You are on page 1of 7

Analiza javnih finansija - 2013

JAVNE FINANSIJE CRNE GORE


Budet Crne Gore sa dravnim fondovima (Fondom penzijskog i invalidskog osiguranja, Fondom
zdravstvenog osiguranja, Fondom za obeteenje, Zavodom za zapoljavanje i Fondom rada) i
budeti lokalne samouprave (Prijestonica Cetinje, Glavni grad Podgorica i 19 optina) predstavljaju
strukturu javnih finansija. Javne finansije ine oko 90% Budeta Crne Gore, dok se preostalih 10%
odnosi na lokalnu samoupravu.

Javni prihodi za 2013. godine iznose 1.420,6 mil. ili 42,9% BDP-a. U odnosu na 2012. godine oni su
vii za 9,28% to predstavlja nominalni rast od 120,7 mil. . Rast prihoda rezultat je primjene mjera
na suzbijanju sive ekonomije, oporavka ekonomske aktivnosti od poetka godine, kao i uvoenja
viih poreskih stopa. Procentualno, najvei rast je zabiljeen kod poreza na dodatu vrijednost od
21%, akciza od 6,4% i taksi od 41,2%. Treba istai da je dolo do smanjenja carina za 23,1% u odnosu
na posmatrani period 2012, i ostalih poreza za 55,6%.

Javna potronja za 2013. godinu iznosila je 1.508,5 mil. , to predstavlja 45,6% procijenjenog BDP-a
(3.311 mil. ) i vea je za 1,0% u odnosu na isti period 2012. Ovom rezultatu su doprinijele Vladine
mjera tednje tokom 2013. godine.

Deficit javnog sektora na kraju 2013. iznosio je 87,9 mil. i manji je za 105,6 mil. u odnosu na
deficit ostvaren na kraju istog perioda 2012.


1420,59
1508,47
-87,87
1299,91
1493,34
-193,43
-400,00
-200,00
0,00
200,00
400,00
600,00
800,00
1000,00
1200,00
1400,00
1600,00
Izvorni prihodi Javna potronja Suficit/deficit
Pregled javne potronje u 2013. godini
I - XII 2013 I - XII 2012
BDP (u mil. ) 3.311,0 3.149,0
Javna potronja
I - XII 2013 I - XII 2012 Analitika
mil. % BDP mil. % BDP
Razlika (u
mil. )
Odstupanje
(%)
Izvorni prihodi 1420,59 42,91 1299,91 41,28 120,69 9,28
Porezi 863,49 26,08 785,99 24,96 77,49 9,86
Porez na dohodak fizikih lica 124,15 3,75 109,68 3,48 14,47 13,19
Porez na dobit pravnih lica 40,64 1,23 64,02 2,03 -23,38 -36,52
Porez na promet nepokretnosti 18,27 0,55 14,41 0,46 3,85 26,73
Porez na dodatu vrijednost 429,20 12,96 354,71 11,26 74,48 21,00
Akcize 161,45 4,88 151,77 4,82 9,68 6,38
Porez na meunarodnu trgovinu i transakcije 22,27 0,67 28,97 0,92 -6,70 -23,12
Lokalni porezi 62,43 1,89 50,96 1,62 11,47 22,50
Ostali republiki porezi 5,09 0,15 11,47 0,36 -6,38 -55,63
Doprinosi 398,49 12,04 362,25 11,50 36,24 10,01
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 241,95 7,31 216,50 6,88 25,45 11,75
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 134,70 4,07 125,74 3,99 8,97 7,13
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 10,77 0,33 9,99 0,32 0,78 7,84
Ostali doprinosi 11,07 0,33 10,02 0,32 1,05 10,46
Takse 33,17 1,00 23,50 0,75 9,67 41,16
Naknade 68,16 2,06 73,75 2,34 -5,59 -7,57
Ostali prihodi 49,72 1,50 48,92 1,55 0,80 1,63
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz prethodne
godine
7,56 0,23 5,50 0,17 2,07 37,57
Javna potronja 1508,47 45,56 1493,34 47,42 15,13 1,01
Tekua javna potronja 1399,53 42,27 1368,98 43,47 30,55 2,23
Tekui izdaci 663,55 20,04 729,68 23,17 -66,12 -9,06
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 402,17 12,15 407,75 12,95 -5,58 -1,37
Ostala lina primanja 14,51 0,44 13,27 0,42 1,23 9,30
Rashodi za materijal i usluge 105,45 3,18 167,22 5,31 -61,78 -36,94
Tekue odravanje 24,40 0,74 27,39 0,87 -3,00 -10,94
Kamate 70,78 2,14 59,72 1,90 11,05 18,51
Renta 8,36 0,25 7,43 0,24 0,94 12,61
Subvencije 18,19 0,55 26,61 0,84 -8,42 -31,65
Ostali izdaci 7,49 0,23 6,89 0,22 0,60 8,76
Kapitalni izdaci u tekuem budetu 12,22 0,37 13,39 0,43 -1,17 -8,77
Transferi za socijalnu zatitu 483,40 14,60 482,09 15,31 1,32 0,27
Prava iz oblasti socijalne zatite 64,47 1,95 65,64 2,08 -1,17 -1,78
Sredstva za tehnoloke vikove 13,09 0,40 16,13 0,51 -3,04 -18,87
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 383,19 11,57 378,96 12,03 4,23 1,12
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zatite 14,79 0,45 13,50 0,43 1,29 9,59
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja 7,86 0,24 7,86 0,25 0,01 0,10
Transferi instit. pojed. NVO i javnom sektoru 125,26 3,78 63,61 2,02 61,65 96,93
Kapitalni izdaci 108,94 3,29 124,36 3,95 -15,42 -12,40
Kapitalni budet CG 61,79 1,87 76,04 2,41 -14,26 -18,75
Kapitalni budet lokalne samouprave 47,16 1,42 48,32 1,53 -1,16 -2,40
Pozajmice i krediti 4,13 0,12 2,96 0,09 1,16 39,27
Rezerve 15,94 0,48 21,54 0,68 -5,59 -25,97
Neto poveanje obaveza 0,00 0,00 44,39 1,41 -44,39 -100,00
Otplata garancija 107,24 3,24 24,72 0,79 82,52 0,00
Suficit/deficit -87,87 -2,65 -193,43 -6,14 105,56 -54,57
Primarni deficit -17,10 -0,52 -133,71 -4,25 116,61 -87,21
Otplata duga 308,54 9,32 173,09 5,50 135,46 78,26
Otplata glavnice rezidentima 124,99 3,78 66,13 2,10 58,87 89,02
Otplata glavnice nerezidentima 70,72 2,14 59,87 1,90 10,84 18,11
Otplata obaveza iz prethodnog perioda 112,83 3,41 47,09 1,50 65,74 139,63
Nedostajua sredstva -396,42 -11,97 -366,52 -11,64 -29,90 8,16
Finansiranje 396,42 11,97 366,52 11,64 29,90 8,16
Pozajmice i krediti iz domaih izvora 111,69 3,37 71,27 2,26 40,42 56,72
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 230,54 6,96 258,13 8,20 -27,59 -10,69
Donacije 9,72 0,29 7,92 0,25 1,80 22,72
Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 26,77 0,81 14,02 0,45 12,76 91,04
Poveanje/smanjenje depozita 17,69 0,53 15,18 0,48 2,51 16,53
Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore


BUDET CRNE GORE
Poetkom 2013. godine u Crnoj Gori je uveden set kriznih mjera fiskalnog prilagoavanja sa ciljem
zaustavljanja trenda pogoranja fiskalnih parametara, prvenstveno pada naplate prihoda i,
posljedino, rasta deficita i nivoa javnog duga. Set fiskalnih mjera usmjeren na poveanje prihoda
Budeta podrazumijevao je uvoenje ,,kriznog poreza od 15% na zarade iznad nacionalnog prosjeka
i poveanje vie stope poreza na dodatu vrijednost (sa 17% na 19%). Od potpisivanja Sporazuma o
stabilizaciji i pridruivanju sa Evropskom unijom, postepeno se usaglaava akcizna politika, tako je i u
ovoj godini dolo do poveanja akciznih stopa zbog usklaivanja akciznih stopa sa evropskom
regulativom. Na prihodnoj strani, sprovodila se i naplata taksi uvedenih sredinom 2012. godine koje
su se odnosile na SIM kartice, elektrina brojila, puake zone i kablovsku televiziju. U toku cijele
godine kontinuirano se radilo na sprovoenju mjera za suzbijanje sive ekonomije, to je uticalo na
irenje poreske baze i poboljanje fiskalne discipline. Zahvaljujudi uspjenoj primjeni ovih mjera, u
2013. godini dolo je do rasta naplate prihoda u odnosu na planirane, kao i odnosu na 2012.godinu,
to ima pozitivne efekte na fiskalnu konsolidaciju i stabilizaciju javnih finansija.

Primici Dravnog Budeta
1
za 2013. godinu iznosili su 1.587,1 mil. , od ega se na izvorne prihode
odnosi 1.235,1 mil. , dok je 351,9 mil. prihodovano iz drugih izvora finansiranja (zaduivanje,
privatizacija i donacije). Izvorni prihodi vii su u odnosu na prologodinje za 114,1 mil. ili za 10,2%.
Poveanju prihoda najvie je doprinijela naplata poreza i doprinosa koja u strukturi prihoda ima
najvei udio, ali treba istai da su u odnosu na predhodnu godinu poveane i ostale stavke prihoda
(takse, naknade, ostali prihodi).

Prihodi po osnovu poreza iznose 755,7 mil. i 9,9% su vii u odnosu na prologodinje. Najvei rast
prihoda u odnosu na prolu godinu ostvaren je kod poreza na dodatu vrijednost od 74,5 mil. ili 21%
i ukupno iznosi 429,2 mil. . Ovaj rast prihoda od PDV-a rezultat je primjene mjera za suzbijanje sive
ekonomije, kao i poveanju vie stope PDV-a sa 17% na 19%. Rast je ostvaren i kod akciza, i to u
iznosu od 9,7 mil. ili 6,4%, a objanjava se postepenim poveanjem akciznih stopa u 2013. godini.
Takoe, poveana je naplata poreza na dohodak fizikih lica za 13,4 mil. ili 16,2% u odnosu na
2012.

Prihodi po osnovu doprinosa iznose 398,5 mil. i vei su za 36,2 mil. u odnosu na isti period 2012.1
Primici Budeta ukljuuju izvorne prihode (direktne i indirektne poreze i neporeske prihode), pozajmice, donacije i prihode od
privatizacije i prodaje imovine.
429,20
161,45
398,49
354,71
151,77
362,25
0,00
80,00
160,00
240,00
320,00
400,00
Porez na dodatu vrijednost Akcize Doprinosi
Izvorni prihodi budeta
I - X II 2013 I - XII 2012
Na rashodnoj strani Budeta, set mjera fiskalnog prilagoavanje ogledao se u zamrzavanju rasta
penzija, uravnoteenju zarada u javnom sektoru, ukidanju dodatnih naknada za rad komisija i radnih
grupa Vlade Crne Gore, smanjenju svih trokova u preduzedima u kojima Vlada ima vedinski udio i
smanjenju trokova u lokalnim samoupravama.

Ukupni izdaci budeta Crne Gore za 2013. godine iznosili su 1.363,5 mil. ili 41,2% procijenjenog
BDP-a za 2013. godinu, od ega je finansirana tekua budetska potronja u iznosu od 1.289,5 mil. i
kapitalne investicije 74,0 mil. .

U strukturi budetske poronje za 2013. godinu, prikazane na grafiku, najvee uee imaju transferi
za socijalnu zatitu, oko 35,4%, bruto zarade 26,9% i garancije 7,9%. Na ostale namjene odnosi se
26,8% budetskih izdataka. Razvojni dio budeta, tj. kapitalni budet uestvuje sa 4,9%, i subvencije
1,3% budetske potronje.

Kao rezultat kretanja prihoda i rashoda u 2013. godine, deficit dravnog budeta iznosi 128,3 mil. i
nii je za 84,5 mil. od deficita ostvarenog u 2012. Otplata duga iznosi 241,8 mil. i poveana je u
odnosu na prethodnu godinu za 126,2 mil. .

Nedostajua sredstva budeta iznosila su 370,1 mil. i finansirana su najveim dijelom iz pozajmica i
kredita (iz inostranih izvora u iznosu od 230,5 mil. i pozajmica i kredita iz domaih izvora u iznosu
od 102,8 mil. ) i manjim dijelom iz donacija, te prihodima od privatizacije u iznosu od 11,9 mil. .

Bruto zarade; 26,9%
Transferi za socijalnu
zatitu; 35,4%
Garancije;
7,9%
Transferi institucijama
pojedinicima nevladinom
i javnom sektoru; 6,9%
Rashodi za
materijal i usluge;
6,6%
Kamate; 4,9%
Kapitalni budet; 4,5%
Tekue
odravanje; 1,5%
Subvencije; 1,3%
Renta; 0,6%
Ostali izdaci; 0,5%
Ostalo; 26,8%
Struktura izdataka dravnog budeta

BDP (u mil. ) 3311,0 3149,0
Budet Crne Gore
I - X II 2013 I - XII 2012 Analitika
mil. % BDP mil. % BDP
Razlika (u
mil. )
Odstupanje (%)
Izvorni prihodi 1235,15 37,30 1121,02 35,60 114,13 10,18
Porezi 755,70 22,82 687,44 21,83 68,25 9,93
Porez na dohodak fizikih lica 95,62 2,89 82,26 2,61 13,36 16,24
Porez na dobit pravnih lica 40,64 1,23 64,02 2,03 -23,38 -36,52
Porez na promet nepokretnosti 1,44 0,04 1,44 0,05 0,00 -0,06
Porez na dodatu vrijednost 429,20 12,96 354,71 11,26 74,48 21,00
Akcize 161,45 4,88 151,77 4,82 9,68 6,38
Porez na meunarodnu trgovinu i transakcije 22,27 0,67 28,97 0,92 -6,70 -23,12
Ostali republiki prihodi 5,09 0,15 4,28 0,14 0,81 18,92
Doprinosi 398,49 12,04 362,25 11,50 36,24 10,01
Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 241,95 7,31 216,50 6,88 25,45 11,75
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 134,70 4,07 125,74 3,99 8,97 7,13
Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti 10,77 0,33 9,99 0,32 0,78 7,84
Ostali doprinosi 11,07 0,33 10,02 0,32 1,05 10,46
Takse 27,07 0,82 18,00 0,57 9,07 50,40
Naknade 13,23 0,40 12,71 0,40 0,53 4,15
Ostali prihodi 33,09 1,00 35,12 1,12 -2,03 -5,79
Primici od otplate kredita i sredstva prenijeta iz
prethodne godine
7,56 0,23 5,50 0,17 2,07 37,57
Izdaci 1363,47 41,18 1333,88 42,36 29,59 2,22
Tekua budetska potronja 1289,46 38,94 1244,45 39,52 45,02 3,62
Tekui izdaci 600,29 18,13 667,00 21,18 -66,72 -10,00
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 366,13 11,06 374,65 11,90 -8,52 -2,28
Ostala lina primanja 12,02 0,36 10,34 0,33 1,69 16,31
Rashodi za materijal i usluge 90,44 2,73 150,39 4,78 -59,94 -39,86
Tekue odravanje 20,42 0,62 22,37 0,71 -1,95 -8,72
Kamate 67,43 2,04 56,86 1,81 10,57 18,59
Renta 7,93 0,24 7,11 0,23 0,82 11,50
Subvencije 17,43 0,53 25,85 0,82 -8,43 -32,59
Ostali izdaci 6,28 0,19 6,05 0,19 0,23 3,85
Kapitalni izdaci u tekuem budetu 12,22 0,37 13,39 0,43 -1,17 0,00
Transferi za socijalnu zatitu 482,97 14,59 481,63 15,29 1,33 0,28
Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i
javnom sektoru
94,31 2,85 31,51 1,00 62,79 199,27
Kapitalni budet 61,79 1,87 76,04 2,41 -14,26 -18,75
Pozajmice i krediti 2,75 0,08 1,78 0,06 0,98 55,03
Rezerve 14,13 0,43 18,08 0,57 -3,95 -
Otplata garancija 107,24 3,24 24,72 0,79 82,52 -
Suficit/ Deficit -128,32 -3,88 -212,86 -6,76 -84,54 -39,72
Primarni deficit -60,89 -1,84 -156,00 -4,95 95,11 -60,97
Otplata duga 241,78 7,30 115,57 3,67 126,21 109,21
Otplata duga rezidentima 112,70 3,40 60,64 1,93 52,06 85,86
Otplata duga nerezidentima 68,80 2,08 54,87 1,74 13,93 25,38
Otplata obaveza iz prethodnog perioda 60,28 1,82 2,62 0,08 57,65 -
Nedostajua sredstva -370,10 -11,18 -328,43 -10,43 -41,67 12,69
Finansiranje 370,10 11,18 331,00 10,51 39,10 11,81
Pozajmice i krediti iz domaih izvora 102,83 3,11 63,45 2,02 39,38 62,06
Pozajmice i krediti iz inostranih izvora 230,54 6,96 258,13 8,20 -27,59 -10,69
Donacije 6,62 0,20 5,04 0,16 1,58 31,33
Prihodi od privatizacije 11,95 0,36 3,48 0,11 8,46 242,90
Poveanje/smanjenje depozita 18,16 0,55 0,89 0,03 17,27 1.940,45
Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore


LOKALNA SAMOUPRAVA
Shodno lanu 74 Zakona o finansiranju lokalne samouprave optine izvjetaje o planiranim i
ostvarenim prihodima, planiranim i izvrenim rashodima i budetskom zaduenju dostavljaju
Ministarstvu finansija najkasnije kvartalno, u roku od 30 dana od dana isteka kvartala.
Izdaci lokalne samouprave za 2013. godine iznose 146,5 mil. ili 4,4 % BDP-a to je nie za 8,6%
odnosu na izvrenje u istom periodu prole godine. Najznaajniji pad u odnosu na prethodnu godinu
zabiljeen je kod rashoda za materijal I usluge, kod kapitalnih izdataka I kod neto poveanja obaveza.
Potronja je finansirana iz poreza u iznosu od 107,8 mil. , taksi 6,1 mil. , naknada 54,9 mil. i
ostalih prihoda u iznosu od 16,6 mil. . Ukupni izvorni prihodi lokalne samouprave za 2013. godinu
procijenjeni su u iznosu od 185,4 mil. .
Suficit lokalne samouprave za 2013. godine procijenjen je u iznosu od 40,4 mil. ili 1, 2 % BDP-a.

BDP (u mil. ) 3311,0 3149,0
Lokalna samouprava
I - XII 2013 I - XII 2012 Analitika
mil. % BDP mil. % BDP
Razlika (u
mil. )
Odstupanje (%)
Izvorni prihodi 185,45 5,60 178,89 5,68 6,56 3,67
Porezi 107,79 3,26 98,55 3,13 9,24 9,38
Porez na dohodak fizikih lica 28,53 0,86 27,42 0,87 1,11 4,06
Porez na promet nepokretnosti 16,83 0,51 12,97 0,41 3,85 29,70
Lokalni porezi 62,43 1,89 50,96 1,62 11,47 22,50
Ostali republiki porezi 0,00 7,19 0,23 -7,19 -100,00
Takse 6,10 0,18 5,50 0,17 0,60 10,90
Naknade 54,93 1,66 61,04 1,94 -6,11 -10,01
Ostali prihodi 16,63 0,50 13,80 0,44 2,83 20,50
Izdaci 146,49 4,42 160,31 5,09 -13,82 -8,62
Tekua potronja lokalne samouprave 99,33 3,00 111,99 3,56 -12,66 -11,30
Tekui izdaci 63,27 1,91 62,67 1,99 0,59 0,94
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 36,04 1,09 33,10 1,05 2,94 8,89
Ostala lina primanja 2,48 0,08 2,94 0,09 -0,45 -15,38
Rashodi za materijal i usluge 15,00 0,45 16,84 0,53 -1,83 -10,89
Tekue odravanje 3,98 0,12 5,03 0,16 -1,05 -20,83
Kamate 3,35 0,10 2,86 0,09 0,49 17,02
Renta 0,44 0,01 0,32 0,01 0,12 37,39
Subvencije 0,76 0,02 0,75 0,02 0,00 0,64
Ostali izdaci 1,21 0,04 0,84 0,03 0,37 44,00
Transferi za socijalnu zatitu 0,44 0,01 0,45 0,01 -0,02 -3,71
Transferi inst. pojedinicima NVO i javnom sektoru 32,44 0,98 32,94 1,05 -0,50 -1,53
Kapitalni budzet lokalne samouprave 47,16 1,42 48,32 1,53 -1,16 -2,40
Pozajmice i krediti 1,38 0,04 1,19 0,04 0,19 15,74
Rezerve 1,82 0,05 3,46 0,11 -1,64 -47,48
Suficit/deficit 40,45 1,22 19,43 0,62 21,02 108,18
Primarni deficit 43,79 1,32 22,29 0,71 21,50 96,48
Otplata duga 66,76 2,02 54,95 1,75 11,81 21,50
Otplata glavnice rezidentima 12,30 0,37 5,49 0,17 6,81 124,03
Otplata glavnice nerezidentima 1,92 0,06 5,00 0,16 -3,08 -61,68
Otplata obaveza iz prethodnog perioda 52,55 1,59 44,46 1,41 8,09 18,20
Nedostajua sredstva -26,32 -0,79 -35,52 -1,13 9,20 -25,91
Finansiranje 26,32 0,79 35,52 1,13 -9,20 -25,91
Pozajmice i krediti iz domaih izvora 8,86 0,27 7,82 0,25 1,04 13,32
Prihodi od privatizacije i prodaje imovine 14,83 0,45 10,53 0,33 4,29 40,78
Donacije 3,10 0,09 2,88 0,09 0,22 7,67
Korienje depozita lokalne samouprave -0,47 -0,01 14,29 0,45 -14,76 -103,27
Transferi iz budeta CG 1,49 0,04 0,85 0,03 0,64
Izvor: Ministarstvo finansija Crne Gore

Iva Vukovi
dr Stanko Jekni,
Vesna Obradovic
Milo Popovi
mr Sneana Mugoa