You are on page 1of 3

B NNG NGHIP & PTNT

TRNG CAO NG NGH


C GII NINH BNH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

Ninh Bnh, ngy 24 thng 4 nm 2014


THNG BO
Knh gi: Cc phng, Khoa ngh.
vic in n, ph t, ng quyn cc ti liu: Chng trnh dy ngh, gio
trnh cc mn hc/m un v cc biu mu khc phc v cng tc kim nh c
thng nht v thun li Phng o to tha u quyn ca Hiu Trng thng bo:
1. In n, ph t ti liu v ng quyn ti: Ca hng KDTH Minh Phng.
a ch: S nh 20B - t 4 - Phng Trung Sn - Tam ip - Ninh Bnh.
2. Khi n c s KDTH Minh Phng c in n, ph t ti liu cc phng,
Khoa phi c n ngh in n, ph t ti liu c k duyt (c mu km
theo). (Ch ba ca chng trnh o to: Cao ng ngh v lin thng t Trung
cp ngh ln Cao ng ngh: mu hng; Trung cp ngh v lin thng t s cp
ngh ln Trung cp ngh: mu xanh, S cp ngh mu vng)
3. Mi ti liu ng 2 quyn(Quyt nh ban hnh ng vo t u ca mi
quyn).v d: Chng trnh dy ngh K thut ch bin mn n, trnh cao ng
ng 2 quyn; Chng trnh dy ngh K thut ch bin mn n trnh trung cp
ng 2 quyn, chng trnh dy ngh k thut ch bin mn n trnh s cp
ng 2 quyn; Chng trnh dy ngh K tht ch bin mn n trnh lin thng
t s cp ngh ln trung cp ngh ng 2 quyn: chng trnh dy ngh k thut
ch bin mn n trnh lin thng t trung cp ngh ln cao ng ngh ng 2
quyn. Gio trnh mi mn hc/m un ng 2 quyn.
4. Cc Phng, Khoa chu trch nhim v ni dung v mu nh dng. C th in
n, ph t lm nhiu t (xong phn no mang i in n phn trnh n tc)
5. Hn np trc ngy 05 thng 5 nm 2014 ti vn bn s 239 ngy
17/4/2014.
6. C vn g vng mc xin lin h ng inh vn li c gii p.
Ghi ch: thng bo v biu mu km theo c gi qua mail ca cc khoa.
Ni nhn:
- Nh knh gi
- Lu T

PHNG O TO

B NNG NGHIP & PTNT


TRNG CAO NG NGH
C GII NINH BNH

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc

Khoa: Khoa hc c bn.

Ninh Bnh, ngy 28 thng 4 nm 2014

N NGH
Knh gi: Phng o to, Phng Ti chnh k ton.
phc v cho cng tc kim nh ca Trng Khoa Khoa hc c bn ngh
qu phng duyt cho pht mt s ti liu c th nh sau:
1. Ph t v ng quyn:
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tn ti liu
Tin hc vn phng
Lp trnh cn bn
Ton ri rc
Phn cng my tnh
Cu trc d liu v gii thut
C s d liu
ha ng dng
Mng cn bn
H qun tr c s d liu 1(MS
SQL SERVER)
Anh vn chuyn ngnh
Thit k Web
Lp trnh Window 1(c#,vb. net)
Lp trnh Window 2 (ado.net)
Lp trnh Window 3 (service, net)
Lp trnh Web 1 (asp.net)
Lp trnh Web 2 (XML)
Phn tch thit k h thng thng
tin
H qun tr c s d liu 2 (MS
SQL SERVER)
Cng ngh phn mm
Lp trnh qun l 1(ACCESS 1)
Lp trnh qun l 2(ACCESS 2)
Qun tr mng
UML
Lp rp v ci t my tnh
Inter net
Thit k, xy dng mng LAN
Qun tr h thng WebServer v
MailServer
An ton mng
Bo tr h thng mng

S lng (q)
3
3
1
1
3
3
3
3

S trang
459
495
54
66
381
249
354
84

300

3
3
1
1
1
1
1

78
138
769
91
129
87
75

210

130

1
3
1
1
3
1
1
1

112
231
36
115
591
42
22
153

125

1
1

69
48

Ghi ch

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cng ngh a phng tin


K thut truyn s liu
Lp trnh JAVA
Qun tr CSDL Khch/ch
Qun l d n CNTT
CT dy ngh CN qun tr mng MT
CT dy ngh TCN qun tr mng MT
CT dy ngh s cp qun tr mng
MT
CT dy ngh lin thng t s cp ln
trung cp
CT dy ngh lin thng t trung cp
ln cao ng

1
1
1
1
1
1
1

52
290
185
64
110
459
495

54

66

381

Tng

6394

2. Ph t cc biu mu khc:
STT
Tn cc biu mu
1
Phiu kho st nh gi cht
lng gio trnh dnh cho
HS-SV
2
Phiu kho st nh gi cht
lng gio trnh dnh cho
Cn b-Gio vin
3
Phiu kho st nh gi cht
lng gio trnh cho chuyn
gia t c s sn xut, kinh
doanh v dch v
4
Phiu nh gi nghim thu
gio trnh
5
Phiu gp phn bin gio
trnh
Tng
Ni nhn:
- Nh knh gi
- Lu T

S t

1 mt hay 2 mt

750

750

300

100

200

Ghi ch

2100

PHNG O TO

TRNG KHOA