You are on page 1of 2

Banyak kelebihan, pahala dinikmati tukang azan

MENURUT pendapat jumhur ulama, ada beberapa adab dan tertib dalam
melaksanakan azan. Antaranya:
Mu'azzin hendaklah tidak menerima upah apabila melaksanakan
tuasnya.
Mu'azzin harus su!i daripada hadas ke!il dan besar serta najis.
Mu'azzin hendaklah menhadap kiblat ketika menumandankan azan.
"etika memba!a #hayya $ala as%salah#, mu'azzin hendaklah
menhadapkan muka dan dadanya ke sebelah kanan dan ketika
memba!a #hayya $ala al%&alah# menhadapkan muka dan dadanya ke
sebelah kiri.
Mu'azzin memasukkan dua anak jarinya ke dalam kedua%dua
telinanya.
'uara mu'azzin hendaklah nyarin.
Mu'azzin tidak b(leh ber!akap ketika menumandankan azan.
)ran yan mendenar azan hendaklah menyahutnya se!ara perlahan
denan la&az yan diu!apkan (leh mu'azzin, ke!uali pada la&az #hayya $ala
as%salah# dan #hayya $ala al%&alah#. "edua%duanya disahut denan #la
haula *ala +u**ata illa bi Allah# yan bermaksud #tiada daya dan
kekuatan ke!uali daripada Allah#.
'elesai azan, mu'azzin dan yan mendenar azan hendaklah berd(a:
#Allahumma rabba hazihi ad%da$*ah at%tammah *a as%salati al%+a'imah, ati
Muhammadan al%*asilah *a al%&adhilah *ab$athhu ma+aman mahmudan
allzi *a$adtah# yan bermaksud #*ahai Allah, Tuhan yan menuasai
seruan yan sempurna ini dan s(lat yan sedan didirikan, berikanlah
kepada Nabi Muhammad kurnia dan keutamaan serta kedudukan yan
terpuji yan telah Enkau janjikan untuknya.# ,Ri*ayat -ukhari..
'elain itu, melakukan azan mempunyai beberapa kelebihan dan mendapat
pahala besar. /a berdasarkan sabda Nabi Muhammad 'A0 bermaksud:
#"alaulah (ran ramai menetahui pahala yan ada dalam azan dan
pahala dalam barisan pertama sembahyan, kemudian mereka tidak ada
jalan selain membuat undian untuk mendapatnya, nes!aya mereka akan
masuk undian itu.# ,Ri*ayat Mutta&a+ $Alayh.
Rasulullah jua bersabda bermaksud: #1ika kamu berada bersama%sama
denan kambin kamu atau di kebun kamu dan enkau berazan untuk
sembahyan. 2endaklah enkau ankatkan suara menyeru (ran
bersembahyan, sebab suara (ran yan azan tidak didenar (leh jin atau
manusia ataupun sesuatu ke!uali dia menyaksikan bainya pada 2ari
Akhirat.# ,Ri*ayat -ukhari.
3alam sebuah hadis lain ada disebut: #Tukan azan adalah (ran yan
palin panjan leher pada hari akhirat.# ,Ri*ayat Muslim, Ahmad dan /bnu
Majah.
Menurut pendapat yan sahih daripada ulama 'ya&ie dan 2anbali, azan
berserta i+amah adalah lebih baik daripada menjadi imam. /ni disebabkan
Allah ber&irman bermaksud: 4'iapakah yan lebih baus perkataannya
daripada (ran yan berd(a kepada Allah dan beramal salih.# ,'urah
5ussilat, ayat 66..
'aidatina Aisyah berkata: #Mereka yan dimaksudkan (leh ayat itu ialah
tukan azan#. 3alam hadis lain ada jua menyebut: #/mam adalah
bertanunja*ab ,damin., tukan azan adalah (ran yan diper!ayai
,amanah.. 7a Allah, berilah petunjuk kepada imiam%imam dan ampunilah
tukan azan#. ,Ri*ayat 'ya&ie, Ahmad, Abu 3a*d, at%Tirmizi, An%Nasa'i,
/bnu 2ibban dan /bnu "huzaimah.
Amanah lebih tini daripada damin dan keampunan adalah lebih tini
daripada petunjuk. Nabi Muhammad dan khali&ah tidak melakukan tuas
azan ini kerana mereka tidak mempunyai banyak masa.