You are on page 1of 8

1.

POJAM, PREDMET I SVRHA ETIKE POSLOVANJA


Etika poslovanja ista!j" !t"#"lj"nost, i$vo%" i po%"klo #o%alni& v%"'nosti, t" k%it"%ij!#" i inst%!#"nt"
#o%alno( v%"'novanja i p%os!)ivanja ! sv"t! poslovanja kako *i s" na+lo %"+"nj" #o%alni& 'il"#a i kon,likata
koj" p%oi$vo'i -ov"kovo '"lanj" ! ko%po%a.iji i koj" p%oi$vo'i ko%po%a.ija ! o'nosi#a sa '%!(i# s!*j"kti#a
p%iv%")ivanja.
Sa stanovi+ta #"sta poslovn" "tik" ! '%!+tv! #o" s" s#at%ati valjano# po'"la na sist"#sk! i ,!nk.ionaln!.
P%"'#"t "tik" poslovanja s!/
1. pitanja #o%aln" o'(ovo%nosti i slo*o'" -ov"ka kao -lana ko%po%a.ij"
0. pitanja !spostavljanja #o%alno( s!*j"ktivit"ta ko%po%a.ij"
1. pitanja '%!+tv"no2so.ijaln" o'(ovo%nosti ko%po%a.ij"
3. p%"'#"t "tik" poslovanja koji o*!&vata sv"t poslovanja konstit!i+" s" kao %"$!ltat '"lanja -ov"ka !
ko%po%a.iji i !spostavljanja poslovni& o'nosa sa '%!(i# ko%po%a.ija#a koji #o(! *iti lokalni,
%"(ionalni, na.ionalni i int"%na.ionalni
V%"'nost i sv%&a "tik" poslovanja ! ko%po%a.iji o(l"'a s" ! %a$%"+avanj! sit!a.ija sa o'%")"ni#
inst%!#"nta%ij!#o#, koji s" #o" p%"'o-iti p!t"# p!t"#/
1. #aksi#a lj!'sko( '"lanja
0. #o%alni& no%#i
1. #o%alno( ko'"ksa
Sv%&a "tik" poslovanja o(l"'a s" kako ! ko(nitivno# 4 sa$najno o*%a$ovno# i vaspitno# 5 s#isl! tako i !
s#isl! svako'n"vno( -ov"kovo( i ko%po%ativno( '"lanja.
0. KA ETI6I EKONOMIJE
Sv" 'o pojav" n"oklasi-n" "kono#sk" t"o%ij", "kono#ska i "ti-ka pitanja nis! s" #")!so*no o'vajala. Ko'
A%istot"la "tika, politika i "kono#ija s! -inili kao j"'na ."lina $na-ajan '"o p%akti-n" ,ilo$o,ij" a i A'a# S#it
s" ! '"l! 7o(atstvo na%o'a *avio o'noso# "tik" i "kono#ij".
N"oklasi-na "kono#ska t"o%ija j" pitanja "tik" potisn!la i ona s! postala p%"'#"t int"%"sovanja "tik" kao
,ilo$o,sk" 'is.iplin". Ekono#ija s" o' to( #o#"nta %a$vijala kao na!ka koja s" *avila pitanji#a *olj"(
ko%i+8"nja osk!'ni& %"s!%sa $a $a'ovolj"nj" n"o(%ani-"ni& pot%"*a i koja j" kao "#pi%ijska na!ka pok!+avala 'a
o'(ovo%i na pitanja/ +ta, kako, $a ko(a i koliko t%"*a p%oi$vo'iti.
Sa o*$i%o# 'a "kono#ija nij" postavljala pitanja/ $*o( -"(a, sa kojo# sv%&o# s" p%oi$vo'i9 i 'a li j" sa#
p%o."s p%oi$vo'nj" i nj"(ov is&o' l"(iti#an9 nastala j" nova 'is.iplina "tika "kono#ij". :vo)"nj" t%i+no(
p%iv%"'no( sist"#a kao i '%!+tv"no2"kono#sko( po%"tka ! $"#lja#a 'o ta'a %a$vij"no# plansko# p%iv%"'o#
koj"# j" p%"'&o'io pa' *"%linsko( $i'a kao i %aspa' isto-no2"v%opsko( *loka, ! ti# $"#lja#a j" otvo%ilo
#no(a pitanja "kono#sk" i "ti-k" p%i%o'". Akt!ali$a.iji "tik" "kono#ij" 'op%in"la j" sv" v"8a (lo*ali$a.ija
t%i+ta i $nanja kao i %a$voj #"'ija i in,o%#a.ioni& t"&nolo(ija.
Etika "kono#ij" s" 'anas n" s#at%a sa#ostalno# na!ko# v"8 int"%'is.iplina%no# na!-no# 'is.iplino# koja
t%a(a $a o'(ovo%i#a na svi& ; nav"'"ni& pitanja kako sa stanovi+ta "kono#ij" tako i sa stanovi+ta "tik".
1. INSTIT:6IJE KAO PODR<KA IMPLEMENTA6IJE ETIKE NA MIKRO I MAKRO NIVO:
Osnovna !lo(a instit!.ija j" 'a o*"$*"'i sa%a'nj! !n!ta% j"'n" '%!+tv"n" $aj"'ni." ! .ilj! ostva%"nja ko%isti $a
sv" nj"n" -lanov". Ova -inj"ni.a i# istov%"#"no 'aj" i #o%alni kvalit"t. Instit!.ij" t%"*a 'a o*"$*"'" osnov! $a
in'ivi'!alno '"lovanj" svako( -lana $aj"'ni." o'nosno 'a #! 'aj! okvi% $a '"lovanj", koji 8" o(%ani-avati
svako ana%&i-no pona+anj" i o#o(!8avati i o#o(!8avati slo*o'no '"lovanj" svako( poj"'in.a.
1 v%st" #"%a $a po'%+k! #o%alno( '"lovanja p%"'!$"8a/
I. p%vo# (%!po# #"%a s" 'aj! okvi%i $a #o%alno '"lovanj" p%"'!$"8a
6ilj ov" (%!p" #"%a #o%a *iti o*av"+tavanj" p%"'!$"8a +ta s" o' nji& t%ai, koj" s" %a'nj" o'o*%avaj!, koj" s!
po"ljn", koj" $a*%anj"n"=n"po"ljn". Mo(li *is#o sv"sti ov! (p!p! #"%a po' (la(ol TRE7ATI. S%"'stva
po#o8! koji& s" %"ali$!j! ov" #"%" s!/
2 $akoni i p%opisi 4 $akon o $a+titi %a'nika, $akon o $a+titi pot%o+a-a, $akon o $a+titi ivotn" s%"'in",
ivotinja... $akoni i#aj! i svoja o(%ani-"nja po+to n" $a'ovoljavaj! svi $akoni i #o%aln" no%#", -"sto s!
n"jasni, ! p%aksi s" -"sto i$i(%avaj!5
2 ko'"ksi i konv"n.ij" 4 oni i#aj! vi+"st%!k! !lo(! i p%"'stavljaj! 'op!n! $akona> oni 'aj! s#"%ni." $a
%"(!la.ij! po'%!-ja koja $akon nij" p%"'vi'"o, 'aj! s#"%ni." $a int"%p%"ta.ij! sivi& $ona ! sa#o#
$akon! i 'i%"ktno o*av"$!j! p%"'!$"8a 'a s" p%i'%avaj! $akona5
II. '%!(o# (%!po# #"%a s" 'aj! okvi%i $a i#pl"#"nta.ij! "tik" ! p%"'!$"8a
Ov! (%!p! #"%a *i #o(li sv"sti po' (la(ol HTETI, .ilj i# j" 'a #otivi+! p%"'!$"8a 'a '"l!j! na "lj"ni na-in,
a s%"'stva $a %"ali$a.ij! #"%a s!/
2 kont%ola 4 kont%ola p!t"# javno( #nj"nja, p!t"# #"'ija, p%iv%"'ni& ok%!"nja, ko#"%.ijalni&
o%(ani$a.ija5
2 po'sti.aj $a #o%alno o'(ovo%no pona+anj" p%"'!$"8a 4 ka$na, ko#p"n$a.ija 'o'atni& t%o+kova,
otklanjanj" (%"+aka nastali& s!*v"n.ionisanj"#, 'o'atna ko%ist5
III. t%"8o# (%!po# #"%a s" 'aj! okvi%i $a ,o%#i%anj" "ti-k" sv"sti p%"'!$"8a
T%"8! (%!p! #"%a #o"#o sv"sti po' (la(ol ?NATI, .ilj i# j" 'a s" olak+a p%"'!$"8! '"lovanj" na "lj"ni
na-in, a s%"'stva $a ostva%"nja ti& #"%a s! "tika "kono#ij" ! +kola#a i "'!ka.ija pot%o+a-a.
3. DR:<TVENO ETI@KE STRATEAIJE
D%!+tv"no2"kono#ski p%o*l"#i (lo*ali$a.ij" $a&t"vaj! o' st%an" '%av", p%"'!$"8a i poj"'in.a, "ti-ki p%ist!p !
%"+avanj!, sist"#ati$ovan ! 'va ko%aka/ no%#ativno2politi-ko# st%at"(ijo# i st%at"(ijo# konk!%"n.ij".
Kon."p.ija no%#ativno2politi-k" st%at"(ij" s" *a$i%a na to#" 'a s" no%#ativno2politi-ka p%avila, na.ionalna i
int"%na.ionalna, '",ini+! tako 'a *loki%aj! p%iv%"'n" i poslovn" p%"st!p", $lo!pot%"*" i ,inansijsk" #alv"%$a.ij".
P%o*l"# po%"sk" %avnop%avnosti s" sv" vi+" $ao+t%ava p%o."so# (lo*ali$a.ij" i #o" s" %"+iti p!t"#
no%#ativno2politi-k" st%at"(ij" i to na 'va na-ina/
2 n"op&o'na j" po%"ska %",o%#a kako *i s" #ala i s%"'nja p%"'!$"8a %ast"%"tila ! o'nos! na po%"sk"
o*av"$"
2 n"op&o'no j" 'a s" na nivo! E: posti(n! spo%a$!#i $a &a%#oni$a.ij! po%"$a i !skla)ivanj" na.ionalni&
$akono'avstva.
J"'na o' naj",ikasniji& na-ina *o%*" p%otiv ko%!p.ij" j" no%#ativno2politi-ka st%at"(ija koja s" p%i#"nj!j" !
SAD.
St%at"(ija konk!%"n.ij" s" $asniva na anali$i ko%isnosti '%!+tv"no2o'(ovo%no( poslovanja p%"'!$"8a,
o'nosno 'a li j" i ! kojoj #"%i, takvo poslovanj" $aista konk!%"tno ! 'ana+nji# !slovi#a. St%at"(ija
konk!%"n.ij" s" #o" il!st%ovati k%o$ 'va p%i#"%a/ kapital2%"p!ta.ija i int"%na poslovna k!lt!%a.
B. :SPOSTAVLJANJE POSLOVNE K:LT:RE
Stva%na konk!%"ntna p%"'nost $a p%"'!$"8a j"st" nji&ova sp%"#nost 'a !vaavaj! sist"# v%"'nosti, na-in
pona+anja i %a$#i+ljanja koji p%oisti-! i$ nji&ovi& k!lt!%a. Poslovna k!lt!%a -ini 'a -lanovi p%"'!$"8a na isti
na-in %a$!#"j! ist" ili sli-n" sit!a.ij" i 'a $*o( $aj"'ni-ko( s&vatanja i nji&ovo pona+anj" *!'" !skla)"no.
3 t"#"ljna p%in.ipa (%a'" s!+tin! poslovn" k!lt!%"/
2 (%!pno o'l!-ivanj"
2 p%o'!ktivnost i visoki !k!pni %"$!ltati
2 #otiva.ija i posv"8"nost p%"'!$"8a
2 ti#ski %a' i po+tovanj" $aposl"ni&
K!lt!%a '%!+tva, %"li(ija, konk!%"n.ija, "kono#ski !slovi i p%itisak ak.iona%a j"s! va%ija*l", koj" postoj" i$van
o%(ani$a.ij", k%"i%aj! o'(ova%aj!8! k!lt!%! i !ti-! na pona+anj" i o'nos" #")! $aposl"ni#a.
Postoji B osnovni& p%in.ipa -ij" p%i&vatanj" o' st%an" #"na'#"nta, p%"'stavlja osnov! $a i$(%a'nj! snan",
visoko #o%aln" poslovn" k!lt!%"/
2 "ti-ka o*!ka
2 $akono'avstvo i #")!na%o'ni ko'"ksi pona+anja
2 ko'"ksi poslovno( pona+anja
2 s"l"k.ija
2 %"alni planovi !-inka
;. PRIMENA MORALNIH STANDARDA : O7RA?OVANJ:
Mo%alni stan'a%'i s! a!tono#ni stan'a%'i ! s#isl! 'a o*av"$!j! sa#o oso*" koj" i& p%i&vataj! svoj"voljno.
Mo%alni stan'a%'i p%"t"n'!j! na !niv"%$alno va"nj" ! s#isl! 'a i& oso*" koj" i& p%i&vataj! s#at%aj! va"8i# i
$a '%!(" oso*". Mo%alni stan'a%'i i#aj! na%o-it! t"in!, j"% s" s#at%aj! vaniji# o' '%!(i& p%avila lj!'sko(
pona+anja, pon"ka' 'o t" #"%" 'a p%"!$i#aj! potp!n! p%"vlast na' nji#a.
A!to%i i& (%!pi+! ! 1 kat"(o%ij"/
2 stan'a%'i ! okvi%! $akonski& p%opisa
2 stan'a%'i v"$ani $a "kono#ska i so.ijlna pitanja i$van (%ani.a $akona
2 stan'a%'i ! okvi%! %"li(ija
B osnovni& ,akto%a koji !ti-! na "ti-ko vo)"nj" ko%po%ativno( poslovanja na t%i+t! R"p!*lik" S%*j"/
1. pov"%"nj" i lojalnost pot%o+a-a
0. o'o*%avanj" javnosti
1. isp%avna stva%
3. pov"%"nj" st%ani& inv"stito%a
B. $a+tita %"p!ta.ij" i *%"n'a p%"'!$"8a
Najv"8! opasnost $a p%i#"n! #o%alni& stan'a%'a i '%!+tv"no o'(ovo%no poslovanj" j"'no( p%"'!$"8a
p%"'stavljaj! poslovni skan'ali 4 ,inansijska #alv"%$a.ija, n"l"(alna p%oi$vo'nja i t%(ovina, $a(a)ivanj" ivotn"
s%"'in"...5 i p%itis.i sa t%i+ta 4 po'sti-! $aposl"n" 'a !ka! na n"#o%aln" poslovn" %a'nj"5. M"na'#"nt
p%"'!$"8a #o" i#ati najv"8i poj"'ina-ni !ti.aj na poslovn! k!lt!%! i #o%alno pona+anj".
Sist"# pos#at%anja o#o(!8!j" !po$natost svi& $aposl"ni& sa klj!-ni# #o%alni# stan'a%'i#a koji s" ,ok!si%aj!
na/
2 v%"'nosti p%"'!$"8a
2 !n!t%a+nj" politik"
2 spoljn" o'nos"
P%"'!$"8a koja s! !po$nata s ovi# stavka#a, #o(! 'a sp%"-" pojav! #o%aln" k%i$" i n"#o%alno( poslovno(
pona+anja.

C. RADNI@KA PRAVA I O7AVE?E
Ra'ni-ka p%ava p%"'stavljaj! %"$!ltat vi+"v"kovn" *o%*" %a'nika $a svoja so.ijalno2"kono#ska, politi-ka i
(%a)anska p%ava ! o'nos! na p%ivatn" vlasnik" i '%av!, 'ok s" 'anas ta p%ava %"akt!ali$!j! ! o'nos! na
ko%po%ativni kapital oli-"n ! t%ansna.ionalni# ko#panija#a.
Ra'ni -ov"k svoja p%ava ! o'nos! na poslo'av.a ostva%!j" pos%"'stvo# !(ovo%a o %a'!. Ra'ni-ka p%ava s"
o'nos"/ na p%av"'n! plat!, na kvalit"tn" !slov" %a'a, na %a$li-it" o*lik" st%!-no( !sav%+avanja, na so.ijalno2
$'%avstv"n! $a+tit!, na valjan! in,o%#isanost ! p%"'!$"8!, na sin'ikalno o%(ani$ovanj", p%avo p%ivatnosti i na
p%aktikovanj" (%a)anski& p%ava.
Ra'ni lj!'i i#aj! i sl"'"8" o*av"$"2'!nosti/
2 'a n" potk%a'aj! svoj" p%"'!$"8" i $aj"'ni.!
2 'a n" la! '%!(" lj!'"
2 'a s" n" *av" *ilo koji# o*liko# spl"tka%"nja
2 'a n" 'ovo'" ! pitanj" 'ostojanstvo '%!(o( -ov"ka
2 'a *!'! soli'a%ni j"% j" -ov"k *i8" $aj"'ni."
2 'a *!'! lojalni p%"'!$"8!
2 'a s" n" na)! ! s!ko*! int"%"sa sa p%"'!$"8"# i $aj"'ni.o#
2 'a s" kloni *ilo ko( o*lika 'isk%i#ina.ij"
P%ava i o*av"$" lj!'i nis! o'%")"ni j"'no# $a sva('a *!'!8i 'a ona ! v%"#"n! #o(! i t%"*aj! *iti
p%"v"'novana 'akako sa stanovi+ta '!&a v%"#"na i pot%"*" n"(ovanja &!#anit"ta i soli'a%nosti.
D. POJAM I PRIMENA MORALNIH KODEKSA
Eti-ki ko'"ksi t%"*a 'a !s#"%avaj!, 'aj! po'%+k!, o&%a*lj!j!, o'i(%aj! $na-ajn! !lo(! i po#o(n! !
%a$%"+avanj! sp".i,i-ni& #o%alno spo%ni& pitanja sa koji#a s" s!o-avaj! %!kovo'io.i, $aposl"ni ili p%ipa'ni.i
n"k" st%!k" !n!ta% p%"'!$"8a.
Mo%alni ko'"ksi p%"'stavljaj! pisana p%avila pona+anja ! %a$li-iti# sit!a.ija#a 'ono+"nja #o%alni& o'l!ka.
3 *itn" ka%akt"%istik" koj" s! s" potv%'il" kao $aj"'ni-ko o*"l"j" 'o*%o k%"i%ani& "ti-ki& ko'"ksa s!/
2 '!ina E stavljaj! ak."nat na s!+tin! #o%alni& v%"'nosti koja j" k%atka i lako s" pa#ti
2 p%".i$nost E sa#a k%atko8a ko'"ksa $a&t"va sai#anj" i p%".i$nost
2 na-in o*%a8anja E ko'"ks #o" *iti po$itivan ili n"(ativan, kao '",ini.ija ili !*")"nj", s"t %"-i ili
"la*o%i%ani& %"-"ni.a
2 istinsk" v%"'nosti E ko'"ks #o%a 'a stavi ak."nat na istinsk" #o%aln" v%"'nosti i p%in.ip"
P%"'nosti o' "ti-ki& ko'"ksa/
1. %a$ja+njavaj! %a$#i+ljanj" #"na'#"nta o to#" +ta p%"'stavlja n"#o%alno pona+anj"
0. po#a! $aposl"ni#a 'a %a$#i+ljaj! o #o%alni# pitanji#a i p%o*l"#i#a p%" n"(o +to s" stva%no s!o-" sa
nji#a
1. '",ini+! (%ani." p%i&vatljivo( ili n"p%i&vatljivo( sp%ovo)"nja poslovni& aktivnosti
3. po#a! !vo)"nj" $aposl"ni& ! #o%alno o'(ovo%no pona+anj" i ! o%(ani$ovanj! "v"nt!aln", #o%aln"
o*!k".
:spostavljanj" #o%alno( ko'"ksa p%vi j" ko%ak ka stva%anj! #o%alno( poslovno( a#*ij"nta ! p%"'!$"8!.
F. MORALNE DILEME
Klj!-na 'il"#a j", 'a li p%"'!$"8" i#a p%avo 'a %a'i ostva%"nja sopstv"ni& poslovni& .ilj"va post!pa
n"#o%alno, o'nosno 'a p%oi$vo'i i p%o'aj" p%oi$vo'" koji n" o'(ova%aj! postoj"8i# stan'a%'i#a tj. $a&t"vi#a
pot%o+a-a ili int"%"s! javnosti.
Mo%alna 'il"#a s" #o" t!#a-iti kao p%o."s #o%alno( p%os!)ivanja o isp%avnosti ili po(%"+nosti n"k" %a'nj",
aktivnosti ili o'l!k" poj"'in.a=instit!.ij" !$ !vaavanj" osnovni& #o%alni& stan'a%'a i in,o%#a.ija o
-inj"ni.a#a koj" s" ti-! %a'nj" o koji#a s" 'isk!t!j". ?aposl"ni #o%aj! %a$!#"ti kont"kst ! koj"# j" 'o+lo 'o
'il"#", o'nosno pitanja, -inj"ni." i #o%aln" o*av"$" ! v"$i sa sl!-aj"#.
Mo(!8" j" p%oj"ktovati +"#! k%it"%ij!#a koji o'%")!j! o'l!k! $aposl"no(/
1. 'a li sit!a.ija op%av'ava ak.ij!
0. p%ik!pljanj" i 'ok!#"ntovanj" svi& n"op&o'ni& in,o%#a.ija
1. ta-no o'%"'iti v%st! n"p%avilnosti
3. opt!*" nav"sti na o'(ova%aj!8i na-in
B. p%"ispitati vlastit" #otiv"
;. po+tovati p%o."'!%! p%ijavljivanja n"p%avi-nosti
C. p%"'vi'"ti posl"'i." o'l!k"
1 s! na-ina 'a p%"'!$"8a ! javnost $a+tit" $aposl"n" koji s" o'l!-" 'a i$a$ov! #o%aln! panik!/
2 p%!anj" *olj" $akonsk" $a+tit" i st%a" $a $akonsko %"(!lisanj" sa#o( poslovanja
2 pok!+aj 'a s" p%o#"ni p%i%o'a p%"'!$"8a
2 p%i#"na "ti-ki& ko'"ksa kao t"#"lja sav%"#"no( poslovno( pona+anja
1G. MORALNO SPORNA PITANJA PROI?VODA
Osnovna #o%alna anali$a ka'a s! ! pitanj! ka%akt"%istik" i osnovna svojstva p%oi$vo'a, t%"*a 'a s" sv"'" na
sl"'"8a po'%!-ja i pitanja/
1. kvalit"t p%oi$vo'a E s%"'i+t" #o%aln" anali$" kvalit"ta p%oi$vo'a ti-" s" -inj"ni." 'a li p%"'!$"8"
'ostavlja pot%o+a-i#a o*"8ani nivo kvalit"ta p%oi$vo'a, 'ovoljan 'a $a'ovolji nji&ov" "lj" i pot%"*"
0. politika o'%")ivanja ."na E ka'a j" %"- o #o%alno o'%")"noj ."ni p%oi$vo'a *itna s! 'va po'%!-ja
politik" o'%")ivanja ."na/ o'%")ivanj" p%"visok" ."n" p%oi$vo'a i i$n"na'no po'i$anj" i sniavanj"
p%o'ajni& ."na
1. "st"tska svojstva 4'i#"n$ija5 p%oi$vo'a E p%va sa "st"tsko( stanovi+ta s,"%a j"st" #anip!la.ija poj"'in.a
'a i$a*"%" o'%")"ni p%oi$vo', 'ok '%!(i #o%alni p%i(ovo% s" svo'i na kvalitativno i kvantitativno
s#anj"nj" !pot%"*ni& v%"'nosti p%oi$vo'a +to s" na'okna)!j" !l"p+avanj"# isti&
3. p%oi$vo'nja p%oi$vo'a +t"tni& po $'%avlj" E pot%o+a-! s" p%i k!povini +t"tni& i opasni& p%oi$vo'a #o%a
o*"$*"'iti 'a 'o*ij" in,o%#a.ij" ! v"$i sa pot"n.ijalno opasni# svojstvi#a p%oi$vo'a, v%"#"no#
t%ajanja i !pot%"*ljivosti p%oi$vo'a
B. 'i#"n$ija *"$*"'nosti E #o%alna o*av"$a p%"'!$"8a j"st" 'a i$%a)!j" p%oi$vo'" *a% onoliko *"$*"'no
koliko 'ati st"p"n $nanja $a taj p%oi$vo' 'op!+ta i $a&t"va
11. KA MORALNOSTI OALA<AVANJA
Mo%alni kon,likti o(la+avanja p%oisti-! i$ 'vost%!k" p%i%o'" ovo( p%o."sa/ ono j" n"op&o'na ko#pon"nta
konk!%"ntsko( t%i+no( sist"#a ! slo*o'no# '%!+tv!, a sa '%!(" st%an" to j" ko#!nika.ija sa p%ik%iv"ni#
int"%"so#.
O(la+avanj" s" o'nosi na ni$ #a%k"tin( aktivnosti -iji j" osnovni .ilj 'a po'%" p%oi$vo' na nj"(ovo# p!t! o'
p%oi$vo)a-a 'o pot%o+a-a. Sa #o%aln" ta-k" (l"'i+ta o(la+avanj" s" #o" #o%alno op%av'ati, po' !slovo# 'a
sv" in,o%#a.ij" koj" p%"'!$"8" +alj" svo# ok%!"nj! p!t"# p%opa(a'ni& po%!ka, *!'! istinit", ta-n" i
n"o*#anj!j!8". Najv"8! #o%aln! o'(ovo%nost $a o(la+avanj" snos"/ p%oi$vo)a-i, a("n.ij" $a o(la+avanj",
#"'iji, +i%oka javnost, vla'a i vla'in" a("n.ij".
?a $a!$i#anj" isp%avno( stava p%"#a o(la+avanj! ! p%o#otivni# aktivnosti#a *itn" s! sl"'"8" -inj"ni."/
2 aktivnosti o(la+avanja n" t%"*a s!vi+" ("n"%alno napa'ati, j"% j" ono $nak stan'a%'a j"'no( '%!+tva
2 o(la+avanj" s" #o%a v%+iti ! skla'! sa na.ionalno# %"(!lativno# p%o."'!%o# i politiko#
2 t%"*a sp%"-iti o(la+avanj" opasni& i po $'%avlj" +t"tni& p%oi$vo'a
2 int"%p%"ta.ija #o%alnosti s" %a$lik!j" ! %a$li-iti# '"lovi#a sv"ta
2 p%akti-no ostva%"nj" o(la+avanja koj" *i vo'ilo %a-!na o #o%alni# v%"'nosti#a i stan'a%'i#a j" #o(!8"
10. ETIKA I DR:AI O7LI6I ?NANJA
11, 13, 1B, 1; pitanj" $aj"'no
11. PODELA I RA?VOJ ?NANJA KRO? ISTORIJ:
A%istot"l j" po'"lio $nanja na t"o%ijska, p%akti-na i poi"ti-ka.
: t"o%ijska $nanja j" sv%stao #"ta,i$ik!, ,i$ik! i #at"#atik!. Nji&ova sv%&a j" ! nji#a sa#i#a i ona s" *av"
*i8"# kao *i8"# 4#"ta,i$ika5, o'nosno pok%"tni# *i8"# 4,i$ika5 i *%oj"# kao n"pok%"tno# ,o%#o#
4#at"#atika5.
: p%akti-na $nanja j" sv%stao "tik!, "kono#ij! i politik!. Nji&ova sv%&a j" ! '"lanj! i ona s" *av"
%a$!#"vanj"# na-ina valjano( post!panja poj"'in.a 4"tika5, 'o#a8instva 4"kono#ija5 i '%av" 4politika5.
: poi"ti-ka $nanja j" sv%stao svak! v%st! !#"8a, po-"v o' ono( n"op&o'no( $a $anatstvo i !#"tnost 'o ono(
(%a#ati-ko( i %"to%i-ko(. Nji&ova sv%&a j" ! p%oi$vo)"nj! i p%"#a A%istot"l! najni! v%"'nost i#aj! $nanja
p%oi$vo)"nja !pot%"*no( p%"'#"ta 4$anat5 ili !#"tni-ko( '"la 4!#"tnost5, $'%avlja 4#"'i.ina5 ili l"po( (ovo%a
4%"to%ika5 j"% ona sl!" ostva%"nj! n"ko( .ilja koji p%"*iva van $nanja.
: #")!v%"#"n! j" ko%"nito i$#"nj"no i s!+tinsko $na-"nj" t"%#ina "tik", "kono#ij" i politik". Ekono#ija s"
p%o#"tn!la ! !#"8" sti.anja, t"&nik! (o#ilanja *o(atstva, "tika s" 'anas p%"vi+" -"sto s&vata sa#o kao !k%as
na+"( pona+anja 4*onton5, a politika s" sv"la na p!k! !#"tnost vla'anja, o'nosno t"&nik! !p%avljanja.
Raspoloiva $nanja koja s" o'nos" na t"&nik! nij" #o(!8" p%"v"sti na p%akti-an nivo. Novov"kovni o*%t !
v%"'novanj! $nanja sastoji s" ! to#" +to j" po-"lo 'a s" s#at%a p%i&vatljivi# sa#o na!-no, o'nosno
#"to'olo+ki !t"#"lj"no $nanj". I'"al $nanja s" p%o#"tn!o ! &ist"%i-n! nakan! vla'anja p%i%o'o#, j"'ina na'a
l"i ! po'sti.anj! alt"%nativni& p%ist!pa $nanj! i ! %a$voj! nj"(ovi& %a$noliki& %avnop%avni& pojavni& o*lika.
13. ETIKA I EKONOMIJA
Danas j" (otovo *"s#isl"no o-"kivati 'a 8" s" politi-a% n!no valjano sta%ati o vlastitoj po%o'i.i, *anka% *iti
$a*%in!t $a javno 'o*%o a s!'ija $a 'o*%os!s"'sk" o'nos". V"$" i$#")! %a$li-iti& sp".ijalnosti nis! n"#o(!8",
n"(o s" on" vi+" n" po'%a$!#"vaj!. O'atl" isti-" pot%"*a 'a s" (ovo%i o j"'noj novoj 'is.iplini koja i#a
$a'atak 'a i$na)" n!n" v"$" i$#"! #o%ala i poslovanja.
: na-"li "kono#isti pos#at%aj! !-inak ! v"$i sa poj#o# *la(ostanja iako to nipo+to n" $na-i 'a oni s#at%aj!
'a j" o' #o%alno( $na-aja j"'ino posti$anj" *la(ostanja. Iako "kono#ija *la(ostanja i *%i(a $a ",ikasnost kao
t"#" 'o#ini%aj! no%#ativno# "kono#ijo#, ! okvi%! ovo( p%ist!pa na-inj"ni s! $natni isko%a.i ! p%av.! "tik".
Isto%ija "kono#sk" #isli sv"'o-i o to#" 'a j" p%" n"(o +to j" potp!no p%"vla'ao po$itivisti-ki p%ist!p !
"kono#iji, *ilo "kono#ista koji s! ! svoji# ist%aivanji#a pola$ili o' o'%")"ni& v%"'nosni& %a$#at%anja. A'a#
S#it j" ! '"l! T"o%ija #o%alni& os"8anja, -ov"ka vi'"o kao *i8" koj" j" sposo*no $a 'ono+"nj" #o%alni&
s!'ova na t"#"lj! saos"8anja. M")!ti#, S#itov 'op%inos j" j"'nost%ano sa(l"'avan kako s" "kono#ska na!ka
%a$vijala, a "ti-ka p"%sp"ktiva (!*ila na $na-aj!. A%istot"l j" ! svo# spis! Politika 'oka$ao 'a *o(atstvo nij"
k%ajnji .ilj "kono#ij", n"(o 'a j" ono s%"'stvo $a 'o*a% ivot. D!(o s" pola$ilo o' to(a 'a k%ajnji .ilj
"kono#ij" nij" sa#o onaj koji 'aj" #"%ljiv" %"$!ltat" n"(o p%" sv"(a onaj koji j" #o%alan. M")!ti#, 'ana+nja
"kono#ija s" p%"-"sto o(%ani-ava na 'o*ijanj" %"$!ltata po#o8! p%i#"n" kvantitativno( #"to'a.
1B. ETIKA I POLITIKA
Ko' A%istot"la j" !tv%)"na n"s!#njiva s!+tinska pov"$anost "tik" i politik". To#a Akvinski j" i 'alj"
p%o#ovisao $aj"'ni+tvo ."lok!pno( p%akti-no( '"lanja. O' v%"#"na Makijav"lija, politika s" oslo*o'ila
#o%alni& sk%!pila i postaj" t"&nika vla'anja.
O'nos politik" i "tik" s" !(lavno# k%istali$ovao oko s%"'i+no( p%o*l"#a o'nosa i$#")! %a.ionalno(
pos%"'ovanja sav"sti i p%akti-n" #o8i !%")"nja '%!+tva. Kako osvojiti i $a'%ati vlast, kako st"8i i !v"8ati
i#ovin! i kako i$(l"'ati p%ivla-no i *iti o#ilj"n sa'a s! vanija pitanja o' to(a kako s" sta%ati o s"*i i '%!(i#a.
7!'!8i 'a s" vlast ! politi.i osvaja p%i'o*ijanj"# javno( #nj"nja, on'a !sp"& ! osvajanj! vlasti po'%a$!#"va
!pot%"*! svi& %aspoloivi& s%"'stava. Politi-a% j" p%in!)"n 'a !vai sv" +to nj"#!, o'nosno nj"(ovoj (%!pi
#o" 'a ko%isti, o'nosno sa '%!(" st%an" 'a o'*a.i sv" ono +to *i #o(lo 'a +t"ti. Taj n"'ostatak v%"'nosni&
%"p"%a, $*ilja '"l!j" kao o*"8anj" slo*o'", iako n" i lj!'skosti. Politika *i #o(la *iti s&va8"na i kao *%i(a $a
javni int"%"s, ka' *i s" int"%"s isto#i+lj"nika poklopio sa int"%"so# '%!+tva, +to s" %"tko '"+ava.
1;. ETIKA I ESTETIKA
I$#")! "tik" i "st"tik" n" postoji sa#o o'nos p%"vlasti, v"8 j" #o(!8a i sa%a'nja +to s" 'a vi'"ti i$ -inj"ni." 'a
s" "st"tika ! vi+" nav%ata poka$ivala inspi%ativno# $a t"o%ij! #o%ala.
Kao (lavni p%o*l"# s" 'anas n" postavlja !no+"nj" "st"tski& k%it"%ij!#a ! #o%al, j"% s" to v"8 'o(o'ilo, n"(o na
p%o#ovisanj" '!*insk" "st"ti$a.ij" #o%ala. I ako s" p%i&vat" "st"tska #"%ila na po'%!-j! "tik", 'akl" LEPO,
nj"#! *i #o%alo 'a s" 'o'a PRAVEDNO kako *is#o !op+t" 'osp"li 'o poj#a MORALNOA.
I$#")! "tik" i "st"tik" postoji i$v"sna asi#"t%ija 4n"skla'5/ 'ok "tika ! "st"ti.i sist"#atski p%onala$i int"%"s,
"st"tika ! o'nos! na "tik! to -ini t"k spo%a'i-no. Takva asi#"t%ija vai i $a p%aks!. Est"tski na$o%i #o(! *iti sa
#o%alni# ! %a$noliki# o'nosi#a/ ! s!ko*!, ! skla'!, ili op"t ! in'i,"%"n.iji po+to "st"tska p%aksa #o" 'a
!(%oava n"(ovanj" osnovni& p%in.ipa #o%ala, ali i #o%al #o" 'a na%!+i "st"tski o*lik ivlj"nja.
Eti-ko, 'akl", n" s#" 'o$voliti potp!n! 'o#ina.ij! "st"tsko(, *a+ kao +to n" *i t%"*alo 'a s" o'%"kn" nj"(ovo(
*la(otvo%no( '"jstva ! o*lasti l"po( ivlj"nja.
1C. ETIKA : POTRO<A@KOM DR:<TV: 2 1D, 1F, 0G, 01 pitanj" $aj"'no
1D. POTRO<NJA KAO O7LIK DR:<TVENOA ODREHENJA
Ekono#ija j" ! sv"tski# okvi%i#a ! posl"'nj" v%"#" po'l"(la p%o#"na#a koj" s" o-it!j! ! otva%anj! '%avni&
(%ani.a, +i%"nj! konk!%"n.ij" 'o plan"ta%ni& %a$#"%a, #onopoli$a.iji p%oi$vo'nj", ."nt%ali$a.iji kapitala,
po%ast! inv"sti.ija ! t"&nolo+ki %a$voj i !*%$avanj! pot%o+nj" kao osnovno( -inio.a p%oi$vo'nj".
Stalno %ast!8a pot%o+nja p%o*!'ila j" nova i slo"nija o-"kivanja i $a&t"v", *!'!8i 'a j" %"- o pov%atnoj sp%"$i
#")!so*no( pot&%anjivanja pot%"*a i pot%o+nj". Mat"%ijalna 'o*%a o'nosno %o*a koja sl!i $a'ovolj"nj!
*iolo+ki& pot%"*a p%"'stavlja #ali, o'nosno sv" #anji '"o !k!pn" p%oi$vo'nj" j"% ov" pot%"*" s" 'anas po
p%avil! #no(o lak+" i *%" $a'ovoljavaj!. Sa#i pot%o+a-i vi+" n" t%a" 'a i# s" 'oka" kako j" n"ki p%oi$vo'
*olji o' '%!(o( v"8 "l" 'a *!'! !*")"ni na p%vi po(l"'. @in k!povin" j" j"'ni# '"lo# %"$!ltat '"lovanja
%a.ionalni& #otiva 4."na, ,!nk.ionalnost i p"%,o%#ans" p%oi$vo'a5 a '%!(i# i%a.ionalni& 4pot%"*a $a
potv%)ivanj"# li-nosti, "lja $a poka$ivanj"# #o8i, &t"nj" 'a s" %"laksi%a i $a*avi5. :o*i-aj"no ank"t%i%anj"
!(lavno# #o" 'a $a'ovolji na+! $nati"lj! ! po(l"'! %a.ionalno( i$*o%a, ali s" 'o i%a.ionalni& #otiva #o"
'o8i j"'ino p%i#"no# %a$li-iti& psi&olo+ki& t"&nika.
Postoj"8i sist"# '%!+tv"n" p%oi$vo'nj" po'%a$!#"va pot%o+nj! kao svoj (lavni .ilj> -inj"ni.a 'a s" !k!pno
#at"%ijalno *o(atstvo pov"8ava, a 'a %"lativno nivo pot%o+nj" opa'a p%"'stavlja osnovni p%o*l"# -ov"kovo(
opstanka. Ra$lo$i takvo# po%"tk! stva%i '"li#i-no l"" i ! -inj"ni.i 'a s" l"(iti#ni# s#at%aj! t"k o'%")"ni
o*li.i pot%o+nj"/ %atno !ni+tavanj" s" s#at%a n"p%i&vatljivi# $a '%!+tvo kao i istinsko l!ks!$no %asipanj".
Poljop%iv%"'! kao osnovni o*lik p%iv%")ivanja, v%"#"no# j" $a#"nila in'!st%ija, p%oi$vo'nja i pot%o+nja s!
pov"8an", a s"kto% !sl!(a v"8 '!" v%"#" *"l"i stalan %ast i postaj" p%"ovla)!j!8i o*lik t%o+"nja.
:koliko s! pot%"*" ("n"%alno $a'ovolj"n" n" #o" s" isto %"8i i $a "lj". Nai#", lj!'sko# *i8! svojstv"n j"
po%iv !$'i$anja i$na' ono(a +to #! j" %aspoloivo, pa ono !v"k os"8a nov" pot%"*" i i#a nnov" "lj".
Pot%a(a $a #at"%ijalni# o*ilj"# po p%avil! *iva p%a8"na '"p%"sivni# %aspolo"nj"# i !p%avo $*o( to(a +to s"
n" !o-ava *"s#isl"nost takvo( post!panja nis#o ni sv"sni -inj"ni." 'a j" ! pot%o+a-ko# '%!+tv! najt%a"nija
%o*a E li-nost.
1F. ESTETI?OVANA K:LT:RA MASOVNIH MEDIJA
Na!-no2po$itivisti-ka sv"st k!l#ini%ala j" n"p%"(l"'ni# t"&ni-ki# p%i#"na#a na!k" 'a *i ti#" otvo%ila p%osto%
$a 'o#ina.ij! j"'no( novo( o*lika sv"sti/ "st"tsko(. Ti#" +to j" !#"tnosti 'o'"lj"na !lo(a n"pos%"'no( !ti.aja
na svako'n"vni ivot, otpo-"o j" p%o(%a# "st"ti$a.ij" stva%nosti. Ta "st"ti$a.ija, s!p%otno po-"tni#
o-"kivanji#a, n"8" s" o'vijati p%"#a #"%ili#a !#"tnosti, v"8 p%"#a #"%ili#a #asovni& #"'ija. M"'iji s! ti
koji s! p%o#ovisali op+t! "st"ti$a.ij! ti#" +to +i%" in,o%#a.ij", k!lt!%! i $a*av! !v"k p%"#a k%it"%ij!#i#a
l"pot".
Est"tska #"%ila #asovni& #"'ija nis! s%"'stva #as", n"(o ona t! #as! sa-injavaj! kao s,"%! $aj"'ni-ko(
#i+lj"nja, !k!sa i os"8anja. :la$"8i ! s,"%! #asovn" ko#!nika.ij", in'!st%ijski kapital j" o' pot%o+a-a nap%avio
!sa#lj"n", pasivn" j"'ink" koji#a s" slika '%!+tv"nosti najv"8i# '"lo# ispo%!-!j" p%"ko "k%ana, !(lavno#
t"l"vi$ijsko(.
M"'iji n" "l" 'a s" o nji#a 'onosi vlastiti s!' i n" pl"'i%aj! na %a$!#"vanj" ! p%vo# %"'!, n"(o nastoj" p%"
sv"(a 'a po*!'" i $a'ovolj" os"8anja. Est"ti-nost k!lt!%" -iji s#o sav%"#"ni.i po-iva na ni-"ansko# s&vatanj!
volj" $a #o8 kao !#"tnosti.
0G. ETI@KI PROIIL REKLAME
R"kla#a p%"'stavlja osnovni katali$ato% pot%o+nj" i %a$!#"vanj" nj"no( #o%alno( stat!sa j" o' pos"*n"
vanosti i na%o-ito( int"%"sa. R"kla#a s" p%"#a sa'%aj! po%!k" koj! p%"nosi o'nosi slo*o'no i !#"tni-ki
*!'!8i 'a ona -ini %"alnost na'%"alno#.
Ka'a #o%alisti-ki stav %"kla#! otpi+" kao #anip!la.ij!, on $a*o%avlja 'a s#o #i, kao *i8a vi+" *"$voljna n"(o
naivna, ! v"likoj #"%i sklona sa#oo*#anj!vanj!. R"kla#a s" o*%a8a i%a.ionalno ! na#a. @inj"ni.a j" 'a
%"kla#a $avo'i, j"% ona isti-" sa#o 'o*%" st%an" p%oi$vo'a, #!'%o p%"8!tk!j!8i lo+". Po+to %"kla#a o'slikava
j"'an o'%")"ni, p%" sv"(a a#"%i-ki na-in ivota, ona nij" la, v"8 j"'na t%ivijalna istina, -iji j" $na-aj !v"liko
p%"."nj"n. :toliko s" #o" %"8i 'a, *a%"# ! na-"l!, %"kla#a p%" $ava%ava, n"(o +to va%a.
Mo%alna p%o*l"#ati-nost %"kla#" s" ti-" nj"no( poj"'ina-no( i konk%"tno( o*lika. R"kla#a p%" sv"(a i(%a na
ka%t! i+-"kivanja/ ona *!'i na'! ! 'ola$ak $a'ovoljstva $a koj" s" p%"tpostavlja 'a j" s!+tinsko. R"kla#a po
p%avil! pos"" $a p%ov"%"ni# o*%as.i#a, %")" j" istinski inv"ntivna, a is!vi+" -"sto j" kon$"%vativna i
kon$"%vato%ski %aspolo"na sa o*$i%o# na postoj"8" stanj" ! k!lt!%i i '%!+tv!. Mo8 %"kla#" po-iva na
$avo)"nj!, i to na nj"(ovo# i$vo%no# o*lik! E $avo)"nj! l"poto#.
R"kla#a osnovn! po%!k! p%"!s#"%ava sa %avni !pot%"*" p%oi$vo'a na nj"(ov! '%!+tv"n! i si#*oli-k! %avan.
?na-aj i #o8 %"kla#" po-ivaj! vi+" na nj"noj k!lt!%noj n"(o "kono#skoj !lo$i, ili ta-nij", "kono#skoj ,!nk.iji
koja j" p%"o*likovala k!lt!%ni sist"#.
01. ETIKA : ALO7ALNOM SVET:
:#"sto !p!+tanja ! #!kot%pan pok!+aj %a$!#"vanja slo"no( sv"ta, lak+" j" ok%"n!ti s" %"s"nti#an!, koji !
'o*a (lo*ali$a.ij" pop%i#a novi o*lik E po'o$%ivosti p%"#a st%an.i#a. Sa'a j" p%in!'! o'#"nila sti#!la.ija,
p%isilno na#"+tanj" o*%a$a.a pona+anja p!t"# $avo)"nja. R"kla#a j" p%"!$"la !lo(! politi-ki& i #o%alni&
no%#i na taj na-in +to j" stala 'a po*!)!j" nov" pot%"*" i "lj". Dana+nja #o%alna sit!a.ija j" sp".i,i-na +to j"
sav"sti poj"'in.a p%"p!+t"na o'l!ka o to#" koliko 8" 'al"ko i8i ! p%av.! %tvovanja vlastito( 'o*%a !sl"'
os"8anja o'(ovo%nosti p%"#a '%!(i#a. : #o%alno# s!)"nj!, op$i.ija #o(!8" E n"#o(!8" o'#"nila j"
opo$i.ij! 'op!stivo E n"'op!stivo. Mo%al j" i+-"$ao ! ono# isto%ijsko# t%"n!tk! ka'a s! lj!'i p%"stali 'a s"
os"8aj! o'(ovo%ni# p%"' n"ki# i po-"li 'a s" os"8aj! o'(ovo%ni# $a n"+to. : 'o*a (lo*ali$a.ij" ! isklj!-ivoj
t"nji $a vlastiti# .ilj"vi#a, poslovanj" p%"va$ila$i ili $an"#a%!j" sv" ostalo, t%"ti%aj!8i (a "kono#sko n"vano
i sto(a kao n"l"(iti#no. Sa'a+nja p%o#"na po'%a$!#"va #o%alno nasilj" i po%a$n" '%!+tv"n" ","kt" !
plan"ta%ni# %a$#"%a#a.
Na+" os"8anj" o'(ovo%nosti n"#a toliki 'o#"t kao na+ !ti.aj na '%!(" koji j" po%astao kao ","kat (lo*ali$a.ij".
00. ?A<TO VI<E ETIKE : POSLOVANJ: A MANJE RASIPNI<TVA
Ekono#ija j" ! sv"tski# okvi%i#a ! posl"'nj" v%"#" po'l"(la p%o#"na#a kao +to s! po%ast inv"sti.ija !
t"&nolo+ki %a$voj i plani%anj" i !*%$avanj! pot%o+nj" kao osnovno( -inio.a p%oi$vo'nj". P%"ovla'ava !tisak 'a
n"s#"tani %a$voj k!lt!%" ivlj"nja koja j" $asnovana na pot%a$i $a #at"%ijalni# $a'ovoljstvi#a vo'i !ni+tavanj!
p%i%o'", n"pov%atno# is.%pljivanj! p%i%o'ni& %"s!%sa, $a(a)"nj! ivotn" s%"'in" i na(o#ilavanj! otpa'a.
@"lni.i visoko %a$vij"ni& $"#alja #o%ali *i o$*iljno 'a s" $a#isl" na' posl"'i.a#a (lo*alno( +i%"nja ovakvo(
na-ina "kono#sk" o%(ani$a.ij". Posv"8!j!8i s" !v"8anj! #at"%ijalno( *o(atstva, -ov"k j" sv" #anj" *ivao !
stanj! 'a o'(ovo%i na pitanja koja s! $a nj"(a o' ivotno( $na-aja, pop!t pitanja o s#isl! postojanja, o
s!v"%"no# *ivstv! ili o stva%ala-koj %"ali$a.iji.
01. <TA ?NA@I VISOKOMORALNA KORPORATIVNA K:LT:RA KAO SVRHA ETIKE POSLOVANJA
Ako s" "tika poslovanja #isli sa ,!nk.ionalno( stanovi+ta 4#ik%ostanovi+t"5, ta'a s" v%"'nost i sv%&a o(l"'a !
#o%alno# pos%"'ovanj! ivota ! ko%po%a.iji i nj"noj ko%po%ativnoj k!lt!%i. V%"'nost i s#isao "tik" %a$a$naj" s"
p!t"# sa'%aja i inst%!#"nata koji stoj" na %aspola(anj! $aposl"ni#a ! ko%po%a.iji pos%"'stvo# koji& s"
%asv"tljavaj! i %a$%"+avaj! kon,liktn" sit!a.ij" koj" nastaj! na %"la.iji -ov"k poj"'ina. E '%!(i -ov"k E
ko%po%a.ija E '%!+tvo E '%ava.
Sa#o snana ko%po%ativna 4poslovna5 k!lt!%a 'op%inosi i #otivi+" ostva%"nj" v"8i& %"$!ltata i p%"'stavlja
$na-ajn! !n!t%a+nj! sna(! p%"'!$"8a. Ko%po%ativna 4poslovna5 k!lt!%a -ini 'a -lanovi p%"'!$"8a na isti na-in
%a$!#"j! ist" ili sli-n" sit!a.ij" i 'a $*o( $aj"'ni-ko( s&vatanja i nji&ovo pona+anj" *!'" !skla)"no.
P%"tpostavlja s" 'a 8" ! *!'!8nosti *iti na!sp"+nija ona p%"'!$"8a koja i#aj! snan! poslovn! k!lt!%!, sa
i$(%a)"ni# sist"#o# v%"'nosti i poslovanj"# $asnovano# na t"#"lj! jasno '",inisani& #o%alni& stan'a%'a.