You are on page 1of 11

TEMA1:LANARRATIVADE

POSTGUERRA
JOSEPVA
TemesdeLiteraturaPAU
2nBatxillerat
LLEGIUBLAPREGUNTA
T1:Explica en quina mesura el context
sociopoltic dels anys posteriors a la
Guerra Civil fins als anys 70 condiciona
la producci narrativa de lpoca
TEXT EXPOSITIU
AUTORS
OBRES
ESTIL
FRANQUISME: 1939-1975
FETS I
ESDEVENIMENTS
SOCIOCULTURALS
Unpossibleesquema
1. Elcontextsociocultural:Elfranquisme
(19391975)
Etapesifetsmsremarcables.
Esdevenimentsirepercussienlaliteratura
2. Lanarrativadepostguerra:
Correntsliterarisitendncies.
Autorsprincipals
Obresiestil
CONTEXTSOCIOCULTURAL:
LESCONSEQNCIESDUNCOPDESTAT IDUNA
GUERRACIVIL
IIREPBLICA(19311939)
Reformespoltiques:democratitzaci
idescentralitzaci(estatuts
dautonomia,cooficialitatdeles
llenges)
Reformesagrries:racionalitzacide
propietats,repartimenticultiude
terres.
Reformeseducatives:ILE,lluita
contralanalfabetisme.
Reformesculturals:difussi dela
cultura,Missionspedaggiques.
Reformesreligioses:rebuigdela
confessionalitatreligiosa(catlica)de
lEstat
FRANQUISME(19391975)
Rgimantidemocrtic:prohibicide
partitsisindicatsobrers.
Abolicidinstitucions
democrtiquesidretscivils.
Imperialismeicapitalisme.
Ideologiafilofeixista:falangisme,
antimarxisme.
ConfesionalismedelEstat:
nacionalcatolicisme.
Caciquismeiclassisme:nohihavia
igualtatdoportunitats.
Masclismeiautoritarismepatern:
inferioritatdeladona
Fomentdunaculturaxenfobai
folclrica(ballsregionals,festes
nacionals etc)
ETAPESDELFRANQUISME: QUASIQUATREDCADES
DERGIMAUTORITARI
Dcadade1940a1949:TOLERNCIAMNIMA
(Misria,repressi,exiliiallamentinternacional).
Dcadade1950a1959:TOLERNCIAVIGILADA.
(TractatbilateralEUA,ConcordatambSantaSeu).
Dcadade19601969:PRIMERAGRANOBERTURA.
(Desarrollismeeconmic,turisme).
ltimsanysdeladictadura(19701975):OPOSICI
SOCIALALRGIM,REIVINDICACIDELAIDENTITAT
CULTURAL
Innovacionsdelanovellaeuropea
enlaprimerameitatdelsegleXX
Eliminacidelargument tradicional.
Modificacidelconceptedeprotagonista:implantaci
delantiheroi.
Rupturadelstempsnarratius lineals:accions
simultnies,flashback...
Substitucidelnarrador omniscent(quisapfetsi
pensaments)perlequiscent(quisapelmateixqueel
personatge)opelinfrascientoobservador(quisap
nomselqueveu).
sdelestil indirectelliure(amsdelestildirectei
delindirecte)idelmonleginterior.
REPERCUSSIONSDELFRANQUISME
ENLALLENGUAILALITERATURA
DCADADE1939A1949:TOLERNCIAZERO
Prohibicitotaldusaraltrallenguadiferentalcastell
alapremsailardio,alsespectacles,alesinstitucions
educatives ialesglsia.Prohibitescriure,editarotraduir
llibresencatal.
Exili (interioroexterior)delsescriptorsenllengua
catalana.Interrupci delaproduccioclandestinitat.
Aixnoobstantescreenalgunesinstitucions :(1943)
Ed.TorresaValncia.(1946)PremiJoanotMartorella
Barcelona.(1946)InstitutodeCulturaHispnica
(folcloristairegionalista,adictealrgim).
REPERCUSSIONSDELFRANQUISME
ENLALLENGUAILALITERATURA
DECDADE1950A1959:TOLERNCIAVIGILADA
Inicidunanarrativa encatalamblescaracterstiquesde
lanarrativadepreguerra(fulletonesca,costumista,
tradicionalistaireligiosa)isenselesinnovacions
americanesieuropees.
Sescriuenrecullsdecontesirondallesperliteraturitzarla
narrativadetradicioral.Espermetenmanifestacions
folclriques (teatre)envalenci,demanantperms.
Sesuavitzalapersecuci ielrigordelacensura:apareixen
publicatsreferentsnormatius:GramtiquesiDiccionaris
(PompeuFabra,SanchisGuarneriCarlesSalvador.
Espubliquenelsprimersassajosialgunacosadepoesia.
REPERCUSSIONSDELFRANQUISME
ENLALLENGUAILALITERATURA
ETAPADE1960A1975:PRIMERAGRANOBERTURA(ANYS
60)IREVINDICACIONSDELAIDENTITATCULTURAL(ANYS70)
(1962)NaixEdicions62:sautoritzenedicionsencataldautors
contemporanis(Rodoreda,Fuster),delsexiliats(PereCalders)i
traduccionsdestrangers(novellanegra:LeCarr,Chandler,
Hammett).
Apareixenrevistes (Lestel,Gorg)iestudisnormatius;eslegalitzen
institucions (OmniumCultural,SecretariatdEnsenyamentde
lIdioma.
LalleidePremsadeFraga(1966)alleugereixlacensura,queno
saboleixfinsa1978.
Esconvoquenpremis (PremisOctubre)icomencenaeditarse
llibres.AlaTVEilardioesfaalgunacosetaencatal.
LesinnovacionsenlanarrativaeuropeadeprincipisdelsXXno
arribenalaliteraturacatalanafinselsanys5060
TENDNCIESDELANARRATIVA
DURANTELFRANQUISME
1. NOVELLAPSICOLGICA:
MercRodoredaiLlorendeVillalonga.
2. NOVELLAREALISTA:
Testimonialista:J.M.EspinsiE.Valor,M.Ibars.
Debaseexistencialista:M.A.Capmany.
Realismemtic:LlorendeVillalonga.
3. NOVELLAFANTSTICA:
JoanPerucho
4. NOVELLADELAIMAGINACIIDELABSURD:
PereCalders.
NARRADORSVALENCIANSDEPOSTGUERRA:
unanarrativadesubsistncia(nomses
publiquenunes12novelles)
(1953)MiquelAdlert:Ilapau. Narraci
dinquietudscatliques,tradicionalifulletonesca.
(1960)Enric Valor:Lambici dAleix.Narraci
realistadetemtica costumista irural.
(1961)Batriu Civera:Unadonacom unaaltra.
(19621965)Maria Ibars:Videsplanes i Lltim serf.
(1967)Maria Beneyto:Ladonaforta. Sobre
lemancipaci deladonaenunasocietat canviant.
Assumeix tcniques itemtiques ms innovadores.
(1972)MartDomnguez:Els horts. Narr.costumista