You are on page 1of 19

TESTI – I –

1.Llojet e detyrimeve sipas saktësimit të detyrimit (kuptimi - rëndësia e kësaj
ndarjeje)?
. Tre!o rastet kur kus"ti penal nuk mund të kontrakto"et ?
#. $us"tet për %&atimin e '(lausula re&us si( stanti&us) ?
*. +ër!je!jësia për dëmin e s"kaktuar në tra,ik ?
-. .ormularë i kontratës për kredi ?
1. Llojet e detyrimeve sipas saktësimit të detyrimit (kuptimi - rëndësia e kësaj
ndarjeje)? /etyrimet individuale jane ato ne te (ilat de&itori ka &or0" ta
perm&us" prestimin e (aktuar 1dore%imin e sendit te (aktuar ose kryerjen e
veprimit te (aktuar Lende e detyrimit individual es"te sendi indivudalis"t I
(aktuar I (ili es"te I pa%akons"em ne 2o,te se sendi "um& per s"kak te
,u2ise 1ose 2arkullimit te tij do te ndalo"ej me norma imperative li!jore ku
de&itori do te lir"et n!a detyra .
. Tre!o rastet kur kus"ti penal nuk mund të kontrakto"et ?
$us"ti penal nuk mund te kontrakto"et per detyrimet me para per arsye se ne keto
detyrime mosek%ekutimi ose vanesa ne ek%ekutim si rre!ull krijon
o&li!imin e pa!imit te kamates - per detyrimet 2e rrjed"in n!a akreditivi1 ne
rast se kontrata es"te e ndaluar d"e jo morale.
#. $us"tet për %&atimin e '(lausula re&us si( stanti&us) ?
$us"tet për %&atimin e (lausula re&us si( stanti&us +ër %&atimin e (lausula re&us
si2 stanti&us du"et të plotëso"en këto kus"te3 4ret"anat e ndrys"uara
"apta%i të rëndojë përm&us"jen e detyrimit të njërës palë
kontraktuese1përkatësis"t të s"kaktojnë të pareali%ues"ëm 2ëllimin e
kontratës. 4ret"anat e ndrys"uara du"et të jen të paras"ikuara d"e të
jas"të%akons"me. 4ret"anat e ndrys"uara du"et të para2iten pas momentit
të lid"jes së kontratës. 4ret"anat e ndrys"uara du"et të para2iten në
kontrata e dyans"me detyruese d"e pa ,ajin e palëve kontraktuese. Të
drejtat e palës së dëmtuar te (lausula re&us si( stanti&us +ala e dëmtuar
për s"kak të para2itjes së rret"anave të ndrys"uara mund të kërkojë me
anë të padisë ose të kundërs"timit %!jid"jen e kontratës.
*. +ër!je!jësia për dëmin e s"kaktuar në tra,ik ?
5ë tra,ikun automo&ilistik për!je!jsia ës"të pa ,aj.5dërmarrja 2ë merret me
s"ër&ime pu&like për!ji!jet për dëmin 2ë u s"kakto"et ud"ëtarve të vet
d"e personave të tretë.5ë tra,ikun "ekurud"or1dëmi mund tu s"kakto"et
ud"ëtarve1personave të tretë në aksidente të ndrys"me.+ër dëmin 2ë u
s"kakto"et ud"ëtarve në transport për!ji!jen ndërmarrjet 2ë japin
s"ër&ime në tra,ikun "ekurud"or.+ër dëmin e s"kaktuar në tra,ikun ajror1si
punëtorve as"tu ed"e personave të tretë1për!ji!je ndërmarrja për tra,ikun
ajror sipas &a%ës së për!je!jsisë për sendet e rre%iks"me.$u detari i anijes
për dëmin e s"kaktuar për vdekje ose lëndim trupor ud"ëtarve1 për s"kak
të përm&ytjes së anijes1eksplodimit1do të për!ji!jet sipas parimit të ,ajit të
supo%uar.
-. .ormularë i kontratës për kredi ?
TESTI II
1. E,ektet juridike të o,ertës?
. E0(eptio non ri"te adimpleti (ontra(tus (kus"tet e kundërs"timit) ?
#. +ër!je!jësia deliktore d"e për!je!jësia penale (tre!o dallimet) ?
*. $us"tet e nevojs"me për premtimin pu&lik të s"për&limit ?
-. .ormularë i padisë lid"ur me dorë%aninë ?
1. E,ektet juridike të o,ertës?
6,erta ës"të s"pre"je e njëans"me e vullnetit të o,ertuesit 1 me anë të së (ilës ai
propo%on lid"jen e kontratës sipas kus"teve të (ilat i ka paras"truar në
o,ertën e vet. 6,erta nuk ës"të kontratë. 7ë të &ë"et kontratë 1 i o,ertuari
du"et të pranojë o,ertën. $ëtu du"et dalluar o,ertën e drejtuar personit të
pranis"ëm n!a ajo 2ë i o,ro"et personit jo të pranis"ëm. $onsidero"et se
o,erta i o,ro"et personit të pranis"ëm jo vetëm kur palët !jenden në të
njëjtin lo(al 1 po ed"e kur !jenden në lid"je të drejtpërdrejtë me anën e
mjeteve teknike të in,ormimit 1 nëpërmjet tele,onit ose teleprinterit.
. E0(eptio non ri"te adimpleti (ontra(tus (kus"tet e kundërs"timit) ?
$us"tet kryesore 2e kerko"et te perm&us"en per kete mjet juridik jane 3 te ek%istoj
kontrata e dyans"me detyruse me s"per&lim 1 2e n!a li!ji 1kontrata d"e
rret"anat e rastit nuk rrjed" se njera pale es"te e detyruar 2e me pare te
perm&us" detyrimin e vet 1 2e njera pale deri ne para2itjen e kunders"timit
nuk e ka perm&us"ur detyrimin e vet 1 2e ana paditse nuk i ka d"ene
deklarate te veten te paditurit se es"te e !ats"me 2e te perm&us" detyrimin
e vet . $ur ploteso"en kus"tet e permendura per kete kunders"tim asnjera
pale nuk es"te e detyruar te perm&us" detyrimin e vete n!a kjo rrjed" se
pala 2e nuk e ka perm&us"ur ose nuk es"te e !ats"me ta perm&us"e
detyrimin e vet nuk ka te drejte te kerkoi n!a pala tjeter perm&us"jen e
detyrimit 1prandaj ed"e ka te drejte te kerkoi %!jid"jen e kontrates .
#. +ër!je!jësia deliktore d"e për!je!jësia penale (tre!o dallimet) ? /elikt
(ivil ës"të 2do veprim i kundërli!js"ëm me anë të të (ilit ës"të s"kaktuar
dëmi 2ë krijon detyrën 2ë dëmi i s"kaktuar të s"për&le"et. 8epra penale
ës"të vepër e rre%iks"me s"o2ërore1 e (ila ës"të e paraparë sipas li!jit si
vepër penale d"e për të (ilën ës"të paraparë sanksioni penal. 5dërmjet
këtyre për!je!jësive ek%istojnë dallime të konsiderues"me3 8epra penale
ës"të vepër e rre%iks"me s"o2ërore1 kurse rre%iks"mëria e për!je!jësisë
deliktore (ivile ës"të më e vo!ël se ajo e për!je!jësisë penale1 prandaj
ed"e dënimet për këtë për!je!jësi janë më të vo!la sesa për vepra penale. -
Sanksioni i për!je!jësisë penale ës"të personal1 kurse sanksioni i
për!je!jësisë deliktore ës"të sanksion pasuror. - 5ë për!je!jësinë penale1
për!je!jësia mund të ek%istojë ed"e për tentim1 kurse në për!je!jësinë
deliktore nuk mund të krijo"et kjo për!je!jësi. - Lartësia e dënimit me para
me për!je!jësinë penale paras"i"et sipas li!jit1 kurse në për!je!jësinë
deliktore !jykata e (akton s"për&limin me para duke pasur parasys"
rret"anat e (aktuara.
*. $us"tet e nevojs"me për premtimin pu&lik të s"për&limit ? +remtimi
pu&lik i s"për&limit ës"të s"pre"je e njëans"me e vullnetit 2ë i &ë"et një
numri të pa(aktuar su&jektes" me anë të së (ilës premtuesi merr detyrim
2ë t9ia pa!uajë s"për&limin e (aktuar atij su&jekti i (ili do të kryente ndonjë
veprim ose do të reali%onte re%ultatin e (aktuar. +remtimi pu&lik i
s"për&limit p.s". kur su&jekti i (aktuar i premton s"për&lim nëpërmjet
s"typit atij 2ë e !jen sendin e "um&ur.$us"tet e nevojs"me për premtimin
pu&lik të s"për&limit 7ë premtimi i s"për&limit të krijojë detyrim1 du"et të
plotëso"et këto kus"te: a) 2ë premtimi të jetë pu&lik: &) premtimi t9i jetë
&ërë një numri të pa(aktuar njerë%is"1 () të jetë i (aktuar veprimi 2ë du"et
të kry"et d) du"et të (akto"et a,ati i kryerjes së veprimit1 e) du"et të
(akto"et s"për&limi. a)+remtimi mund të jetë person ,i%ik ose juridik . &)
du"et 2ë premtimi ti jetë &ërë një numri të pa(aktuar njerë%is". +remtimi
ek%iston ed"e nëse deklarata ës"të &ërë për një rret" të (aktuar njer%is"
p.s" kompo%itoreve1 arkitektëve1letrarëve etj. () du"et të (akto"et
saktësis"t veprimi 2ë du"et të kry"et. $ur me rastin e (aktimit të veprimit
mund të para2iten ed"e kus"tet si do nda"et s"për&limi vetëm për punën
më të mirë1 ose për re%ultatin më të mirë atë"erë premtimi pu&lik i
s"për&limit &ë"et me anë të konkursit. d)s"për&limi për kryersin e veprimit
du"et të jetë i (aktuar. $y s"për&lim mund të jetë s"umë e (aktuar në të
"olla ose d"ënia e ndonjë sendi tjetër1si ndarje e ndonjë
diplome1mirënjo"je1medalje etj.
-. .ormularë i padisë lid"ur me dorë%aninë ?
TESTI III
1. $ontrata me ,ajde - kus"tet?
. Të drejtat e palës së dëmtuar në kontratën lesionare (laesio enormis) ?
#. Su&jekti për!je!jës1 te për!je!jësia për sendin e rre%iks"ëm d"e;ose
veprimtarinë e rre%iks"me ?
*. 4astet kur nuk mund të s"kakto"et kon,ondimi ?
-. .ormularë i kontratës për s"itjen e &anesës ?
1. $ontrata me ,ajde - kus"tet? $ontratë me ,ajde ës"të ajo sipas së (ilës
njëra palë kontraktuse ,iton për vete ose për personin e tretë një do&i të
pamasë n!a pala tjetër kontraktuese1duke s",rytë%uar nevojën1 varësinë1
mendjele"tësinë 1papapërvojën e palës tjetër kontraktuese.+ër të ek%istuar
kontrata me ,ajde du"et të plotëso"en disa kus"te3të jetë konrtata më
s"për&im1 të ek%istojë nevoja e njërës palë kontraktuse1të ek%istojë
mendjele"tësia1papërvoja d"e të s"kakto"et dispropor(ioni i prestimeve.
$ëto kus"te të (ekura du"et të përm&us"en në mënyrën kumulative.
. Të drejtat e palës së dëmtuar në kontratën lesionare (laesio enormis) ?
$ur es"te lid"ur kontrata me s"per&limin me te (ilin njera pale
kontraktuese es"te e demtuar pamase ajo ka te drejte te kerkoi anulimin e
kontrates ku kjo kerkes mund te reali%o"et ose me ane te n!ritjes se padise
ose me ane te para2itjes se kunders"timit .5e rastin e anulimit te kontrates
konsidero"et sikur se te mos is"te lid"ur ,are ajo nese kontrata es"te
ek%ekutuar se(ila pale kontraktuese es"te e detyruar 2e te kt"ej ate 2e e ka
marre prej pales tjeter por 1 ne (o,te se es"te e pa mundur te &e"et kt"imi
sendi es"te s"itur ose veprimi es"te kryer ate"ere ne vend te kt"imit te
sendit 2e es"te marre pa!u"et &arasvlera me para. E drejta 2e te kerko"et
anulimi I kontrates s"u"et me skadimin e a,atit njevje2ar. $y es"te nje a,at
o&jektiv I (ili ,illon te rrjed" prej dites se pare n!a dita kur lid"et kontrata .
#. Su&jekti për!je!jës1 te për!je!jësia për sendin e rre%iks"ëm d"e;ose
veprimtarinë e rre%iks"me ?
5e rast se demi s"kakto"et n!a sendi I rre%iks"um per!ji!jet pronari I sendit te
rre%iks"em kurse per demin e s"kaktuar n!a veprimtaria e rre%iks"me
per!ji!jet su&jekti 2e merret me veprimtari te rre%iks"me . 5e 2o,tse sendi I
rre%iks"em es"te ne &as"kepronsi ted y ose me s"ume su&jekte ate"ere
solidaris"t per!ji!jen te !jit" &as"kepuntoret .5e vend te pronarit te sendit
per!ji!jet su&jekti te (ilit es"te &esuar 2e me ate send te s"er&e"et ose
su&jekti I (ili es"te I detyruar te m&yk2yr ate send ndersa te ai nuk es"te ne
pune .
*. 4astet kur nuk mund të s"kakto"et kon,ondimi ? Ed"e pse &e"et
&as"kimi I kerkesave per arsye te (aktuara juridike kon,idimi nuk mund te
s"kakto"et ne keto raste 3 $ur dore%ani &e"et kreditor detyra e dor%anit
nuk s"u"et 1 /etyra e re0"istruar ne li&rin pu&li( nuk s"u"et me kon,idim
kur &e"et re0"istrimi I ,s"irjes 1 $on,idimi nuk mund te sjell s"urjen e
detyrimit nese me te do te (eno"en te drejtat e personave te trete e drejta e
pen!ut e drejta e !e%imit te ,ruteve .$on,idimi nuk s"u"et kur letra e prursit
!jendet ne duart e d"ensit te saj &otusit e drejta per letren nuk mund te
reali%o"et derisa ajo te !jendet ne duart e &otusit . 5uk mund te s"kakto"et
kon,idimi kur kreditoret e tras"ë !imlensit kerkojn ndarjen e pasurise se
tras"i!imlensit n!a pasuria e tras"i!imtarit m (rast kreditoret e
tras"i!imlensit e re%ervojn per vete te drejten 2e ata se pari te pa!u"en n!a
tras"i!imia e ne rast se pas tyre n!el di(ka te pa!u"en kreditoret e
tras"i!imtarit. $on,idimi nuk s"kakto"et ed"e ne rastin kur marrsi I sendit
te n!arkuar me "ipotek pa!uan kreditorin te "ipotekuar ne ate rast
"ipoteka do te ek%istoi ed"e me tutje por tani ne llo!ari te tij .
-. .ormularë i kontratës për s"itjen e &anesës ?
TESTI I8
1. $us"tet për %!jid"jen e kontratës për s"kak të mosek%ekutimit ?
. Teoritë juridike m&i lid"jen kau%ale ?
#. Tras"ë!imi i së drejtës për s"për&limin e dëmit jomaterial ?
*. <jerimi i palejues"ëm i punëve të "uaja pa porosi (ne!otiorum !estio
utilis) ?
-. +adi për vërtetimin e të drejtës së pen!ut ?
1. $us"tet për %!jid"jen e kontratës për s"kak të mosek%ekutimit ?
$us"tet per %!jed"jen e kontrates per s"kak te mos ek%ekutimit jane 3 2e te ek%istoi
kontrata me s"per&lim 12e kontrata te mos jete ek%ekutuar pjesris"t as
tersis"t 2e de&itori te jete ,ajtor per mos ek%ekutimin e kontrates d"e 2e
kreditori ta (aktoi a,atin plotesues .7e kontrata e dyans"me d"e me
s"per&lim te jete detyruese es"te kus"t t"emelor per kete menyre te
s"urjes se kontratave 5e kontratat e dyans"me 1kur njera pale nuk e
perm&us" detyrimin e vet pala tjeter ka te drejte te kerkoi %!jid"jen e
kontrates . /u"et te kete mos ek%ekutimin n!a njera pale kontraktuese
msek%ekutimi ek%iston kur detyrimi nuk perm&us"et tersis"t n!a ana e
de&itorit . =osek%ekutimi mund te jete I plote d"e i pjeseris"em =os
ek%ekutimi es"te I plote kur de&itori nuk nderrmerr as!je 2e te perm&us"e
detyrimin e vete kontraktor .
. Teoritë juridike m&i lid"jen kau%ale ?
Se kur ek%iston lid"ja kau%ale midis veprimit te kunderli!js"em d"e demit
te s"kaktuar lid"ur me kete 2es"tje ek%istojn keto teori 3 teoria e kus"tit
teoria e kau%alitetit te drejteperdrejt d"e teoria e kau%alitetit adekuat. Sipas
teuris se kus"tit veprimi I dems"um para2et njerin prej s"ka2eve te demit
pa te (ilin nuk do te s"kakto"s"in pasojat demtuese 1 sipas kesaj teurie ne
2o,t se nje su&je(t e pen!on su&jektin tjeter te ud"etoj me airoplan d"e aj
ud"eton me airoplanin tjeter d"e ne te peson ,ateke2si sipas kesaj teorie
ka per tu per!ji!jur su&jekti I (ili ka pen!uar te demtuarin te ud"etoi. Sipas
teorise se kau%alitetit te drejteperdrejt (do kus"t nuk es"te s"kak I demit
por vetem ai I (ili es"te I drejteperdrejt 1sipas kesaj teorie per lendimin
trupor 2e peson ud"etari ne ,ateke2sin e tra,ikut do te per!ji!jen
or!ani%atat "ekurud"ore e jo su&jekti 2e ka pen!uar ud"etarin. Sipas
teorise se kau%alitetit adekuat merret si s"kak demi I vetem ajo n!jarje ai
veprim 2e es"te adekuat per demin .$jo teori kerkon n!a !jykata 2e te
vlersoi 2e a es"te lid"ja kau%ale tipike adekuate .
#. Tras"ë!imi i së drejtës për s"për&limin e dëmit jomaterial ?
$erkesa per s"per&limin e demit jomatrial u kalon tras"i!imtarve nese
es"te pranuar me vendim te ,orms se prere ose me marrves"je me
s"krim .5e kete rast li!ji es"te nisur n!a ,unksioni I s"per&limit te demit
jomatrial i (ili mani,esto"et ne sakri,i(ionin 2e reali%o"et ne personalitetin
e te demtuarit . <jate vlersimit te ek%istimit te ketij demi !jykata m&an
llo!ari m&i ko"e%!jatjen d"e inten%itetin e e d"em&jeve ,i%ike vujtjeve
psikike m&aron llo!ari m&i rendsin e te mirave te (enuara d"e 2ellimin te
(ilin du"et reali%uar. 5!a kjo mund te per,undo"et se kjo e drejte nuk mund
te tras"e!o"et e as te &artet perjas"timis"t nese ajo es"te pranuar me
vendim te ,orms se pre rose me marrves"je me s"krim.
*. <jerimi i palejues"ëm i punëve të "uaja pa porosi (ne!otiorum !estio
utilis) ? $y rast es"te kur !jeruesi ndermerr ndonje veprim
per te %otin e punes d"e pse ek%iston ndalimi n!a I %oti punes 2e te mos
kry"et ajo pune 5e kete rast ,aktin 2ensor e para2et ek%istimi I ndalimit per
per%ierjen ne pune te "uaja <jerimi I punve te "uaja pa porosi 1kur dikus" I
o,ron m&ajtje ed"e pse nuk es"te I detyruar sipas li!jit per te m&ajtur ne
2o,t se ek%iston ky rast per te %otin e punes nuk krijo"en kurr,ar detyras" .
-. +adi për vërtetimin e të drejtës së pen!ut ?
TESTI 8
1. +ërm&ajtja e parimit të lirisë së kontraktimit ?
. $us"tet për lid"jen e kontratës në do&i të personit të tretë ?
#. +ër!je!jësia për dëmin e s"kaktuar n!a ka,s"ët ?
*. +a!imi sipas &a%ës 2ë ka dës"tuar më vonë ((onditio o& (ausam ,initam)
?
-. .ormularë i kontratës për autori%im ?
1. +ërm&ajtja e parimit të lirisë së kontraktimit ?
Liria e kontraktimit es"te njeri nder parimet t"emelore te se drejtes
kontraktore parimi I lirise se kontraktimit para2et mundsi per pjesemarrsit
ne marrd"enjet e detyrimit 2e me vullnetin e tyre te lire te rre!ullojn
marrd"eniet re(iproke juridike te detyrimeve me "oolsis"t parimi I lirise se
kontraktimit do te t"ote . 7e (do su&je(t I se drejtes te vendos liris"t te lid
"ose te mos lid"e kontraten e (aktuar. 7e (do su&je(t I se drejtes te %!jed"
liris"t personin me te (ilin do te lid"e kontrate . 7e su&jektet e se drejtes te
(aktojn liris"t perm&ajtjen e kontrates ,ormen d"e menyren e lid"jes se
saj .7e su&jektet e se drejtes te vendosin liris"t m&i nderrimin d"e menyrat
e s"uarjes se kontrates .
. $us"tet për lid"jen e kontratës në do&i të personit të tretë ?
Te jene te plote,u2is"me du"et te perm&us"en kus"tet e (aktuara keto
kus"te vlejn si per stipulentin promitentin as"tu ed"e per
&eni,i(iarin.Stipulenti d"e promitenti du"et ti perm&us"in kus"tet 2e vlejn
per te !jit"a kontratat e detyrimeve keto kus"te te per!jit"s"me jane
3a,tesia punuese e palve kontraktuese 1pajtimi I vullnetit 1lenda d"e &a%a e
kontrates .5ese perperm&us"jen e kontrates 2e lid"et kerko"et
perm&us"ja e ,ormes se (aktuar ate"ere klau%ola 1do&ia e te tretit du"et
!jit"sesi te s"pre"et ne,orme perkatse kjo do&i a inters es"te matrial por
mund te jete ed"e interes moral.
#. +ër!je!jësia për dëmin e s"kaktuar n!a ka,s"ët ?
5e praktike s"pes""er 2e demin ta s"kaktoi ka,s"a duke (enuar
inte!ritetin ,i%ik trupor te njeriut ose pasuris se tij .per!je!jsia 2e para2itet
me demin e s"kaktuar n!a ka,s"a es"te nje rast I ve2ant per sendet e
rre%iks"me .>a%a e per!je!jesise ne kete rast nuk es"te unike disa kode
(ivile si &a%e te per!je!jesise e paras"o"in ,ajin e supo%uar.+er demin e
s"kaktuar n!a ka,s"et per!ji!jet pronari ose poseduesi I ka,s"es 1per
demin e s"kaktuar n!a ka,s"et ne kops"tin %oole!jik per!ji!jet or!ani%ata
2e e or!ani%on ate ose komuna ku ndod"et kops"ti %oolo!jik.5dersa nese
ka,s"a I jepet dikujt tjeter per ta rujtur 1m&ajtur de te ai s"kakto"et demi
per!ji!jet s",ryt%uesi i ka,s"es.
*. +a!imi sipas &a%ës 2ë ka dës"tuar më vonë ((onditio o& (ausam ,initam)
? 4asti i trete I pasurimit te pa&a%e es"te pa!imi sipas &a%es 2e
ka des"tuar me vone ky rast I pasurimit te pa &a%e ek%iston kur dikus"
pa!uan per te (ilen ne (astin e pa!imit ka ek%istuar &a%a mirepo kjo &a%e
me vone ka des"tuar .=e se s"pes"ti ky rast ndod" kur kontrata e lid"ur
n!a palet kontraktuese anulo"et me vone ose kur d"uratd"ensi e revukon
d"uraten ose kur 2iramarrsi e pa!uan perpara 2iran prej s",ryt%imit te
&anese prej nje viti 1ndersa jepet dore"e2ja prej tete muajve pala tjeter ka
per tia kt"yer s"per&limin prej kater muajve sepse ka des"tuar &a%a per
ndaljen e kesaj s"ume te parave1me ane te padise 2e I takon pa!uesit kur
&a%a ka des"tuar me vone.
-. .ormularë i kontratës për autori%im ?
TESTI VI
1. Rregullat plotësuese të interpretimit të kontratës ?
2. Pendimi (multa poenitentialis) ?
3. !tësia deliktore ?
". #ën$rat e kompensimit ?
%. &ormularë i padisë për re'okimin e d(uratës ?
1.4re!ullat plotësuese të interpretimit të kontratës ?
Per'e) rregulla'e te perg*it(s(me te interpretimit te kontrates ek+isto*n ed(e rregulla
plotesuese keto *ane , -.*ate interpretimit te kontrates nuk du(et tue perm/a(emi
domet(en*e'e /uk!ale te s(pre(*e'e te perdorura por du(et te 'erteto(en )ellimi I
per/as(ket I pal'e kontraktuese . 0ese ndon*e kontrate ose ndon*e dispo+ite e sa* es(te e
pa kuptimt du(et /ere perp*ek*e )e kontrata te ngel ne !u)i d(e )e kur interpreto(et te kete
ndon*e kuptim . Interpretimi du(et te *ete i till )e ti perg*ig*et perm/a*t*es nat$res 1lendes
d(e karakteristika'e te kontrates . 0ese dispo+itat e kontrates per/e(en nga !*alet te 2ilat
mund te kene kuptimin e ngus(te ose te g*ere d(e nuk di(et me siguri se 2ilin kuptim palet
e kane pasur paras$s( 1kontrata du(et te interpreto(et ne kuptimin e ngus(t .- 0e )o!te se
interpreto(et kontrata me s(per/lim a*o du(et te interpreto(et me s$nimin )e te
rregullo(en rregullat e dre*tes(merise ne d(en*et re2iproke te pal'e ne interpretimin e
kontrata'e pa s(per/lim kontratat du(et te interpreto(en ne ate aspe2t )e det$rimi te *ete
me pak i rend per de/itorin .- 0e rast se kontrata es(te lid(ur sipas perm/a*t*es )e me
perpara te s(t$pur ose 1kur kontrata ka )ene e pregaditur ne ndon*e men$re t*eter d(e e
propu+uar nga ndon*e pale t*eter kontraktuese dispo+itat e pa)arta do te interpreto(en ne
llogari te pales t*eter.
. +endimi (multa poenitentialis) ?Pendimi es(te m*et I sigurimit personal per
ek+ekutimin e kontrates si d(e es(te kontrate ak2esore sepse lid(et prane d(e ndane !atin
e kontrates kr$esore me marr'es(*e e pale'e kontraktuese mund te autori+o(et n*era ose
te d$ palet )e te ter(i)en nga kontrata duke d(ene pendimin .Pendimi kontrakto(et me
klau+ole te 'e)ante ne kontrata ose si kontrate e 'e)ant pran kontrates kr$esore. Pendimi
es(te premtim I s(umes se 2aktuar ne te (olla ose ndon*e 'lere pasurore te 2ilen do ta
pagua* n*era ose ted $ palet ne rast se (e) dore nga kontrata e lid(ur e!ektet e pendimit
s(pre(en ne !aktin se pala )e ka premtuar pendimin ka te dre*ten e op2ionit )e te
perm/us(e kontraten ose ta pagua* pendimin.
#. ?,tësia deliktore ? !esia deliktore es(te kus(t I perg*it(s(um I perg*eg*esise deliktore
2i'ile a!tesia deliktore ose perg*eg*esise es(te a!tesi e n*e su/*ekti )e I kupto*n 'eprimet e
'eta .Per personat !i+ik a!tesia e perg*eg*esise per demin e s(kaktuar m'aret pre* mos(es
d(e +('illimit mendor te ti* ku ek+iston kategori+imi i persona'e sipas mos(en , g*er ne
mos(en 3 '*e)are *ane !emi*e1 pre* mos(es 3 deri ne 1" '*e)ar es(te kategoria e te
mitur'e te rin*e 1pre* 1" deri ne 14 *ane te mitur te '*eter kurse pre* mos(es 14 '*e)ar *ane
mad(or.Sipas lig*it I mituri deri ne mos(en 3 '*e)are nuk perg*ig*et per demin e s(kaktuar1
deri ne mos(en 1" '*e)ar nuk perg*ig*et per demin per'e) ne)o!t se 'erteto(et se g*ate
s(kaktimit ka )ene I a!te per g*$kim d(e I mituri m/i mos(en 1" '*e)ar perg*ig*et sipas
rregulla'e te perg*it(s(me te perg*eg*esise per demin e s(kaktuar.
*. =ënyrat e kompensimit ? 5ompen+imi I kerkesa'e mund te /e(et ne tri men$ra ,
men$ra 'ullnetare te pal'e 1ne /a+e te lig*it d(e ne /a+e te 'endimit g*$)sore .Varsis(t nga
men$ra e kri*imit ek+iston kompen+imi kontraktor 1lig*or d(e g*$)sor .5ompen+imi
kontraktor es(te kur de/itori d(e kreditori lid(in kontrate me te 2ilen merren 'es( per
kompen+imin e kerkesa'e te t$re re2iproke . 5ompen+imi 6ig*or es(te ai kompen+im ne
situata kur kompen+imi /e(et automatikis(t ne ate men$re kur d$ kerkesa )e g*enden
n*era nda* t*etres I ploteso*n kus(tet e parapara lig*ore. 5ompen+imi lig*or konsidero(et si
m*et d(une per inkasimin e /or)it k$ kompen+im /e(et pa n*o(erit e kreditorit d(e te
de/itorit. 5ompen+imi g*$)esor es(te kur ne kontest para g*$kates I padituri nuk e mo(on
/or)in nda* kreditorit t(ekson se ed(e a* ka kerkese te 2aktuar nda* paditesit duke
para)itur kunders(timin per kompen+im I 2ili es(te me karakter pro2edural *uridik.
%. &ormularë i padisë për re'okimin e d(uratës ?
TESTI VII
1. 5us(tet e o!ertës ?
2. 0umëro rastet e kontrata'e të ndaluara ?
3. 5riteret për 2aktimin e lartësisë së s(për/limit me para të dëmit material ?
". E!ektet e asigna2ionit ?
%. &ormularë i kontratës për depo+itin ?
1. $us"tet e o,ertës ?
7e te *ete d(ene nga personi I 2ili ka per )ellim te lid(e kontraten ( o!ertuesi ) ose nga
personi i autori+uar I ti* autori+uesi I o!ertuesit . 8Ti perm/a*e elementet t(el/sore per
lid(*en e kontrates te 2ilen des(iron* ta lid(in .- Te perm/a* )arte d(e serio+is(t 'ullnetin e
s(pre(ur te propu+uesit )e des(iron te lid(e kontrate ne /a+e te kus(te'e te
propu+uara .0ese personi )e /ene propo+imin deklaron se o!ron di2ka pa o/ligim k*o nuk
para)et o!ert por t(irr*e e anes t*eter )e te /e*e o!ert. 8 9!erta du(et te /e(et ne !orme me
s(krim nese lid(et kontrata !ormale .
. 5umëro rastet e kontratave të ndaluara ?
Rastet më të s(pes(ta të kontrata'e të ndaluara )ë para)iten në praktikë *anë,ës(të e
ndaluar kontrata )ë lid(et midis a'okatit d(e klientit me të 2ilën a'okati1për s(ër/imet )ë
o!ron merr më tepër s(për/lim1se )ë paras(i(et me tari!ën e paraparë )ë n:irret nga oda
e a'okatë'e. Sipas n*ë rregulle të '*etër d(e tradi2ionale1merret se kontrata ës(të e
ndaluar kur lid(et midis a'okatë'e d(e klientit1në të 2ilën a'okatit i premto(et ti pagu(et
n*ëra p*esë e s(umës të 2ilën pala e reali+on nga k$ kontest(pa2tum de )uata litis).E
ndaluar ës(të kontrata me anë të së 2ilës n*ë su/*ekt i premton t*etrit ndon*ë do/i pasurore
)ë pala t*etër të lid(ë kurorë. ;s(të e ndaluar kontrata e lid(ur midis persona'e !i+ikë d(e
persona'e *uridikë 2i'ilë1e 2ila ka për lëndë të kontratës sendet në përdorim të
përg*it(s(ëm p.s( rrugët1li)e*t1s(es(et1mineralet et*. ;s(të e ndaluar kontrata midis palë'e
kontraktuese kur n*ëra palë merr det$rim nga pala t*etër )ë të kr$e*ë 'epër penale.
#. $riteret për (aktimin e lartësisë së s"për&limit me para të dëmit material ?
0der kriteret me te rendesis(me )e I merr paras$es( g*$kata me rastin e 2aktimit te
lartesise se s(per/limit te demit matrial *ane , lartesia e demit s(kalla e !a*it 1g*end*a
matriale e demtuesit d(e e te demtuarit . Vellimi I demit es(te kriter d(e rret(ana
'endimtare )e merren paras$s( g*$katat me rastin e 2aktimit te s(per/limit me par ate
demit matrial .6artesia e demit 2akto(et duke pasur paras$s( kriterin o/*ekti' d(e su/*ekti'
.Per kriterin o/*ekti' merret paras$s( 'lera o/*e2ti'e e sendit te demtuar te asg*esuar
1kurse per per kriterin su/*ekti' 'lersimi I demit /e(et sipas 'leres se posa)me indi'iduale.
*. E,ektet e asi!na(ionit ?
a) #arrëd(ënia e asignantit d(e asignatit 8 Pre* kësa* marrëd(ën*e kupto(et ars$e*a pse
asignanti du(et t<i kr$e*ë ndon*ë 'eprim asignatarit.
/) #arrëd(ënia e asignantit d(e asignatarit 8 0ga k*o marrëd(ënie kupto(et pse
asignatarit i kr$(et pagesa nga ana e asignantit nëpërm*et asignatit. signanti ës(të
de/itor i asignatarit d(e me d(ënien e dërgimit i liro(et pre* /or:(it nda* ti*.
#arrëd(ënia midis asignantit d(e asignatarit )u(et marrëd(ënie e 'alutës1 sepse me
ndi(mën e marrëd(ënies së m/ulimit s(u(et k*o marrëd(ënie.
2) #arrëd(ënia e asignatit d(e asignatarit 8 0ë këtë marrëd(ënie me rëndësi ës(të a*o se
a ës(të asignati de/itor asignantit ose nuk ës(të.
-. .ormularë i kontratës për depo%itin ?
TESTI VII
1. 5us(tet e o!ertës ?
2. 0umëro rastet e kontrata'e të ndaluara ?
3. 5riteret për 2aktimin e lartësisë së s(për/limit me para të dëmit material ?
". E!ektet e asigna2ionit ?
%. &ormularë i kontratës për depo+itin ?
1. $us"tet e o,ertës ?
7e te *ete d(ene nga personi I 2ili ka per )ellim te lid(e kontraten ( o!ertuesi ) ose nga
personi i autori+uar I ti* autori+uesi I o!ertuesit . 8Ti perm/a*e elementet t(el/sore per
lid(*en e kontrates te 2ilen des(iron* ta lid(in .- Te perm/a* )arte d(e serio+is(t 'ullnetin e
s(pre(ur te propu+uesit )e des(iron te lid(e kontrate ne /a+e te kus(te'e te
propu+uara .0ese personi )e /ene propo+imin deklaron se o!ron di2ka pa o/ligim k*o nuk
para)et o!ert por t(irr*e e anes t*eter )e te /e*e o!ert. 8 9!erta du(et te /e(et ne !orme me
s(krim nese lid(et kontrata !ormale .
. 5umëro rastet e kontratave të ndaluara ?
Rastet më të s(pes(ta të kontrata'e të ndaluara )ë para)iten në praktikë *anë,ës(të e
ndaluar kontrata )ë lid(et midis a'okatit d(e klientit me të 2ilën a'okati1për s(ër/imet )ë
o!ron merr më tepër s(për/lim1se )ë paras(i(et me tari!ën e paraparë )ë n:irret nga oda
e a'okatë'e. Sipas n*ë rregulle të '*etër d(e tradi2ionale1merret se kontrata ës(të e
ndaluar kur lid(et midis a'okatë'e d(e klientit1në të 2ilën a'okatit i premto(et ti pagu(et
n*ëra p*esë e s(umës të 2ilën pala e reali+on nga k$ kontest(pa2tum de )uata litis).E
ndaluar ës(të kontrata me anë të së 2ilës n*ë su/*ekt i premton t*etrit ndon*ë do/i pasurore
)ë pala t*etër të lid(ë kurorë. ;s(të e ndaluar kontrata e lid(ur midis persona'e !i+ikë d(e
persona'e *uridikë 2i'ilë1e 2ila ka për lëndë të kontratës sendet në përdorim të
përg*it(s(ëm p.s( rrugët1li)e*t1s(es(et1mineralet et*. ;s(të e ndaluar kontrata midis palë'e
kontraktuese kur n*ëra palë merr det$rim nga pala t*etër )ë të kr$e*ë 'epër penale.
#. $riteret për (aktimin e lartësisë së s"për&limit me para të dëmit material ?
0der kriteret me te rendesis(me )e I merr paras$es( g*$kata me rastin e 2aktimit te
lartesise se s(per/limit te demit matrial *ane , lartesia e demit s(kalla e !a*it 1g*end*a
matriale e demtuesit d(e e te demtuarit . Vellimi I demit es(te kriter d(e rret(ana
'endimtare )e merren paras$s( g*$katat me rastin e 2aktimit te s(per/limit me par ate
demit matrial .6artesia e demit 2akto(et duke pasur paras$s( kriterin o/*ekti' d(e su/*ekti'
.Per kriterin o/*ekti' merret paras$s( 'lera o/*e2ti'e e sendit te demtuar te asg*esuar
1kurse per per kriterin su/*ekti' 'lersimi I demit /e(et sipas 'leres se posa)me indi'iduale.
*. E,ektet e asi!na(ionit ?
a) #arrëd(ënia e asignantit d(e asignatit 8 Pre* kësa* marrëd(ën*e kupto(et ars$e*a pse
asignanti du(et t<i kr$e*ë ndon*ë 'eprim asignatarit. /) #arrëd(ënia e asignantit d(e
asignatarit 8 0ga k*o marrëd(ënie kupto(et pse asignatarit i kr$(et pagesa nga ana e
asignantit nëpërm*et asignatit. signanti ës(të de/itor i asignatarit d(e me d(ënien e
dërgimit i liro(et pre* /or:(it nda* ti*. #arrëd(ënia midis asignantit d(e asignatarit )u(et
marrëd(ënie e 'alutës1 sepse me ndi(mën e marrëd(ënies së m/ulimit s(u(et k*o
marrëd(ënie. 2) #arrëd(ënia e asignatit d(e asignatarit 8 0ë këtë marrëd(ënie me
rëndësi ës(të a*o se a ës(të asignati de/itor asignantit ose nuk ës(të.
-. .ormularë i kontratës për depo%itin ?
TESTI VIII
1 .E:eptio non Ri(te adimpleti 2ontraktus ( no2ioni d(e kus(tet )
2.5us(tet per lid(*en e kontrates ne do/i te personit te trete ?
3.5on'alidimi I kontrata'e relati'is(t te pa'les(me ?
". Tras(igimi I se dre*tes per s(per/limin e demit
1 .E0eptio non 4i"te adimpleti (ontraktus ( no(ioni d"e kus"tet )?
$unders"timi per perm&us"jen te pasi!urte te kontrates es"te nje mjet
juridik ne marrd"enjet kontraktore me ane te ketij kunders"timi i pales se
nder!je!js"me I o,ro"et mundesia 2e te s"ty"et perm&us"ja e kontrates
1derisa pala tjeter te mos perm&us"e detyrimin e vet ose kur nuk o,ron
si!urim te mja,tues"em se do ta perm&us" kontraten . 7e tem und te
para2itet kunders"timi per perm&us"je te pasi!urt te kontrates du"et te
ploteso"en keto kus"te 3 -/u"et te jete e lid"ur kontrata e dyans"em
detyruse me s"per&lim . –Te rrjed" n!a kontrata se njera pale kontraktuese
du"et e para ta perm&us"e kontraten. – Se pas lid"jes se kontrates !jendja
matriale e pales tjeter kontraktuese 2e du"et te perm&us" kontraten es"te
ke2suar ne ate mase sa 2e es"te e pasi!urt se a mund ta perm&us"e
detyrimin e vet . – $jo !jendje matriale e pales tjeter du"et te jete e ves"tire
serio%e d"e e rende . –?na tjeter mund te mos I kete keto rret"ana e as 2e
ka 2ene e detyruar 2e ta dije 1kur te perm&us"en keto kus"te pala e
nder!je!js"me ka te drejte te prolon!oi perm&us"jen e detyrimit te vet.
. Stipulatio poene (kus"ti penal)
$us"ti penal ës"të mjet personal i si!urimit të ek%ekutimit të kontratës. ?i
ek%iston kur de&itor d"e kreditori merren ves" 2ë de&itori të pa!uajë
s"umën e parave ose d"ënien e ndonjë vlere pasurore1në rast se nuk e
ek%ekuton detyrimin e vet në tërësi ose atë e përm&us" në mënyrë të
parre!ullt. $us"ti penal (akto"et në s"umë të (aktuar të të "ollave në
për2indje të (aktuar ose për 2do ditë vonesë.
#.$onvalidimi I kontratave relativis"t te pavles"me ?
$onvalidimi es"te ,u2i%imi I kontrates 2e !jen s"pre"je te vetme per
kontratat relativis"t te pavles"me e,ektet kryesore te konvalidimit s"pre"et
ne ate 2e kontrata relativis"t te pavles"me &e"et e vles"me .E,ektet e
konvalidimit jane retroa(tive d"e rrjed"in prej ,illimit te krijimit te kontrates
se ,u2i%uar . $ontrata relativis"t te pavles"me jane ato me ane te (ilave
(eno"en interest individuale te pales kontraktuese kontrata es"et
relativis"t e pa vles"me kur lid"et n!a personi I mitur me a,tesi te ku,i%uar
punuese pa lejen e prindit ose te kujdestarit 1kur kontrata lid"et me
ker(enim me 1lajt"im 1me mas"trim 1kur lid"et kontrata ,i(tive .8endimi
!jy2sor per keto kontrata ka karakter konstituiv anulimin e ketyre
kontratave ka te drejte ta &eje pala e demtuar tras"i!imtaret e saj si d"e
personi I trete 2e ka interest e kjo kontrat te s"pallet e pavles"me.
*. Tras"i!imi I se drejtes per s"per&limin e demit jomatrial ?
Tras"ë!imi i së drejtës për s"për&limin e dëmit jomaterial $ërkesa për
s"pë&limin e dëmit jomaterial u kalon tras"ë!imtarëve vetëm nëse ës"të
pranuar me vendim të ,ormës së prerë1 ose me marrëves"je me s"krim. $jo
e drejtë nuk mund të tras"ë!o"et as të &artet1 përjas"timis"t nëse ajo
ës"të pranuar me vendim të ,ormës së prer pse me marrëves"je me
s"krim.
-.+?/I? +E4 @86<LI=I5 E 7=I=IT 5E =A5<ES TE SE5/IT =?TE4I?L
TESTI IB
1.5o(ioni i asi!na(ionit ?
=e ane te dele!imit ( asi!na(ionit ) ne marred"eniet e detyrimeve &e"et
ndrrimi i de&itorit 1asi!na(ioni para2et deklaraten e nje su&jekti 2e 2u"et
asi!nati me te (ilen der!on d"e autori%on personin tjeter 2e 2u"et asi!nati
2e ne llo!ari te asi!natit t9ia përm&us" prestimet e (aktuar personit te trete
2e 2u"et asi!natori .Lende e asi!na(ionit mund te jene parate 1letrat me
vlere kam&iali 2eku 1letra e kredise. ?si!na(ioni es"te mjet kredie sepse
me ane te tij asi!nati mund ti si!uroi "ua asi!natorit ose per vete ne &arre
te asi!natit .?si!nati es"te mjet i pa!imit te tert"ort sepse nje pa!ese
mund te s"u"en dy marrd"enie detyrimi.
.(edimi-no(ioni –kus"tet
=e anë të (edimit &ë"et ndërrimi i kreditorit1me 29rast në vend të tij
para2itet kreditori i ri në &a%ë të marrëves"jes m&i (edimin) të lid"ur midis
kreditorit të vjetër d"e personit të tretë1 me anë të së (ilit kërkesa
ek%istuese i &artet atij su&jekti) d"e ai su&jekt &ë"et kreditor në
marrd"ënien e njëjtë të detyrimit. >artësi i kërkesës 2u"et kreditori i vjetër-
(edenti1 kurse marrësi i kërkesës 2u"et kreditori i ri-(esionari. /e&itori në
këtë marrëd"ënie 2u"et (esus1 të (ilit i m&etet detyrimi pa u ndrys"uar.
$ontratën m&i &artjen e kërkesës e lid" (edenti d"e (esionari.
#./"enia per përm&us"je
*.$us"tet e prëtërirjes ? 7ë te &e"et përtrirja du"et te plotëso"en keto
kus"te 2e te ek%istoj detyrimi i vjeter i vlers"ëm 2e te krijo"et detyrimi i ri i
vlers"em 2e te ek%istoj dallimi midis detyrimit te vjeter d"e te ri d"e te
ek%istoj 2ellimi i palve per ta kryer përteritjen . –7e te ek%istoje detyrimi i
vjeter i vlers"em nuk mund te pertri"et nje detyrim i pavlers"em ne 2o,te
se detyrimi i pare es"te i pavles"em ate"ere ed"e detyrimi i ri 2e lind me
pertrirje es"te i pa vlers"em . – $rijimi i detyrimit te ri te plote,u2is"em ky
es"te kus"ti i dyte me rendsi per pertrirje i (ili e s"uan detyrimin e vjeter.
5e 2o,tse detyrimi i ri es"te i pavles"em 1ate"ere pertrija nuk es"te e
vles"me d"e detyrimi i vjeter nuk es"te s"uar ai va%"don te ek%istoi.S"urja
e detyrimit te vjeter d"e krijimi i detyrimit te ri es"te pro(es i lid"ur
re(iprokis"t.
-.+adia pauliana ?
Testi =
1.Cum&ja e te drejtave te per!je!jsis per mun!esat e sendeve ? Cum&ja e
te drejtave marrsi i sendit me mun!esa materiale du"et ti reali%oje te drejtat
e veta ne a,at te (aktuar te drejtat e &lersit i (ili me ko"e e ka njo,tuar
s"itsin per mun!esat e sendeve 1s"u"en pas skadimit te nje viti te drejtat e
marrsit sipas &a%es se per!je!jesise per mun!esat materiale te sendeve
paras"kru"en prej # vjeteve.
. S"urja e /ore%anise ? /ore%ania s"u"et 3 - $ur s"u"et kontrata kryesore - $ur
kreditori ia ,al &or0"in e dorë%anit - me ndrrimin e e de&itorit ( me marrjen e
&or0"it ) – me kon,idim .
#. +aras"krimi ? =e paras"krimin e e detyrimit te de&itorit kryesor paras"kru"et
ed"e detyrimi i dorë%anit 1kjo rre!ull ka karakter te per!jit"s"em d"e es"te
parapare me li!j . 5je rre!ull tjeter spe(i,ike per kontraten m&i dorë%anin
es"te kur a,ati i paras"krimit te detyrimit kryesor es"te me i !jate se dy vjet
1detyrimi i dorë%anit paras"kru"et pas skadimit te dy vjeteve prej
arrits"merise se detyrimit te de&itorit kryesor .
*. E drejt e ndoresis -no(ioni-kus"tet ? =e te drejten e ndaljes nënkupto"et
e drejta e kreditorit 2e ndonje send te lujtes"em te de&itorit 2e ka ne
posedim te vet e 2e i perket de&itorit tia ndale derisa te mos reali%o"et
kërkesa e arritur e de&itorit pa marre parasys" se n!a (ila marred"enie
juridike &uron kërkesa e tij 1n!a delikti 1kontrata 1sinala!matikeose
marrd"eniet e tjera te detyrimeve. E drejta e ndaljes es"te e njo"ur 2e n!a
e drejta romake ne te (ilen detenetori i sendit te "uaj 2e ka &ere s"pen%ime
per riparimin e tij es"te &ere kreditor i pronarit te atij sendi. $us"tet per te
ek%istimin e se drejtes se ndaljes du"et te plotëso"en keto kus"te 3
kërkesa e de&itorit du"et te jete arritur per ek%istimin e drejta e ndaljes
du"et te reali%o"et ne kërkesat e me para d"e ndaj sendit te (aktuar
.$erkesa e de&itorit du"et te jete arritur per përm&us"je ky es"te kus"t
kryesor per te drejten e ndaljes.
-..ormulare per revokimin e d"urates ?
TESTI 1 – E drejta e detyrimeve SCT?T64 D1
1.Eedimi no(ioni d"e kus"tet?
1.=e anë të Eedimit &ë"et ndrrimi i kreditorit1 me F9rast në vend të tij
para2itet kreditori i ri në &a%ë të marrëves"jes m&i (edimin (pa(tum de
(edendo) të lid"ur midis kreditorit të vjetër d"e personit të tretë1 me anë të
së (ilit kërkesa ek%i%tuese I &artet atij su&jekti (neni --# par.1) d"e ai
su&jekt &ë"et kreditor në marrëd"ënien e njejtë të detyrimit.$us"tet3- du"et
te lid"et kontrata ndermjet kreditorit te vjeter d"e atij te ri ((edentit d"e
(esionarit)1- per kontraten e lid"ur du"et te njo,to"et ((esusi)1- kerkesa
du"et te jete e &arts"me (me para ose me ndonje &erje).
.Edrejta e ndorësis?
.=e te drejten e ndaljes (ndoresise) nenkupto"et e drejta e kreditorit 2e
ndonje send te luajts"em te de&itorit 2e e ka ne posedim te vet1 e 2e I
perket de&itorit t9ia ndale derisa te mos reali%o"et kerkesa e arritur e
de&itorit1 pa marre parasys" se n!a (ila marred"enie juridike &uron
kerkesa e tij (n!a delikti1 kontrata sinala!matike ose marred"eniet e tjera te
detyrimeve).$us"tet3- kerkesa e de&itorit du"et te jete arritur per
perm&us"je1- e drejta e ndaljes du"et te reali%o"et ne sendet e (aktuara
d"e ne kerkesat me para.
#.Cum&ja e te drejtave per mun!esat e sendeve?
#.Li!ji i marred"enieve te detyrimeve ka parapare a,atin 1 vje(ar te
"um&jes se te drejtes se marresit te sendit per reali%imin e ketyreve te
drejtave. ?,ati per reali%imin e te drejtave te marresit te sendit es"te
preklu%iv1 sepse ketu nuk ek%i%ton as nderprerja e as ndalja e rre!ullave te
paras"krimit. +randaj marresi >renda a,atit 1 vje(ar du"et te us"troj padine
d"e te kerkoj te drejten 2e pretendon ta reali%oje.
*.LLojet e për!je!jësisë për të tjerët?
+er!je!jesia e prinderve per ,emije1 per!je!jesia e kujdestarit per te miturin
(kujdesurin)1 per!je!jesia e puned"enesit per punetoret e vet1 per!je!jesia
e ndermarrjes ekonomike per punetoret e vet1 per!je!jesia e s"tetit per
demin e s"kaktuar n!a punetoret ne s"er&im te s"tetit.
-..ormularë për revokimin e d"uratës?