilor cu priire la co'petenţa /urisidicţională! adică aptitudinea!
recunoscută de lege! instanţei /udecătore%ti sesizate de a "n&ăptui /ustiţia pe cauza dată =art# 170
alin# 1 lit# =(5 CPC5!
25 respectarea regulilor cu priire la capacitatea de exercitiu a drepturilor procesuale
ciile! adică capacitatea de a6%i exercita personal sau prin reprezentant drepturile "n instanţa de
/udecată =art#170 alin# 1 lit# =c5 %i art# >7 CPC5!
2#5 respectarea regulilor cu priire la &or'a %i conţinutul cererii de c1e'are "n /udecată
=art# 199! 197 CPC5!
<#5 respectarea regulilor cu priire la ti'(rarea cererii de c1e'are "n /udecată! adică
ac1itarea taxei de stat %i anexarea cecului plăţilor e&ectuate =art# 7< CPC5!
$0
>#5 respectarea regulilor cu priire la &or'ularea "'puternicirilor reprezentantului =art# 70
%i 170 alin# 1 lit# =e5 %i =&5 CPC5#
Pre'isele %i condiţiile de exerciţiu ale acţiunii ciile supraenunţate poartă caracter
general! &iind aplica(ile "n toate cazurile %i formele procedurale de manifestare a acţiunii civile!
inclusi "n cazul acţiunii "n procedura contenciosului ad'inistrati! indi&erent de natura litigiului
'aterial =de exe'plu- litigiu de drept co'un! litigiu de contencios ad'inistrati! litigiu econo'ic5#
*e ase'enea! legislaţia procesual6ciilă 'ai preede %i unele condiţii speciale! care
necesită a &i "ntrunite doar "n anu'ite cazuri "n dependenţă de natura litigiului iscat# *e exe'plu!
respectarea regulilor cu priire la soluţionarea preala(ilă a cauzei pe cale extra/udiciară! procedură
sta(ilită de lege pentru cauzele de categoria respectiă =litigii de 'uncă! litigii de contencios
ad'inistrati5 sau respectarea unei ast&el de reguli! preăzute de art# 2< Codul )a'iliei al .#,#!
care6l lipse%te pe soţ de dreptul de a intenta acţiunea de diorţ! dacă soţia este graidă sau are un
copil p"nă la un an! &ără acordul acesteia#
Prezenţa sau a(senţa dreptului la intentarea acţiunii! adică a laturii procesual6/uridice! se
eri&ică la 'o'entul pri'irii cererii de c1e'are "n /udecată de către instanţă# 4ipsa unei premise
sau condiţii constituie te'ei de re&uz "n pri'irea cererii de c1e'are "n /udecată sau restituirea
acesteia#
3n caz de a(senţă a unei premise de intentare a acţiunii! instanţa refuză în primirea
cererii con&or' dispoziţiilor art# 19$ CPC sau încetează procesul pornit con&or' art# 29> CPC!
d"nd o "c1eiere 'otiată "n acest sens %i a"nd ca e&ect i'posi(ilitatea de a se 'ai putea &ace o nouă
cerere de c1e'are "n /udecată "ntre acelea%i părţi! cu priire la acela%i obiect %i a"nd acelea%i
temeiuri#
3n caz de a(senţă a unei condiţii de intentare a acţiunii! instanţa restituie cererea de
c1e'are "n /udecată con&or' art# 170 CPC! &ie nu dă curs cererii con&or' art# 171 CPC! &ie
scoate cererea de pe rol con&or' dispoziţiilor art# 297 CPC! adopt"nd o "c1eiere 'otiată "n acest
sens! "nsă! păstr"ndu6se posi(ilitatea de a se 'ai adresa instanţei cu aceea%i cerere după "nlăturarea
o(stacolelor %i "ntrunirea condiţiilor necesare#
4atura 'aterial6/uridică a dreptului la acţiune se sta(ile%te %i eri&ică "n cadrul exa'inării
"n &ond a cauzei# *acă pretenţiile recla'antului se or dovedi în fapt %i în drept ! atunci instanţa
este "n drept să ad'ită acţiunea %i satis&ace pretenţiile recla'antului! aceasta &iind condiţia de (ază
de admisibilitate a acţiunii# Con&or' preederilor art# 117 CPC- fiecare parte trebuie să
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă
legea nu dispune altfel# Instanţa de /udecată reţine spre cercetare nu'ai acele pro(e prezentate!
care au i'portanţă pentru pricină# Instanţa apreciază pro(ele după inti'a ei coningere! "nte'eiată
pe cercetarea su( toate aspectele! co'pletă %i o(iectiă! "n %edinţă! a tuturor "'pre/urărilor cauzei
"n ansa'(lu lor! călăuzindu6se de lege#
:senţa &or'ei /udiciare de apărare constă "n eri&icarea te'einicii "n &apt %i "n drept a
pretenţiilor recla'antului către p"r"t %i dacă acestea s"nt "nte'eiate! instanţa ad'ite acţiunea# 3n caz
contrar! o respinge ca ne"nte'eiată# Instanţa re&uză nu "n cerinţa recla'antului către instanţă de a
pri'i cauza spre exa'inare! dar anu'e "n cerinţele recla'antului către p"r"t#
8 altă condiţie de ad'isi(ilitate este intentarea acţiunii "n cadrul ter'enului de
prescripţie#
*acă recla'antul dispune de dreptul la intentarea acţiunii %i de dreptul la admiterea
acţiunii! atunci dreptul său lezat sau contestat a pri'i apărarea cuenită# Cotodată! persoana
interesată poate dispune de dreptul la intentarea acţiunii! "nsă conco'itent să6i lipsească dreptul la
ad'iterea acţiunii#
*e exe'plu! "n cazul unei acţiuni ce are o(iect patri'onial, dreptul la admiterea acţiunii
se stinge prin prescripţie! dacă nu a &ost exercitată "n ter'enul sta(ilite de lege# 0ceasta "nsea'nă
$1
că se stinge dreptul de a apela la &orţa de constr"ngere a statului pentru a6l deter'ina pe de(itor să6%i
execute o(ligaţiile# .ă'"ne ala(il! "nsă! dreptul la intentarea acţiunii#
*in du(la natură a conţinutului dreptului la acţiune rezultă că! orice adresare "n instanţa
cu o acţiune tre(uie să conţină! pe de o parte! anu'ite pretenţii =cerinţe5 către p"r"t! adică către o
persoană concretă! pe care consideră că i6a lezat sau contestat un anu'it drept sau interes! totodată!
pe de altă parte! %i cerinţa către instanţa de /udecată de a pri'i spre exa'inarea cauza %i darea unei
1otăr"ri "n ederea ad'iterii sau respingerii pretenţiilor sale către p"r"t#
0nu'e unitatea dintre latura material0juridică a dreptului la acţiune =care constituie
cerinţele recla'antului către p"r"t5 %i latura procesual0juridică =care constituie cerinţa
recla'antului către instanţa de /udecată de a pri'i spre exa'inare cauza5 "n ansa'(lu alcătuiesc
acţiunea în procesul civil#
.ezultă că! nu se con&undă ,,dreptul la acţiune2 cu !!acţiuneaP! "ntruc"t !!acţiunea2 este
generală, a(stractă! ca un tot de 'i/loace procesuale %i preexistă "ncălcării dreptului su(iecti#
Cotodată! noţiunea de !!acţiuneP nu este sinoni' cu ,,cererea de c-emare în judecatăP! "ntruc"t au
&uncţii di&erite# *reptul su(iecti %i acţiunea tre(uie să existe "nainte de a introduce cererea! aceasta
&iind actul prin care se declan%ează procesul ciil! actul de inestire a instanţei#
(' 3odal!tă6!le de a8ărare a 8=r=tulu! =&8otr!:a ac6!un!!'
Părţile "n litigiu au posi(ilităţi egale de a &olosi toate 'i/loacele procesuale pentru susţinerea
propriilor poziţii =art# 29 alin# < CPC5# 3n irtutea principiului contradictorialităţii! p"r"tul are
posi(ilitatea de a se apăra "'potria acţiunii recla'antului! "n pri'ul r"nd prin &aptul că i se aduc la
cuno%tinţă pretenţiile acestuia %i i se o&eră dreptul de a depune re&erinţă =art# 17>! 179 CPC5#
0tunci c"nd p"r"tul intenţionează să se apere cu adeărat el poate utiliza două 'odalităţi-
"naintarea o(iecţiilor %iOsau a acţiunii reconenţionale#
5biecţiile împotriva acţiunii sînt contrargumentele de fapt şi de drept prin care pîrîtul
combate pretenţiile reclamantului.
8(iecţiile p"r"tului tind să doedească că recla'antul nu are dreptul la acţiune nici "n sens
procesual! nici "n sens 'aterial#
5biecţiile procesuale s"nt "ndreptate spre co'(aterea dreptului la intentarea acţiunii!
p"r"tul a"nd ca scop să pro(eze că procesul tre(uie să &ie suspendat sau să "nceteze! ori cererea să
&ie scoasă de pe rol din cauza că nu s"nt respectate pre'isele sau condiţiile "naintării acţiunii# *e
exe'plu- "n procesul exa'inării cauzei! p"r"tul pro(ează că există de/a o 1otăr"re ireoca(ilă "ntr6
un litigiu identic sau că procesul a &ost pornit %i este susţinut de o persoană ne"'puternicită! ori
printr6o "nc1eiere de&initiă a &ost ad'isă renunţarea recla'antului la o acţiune identică etc#
5biecţiile materiale s"nt "ndreptate spre co'(aterea dreptului la admiterea acţiunii %i
izează te'eiurile de &apt %i de drept ale acţiunii# P"r"tul a&ir'ă %i "ncearcă să doedească că
pretenţiile recla'antului s"nt ne"nte'eiate %i nelegiti'e! adică recla'antului nu6i aparţin drepturile
la care pretinde %i doezile prezentate s"nt insu&iciente sau i'pertinente! iar nor'ele /uridice care
se inocă nu s"nt aplicate sau interpretate corect#
Potriit art# 179 CPC! "n cadrul pregătirii cauzei pentru dez(aterile /udiciare! /udecătorul
propune p"r"tului să prezinte "n /udecată "n ter'en pro(ele necesare %i "i explică o(ligaţia de a
depune referinţa "'potria acţiunii recla'antului#
0st&el! depunerea re&erinţei este o(ligatorie pentru taote categoriile de cauze /udecate "n
ordinea procedurii contencioase# 3n re&erinţă se indică instanţa la care se depune! nu'ele sau
denu'irea recla'antului %i reendicările lui! o(iecţiile procesuale %i 'ateriale pentru &iecare
pretenţie "n parte! pro(ele care doedesc aceste o(iecţii! de'ersurile p"r"tului! precu' %i alte date
i'portante pentru soluţionarea cauzei# 4a re&erinţă se anexează at"tea copii de pe re&erinţă c"ţi
recla'anţi %i interenienţi s"nt# Neprezentarea "n ter'en a pro(elor %i a re&erinţei de către p"r"t nu
"'piedică exa'inarea %i soluţionarea cauzei "n (aza 'aterialelor din dosar#
$2
0cţiunea reconenţională este o 'odalitate 'ai co'plicată %i 'ai rar aplicată de apărare a
p"r"tului#
$cţiunea reconvenţională constă dintr-o pretenţie material-juridică separată a pîrîtului
împotriva reclamantului ce urmează să fie e#aminată concomitent cu acţiunea principală.
0cţiunea reconenţională are caracter incidental! &apt care are i'portanţă la sta(ilirea
co'petenţei /urisdicţionale teritoriale# Potriit art# 172 CPC! acţiunea reconenţională poate &i
"naintată p"nă la &inisarea exa'inării cauzei "n &ond! dacă s"nt respectate condiţiile preăzute de art#
172 CPC# 0ceste condiţii se'ni&ică trei cazuri c"nd acţiunea reconenţională poate &i ad'isă spre
exa'inare conco'itent cu acţiunea părincipală! /udecătorul &iind "n drept! ci nu o(ligat! să o &acă#
0ceste cazuri s"nt ur'ătoarele-
1# dacă acţiunea reconenţională ur'ăre%te co'pensarea pretenţiei iniţiale#
Co'pensarea se produce atunci c"nd acţiunea principală poartă caracter patri'onial# 3n
ase'enea situaţii este &acilitată executarea 1otăr"rii! or! instanţa a eli(era doar un titlu executoriu
=posi(il co'pensarea să stingă integral pretenţiile părţilor "n litigiu! situaţie "n care "n genere nu se
eli(erează titlul executoriu5# *e exe'plu- locatorul cere de la locatar plata pentru c1iria
aparta'entului! iar acesta! la r"ndul său! solicită costul reparaţiei capitale pe care a &ăcut6o#
2# dacă ad'iterea acţiunii reconenţionale exclude! total sau parţial! ad'iterea acţiunii
principale#
3n acest caz acţiunile se exclud reciproc! &apt care &ace i'posi(ilă exa'inarea lor separată!
or! ast&el s6ar e'ite 1otăr"ri contradictorii %i s6ar "ncălca principiul pre/udicia(ilităţii &aptelor# 3n
acest caz a'(ele acţiuni s"nt organic legate "ntre ele! de aceea! reie%ind din art# 172 alin# 2 CPC!
acţiunea reconenţională nu poate &i exa'inată separat# *e exe'plu- "n cadrul exa'inării acţiunii
de ac1itare a pensiei de "ntreţinere pentru copilul 'inor p"r"tul solicită contestarea paternităţii! sau
"n procesul de diorţ p"r"tul solicită declararea nulităţii căsătoriei! ori "n acţiunea de parta/ a
(unurilor succesorale p"r"tul succesor legal contestă legalitatea testa'entului#
2# dacă acţiunea reconenţională %i cea iniţială s"nt "n conexiune! iar /udecarea lor
si'ultană ar duce la soluţionarea rapidă %i /ustă a litigiilor# *e exe'plu- "n procesul de des&acerea a
căsătoriei p"r"tul cere parta/ul aerii sau plata pensiei de "ntreţinere#
<# acţiunea este "naintată "n cadrul aceluia%i litigiu "ntre acelea%i părţi#
Potriit art# <2 alin# 25 CPC! acţiunea reconenţională se "naintează "n instanţa care /udecă
acţiunea iniţială! indi&erent de care instanţă ar &i co'petentă să o /udece# Cererea reconenţională se
"ntoc'e%te potriit regulilor generale cu priire la &or'a %i conţinutul cererii de c1e'are "n
/udecată#
-' Actele de d!s8o;!6!e ale 8ăr6!lor'
Părţilor le este recunoscut dreptul de a dispune de o(iectul procesului %i de 'i/loacele
procesuale acordate de lege# *e aceea! ele pot "n&ăptui un %ir de acte de dispoziţie! care pot &i
de&inite ca 'ani&estări de oinţă ale părţilor priind drepturile 'ateriale supuse /udecăţii ori
'i/loacele procesuale recunoscute de lege# .olul actelor de dispoziţie ale părţilor este! "n pri'ul
r"nd! de a pune capăt situaţiei litigioase %i a procesului dintre ele "n condiţii care le 'ulţu'e%te
deopotriă! iar "n al doilea r"nd de a stinge orice posi(ilitate de litigiu pe iitor "n legătură cu
o(iectul cauzei respectie! or! 1otăr"rea /udecătorească ireoca(ilă a aea puterea lucrului /udecat#
0ctele de dispoziţie ale părţilor s"nt drepturi speciale ale acestora =art# 90 CPC5#
+c1i'(area o(iectului sau te'eiului acţiunii nu poate aea loc la iniţiatia instanţei de /udecată! ci
doar a recla'antului# 3od!2!c=nd o1!ectul ac6!un!! recla'antul sc1i'(ă pretenţiile iniţial
"naintate# *e exe'plu- solicitînd iniţial desfacerea contractului, reclamantul cere ulterior
declararea nulităţii acestuia# I'portant este ca toate pretenţiile care au suportat 'odi&icări să nu
depă%ească cadrul raportului 'aterial litigios care s6a conturat "ntre părţi# *e exe'plu- reclamantul
$2
care a cerut iniţial plata pensiei de întreţinere, iar ulterior cere lipsirea pîrîtului de dreptul la
spaţiul locativ, nu se consideră că şi0a modificat acţiunea, ci a înaintat o nouă acţiune.
3od!2!carea te&e!ulu! ac6!un!! presupune sc1i'(area circu'stanţelor de &apt sau de
drept pe care le inocă recla'antul pentru a6%i /usti&ica pretenţiile# *e exe'plu- rezilierea
anticipată a contractului de locaţiune la iniţiativa locatorului poate fi cauzată de folosirea bunului
înc-iriat contrar destinaţiei sale (art. ,)* !od !ivil) sau ulterior acesta poate renunţa la această
cauză şi să invoce neplata c-iriei pe parcursul a : luni după expirarea termenului de plată.
Nu se consideră 'odi&icare a acţiunii! co'pletarea te'eiului acesteia! extinderea sau
reducerea pretenţiilor principale sau accesorii! solicitarea co'pensării alorii o(iectului pierdut sau
distrus! "nlocuirea acţiunii "n constatare prin acţiune "n realizare =art# 90 alin# 2 CPC5# *e de
exe'plu- solicitînd reintegrarea la serviciu, reclamantul mai solicită şi plata despăgubirilor
morale pentru concediere nelegitimă, ori cerînd desfacerea căsătoriei, ulterior mai cere şi
partajul averii.
.ecla'antul poate să 'odi&ice acţiunea! adică &ie o(iectul! &ie te'eiul acesteia# +c1i'(area
conco'itentă a a'(elor ele'ente se'ni&ică "naintarea unei noi acţiuni! care tre(uie să se supună
tuturor pre'iselor %i condiţiilor cerute de lege# 0tunci c"nd se co'pletează o(iectul acţiunii!
i'plicit se a i'pune %i co'pletarea te'eiului acesteia# *e exe'plu- cererea de desfacere a
căsătoriei se întemeiază pe anumite fapte, iar completată fiind cu solicitarea pensiei de întreţinere
a soţului incapabil de muncă, se mai bazează şi pe alte fapte juridice.
&enunţarea la acţiune este un act de dispoziţie unilateral al reclamantului care are
drept scop încetarea procesului.
3n acest &el recla'antul renunţă la acţiune at"t "n sens 'aterial! c"t %i "n sens procesual#
:ident renunţarea poate &i totală sau parţială# ,otiele renunţării pot &i dierse- ne/usti&icarea
pretenţiilor sau i'posi(ilitatea de a le pro(a! precu' %i onorarea (eneolă a o(ligaţiilor de către
p"r"t#
Nu ur'ează a con&unda retragerea cererii de către recla'ant "nainte de e'iterea "nc1eierii
priind intentarea procesului! care con&or' art# 170 alin# 1 lit# =i5 CPC este te'ei de restituire a
cererii de c1e'are "n /udecată cu toate e&ectele /uridice care rezultă! de renunţarea la acţiune!
ad'isă de instanţa de /udecată! care con&or' art#290 lit# c5 CPC constituie te'ei de "ncetare a
procesului# 3ncetarea procesului &ace i'posi(ilă adresarea repetată cu o acţiune identică#
.enunţarea la acţiune ca act unilateral de dispoziţie aparţine %i persoanelor care pornesc
procesul "n interesul altor titulari "n condiţiile art# 71 %i 72 CPC! "nsă ad'iterea acestei renunţări nu
duce la "ncetarea procesului at"ta ti'p c"t recla'antul "nsu%i nu renunţă#
*e%i recla'antul nu este o(ligat să explice 'otiele renunţării la acţiune! instanţa este
o(ligată să6i explice consecinţele /uridice ale respectiului act de dispoziţie! pentru a eri&ica dacă
acesta "l con%tientizează %i nu6i este iciată oinţa# .enunţarea la acţiune tre(uie expri'ată "n cereri
scrise! adresată instanţei! care se anexează la dosar! &apt 'enţionat "n procesul6er(al al %edinţei
=art#121 CPC5# Instanţa de /udecată poate %i să re&uze printr6o "nc1eiere 'otiată ad'iterea
renunţării la acţiune! dacă acesta e&ectuează drepturile altor persoane#
&ecunoaşterea acţiunii este un act de dispoziţie unilaterală a pîrîtului prin care acesta
îşi e#primă acordul cu pretenţiile înaintate de către reclamant şi care, de regulă, condiţionează
admiterea acţiunii.
3n acest &el! p"r"tul renunţă la apărarea intereselor sale# Ca %i "n cazul renunţării la acţiunea!
recunoa%terea acesteia poate &i integrală sau parţială! se per&ectează printr6o cerere scrisă anexată la
'aterialele dosarului! nu "nainte de a eri&ica dacă oinţa p"r"tului nu este iciată sau nu este
expri'ată cu rea6oinţă# 3n cazul ad'iterii de către instanţă a recunoa%terii acţiunii de către p"r"t se
a pronunţa o 1otăr"re de ad'itere a pretenţiilor recla'antului =art# 212 alin# > CPC5#
$<
4ranzacţia de împăcare este un contract, care în ştiinţa dreptului procesual civil, este
numit act de dispoziţie bilaterală a părţilor prin care acestea, făcînd concesii reciproce,
aplanează litigiul şi sting procesul civil.
,otiele "nc1eierii unei tranzacţii de "'păcare pot &i dierse# *e regulă! di&icultatea
pro(ării %i nedorinţa de a &i i'plicat "ntr6un proces "ndelungat#
Prin "nc1eierea unei tranzacţii de "'păcare părţile dispun nu nu'ai de drepturile 'ateriale
ce le aparţin! ci %i de 'i/loacele procesuale! "ntruc"t tranzacţia de "'păcare a "nlocui 1otăr"rea
/udecătorească#
*reptul de a "nc1eia tranzacţii de "'păcare aparţine părţilor raportului 'aterial litigios!
inclusi interenienţii principali! iar persoanele care pornesc procesul din nu'e propriu "n
interesele altor persoane =art# 71 %i 72 CPC5 nu dispun de acest drept procesual#
Cranzacţia de "'păcare poate &i "nc1eiată pe tot parcursul procesului! c1iar %i la &aza
executării 1otăr"rii#
*e regulă! tranzacţia de "'păcare se negociază "n a&ara %edinţei de /udecată %i "n acest caz!
se per&ectează "n scris! se se'nează de a'(ele părţi %i se anexează la 'aterialele dosarului# *acă
tranzacţia de "'păcare se "nc1eie "n cadrul %edinţei de /udecată! atunci condiţiile acesteia se
conse'nează detaliat "n procesul6er(al al %edinţei care se se'nează de a'(ele părţi# Propun"nd
părţilor să se "'pace! /udecătorul tre(uie să le explice consecinţele /uridice ale acestui act
procesual# Con&or' art# 29> lit# =d5 CPC! instanţa de /udecată dispune "ncetarea procesului! dacă
con&ir'ă o tranzacţie de "'păcare "ntre părţi# ,ai 'ult dec"t at"t! /udecătorul tre(uie să eri&ice
dacă prin tranzacţia de "'păcare nu s"nt a&ectate drepturile altor persoane %i dacă tranzacţia de
"'păcare nu este expres interzisă de lege# *e exe'plu- "n cazurile de constatare a paternităţii! de
reparare a pre/udiciului cauzat prin accidente de 'uncă sau (oli pro&esionale! de ac1itare a pensiei
de "ntreţinere# Cranzacţiei "i este rezerat capitolul FFNII al Cod Ciil al .,# Con&or' art# 1222
Cod Ciil! nu se poate &ace tranzacţie cu priire la capacitatea persoanei sau la alte c1estiuni care
interesează ordinea pu(lică# Cranzacţia de "'păcare poate &i te'ei pentru eli(erarea titlului de
executare silită! dacă ea a &ost o'ologată# 8'ologarea se'ni&ică ad'iterea ei de către instanţa de
/udecată %i dispunerea "ncetării procesului "n te'eiul acesteia# *acă "n (aza art# 1221 Cod Ciil
tranzacţia a &ost "nc1eiată pentru a preeni un proces! ea are puterea lucrului /udecat! "nsă nu poate
&i prezentată spre executare silită# *acă una din părţi nu6%i a onora o(ligaţiile care rezultă dintr6o
ast&el de tranzacţie! atunci ea tre(uie să se adreseze "n /udecată cu o cerere pentru a porni
procedura "n ordonanţă "n (aza art# 2<> alin#1 lit# =(5 CPC#
,' As!gurarea ac6!un!!'
3n cazul "n care neaplicarea 'ăsurilor de asigurare a acţiunii ar crea di&icultăţi
/udecătore%ti sau ar &ace i'posi(ilă executarea 1otăr"rii /udecătore%ti! la cererea participanţilor la
proces! /udecătorul sau instanţa poate lua 'ăsuri de asigurare a acţiunii#
$sigurarea acţiunii este un act procesual pe care îl dispune instanţa la solicitarea
participanţilor la proces în situaţia în care pot apărea dificultăţi în soluţionarea cauzei sau
e#ecutarea !otărîrii ar deveni imposibilă.
0sigurarea acţiunii se ad'ite "n orice &ază a procesului#
3n ederea asigurării acţiunii! /udecătorul sau instanţa este "n drept-
a5 să pună sec1estru pe (unurile sau pe su'ele de (ani ale p"r"tului! inclusi pe cele care
se a&lă la alte persoane!
(5 să interzică p"r"tului să"r%irea unor anu'ite acte!
c5 să interzică altor persoane să"r%irea unor anu'ite acte "n priinţa o(iectului "n litigiu!
inclusi trans'iterea de (unuri către p"r"t sau "ndeplinirea unor alte o(ligaţii &aţă de el!
d5 să suspende "nzarea (unurilor sec1estrate "n cazul intentării unei acţiuni de ridicare a
sec1estrului de pe ele =radierea din actul de inentar5!
$>
e5 să suspende ur'ărirea! "nte'eiată pe un docu'ent executoriu! contestat de către
de(itor pe cale /udiciară#
Budecătorul sau instanţa poate aplica! după caz! %i alte 'ăsuri de asigurare a acţiunii care
să corespundă scopurilor speci&icate "n art# 17< CPC# *e ase'enea! pot &i ad'ise conco'itent 'ai
'ulte 'ăsuri de asigurare a acţiunii dacă aloarea (unurilor sec1estrate nu depă%e%te aloarea
acţiunii#
*upă aplicarea 'ăsurilor de asigurare "n priinţa unui (un! "nc1eierea adoptată "n acest
sens &ace opoza(il sec1estrul tuturor celor care or do("ndi re6un drept asupra (unului respecti#
3n cazul "ncălcării interdicţiilor! inoaţilor le se poate aplica o a'endă de la 10 la 20 de unităţi
conenţionale# Pe l"ngă aceasta! recla'antul poate cere inoaţilor repararea pre/udiciului cauzat
prin neexecutarea "nc1eierii /udecătore%ti de asigurare a acţiunii#
0plicarea sec1estrului pe (unurile organizaţiei sau ale persoanei &izice cu statut de
"ntreprinzător! "n cazul asigurării acţiunii! se e&ectuează "n ur'ătoarea ordine-
a5 "n pri'ul r"nd! pe (unurile care nu participă ne'i/locit "n producţie- alori 'o(iliare!
'i/loace (ăne%ti de pe conturi! autoturis'e! o(iecte de design din o&icii %i alte (unuri!
(5 "n al doilea r"nd! pe produsele &inite ='ăr&uri5! precu' %i pe alte (unuri 'ateriale care
nu participă ne'i/locit "n procesul de producţie %i care nu s"nt destinate utilizării ne'i/locite "n
producţie!
c5 "n al treilea r"nd! pe (unurile i'o(iliare! precu' %i pe 'ateria pri'ă! 'ateriale!
'a%ini! unelte! utila/e! instalaţii! ec1ipa'ente %i alte 'i/loace &ixe! destinate utilizării ne'i/locite "n
producţie!
d5 "n al patrulea r"nd! pe (unurile predate unor alte persoane#
Potriit art# 179 alin# 25 CPC! sec1estrarea (unurilor se e&ectuează nu'ai "n li'ita alorii
reendicărilor din acţiune#
3n dependenţă de 'ăsura asiguratorie "ntreprinsă! /udecătorul sau instanţa "n%tiinţează!
după caz! organul care "nregistrează (unul sau dreptul asupra lui#
0ccept"nd asigurarea acţiunii! /udecătorul sau instanţa poate cere recla'antului o
cauţiune a pre/udiciilor care ar putea &i cauzate p"r"tului#
Cererea de asigurare a acţiunii se soluţionează de /udecător sau de instanţa care
exa'inează pricina c1iar "n ziua depunerii ei! &ără a6l "n%tiinţa pe p"r"t %i pe ceilalţi participanţi la
proces# Priitor la asigurarea acţiunii! /udecătorul sau instanţa pronunţă o "nc1eiere# 3nc1eierea de
asigurare a acţiunii se execută i'ediat! "n ordinea sta(ilită pentru executarea actelor /udecătore%ti#
3n (aza "nc1eierii de asigurare a acţiunii! /udecătorul sau instanţa eli(erează titlul executoriu
recla'antului! iar copia "nc1eierii de asigurare a acţiunii p"r"tului#
3nc1eierile de asigurare a acţiunii pot &i atacate cu recurs# *acă "nc1eierea de asigurare a
acţiunii a &ost e'isă &ără %tirea recurentului! ter'enul de depunere a recursului se calculează din
ziua "n care persoana interesată a a&lat despre pronunţarea "nc1eierii# *epunerea recursului
"'potria "nc1eierii de asigurare a acţiunii nu suspendă executarea "nc1eierii#
,ăsura anterioară de asigurare a acţiunii poate &i su(stituită sau anulată#
Prin ur'are! la cererea participanţilor la proces! se ad'ite su(stituirea unei &or'e de
asigurare a acţiunii printr6o altă &or'ă# +u(stituirea unei &or'e de asigurare a acţiunii printr6o altă
&or'ă se soluţionează "n %edinţă de /udecată# Participanţilor la proces li se co'unică locul! data %i
ora %edinţei de /udecată# Neprezentarea lor! "nsă! nu "'piedică exa'inarea pro(le'ei#
3n cazul asigurării acţiunii prin care se cere plata unei su'e! p"r"tul este "n drept ca! "n
locul 'ăsurilor de asigurare luate! să depună pe contul de depozit al instanţei su'a cerută de
recla'ant#
,ăsura de asigurare a acţiunii poate &i anulată din o&iciu sau la cererea p"r"tului de către
/udecătorul sau instanţa care a ordonat 'ăsura de asigurare ori de /udecătorul sau instanţa "n a
căror procedură se a&lă pricina# 0nularea 'ăsurii anterioare de asigurare a acţiunii se soluţionează
$9
"n %edinţă de /udecată# Participanţilor la proces li se co'unică locul! data %i ora %edinţei#
Neprezentarea lor repetată! "nsă! nu "'piedică exa'inarea pro(le'ei#
.ecursul "'potria "nc1eierii de anulare a 'ăsurilor de asigurare a acţiunii sau de
su(stituire a unei &or'e de asigurare cu o alta suspendă executarea "nc1eierii#
Potriit art# 170 alin# 2 CPC! "n cazul respingerii acţiunii! 'ăsurile anterioare de asigurare
a acţiunii se 'enţin p"nă c"nd 1otăr"rea /udecătorească deine de&initiă# 3n cazul ad'iterii acţiunii!
'ăsurile anterioare de asigurare "%i păstrează e&ectul p"nă la executarea 1otăr"rii /udecătore%ti#
*acă 1otăr"rea de respingere a acţiunii recla'antului a deenit ireoca(ilă! p"r"tul este
"n drept să intenteze "'potria lui acţiune priind repararea pre/udiciului cauzat prin 'ăsurile de
asigurare a acţiunii! luate la cererea acestuia! indi&erent de inoăţia recla'antului#
TE3A /IV' PRO0ELE DI PRO0A4IUNEA 5N PROCESUL CIVIL
)' No6!unea 7! sco8ul 8ro1a6!un!! 9ud!c!are'
#' No6!unea 7! clas!2!carea 8ro1elor'
+' No6!unea de o1!ect al 8ro1a6!un!!'
(' Re8art!;area sarc!n!! de 8ro1a6!une =ntre 8ăr6!'
-' Pert!nen6a 8ro1elor 7! ad&!s!1!l!tatea &!9loacelor de 8ro1a6!e'
,' <elur!le &!9loacelor de 8ro1a6!e'
%' Delega6!!le 9udecătore7t! 7! as!gurarea 8ro1elor'
)' No6!unea 7! sco8ul 8ro1a6!un!! 9ud!c!are'
*e regulă! instanţa de /udecată "n cadrul procesului ciil este pusă "n situaţia de a
cunoa%te carea circu'stanţe de &apt care au aut loc "n trecut %i 'ai rar se "nt"'plă ca instanţa să
ia cuno%tinţă ne'i/locit cu anu'ite circu'stanţe =de exe'plu- exa'inarea la &aţa locului5# 0ceste
proces de cunoa%tere "'(racă o anu'ită &or'ă procesuală %i este nu'it probaţiune judiciară#
3n literatura de specialitate nu există o opinie unică cu priire la de&inirea pro(aţiunii
/udiciare# *iersitatea de opinii este deter'inată de cercul su(iectelor i'plicate "n procesul de
pro(aţiune! care "n opinia di&eritor autori di&eră#
*upă părerea unor autori! probaţiunea în procesul civil este activitatea exclusivă a
părţilor, bazată pe totalitatea drepturilor lor procesuale, care constă din afirmaţiile despre
circumstanţele de fapt ale cauzei, prezentarea de probe, combaterea probelor părţii adverse,
înaintarea de demersuri cu privire la solicitarea probelor, participarea la cercetarea probelor#
Potriit acestei opinii! conţinutul noţiunii de pro(aţiune nu include ast&el de etape precu'
cercetarea! eri&icarea %i aprecierea pro(elor! care s"nt realizate de către instanţa de /udecată! adică
exclude instanţa de /udecată ca su(iect al pro(aţiunii! acestea din ur'ă &iind doar părţile# Cotodată!
art# >9 %i art# >> CPC al ., preede ca drept general al participanţilor la proces prezentarea de
pro(e %i participarea la cercetarea lor! lărgind cercul su(iectelor#
*upă părerea altor autori! probaţiunea judiciară este activitatea subiectelor procesului
civil, desfăşurată cu ajutorul mijloacelor procesuale stabilite de lege cu privire la stabilirea
adevărului obiectiv despre existenţa sau inexistenţa anumitor circumstanţe, necesare pentru
soluţionarea litigiului între părţi.
0st&el! su(iectele pro(aţiunii s"nt nu doar părţile! ci %i instanţa de /udecată! precu' %i
ceilalţi participanţi la proces- interenienţii! reprezentanţii! procurorul %i persoanele care pot porni
procesul "n (aza art# 72 CPC#
$7
0ceastă a&ir'aţie poate &i preluată nu'ai cu anu'ite precizări# Instanţa de /udecată nu
poate &i exclusă din cadrul pro(aţiunii /udiciare! dar sarcinile %i drepturile acesteia s"nt di&erite de
cele ale părţilor! %i anu'e-
a5 deter'inarea de&initiă a circu'stanţelor care au i'portanţă pentru soluţionarea /ustă a
cauzei =art# 117 alin# 2 CPC5!
(5 propunerea părţilor %i altor participanţi la proces să prezinte pro(e supli'entare %i să
doedească &aptele ce constituie o(iectul pro(aţiunii pentru a se coninge de eridicitatea lor =art#
117 alin# > CPC5!
c5 contri(uirea la procesul de adunare a pro(elor! dacă părţile sau alţi participanţi la
proces solicită a/utorul instanţei din cauza di&icultăţilor "nt"lnite =art# 11$ alin# 1 CPC5!
d5 aprecierea pro(elor după inti'a coningere! con&or' art# 120 CPC#
+copul pro(aţiunii rezidă! "n pri'ul r"nd din sarcinile procedurii ciile sta(ilite "n art# <
CPC# 3n 'od special! scopul pro(aţiunii /udiciare nu se reduce doar la colectarea %i prezentarea
pro(elor! ci %i la aprecierea acestora de către instanţa de /udecată! adică la &or'ularea unor
concluzii logice care ar per'ite 'otiarea 1otăr"rii /udecătore%ti#
Cre(uie de reţinut &aptul că! instanţa de /udecată nu pro(ează! ci soluţionează o cauză
ciilă# 3nsă! legătura instanţei cu pro(ele este destul de 'are pentru a a&ir'a că %i actiitatea
acesteia se include "n pro(aţiunea /udiciară# Instanţa participă indirect la colectarea pro(elor! iar
cercetarea %i aprecierea pro(elor &iind una din o(ligaţiile principale pe parcursul procesului# 3n
această ordine de idei! a' putea da ur'ătoarea de&iniţie-
)robaţiunea judiciară este activitatea logico-juridică pe care o desfăşoară participanţii
la proces şi tangenţial instanţa de judecată, îndreptată spre aflarea informaţiei veridice despre
circumstanţele de fapt ale apariţiei, modificării şi stingerii raporturilor juridice, înfăptuită într-o
anumită forma procesuală.
Pro(aţiunea /udiciară! &iind un proces co'plex! constă din 'ai 'ulte etape!
consecutiitatea cărora ur'ează a &i respectată at"t de participanţii la proces! c"t %i de instanţa de
/udecată# 0cestea s"nt-
15 deter'inarea circu'stanţelor de &apt pe care se "nte'eiază pretenţiile %i o(iecţiile
părţilor#
0ceastă pri'ă etapă constă "n deter'inarea o(iectului pro(aţiunii "n cauza concretă#
Iniţial! deter'inarea o(iectului pro(aţiunii este pusă pe sea'ă părţilor# Potriit art# 199 lit# =e5 CPC!
care regle'entează &or'a %i conţinutul cererii de c1e'are "n /udecată! este preăzut acest lucru cu
re&erire la recla'ant# 3n art# 179 alin# 25 CPC este speci&icat acela%i lucru "n priinţa p"r"tului# Cotu%i
deter'inarea de&initiă a circu'stanţelor care au i'portanţă pentru soluţionarea /ustă a cauzei
reine instanţei! "n irtutea art# 117 alin# 2 CPC#
25 deter'inarea! colectarea %i prezentarea pro(elor care con&ir'ă sau in&ir'ă existenţa
circu'stanţelor de &apt pe care se "nte'eiază pretenţiile %i o(iecţiile părţilor#
6eterminarea probelor constă "n sta(ilirea surselor de in&or'aţie care ar putea doedi
existenţa circu'stanţelor de &apt pe care se "nte'eiază pretenţiile %i o(iecţiile părţilor#
"olectarea probelor este realizată de către participanţii la proces# 3eclamarea probelor
de către instanţă are loc "n (aza art# 11$ CPC! "n cazul "n care părţilor le este di&icil de a le prezenta
%i solicită concursul instanţei "n acest scop! cu condiţia ca pro(ele recla'ate să &ie pertinente %i
ad'isi(ile# 0ceastă etapă a pro(aţiunii /udiciare nu este o(ligatorie#
)rezentarea probelor ca act procesual constă "n punerea lor la dispoziţia instanţei#
Con&or' art# 11$ alin#1 CPC! pro(ele se prezintă de către părţi %i alţi participanţi la proces# *e%i!
con&or' art# 17> alin#1 lit# (5! g5! 15 CPC! acest lucru ur'ează a &i &ăcut la &aza pregătirii cauzei
pentru dez(ateri /udiciare! totu%i nu este exclus ca ulterior! pe parcursul dez(aterilor /udiciare!
participanţii să inoce anu'ite pro(e# ,ai 'ult dec"t at"t! potriit art# 272 CPC! acest lucru poate &i
&ăcut %i la &aza exa'inării cauzei "n apel# 3n recurs! con&or' art# <10 CPC! &iind ad'isi(ilă doar
$7
prezentarea "nscrisurilor noi "n calitate de pro(ă# Iar! o parte din te'eiurile declarării reizuirii s"nt
indispensa(il legate de corectitudinea administrării şi aprecierii probelor#
25 cercetarea pro(elor 6 perceperea lor de către instanţa de /udecată #
0tunci c"nd s"nt cercetate pro(ele se aplică toate &or'ele de percepere a realităţii! toate
procedee logice de gîndire, adică legile empirice de cunoaştere. Cercetarea pro(elor se &ace doar
"n cadrul %edinţei de /udecată! ţin"ndu6se cont de principiile oralităţii! ne'i/locirii %i continuităţii %i
contradictorialităţii# ,i/loacele de cercetare a pro(elor s"nt acţiunile procesuale graţie cărora
pro(ele dein accesi(ile pentru perceperea %i "nţelegerea lor de către instanţa de /udecată %i de către
participanţii la proces# )iecare categorie de pro(e "%i are &or'a sa procesuală de cercetare#
<5 aprecierea pro(elor este etapa &inală %i de&initorie al procesului de pro(aţiune /udiciară#
:a "%i găse%te re&lectare "n partea 'otiată a 1otăr"rii! unde instanţa indică K'otiele concluziilor
sale priind ad'iterea unor pro(e! precu' %i argu'entarea pre&erinţei unor pro(e &aţă de alteleP
=art#120 alin# < CPC5# *e%i! unii doctrinari exclud această etapă din procesul pro(aţiunii! s"nte' de
părerea celor care cred că &ără aprecierea pro(elor n6ar aea nici un rost celelalte etape! or! legislaţia
procesuală sta(ile%te reguli generale de apreciere a pro(elor %i necesitatea elucidării rezultatelor
aprecierii pro(elor "n 1otăr"rea /udecătorească#
#' No6!unea 7! clas!2!carea 8ro1elor'
*e&iniţia de pro(ă este re&lectată at"t "n doctrină! c"t %i "n legislaţia procesuală# 3n sens larg!
pro(ele "n doctrina rusă s"nt de&inite ca mijloacele legale prin care se obţin informaţii veridice
despre circumstanţele care au importanţă pentru examinarea cauzei#
0rt#117 CPC al ., de&ine%te pro(ele ca elemente de fapt, dobîndite în modul prevăzut
de lege, care servesc la constatarea circumstanţelor ce justifică pretenţiile şi obiecţiile părţilor,
precum şi a altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei#
3n sens "ngust! probele reprezintă informaţiile pertinente care direct sau indirect pot
confirma sau infirma circumstanţele de fapt, care au importanţă pentru soluţionarea justă a
cauzei, exprimate într0o anumită formă procesuală, care sînt administrate într0o consecutivitate
procesuală stabilită de lege.
Pro(ele constituie un concept unic "n care se intercalează in&or'aţiile despre anu'ite
&apte %i 'i/loacele prin care se o(ţin acestea# Natura /uridică a pro(elor este triplă-
15 "n pri'ul r"nd! pro(ele au un anu'it conţinut A in&or'aţia despre circu'stanţele
cauzei!
25 "n al doilea r"nd! au o formă procesuală! nu'ită mijloc de probaţie! care garantează
eridicitatea in&or'aţiei#
3n acest sens legislaţia procesuală ciilă enu'eră ur'ătoarele 'i/loace de pro(aţie-
• explicaţiile părţilor %i altor persoane interesate!
• depoziţiile 'artorilor!
• "nscrisurile!
• pro(ele 'ateriale!
• "nregistrările audio6ideo!
• concluziile expertului#
25 "n al treilea r"nd! pro(ele tre(uie să ur'eze o anu'ită ordine de administrare =colectare!
prezentare %i cercetare5# Potriit art# 117 alin# 2 CPC! datele o(ţinute cu "ncălcarea legii nu au
putere de pro(aţiune %i nu pot &i puse de instanţă "n te'eiul 1otăr"rii#
3n această ordine de idei! probă constituie informaţia cu privire la circumstanţele de fapt pe
care se întemeiază pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi alte circumstanţe importante
pentru justa soluţionare a cauzei, care în ansamblu alcătuiesc obiectul probaţiei în cauza dată,
informaţie care se conţine pe anumite suporturi (surse numite mijloace de probaţie şi care
$$
trebuie să fie determinată, colectată, prezentată, cercetată şi apreciată într-o anumită ordine
procesuală stabilită de lege.
Clasi&icarea pro(elor după di&erite criterii per'ite studierea lor 'ai apro&undată! relearea
i'portanţei lor pentru soluţionarea unei cauze concrete! precu' %i a regulilor de apreciere a
acestora# Unele criterii se re&eră la conţinutul pro(ei! adică la in&or'aţia care con&ir'ă sau in&ir'ă
o circu'stanţă! alte criterii se re&eră la &or'a procesuală de ad'inistrare#
15 *upă legătura conţinutului pro(ei cu &aptul pro(ant deose(i'-
a5 8ro1e d!recte 6 din conţinutul căreia rezultă cert o singură concluzie#
(5 8ro1e !nd!recte 6 au o legătură 'ultiplă cu o(iectul pro(aţiei! de aceea conţinutul
acesteia poate condiţiona 'ai 'ulte concluzii#
*i&erenţa "ntre pro(ele directe %i indirecte este eidentă! dar aceasta nu di'inuează din
aloarea pro(antă a celor din ur'ă! or! deseori pro(ele indirecte luate "n cu'ul pot con&ir'a sau
in&ir'a eridicitatea unei pro(e directe# 3n concluzie! pro(ele indirecte s"nt necesare "ntr6un nu'ăr
'ai 'are instanţei pentru a putea condiţiona anu'ite concluzii! ceea ce &ace ca procesul să dureze
'ai 'ult#
25 *upă 'odul de &or'are a conţinutului pro(ei =adică a in&or'aţiilor despre anu'ite
circu'stanţe5 deose(i'-
a5 8ro1e 8r!&are 6 care i'plică un raport! o interacţiune directă "ntre circu'stanţă %i
sursa pro(aţiei# *e exe'plu- "nscrisuri "n original! depoziţiile 'artorilor oculari#
(5 8ro1e secundare 6 care i'plică un raport indirect "ntre sursa pro(aţiei %i &apta produsă
%i au drept conţinut in&or'aţii ce proin din alte surse# *e exe'plu- copiile de pe "nscrisuri!
depoziţiile 'artorilor despre ce6au auzit de la alte persoane#
25 *upă sursa pro(aţiei deose(i'-
a5 8ro1e 8ersonale 6 explicaţiile părţilor %i altor persoane interesate! depoziţiile
'artorilor! concluziile expertului#
(5 8ro1e &ater!ale 6 "nscrisurile! pro(ele 'ateriale %i "nregistrările audio6ideo#
3n doctrină se discută "ncă despre corectitudinea acesteia clasi&icări! co'plicată 'ai ales
prin su(diizarea pro(elor personale "n er(ale %i scrise#
<5 *upă locul de &or'are a pro(ei deose(i'-
a5 8ro1e 9ud!c!are A care se constituie pe parcursul exa'inării ne'i/locite a cauzei# *e
exe'plu- depoziţiile 'artorilor! explicaţiile părţilor! prezentarea %i exa'inarea "nscrisurilor#
(5 8ro1e e?tra9ud!c!are A care se &or'ează "n a&ara %edinţei de /udecată# *e exe'plu-
"n procesul asigurării pro(elor audierea 'artorilor este &ăcută de către notari! reprezentanţi ai
'isiunilor diplo'atice sau "n procesul delegaţiilor /udecătore%ti#
+' No6!unea de o1!ect al 8ro1a6!un!!'
3n doctrină nu există un concept unic al o(iectului pro(aţiunii# Unii autori a&ir'ă că
o(iectul pro(aţiunii "l &or'ează totalitatea &aptelor /uridice la care &ac re&erire părţile "n pretenţiile %i
o(iecţiile lor# 0lţii! s"nt de părerea că %i alte circu'stanţe pot &i i'portante pentru soluţionarea /ustă
a cauzelor# 0ceastă ulti'ă părere o regăsi' "n art# 117 alin# 15 CPC# 0st&el! a' putea da
ur'ătoarea de&iniţie-
5biectul probaţiunii reprezintă ansamblul circumstanţelor de fapt pe care se
întemeiază pretenţiile şi obiecţiile părţilor, precum şi alte circumstanţe importante pentru justa
soluţionare a cauzei..
Conţinutul o(iectului pro(aţiunii este &or'at din 'ai 'ulte categorii de circu'stanţe %i
anu'e-
15 circumstanţele de fapt cu caracter juridic material.
*e exe'plu- "n art# <1 Codul )a'iliei s"nt enu'erate te'eiurile declarării nulităţii
căsătoriei! "n art# 97 Codul )a'iliei s"nt enu'erate te'eiurile de decădere din drepturile părinte%ti!
100
"n art# $09 Cod Ciil s"nt enu'erate te'eiurile rezilierii contractului de locaţiune din iniţiatia
locatorului#
0ceste circu'stanţe constituie (aza o(iectului pro(aţiunii %i necesită a &i neapărat
constatate %i elucidate pe de plin "n &iecare cauză! "n caz contrar a exista te'ei de casare a 1otăr"rii
de către instanţa de apel sau recurs =art# 279 alin# 1 lit# =a5 CPC! art# <00 alin# 15 lit# =a5 CPC5# :le
s"nt unani' recunoscut ca ele'ent al conţinutului o(iectului pro(aţiunii! spre deose(ire de celelalte
circu'stanţe! care nu s"nt recunoscute de către toţi autorii# *e aceea ele s"nt nu'ite circu'stanţe
facultative sau de a/utorare! deoarece ele au loc ocazional! "ntruc"t "n anu'ite cauze put"nd să
lipsească#
25 circumstanţele de fapt facultative sau de a/utorare! care cuprind "n sine-
a5 faptele probatorii > circumstanţele de fapt, care după ce vor fi stabilite de către
instanţa de judecată vor fi utilizate pentru dovedirea circumstanţelor de fapt care constituie
obiectul probaţiunii'
*e exe'plu- "n cazul acţiunii de reparare a pre/udiciului 'aterial! o(iectul pro(aţiunii a
&i constituit din ur'ătoarele circu'stanţe- 15 acţiunea ilegală a p"r"tului! 25 pre/udiciul cauzat
recla'antului! 25 legătura cauzală# *acă instanţa a constata că p"r"tul la 'o'entul cauzării
pre/udiciului se a&lă cu totul "ntr6un alt loc 6 circu'stanţă de &apt care nu &ace parte din o(iectul
pro(aţiunii! "nsă odată sta(ilită a seri ca doadă a inexistenţei uneia dintre circu'stanţele
i'portante pentru soluţionarea cauzei 6 lipsa acţiunii ilegale# 8r! "n cazul acţiunii de constatare a
paternităţii! p"r"tul doede%te &aptul a&lării sale peste 1otare un ti'p "ndelungat =2 ani5! ceea ce a
duce la excluderea posi(ilităţii că el este tatăl copilului#
(5 circumstanţe de fapt cu caracter juridic procesual'
+"nt &aptele care au se'ni&icaţie exclusi procesuală %i de care este legată exercitarea dreptul la
intentarea acţiunii# Pre'isele %i condiţiile de exercitare a dreptului la acţiune s"nt preăzute "n art#
19$ %i 170 CPC! existenţa cărora instanţa tre(ui să le eri&ice indi&erent de solicitarea părţilor# Iar
dacă a &i necesar de a constata respectarea anu'itor pre'ise sau condiţii =de exe'plu- respectarea
procedurii preala(ile5! partea respectiă a tre(ui să doedească această circu'stanţă de &apt! ast&el
o(iectul pro(aţiunii lărgindu6se#
Cot de aici &ac parte %i circumstanţele de fapt necesare a fi stabilite pentru adoptarea
unei înc-eieri cu priire la unele c1estiuni adiacente exa'inării pretenţiilor de (ază# *e exe'plu-
"n cadrul unei acţiuni ciile! recla'antul solicită punerea sec1estrului pe un (un i'o(il "n calitate
de 'ăsură de asigurare a acţiunii# 3n cazul dat instanţa a tre(ui să constate existenţa
circu'stanţelor care /usti&ică această cerere a recla'antului#
+"nt nu'ite circu'stanţe facultative sau de ajutorare! deoarece ele au loc ocazional!
ast&el "n anu'ite cauze put"nd să lipsească! spre deose(ire de circu'stanţele care au i'portanţă
'aterial6/uridică! "n lipsa cărora nu poate &i soluţionată pricina concretă! iar i'portanţa lor este 'ai
redusă dec"t cea a &aptelor cu caracter 'aterial /uridic! de%i totu%i prezintă i'portanţă pentru /usta
soluţionarea a cauzei# Unii autorii nu recunosc circu'stanţele &acultatie ca parte a conţinutului
obiectului probaţiunii judiciare! dar pentru a contura ansa'(lul circu'stanţelor care constituie
o(iectul de cunoa%tere a instanţei utilizează noţiunea de limitele probaţiunii judiciare#
*eter'inarea corectă a o(iectului pro(aţiunii "nsea'nă predarea direcţiei corecte a
procesului de colectare %i ad'inistrare a pro(elor# 0st&el este i'portant de %tiut cu' tre(uie să ai(ă
loc deter'inarea o(iectului pro(aţiunii %i cine tre(uie să &acă acest lucru# *eose(i' două surse de
&or'are a o(iectului pro(aţiunii-
a5 te'eiul acţiunii %i o(iecţiile "naintate!
(5 ipoteza %i dispoziţia nor'ei de drept 'aterial ce ur'ează a &i aplicată#
Prin ur'are! iniţial deter'inarea o(iectului este &ăcută de părţi =recla'antul 6 "n cerea de
c1e'are "n /udecată! iar p"r"tul 6 "n re&erinţă5! "nsă rolul decisi "l are instanţa# Potriit art# 117 alin#
25 CPC! circumstanţele care au importanţă pentru justa soluţionare a cauzei sînt determinate
101
definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor
participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi
aplicate.
,odi&icarea o(iectului pro(aţiunii pe parcursul procesului poate aea loc "n legătură cu
'odi&icarea te'eiului acţiunii sau 'odi&icarea cuantu'ului pretenţiilor#
:xistă anu'ite circu'stanţe de &apt care nu necesită e&ectuarea actiităţii procesuale de
pro(aţiune! "nsă! care pot &i puse la (aza 1otăr"rii# 0cestea s"nt-
1) 2a8tele de notor!etate 8u1l!că =notorii5#
0rt# 122 alin# 15 CPC sta(ile%te că nu se cer a &i sta(ilite circu'stanţele pe care instanţa
le6a declarat unani' cunoscute# +"nt &apte pe care le cunoa%te toată lu'ea! inclusi /udecătorii# *e
exe'plu- actele de teroris' din 11 septe'(rie 2001! con&lictul ar'at din 1$$2 din Cransnistria!
carea cala'ităţi naturale#
Ci'pul a&ectează caracterul notoriu al anu'itor &apte# 4egea o&eră instanţei dreptul de a
declara anu'ite &apte de notorietate pu(lică! re'arcă care ur'ează a &i &ăcută "n 1otăr"re#
25 2a8tele 8re9ud!c!al sta1!l!te#
Potriit art# 122 alin# 25 CPC! faptele stabilite printr0o -otărîre judecătorească
irevocabilă într0o pricină civilă soluţionată anterior în instanţa de drept comun sau specializată
sun obligatorii pentru instanţa care judecă pricina şi nu se cer a fi dovedite din nou şi nici nu pot
fi contestate la judecarea unei alte cauze civile la care participă aceleaşi persoane. 0cest caracter
este deter'inat de puterea lucrului /udecat al 1otăr"rii /udecătore%ti de&initie %i ireoca(ile#
Potriit art# 122 alin# 25 CPC! sentinţa pronunţată de instanţa judecătorească într0o
cauză penală şi -otărîrea organului de urmărire penală privind încetarea urmăririi penale,
rămase irevocabile, sînt obligatorii pentru instanţa c-emată să se pronunţe asupra efectelor
juridice civile ale actelor persoanei împotriva căreia s0a pronunţat sentinţa sau -otărîrea numai
dacă aceste acte au avut loc şi numai în măsura în care au fost săvîrşite de persoana în cauză.
Potriit art# 122 alin# >5 CPC &aptele constatate printr6un act al autorităţii pu(lice nu au
p"nă la /udecată putere pentru instanţă %i pot &i contestate "n condiţiile legii# Iar! &aptele inocate
de una din parţi nu tre(uie doedite "n 'ăsura "n care cealaltă parte nu le6a negat#
(' Re8art!;area sarc!n!! de 8ro1a6!une =ntre 8ăr6!'
,arcina probaţiunii reprezintă obligaţia părţii de a dovedi anumite circumstanţe de
fapt'
.epartizarea sarcinii pro(aţiunii indică pe sea'a cui este pusă această o(ligaţie# Potriit
regulii generale! preăzute "n art# 117 alin# 15 CPC! fiecare parte în proces trebuie să dovedească
circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, dacă legea nu
dispune altfel.
0st&el! dacă una din părţi &ace o anu'ită a&ir'aţie cu priire la o circu'stanţă de &apt!
care6i /usti&ică pretenţia sau o(iecţia! atunci această parte este o(ligată să doedească existenţa
circu'stanţei de &apt inocate! "n caz contrar &aptul se a considera ca nedoedit %i nu a putea &i
pus la (aza 1otăr"rii# +arcina pro(aţiunii nu se li'itează doar la etapa colectării %i prezentării
pro(elor "n instanţa de /udecată! ci se răs&r"nge %i asupra exa'inării %i aprecierii lor de către
/udecător# .egula generală este aplicată dacă pentru anu'ite categorii de cauze legea nu preede
alt&el#
:xcepţia de la regula generală o găsi' "n art# 2< alin# 25 din .egea contenciosului
administrativ! "n care este sta(ilit că la examinarea în instanţa de contencios administrativ a
cererii în anulare a actului administrativ, sarcina probaţiunii este pusă pe seamă pîrîtului, iar în
materie de despăgubire, sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
0lte excepţii! de la regula generală cu priire la repartizarea sarcinii pro(aţiunii "ntre părţi!
au loc "n cazul prezumţiilor#
102
)rezumţia reprezintă eliberarea părţii, în favoarea căreia ea este prevăzută, de
obligaţia de a dovedi anumite circumstanţe de fapt pe care le invocă.
0st&el! "n cazul prezu'ţiilor o anu'ită circu'stanţă de &apt este inocată de una din părţi!
dar doedirea ei este pusă pe sea'a celeilalte părţi# *eose(i' prezu'ţii legale %i de &apt#
*e exe'plu-
6 art# <7 alin# 25 Codul )a'iliei! prezu'ţia de paternitate a soţului- copilul născut din
părinţi căsătoriţi sau "n ti'p de 200 de zile din 'o'entul des&acerii căsătoriei! declarării căsătoriei
nule sau decesului soţului! are ca tată pe soţul =&ostul soţ5 al 'a'ei copilului! dacă nu a &ost sta(ilit
contrariul!
6 art# 20> Cod Ciil! prezu'ţia proprietăţii- posesorul est prezu'at proprietar al (unului
dacă nu este doedit că a "nceput a poseda pentru altul!
6 art# 209 Cod Ciil! prezu'ţia de posesiune ne"ntreruptă!
6 art# 207 Cod Ciil! prezu'ţia (unei credinţe!
6 art# 2<9 Cod Ciil! prezu'ţia egalităţii cotelor părţi ideale din proprietate co'ună "n
deăl'ă%ie!
6 art# 1011 Cod Ciil! prezu'ţia pierderii "ncărcăturii#
Prezu'ţiile! potriit art# 122 alin# < CPC! pot &i contestate con&or' regulilor generale de
pro(aţiune! ceea ce ar "nse'na că! partea "n de&aoarea căreia se instituie prezu'ţia poate aduce
pro(e care! ad'inistrate &iind con&or' legii! or doedi ice6ersa# ,ai 'ult dec"t at"t instanţa are
dreptul din o&iciu să eri&ice eridicitatea &aptelor prezu'ate#
-' Pert!nen6a 8ro1elor 7! ad&!s!1!l!tatea &!9loacelor de 8ro1a6!e'
3n cadrul exa'inării unei cauze ciile concrete! procesul de pro(aţiune necesită
respectarea regulilor priind pertinenţa pro(elor %i ad'isi(ilitatea 'i/loacelor de pro(aţiune#
Potriit art# 121 CPC! instanţa de /udecată reţine spre exa'inare %i cercetare nu'ai
probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la e#istenţa
sau ine#istenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cauzei'
0ceastă nor'ă este adresată instanţei de /udecată! or! celelalte su(iecte ale procesului de
pro(aţiune pot da gre% "n deter'inarea pertinenţei# Pertinenţa pro(elor presupune pe de o parte
cercetarea tuturor pro(elor necesare exa'inării %i soluţionării cauzei ciile! pe de altă parte
excluderea pro(elor care nu au legătură cu cauza! ast&el pro(ele tre(uie să &ie necesare %i
i'portante pentru cauza dată# *e%i! legea speci&ică că instanţa Kreţine spre exa'inare %i cercetareP!
nu "nsea'nă că despre pro(ele i'pertinente nu se po'ene%te "n 1otăr"rea /udecătorească# Con&or'
art# 2<1 alin# <5 CPC! "n 'otiarea 1otăr"rii se indică 1argumentele invocate de instanţă la
respingerea unor probe2! iar acestea pot &i respinse %i din cauza i'pertinenţei#
4egea nu poate preedea pro(ele pertinente pentru &iecare cauză concretă! de aceea
procesul de cali&icare a unei pro(e ca &iind pertinentă trece prin 2 etape-
15 "n pri'ul r"nd! din nor'ele dreptului 'aterial se deter'ină obiectul probaţiunii!
25 "n al doilea r"nd! se decide "n ce 'ăsură pro(a sau pro(ele ad'inistrate pot con&ir'a!
co'(ate ori pune la "ndoială &aptele ce &or'ează o(iectul pro(aţiunii#
Prin ur'are! pentru a de ter'ina dacă o pro(ă este pertinentă sau nu! tre(ui să clari&ică'
care circu'stanţe pot &i doedite cu a/utorul acestei pro(e! după care eri&ică' dacă aceste
circu'stanţe &ac parte din o(iectul pro(aţiunii "n cauza dată# 0st&el! prin pertinenţă se su("nţelege
legătura cauzală "ntre conţinutul probei =in&or'aţiei5 %i obiectul probaţiunii =circu'stanţele de
&apt care necesită a &i doedite5#
?e exemplu/ drept motiv de evacuare din apartament este invocat comportamentul
amoral al pîrîtului dintr0un alt local.
Pertinenţa pro(elor presupune nu nu'ai excluderea pro(elor care nu au legătură cu
cauzaa#
102
?e exemplu/ în cazul în care martori a producerii unui accident rutier au fost ')) de
persoane, care sînt gata să depună mărturii, instanţei îi va fi suficient să audieze cîţiva din martori
pentru a constata existenţa circumstanţelor importante pentru soluţionarea cauzei.
*acă pertinenţa pro(elor se re&eră la calitatea conţinutului acestora! atunci
admisibilitatea mijloacelor de probaţiune are incidenţă asupra &or'ei procesuale de ad'inistrare!
adică asupra caracterului 'i/loacelor procesuale de pro(aţiune! adică nu se re&eră la conţinutul
pro(ei! la in&or'aţia pe care o utiliză'! ci la 'i/loace de pro(aţiune# .egula cu priire la
ad'isi(ilitate se conţine "n art# 122 alin# 15 CPC#
$dmisibilitatea mijloacelor de probaţiune reprezintă condiţia potrivit căreia,
circumstanţele cauzei care trebuie să fie dovedite prin anumite mijloace de probaţiune, e#pres
indicate în lege, nu pot fi dovedite prin alte mijloace de probaţiune, cu respectarea regulilor cu
privire la colectarea, prezentarea şi administrarea lor.
*octrinarii procesuali%ti s"nt unani' de acord că! ad'isi(ilitatea pro(elor este o noţiune
care se'ni&ică &or'al corespunderea sursei de informaţie şi a formei procesuale a acesteia
exigenţelor legale#
"dmisibilitatea probelor "n procesul ciil depinde de in&luenţa pe care o are nor'ele
dreptului 'aterial! ciil "n special! asupra procedurii# .egulile de ad'isi(ilitate s"nt preluate din
dreptul 'aterial! de aceea art# 122 alin# 25 CPC sta(ile%te că 1admisibilitatea probelor se
determină în conformitate cu legea în vigoare la momentul eliberării lor.2
3n ceea ce prie%te regula ad'isi(ilităţii! necesită a &i respectate două condiţii-
15 condiţia utilizării nu'ai a 'i/loacelor de pro(aţiune prescrise de lege pentru doedirea
circu'stanţelor respectie =ad'isi(ilitate pozitiă5 sau interzicerea utilizării unor 'i/loace de
pro(aţiune =ad'isi(ilitate negatiă5#
Conţinutul nor'elor de drept 'aterial cu priire la ad'isi(ilitatea pro(elor se reduc la
ur'ătoarele exigenţe-
a5 ad'iterea tuturor 'i/loacelor de pro(aţie preăzute de lege! cu excepţia depoziţiilor
'artorilor?
*e exe'plu- legea preede necesitatea &or'ei scrise si'ple pentru arună =art# 921 alin#
25 Cod Ciil5! contractul de "nstrăinare a unui (un =de regulă! 'o(il5 cu condiţia "ntreţinerii pe iaţă
=art# 7<0 Cod Ciil5! contractul de ad'inistrare &iduciară =art# 10>< Cod Ciil5! contractul de
depozit (ancar =art# 1222 Cod Ciil5! contractul de credit (ancar =art# 1229 alin# 25 Cod Ciil5!
contractul de asigurare =art# 1207 alin# 25 Cod Ciil5# 3n toate aceste cazuri! dacă nu s6a respectat
&or'a si'plă scrisă! nu se a putea cere pro(a cu 'artori "n caz de litigiu# *e ase'enea! nu pot &i
"nlocuite prin pro(a cu 'artori actele de &ondare a persoanelor /uridice#
(5 ad'iterea doar a "nscrisurilor de o anu'ită &or'ă %i un anu'it conţinut! celelalte
'i/loace de pro(aţie &iind excluse#
*e exe'plu- certi&icatul 'edical sau 1otăr"rea co'isiei de atestare tre(uie să constate că
salariatul nu corespunde &uncţiei deţinute sau 'uncii prestate =art# 79 alin# 15 lit# =d5 %i =e5 Codul
,uncii! iar starea de e(rietate la locul de 'uncă se a constata prin certi&icatul eli(erat de instituţia
'edicală co'petentă sau prin actul co'isiei &or'ate dintr6un nu'ăr egal de reprezentanţi ai
salariaţilor %i ai anga/atorului =art# 79 lit# =I5 Codul ,uncii5# Pentru clauza penală =art# 92> alin# 25
Cod Ciil5! garanţie =art# 929 Cod Ciil5! &ranc1ising =art# 1172 Cod Ciil5! nerespectarea &or'ei
scrise se'ni&ică nulitatea ca sancţiune#
25 condiţia respectării regulilor de procedură cu priire la priire la colectarea!
prezentarea %i ad'inistrarea lor'
Potriit art# 122 alin# 25 CPC! se consideră inadmisibile probele obţinute cu încălcarea
prevederilor legii, cum ar fi inducerea în eroare a participantului la proces, înc-eierea actului de
către o persoană neîmputernicită, înc-eierea defectuoasă a actului de procedură, alte acţiuni
10<
ilegale. *e ase'enea! inad'isi(ile se or considera pro(ele care! de%i doedesc circu'stanţele
cauzei! au &ost colectate! prezentate sau ad'inistrate cu "ncălcarea regulilor#
0lături de pertinenţă %i ad'isi(ilitate! deose(i' %i alte condiţii =calităţi5 ale pro(elor %i
anu'e eridicitatea %i su&icienţa#
7eridicitatea este acea calitate a probei, caracterizată prin precizia şi corectitudinea
determinării circumstanţelor importante pentru soluţionarea cauzei.
0 eri&ica eridicitatea pro(ei! "nse'nă a eri&ica dacă in&or'aţia &urnizată corespunde
realităţii# 0precierea eridicităţii se &ace după ur'ătoarele reguli-
15 este eridică pro(a o(ţinută dintr6un 'i/loc de pro(aţiune care inspiră o 'are
"ncredere!
25 eridicitatea pro(ei se eri&ică cu suprapunerea ei altor pro(e!
25 eridicitatea se eri&ică prin aprecierea "n ansa'(lu a tuturor pro(elor ad'inistrate!
0st&el! potriit art# 120 alin# >5 CPC! proba este declarată ca fiind veridică dacă instanţa
constată prin cercetarea şi compararea cu alte probe că datele pe care le conţine corespund
realităţii.
,uficienţa probelor este acea calitate, caracterizată prin e#istenţa ansamblului necesar
de probe pentru cauza dată.
"precierea probelor! &iind ulti'a etapă a procesului de pro(aţiune are două aspecte- unul
care ţine de g"ndire! logică! analiză %i altul care relea 'aterializarea rezultatelor g"ndirii
/udecătorilor# Cel din ur'ă aspect este expri'at "n anu'ite acţiuni procesuale# Necesitatea %i
i'portanţa aprecierii pro(elor rezultă din regula că! pentru nici o instanţă nici un &el de pro(e nu au
&orţă pro(antă presta(ilită &ără aprecierea lor =art# 120 alin# 2 CPC5#
$precierea probelor este activitatea subiectelor procesului de probaţiune care decurge
în baza legilor logicii şi în condiţiile stabilite de normele juridice şi se referă la determinarea
pertinenţei, admisibilităţii,veridicităţii, suficienţei şi intercone#iunii probelor.
0precierea pro(elor o pot "n&ăptui %i participanţii la proces atunci c"nd se expun asupra
pro(elor! "n special "n cadrul susţinerilor er(ale# 0cest &el de apreciere poartă caracter de
reco'andare! or! instanţa nu este o(ligată să ţină cont de ea# 0precierea autoritară o &ace instanţa
după intima ei convingere! (azată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi
nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu0se de
lege =art# 120 alin# 1 CPC5#
)iecare pro(ă se apreciază de instanţă "n ceea ce prie%te pertinenţa! admisibilitatea!
veridicitatea! ei! iar toate pro(ele "n ansa'(lu! "n ceea ce prie%te legătura lor reciprocă %i
suficienţa pentru soluţionarea cauzei# Ca rezultat al aprecierii pro(elor! instanţa este o(ligată să
re&lecte "n 1otăr"re 'otiele concluziilor sale priind ad'iterea unor pro(e! precu' %i
argu'entarea pre&erinţei unor pro(e &aţă de altele#
*eose(i' ur'ătoarele etape ale procesului de apreciere a pro(elor-
15 preala(ilă! atunci c"nd instanţa ad'ite anu'ite pro(e ca &iind pertinente! satis&ace
de'ersurile participanţilor de a ad'inistra noi pro(e! nu'e%te expertize supli'entare etc#!
25 &inală! atunci c"nd instanţa se expune "n 1otăr"re!
25 de eri&icare! atunci c"nd instanţele ierar1ic superioare s"nt solicitate să eri&ice
legalitatea %i te'einicia 1otăr"rii#
,' <elur!le &!9loacelor de 8ro1a6!une'
,') E?8l!ca6!!le 8ăr6!lor 7! !nter:en!en6!lor =art# 121 CPC5#
(#plicaţiile date de părţi şi intervenienţi reprezintă informaţia furnizată de către aceste
persoane în cadrul şedinţei de judecată cu privire la circumstanţele importante pentru justa
soluţionare a cauzei.
10>
:xplicaţiile date de părţi %i de interenienţi s"nt o categorie de pro(e cu caracter personal
%i de regulă! se atri(uie la cele pri'are# :xplicaţiile pot &i date oral sau "n scris# 3ntruc"t! explicaţiile
părţilor %i ale interenienţilor proin de la persoane care au interes 'aterial6/uridic ele nu poartă
"ntotdeauna caracter o(iecti %i nepărtenitor# *e aceea! legiuitorul reco'andă eri&icarea %i
ealuarea lor deopotriă cu celelalte pro(e =art# 121 alin# 1 CPC5#
Nu pot &i su(iect al acestui 'i/loc de pro(aţiune reprezentanţii! procurorul %i persoanele
preăzute de art# 72 CPC! aceste 'i/loc de pro(aţiune &iind speci&ic doar părţilor %i interenienţilor!
de%i se ad'ite ca reprezentanţii legali sau autoritatea tutelară să poată explica anu'ite circu'stanţe
graţie &aptului ca le6au o(serat personal#
:xplicaţiile ca 'i/loc de pro(aţiune se pot 'ani&esta su( &or'ă de-
15 afirmaţie > acea e#plicaţie care conţine informaţia cu privire la circumstanţele
importante pentru justa soluţionare a cauzei.
Instanţa poate considera su&iciente pentru proces circu'stanţele deter'inate "n (aza
explicaţiilor uneia dintre părţi dacă cealaltă parte deţine pro(a! dar nu o prezintă la solicitarea
instanţei# *acă partea o(ligată să doedească afirmaţiile sale! deţine! dar nu prezintă "n /udecată!
pro(ele necesare! instanţa este "n drept să6%i "nte'eieze concluziile pe explicaţiile date de partea
adersă#
25 recunoaştere (marturisire - acea e#plicaţie care constă în recunoaşterea sau
încuviinţarea de către o parte a circumstanţelor pe care cealaltă parte îşi întemeiază pretenţiile
sau obiecţiile, avînd ca rezultat eliberarea de obligaţia dovedirii lor.
Potriit art# 121 alin# <5 CPC! dacă o parte recunoa%te "n %edinţa de /udecată sau "n cadrul
"ndeplinirii delegaţiilor /udiciare &aptele pe care cealaltă parte "%i "nte'eiază pretenţiile sau
o(iecţiile! aceasta din ur'ă este degreată de o(ligaţia doedirii lor# .ecunoa%terea poate &i parţială
sau integrală# .ecunoa%terea "%i pierde ala(ilitatea nu'ai "n caz de renunţare la recunoa%tere! pe
'oti că este rezultatul unei erori# Instanţa poate respinge prin "nc1eiere recunoa%tere! "n cazul "n
care aceasta a aea du(ii &aţă de acest act! iar recunoa%terea e&ectuată "n pri'a instanţă "%i
păstrează eridicitatea %i "n instanţele ierar1ic superioare#
,'# De8o;!6!!le &artorulu! =art# 1226129 CPC5#
)aptele care generează! 'odi&ică sau sting drepturi %i o(ligaţii! de regulă! se produc "n
prezenţa unor persoane! care ne&iind i'plicate! pot ulterior să dea anu'ite in&or'aţii despre cele
"nt"'plate# Potriit art# 122 CPC! martor poate fi orice persoană care nu are interes în proces şi
căreia îi sînt cunoscute fapte referitoare la pricină# ,artorii &ac parte din categoria persoanelor
care contri(uie la "n&ăptuirea /ustiţiei#
6epoziţiile martorilor ca mijloc de probaţiune constau din informaţii care confirmă
sau infirmă anumite circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei.
*in punct de edere procesual ele se diizează "n generale %i speciale# Cele generale se
re&eră la datele de identi&icare a 'artorului! "n ce relaţii se a&lă cu părţile# Cele speciale constau din
relatările 'artorului re&eritoare la unele aspecte ale cauzei exa'inate %i din răspunsuri la "ntre(ările
instanţei %i participanţilor la proces#
*in considerentul lipsei interesului de orice &el! calitatea de 'artor nu poate &i du(lată de
nici o altă calitate procesuală# 3n pri'ul r"nd! participarea /udecătorului la exa'inarea anterioară a
cauzei "n calitate de 'artor este te'ei de recuzare =art# >0 alin# 15 lit# =a5 CPC al .,5#
3n al doilea r"nd! legea sta(ile%te cine nu poate &i audiat ca 'artor "n /udecată# Cele >
categorii de persoane enu'erate "n art# 122 CPC &or'ează a%a6nu'itul cerc al incompatibilităţilor
pentru calitatea de martor# 4egea nu sta(ile%te cert o anu'ită "rstă de la care persoana poate &i
depune 'ărturii! &apt care ne per'ite să a&ir'ă' că 'inorii! de ase'enea! pot &i 'artori# Instanţa
a sta(ili "n &iece caz aparte dacă este posi(ilă audierea persoanelor 'inore sau cu de&icienţe &izice
sau 'intale! iar legea regle'entează o procedura deose(ită a audierii lor#
109
3n al treilea r"nd! ca noutate! legislaţia procesuală at"t penală! c"t %i cea ciilă instituie
i'unitatea 'artorilor! adică dreptul de a re&uza depunerea 'ărturiilor# 3n acest sens! categoriile de
persoane 'enţionate "n art# 12< CPC pot depune 'ărturii! dar dacă conţinutul acestora s"nt de
natură să a&ecteze! inclusi prin pre/udicierea 'orală %i 'aterială! soţii! logodnicii! rudele
'enţionate "n lege sau să dezăluie secrete pro&esionale sau co'erciale! ori date pe care le6au
cunoscut "n exerciţiul &uncţiunii! ace%tia pot re&uza să &acă depoziţii! &ără a suporta carea
consecinţe ne&aste# Con&or' art# 12> CPC! 'artorul tre(uie să declare "n scris despre 'otiaţia
refuzului de a depune mărturii# *acă nu 'otiează sau instanţa consideră 'otiele ne/usti&icate!
atunci 'artorul a repara pre/udiciile cauzate părţii interesate "n 'ărturia sa %i a putea &i supus
unei a'enzi de 10 unităţi conenţionale#
,artorul se deose(e%te de expert care! de ase'enea nu are nici un &el de interes "n
soluţionarea cauzei! dar care ia cuno%tinţă de 'aterialul pro(ant după pornirea cauzei! la indicaţia
instanţei de /udecată#
0&ir'aţia că 'artorul este lipsit de interes "n soluţionarea cauzei nu este pe deplin
adeărată! "ntruc"t acesta poate &i totu%i "n relaţii de rudenie! prietenie cu o parte "n proces# *e
aceea! pentru aprecierea /ustă! instanţa de /udecată! "naintea audierii 'artorului a eri&ica "n ce &el
de relaţii se a&lă acesta cu părţile %i interenienţii =art# 219 alin# 25 CPC5#
,artorul "n procesul ciil are 2 o(ligaţii de (ază-
• să se prezinte "n &aţa instanţei la ora %i data sta(ilită!
• să &acă 'ărturii eridice#
3n a'(ele cazuri legea sta(ile%te consecinţe /uridice ale neonorării acestor o(ligaţii# 3n
pri'ul caz! con&or' art# 129 CPC! neprezentarea 'artorului "n /udecată &ără 'otie "nte'eiate
poate &i sancţionată printr6o a'endă de p"nă la > unităţi conenţnale# Neprezentarea repetată poate
cauza aducerea &orţată a 'artorului %i o a'endă de p"nă la 10 unităţi conenţionale# 3n al doilea
caz! 'artorul care re&uză sau se esc1iează de a &ace declaraţii poartă răspundere con&or' art# 212
din Codul Penal! iar 'artorul care &ace declaraţii 'incinoase cu (ună %tiinţă A con&or' art# 212 din
Codul Penal#
*repturile 'artorului "n procesul ciil s"nt ur'ătoarele-
• dreptul de &i audiat la locul a&lării sale! dacă se a&lă "n i'posi(ilitate de a se prezenta "n
/udecată!
• dreptul de a i se păstra locul de 'uncă %i de a i se co'pensa c1eltuielile legate de citare %i
pentru sustragerea de la o(ligaţiile sale o(i%nuite!
• dreptul de &ace depoziţii "n li'(a 'aternă %i respecti dreptul de a &i asistat de un
interpret!
• dreptul de utiliza notiţe! atunci c"nd in&or'aţia pe care o prezintă conţine date! ci&re greu
de 'e'orizat! care ulterior s"nt anexate la 'aterialele din dosar#
0precierea depoziţiilor 'artorilor &ăcută după regulile sta(ilite de lege depinde de 'ai
'ulţi &actori# 3n pri'ul r"nd! este or(a de aprecierea depoziţiilor ca &iind pro(e pri'are sau
secundare# 3n al doilea r"nd! eridicitatea depoziţiilor depind de c"t ti'p a trecut de la producerea
&aptelor %i elucidarea lor "n depoziţii# 3n al treilea r"nd! contează tipul psi1ologic al 'artorului!
'odul lui de percepe lu'ea "ncon/urătoare %i nu "n ulti'ul r"nd! atitudinea 'artorului &aţă de cauza
a&lată pe rol %i persoanele i'plicate "n ea#
,'+ 5nscr!sur!le =art# 12761<1 CPC5#
+e consideră că înscrisurile sînt obiecte ale lumii materiale pe care cu ajutorul
semnelor sînt imprimate informaţii relevante pentru cauza civilă# +uportul 'aterial al "nscrisului
"l constituie orice o(iect al lu'ii "ncon/urătoare! de orice olu'! &or'ă %i calitate! capa(il să
păstreze se'nele scrise# ,odul de i'pri'are a se'nelor pe suporturi =aplicarea unor 'i/loace
107
c1i'ice! cu' ar &i cerneala! tu%ul! opseaua sau aplicarea unor 'i/loace 'ecanice! cu' ar &i
cioplirea! arderea5 tre(uie să &acă posi(ilă perceperea lor de către o' pentru a le citi#
3n art# 127 CPC se enu'ără doar "nscrisurile care pot &i utilizate ca 'i/loace de pro(ă "n
procesul ciil %i anu'e- orice docu'ent! act! conenţie! certi&icat! scrisoare personală! alt 'aterial
expus "n scris cu litere! ci&re! se'ne gra&ice! precu' %i pri'it prin &ax! po%tă electronică ori prin alt
'i/loc de co'unicare sau "n alt 'od ce per'ite citirea in&or'aţiei care se re&eră la circu'stanţele
i'portante pentru soluţionarea cauzei %i care pot con&ir'a eridicitatea lor# *e ase'enea! se
consideră pro(ă scrisă sentinţele! 1otăr"rile %i alte acte /udecătore%ti! procesele6er(ale ale actelor
procedurale! procesele6er(ale ale %edinţelor de /udecată! anexele =sc1e'e! proiecte! desene etc#5 la
procesele6er(ale ale actelor procedurale#
0ceastă enu'erare legală denotă 'ultitudinea "nscrisurilor "n procesul ciil %i necesitatea
clasi&icării acestora după anu'ite criterii#
3n &uncţie de statutul /uridic al su(iectul de la care proin! "nscrisurile se clasi&ică "n-
a5 oficiale 6 s"nt actele care proin de la autorităţi pu(lice! persoane cu &uncţii de
răspundere %i expri'ă "'puternicirile autorităţilor sau persoanelor care le6au e'is %iOsau dispun de
anu'ite rec1izite %i au o anu'ită procedură de per&ectare %i eli(erare#
*e exe'plu- certi&icatul de na%tere! de "nregistrare a căsătoriei sau a decesului! (onul de
repartiţie a spaţiului locati! actele de &ondare ale persoanelor /uridice! ordinele de anga/are!
trans&erare! concediere! sentinţele! 1otăr"rile /udecătore%ti# Coate acestea se caracterizează prin
&aptul că expri'ă "'puternicirile autorităţilor sau persoanelor care le6au e'is! dispun de anu'ite
rec1izite %i au o anu'ită procedură de per&ectare %i eli(erare# Contractele! de ase'enea! se atri(uie
la pro(e scrise o&iciale! c1iar dacă unele dintre ele! conţin %i rec1izitele persoanelor &izice
se'natare# 3n cazul "n care nu corespund caracteristicilor enunţate nu pot &i utilizate ca pro(e
scrise#
(5 neoficiale 6 proin de la particulari#
*e exe'plu- scrisori! recipise! opere scrise! partituri! testa'ente ologra&e etc# :le nu au o
&or'ă presta(ilită! i'portant este ca ele să per'ită sta(ilirea identităţii persoanei care le6a "ntoc'it!
adeărata 'ani&estare de oinţă a acesteia! ti'pul! locul "ntoc'irii#
*upă conţinutul pro(elor scrise! acestea se "'part "n-
a5 dispoziţionale s"nt "nscrisurile care con&ir'ă 'ani&estări de oinţă cu caracter autoritar!
adică care generează! 'odi&ică sau sting raporturi /uridice# 0cestea s"nt actele autorităţilor pu(lice
care nu au caracter nor'ati! actele persoanelor /uridice! ale conducătorilor acestora e'ise "n
li'itele "'puternicirilor de care dispun! conenţiile! per&ectate de părţi "n &or'ă scrisă#
(5 informaţionale s"nt 'i/loace de pro(aţiune! conţinutul cărora nu expri'ă o
'ani&estare de oinţă! ci o si'plă in&or'aţie prin care se descrie! se cali&ică circu'stanţele
i'portante pentru soluţionarea cauzei! cu' ar &i un certi&icat! o dare de sea'ă! scrisori protocolare
sau personale! concluziile unor organe de control etc#
3n &uncţie de &or'a "n care s"nt per&ectate "nscrisurile se clasi&ică "n < categorii-
• "nscrisuri per&ectate "n &or'ă scrisă li(eră!
• "nscrisuri "ntoc'ite "n &or'ă scrisă si'plă! care necesită totu%i respectarea anu'itor
exigenţe!
• conenţii autenti&icate notarial! care nu necesită a &i "nregistrate!
• conenţii care necesită "n 'od o(ligatoriu "nregistrarea după autenti&icare#
*e această clasi&icare se ţine cont pentru a sta(ili ad'isi(ilitatea pro(elor#
0ltă clasi&icare deose(it de i'portantă are la (ază 'odul de &or'are a "nscrisului# 0st&el!
"n procesul ciil ae' "nscrisuri autentice! adică originale %i copii#
4egislaţia sta(ile%te anu'ite exigenţe cu priire la ad'inistrarea %i aprecierea "nscrisurilor
autentice %i ale copiilor# Con&or' art# 127# alin# <5 CPC! "nscrisul se depune instanţei "n original sau
107
"n copie autenti&icată "n 'odul sta(ilit! indic"ndu6se locul a&lării originalului# :ste o(ligatorie
prezentarea "nscrisului original atunci
• c"nd con&or' exigenţelor actelor nor'atie circu'stanţele tre(uie con&ir'ate doar prin
docu'ente "n original!
• c"nd copiile de pe docu'entul prezentat au conţinut contradictoriu!
• c"nd instanţa consideră necesară prezentarea originalului#
Con&or' art# 12$ alin# <5 CPC! instanţa nu poate considera doedit un &apt adeerit
nu'ai prin copia de pe un docu'ent! dacă originalul este pierdut! iar copiile acestuia prezentate de
părţi nu s"nt identice %i prin alte pro(e conţinutul eridic al originalului nu poate &i doedit#
,'( Pro1ele &ater!ale =art# 1<2 61<> CPC5#
)robele materiale sînt obiectele care, prin aspect, calitate, proprietăţi, însuşiri,
sc!imbări, loc de aflare sau prin alte caracteristici, pot servi la constatarea circumstanţelor
importante pentru soluţionarea cauzei#
In&or'aţia necesară pentru soluţionarea cauzei nu este i'pri'ată prin se'ne! a%a cu'
este "n cazul "nscrisurilor! ci o percepe' din caracteristicile o(iectelor lu'ii 'ateriale# Prin aceasta
se deose(esc pro(ele 'ateriale de cele scrise# *e exe'plu- un act scris atunci c"nd este exa'inat "n
instanţă din punctul de edere al conţinutului constituie o pro(ă scrisă! iar dacă acela%i act este
exa'inat din cauza %tersăturilor sau altor agresiuni &izice sau c1i'ice! atunci a constitui o pro(ă
'aterială# ,ai 'ult dec"t at"t! pro(ele 'ateriale "n procesul ciil aproape "ntotdeauna constituie
pro(e cu caracter pri'ar! adică instanţa le exa'inează %i apreciază ne'i/locit! &ără a solicita copii#
Iar pro(ele scrise pot &i "nlocuite cu copii "n cazurile ad'ise de lege#
4egea procesuală nu poate da o enu'erare ex1austia a pro(elor 'ateriale# Ca exe'ple
de pro(e 'ateriale s"nt "nsu%i o(iectele 'ateriale ale litigiului 6 auto'o(ile! i'o(ile! o(iecte ale
dreptului de autor! aerea deteriorată! produsele de&ectuoase etc#
,odul de cercetare a pro(elor 'ateriale! de ase'enea! prezintă carea particularităţi#
6 "n pri'ul r"nd! instanţa poate atrage pentru cercetarea lor speciali%ti sau experţi#=art# 1<2
alin# 2 CPC5!
6 "n al doilea r"nd! pro(ele 'ateriale care nu pot &i anexate la dosar se predau "n scopul
păstrării "n ca'era de păstrare a instanţei! &iind "nregistrate "ntr6un registru special! iar cele care nu
pot &i prezentate "n /udecată se păstrează la locul a&lării lor! &iind &otogra&iate %i sigilate! după caz#
=art# 1<2 alin# 15 CPC5# *acă pro(a 'aterială este o(iect al litigiului "ntre părţi! punerea
sec1estrului ca 'ăsură de asigurare a acţiunii sere%te "n acela%i ti'p %i ca 'i/loc de păstrare a
pro(ei#
6 "n al treilea r"nd! pro(ele 'ateriale perisa(ile s"nt exa'inate de urgenţă la locul lor de
a&lare! pentru ca ulterior să se dispună restituirea lor persoanelor care le6a prezentat sau
organizaţiilor care le pot &olosi după destinaţie =art# 1<< alin# 1 CPC 5!
6 "n al patrulea r"nd! "ntotdeauna după ter'inarea procesului! adică după ce 1otăr"rea
/udecătorească ră'"ne ireoca(ilă! pro(ele 'ateriale s"nt restituite &ie persoanelor care le6au
prezentat! &ie celor cărora li s6a con&ir'at dreptul asupra lor! &ie se or co'ercializa "n 'odul
sta(ilit# =art# 1<> alin# 1 CPC5# Persoanelor care au prezentat pro(e 'ateriale! acestea li se pot
restitui %i "nainte de &inalizarea procesului nu'ai dacă acest lucru nu "'piedică soluţionarea
cauzei!
Cercetarea pro(elor 'ateriale! de regulă! se &ace ne'i/locit de către /udecător "n %edinţă
pu(lică# Ca excepţie! /udecătorul a cerceta %i a aprecia pro(ele 'ateriale "n (aza proceselor6
er(ale "ntoc'ite de către instanţele care au "ndeplinit delegaţii /udiciare#
,'- 5nreg!străr!le aud!o>:!deo =art# 1<961<7 CPC5#
Ca 'i/loace de pro(aţiune aparte au &ost introduse "n noul Cod de Procedură Ciilă al
.#,# Persoana care prezintă o "nregistrare audio6ideo pe un suport electronic sau de altă natură ori
10$
solicită recla'area unor ast&el de "nregistrări! este o(ligată să indice persoana care a e&ectuat
"nregistrarea! ti'pul %i condiţiile "nregistrării# Nu poate seri ca pro(ă "nregistrarea ascunsă dacă nu
este per'isă prin lege#
+uporturile "nregistrărilor se păstrează "n instanţă! "nsoţite de un registru special# Instanţă
ia 'ăsuri pentru păstrarea lor intactă# *upă ce 1otăr"rea /udecătorească deine ireoca(ilă!
suporturile "nregistrărilor pot &i restituite persoanei care le6a prezentat#
,', Ra8oartele de e?8ert!;ă =art# 1<76190 CPC! 4egea nr# 1079 din 22#09#2000 cu
priire la expertiza /udiciară! ,8 nr# 1<<61<> din 19#11#20005#
Pentru a cunoa%te eridic anu'ite aspecte ale realităţii tre(uie să posedă' cuno%tinţe
speciale =de exe'plu- din do'eniul %tiinţei! artei! te1nicii! 'e%te%ugurilor artizanale %i din alte
do'enii5# 3ntruc"t /udecătorul nu poate cunoa%te totul! s"nt ordonate expertize#
(#pertiza judiciară este cercetarea şi aprecierea de către e#perţi pe baza cunoştinţelor
speciale a obiectelor prezentate de către instanţă cu scopul aflării informaţiei importante pentru
cauză, efectuată într-o anumită ordine stabilită de legea procesuală. Practica a eidenţiat
ur'ătoarele categorii de expertize /udiciare- 'edico6legală! psi1iatrică! 'erceologică! te1nică!
gra&ologică! "n do'eniul construcţiilor! artei! ideo&onoscopică! psi1ologică! etc#
3nsă! nu expertiza este 'i/locul de pro(aţie! ci raportul expertului "ntoc'it "n ur'a
petrecerii expertizei#
:xpertiza poate &i ordonată la cererea unei părţi sau alt participant la proces! iar "n
cazurile preăzute de lege de către instanţa din o&iciu = de exe'plu- potriit art# 1<7 CPC! pentru a
declara o persoană incapa(ilă este necesară expertiza psi1iatrică sau con&or' art#77 alin# 25 CPC!
pentru a a&la aloarea reală a acţiunii "n scopul ac1itării corecte a taxei de stat5#
:xpertiza ca actiitate este de 'ai 'ulte &eluri#
0st&el "n &uncţie de organul care a ordonat expertiza %i scopurile acesteia există
- e#pertiză judiciară! ordonată de instanţa de /udecată "n scopul clari&icării anu'itor
circu'stanţe ale unei cauze ciile!
- e#pertiza e#trajudiciară! ordonată de alte organe cu' ar &i Consiliile de expertiză a
italităţii 'uncii! co'paniile de audit! 0E:PI etc# Concluziile acestor organe! &or'ulate "n ur'a
expertizei extra/udiciare "n instanţa de /udecată i6au &or'a unor "nscrisuri! ca 'i/loace de
pro(aţiune#
4egislaţia procesuală cunoa%te 'ai 'ulte categorii de expertize /udiciare-
> e?8ert!;a coleg!ală! care constă din inestigaţii co'plicate! "n&ăptuite de către 'ai
'ulţi experţi de aceia%i specialitate =art#1>9 alin# 1 CPC5!
> e?8ert!;a co&8le?ă" care este ordonată atunci c"nd pentru constatarea circu'stanţelor
i'portante pentru soluţionarea cauzei s"nt necesare date din di&erite do'enii %tiinţi&ice sau din
di&erite ra'uri ale aceluia%i do'eniu =art# 1>7 CPC5#
> e?8ert!;a su8l!&entară" care are loc atunci c"nd raportul de expertiză nu este su&icient
de clar sau este inco'plet! ori apar noi pro(le'e re&eritor la circu'stanţele exa'inate ulterior =art#
1>$ alin# 1 CPC5# :xpertiza supli'entară o poate e&ectua acela%i expert sau altul#
> e?8ert!;a re8etată" con&or' art# 1>$ alin# 25 CPC poate &i dispusă de instanţă "n
ur'ătoarele cazuri-
• c"nd te'einicia sau eridicitatea raportului de expertiză este pusă la "ndoială de către
instanţă!
• c"nd concluziile 'ai 'ultor experţi s"nt contradictorii!
• c"nd au &ost "ncălcate nor'ele procesuale de e&ectuare a expertizei#
:xpertiza repetată este e&ectuată de o co'isie de experţi# :xperţii care au e&ectuat
expertiza anterioară nu pot participa la cea repetată! dar pot da explicaţii "n legătură inestigaţia
"ntreprinsă#
110
)or'a procesuală de "n&ăptuire a expertizei este o garanţie a eridicităţii concluziilor
experţilor# :a constă din ur'ătoarele reguli procesuale-
6 nor'ele procesuale preăd anu'ite calităţi necesare pentru persoana dese'nată ca
expert# =art# 1<$ CPC5!
6 după dese'nare expertul deine su(iect al raporturilor procesuale ciile! căruia "i s"nt
atri(uite anu'ite drepturi %i o(ligaţii =art# 1>< CPC5!
6 participanţii la proces au %i ei anu'ite drepturi "n legătură cu ordonarea expertizei!
6 legea procesuală preede anu'ite exigenţe &aţă de raportul de expertiză =art# 1>7 CPC5#
%' Delega6!!le 9udecătore7t! 7! as!gurarea 8ro1elor'
Procedura de e&ectuare a delegaţiilor judecătoreşti este preăzute "n art# 12>6129 CPC#
0st&el! "n cazul necesităţii de a aduna pro(e ori de a "n'"na acte /udiciare "ntr6un alt ora%!
'unicipiu sau raion! instanţa care /udecă cauza dă instanţei /udecătore%ti respectie! prin "nc1eiere!
o delegaţie pentru e&ectuarea unor anu'ite acte de procedură#
3n "nc1eierea priind delegaţia /udecătorească se indică &ondul cauzei! datele re&eritoare la
părţi! inclusi do'iciliul sau locul a&lării lor! circu'stanţele ce ur'ează a &i clari&icate %i pro(ele pe
care tre(uie să le adune instanţa executoare a delegaţiei# 0ceastă "nc1eiere este o(ligatorie pentru
instanţa căreia "i este adresată %i tre(uie să &ie "ndeplinită "n regi' prioritar#
Instanţele /udecătore%ti ale .epu(licii ,oldoa pot da delegaţii instanţelor /udiciare
străine "n ederea e&ectuării di&eritelor acte de procedură "n con&or'itate cu legislaţia .epu(licii
,oldoa %i cu tratatele internaţionale la care aceasta este parte#
*elegaţia /udecătorească se "ndepline%te "n %edinţă de /udecată con&or' regulilor sta(ilite
de Codul de Procedură Ciilă# Participanţilor la proces li se co'unică locul! data %i ora %edinţei#
Neprezentarea lor! "nsă! nu "'piedică "ndeplinirea delegaţiei# Procesele6er(ale %i pro(ele adunate
"n legătură cu "ndeplinirea delegaţiei se re'it i'ediat instanţei care /udecă cauza# 3n cazul "n care
participanţii la proces! 'artorii sau experţii care au depus 'ărturii! au dat explicaţii ori au expus
concluzii "n &aţa instanţei executoare a delegaţiei se prezintă "n &aţa instanţei care /udecă cauza! ei
depun 'ărturii! dau explicaţii! expun concluzii con&or' regulilor generale#
3n cazul "n care se dispune e&ectuarea delegaţiilor /decătore%ti! procesul se suspendă#
Procedura! te'eiurile %i 'ăsurile de asigurare a probelor s"nt preăzute "n art# 127612$
CPC#
0st&el! participanţii la proces interesaţi să preină dispariţia ori i'posi(ilitatea
ad'inistrării "n iitor a unei pro(e utile pentru doedirea pretenţiilor pot cere instanţei /udecătore%ti
asigurarea pro(ei#
0sigurarea se &ace prin audierea 'artorului! e&ectuarea expertizei! cercetarea la &aţa
locului %i prin alte 'odalităţi#
0sigurarea pro(elor "nainte de intentarea procesului "n instanţă /udecătorească se
e&ectuează de către notari sau de persoanele o&iciale ale 'isiunilor diplo'atice ale .epu(licii
,oldoa "n priinţa cetăţenilor .epu(licii ,oldoa! "n 'odul preăzut de legislaţia "n igoare#
Cererea de asigurare a pro(elor se depune la instanţa care /udecă cauza sau! după caz! la
notarul de la locul "ndeplinirii actelor de procedură "n ederea asigurării pro(elor# 3n cererea de
asigurare a pro(elor se indică esenţa cauzei! datele părţilor! inclusi do'iciliul ori sediul lor!
pro(ele a căror asigurare se cere! &aptele ce ur'ează a &i con&ir'ate sau in&ir'ate prin aceste
pro(e! 'otiul solicitării asigurării pro(elor#
0supra cererii de asigurare a pro(elor instanţa e'ite o "nc1eiere# 3nc1eierea de respingere
a cererii de asigurare a pro(elor poate &i atacată cu recurs "n ter'en de > zile de la pronunţare!
dacă s6a e'is cu citarea participanţilor la proces sau de la co'unicare! dacă s6a e'is &ără citarea
lor# 3nc1eierea e'isă "n ti'pul /udecării cauzei nu poate &i atacată dec"t o dată cu &ondul#
111
0sigurarea pro(elor se e&ectuează de către /udecător! con&or' preederilor Codului de
Procedură Ciiă! priind cercetarea pro(ei# Persoana interesată! alţi participanţi la proces se
"n%tiinţează despre locul! data %i ora asigurării pro(ei# Neprezentarea lor! "nsă! nu "'piedică luarea
'ăsurilor de asigurare a pro(ei# 3n cazul pericolului de "nt"rziere! instanţa exa'inează cererea de
asigurare a pro(ei de "ndată! &ără citarea părţilor# 3n ast&el de cazuri! "nc1eierea de asigurare se
co'unică părţilor %i altor persoane interesate#
3nc1eierea! procesele6er(ale %i toate pro(ele adunate "n cadrul asigurării lor se tri'it
instanţei care /udecă cauza! "n%tiinţ"nd despre aceasta participanţii la proces#
*acă asigurarea pro(elor se e&ectuează la o altă instanţă /udecătorească dec"t cea care
exa'inează pricina! se aplică procedura de "ndeplinire a delegaţiilor /udecătore%ti#
0I0LIOBRA<IE-
Acte nor&at!:eG
1# Constituţia .epu(licii ,oldoa din 2$#07#1$$<!
2# Codul de procedură ciilă al .#,# nr# 22> din 20#0>#2002!
2# Codul de executare al .#,# nr# <<2 din 2<#12#200<!
<# Codul ciil al .#,# nr# 1107 din 09#09#2002!
># Codul &a'iliei al .#,# nr# 1219 din 29#10#2000!
9# Codul 'uncii al .#,# nr# 1>< din 27#02#2002!
7# 4egea insola(ilităţii nr# 922 din 1>#02#2002!
7# 4egea contenciosului ad'inistrati nr# 7$2 din 10#02#2000!
$# 4egea cu priire la organizarea /udecătorească nr# >1< din 09#07#1$$>!
10# 4egea cu priire la Curtea +upre'ă de Bustiţie nr# 77$ din 29#02#1$$9!
11# 4egea cu priire la instanţele /udecătore%ti econo'ice nr# $70 din 2<#07#1$$9!
12# 4egea cu priire la statutul /udecătorului nr# ><< din 09#07#1$$>!
12# 4egea cu priire la /udecată ar(itrală nr# 12$ din 21#0>#1$$<!
1<# 4egea cu priire la aocatură nr# 1290 din 1$#07#2002!
1># 4egea cu priire la notariat nr# 1<>2 din 07#11#2002!
19# 4egea cu priire la procuratură nr# 117 din 1<#02#2002!
17# 4egea taxei de stat nr#1219 din 02#12#1$$2!
17# Conenţia :uropeană pentru 0părarea *repturilor %i a 4i(ertăţilor )unda'entale!
adoptată la .o'a la 0<#11#1$>0#
Fotăr=r! ale Plenulu! Cur6!! Su8re&e de Just!6!eG
1# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la unele c-estiuni apărute în practica judiciară în
legătură cu punerea în aplicare a !7! al 3.4., nr# 20 din 2<#10#2002!
2# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la aplicarea de către instanţele judecătoreşti a
legislaţiei ce reglementează asigurarea acţiunii la judecarea cauzelor civile, nr# 22 din
2<#10#2002!
2# Hotăr"rea Plenului C+B cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti
a legislaţiei despre încasarea c-eltuielilor de judecată în cauzele civile, nr# 2> din 27#09#200<#
3anualeG
112
1# Niorel ,i1ai Cio(anu! Cratat teoretic %i practic de procedură ciilă# Nol# I! Tucure%ti!
:d# Naţional! 1$$7!
2# Ioan 4e%! *rept procesual ciil# Cursul uniersitar! Tucure%ti! :d# K4u'ina 4exP!
2002!
2# )lorea ,ăgureanu! *rept procesual ciil! Tucure%ti :d# K044 T:CSP! 1$$7!
<# Ion *eleanu! Cratat de procedură ciilă! Tucure%ti! :d# :uropa Noa! 1$$7!
># UVWXYWZ[\]^ _V`ab[[# cdbeZ]\# O f`Y VbY# g# h# iVbjkZ]\`lW! g`[\lW! 2002!
9# UVWXYWZ[\]^ _V`ab[c# cdbeZ]\# O f`Y VbY# m# m# nV\`lW! Km`opbV hojlbV[P!
g`[\lW! 200<!
7# UVWXYWZ[\`b _V`ab[[jWoqZ`b _VWl` r`[[]]# cdbeZ]\# O f`Y VbY# g#s# tW\WVuZ!
g`[\lW! 1$$$!
7# vWjdZ`6_VW\p]db[\]^ \`wwbZpWV]^ \ Ufh rx O f`Y VbY# m#g# yj^\`lW! m#h#
fjd]Z[\`Q`! g#h# iVbjkZ]\`lW! g`[\lW! 2002#
112

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful