You are on page 1of 4

Ni cp:

Thi gian
(T..n..) Trnh
Loi hnh o
to
Thi gian
(T..n..)
CC KHA O TO (Nghip v, chuyn mn)
n v o to Tn kha hc Chng ch/chng nhn
THNG TIN NG VIN
H tn v mi quan h ngi lin lc khn khi cn: T lin h:
QU TRNH HC TP (t 15 tui tr ln)
n v o to
Chuyn ngnh
(ghi ng theo trn
bng cp)
Xp loi
a ch thng tr:
in thoi:
a ch lin h nhanh nht:
T lin h nhanh nht:
Email (cn co): in thoi di ng:
Chiu cao: Cn nng: Tnh trng gia nh:
S CMND: Ngy cp:
V tr ng tuyn (nu co):
Mc lng ngh:
nh
Thng Tin Ca Nhn
H & Tn:
Chc danh d tuyn (1):
Chc danh d tuyn 2 (nu c):
Ni sinh:
Dn tc: Tn gio: Ngy co th nhn vic sm nht:
Gii tnh: Ni lm vic mong mun:
Bn np n ng tuyn ti HDBank?
Ngy sinh:
* Nhp y cc thng tin trong cc text hin th trn File thng tin (nu co)
* Nhng thng tin c bi mu vng nht l thng tin ng vin phi chn t list danh sch co sn
* Khng chnh sa (thm hng, ct) File thng tin ny, HDBank khng ghi nhn nhng thng tin ca File b sa format
Co Khng
Quan h Nm sinh
M t ngn gn cng vic: Loi hp ng: Chc danh:
Thu nhp:
S nhn vin ph trach (nu c):
L do thi vic:
T:
n:
n v cng tac:
Tn phng/ban:
Ngnh hot ng:
in thoi/Fax lin lc:
Chc danh:
Thu nhp:
M t ngn gn cng vic: Loi hp ng:
H tn qun l trc tip: Chc v: S in thoi:
S nhn vin ph trach (nu c):
L do thi vic:
T:
n:
n v cng tac:
Tn phng/ban:
Ngnh hot ng:
in thoi/Fax lin lc:
Thu nhp:
M t ngn gn cng vic: Loi hp ng:
H tn qun l trc tip: Chc v: S in thoi:
n:
n v cng tac:
Tn phng/ban:
Ngnh hot ng:
in thoi/Fax lin lc:
Chc danh:
KINH NGHIM LM VIC (lit k theo th t t thi gian gn y nht)
T:
THNH PHN GIA NH (Cha, M, Anh, Ch, Em rut, V/Chng, Con)
H v tn Ngh nghip Ni lm vic
TRNH NGOI NG & TIN HC
Ngoi ng & Tin hc
Tin hc
Ngoi ng (Ting Anh)
Trnh /bng cp n v o to/cp bng Xp loi
Quan h S in thoi
Cho bit v ngi quen ( h hng, bn b..) ang lm vic ti HDBank:
H v tn B phn/ Phng ban Chc v
Chi
nhanh/Tr
s chnh
T nhn xt v nhng im mnh v im yu ca bn thn:
im mnh im yu
K lut
Khen thng
Mt s phm cht, k nng c bit (Nu tm tt phm cht v k nng c bit tch ly c trong qua trnh hc
tp, lm vic v cac kinh nghim khac)
L do thi vic:
CC THNG TIN KHC
K hoch phat trin s nghip/ Nguyn vng ca nhn
M t ngn gn cng vic: Loi hp ng:
H tn qun l trc tip: Chc v: S in thoi:
S nhn vin ph trach (nu c):
Thu nhp:
Quan h S in thoi
Ti cam oan nhng thng tin trn y l hon ton ng s tht v chu hon ton trach nhim v nhng iu
khai.
______,Ngy __/__/201_
K tn
S in thoi: S in thoi:
Quan h: Quan h:
H tn: H tn:
Chc vu: Chc vu:
Ni cng tc: Ni cng tc:
Nu tn, chc v, ni cng tac v s in thoi ca 2 ngi (khng phi ngi thn) bit r v qua trnh lm vic
ca bn HDBank tham kho nu cn thit
1. 2.
Cho bit v ngi quen (h hng, bn b..) ang lm vic ti cac t chc ti chnh, tn dng khac
H v tn Chc v B phn/ Phng ban Tn n v