You are on page 1of 9

U BAN NHN DN

TNH CAO BNG


CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp T! "# H$%& p&'c

(U) *NH
T&!c &+,% c&-%& ./c& &0 123 456 17 48+ 9:+ c;%< %<&,=
%>%< c?# %@%< .6A1 c&A1 l73%< .B% p&C9 DE F/c lp G6HI% .J &K6
c;%< %<&+,p c&# c/c D#?%& %<&+,p 12L% 4M? NE% 1O%& C?# BP%<
(Ban hnh km theo Quyt nh s 418 /2010/Q-UBND
n!y 24 th"n! # n$m 2010 %&a U' (an nh)n *)n t+nh ,ao B-n!.
C&7Q%< I
NHRNG (U) *NH CHUNG
+I6 ST U&$9 D+ 4+I6 c&O%&
Quy nh nay quy nh v i tng, ni dung, hinh thc, th tc xet
duyt v c ch tai chinh h tr cac hoat ng u t i moi cng ngh, nng
cao nng sut cht lng san phm va xac lp quyn so huu cng nghip cho
cac doanh nghip.
+I6 VT W+ 173%< /p "X%<
1. Quy nh nay c ap dng cho cac t chc, ca nhn thuc moi thanh
phn kinh t (sau y goi tt la doanh nghip) hoat ng theo phap lut Vit
Nam, co tr so chinh ong trn a ban tinh Cao Bng.
2. Khng ap dng i voi doanh nghip co vn u t noc ngoai.
+I6 YT G+B+ 1&-c& 1&61 %<K
Trong quy nh nay cac thut ngu c hiu nh sau:
1. ,/n! n!h0 la tp hp cac phng phap, quy trinh, k nng, bi quyt,
cng c, phng tin dung bin i cac ngun luc thanh san phm.
2. ,huy1n !2ao %/n! n!h0 la hinh thc mua ban cng ngh trn c so hp ng
chuyn giao cng ngh c thoa thun phu hp voi quy nh ca phap lut.
3. 32 m42 %/n! n!h0 la su ch ng thay th mt phn ang k (ct li,
c ban) hay toan b cng ngh bng cng ngh khac.
4. ,52 t2n %/n! n!h0 la thay i (thm, bot) mt cng oan, mt b phn,
mt chi tit, mt phng phap ca thit b cng ngh so voi hin trang ban u
nng cao nng sut, cht lng, ha gia thanh san phm, gop phn giam thiu
nhim mi trong.
5. 6on th20n %/n! n!h0 la hinh thc u t cng ngh vi ly do thiu kinh
phi hoc ly do khac nn dy chuyn cng ngh troc o cha hoan chinh ma vn
tao ra san phm.
6. 7n! *8n! t2n (9 khoa h:% ; %/n! n!h0 la tip nhn cac kt qua
nghin cu khoa hoc va cng ngh, cac phng phap quan ly moi c cng
b vao cng ngh hin co ca n v nhm tao ra nng sut, cht lng hoc tao
ra san phm moi hay nhm thay i quy trinh san xut, phng phap quan ly
nng cao hiu qua san xut kinh doanh.
7< Quy=n s> h?u %/n! n!h20@ la quyn ca cac t chc, ca nhn i voi
sang ch, kiu dang cng nghip, thit k b tri mach tich hp ban dn, nhn
hiu, tn thng mai, chi dn a ly, bi mt kinh doanh do minh sang tao ra hoc
so huu va quyn chng canh tranh khng lanh manh.
8. NhAn h20u la du hiu dung phn bit hang hoa, dch v ca cac t
chc, ca nhn khac nhau.
9. NhAn h20u tB@ th1 la nhn hiu dung phn bit hang hoa, dch v ca
cac thanh vin ca t chc la ch so huu nhn hiu o voi hang hoa, dch v ca
t chc, ca nhn khng phai thanh vin ca t chc o.
10. NhAn h20u %hCn! nhBn la nhn hiu ma ch so huu nhn hiu cho
phep t chc, ca nhn khac su dng trn hang hoa, dch v ca t chc, ca nhn
o chng nhn cac c tinh v xut x, nguyn liu, vt liu, cach thc san
xut hang hoa, cach thc cung cp dch v, cht lng, chinh xac, an toan
hoc cac c tinh khac ca hang hoa, dch v mang nhn hiu.
11. D21u *"n! %/n! n!h20@ la hinh dang bn ngoai ca san phm c th
hin bng hinh khi, ong net, mau sc hoc su kt hp nhung yu t nay.
12. E"n! %h la giai phap k thut doi dang san phm hoc quy trinh
nhm giai quyt mt vn xac nh bng vic ng dng cac quy lut tu nhin;
13. ,h+ *Fn a GH la du hiu dung chi san phm co ngun gc tu khu
vuc, a phng, vung lnh th hay quc gia c th.
14. I$n (-n! (5o h9 la vn ban do c quan Nha noc co thm quyn cp
cho t chc, ca nhn nhm xac lp quyn so huu cng nghip i voi sang ch,
kiu dang cng nghip, thit k b tri mach tich hp ban dn, nhn hiu, chi dn
a ly.
15. J@ *8n! %"% 60 thn! Ku5n GH %hLt GMNn! t2On t2n la xy dung va
trin khai cac h thng quan ly cht lng tin tin theo tiu chun Quc t nh:
ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025...
C&7Q%< II
HZ T[\ ]U T^ _I M`I CaNG NGH=
NNG CAO NbNG cUdT CHdT e^\NG cfN UHgM V
XhC eiU (U)jN ck HRU CaNG NGHIU
2
MXc S
IjU lIN= HmNH THnC V NGUoN lINH UHp HZ T[\
+I6 qT C/c &#$1 4%< 473c r&6Hs% r&-c&= &0 123
1. Ung dng cac thanh tuu khoa hoc va cng ngh tin tin do chuyn
giao cng ngh.
2. Di moi cng ngh, hoan thin cng ngh hoc cai tin ang k cng
ngh co.
3. Xac lp quyn i voi cac i tng so huu cng nghip o trong va
ngoai noc: Thit k, ng ky bao h, quan ly, khai thac va phat trin gia tr
nhn hiu, nhn hiu tp th, nhn hiu chng nhn, kiu dang cng nghip,
sang ch va chi dn a ly.
4. Hoat ng nng cao nng sut cht lng san phm hang hoa: Ap dng
cac h thng quan ly cht lng tin tin; tham gia cac giai thong cht lng
quc gia, cac giai thong cht lng khu vuc va quc t; co san phm c
chng nhn phu hp tiu chun quc gia va quc t.
+I6 tT +I6 r+,% &0 123 r+%& p&-
1. Cac t chc c xet h tr tai chinh, phai ap ng cac iu kin sau y:
a) Co it nht mt trong cac hoat ng nu tai khoan 1, 2, 3, 4 Diu 4 ca
Quy nh nay;
b) Hoat ng ung nganh ngh ng ky san xut kinh doanh va thuc
hin ch hach toan, k toan theo quy nh ca Phap lut;
c) Thuc hin y nghia v thu i voi Nha noc va chinh sach i voi
ngoi lao ng;
d) Khng b c quan co thm quyn kt lun tinh hinh tai chinh khng
lanh manh, ang lm vao tinh trang pha san hoc n ong khng co kha nng
chi tra, ang trong qua trinh giai th;
) Co tr so chinh t tai tinh Cao Bng.
2. Cac ca nhn c xet h tr tai chinh, phai ap ng cac iu kin sau
y:
a) Co nng luc hanh vi dn su y theo quy nh ca Phap lut;
b) Khng b truy cu tranh nhim hinh su;
c) Co h khu thong tru tai tinh Cao Bng.
+I6 uT Hv%& 1&wc DE 9wc &0 123
H tr tai chinh cho cac doanh nghip co hoat ng u t i moi cng
ngh, nng cao nng sut cht lng san phm va xac lp quyn so huu cng
nghip theo nh mc va ty l c quy nh c th tai mc II Diu 1 ca
3
Ngh quyt s 09/2009/NQ-HDND ngay 17 thang 7 nm 2009 ca Hi ng
nhn dn tinh Cao Bng v Ban hanh chinh sach h tr u t i moi cng
ngh, nng cao nng sut cht lng san phm va xac lp quyn so huu cng
nghip cho cac Doanh nghip trn a ban tinh Cao Bng.
+I6 xT N<6y% r+%& p&- &0 123
Ngun kinh phi h tr hang nm c trich trong tng kinh phi su nghip
Khoa hoc va Cng ngh hang nm ca tinh (ti a khng qua 10 tng kinh phi
su nghip Khoa hoc va Cng ngh hang nm); tu Qu phat trin Khoa hoc va
Cng ngh tinh va tu cac ngun tai chinh hp phap khac theo quy nh.
+I6 zT T&{ 1Xc DE 1&|+ <+?% 4@%< r} &0 123
1. Doanh nghip ngh h tr tai chinh np 01 b h s (theo quy nh
tai Diu 9, Diu 14, Diu 16 ca Quy nh nay) cho So Khoa hoc va Cng ngh,
thoi gian np troc ngay 15 thang 5 hang nm xem xet a vao nm k hoach
tip theo.
2. So Khoa hoc va Cng ngh co trach nhim tng hp a vao k hoach
h tr kinh phi trinh cp co thm quyn xem xet, ph duyt cho k hoach ca
nm tip theo.
MXc V
HZ T[\ DOANH NGHIU ]U T^ _I M`I CaNG NGH
+I6 ~T Hy .Q 4I %<&M &0 123
1. Dn ngh h tr tai chinh ca doanh nghip co y chu ky ca
ngoi ai din hp phap va con du ca doanh nghip (theo mFu);
2. Ban sao giy chng nhn ng ky kinh doanh;
3. Tai liu xac nhn ng ky va np thu;
4. Tai liu xac nhn vic thuc hin cac chinh sach i voi ngoi lao ng;
5. Bao cao nghin cu kha thi hoc bao cao u t (Lun chng kinh t -
k thut hoc phng an san xut kinh doanh, phng an cai tin, i moi cng
ngh);
6. Hp ng chuyn giao cng ngh (nu co);
7. Tai liu xac nhn ng ky cng ngh (nu co);
8. Tai liu xac nhn ng ky cht lng san phm (nu co);
9. Bao cao kt qua hoat ng kinh doanh ca nm troc lin k voi nm
ngh h tr.
+I6 ST T&C9 4M%&= F1 "6H,1 &0 123
4
1. Doanh nghip co h s ng ky h tr c Uy ban nhn dn tinh ph
duyt a vao k hoach thuc hin phai np 01 B h s (gm 01 ban gc va 10
ban chp) cho So Khoa hoc va Cng ngh. Trong thoi gian 20 ngay (tinh theo
ngay lam vic) k tu ngay nhn H s hp l ca doanh nghip, So Khoa hoc
va Cng ngh ra quyt nh thanh lp Hi ng t vn h tr i moi cng ngh
(sau y goi tt la Hi ng).
2. Thanh phn, s lng va trach nhim ca Hi ng:
a) Thanh phn Hi ng gm: Ch tch, hai thanh vin la uy vin phan
bin va cac thanh vin khac.
- Ch tch Hi ng la Giam c So Khoa hoc va Cng ngh;
- Uy vin Hi ng la nhung ngoi ai din lnh ao c quan quan ly nha
noc chuyn nganh, n v su nghip, doanh nghip va can b khoa hoc ki thut
co uy tin, co trinh chuyn mn phu hp (trong o 1/3 ai din cho cac c
quan quan ly nha noc va 2/3 la nha khoa hoc va cng ngh, can b khoa hoc k
thut hoat ng trong linh vuc khoa hoc va cng ngh c giao anh gia);
Thanh vin Hi ng la cac chuyn gia co uy tin, khach quan, co trinh
chuyn mn phu hp va am hiu su v linh vuc khoa hoc va cng ngh ma Hi
ng c giao t vn thm nh.
b) S lng thanh vin Hi ng tu 7- 9 thanh vin;
c) Hi ng co trach nhim xem xet, anh gia gia tr khoa hoc, kha nng ap
dng ca du an vao thuc t san xut ca doanh nghip; gia tr hiu qua kinh t -
x hi do du an mang lai va xac nh ni dung, mc h tr cho doanh nghip.
+I6 SST l+%& p&- 4B9 NB# c&# &#$1 4%< c{? H+ 4y%<
1. Kinh phi cho hoat ng ca Hi ng c b tri tu ngun su nghip
khoa hoc va cng ngh do So Khoa hoc va Cng ngh quan ly.
2. Hang nm So Khoa hoc va Cng ngh co trach nhim lp k hoach
kinh phi trinh Uy ban nhn dn tinh ph duyt.
+I6 SVT U&L "6H,1 &0 123
Cn c vao kt qua xet duyt ca Hi ng, Giam c So Khoa hoc va
Cng ngh quyt nh mc h tr tai chinh cho doanh nghip va bao cao Uy ban
nhn dn tinh.
+I6 SYT N<&+,9 1&6 4/%& <+/
1. Khi kt thuc cac hoat ng u t i moi cng ngh, hoan thin cng
ngh hoc chuyn giao cng ngh, doanh nghip phai t chc Hi ng cp c so
nghim thu anh gia kt qua at c va hiu qua kinh t, x hi do cac hoat
ng o mang lai. Sau 10 ngay k tu khi Hi ng nghim thu kt thuc, doanh
nghip gui bao cao kt qua at c kem theo Bin ban nghim thu cho So Khoa
hoc va Cng ngh trinh Hi ng nghim thu cp tinh xem xet quyt nh.
5
2. Hi ng nghim thu cp c so do Th trong n v hoc Giam c
doanh nghip quyt nh thanh lp anh gia nghim thu kt qua thuc hin
nhim v va chu trach nhim trong vic anh gia nghim thu kt qua thuc hin
nhim v; s lng Hi ng tu 5-7 ngoi, thanh phn gm: Lnh ao n v va
cac thanh vin khac la can b khoa hoc ki thut co uy tin, co trinh chuyn
mn phu hp v linh vuc c h tr.
3. Hi ng nghim thu cp tinh do Giam c So Khoa hoc va Cng ngh
quyt nh thanh lp. H+ 4y%< c 12/c& %&+,9 4/%& <+/ DE %<&+,9 1&6 rs1
G6B cac hoat ng u t i moi cng ngh, hoan thin cng ngh va chuyn
giao cng ngh .?6 r&+ 473c %<&+,9 1&6 1&;%< G6? H+ 4y%< cAp cQ .J
theo m c ch, yu c56= %+ "6%<= rs1 G6B= 1+s% 4 <&+ 12#%< &3p 4y%< 4
473c r} rs1 DE c&M6 12/c& %&+,9 127:c cQ G6?% G6B% l} %&E %7:c DI r&#?
&c DE c;%< %<&, c 1&C9 G6HI% 12#%< D+,c 4/%& <+/ %<&+,9 1&6 rs1 G6B
1&!c &+,% %&+,9 DXT
H+ 4y%< <y9 c C&{ 1Mc&= &?+ 1&E%& D+L% lE {H D+L% p&B% N+,% DE c/c
1&E%& D+L% r&/cT cW l73%< 1&E%& D+L% H+ 4y%< 1 x~ %<7|+= <y9
a) 1/3 ai din cho cac c quan quan ly nha noc va ai din t chc san
xut - kinh doanh, cac t chc khac co lin quan;
b) 2/3 la nha khoa hoc va cng ngh hoat ng trong linh vuc khoa hoc va
cng ngh c giao anh gia.
T&E%& D+L% H+ 4y%< lE c/c c&6HL% <+?= c/% N r&#? &c r 1&61 c
6H 1-%= r&/c& G6?%= c 12v%& 4 c&6HL% 9;% p& &3p DE ?9 &+6 .>6 12#%<
l%& D!c r&#? &c DE c;%< %<&, 9E H+ 4y%< 4/%& <+/ %<&+,9 1&6T
4. Chi nghim thu, quyt toan s kinh phi cp cho cac hoat ng u t
i moi cng ngh, hoan thin cng ngh va chuyn giao cng ngh khi c
Hi ng nghim thu cp tinh anh gia nghim thu at yu cu tro ln.
5. Trong hp Hi ng nghim thu cp tinh anh gia khng at yu cu
trong hoat ng u t i moi cng ngh, hoan thin cng ngh va chuyn giao
cng ngh thi doanh nghip phai hoan tra toan b kinh phi cp. Nu trong
hp do yu t khach quan hoc ri ro co th c min giam kinh phi tuy theo
mc thit hai gy ra.
MXc Y
HZ T[\ NNG CAO NbNG cUdT CHdT e^\NG cfN UHgM
+I6 SqT Hy .Q 4I %<&M &0 123
1. Dn ngh h tr;
2. Ban sao Giy chng nhn ng ky kinh doanh;
3. H s, tai liu v h thng Quan ly cht lng c xy dung va ap
dng ngh c h tr hoc h s tham gia cac giai thong cht lng;
6
4. Ban sao Giy chng nhn phu hp Tiu chun ngh c h tr
hoc Giy chng nhn at cac giai thong cht lng;
+I6 StT T&C9 4M%&= F1 "6H,1 &0 123
1. Trong thoi han 15 ngay (tinh theo ngay lam vic) k tu khi nhn h
s hp l, So Khoa hoc va Cng ngh s tin hanh thm nh h s, xac minh
thuc t, quyt nh mc h tr va lam th tc chuyn cp kinh phi.
2. Mc kinh phi h tr s c chuyn tra 01 ln vao tai khoan ca Doanh
nghip xin h tr sau khi c quan co thm quyn cp Giy chng nhn phu hp
Tiu chun hoc Giy chng nhn at cac giai thong cht lng.
MXc q
HZ T[\ XhC eiU (U)jN ck HRU CaNG NGHIU
+I6 SuT Hy .Q 4I %<&M &0 123
1. Dn ngh h tr, trong o xac nh r i tng so huu cng nghip
c cp vn bng bao h (theo mu);
2. Ban sao Giy chng nhn ng ky kinh doanh i voi doanh nghip
hoc ban sao h khu thong tru i voi ca nhn;
3. Ban m ta ni dung i tng so huu cng nghip ngh c h tr;
4. Ban sao Vn bng bao h i tng so huu cng nghip ngh c
h tr;
5. Hoa n np l phi ng ky cp vn bng bao h i tng so huu
cng nghip ngh c h tr.
+I6 SxT T&C9 4M%&= F1 "6H,1 &0 123
1. Trong thoi han 15 ngay (tinh theo ngay lam vic) k tu khi nhn h
s hp l, So Khoa hoc va Cng ngh s tin hanh thm nh h s, xac minh
thuc t, quyt nh mc h tr va lam th tc chuyn cp kinh phi.
2. Mc kinh phi h tr s c chuyn tra 01 ln vao tai khoan ca doanh
nghip xin h tr.
a) Di voi ng ky bao h trong noc, kinh phi h tr c giai quyt sau
khi c quan co thm quyn cp vn bng bao h;
b) Di voi ng ky bao h noc ngoai, kinh phi c giai quyt sau khi
c cp vn bng bao h ca noc so tai.
C&7Q%< III
T_ CHnC THC HIN
7
+I6 SzT T2/c& %&+,9 DE G6HI% &$% c{? cQ G6?% G6B% l} DE "#?%&
%<&+,p
1. Ch tch UBND tinh giao cho Giam c So Khoa hoc va Cng ngh t
chc thm nh h s va quyt nh mc h tr theo Diu 6 ca Quy nh nay.
2. Trach nhim va quyn han ca So Khoa hoc va Cng ngh:
a) Xy dung k hoach h tr doanh nghip thuc hin i moi cng ngh
va xac lp quyn so huu cng nghip cho tung giai oan phu hp voi quy hoach
phat trin kinh t - x hi ca a phng trinh Uy ban nhn dn tinh ph duyt;
b) Chu trach nhim quan ly, hong dn c th cac doanh nghip ng ky
tham gia u t i moi cng ngh, nng cao cht lng san phm va xac lp
quyn so huu cng nghip theo k hoach hang nm;
c) Ch tri va phi hp voi So Tai chinh va cac c quan co lin quan t chc
Hi ng xet duyt, kim tra, anh gia nghim thu ni dung thuc hin va vic su
dng kinh phi am bao ung mc ich va co hiu qua, kp thoi phat hin, ngn
chn hanh vi li dng hong chinh sach khuyn khich u i ca Nha noc;
d) Trong trong hp phat hin doanh nghip su dng kinh phi sai mc
ich, So Khoa hoc va Cng ngh co quyn dung cp phat kinh phi, thu hi kinh
phi cp tu tai khoan ca Doanh nghip va bao cao cac c quan co thm quyn
xu ly theo quy nh ca phap lut.
) Trong trong hp khng iu kin h tr, So Khoa hoc va Cng
ngh phai thng bao r ly do bng vn ban cho n v c bit trong thoi han
khng qua 15 ngay, k tu khi nhn h s hp l va bao cao UBND tinh.
3. Trach nhim ca So Tai chinh:
So Tai chinh phi hp voi So Khoa hoc va Cng ngh trong vic phn b du
toan, xet duyt kim tra, anh gia ni dung thuc hin va su dng kinh phi am bao
ung mc ich va co hiu qua theo ung quy nh ca Lut Ngn sach Nha noc.
4. UBND cac huyn, th x va cac n v co lin quan co trach nhim phi
hp voi So Khoa hoc va Cng ngh t chc trin khai thuc hin quy nh nay.
5. Trach nhim va quyn han ca doanh nghip:
a) Doanh nghip tu ch trong vic t chc trin khai thuc hin cac hoat
ng u t i moi cng ngh, hoan thin cng ngh hoc chuyn giao cng
ngh tai Doanh nghip; nng cao nng sut cht lng san phm; xac lp quyn
so huu tri tu.
b) Doanh nghip c h tr kinh phi co trach nhim su dng kinh phi ung
mc ich, thuc hin ch chi tiu i voi kinh phi c h tr theo ung quy
nh hin hanh v quan ly tai chinh i voi linh vuc u t khoa hoc va cng ngh;
c) Hang qui, doanh nghip c h tr kinh phi phai lam bao cao nh ky
v tin thuc hin gui So Khoa hoc va Cng ngh.
+I6 S~T X l} D+ p&$9
8
1. Can b, cng chc li dng chc v quyn han c y lam trai ni dung
quy nh tai Quyt nh nay gy thit hai cho Ngn sach Nha noc thi tuy theo
mc vi pham ma b xu ly ky lut, xu phat hanh chinh hoc truy cu trach
nhim hinh su theo quy nh ca phap lut.
2. Doanh nghip co hanh vi gian di c hong h tr u i theo
Quy nh nay hoc khi thay i iu kin u t vao hoat ng khoa hoc va
cng ngh c y khng khai bao thi phai hoan tra toan b kinh phi c cp va
tuy theo mc vi pham ma doanh nghip phai b xu phat hanh chinh theo quy
nh ca phap lut./.
TMT U BAN NHN DN
lTT CH T*CH
UH CH T*CH
PA kH.
e} HB+ H56
9