You are on page 1of 4

1

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
FORMAT PELAPORAN
UJIAN LISAN BERASASKAN SEKOLAH
BAHASA MELAYU SPM
2014
LAPORAN KETUA PENTAKSIR
SMK SIBURAN
NAMA SEKOLAH : SMK SIBURAN
KOD SEKOLAH : YEE 1302
NOMBOR PUSAT : SK 328 (A001 - A173)
SK 329 (A001 - A171)
SK 330 (A001 - A173)

NO TELE!ON SEKOLAH : 082-8"#208
BILANGAN $ALON : %17 ORANG
NAMA KETUA
PENTAKSIR SEKOLAH : PN !AREDAH BT BUJANG
LAPORAN PRESTASI $ALON MENGIKUT KONSTRUK
( K&'()*)+, K&-&.)/)+ 0)+ K&12-)3)+ )
1 T)*)4)/)1) 0)+ K51) K)*):
a) Kekuatan
Pelaa! "u#a$ #a%at &e&atu$' tata(a$a"a Mela)u #en*an &e&ua"kan #an
&en**unakan tata(a$a"a #en*an (etul+ Sela'n'tu, %elaa!-%elaa! (u&'%ute!a #a%at
&en*ua"a' tata(a$a"a #an k."a kata )an* (etul+ Pelaa! u*a (e!keu%a)aan
&e&('na a)at )an* *!a&at'" "e/a!a "%.ntan #an %e&'l'$an k."a kata )an* te%at
untuk &enana '#ea &e!eka "en#'!' "e"ua' #en*an tauk+
() Kele&a$an
Te!#a%at "e*el'nt'! %elaa! )an* "an*at le&a$ tata(a$a"a te!uta&a #ala& kalan*an
%elaa! 0'na+ Se(a$a*'an %elaa! t'#ak &en**unakan k."a kata atau tata(a$a"a
#en*an te%at te!uta&an)a %en**unaan '&(u$an )an* (etul+ Pe&'l'$an kata ku!an*
te%at #an ku!an* &en**unakan un*ka%an-un*ka%an )an* &ena!'k #an %e!'(a$a"a+
/) Ke"'la%an
Se*el'nt'! %elaa! &a"'$ te!'kat #en*an #'alek &en)e(a(kan a)at )an* #'*unakan
t'#ak *!a&at'", ke"ala$an %en**unaan kata *ant' #'!'+ Pen**unaan tata(a$a"a
ku!an* te%at+ A#a /al.n )an* ku!an* &e&a$a&' 1un*"' "e"uatu '&(u$an #ala&
%e&(entukan kata '&(u$an+
12 S&4(*)+, I+*5+)12 0)+ N)0)
a) Kekuatan
Ke(an)akan %elaa! #a!' kela" al'!an "a'n" "an*at (a'k, ela" #an "e"ua' &en*'kut
k.ntek"+ Mala$ &e!eka &a&%u &e&%e!"e&(a$kan #ala& (entuk %'#at., ")a!a$an
#an %e!(a$a"an+ 2' "a&%'n* 'tu, "e&ua %elaa! &e&%u)a' l.nta!an "e(utan )an*
ela", (aku, 'nt.na"' #an na#a )an* "e"ua' #en*an k.ntek"+ 0al.n u*a &e&%e!l'$atkan
ke)ak'nan &e!eka ket'ka &en*e&ukakan '#ea
() Kele&a$an
Pelaa! &a"'$ te!'kat #en*an tel.! (a$a"a '(un#a #an te!lalu &en*$a1al "k!'% #an
t'#ak &a&%u &en*e&ukakan '#ea "e/a!a "%.ntan+ Ke(an)akan &a"'$ la*'
#'%en*a!u$' .le$ (a$a"a "lan*a, #'alek #an (a$a"a '(un#a &a"'n*-&a"'n*+
/) Ke"'la%an
Pelaa! ku!an* &e&%!akt'kkan %en**unaan (a$a"a Mela)u )an* (etul #ala&
%e!(ualan "e$a!'an, %elaa! "ele"a #an ('a"a &en**unakan (a$a"a '(un#a &e!eka
"en#'!'+ Te!#a%at %elaa! )an* t'#ak #a%at &e&(e3akan 'nt.na"' %en*u/a%an ('a"a
#en*an %en*u/a%an a4a& "e%e!t' "e&a"a (e!%antun, (e!1.!u& #an (e!(a$a"+
2
13 K&6)12/)+
a) Kekuatan
Ke(an)akan %elaa! kela" El'te #an al'!an "'an" &e&an* %eta$ (e!(a$a"a Mela)u
ke!ana (a$a"a Mela)u &ena#' (a$a"a %en*anta! #ala& %e!$u(un*an anta!a %elaa!+
Pelaa! #a%at (e!tutu! #en*an (a'k #an &en**unakan a)at *!a&at'"+ Pelaa! #a%at
&en*$u!a'kan '#ea "e/a!a "%.ntan #en*an lan/a! "e!ta (e!&akna+
() Kele&a$an
Se*el'nt'! %elaa! &a"'$ &en**unakan (a$a"a %a"a! #an (a$a"a !.ak+ A#a u*a
%elaa! )an* &en*e&ukakan %en#a%at #an '#ea )an* ku!an* (e!&akna t'#ak "e"ua'
#an ku!an* ela"+ + Pelaa! ku!an* %en#e#a$an #an %en#ekatan ke%a#a akt'5't'
k.&un'ka"' #ala& %en**unaan (a$a"a Mela)u "e%e!t' (e!(a$a", (e!%'#at. #an
1.!u&+
/) Ke"'la%an
Te!#a%at %elaa! )an* t'#ak &e&(e!'kan $u!a'an )an* ela" ket'ka &en)atakan
/.nt.$ #an (ukt'+ Te!lu%a '"' #an 1akta ke!an &en*$a1al tek"+ A#a %elaa! te!"ekat-
"ekat ket'ka (e!u/a% #an &en**unakan %e!kataan )an* "a&a (e!ulan*an
1# B&7.)'+)
a) Kekuatan
Pelaa! /e&e!lan* #a%at &en*e&ukakan %en#a%at "e!ta &en*$u!a'kan "e"uatu
*a*a"an '#ea )an* (e!na", (e!&akna #an !ele5an #en*an tauk %e!('n/an*an+
() Kele&a$an
I#ea )an* #'ke&ukakan .le$ "e*el'nt'! /al.n ku!an* (e!&akna #an ela"+ 0.nt.$
)an* #'ke&ukakan .le$ /al.n u*a t'#ak !ele5an+ Se(a$a*'an %elaa! t'#ak
&e&%un)a' '#ea untuk &elua"kan '#ea uta&a+
/) Ke"'la%an
A#a /al.n (e!(ual tentan* %e!ka!a )an* t'#ak (e!&akna #an t'a#a ka'tan #en*an
t.%'k )an* #%'l'$ ke!ana %elaa! ku!an* &e&(a/a+ Me!eka /en#e!un* &e&(a/a
(a$an %/'"an #an t'#ak &en.nt.n !an/an*an )an* (e!&utu #an (e!'n1.!&a"' "e%e!t'
"'a!an (e!'ta atau #.ku&enta!'+
2 PRESTASI KESELURUHAN $ALON BERDASARKAN SKOR
PERINGKAT SKOR BILANGAN $ALON
San*at (a'k 67-40 89
Ba'k 2:-6; 271
Me&ua"kan 20-28 169
Ku!an* Me&ua"kan 12-19 2:
Pen/a%a'an M'n'&u& 01-11 10
JUMLAH BESAR %17
6
3 KOMEN TENTANG INSTRUMEN8 MODEL
31 M.#el )an* #'*unakan .le$ %elaa!<
Ke(an)akan %elaa! &e&'l'$ &.#el 1, 2, #an 6 ='n#'5'#u #an &.#el
ku&%ulan untuk tak"'!an) #en*an akt'5't' "e%e!t' 1.!u&, u/a%an #an
%e!(ualan+
32 Ke"e"ua'an &.#el #en*an %elaa!<
M.#el 'n#'5'#u #an &.#el ku&%ulan )an* #'%'l'$ .le$ %elaa! #an *u!u
"e(a*a' (a$an tak"'!an #'"e"ua'kan &en*'kut ta$a% ke(.le$an %elaa!+
T.%'k-t.%'k %e!('n/an*an a#ala$ (e!#a"a!kan '"u-'"u "e&a"a #an (a$an
k.&"a" t'n*katan ;
# SARANAN KEPADA $ALON
Pelaa! "e%atutn)a &elakukan %e!"e#'aan )an* !a%' #en*an &en*enal %a"t'
tauk, &.#el, akt'5't' #an 'n"t!u&ent )an* "e"ua' "etela$ &en#a%at tu*a"an
#a!'%a#a *u!u+ Pelaa! %e!lu &e&(a/a (a$an-(a$an )an* (e!ka'tan #en*an
tauk #a!'%a#a %el(a*a' "u&(e!+ Pelaa! t'#ak 4aa! &en*$a1al #an &e&(a/a
"k!'% "e&a"a& #'n'la'+
% SARANAN KEPADA GURU
>u!u-*u!u %e!lu (e!"'ka% te!!(uka #en*an &e&aklu&kan ke%a#a %elaa!
le('$ a4al tentan* tauk, ta!'k$ #an &a"a %elaa! akan #'tak"'! "u%a)a
&e!eka #a%at (e!"e#'a+
Ba*' %elaa! )an* "e#e!$ana #an le&a$ %ula, *u!u %e!lu &e&(antu &e!eka
&e&'l'$ tauk )an* "e"ua' #en*an ke(.le$an %elaa!+ Ba$an !an*"an*an
$en#akla$ #'"e#'akan untuk &e&(antu %elaa! le&a$ &en*e&ukakan
%en#a%at+ >alakkan %elaa! &en/a!' (a$an-(a$an "en#'!'+
" ISU DAN SARANAN PENAMBAHBAIKAN ULBS
P.l'"' "ek.la$ )an* &elak"anakan %e!tuka!an %elaa! #an *u!u anta!a kela"
&en)uka!kan *u!u &e&antau %e!ke&(an*an %elaa!+
Te!#a%at "e*el'nt'! %elaa! )an* (e!"'ka% "a&('l le4a #an t'#ak &e&(uat
%e!"e#'aan "e(elu& #'tak"'!+ Pelaa! t'a#a ke"un**u$an ket'ka #'n'la'+
Pelaa! ke!a% %.nten* #an t'#ak &e&atu$' a#ual tak"'!an )an* tela$
#'teta%kan .le$ *u!u+Te!#a%at %elaa! )an* #atan* %a#a a4al ta$un untuk
%en#a1ta!an #an "ele%a" 'tu t'#ak &un/ul-&un/ul la*'+
>u!u "elaku %entak"'! %e!lu (e!('n/an* #en*an %elaa! tele('$ #a$ulu
tentan* tauk "e(ulu "e"' %entak"'!an #'lak"anakan+ Se(.le$-(.le$n)a %'l'$
(e(e!a%a .!an* %elaa! )an* (e!ke(.le$an untuk &e&(uat &a'n %e!anan+
La%.!an #'"e#'akan .le$, 12 Me' 2014
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
=FARE2AH BUJAN>)
Ketua Pentak"'! Sek.la$
4