You are on page 1of 3

1.

nh ngha:
Access Point gi mo c dng m t nhng Access Point c to ra
mt cch v tnh hay c lm nh hng n h thng mng hin c. N c
dng ch cc thit b hot ng khng dy tri php m khng quan tm n
mc ch s dng ca chng.
2.Phn loi:
a. Access Point c cu hnh khng hon chnh
Mt Access Point c th bt ng tr thnh 1 thit b gi mo do sai st trong
vic cu hnh. S thay i trong Service Set Identifier(SSID), thit lp xc thc,
thit lp m ha, iu nghim trng nht l chng s khng th chng thc cc
kt ni nu b cu hnh sai.
V d: trong trng thi xc thc m(open mode authentication) cc ngi
dng khng dy trng thi 1(cha xc thc v cha kt ni) c th gi cc yu
cu xc thc n mt Access Point v c xc thc thnh cng s chuyn sang
trang thi 2 (c xc thc nhng cha kt ni). Nu 1 Access Point khng xc
nhn s hp l ca mt my khch do li trong cu hnh, k tn cng c th gi
mt s lng ln yu cu xc thc, lm trn bng yu cu kt ni ca cc my
khch Access Point , lm cho Access Point t chi truy cp ca cc ngi dng
khc bao gm c ngi dng c php truy cp.

b. Access Point gi mo t cc mng WLAN ln cn
Cc my khch theo chun 802.11 t ng chn Access Point c sng mnh
nht m n pht hin c kt ni.
V d: Windows XP t ng kt ni n kt ni tt nht c th xung quanh
n. V vy, nhng ngi dng c xc thc ca mt t chc c th kt ni n
cc Access Point ca cc t chc khc ln cn. Mc d cc Access Point ln cn
khng c thu ht kt ni t cc ngi dng, nhng kt ni v tnh l nhng
d liu nhy cm.
c. Access Point gi mo do k tn cng to ra
Gi mo AP l kiu tn cng man in the middle c in. y l kiu tn
cng m tin tc ng gia v trm lu lng truyn gia 2 nt. Kiu tn cng
ny rt mnh v tin tc c th trm tt c lu lng i qua mng.
Rt kh khn to mt cuc tn cng man in the middle trong mng c
dy bi v kiu tn cng ny yu cu truy cp thc s n ng truyn. Trong
mng khng dy th li rt d b tn cng kiu ny. Tin tc cn phi to ra mt AP
thu ht nhiu s la chn hn AP chnh thng. AP gi ny c th c thit lp
bng cch sao chp tt c cc cu hnh ca AP chnh thng l: SSID, a ch
MAC v.v..Bc tip theo l lm cho nn nhn thc hin kt ni ti AP gi.
- Cch th nht l i cho ngui dng t kt ni.
- Cch th hai l gy ra mt cuc tn cng t chi dch v DoS trong AP
chnh thng do vy ngui dng s phi kt ni li vi AP gi.


Trong mng 802.11 s la chn AP c thc hin bi cng ca tn
hiu nhn. iu duy nht tin tc phi thc hin l chc chn rng AP ca mnh c
cng tn hiu mnh hn c. c c iu tin tc phi t AP ca mnh
gn ngi b la hn l AP chnh thng hoc s dng k thut anten nh hng.
Sau khi nn nhn kt ni ti AP gi, nn nhn vn hot ng nh bnh thng do
vy nu nn nhn kt ni n mt AP chnh thng khc th d liu ca nn nhn
u i qua AP gi. Tin tc s s dng cc tin ch ghi li mt khu ca nn nhn
khi trao i vi Web Server. Nh vy tin tc s c c tt c nhng g anh ta
mun ng nhp vo mng chnh thng. Kiu tn cng ny tn ti l do trong
802.11 khng yu cu chng thc 2 hng gia AP v nt. AP pht qung b ra
ton mng. iu ny rt d b tin tc nghe trm v do vy tin tc c th ly c tt
c cc thng tin m chng cn. Cc nt trong mng s dng WEP chng thc
chng vi AP nhng WEP cng c nhng l hng c th khai thc. Mt tin tc c
th nghe trm thng tin v s dng b phn tch m ho trm mt khu ca
ngi dng
d. Access Point gi mo c thit lp bi chnh ngi dng trong h thng mng
V s tin li ca mng khng dy mt s ngi dng t trang b Access
Point v kt ni chng vo h thng mng c dy. Do khng hiu r v nm vng
v bo mt trong mng khng dy nn h v tnh to ra mt l hng ln v bo
mt. Nhng hacker bn ngoi c th kt ni n Access Point khng c xc thc
nh cp bng thng, nh cp thng tin nhy cm ca cng ty, s dng h
thng mng ca cng ty tn cng ngi khc,
e. Fake Access Point
K tn cng s dng cng c c kh nng gi cc gi beacon vi a ch vt
l(MAC) gi mo v SSID gi to ra v s Access Point gi lp.iu ny lm
xo trn tt c cc phn mm iu khin card mng khng dy ca ngi dng.