You are on page 1of 2

evsjv`k KvwiMwi wkv evW

cixv wbqK wefvM


AvMviMuvI, kievsjv bMi,XvKv-1207|

mviK bs evKvwkev/(c-2)585(cvU5)/769

ZvwiL-25/03/2013 wLt

wew
evsjv`k KvwiMwi wkv evWi 2013 mbi wWcvgv-Bb-Bwwbqvwis, wWcvgv-Bb-Kwl, wWcvgv-Bb-wdmvwiR I
wWcvgv-Bb UUvBj wkvgi AvMvgx 27 I 28 gvP 2013 ZvwiL AbywZe mKj cixv Awbevh KviY ekZt
wbbv cwiewZZ mgqm~Px Abyhvqx AbywZ nBe|
wgK bs
1.

wkvg I cixvi bvg


2013 mbi wWcvgvBbBwwbqvwis
wkvgi cixv|

2.

2013 mbi wWcvg-Bb Kwl


wkvgi cixv|

3..

2013 mbi wWcvg-Bb wdmvwiR


wkvgi cixv|

4.

2013 mbi wWcvgvBbUUvBj


wkvgi cixv|

wbavwiZ ZvwiL, evi I mgq


28-03-2013, enwZevi
mKvj 10.00 Uv
28-03-2013, enwZevi
weKvj 2.00Uv
27-03-2013, eyaevi
mKvj 10.00 Uv
27-03-2013, eyaevi
weKvj 2.00Uv
28-03-2013, enwZevi
mKvj 10.00 Uv
28-03-2013, enwZevi
weKvj 2.00Uv
27-03-2013, eyaevi
mKvj 10.00 Uv
27-03-2013, eyaevi
weKvj 2.00Uv
28-03-2013, enwZevi
mKvj 10.00 Uv
28-03-2013, enwZevi
weKvj 2.00Uv
27-03-2013, eyaevi
mKvj 10.00 Uv
27-03-2013, eyaevi
weKvj 2.00Uv
28-03-2013, enwZevi
mKvj 10.00 Uv
28-03-2013, enwZevi
weKvj 2.00Uv

cwiewZZ ZvwiL, evi I mgq


28-04-2013, iweevi
mKvj 10.00 Uv
28-04-2013, iweevi
weKvj 2.00Uv
08-04-2013, mvgevi
mKvj 10.00 Uv
08-04-2013, mvgevi
weKvj 2.00Uv
09-04-2013, gjevi
mKvj 10.00 Uv
09-04-2013, gjevi
weKvj 2.00Uv
07-04-2013, iweevi
mKvj 10.00 Uv
07-04-2013, iweevi
weKvj 2.00Uv
08-04-2013, mvgevi
mKvj 10.00 Uv
08-04-2013, mvgevi
weKvj 2.00Uv
21-04-2013, iweevi
mKvj 10.00 Uv
21-04-2013, iweevi
weKvj 2.00Uv
22-04-2013, mvgevi
mKvj 10.00 Uv
22-04-2013, mvgevi
weKvj 2.00Uv

mswk K` mwPe`i cwiewZZ mgqm~Px AbymiYc~eK cixv MnYi Rb Abyiva Kiv nBj|

(W. gvt iwdKyj Bmjvg gxi)


cixv wbqK
evsjv`k KvwiMwi wkv evW,XvKv-1207|
dvb- 9113283

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Exam_Date_Shift_27-28.doc

mviK bs evKvwkev/(c-2)585(cvU5)/769

ZvwiL-25/03/2013 wLt

Dciv wewi Abywjwc mgq AeMwZ I cqvRbxq Kvhv_ cwiZ nBj t


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-57.
58-399.
400.
401-494.
495-496.
497-499.
500.
501.
502.
503.

mwPe, wkv gYvjq, evsjv`k mwPevjq, XvKv|


`w AvKlY t Dc mwPe(KvwiMwi I gv`&ivmv), wkv gYvjq, evsjv`k mwPevjq, XvKv|
gnvcwiPvjK, KvwiMwi wkv Awa`i, XvKv|
mwPe, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
cwiPvjK(KvwiKzjvg), evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
cwi`kK, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|

Rjv ckvmK, .---------------------------------------------------------|

Aa, cwjUKwbK BbwwUDU ..............................................................................|


Aa/ cwiPvjK, ................................................................................................|
wmg Gbvwj, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv| D bvwUkwU Web site G cKvki eev Kivi Rb Abyiva
Kiv nBj|
Dc-cixv wbqK/1/2/3/fvK, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
Dc-mwPe(iwR:)/Dc-mwPe(ckvmb), evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
mnKvix cixv wbqK-2/3/UUvBjg evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
WKzgUkb Awdmvi, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
cm gvbRvi, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
Pqvigvb gnv`qi cvmvbvj Awdmvi, evsjv`k KvwiMwi wkv evW, XvKv|
bw_|

(W. gvt iwdKyj Bmjvg gxi)


cixv wbqK
evsjv`k KvwiMwi wkv evW,XvKv-1207|
dvb- 9113283

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Exam_Date_Shift_27-28.doc