You are on page 1of 4

Zawsze jest pora na lody Koral

Historia Firmy
Przedsibiorstwo Produkcji Lodw KORAL z siedzib w Nowym Sczu bdce wasnoci
braci !ze"a
i #ariana Kora$ roz%oczo swoj dziaa$no& w '()( roku* + mae,o zakadu
rzemie$nicze,o %rodukujce,o $ody cukiernicze na %rzestrzeni wie$u $at- "irma %rzeksztacia
si w najwiksze,o w Po$sce %roducenta $odw* Pocztki %ot,i $odw Kora$ byy takie- jakie
mo,y by& w socja$izmie* Pod koniec $at ).* !ze" i #arian- wiedzieni sukcesem
ekonomicznym %rowadzce,o cukierni trzecie,o
z braci / !ana- %ostanowi$i uruc0omi& w Nowym Sczu $odziarni* 1 $iczcym wtedy ). tys*
mieszka2cw miecie dziaay dwa %unkty s%rzeda3y $odw* 4rzdnicy dosz$i do wniosku- 3e
to
w zu%enoci wystarczy / w od%owiedzi na wniosek Kora$w o %ozwo$enie na roz%oczcie
%rodukcji $odw- na%isa$i- 3e trzecia $odziarnia miastu nie jest %otrzebna* #odzi bracia
%rzenie$i si wic do %oo3onej 56 ki$ometrw na zac0d Limanowej i tam zao3y$i biznes*
7arowa$i %o nocac0-
a wy%rodukowane c0au%nicz metod $ody s%rzedawa$i obok rynku w swoim koktaj$ barze i
rozwozi$i %o oko$icy biaym ma$uc0em w ki$kudziesicio$itrowym termosie- a w niedzie$e
je8dzi$i na od%usty* 1ikszo& rzemie$nikw ko2czy rozwijanie interesu na tym eta%ie-
zadowa$ajc si statusem drobne,o %rzedsibiorcy i wz,$dnym dobrobytem* A$e bracia
Kora$owie %osz$i za ciosem / to-
co zarobi$i- inwestowa$i- a s%rzeda3 sterowa$i na ty$e skutecznie- 3e w $atac0 (.* zacz$i
o,rywa& midzynarodow konkurencje*
Na %ocztku dekady trans"ormacji zaci,n$i s%ory- jak na swoje mo3$iwoci- kredyt w
wysokoci '-6 m$n marek niemieckic0 na woskie maszyny do robienia $odw* 9 zacz$i
rozbudowywa& skromny do tej %ory zakad w Limanowej* 1oska maszynka %otra"ia
wy%rodukowa& i za%akowa& :.. $odw na minut / "irma braci Kora$w za jednym
zamac0em %otroia wydajno&* Ryzyko si o%acio- bo $ody s%rzedaway si znakomicie*
Obecnie bracia !ze" i #arian Kora$owie to wacicie$e dru,ie,o %od wz,$dem obrotw
%roducenta $odw na %o$skim rynku*
Wielko firmy
;entra$a "irmy znajduje si w Nowym Sczu <tak3e "abryka- ktra w tym momencie nie jest
uruc0omiona=* >irma %osiada 5 zakady %rodukcyjne w Limanowej oraz najwikszy zakad
%rodukcyjny- a zarazem najbardziej nowoczesny- znajduje si w Rzeszowie* 1 szczycie
sezonu "irma zatrudnia ok* 56.. osb*
Skala Dziaania:
Produkty s dost%ne na terenie cae,o kraju oraz za ,ranic* >irma %osiada dystrybutorw
w nast%ujcyc0 %a2stwac0? ;zec0y- Sowacja- 1,ry- Litwa i eskortuje tak3e $ody do
Niemiec oraz 1ie$kiej @rytanii* Obecnie %rodukowanyc0 jest %onad 6. asortymentw $odw-
ka3dy w ki$ku smakac0*
Na dzie2 dzisiejszy szacuje si- 3e "irma na rynku %o$skim %osiada ok 'A/'( %roc udziaw*
>irma nie ujawnia wynikw "inansowyc0- a$e mo3na %ro,nozowa&- 3e '( %roc* udziaw w
obrotac0 rynku $odw daje co najmniej '6. m$n z rocznyc0 %rzyc0odw i '6/5. m$n z zysku*
Sposb dziaania:
S%rzeda3 %rowadzona jest na terenie cae,o kraju %o%rzez wasn sie& dystrybucji <centra
dystrybucyjne na Brnym i Co$nym D$sku- Pomorzu i w 1ie$ko%o$sce= oraz %o%rzez sie&
0urtowni* Lody %rodukowane s w "abryce w Limanowej oraz ,wnej w Rzeszowie <w
Nowym Sczu jest tak3e "abryka oraz centra$a=* >irma %ostawia na mae %rowincjona$ne
sk$e%iki- w ktryc0 bywaj najcenniejsi d$a %roducentw $odw k$ienci / dzieci* 9 z my$ o ic0
skromnyc0 mo3$iwociac0 "inansowyc0 Kora$ %rodukuje tanie $ody- a$e na %rzyzwoitym
%oziomie* Na %rzeomie ostatnic0 $at- "irma w%rowadzia tak3e dro3sze- $e%sze jakociowo
%rodukty*
2. Scarakteryz!" #acicieli i zao$ycieli firmy% opisz zaan&a$o#anie rodziny # biznes
@racia #arian i !ze" s nieuc0wytni d$a $udzi z zewntrz* Nie rozmawiaj z %ras- unikaj
s%otka2
z innymi %rzedsibiorcami z Nowe,o Scza- rzadko %okazuj si %ub$icznie* @racia nie
uczestnicz
w dziaa$noci or,anizacji biznesu nowosdeckie,o* ;0o& s tam %otentatami- to jednak
trzymaj si na uboczu* #aj za to od $at dobre stosunki z duc0owie2stwem* Niec0& braci
do mediw staje si $e,endarna* 1 arc0iwac0 a,encji "oto,ra"icznyc0 jest za$edwie ki$ka
zdj& - i to ty$ko jedne,o z braci / !ze"a* Studenci nowosdeckic0 ucze$ni- ktryc0
miejscowe "irmy c0tnie za%raszaj na wakacyjne sta3e- ju3 dawno %rzesta$i wysya&
za%ytania do "irmy Kora$w / bramy "abryki $odw s d$a nic0 zamknite* @racia maj taki
sty$* Starannie wybieraj interesy- w ktre wc0odz* !ak twierdz ic0 ws%%racownicy- nie
%otrzebowa$i roz,osu- kiedy $atami budowa$i %ot, "irmy- nie %otrzebuj ,o
i dzi* @racia maj c0odne ,owy- oziby stosunek do $oka$nej e$ity* Eo- co zarobi$i-
inwestowa$i-
a s%rzeda3 sterowa$i na ty$e skutecznie- 3e w $atac0 (.* zacz$i o,rywa& midzynarodow
konkurencj* Kora$owie zdoa$i zbudowa& sobie autentyczny autorytet i szacunek* Oceniani
s jako uczciwi i %racowici* S%onsoruj im%rezy ku$tura$ne- n%* Dwito Czieci Br*
1acicie$e koc0aj $uksus F %osiadaj %ot3ne %osiadoci w centrum miasta i najdro3sze
$imuzyny*
1 zarzdzanie "irm coraz mocniej wcza si crka !ze"a Kora$a oraz dorastajcy syn*
Obj$i stanowisko wice%rezesw* Podobno s wrd nic0 dziedzice Kora$owej smykaki do
interesw* !edna z crek natomiast odcina si od rodzinne,o biznesu i nie c0ce by&
kojarzona z "ortun*
'. (pisz i oce) dotycczaso#e kreo#anie #izer!nk! przez firm*
Przeom w biznesowej karierze braci nast%i w '((A r* kiedy "irma zdecydowaa si
rek$amowa& %o 1iadomociac0 w 9 %ro,ramie EGP* Ea kam%ania kosztowaa '6 m$n z- a$e
%o ki$ku miesicac0 %rzyniosa wzrost s%rzeda3y o %onad %oow*
Co ws%ierania s%rzeda3y bracia za%rz,$i znane osoby / midzy innymi uwie$bian %rzez
dzieci Cod czy >unky >i$ona* A$e w rek$amac0 nowosdeckiej "irmy wyst%i$i tak3e ido$e
starsze,o %oko$enia- i to z najwy3szej %ki? 7e$ena GondrHIkoJH czy Katarzyna >i,ura*
Potem si,n$i %o #ary$ Rodowicz* Ca$ej udao im si t %iosenkark skojarzy& w jednym
s%ocie z Canie$em O$bryc0skim* 1ybr tej %ary zaskoczy- bo %rzecie3 nie s oni bo0aterami
dzisiejszej najmodszej widowni* / Eo %roste* Ea rek$ama wca$e nie bya adresowana do
dzieci- a$e do 0urtownikw- czy$i $udzi K./6./$etnic0 ktrzy maj o,romny w%yw na to- co
ku%i sk$e%y- a na ko2cu ic0 k$ienci* E inter%retacj %otwierdza "akt- 3e #ary$a Rodowicz
wyst%ia te3 d$a naj$e%szyc0 %racownikw i dystrybutorw "irmy na %rywatnym koncercie*
>irma nie korzysta z %orednictwa a,encji rek$amowyc0* Strate,i akcji %romocyjnyc0 "irma
%rzy,otowuje sama- wybiera do rek$am ,wiazdy i ne,ocjuje z nimi warunki* Cziki temu
oszczdza mi$iony*
1edu, mnie wizerunek oraz marketin, "irmy Kora$ jest %rowadzony dobrze- %oniewa3 ka3dy
z nas- bez wz,$du na status s%oeczny zna t mark- $o,o i %rawdo%odobnie c0o& raz ku%i
$oda Kora$* #iernikiem sukcesu niec0 bdzie rezu$tat "inansowy i "akt - 3e z mae,o ,ara3u
L@raciaL tra"i$i na rynek caej Po$ski- a tak3e na rynki za,raniczne*
+. ,apropon!" #acicielom firmy dziaania promocy"no-marketin&o#e ma".ce na cel!
podnie zna"omo marki
Pro%onowabym da$sze kreowanie wizerunku %rzy %omocy mediw i ,wiazd Ms0ow bizensuN*
Na$e3y oczywicie szcze,$nie uwa3a& %rzy doborze ,wiazd- aby marka bya %ozytywnie
kojarzona* Rek$ama %owinna by& kierowana zarwno do dzieci jak i osb starszyc0*
>irma %owinna or,anizowa& koncerty- "estyny- nie ty$ko d$a %racownikw swojej "irmy i
naj$e%szyc0 dystrybutorw a$e tak3e d$a zwyke,o k$ienta "irmy F to dziki niemu mamy
s%rzeda3*
/rzykady akc"i promocy"no-marketin&o#yc:
'= +or,anizowanie $etniej trasy koncertowej ,wiazd %o$skiej estrady w ki$ku
najwikszyc0 miastac0 w Po$sce- ws%oma,anej %rzez znanyc0 %rowadzcyc0* Przed
,wnym wyst%em $oterie- konkursy- zabawy* ;yk$ koncertw odbywaby si co
roku*
5= S%onsorowanie dru3yny <%ikarska- siatkarska=* #o3na by %okusi& si o stworzenie
zu%enie nowej- kojarzonej z nasz "irm* Ryzyko zainwestowania %oczone z
osi,nieciami dru3yny mo,oby %rzynie& "irmie o,romne korzyci wizerunkowo F
marketin,owe*
:= Ku% $oda- odbierz / wy%enij ku%on F wrzu& do urny <akcja w najwikszyc0
0i%ermarketac0- tam- ,dzie "irma ma najwiksz s%rzeda3=* #o3$iwo& wy,rania
cennyc0 na,rd* Promocja %o%rzedzona kam%ani w te$ewizji $ub radiu <mo3na %rzy
okazji ws%omnie& o trasie %$anowanyc0 eJentw F %unkt '*=
K= Pro,ram $oja$nociowy F ku%ujc $ody Kora$ zbierasz %unkty za ka3dy zaku%* Kart
otrzymywaby k$ient %rzy zaku%ie okre$onej $iczby $odw <d$a "irmy koszt karty ok* 5.
,r=* Po uzbieraniu okre$onej wartoci wymiana na na,rody* Owentua$nie zamiast
karty k$ient na stronie internetowej %odaje kod kreskowy i do%isuj si automatycznie
%unkty do je,o konta on$ine* Akcja musiaaby zosta& %o%rzedzona od%owiedni-
dobrze za%$anowan kam%ani %romocyjno/in"ormujc*
6= Na najwikszyc0 ucze$niac0 w Po$sce- dworcac0 i centrac0 0and$owyc0 0ostessy w
u%a$ne dni rozdaj darmowe $ody*