You are on page 1of 2

TI BI TP LN

MN : AN NINH MNG
1. Tm hiu SSL VPN v trin khai th nghim
2. Tm hiu MPLS VPN v trin khai th nghim
3. Tm hiu Mobli VPN v trin khai th nghim
!. Tm hiu gi"i #h$# t%&h h'# h th(ng Singl)Sign)*n tr+n ,b Portal v th nghim.
-. ./0 12ng m3ng ri+ng "o v4i #h5n m6m Virtual Privatr Nt7ork 8amon
9. ./0 12ng m3ng ri+ng "o v4i #h5n m6m :rS;,<N
=. ./0 12ng m3ng ri+ng "o v4i #h5n m6m <mritaVPN
>. ./0 12ng ?ng 1@ng t%&h h'# &hA kB C( tr+n 7bCit thDEng m3i Fin t
G. ./0 12ng ?ng 1@ng tru06n tin b"o mHt trong m3ng &@& bI
1J. Tm hiu v mK #hLng ho3t FIng giao th?& b"o mHt ,MP trong m3ng ,L<N.
11. Tm hiu v mK #hLng ho3t FIng giao th?& b"o mHt ,P< trong m3ng ,L<N.
12. Tm hiu v mK #hLng ho3t FIng giao th?& b"o mHt ,P<2 trong m3ng ,L<N.
13. Tm hiu v mK #hLng ho3t FIng giao th?& b"o mHt PNM trong m3ng ,imaO
1!. Tm hiu v mK #hLng ho3t FIng giao th?& b"o mHt PNM2 trong m3ng ,imaO
1-. Tm hiu h th(ng #h$t hin tPn &Kng m3ng mQ nguRn mS Snort T ./0 12ng mo1ul #h$t
hin tPn &Kng UuVt &Wng.
19. Tm hiu h th(ng #h$t hin O/m nhH# 12a tr+n bPt thDXng v th nghim
1=. Tm hiu h th(ng #h$t hin O/m nhH# 12a tr+n kY&h b"n v th nghim
1>. Tm hiu &$& kiZn tr[& trin khai h th(ng tDXng la v th nghim &ho m3ng 1oanh nghi#
v4i #h5n m6m #\SnC.
1G. Tm hiu &$& kiZn tr[& trin khai h th(ng tDXng la v th nghim &ho m3ng 1oanh nghi#
v4i #h5n m6m Mi&roCo\t ]S<
2J. Tm hiu &$& #hDEng th?& tPn &Kng F5u FI& 8NS. ./0 12ng gi"i #h$# F #h^ng &h(ng tPn
&Kng F5u FI& 8NS.
21. Tm hiu &$& #hDEng #h$# l_& thD r$& v O/0 12ng &hDEng trnh th nghim.
22. Tm hiu h th(ng hon0#ot v trin khai th nghim h th(ng `on0#ot
23. Tm hiu &$& #hDEng #h$# tru0 vZt tPn &Kng 8oS v 88oS v trin khai th nghim.
2!. Tm hiu v O/0 12ng th nghim h th(ng *n)Tim)PaCC7or1
2-. Tm hiu h th(ng tDXng la m?& #roO0. ./0 12ng #h5n m6m #roO0 &ho #hV# kim Co$t nIi
1ung tru0 &H# 1Y&h v@ ,b
29. Tm hiu &$& mK hnh kZt h'# h mHt khaa F(i O?ng v h mHt khaa &Kng khai trong mail
2=. Tm hiu &$& #hDEng #h$# #h^ng &h(ng tPn &Kng vo giao th?& FYnh tu0Zn v th nghim
2>. Tm hiu gi"i #h$# an ton thKng tin &hia Cb vcn b"n Fin t <8 dMS e<&tiv 8ir&tor0
dightC Managmnt Srvi&Cf v trin khai th nghim
2G. Tm hiu &$& kiZn tr[& trin khai h th(ng PN] v trin khai th nghim v4i #h5n m6m
Mghi<
3J. Tm hiu &$& kiZn tr[& trin khai h th(ng PN] v trin khai th nghim v4i #h5n m6m
*#ni<
31. Tm hiu &$& gi"i #h$# O$& th2& hai 0Zu t( v th nghim.
L2a &h_n v Fcng kB F6 ti t3i FYa &hj Cau.
htt#Ck;;1o&C.googl.&om;\ormC;1;13OtuM)7Vl&)m.dMN-1gi.hrb=l*VNbi.1a)
hhg<i-C!;vi7\orm
Ch : Xem danh sh !" #$% !& !'( !)n* +
htt#Ck;;1o&C.googl.&om;C#ra1Cht;&&&mk0nJ<v=o0,Upro)
o1`<7Ti1hTMM7*MgJdp11q3NOn1o&`&ruC#nCharing