You are on page 1of 11

Sn in hnh

STT
1
2
3
4
5

Thnh phn cu
to
Lp va ceramic
Lp va lt
Bn sn BTCT
Lp va trt

hi(m)

i(daN/m )

gi(daN/m )

0.01
0.02
0.1
0.015
Ti treo
Tng cng

2000
1800
2500
1800

1.1
1.3
1.1
1.3

22
46.8
275
35.1
60
439

i(daN/m3)

gi(daN/m2)

2000
1800
2200
2500
1800

1.2
1.2
1.2
1.1
1.2

48
43.2
52.8
0
43.2
187

Sn v sinh
STT
1
2
3
4
5

Sn
1
2
3
4
5
6
7
8

Thnh phn cu
to
Lp gch nhm
Va lt
Lp chng thm
Bn sn BTCT
Va trt dy

Kch thc sn
5m x 5m
3,505m x 5m
3,2m x 5m
1,4m x 2,85m
2,3m x 2,85m
2,85m x 3,1m
1,05m x 2,52m
1,5m x 5m

hi(m)
0.02
0.02
0.02
0.12
0.02
Tng cng

Bng tnh ton ti tng


Ss(m2)
St(m2)
gt(daN/m2)
25.00
19
180
17.53
8.3
330
16.00
0
0
3.99
0
0
6.56
0
0
8.84
1.8
330
2.65
0
0
7.50
0
0

Bng tng tnh ti


Sn
1
2
3
4
5
6
7
8

gi(daN/m2)
136
187
136
136
136
136
136
136

gtq(daN/m2)
150.48
171.87
0
0
0
73.9
0
0

gtt(daN/m2)
286
359
136
136
136
210
136
136

n
1.1
1.1
0
0
0
1.1
0
0

gtq(daN/m2)
150.48
171.92
0.00
0.00
0.00
73.96
0.00
0.00
Sn

gitc(daN/m2)

gitt(daN/m2)

1
2
3
4
5
6
7
8

83
156
83
83
83
83
83
83

136
187
136
136
136
136
136
136

gtcq(daN/m2) gttq(daN/m2) gtc(daN/m2)


136.8
156.2
0
0
0
67.2
0
0

150.48
171.87
0
0
0
73.9
0
0

220
312
83
83
83
150
83
83

gtt(daN/
m2)
286
359
136
136
136
210
136
136

Bng tnh hot ti sn


Sn
1
2
3
4
5
6
7
8
Sn
1
2
3
4
5
6
7
8

Din tch sn
ptc(daN/m2)
(m2)
Vn phng
25.00
200
Nh v sinh
17.53
200
Hnh lang thang
16.00
300
Li vo thang b
3.99
300
Li vo thang b
6.56
300
Li vo thang b
8.84
300
Vn phng
2.65
200
Vn phng
7.50
200
Tng ti tc dng ln sn
Chc nng

tt

g (daN/m )
286
359
136
136
136
210
136
136

tt

p (daN/m )
240.00
240.00
360.00
360.00
360.00
360.00
240.00
240.00

qs(daN/m )
526
599
496
496
496
570
376
376

ptt(daN/m2)

ptt(daN/m2)

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

240
240
360
360
360
360
240
240

1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

240.00
240.00
360.00
360.00
360.00
360.00
240.00
240.00

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ptc(daN/
Chc nng
m2)
Vn phng
200
Nh v sinh
200
Hnh lang thang my
300
Li vo thang b
300
Sn hm
500
H bi
1500
Sn k thut
750
Mi, s n
75
Ram t
500
Khu n ung
300
Phng trng by
400
Phng th dc
400

n
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2

ptt(daN/
m2)
240
240
360
360
600
1650
825
97.5
600
360
480
480

Bng tnh momen sn bng dm


s

Bng tnh momen s

Sn

l (m)

q (daN/m )

Mg(daN.m)

Mnh(daN.m)

Sn

l (m)

4
7

1.4
1.05

790
625

129.0
57.4

64.5
28.7

1.5

Bng tnh momen sn console


s
2
q (daN/m ) Mg(daN.m)

706

794

Bng tnh momen sn k


s

Mnh(daN.m)

l2/l1

q (daN/m )

m91

m92

66

1
2
3
5
6

1
1.43
1.56
1.24
1.09

856
929
826
826
900

0.018
0.021
0.021
0.021
0.019

0.018
0.01
0.008
0.014
0.016

Bng tnh momen sn k 4 cnh


M1
M2
MI
MII
k91
k92
(daN.m) (daN.m) (daN.m) (daN.m)
0.042 0.042
385
385
899
899
0.05
0.023
342
163
814
374
0.046 0.019
278
106
608
251
0.047 0.031
114
76
254
168
0.045 0.038
151
127
358
302

Bng tnh thp bng k bn cnh


STT

M
Rb
(daN.cm)

ho

As(cm2)

Chn
thp

Asc(cm2)

M1

703200

145 100 105

0.004 0.998

0.63

f6a200

1.41

0.01

M2

674800

145 100 105 0.0042 0.998

0.56

f6a200

1.41

0.01

MI

89900

145 100 11

0.051

1.34

1.49

f10a200

3.93

0.36

MII

37400

145 100 11

0.021

1.13

1.25

f10a200

3.93

0.36

Bng tnh ct thp bng dm & dm console


STT

M
b
ho
(daN.cm) (cm) (cm)

As(cm2)

Chn
thp

2088000

40

35

0.294

0.358

19.92

f32a100

50988000

560 165

0.023

0.023

85.42

f20a200

V tr

Momen
(daN.cm)
26830
12220

As(cm2)

0.014
0.006

0.014
0.006

1.04
0.45

Nhp
Gi

ho

100 11.5
100 11.5

Chn
thp
f6a200
f6a200

ole
Asc(cm2)

251.4

17.96

78.5

0.08

Asc(cm2)

1.41
1.41

0.12
0.12