You are on page 1of 3

Tarikh : 08 MEI 2014

Kepada,
Yang Berhormat,
Datuk Rubin Balang,
ADUN N.36,
Tenom.
Tan,
MEMOHON TAJAAN DUA BUAH KANOP !EMPENA MAJ"! # DA"AM $
Den!an horma"n#a, perkara di a"a$ dir%k.
2. &erh'n! den!an perkara di a"a$ $a#a 'a!i pihak $eko(ah memohon "a%aan
kanopi $e'an#ak da 'ah kanopi daripada pihak "an. Kanopi "er$e'" ada(ah
'erkran 20)*20).
3. Un"k pen!e"ahan pihak "an, $m'an!an "er$e'" akan 'er"%an n"k
di!nakan pada 26 Mei 2014 nan"i. Ma%(i$ "er$e'" ia(ah +am'"an ,ari -r, .e$"a
Kaama"an dan .e$"a Ka(imaran. Ma%i($ ini %!a akan di$am'" $e/ara 'e$ar 0 'e$aran
'er$ama den!an penddk di 4 'ah kampn!. +ema$a ma%(i$ ini di%a(ankan pe('a!ai
a/ara diadakan 'a!i memeriahkan (a!i $am'"an 3 da(am 1 i" nan"i.
4. .ihak $eko(ah 'erharap dan 'er'e$ar ha"i a!ar pihak "an dapa" mem'erikan
"a%aan "er$e'" demi n"k me(an/arkan ma%(i$ i" nan"i. Kepriha"inan dan ker%a$ama
daripada pihak "an didah(i den!an /apan "erima ka$ih.
+ekian.

%BERKHDMAT UNTUK NE&ARA'
+a#a #an! menr" perin"ah,
111111111111.
2PN( MUA!AH ) MU!AH PAN!O 3
-r &e$ar,
+eko(ah Ke'an!$aan &akk,Tenom.
MP/dc
s.k. 1.Fail
SEKOLAH KEBANGSAAN BAKUKU
WDT 75
89909 TENOM
Tarikh : 08 MEI 2014
Kepada,
Yang Berhormat,
Datuk Raimie Unggi,
Ah(i .ar(imen
.181 Tenom.
Tan,
MEMOHON TAJAAN DUA BUAH KANOP !EMPENA MAJ"! # DA"AM $
Den!an horma"n#a, perkara di a"a$ dir%k.
2. &erh'n! den!an perkara di a"a$ $a#a 'a!i pihak $eko(ah memohon
$m'an!an ke4an!an 'a!i "%an me(ak$anakan ma%(i$ 3 da(am 1 nan"i.
3. Un"k pen!e"ahan pihak "an, $m'an!an "er$e'" akan di!nakan pada 26
Mei 2014 nan"i. Ma%(i$ "er$e'" ia(ah +am'"an ,ari -r, .e$"a Kaama"an dan .e$"a
Ka(imaran. Ma%i($ ini %!a akan di$am'" $e/ara 'e$ar 0 'e$aran 'er$ama den!an
penddk di 4 'ah kampn!. +ema$a ma%(i$ ini di%a(ankan pe('a!ai a/ara diadakan
'a!i memeriahkan (a!i $am'"an 3 da(am 1 i" nan"i.
4. .ihak $eko(ah 'erharap dan 'er'e$ar ha"i a!ar pihak "an dapa" mem'erikan
$m'an!an "er$e'" demi n"k me(an/arkan ma%(i$ i" nan"i. Kepriha"inan dan
ker%a$ama daripada pihak "an didah(i den!an /apan "erima ka$ih.
+ekian.

%BERKHDMAT UNTUK NE&ARA'
+a#a #an! menr" perin"ah,
111111111111.
2PN( MUA!AH ) MU!AH PAN!O 3
-r &e$ar,
+eko(ah Ke'an!$aan &akk,Tenom.
MP/dc
s.k. 1.Fail
SEKOLAH KEBANGSAAN BAKUKU
WDT 75
89909 TENOM
Tarikh : 08 MEI 2014
Kepada,
Yang Berhormat,
Datuk Rubin Balang,
ADUN N.36,
Tenom.
Tan,
MEMOHON !UMBAN&AN KE*AN&AN !EMPENA MAJ"! # DA"AM $
Den!an horma"n#a, perkara di a"a$ dir%k.
2. &erh'n! den!an perkara di a"a$ $a#a 'a!i pihak $eko(ah memohon
$m'an!an ke4an!an 'a!i "%an me(ak$anakan ma%(i$ 3 da(am 1 nan"i.
3. Un"k pen!e"ahan pihak "an, $m'an!an "er$e'" akan di!nakan pada 26
Mei 2014 nan"i. Ma%(i$ "er$e'" ia(ah +am'"an ,ari -r, .e$"a Kaama"an dan .e$"a
Ka(imaran. Ma%i($ ini %!a akan di$am'" $e/ara 'e$ar 0 'e$aran 'er$ama den!an
penddk di 4 'ah kampn!. +ema$a ma%(i$ ini di%a(ankan pe('a!ai a/ara diadakan
'a!i memeriahkan (a!i $am'"an 3 da(am 1 i" nan"i.
4. .ihak $eko(ah 'erharap dan 'er'e$ar ha"i a!ar pihak "an dapa" mem'erikan
$m'an!an "er$e'" demi n"k me(an/arkan ma%(i$ i" nan"i. Kepriha"inan dan
ker%a$ama daripada pihak "an didah(i den!an /apan "erima ka$ih.
5. +i(a r%k 6ampiran.
+ekian.

%BERKHDMAT UNTUK NE&ARA'
+a#a #an! menr" perin"ah,
111111111111.
2PN( MUA!AH ) MU!AH PAN!O 3
-r &e$ar,
+eko(ah Ke'an!$aan &akk,Tenom.
MP/dc
s.k. 1.Fail
SEKOLAH KEBANGSAAN BAKUKU
WDT 75
89909 TENOM