You are on page 1of 4

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM,


SUNGAI PETANI, KEDAH.

PISMP AMBILAN JAN 2011/5


BUDAYA DAN PEMBELAJARAN


NAMA GURU PELATIH : KAYATHRI A/P M DEVANATHAN
NO.KAD.PENGENALAN : 910127-02-5284
KUMPULAN / UNIT : P 5F / MATEMATIK
KOD SUBJEK : EDU 3106
NAMA PENSYARAH : DR. BAHARUDIN BIN YAACOB
TARIKH HANTAR : 6 MAC 2013Sayaakuikaryainiadalahhasilkerjasayasendirikecualinukilandan
ringkasan yang tiap-tiapsatunyatelahsayajelaskansumbernya.


Tandatangan : ...
NamaPenulis : Kayathri a/p M Devanathan
Tarikh :PENGHARGAAN

Penulisinginmerakamkanpenghargaanikhlaskepadapensyarahkerjakursus, Dr.
BaharudinYaacobatasbimbingandandorongan yang
diberisepanjangtempohkerjakursusini.
PenghargaankepadaPusatSumber, InstitutPendidikan Guru Kampus Sultan
Abdul
Halimataspeminjamanbukurujukantentangkerjakursusini.Kerjasamadaripadapensyarah-
pensyarahdanrakan-rakanataspemberiankerjasamaketika proses mengumpul data
amatlahdihargai. Bimbingandancadanganpensyarahdanrakan-rakanamatbergunadalam
proses menyiapkankerjakursusini.
Penghargaanjugaditunjukankepadasemua yang
terlibatsamaadasecaralangsungatautidaklangsungmembantumenjayakankerjakursusini.
SENARAI KANDUNGAN
MUKA SURAT
HALAMAN PENGAKUAN
PENGHARGAAN
SENARAI KANDUNGAN
1.0 PENDAHULUAN
2.0 TUGASAN
2.1 Berdasarkankepadabacaandua (2)
artikeltentangsatuetnik di malaysia, bincangkanisu-
isukepelbagaianbudayadanbahasa di
dalambilikdarjah
2.2 Bincangkanjugakemahiranberkomunikasi yang
perludikuasaioleh guru yang mengajarmurid-
muridkepelbagaiankelompokbagimewujudkanpersekit
aranbilikdarjah yang mesrabudaya.
3.0 RUMUSAN
4.0 REFLEKSI
5.0 BIBLIOGRAFI
6.0 LAMPIRAN
6.1 Artikel 1 : RemajaMelayuBermasalah
6.2 Artikel 2 :BahasaMenarik, PenontonTertarik