P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב

www.swdaf.com 1
ב דומע בס ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת - א דומע גס
ןב רזעילא יברכ הכלה :לאומש רמא הדוהי בר רמאו ,יקנו בק בקעי ןב רזעילא יבר תנשמ ,ןל אמייק :ףסוי ברל ייבא היל רמא
?ובר םוקמב ייורואל והמ .בקעי - :היל רמא נימ ועב אחתוכב אתעיב וליפא ירוא אלו ,אנוה ברד ינש לכ אדסח ברמ הי .
:ייבאל אבא רב בקעי בר היל רמא היברד הירתאב ייורואל והמ ,אחנמו אביתכד ,תינעת תלגמ ןוגכ רמא יכה ,היל רמא ?
.אנוה ברד ינשב ירפכב ירוא אדסח בר .ירוא אלו אנוה ברד ינש לכ אדסח ברמ הינימ ועב אחתוכב אתעיב וליפא :ףסוי בר בר
.אדסח ברד ינשב זגראד אתרחב ירוא אנונמה ?יכה רמ דבע אמעט יאמ :ישא בר היל רמא .לבבב אניכס רס אניבר - רמא
.אדסח ברד ינשב זגראד אתרחב ירוא אנונמה בר אהו :היל - מתאו ,ירוא רמתא :היל רמא .רמתא ירוא ואל :היל רמא אל ר
היבר אנוה ברד ינשב .ירוא - ,אדסח ברד ינשב ירואו ,ירוא אלד אוה הוה היליד רבח דימלתד רמד רבח דימלת ,ימנ אנאו .
.אנא א הישפנל יזח ןנברמ אברוצ :אבר רמ . . . א בר יבל ועלקיא אפילחת רב אבא ברו אינורגהמ רזעלא יבר ברד הירב אח
.והל יוחמ אקו אניכס יתייא ,אתלית אלגיע והל דבעימל אקיא ברד הירב אחא בר יעב .בקעי רב אחא ברד הירתאב אקיא
?אבסל היל שוחיל אל :אפילחת רב אחא בר והל רמא - יזח ןנברמ אברוצ :אבר רמא יכה ,אינורגהמ רזעלא יבר והל רמא
יזח .הישפנל - רגהמ רזעלא יבר שינעיאו .אינו - !הישפנל יזח ןנברמ אברוצ :אבר רמאהו - יאו .ודובכב וליחתאד םתה ינאש
בקעי רב אחא בר ינאש :אמיא תיעב , גלפומד . ארוסיאמ ישורפאלו :אבר רמא - ימד ריפש וינפב וליפא ביתי הוה אניבר .
ו אלק היב אמר ,אתבשב אתניצב הירמחל היל רסא אקד ארבג אוההל הייזח ,ישא ברד הימק יוהיל :היל רמא .היב חגשא אל
!אתמשב ארבג יאה - ?אתורקפאכ אזחתמ ימ אנווג יאה יכ :היל רמא - הצע ןיאו הנובת ןיאו המכח ןיא +א"כ ילשמ+ היל רמא
םשה לוליח וב שיש םוקמ לכ ,'ה דגנל - .ברל דובכ ןיקלוח ןיא :אבר רמא וינפב - וינפב אלש ,התימ בייחו ,רוסא - ,רוסא
התימ בייח ןיאו שורד יאמ .ןבר השמ ינפב הכלה ורוהש דע ןרהא ינב ותמ אל :רמוא רזעילא יבר ,אינת אהו ?אל וינפב אלשו .
- םימשה ןמ תדרוי שאהש יפ לע ףא :ורמא ,חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו +'א ארקיו+ - ידהה ןמ איבהל הוצמ .טו
.ותנש הז איצוי םא ינא הימת :ותשא םולש אמיאל רזעילא יבר רמא .וינפב הכלה הרוהש רזעילא יברל ול היה דחא דימלתו
,יכנא איבנ ןב אלו יכנא איבנ אל :הל רמא ?התא איבנ :ול הרמא .ותנש איצוה אלו ינפב הכלה הרומה לכ :ינלבוקמ ךכ אלא
מא הנח רב רב הבר רמאו .התימ בייח ובר :ןנחוי יבר ר ומש אירוג ןב הדוהי דימלת ותוא .תואסרפ שלש ונממ קוחר היהו ,
- הוה וינפב . - !רמאק תואסרפ שלש ונממ קוחר אהו - .היה לשמ רמאת אלש :אלא ?המל ויבא םשו ומש ךימעטילו יבר רמא
שחנ ושיכהל יואר ובר ינפב הכלה הרומה לכ :ןנחוי יבר רמא אבא רב אייח . . . אטוח ארקנ :אנינח יבר רמא יריעז . . . רזעילא יבר
ותלודגמ ותוא ןידירומ :רמוא . . . היבר הימק הלמ ביתומד לכ :יול יבר רמא - דלו אלב לואשל ליזא . . .

ב דומע בס ףד ןיבוריע תכסמ י"שר - א דומע גס
ובר םוקמב דימלת ייורואל והמ - אלד ןויכ איה אטישפ אתלימו ארבסב אילת - אוה אפצוח אמליד וא ,ירש .
אתעיב - .הלכואל הציב חתוכב - ,אבלחד יבויסינ וב שיש אוה אטישפ אתלימד .
אביתכד תינעת תלגמ ןוגכ אחנמו - הכלה רבד התיה אלש תינעת תליגמ טקנ יכהל ,תונעתהל ןירוסא םימי ולא
הלגמ הל ירק יכהלו ,תינעת תליגממ ץוח תחא תוא וליפא ןהימיב הבותכ .
ירפכב - ,םוקמ םש אתידבמופב ומוקמו ,אנוה בר לש ומוקמ היה אלו , לבבב ןהיתשו .
אניכס רס - ,חבטל ןיכס קדב תרטע ול לטונ אניבר אצמנו ,םכח לש ודובכ ינפמ אלא םכחל ןיכס תוארהל ורמא אלו
לבבמ איהו ,הוה איסחמ אתמב ובר ישא ברו ,ריעה דובכ .
זגראד אתרחב ירוא אנונמה בר אהד - אתמב יתירוה אל ינאו ,לבבב התיהש יפ לע ףא ,הב רד ובר היה אלו ליאוה
איסחמ .ךמוקמ איהש
רבח דימלת - רתוי וא דחא רבד ונממ דמלש אלא ,ותומכ םכח .
הישפנל - .וברל תוארהל ךירצ ןיאו ,ולש המהב ומצע אוה וב טוחשל ןיכס קדוב
גילפמד בקעי רב אחא בר ינאש אמיא תיעב יאו - םכחו ןקז היה דאמ הברה .
ורפאלו ארוסיאמ יש - קתושו םש וברו הריבע רובעל הצור םדא דימלת האר - רועגלו ץופקל דימלתל רתומ .

ב דומע בס ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
היבר םוקמב ייורואל והמ - רומו וינפל השעמ אבש ןוגכ תוארוה ינה לכ י"ר רמוא ןילאוש םא לבא ןכ תושעל ה
אבש השעמ לע הרוי אלש דבלבו ותעדבש המ לכ רמול לוכי ימ ירבדכ הכלה דימלתל .
אחתוכב אתעיב וליפא - עדי אלש ץראה םע ךל ןיאד רתיה ןיכירצ ןיא ןתואד ירייא םיציב םתסב ואלד ךורעב שרפמ
מש תורומג םיציב הב אצמו תלוגנרתה תא טחוששכ אלא בלחב תורתומש בלחב ןלכואל רתו ףד) הציבד ק"פב אינתדכ
(א"מ ה"פ) תוידע 'סמב ןנתדכ קושב תרכמנ הומכ 'יפא ןנירסאד הליבנ תציבמ ש"מ בלחב ןלכואל רתומ יאמא רמאת םאו (:ו
וליקה ןנברד בלחב ףוע רשבב לבא ורימחה אתיירואד הליבנ רוסיא יבגד תולודג תוכלהב ץריתו וליפא יאמ ןכ םא רמאת םאו
אקד בלחב ףוע רשב ד"מלד איה אתגולפ אה םירבד ראשמ יפט רתיה טישפ ימ וטאד אחתוכב אתעיב וליפא ןנירמ
ק"פבו רתיה וב ןיגהונ םלועה לכש פ"עאש 'יפא רמאק יכהלד י"ר רמואו הליבנ תציבא הוהד ידימ יריסא אתיירואד
י םע הציב בר רמאד אה יבג איירשד ס"שהל היל אטישפ ימנ (:ו ףד) הציבד הרמגנ התאיצ ירשד אמיליא יאמל ןנירמאקד
שוריפלו בר גילפ הוה אלד היל אטישפד עמשמ 'וכ תלוגנרתה תא טחושה אינת אהו הרוסא ומא יעמב אה בלחב הלכואל
דחו דח לכד ורימחה אל בלחב רשבב לבא אוה רוסאה רבד הליבנד םושמ ורימחה הליבנ תציבבד 'יפש ריפש יתא םת וניבר
רש הישפנ יפאב .י
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 2
תינעת תלגמ ןוגכ - סרטנוקב שריפ תונעתהל ןירוסאה םימי ןילא אחנמו אביתכד ירש ארוסיאמ ישורפאד יכה רמול א"או
היבר םוקמב 'וכ הנובת ןיאו המכח ןיא ןמקל ןנירמאדכ ווה ןתצקמד אוהה יכו ייורואל ירש יא ירייא םירתומה םימיב אלא
ינפלו ירש והיינימ יה ירומד ןוהב דפסמל אלד רתומ וירחאלו רוסא ו אנדיאה יכ ןנירמאק תגהונ תינעת תלגמ היהש ןמזבו
.(:טי ףד) ה"רד ק"פב קיספדכ תינעת תלגמ הלטב
אנוה ברד ינשב ירפכב ירוא אדסח בר - סרטנוקה שרפמדכ התיה אתידבמופבו אנוה בר לש ומוקמ םש היה אלש
ומוקמ הוה אנוה ברד רבח דימלתד ל"צו רואד אנונמה בר ומכ םושמ ךומסב שרפמד אדסח ברד ינשב זגראד אתרחב י
היה היליד רבח דימלתד היבר םוקמב אלש וליפא תורוהל לוכי ןיא רומג דימלת לבא בר ירוא אל אנוה ברד ינשב ןנירמאדכ
אתידבמופב אנוה בר לש ומוקמ היהש יפ לע ףא זגראד אתרחב אנונמה יפט וליפא וא תואסרפ שלש ונממ קוחר וליפאו
וסא התימ בייח וניאו ר אל םא לבא א"רמ תואסרפ שלש קוחרב הרוהש לע התימ בייחתנש דימלת ותואמ הלע ךירפד
ישא ברמ הברה קוחר היהש עמשמ לבבב אניכס רסד אניברו היתלימב ארוסיא אכיא וליפא ידימ אישק הוה אל התימ בייחתנ
הנסד ק"פב ןנירמאד אהו 'וכ רומג ודימלת היה םא םש רוסא היהו (:ה ףד) ןירד ימא 'רד הירב םוחנת שרד ארתאל עלקיא
קוחר כ"אא ובר םוקמב הכלה הרוי אל דימלת אנתו אכה אכיא רוצ ןמד ינמ 'ר ואל היל ורמא חספב ןיטח תותלל רתומ והל
לארשי הנחמ דגנכ תואסרפ שלש ונממ ירש תואסרפ 'גל ץוח ה"שמו הוה רבח דימלתד רמול ךירצ וינפב ןנירמאד אהו
סא וינפב בישח תואסרפ שלש ךות לכ התימ בייחו רו שלש ךות היה םאד א"ר ינפל הרוהש דימלת ותואב עמשמדכ
היה שממ וינפב אל ימנ אמתסמו התימ בייח היה ןידב תואסרפ רקיעו שממ השמ ינפב ורוה אל אמתסמ ןרהא ינב ןכו
הו הל ןנירמג ןרהא ינבמ לארשי הנחמ דגנכ תואסרפ שלש ןנירמגד רועיש ווה התימ יבייח םת רבדב אקווד י"ר רמואו
וליפאד ןניעומשאל אלא והניטקנ אלו ירייא אנווג יאה יכב תינעת תלגמו אחתוכב אתעיב וליפאו לאושל שודיח הארנש
םעט ןתונ ןוגכ הז רבד לש וגהנמ עודיש עדוי לאושהש רבד לבא תורוהל רוסא העוט וניאש עדוי ומצעב דימלתהש ינהב
אצויכו םגפל ירש שודיח רבד ול המוד ןיא רתיה ול הרומשכד וב לטונש אוה שודיח רבד ןיעכ לבבב אניכס רסד אניברו
.םכח לש ודובכ ינפמ אלא םכחל ןיכס תוארהל ורמא אל (:זי ףד ןילוח) ןנירמאדכ הררש

ב דומע ה ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
?הרוי - רימג יא .הרוי - ?לקשימל יל המל אתושר - היהש השעמ םושמ . דחא םוקמל יבר ךלה תחא םעפ :אינתד הארו ,
מ ינפמ :םהל רמא .האמוטב םהיתוסיע ןילבגמש םדא ינב ,ןאכל אב דחא דימלת :ול ורמא ?האמוטב םכיתוסיע ןילבגמ םתא ה
.ןירישכמ ןיא םיעצב ימ ונל הרוהו - אוהו - ימו ןוימרק ימ :אהב ימנ ועטו .רמאק םיעצב ימ :רובס והניאו .והל שרד םיציב ימ
הגיפ - ספ תאטח יבגלדמ :רובס והניאו .+םיציב :ס"שה תרוסמ+ (םיעצב) ימ ןהש ינפמ ,ןילוספ ילי - .ירשכמ אל ימנ ירושכא
תאטח ןינעל םתה ,איה אלו - אכה ,םייח םימ ןניעב - .ירשכמ והד לכ ירושכא אלא הרוי לא דימלת :ורזג העש התואב :אנת
וברמ תושר לטונ ןכ םא ינמ יבר ואל :ול ורמא .חספב ןיטיח תותלל רתומ :והל שרד ,רתחל עלקיא ימא יברד הירב םוחנת .
ה אכיא רוצ ןמד ,אכ הנחמ דגנכ תואסרפ שלש ונממ קוחר היה ןכ םא אלא ,ובר םוקמב הכלה הרוי לא דימלת :אינתו
לארשי ! - .יאתעדא ואל :והל רמא אייח יבר ןהכ ינולפ שיא ןב ואל :היל רמא ,תורבקה תיבב יאק הוהד ארבג אוההל הייזח
אגלפל ,אטישפ .ולליחו השורגב ויניע ןתנ ,הוה םיניע הבג ארבג אוההד הובא ,ןיא :היל רמא ?התא - לע .ינהמד רמאק אה
יבר היל רמאד :עמש את ?יאמ יאנת .ונלצא אבתש דע ,ונתושרב התא ירה :ןמש ברל ןנחוי

ב דומע ה ףד ןירדהנס תכסמ י"שר
וברמ תושר לטונ - רבד תא ןיעמושה ועטי אלו ,חותפ ונושל אהיש היב קייד קדימ אתושר ובר היל ביהי יכו וי .
לארשי הנחמ דגנכ - השמ יבגל ליזא אתלימ יעבד ןאמ לכד בג לע ףא ,'וגו 'ה שקבמ לכ היהו (גל תומש) ביתכד
,ינאש השמד אתובר השמ יבגל ותאו תואסרפ שלש הנחמהש לארשי הנחמ תואסרפ שלש דמב) ביתכד ' ןדריה לע ונחיו (גל
הוהו ,ארתא אוהה יל יזח ידידל :הנח רב רב הבר רמאו םיטשה לבא דע תומישיה תיבמ ג ' הנ) ןיבוריעב יסרפ : הע) אמויבו ( : .(
'וכ הייזח אייח 'ר - אכה איעב יאמ ןל שרפתיא אל , נו ודימלת אייח 'רד בג לע ףא ,ןניעמשאל אתא אהד יניעב האר
הרומ ןאכ ןיא ארוסיאמ ישורפא ןינעלד ,רוסיאה ןמ הז שירפהלמ יברל דובכ ול קלח אל ,הוה יברד ומוקמבו ,הוה יברד
ובר ינפל הכלה (גס ןיבוריע) ירכנה םע רדה קרפ ןנירמאדכ , ימלשורי תיעיבש תכסמבו ב יתאצמ תוצרא שלש קרפב אוהה
,תורבקה תיבב יאקד אוההד אדבוע הוה יבר אלא ,אייח 'ר היב ןניסרג אלד ןיא םיציב ימד :וכעב יבר האר וללה םירבד ינשו ,
םידמועה ןתוא הארו ,םימעה ץרא הב שיו לארשי ץרא הבש ,וכעב אלא תורבקה תיבב יאק הוהד ןניסרג אלו ,יאהו ,ןירישכמ
תוסיע ןילבגמ ויהש לארשי ץרא לובגב ןהכ ותוא הארו רזחו ,'וכ ןאכל אב דחא דימלת :ול ורמאש דע ,המתו ,האמוטב ןהי
:היל רמאו ,תורבקה תיבכ האמוט הילע ורזגש םימעה ץרא הז אוה ירהו :ול רמא ,לארשי ץרא לובגל ץוחש ריעה תצקב דמוע
,'וכ ,התא ינולפ ןהכ שיא ןב ואל הז לצא הז וללה םישעמ ונשנ ךכלו .

ב דומע ה ףד ןירדהנס תכסמ תופסות
'וכ ונממ קוחר ןכ םא אלא - (םשו :בס ףד ןיבוריע) רדה קרפב רמאד אהו ברמ הינימ אעב אחתוכב אתעיב וליפאד
ירוא אלו אנוה ברד ינש ילוכ אדסח ירייא שממ וינפב םתה רמאק אהד והימו אנוה ברד ינשב ירפכב ירוא אדסח בר םתה
(.גס ףד םש) םתה רמאקד אהמ השק אנונמה ברד אל היה ודימלתש יפל אנוה ברד ינשב זיגראד אתרחב ירוא אכהו
תואסרפ שלשל ץוחד עמשמ תורוהל לוכי רבח דימלתב ירייא אכהד רמימל אכילו תואסרפ שלשל ץוח ימנ ירש ךכלו ומכ
םתהד אדסח בר ד ירייא רומג דימלתבד עמשמ סרטנוקב שריפדכ ןנירמג השממד ןויכ אה זיגראד אתרחד רמול קחודו
התימ בייח ןיאו רוסא וינפב אלשו התימ בייחו רוסא וינפב (םש) םתה ןנירמאד דועו היה תואסרפ 'ג ךות ךותמ םתה עמשמ
וינפב אלש 'ג לש ץוחו וינפב בושח תואסרפ שלש ךותד איגוסה םתהד הארנו וברמ תושר לטנ אלב יריימ .

ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 3
ב דומע ס ףד תובותכ תכסמ ילבב דומלת
תעיב וליפא :ןנבר רומאד אתלימ יאה ,ייבא רמא יזחימד םושמ אל ,היבר םוקמב שיניא ירשיל אל אחתוכב א
ארמימל אתלימ אעייתסמ אלד םושמ אלא ,אתוריקפאכ אל יכה 'יפא ,לאומשו ברד אהל היל אנרימג הוה אנא אהד ,
רמימל אתלימ יל אעייתסמ

ב דומע ס ףד תובותכ תכסמ י"שר
אתוריקפא - אפצוח . אתלימ אעייתסימ אלד - ש הכלהכ הרוי .

ב דומע ס ףד תובותכ תכסמ תופסות
אחתוכב אתעיב וליפא - אלא בלחב תורתומ ןהש עדי אלש ץראה םע ךל ןיאד ירייא םיציב םתסב ואלד ךורעב שרפמ
בלחב ןלכואל רתומש יריימ תורומג םיציב הב אצמו תלוגנרת טחושב יאמאו ת"או (םשו :ו ףד) הציבד ק"פב אינתדכ רתומ
תוכלהב ץריתו (ה"מ א"פ) תוידע תכסמב ןנתדכ קושב תרכמנ הומכ 'יפא ללה תיב ירסאד הלבנ תציבמ אנש יאמ בלחב ןלכאל
וליקה ןנברד בלחב ףוע רשב יבג לבא אתיירואד יוהד ורימחה הליבנ רוסיא יבגד תולודג וליפא רמאקד 'יפא יאמו ת"או
ףד ןילוח) רמאד ןאמ אכיא אה אחתוכב אתעיב ל"יו הליבנ תציב ומכ הרוסא הידידלו אתיירואד בלחב ףוע רשב (.גיק
רתיה וב וגהנ םלועה לכש 'יפא רמאק מ"מד אוה רוסיא רבד הלבנד םושמ ורימחה הליבנ תציבבד ץריתש ריפש יתא ת"רלו
.ירש הישפנ יפאב דחו דח לכד רתיה יוהד ורימחה אל בלחב רשבב לבא
אתוריקפא יכ – נו " מ הש ולצא וברו ליאוה אתלימ עייתסמ אלד הרוי לא ה"פאו ירשד ודובכ לע לחומ ברהש אכי .

ה קרפ הרות דומלת תוכלה ם"במר
ב הכלה
דמלמו שרודו בשויו שרדמ ול עבוקש הז ובר לע קלוח והזיא תרחא הנידמב וברש יפ לע ףאו םייק וברו ובר תושרב אלש ,
הכלה הרומה לכו ,םלועל ובר ינפב תורוהל םדאל רוסאו ] ג [ בייח ובר ינפב התימ .
ג הכלה
ןיבו וניב היה ] ד [ רתומ ובר ינפב וליפא רוסיאה ןמ שירפהלו ,בישהל רתומ הכלה רבד םדא ול לאשו לימ ב"י ובר
תורוהל הז רבד ול רמולו ושירפהל ול שי ועשר ינפמ וא ורוסיאב עדי אלש ינפמ רוסאה רבד השוע םדא הארש ןוגכ דציכ ,
נ אלש יפ לע ףאו ובר ינפב וליפאו רוסא ,ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמ לכש ,תושר ובר ול ןת םירבד המב
ףוסב וברו םלועה ףוסב אוה וליפא לאוש לכל תורוהלו בשילו הארוהל ומצע עובקל לבא הרקמ הרקנש רבדב םירומא
רוסא םלועה ] ה [ תושר לטנ ןכ םא אלא ובר תומיש דע תורוהל ול ] ו [ וברמ ל רתומ ובר תמש ימ לכ אלו , תורוהלו בשיל ו
לא ,הרותב .הארוהל עיגהש דימלת היה ןכ םא א
הכלה ט
.. . ,ותמכח בור ונממ דמלש מ קהבומ וברב םירומא םירבד המב רבח דימלת הז ירה ותמכח בור ונממ דמל אל םא לבא
ייח וניאו םירבדה ולא לכב ודובכב ב . . .

ב הכלה ה קרפ הרות דומלת תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ג] ירבדכ הכלה ול םילאוש םא לבא ןכ תושעל הרומו וינפל השעמ אבש ןוגכ תוארוה ינה לכד י"ר םשב וניבר ירומ בתכ
תכ דוע .אבש השעמ לע הרוי אלש דבלבו ותעדבש המ לכ רמול לוכי ימ וב שודיח שיש רבדב אקודד י"ר םשב ב וליפאו
עדוי דימלתהש ינהב וליפאד ןניעומשאל אלא והניטקנ אלו ירייא אנווג יאה יכב רפסה ריכזהש תינעת תליגמו אחתוכב אעיב
תורוהל רוסא העוט וניאש ומצעב םיריתמשכד וב אצויכו םגפל םעט ןתונ ןוגכ רבד לש וגהנמ עדוי לאושהש םירבדב לבא
ול ירש שודיח רבד ויניעב הארנ ןיא ורמא אל ןנירמאדכ הנידמה תררש לטונש אוה שודיח רבד לבבב אניכס רסד אניברו
.םכח לש ודובכ ינפמ אלא םכחל ןיכס תוארהל םינואגה ירפסמ רפסב שוריפב האור םדאש קספ לכש וניבר ירומ הרוה דוע
אל קר רומג דימלת וליפאו ובר ימיב וליפא תורוהל לוכי אתלימ המדי אלו ויתויאר לע ךומסי אלו ובלמ רבד הרוי
ומצע תעדמ אתלימל :
[ד] וברמ תושר לטנ םא אקוד י"רפ :ליעל תישירפדכ רוסא תואסרפ שלשל ץוח וליפא תושר לטנ אל םא לבא
[ו] תא רהיט וא רוסאה תא ריתהש םיברל המודש הומתה ריתהל םכחל רוסא נ"ה םכח ינפב תורוהל רוסאד יכיה יכו
אמטה כב ריתי לבבל דרי יתוחא ןב יברל אייח 'ר היל רמא לבבל בר יתא הוה יכ ןירדהנסד ק"פב ןנירמאדכ 'וכ ריתי לא תורו
תאו בר ארש אנווג יאהכ ירמאו ישניא יעדי אלד ימומ ירשו ימומב עיקפ בר דע לכ יהלישב ןכו רבוע םומ ארשימל ו . . . שירב ןכו
תורוכב . . . :כ"ע

[זקת זמר] רדה קרפ ןיבוריע תכסמ יכדרמ
[םש] [יקת זמר] היבר םוקמב ייורואל והמ ןכ תושעל הרומו וינפל השעמה אבש ןוגכ תוארוה ינה לכד י"ר רמוא םא לבא
י ימ ירבדכ הכלה ןילאוש אחתוכב אתעיב וליפא [םש] .אבש השעמה לע הרוי אלש דבלבו ותעדבש המ לכ רמול לוכ י"ר רמוא
לאושל שודיח םהב שיש םירבדב אקודד תינעת תליגמו שודיח אכיא רשבה לכ שירב 'שירפדכ ימנ אחתוכב אתעיבב וליפאד
בדב לבא תורוהל רוסא העוט וניאש עדוי ומצע דימלתהש ינהב וליפאד ג"הכ לכו ןוגכ רבד לש וגהנמ עודיש עדוי לאושהש םיר
תררש לטונש אוה שודיח רבד לבבב אניכס רסד אניברו ירש שודיח ול הארנ ןיא ול ןיריתמשכש וב אצויכו םגפל םעט ןתונ
:םכח לש ודובכ ינפמ אלא םכחל ןיכס תוארהל ורמא אל ןנירמאדכ הנידמה התימ בייחו רוסא וינפב [גס ףד] יברב י"ר רמוא
םש אבל ליגר ובר היהש םוקמב אקוד ונייה וינפב אלש וליפא תורוהל קהבומ דימלתל ןירסואש ןיתעמש הלוכד םהרבא
ירש אמלעב יארקאב םא יכ םשל םיציקל אובל ליגר וניא םא לבא ישימחבו ינשב וא קושה םויב ןוגכ םיציקל :
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 4
איק ןמיס א קלח א"בשרה ת"וש
ירמאד אה דוע תלאש ןירדהנסב ןנ אהו ול ורמא .'וכו והל שרד רתאל עלקיא ימא יברד הירב םוחנת (ב ה ףד) אמק קרפב
.תואסרפ שולש ונממ קוחר ןכ םא אלא ובר םוקמב הרוי לא דימלת אינתו רוצ ןמד ינמ 'ר אכה אכיא שולשל ץוח אה עמשמ
רדה קרפב אהד אישקו .רתומ תואסרפ (ג"ס ףד ןיבוריע) ובר ינפבד עמשמ וינפב אלשו .התימ בייחו שולש ךות ונייה
הברה קוחר וליפאו רוסא לבא התימ בייח וניא .

ורמא םיתפרצה ימכחו .םינושארה וילע ודמע הז רבד הבושת (/ג"ס/ םש) ןיבוריעב התימ בייח שולשבד ןרהא ינבכ
.תואסרפ שולש לארשי הנחמד ה ףוסב וליפא שולשל ץוחו .היב ןנירק וינפב שולש ךותו ןירדהנסד איההו .רוסא םלוע
יניעב רווחמ םכרד ןיאו .רבח דימלתב קוחר ןכ םא אלא הרוי לא דימלת רמימלו הינשיל םתסימל אנתל היל הוה אל ןכ םאד
לא רבח דימלת ינתימל היל הוה אלא .רבח דימלת עמשמ אל םתס דימלתד רמאק דימלת לכד עמשמ הנימד .תואסרפ שולש
רב הבר אהד דועו .הרוי ('ה ףד ק"פ) ןירדהנסב םתה ןנירמא יכה וליפאו .םירבח םידימלת אלו ווה יבר ידימלת ברו אנח רב
התואב 'וכו היהש השעמ םושמ ןניקרפו ?אתושר והל המל ירימגד ןויכ םתה ןנירמאו .יברמ אתושר ילקש לבבל ותחנ יכד
ואל יא אמלאד .וברמ תושר לטנ ןכ םא אלא הרוי לא דימלת יבר רזג העש .תושר תליטנ אלב וליפא ורש ווה יברד היתרזג
ךות ונייהו רועיש ול שי וינפב אלשד יבר לש ותרזג םדוק ויהש רזעילא יבר לש וידימלתלו ןרהא ינבל דמל התא הנממו
וריעבו ומוקמב וא שממ וינפ וינפבו .תואסרפ שולש יברד ודימלת לש השעממ ןיבוריעב םתה אברל היל ושקא אלד אהו .
רזעילא םושמ אלא הנימ והל אישק הוה אלד הנימ תעמש הרואכלד .תואסרפ שולש קוחרב וליפא התימ בייחתנד םושמ אלא
.התימ בייח וניא אה יכב אברלד תואסרפ שולש ונממ קוחר וליפאו רוסאד והלוכל אטישפ ארוסאל אה . איה אל אלא .
דועו .המכב וינפב אלש אידהב אשרפתיא אל אברד הירמימ םתהד םושמ קוחר וליפאד ךירפ אק ןכש לכמ השרפתנ וליפאד
.התימ בייחו רוסא תואסרפ שולש ונממ יפ ןכ ל"ז םהרבא יבר ברה םגו ' רתומ תואסרפ שולשל ץוחד . או " ת לש ותרזגמ
נד בישהל שי ?רוסא אהי אהימ ךליאו יבר " מ לש ךות וליאד .רחא בר ול שיש יפ לע ףאו דחא וברמ תושר לטנד אכיה שו
וללה תוכלה בשיל יל הארנש והז רתומ תואסרפ שולשל ץוחו .ינשה ןמ ףא תושר לוטיש דע התימ בייחו רוסא תואסרפ .

ב ןמיס ו קרפ ןיבוריע תכסמ ש"אר
אלו אנוה ברד ינשב אדסח ברמ הינימ יאעב אחתוכב אתעיב וליפאו ףסוי בר רמא ב ברד ינשב ירפכב ירוא אדסח בר .יל ירוא
] אנוה ףד .אדסח ברד ינשב זיגראד אתרחב ירוא אנונמה ברו [א"ע גס הוה ומוקמב אלש ינה לכו אנוה בר לש ומוקמ אהד
אדסח ברד ינשבד ןמקל אנקיסאו .אתידבמופב הוה הוה רבח דימלתד םושמ ירוא אנוה ברד ינשב לבא . וליפא ירוא אל
שמ וינפב אלש הוה רומג דימלתד םו . רוסא תואסרפ שלשמ רתוי ונממ קוחר וליפאו ןיאו רוסא וינפב אלש ןמקל רמאדכ .
רזעילא יברמ תואסרפ שלש קוחרב הכלה הרוהש לע התימ בייחתנש דימלת ותואמ הלע ךירפו .התימ בייח אל םא לבא
אכיא ארוסיא יאדוד ידימ היל אישק אל התימ בייחתנ ב אניכס רסד אניברו . היהו ישא ברמ הברה קוחר היהש עמשמ לבב
התימ בייחו רוסא וינפל רמאד אהו .הוה רומג דימלת םא רוסא וינפב בישח תואסרפ שלש ךות לכ דימלת ותואב עמשמדכ .
רקיעו .שממ השמ ינפב ורוה אל אמתסמ ןרהא ינב ןכו התימ בייחתנ ןידב תואסרפ 'ג ךותב היה םאש רזעילא 'ר ינפב הרוהש
הרועיש .תואסרפ שלש םהינחמ היהש לארשי ךותב ורוהש והל ןנירמג ןרהא ינבמ תואסרפ שלש רמאד דימלתד אהד האריו
וינפל אבש השעמ לע אקוד ונייה תורוהל רוסאש המו .תואסרפ שלשל ץוח אקוד ונייה רתומ רבח דימלתל ולאש םא לבא .
ש השעמ לע הרומ ןיאש ןויכ ותעדבש המ רמול לוכי ימ ירבדכ הכלה .וינפל אב שודיח וב שיש רבדב אקודד הארנ םגו
לאושל עדוי דימלתהש ינהב ולפאד ןניעומשאל אלא והניטקנ אלו .ירייא אנוג יאהכב תינעת תליגמו אחתוכב אתעיב ולפאו .
ברעתנש רוסיא וא םגפל םעט ןתונ ןוגכ איה הטושפ הארוהד עדוי לאושהש הארוהב לבא .תורוהל רוסא העוט וניאש יאדוב
ב .ירש לארשי לכל הטושפ וז הארוהש עמש רבכש שודיח רבד ול המוד וניא ול ןיריתמשכד ולאב אצויכו םיששב ולטבל רתיה
םכחל אניכס תוארהל ורמא אל (ב זי ףד ןילוח) רמאדכ םכח לש ודובכ ינפמ אלא יאוה הארוה ואל לבבב אניכס רסד אניברו
.םכח לש ודובכ ינפמ אלא לוטיל ח"תל יואר ןיאו וברמ תושר לטנ ןכ םא אלא ובר ינפב הררש . דימלת לש ותיב ינב םאו
ילימ ינה אמליד וא .הישפנל יזח ןנברמ אברוצו רמאד אהא הוהד ידימ .ירש יא יקופסל אכיא ול ולאשו הארוהל וכרצוה
בא .וילא אבל ןנברמ אברוצ חירטהל אלש הירקיל ליחמ יאה יכו םכח לש ודובכל אלא וניאש ןיכס תקידב רוסיא רבד ל
רוסאל הטונ תעדהו .ובר םוקמב תורוהל רוסא ומצעל וליפא רתיהו
*
: ...

במר ןמיס םכח דימלתו ובר דובכ תוכלה העד הרוי רוט
.. . הנידמב וברש יפ לע ףא םייק וברו ובר תושרב אלש דמלמו שרודו בשויו שרדמ ול עבוקש לכ ובר לע קלוח והזיאו
תרחא : ובר ינפב תורוהל םדאל ול רוסאו ב"י וברמ קוחר אוה םא ם"במרה בתכו התימ בייח וינפל הרומה לכו םלועל
בישהל לוכי הרקמ ךרדב הכלה רבד םדא ול לאשו לימ םלועה ףוסב אוה וליפא תורוהלו בשיל הארוהל ומצעב עובקל לבא
תושר ול ןתיש דע וא ובר תומיש דע תורוהל ול רוסא מ ב"י ךות רומג דימלתב בתכ ל"ז ש"ארה א"או םא התימ בייח לי
לימ רשע םינשל ץוחו רוסא לבא רוטפ לימ רשע םינש ךות רבח דימלת רוסא לבא רוטפ לימ רשע םינשל ץוחו הרומ אוה
רתומ . ותעדבש המ רמול לוכי ימ ירבדכ הכלה דימלתל ולאש לבא וינפל אבש השעמ לע הרומשכ אלא הארוה ירקמ אלו
וינפל אבש השעמ לע הרומ וניאש ןויכ אלו איהש העודי הארוהב לבא לאושל שודח וב שיש רבדב אלא הארוה ירקמ
רבד ול הארנ וניא ול ןיריתמשכש ולאב אצויכו 'סב ולטבל רתיהב ברעתנש רוסיא וא םגפל םעט ןתונ ןוגכ לכל הטושפ
ירש לכל הטושפו וז הארוה עמש רבכש שודיח . ארוסיאמ ישורפאלו ש ינפמ הריבע לע רבוע םדאל האורש ןוגכ עדוי וניא
ועשר ינפמ וא רוסא אוהש ובר ינפב וליפא רוסא אוהש ול רמולו ושירפהל רתומ ןיא םשה לוליח וב שיש םוקמ לכבש
ברל דובכ םיקלוח ומצע ךרוצל לבא וינפב הררש לטונכ הארנש ובר ינפב הטיחש ךרוצל ןיכס תוארל דימלתל רוסאו
וה לכ ראש לבא וינפב ותוארל לוכי וב טוחשל הצורש וינפב תורוהל רוסא וכרצל וליפא האר ימ לכ אלו ם"במרה בתכ
סגו עשר הטוש ז"ה הרומו הארוהל עיגה אלש דימלת לכו הארוהל עיגהש דימלת אוה כ"אא תורוהלו בשיל רתומ ובר תמש
חור ליפה םיללח םיבר יכ רמאנ וילעו ...ה
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 5
במר ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
(א) ד . . . םא אלא ובר םוקמב הרוי לא דימלת אינתד איההמ ןל ישקית אלד יכיה יכו עמשמד תואסרפ שלש ונממ קוחר היה ןכ
ירש תואסרפ שלשל ץוח לטנ אל ןיב תושר לטנ ןיבד ונייה רוסא תואסרפ שלשל ץוח וליפאד עמשמד אהד ם"במרה ץרתמ
אמלעב יארקאב ונייה רתומ תואסרפ 'גל ץוחד עמשמד אהו תורוהלו דמלל ומצע עבוקב 'רד הירב םוחנתד אדבוע אוההו
הוה אמלעב יארקא ימא קוחר היה ןכ םא אלא הרוי לא אינתדמ והובתואו .רתאל עלקיאד אנשילו והל שרדד אנשיל חכומדכ
.הוה אמלעב יארקאד םושמ ימד ריפש תואסרפ 'גל ץוח הוה יאד עמשמד תואסרפ שלש אהד וצרית ש"ארהו תופסותהו
תואסרפ שלשל ץוחד עמשמד אהו רומג דימלתב ירייא רוסא תואסרפ שלשל ץוחד עמשמד רבח דימלתב ירייא ירש .
.מ"רה םשב (ט"ה ק"ד) ת"ת תוכלהמ 'ה קרפב ןומיימ תוהגה ובתכ הזב אצויכו הארנ (יקת 'יס) רדה קרפב יכדרמה ירבדמו
םויב ומכ םיציקל םש אובל ליגר וברש םוקמב אקוד ונייהד רוסא תואסרפ שלשל ץוחד עמשמד אהד רחא ןינעב ץרתמש
שמד אהו ישימחו ינשב וא קושה יארקאב םא יכ םש םיציקל אובל ליגר וניאשב ונייה רתומ תואסרפ שלשל ץוחד עמ
אמלעב : ןירדהנסד אמק קרפב תופסותה ירבדמ עמשמו (אלא ה"ד :ה) תואסרפ שלש ךות וברמ תושר לטנ וליפאד
רוסא ראיל והמ ל"א ייבאד הימקל אתא ייבאד היסירא (:ס תובותכ) יפ לע ףא קרפב ןניסרגדמ עמשמ ןכו . וריבח תקנימ םע ס
ירמאד לאומשו בר ל"א ףסוי ברד הימקל אתא יכ 'וכו הדוהי יברכ הכלה הדוהי יברו ריאמ יברד אדח ל"א שדוח רשע השמחב
שניא ירשיל אל אחתוכב אתעיב וליפא ןנבר רומאד אתלימ יאה ייבא רמא 'וכו שדוח העבראו םירשע ןיתמהל הכירצ והייוורת
יזחמד םושמ אל היבר םוקמב ברד אהל אנרימג הוה אנא אהד ארמימל אתלימ אעייתסמ אלד םושמ אלא אתוריקפאכ
יכ תופסותה ובתכו .הכלהכ הרויש אתלימ אעייתסמ אלד י"שר שריפו .רמימל אתלימ יל אעייתסמ אל יכה וליפא לאומשו
אעייתסמ אלד הרוי לא יכה וליפאו ירשד ודובכ לע לחומ ברהש אכיה הינימ אקפנו אתוריקפא .ל"כע ולצא וברו ליאוה אתלימ
דובכ םושמ רבדב ןיאש ןינעל ונייה ירשד ובתכש המו הרוי אלו ולצא ובר בישח תואסרפ שלש ךות אוהש לכד עמשמו
לחמש ןויכ ברה שלש ךות אל לבא תושר ליעומ תואסרפ שלשל ץוח אקודד [ט"סק] (ע"ק) שרושב ק"ירהמ כ"כו
לכ רומג דימלתבד םש דוע בתכו .תואסרפ לוטיש דע יגס אל דחא ברמ תושר לטנש יפ לע ףא רבח דימלת וניאש רמו
םיקהבומה ויתובר לכמ תושר
ב
:

(ב) תוא במר ןמיס העד הרוי רצקה השמ יכרד
(ב) לבא ורוהל רוסאש םושמ אלא ודובכ םושמ ובר ינפב תורוהל רוסא וניאש רבח דימלת וב ועדיש ידכ תושר אלב ת
יגס דחא ברמ תושר לטנ םא ויתוארוהב העוט וניאש . א"בשרהו א"יק ןמיס (א"ח) הבושתב קהבומ דימלת ןיב קליח אל
תושר לטנ וליפא אתיירואדמ ובר דובכ םושמ תורוהל רוסא שלש ךותד שלשל ץוחל שלש ךות ןיב אלא רומג דימלתל
תובר ראש ינפב תורוהל רוסא דחא ברמ יגס דחא ברמ תושר לטנ םא שלשל ץוח לבא וי ןמיס הבושתב תשש רב בתכ ןכו .
:ירש שלשל ץוחו רוסא שלש ךות דחא ברמ תושר לטנ וליפאד רבח דימלתל רומג דימלת ןיב קוליח ןיאד א"ער

במר ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
(ב) ד תורוהל רתומ וינפב וליפא רבח דימלתד ם"במרה ירבדמ הארנו םירבד המב (ט"ה) רכזנה קרפה ףוסב בתכ ירהש
ותמכח בור ונממ דמל אל םא לבא ותמכח בור ונממ דמלש קהבומ וברב םירומא יח וניאו רבח דימלת הז ירה לכב ודובכב בי
כ"ע וילע ערוקו וינפלמ דמוע לבא םירבדה ולא . רבח דימלת אנא ישא ברל אניבר רמאד אהד ל"ז היל אריבסד עמשמ
יבג אלא ללכ הארוה רוסיא רכזוה אלד וינפב וליפא תורוהל ול רתומ רבח דימלת אלא וניאד ןויכד רמול ונייה אנא רמד
אקוד קהבומ ובר . רה תעד אוהש הארנ ןכו ף"י רמד רבח דימלת ישא ברל היל רמאד אניברד אדבוע טימשהש (.טי ןיבוריע)
אקוד קהבומ ובר ונייה וינפב אלש וא וינפל תורוהל רוסאש ורמאש ובר םתסד םושמ אנא קהבומ וניאש לכד עמשמ אליממו
ירש וינפב וליפא
ג
ד ןניעומשאל אדבוע אוהה בותכל ל"ה ש"ארהו תופסותה תעדכ רבוס היה םאש וינפב רבח דימלתב
רוסא אהימ : רבח דימלת שוריפ ונדמל ךומסב יתבתכש ם"במרה ירבדמו . שרושב בתכ ק"ירהמו [ט"סק] (ע"ק) ימ שיש
ותומכ םכחתנ אל וליפאד בתכ ל"ז אוהו וריבח השענו םכחתנ ךכ רחאו דימלת היה הלחתמד ונייה רבח דימלת שריפש
רבח דימלת ארקנ ותומכ תויהל בורק אוהש אלא בורק היהש רמול ונייה רבחו ותומכ םכח היה אלש רמול ונייה דימלתד
םכחתנ יכ ונממ ותמכח בור דמל םאד הז ירבדכ אלו הז ירבדכ אל םניא ךומסב יתבתכש ם"במרה ירבדו .כ"ע וריבח תויהל
רבח דימלת יוה אבור אלו ותמכח תצק ונממ דמלש לכ אלא יוה יאמ ותומכ לודג השענו
ד
. ם"בשר ירבדו ק"ירהמ ירבדכ
ןל אטישפ בתכ הוה אביקע 'רד רבח דימלת יאזע ןב הרמא אדה םתה רמאקד אהא (:חנק ב"ב) תמש ימ קרפ ףוסבד
וריבח היה ףוסבלד הרמא אדהו ודימלת היה הלחתמד אבש היל רמאק אלו ןיושה תא ונילע קלחל תאבש היל רמאקד
:וניבר

(ג) תוא במר ןמיס העד הרוי רצקה השמ יכרד
(ג) ןכו א"ער ןמיס ש"ביר קספ ןכו [ט"סק] (ע"ק) שרוש ק"ירהמ תעד עמשמ יזחמד רוסא אהימ שממ וינפבד אלא
ירש שלש ךות וליפא וינפב אלש לבא אתוריקפאכ :(ד"ע הע) ש"ביר ל"כע

במר ןמיס העד הרוי ףסוי תיב
י ומשמ (ו תוא) דוע ובתכו (ב) ג , ינפב תורוהל רוסאש ומכ םיברל הארנש הומתה רבד ריתהל םכחל רוסא ימנ יכה םכחה
רבדל תויאר איבהו רוסאה תא ריתהש
ה
[תיבה קדב] . ע"ק שרושב ק"ירהמ בתכו [ט"סק] ובר ינפב תורוהל ןינע לע , ףא
םיקסופה ראש ןיא םוקמ לכמ 'וכו םיארומאהו םיאנתה ימיב אקודד ם"רהמ םשב ק"מסב בתכש רמ בתכש בג לע
ןכ םירבוס :[ןאכ דע]

ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 6
(א) בי . .. דימלת לש ותיב ינב םא ל"זו םש ש"ארה בתכ ןכ .וינפב תורוהל רוסא וכרצל וליפא הארוה לכ ראש לבא ש"מו
הוהד ידימ ירש יא יקופסל אכיא ול ולאשו הארוהל וכרצוה תקידב ילימ ינה אמליד וא הישפנל יזח ןנברמ אברוצו רמאד אהא
וליפא רתיהו רוסיא רבד לבא וילא אבל ןנברמ אברוצ חירטהל אלש הירקיל ליחמ יאה יכו םכח לש ודובכל אלא וניאש ןיכס
:ל"כע רוסיאל הטונ תעדהו ובר םוקמב תורוהל רוסא ומצעל סימל רוסאד אה וטימשה ל"ז ם"במרהו ף"ירהו הימק אניכס ר
אלו וטימשהל ל"ה ןידה ןמ וניבר םגו .הזב םדובכ לע ולחמ םימכחש םכחל ןיכס תוארהל וגהנ אל אנדיאהד םושמ היבר
לכ ראש רתומ וכרצל אניכס רסימלד ג"עאד רמול רוסא וכרצל וליפא הארוה לכ ראש לבא וב םייסל ידכ אלא ובתכ
רוסא וכרצל וליפא הארוה : . ..

(ג) ד אקיא ברד הירב אחא בר יבל ועלקיא אפילחת רב אחא ברו אינורגהמ רזעלא בר (.גס ןיבוריע) רדה קרפב ןניסרג
רד ארתאב בר והל רמא והל יוחמ אקו אניכס יתייא אתלית אלגע והל דבעמל אקיא ברד הירב אחא בר יעב בקעי רב אחא ב
ןנברמ אברוצ אבר רמא אהו אינורגהמ רזעלא בר והל רמא בקעי רב אחא ברל רמולכ אבסל היל שוחיל אל אפילחת רב אחא
אברוצ אבר רמאהו אינורגהמ רזעלא בר שנעיאו יזח הישפנל יזח תיעב יאו ודובכב וליחתאד םתה ינאש הישפנל יזח ןנברמ
ודובכב רבדל וליחתהו אבסל שוחילד ול רמאנש רחאמ .ודובכב וליחתאד י"שר שריפו .גלפומד בקעי רב אחא בר ינאש אמיא
.כ"ע םכחו ןקז היה דאמ הברה .גלפומד רבדב לזלזל ול היה אל ימק אניכס רסימל ןניגהנ אל אנדיאהד בג לע ףאו םכח
ראשב ונממ דומלל ידכ ויתבתכ םוקמ לכמ הז השעמ םיקסופה וטימשה הז םעטמו ללכ שוחימ םוש היב תילד עמשמו
ןנישייח גלפומד אכיה וא ודובכב וליחתאד אכיהד וינפב וליפא תורוהל ירשד ם"במרהל קהבומ וניאש דימלת ןוגכ םירבד
היל : . ..

במר ןמיס םכח דימלתו ובר דובכ תוכלה העד הרוי ךורע ןחלוש
ג ףיעס
[ד דמלמו שרודו בשויו שרדמ ול עבוקש לכ ב ,ובר לע קלוח והזיא [ה אוהש פ"ע ףא םייק וברו ,ובר תושרב אלש
תרחא הנידמב . ו ג :הגה [ לבא (ב) ומע ןידהש וירבדל תוחכוהו תויאר ול שי םא ,הארוה וא קספ הזיאב וילע קולחל רתומ .(ח"לר 'יס י"ארהמ יקספ)
ד ףיעס
תורוהל םדאל רוסא (ג) ובר ינפל [ז התימ בייח וינפל הרומה לכו ,םלועל . ד :הגה ךות ינהמ אל תושר תליטנ וליפאו <ב> השלש
תואסרפ , קהבומ ובר אוה םא .(יפ לע ףא קרפו י"ר םשב ג"י ןישע ףוס ק"מסו םש הדוגאו /ט"סק/ ע"ק שרוש ק"ירהמו ןירדהנסד ק"פ תופסות םשב י"ב) . [ח (ד)
בשילו הארוהל ומצע עובקל לבא .בישהל לוכי ,הרקמ ךרדב הכלה רבד םדא ול לאשו ,לימ ב"י וברמ קוחר אוה םאו
תורוהל רוסא ,םלועה ףוסב אוה וליפא ,תורוהלו תושר ול ןתיש דע וא ובר תומיש דע . ה :הגה דימלתב לבא ,קהבומ וברב הז לכו
ירש תואסרפ השלש ךות וליפא ,רבח ו [ט .(ת"ת תוכלהמ ה"פ מ"גה כ"כו ש"ארהו תופסותו ףסוי תיבב אתיאדכ ם"במרו ף"יר) רוסא שממ ובר ינפל מ"מד א"יו
,(א"ער 'יס ש"ביר) וליחתה םא ,שממ וינפב אלש וליפאו וריעב תורוהל ןיא ,הנקזו המכחב גלפומ ברהש וא ,ברל ולאשיש רמול ברה דובכב 'פב ארמגמ י"בב) .
.(רדה ז רוסא לבא רוטפ ,לימ ב"יל ץוח .הרומ אוה םא ,התימ בייח לימ ב"י ךות רומג דימלתד א"יו . ח [י :הגה ליגרב אקודד א"יו
דימלת לש וריעל אבל ט . קר ,םש אבל ליגר וניא םא לבא תואסרפ 'גל ץוח אוהש לכ ,רתומ ,יארקא ךרדב .(א"ביר םשב יכדרמ) ב"י ךות רבח דימלת
רוסא לבא רוטפ ,לימ י . רתומ ,לימ ב"יל ץוחו [אי אי . לכמ תושר לוטיש דע ,יגס אל ,דחא ברמ תושר לטנש יפ לע ףא
םיקהבומה ויתובר . בי :הגה מ ותמכח בורש קהבומ ובר ראשכ יריימ אל םיקהבומ יאהו ונמ ,םיקהבומ ויתובר הברה ול תויהל רשפא אל כ"אד , ל"ר אלא
רבח דימלת יקופאל ,רומג דימלת [בי וברכ לודג תויהל בורק אוהש ונייהד ,וברל רבח השענו הרותב לדגתנש ונייהד שי 'פ ם"בשר םשב י"בו ע"ק שרוש ק"ירהמ) .
[גי .(ןילחונ חא וברמ תושר לבק יאד והל אריבסו ןיקלוח שי והימ ד , גי תואסרפ 'גל ץוח תורוהל ינהמ .(/א"ער/ א"פר 'יס ש"בירו א"יק 'יס א"בשרה תבושת) . לבא
היל ינהמ אל ,תואסרפ 'ג ךות [די . אוה רבח דימלת ,ונממ ותמכח בור ןיאש ונייהד ,קהבומ ובר וניאש לכד א"יו .(ם"במרה םשב י"ב)
ח ףיעס
וט [טי לאושל שודיח וב שיש רבדב אלא הארוה ירקמ אל וא םגפל םעט ןתונ ןוגכ ,לכל הטושפ איהש העודי הארוהב לבא ,
.רתומ ,ולאב אצויכו םיששב רוסיא לטבל
ט ףיעס
[כ זט וי אל קר ,ובר ימיב תורוהל לוכי םינואגה יקספמ םירפסב בותכה לכש בתכש ימ שי לע ךומסי אלו ובלמ רבד הר
ומצעמ אתלימל אתלימ תומדל ויתויאר .
י ףיעס
[אכ בתכש ימ שי זי הומתה רבד ריתהל םכחל רוסאש .רוסאה תא ריתהש םיברל הארנש
אי ףיעס
ארוסיאמ ישורפאל ,ותעשר ינפמ וא ,רוסא אוהש עדוי וניאש ינפמ הריבע רבועש םדא האורש ןוגכ , רמולו ושירפהל רתומ ול
ברל דובכ ןיקלוח ןיא םשה לוליח שיש םוקמ לכבש ,ובר ינפב ,רוסא אוהש .
בי ףיעס
(ה) [בכ ובר םוקמב םהל הרוי אל ,ול ולאשו הארוהל וכרצוה דימלת לש ותיב ינב םא חי [גכ . בשיל רתומ ובר תמש ימ לכ אלו)
.(ם"במרה םשב רוט) .(הארוהל עיגה כ"אא ,תורוהלו


טסק ןמיס ק"ירהמ ת"וש
.. . הצור וניאד וברמ תושר לטונ כ"א אלא הרוי לא דימלת (ה ףד) ןירדהנסד ק"פ שירב ונרמאש המד טושפ רבד ד"על הארנ
תושר לטנ הנושאר םעפבו קהבומה וברמ אקווד אלא הרויש םעפו םעפ לכב אל םגו ויתובר לכמ תושר לוטיל ךרטציש רמול
רו ברד איהה יכ דימת תורוהל םיכלוה ויה םש רשא לבבב תורוהל קהבומ םבר היהש יברמ תושר ולטנש הנח רב רב הב
אתיאדכ וירבד תא םיעמושה ונושלב תועטל ואוביו וירבדב קדקדי אל אמש םושמ אלא ובר דובכ םושמ םעטה ןיאש אטישפו
תושר לוטיש ךירצ ךכ םושמו םיעצב ימ רמואש םירבוסו ועט םהו םיצב ימ םהל הרוהש םתה לטנ ל"זו י"שר םש 'ריפדכ וברמ
םעטה אידהב ךל ירה ל"כע םיעמושה ועטי אלו חותפ ונושל היהיש היב קייד קדימ היבר 'תושר היל ביהי יכו וברמ תושר
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 7
אהי אל אמשל שוחל ןיא בוש תושר דחאה ובר ול ןתנש ןויכמש אטישפו חותפ אהי אלש ונושלב םיעמושה ועטי אלש םושמ
ד ונייהו חותפ ונושל 'ניבר םגו תורוהל תחא םעפ תושר ךירצ מ"מ רבח /דימלת/ דומלת אוהש ג"עאד הה"גהב ם"רהמ 'אק
הארנ ןיאש רבד ןינעל אקוד אלא תושרה ול ליעומ היה אלד ישא בר רובס היהו ישא ברמ אל לבא וברמ תורוהל תושר ול היה
צי וניבר שריפדכ קהבומ /דימלתב/ דומלתב וליפא רתומ אהד לאושל שודח ךייש אלד ליעל יתשריפדכ תושר ךירצ מ"מו קח
טושפ וניא ומכ טושפ יל ךכ ונושלכ וירבד םיעמוש ועטי ןפ אוה םעטהש ןויכ הז ןינעל טושפ וניאש רבדל טושפ רבד ןיב קלחל
פב יכדרמה ואיבמו א"בציר םש קלחש ומכ ללכ םש תכלל ליגר ובר ןיאש םוקמב ןוגכ וא תמאה ךרד לע ןיבמ לכל רשי הזו '
ליגר וברש םוקמב וא קחצי וניבר ירבדל שודח וב שיש רבדל לבא רבח דומלתל קהבומ דומלת ןיב קלחמ בר היה אלד רדה
רבדהש ןויכד ינשה וברמ םג תושר לטונ וליפא רבח דימלתב וליפא תושר ינהמ אלד רבוס היה א"בציר ירבדל םיקרפל אבל
קידב ןוגכ וא שודח לש רבד אוהש ןויכ דובכב יולת םש ךלוה ינשה וברש וא תופסותה ושריפדכ הלודג הררש אוהש ןיכסה ת
אניבר ול בישה ז"עו ןושארה וברמ תושר תליטנ םושמ ינשה ובר דובכב לזלזי אלש אוה ןיד יאדו א"בציר תטישל םיקרפל
דימלתב לבא 'יפדכו ינשה וברמ םג תושר לוטי אל םא תושר תליטנ ליעות אלש אוה רומג דימלתב אקודד רחאמ רתומ רבח
לטנ רבכ אניבר םא הומתל ןיאו 'יפדכו םיעצב ימד אוהה יכ וירבדב ועטי אמשל שוחל ןיאו דחא וברמ תורוהל תושר לטנ רבכש
לטנש רמול לכונ םשו לארשי ץראמ היה 'ניבר ירהש לבבב הבישי שאר היה ישא ברש בג לע ףאו רחא ברמ תורוהל תושר
(גמ ףד) תלכתה קרפב חכומדכ תושר רתסד 'ניברד הימילגד הינרקל אמס בר הייזח יבתי הוה אמס ברו אניברו ישא בר יבג
ץראמ היה 'ניברו לארשי ץרא ינבמ והיינימ דח ל"זו י"שר םש 'יפו ןנימ ירתכ והיינימ דחד ךל ףקתת אל ל"א דע 'וכו רצבו
יה אלש רובס היה ישא ברו םתס תושר לטנ ומצע ישא ברמ םגש רשפאו ל"כע לארשי דע יתשריפדכו הז ןינעל ליעומ ה
אמק קרפב י"שר שריפכ וירבדבו ונושלב םירחא ועטי אלש ןיינעל קר תושר ךירצ ןיא רבח דימלתבד 'ייאר אניבר ול ואיבהש
רומג דימלתב לבא וברמ תושר לטנ ןכ םא אלא הרוי לא דימלת ורמא ךכ םושמש אידהב םתה חכומדכו (ה ףד) ןירדהנסד
תושר ךירצד יאדו השלש ךות אל לבא תושר ליעומ תואסרפ השלשל ץוח אקודו רחא ברמ תושר לטנ רבכש בג לע ףא
וליפאש וכמסש וברב אלא ודמלש וברב ירייא אל ה"הגה איההד ךל ץרתש ל"ז ןיילרסיא ר"רהמ םשב תבתכ רשאו תואסרפ
המ י"שר 'יפדכ יפט ארומ היל יוהתד יכיה יכ תושר לוטיל ךירצ תואסרפ השלשל ץוח 'וכו ורזג העש התואב ימא יברד איה
ארומ םושמ אהיש ללכ י"שר 'יפ אל ירהש ארומ איה הזיא אנעדי אל ל"ז ומשב תבתכש ל"כע יעטמל יתא אלו ארומ ול היהש
םג ארמגב אידהב םש חיכומ ןכו וירבדב םיעמושה ועטי אלו חותפ ונושל אהיש קייד קדימ ברהש םושמ אוהש אידהב 'יפ אלא
שר 'יפ אלב םיעצב ימ רמואש ובשחו ונושלב ועטש םיצב ימד איהה יכ םינורחאה ועטי ןפ םושמ אלא אוה ארומ םושמ ואלד י"
קסופהש רמול הז אוה ץורית המ ןיד ןמ רבו ןיד ןמ רב דועו אידהב ומוקמב ערכומו רותס אוה רשא רבד בותכת הז המלו
ב בתכש ומכ וברמ תושר לטנש דבלבו בותכיו וירבד תא םותסי ןינעב ובר רכזוה אל ינומיימה לכו תינומיימ תהגהה לע
וכמסש אלו ודמלש דימלת 'ינעב רבדל ליחתה ומצע תהגהה לעב םגו אתכוד לכב אתיאדכ דומלה ןינעב אקוד אלא הכימסה
ףד) רדה קרפב רמואדכ תואסרפ השלשל ץוח וימיב תורוהל לוכיו ם"רהמ בתכ .'וכ רבח דימלת הז ירה ל"זו רמאו חתפדמ
אידהב עמשמ וברמ תושר לוטיש דבלבו אנוה ברל רבח דימלת הוהד םושמ דע 'וכ אנוה ברד ינשב ירפכב ירוא אדסח בר (בס
וניאלנ ירהש דועו אכמסד דימלתב אלו שממ דימלתב יריימד אטישפד רבח דימלתב רבדמד יאק ליעלד אימוד ובר יאהד
אכיהו ךמוסל ףופכ ךמסנה היהיש ונל ןיינמ חתפה אצמל קחצי ר"רהמל הזל 'יאר יתאבה םיבר םימי הז יכ ףאו 'זימר
ק"רובשגערב דקתשא םגו יתבתכ רשאכ 'וכ אנוה בר רב הבר יצנמ הוה יכד (ה ףד) ןירדהנסד אמק קרפד איההמ א"גרובילא
ד רמולו תוחדל שי תצק יכ םגו וירבד שרפל ךרטצי אלש םהילע קסופה ךומסיש םיטושפ םירבד ולא ןיא םוקמ לכב אלא וניא
ושריפדכ בייחתיש ןינעב תורוהל ךרד ןיאש רוסיא ןינעל לבא םתה רמאדכ העט םא רוטפ אוה וחכמד ןויכ ףופכש איה ןיד ןינעל
אטישפ םוקמ לכמ הבוט היאר אהת וליפאד דועו ךכ לכ הרורב וז היאר ןיא תוחפה לכלו ףופכ ןיאד רמול רשפא תופסותה
בא אמלעב תופיפכ אלא וניאד אטישפו ואיבמש דימלתל ברהמ רתוי ותושעל םיצור םתאו דימלתל ברכ ודובכב בייחתיש אל ל
םכחתנ ףוסבל םא וכמס םגו ודמל וליפא אלא דוע אלו ברל דימלתמ אבוט ערג אלא ללכ ןכתי אל הזו אבה םלועה ייחל
הכימס אלא אכילד אכיה ןכש לכו השעמל הכלהב וליפא וינפב תורוהלו וילע קלחל לוכי ךמסנה אוה טושפ רבד ירהש דבלב
ארבג הייוושו היינתמו היירקא יברד (דפ ףד) םילעופה קרפב רמוא אהד י"שר ירבדל ןנחוי יברד רומג דימלת היה שיקל שירש
םתה היל תינהא יאמ ןנחוי יברל שיקל שיר היל רמאד אה יבג יכה רתב י"שר שריפש המ יפל ודומיל תליחת היה הזו אבר
'וכו היל ורק יבר יבר ןכ םאו ןכל םדוקמ לודג היהש 'יפד םת וניברד אהל היל תילד םיטסל לש ובר היל ורק יבר י"שר שריפו
ןנחוי יברל היל רמאקדמ וכמס םגו אבר ארבג הייושאו היינתאו היירקא רמאקדכ היה ונממ ותמכח לכו ק"הבומ ובר היה ןנחוי
יאד היל ורק יבר אתשהו היל ורק יבר םתה היל תינהא יאמ יאמ שיקל שיר היל רמאקד ונייה וכמס ןנחוי יברש אמלשב תרמא
תרמא יא אלא י"שר 'ריפל ןיטסל לש ובר ונייהד היל ירק ווה ימנ ארקיעמ אהד בר היל ארקלו יתוא ךומסל רמולכ היל תינהא
ל הזו הרות ינתדמלש המב ונייהד היל תינהא יאמ רמאקד אהד י"שר 'יפל רמול ךרטצי ןכ םא וכמס אלש ול 'לילחד ללכ ןכתי א
ינפל דמלש םדוקמ יאדוד היל תינהמ יאמ רמאקדמ םש םיקדקדמ תופסותה ירהש ןכ רמול ןיאש עדתו ןכ רמאיש שיקל שירל
ךותמ אידהב עמשמדכו יתשריפדכ םת וניבר שריפ היל אריבס אלד י"שרלו םת וניבר 'יפדכ הברה דמל רבכש ןנחוי יבר
יה בשיל /ךרטצי/ ךרטני תופסותה והל אריבס אל תופסותה םוקמ לכמו יתשריפדכ יאדו אלא .'וכו היל ינהמ יאמ היל רמאק אכ
ותמכח לכו שיקל שיר לש רומג ובר היה ןנחוי 'רד ונחכוהש רחאמד ונירבדל רוזחנו .יאק וכמסש יאמאד יתשריפש שוריפ יאה
צ יאדוד ןידל וניכז ירה 'יפדכ וכמס הרואכל םגו י"שר ירבד יפל היה ונממ הכלהב וליפא הילע גילפ יצמ יכה וליפאד רמול ךיר
ןנחוי יברד הימקל 'יתאד דע 'וכו אבא תוחא היל הוה ןנחוי יברד יבירק יבג (דנ ףד) 'רענ 'רפ ףוס תובותכב ןחכשאדכ השעמל
רד 'ניקפמ אל יאו 'ינוזמ יל בה ליז ל"א יכה רמא אל ןנחוי יבר אהו דע 'וכו שיקל שירד הימקל יתא דע 'וכו ךינואמ ןנחוי יב
וכמס םגו ובר ןנחוי יבר לע קלוח היה שיקל שירש ךל ירהו 'וכו רדהא ליז ל"א שיקל שירד הימקל אתא דע 'וכו הידיב הימיקוא
היה אלש וילע קלחל לוכי היה אל םאש אטישפ םוקמ לכמ ידבוע ירת והנהב הוה היבירקב םתהד בג לע ףאו השעמל הכלהב
עמשמ ןכו וירבד תא רתוס ידגנכשו השעא המ רמא ןנחוי יברד הימקל אתא םייסמ םהה םישעמה ינשב ירהש אידהב םתה
עמשמ יתומכ לוקש ידגנכש שריפ בתוכה קרפב ןכו ילע קולחל יוארו יכרעכ שונא ידגנכש הרענ קרפב י"שר םש 'יפו ילע קלוח
ןנחוי יבר ירבד רתוס היה אל וילע קולחל יואר שיקל שיר היה אל םאש אידהב ל"זו תבתכ רשאו .הוה היבירקד בג לע ףאו
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 8
היאר םשמ הברדא ל"כע רומג דימלתב יריימ איהה אמליד 'וחנת יברמ היאר יתיימ ךאיה ודמלש וברב ה"גהה יריימ יאד
הרות ודמלש וברמ רימחד םושמ תואסרפ השלשל ץוח 'יפא תושר ךירצ ךכלו וכמסש וברב יריימ יאד ד"על הארנה יפל ךפהל
יאמ ןכ םא אקוודד אמינו תואסרפ השלש ךותב הוה אהו םוחנת יברד איההמ השלשל ץוח וליפא תושר ךירצד היאר יתיימ
השלש ךות ןיב קלחל ןיא וכמסש וברבד אמית יכו .ךירצ ןיאד ךל אמיא םלועל תואסרפ השלשל ץוח לבא תואסרפ השלש ךות
יריימד רדה קרפל היקבש יאמא ןכ םא תואסרפ השלשמ ץוחל תואסרפ איבהו אנונמה ברו אדסח ברד אהב ארקיעמ היב
וינפב אלש התימ בייחו רוסא וינפב אידהב םתה ינתקד היב ירייאד רדה קרפד איהה ייותאל היל הוה .ןירדהנסד אמק קרפמ
הרומה לכ דע תואסרפ השלש ונממ קוחרו רזעלא יברל היה דחא דימלת אתיירבב םתה ינתק דועו התימ בייח וניאו רוסא
וארוה הרוי לא דימלת ורמא העש התואב ימא יבר רמואד ליעלד איההמ הייאר יתיימ אל יאמאד דועו התימ בייח ובר ינפב ת
איההמ הל יתיימדמ תואסרפ השלשל ץוח וליפא ירייאד עמשמ םגו תושר תליטנב אידהב ירייאד וברמ תושר לטנ ןכ םא אלא
יברד בג לע ףא תושר ךרצוהד אמלא לבבל דרוי יחא ןבד המכו המכ קוחר אוהש לבבל ךלוה היה אוהו לארשי ץראב היה
ןירדהנסד אמק קרפד םוחנת יברד אוהה יבג הלודג אישוק ם"רהמל היל השק יאדוד ד"על הארנ אלא לארשי ץראמ תואסרפ
יהה אכייש יאמ םש השק ירהש אוה ןכ יאדוד םשל ןויע ךירצש הה"גהה ףוסב םייסמד ונייהו ותייאר לכ חכומ הנימו יברד א
רוסאד ובר ינפב הארוה ןינעמ רבד אל םשד אטישפ אהד רדה קרפב האיבהל דומלתה לעבל ול היה םשל האיבהל םוחנת
שרדד איההב עריאש ומכ וירבדב םיעמושה ועטי ןפ תושרה ןינעב רבד אלא אתלימ אעייתסא אלד םושמ וא ובר דובכ םושמ
רד אכה לבא י"שר םש 'יפדכו ןירישכמ ןיא םיצב ימ םושמ הז ןיא .'וכו קוחר ןכ םא אלא הרוי לא דימלת הלע יתיימד םוחנת יב
דומלתה לעב והואיביש יואר היה רדה קרפ שירבד אטישפו אתלמ 'עייתסא אלד םושמו ובר דובכ םושמ אלא 'וכו ועטי אמש
פב םש אבוהש ם"רהמל היל אריבס ךכ ךותמו ובר םוקמב הרוי לא דימלתד שממ הז ןינעמ רבדמ םשש ןירדהנסד אמק קר
תואסרפ השלש ךות ובר םוקמב תורוהל יאשר וניא םוקמ לכמ תורוהל וברמ תושר לטנ דימלתהש בג לע ףאד ונעימשהל
ימא יברד הירב םוחנת יבר .'וכ הרוי לא דימלת ורזג העש התואב ימא יבר רמוא םתה רמאקד ונייהו רבח דימלתב וליפא
םוחנת יבר אמתסמד עמשמד םתהל יעלקיא עמשמד .'וכ ורזג העש התואב רמואד הובא ימא יברא גילפ אל ימא יברד הירב
םיקד לבא םהירבדב תועטל ואובי ןפ ומצע לע ןירימחמו ןיששוח ןיא הנח רב רב הברו ברד אמית אלד התיה הרומג הרזגש
ג ךכש ףיסוהו ימא יבר אב הז לעו ירשד הינשילב ישניא ועט אלו אבוט חותפ ונושלד הוגב היל םאו דימלת לכב הוש הנקת ורז
השלש ךותב תורוהל רוסא היה יכה וליפאו תורוהל וברמ תושר לטנ ךחרכ לע .'וכ ןיטח תותלל רתומ שרודש םוחנת יבר ןכ
רומג דימלת אלד בג לע ףאו יאתעדא ואל והל רדהאו אכה אכיא רוצ ןמד ינמ יבר אל היל רמואדמ רוצ ןמד ינמ יברל תואסרפ
יא תיעב יא היה ריכמו ועדויו ובר רחא ךורכ תויהל דימלתה ךרדד שממ ובר היה אל יאדו ומוקמ עדי הוה אלדמ 'יל קיידד אמ
המל ריפש יתא אתשהו ול היה רבח דימלתכ אלא הוה היבר ואלד אדומלתל היל םיק הוה יכהד אמיא תיעב יאו .ומוקמ תא
בא תוצרותמ ליעל השקהש תוישוקה לכו ןירדהנסד ק"רפב םש אבוה תבתכ רשאו .ליעל 'שריפדכ אבוט אישק םכתטיש יפל ל
יאדוד אללכ ואלד ינא רמוא .'וכו הבישי ספותש ברה ןכו (גל ףד) תואיצמ ולא קרפ ףוסב חכומדכ לופלפב יולת תונברה רקיעש
ת השענ הז ןינעב יאדו 'שויהו תמאה ךרד לע הכלהה טשפ לע דימלתה דימעמ ברהו ןמז 'ריפב ברה ינפל דמולש ימ ודימל
לכו ןמז תופסותב םויה םישועש םיכרדה לבא י"שר םש שריפדכו תואיצמ ולא קרפ ףוסד המכח ודמלש ובר והזו ודובכב בייחו
ףד) דיה לכ 'פד איההמ הייאר תאבה רשאו (ג) תונבר םוש וב האור יניא הז ןינעב רקש וא תמא היהי ולוכ ךרדה רמוא דחא
ואקדמ ףידע לופליפה דצמ תונברהש (די האנש אל יבר רמאדכ יקב אוהש רמאק אלו ןיתתעמש ןדדחמו היבג ןנבר יחיכש רמ
ץרתמ היה ךאיהו ןכ םג יקב היה אל היבר יסוי 'ר יכו יקב אוהש רמימל אכיאד אדח רמול תיצר המ יתעדי אל ול ןינמ 'ייח 'ר
ד הימק אהד ריפש ינשמ 'ודחה ןינעל 'מלשבד 'וכו ברה ירבד ןיחינמ ךאיה השקהש המ היה אלש ןנבר יחיכש היה אל יסוי 'ר
היה אוה הברדא יברל 'וכלה 'ינוש ויה אל ןנברהש 'יבג ןנבר יחיכשב תולתל ןיא תואיקבה ןינעל לבא 'ר ומכ הבישי שארו אישנ
םילעופה 'פב רמאדכ אתתעמש אחוור ךכ ךותמו תושקהל יואר היהש המ וירבד לע השקמו ומע 'ילפלפמ ויהש אלא םהל 'נוש
ףד) יכה אלא ךכ הניאו יקב ךכ לכ היהש האנש אל יבר ןיבמ התאש ךירבד ךותמ הארנד ותו .שיקל שירו ןנחוי יבר יבג (דפ
דועו ול ןינמ ודימלת 'ייח יבר אידהב י"שר םש שריפ ןכו ול ןינמ ודימלת 'ייח יבר 'ייח יבר לש ובר היהש האנש אל יבר שוריפ
ברדא אלא ללכ אוה תואיקב םושמ ואל םתהד תקולחמ םתה יעב אקד אנת יאהכ וא אנת יאהכ הכלה םא 'יחבהל תופירח ה
.ותומכ הכלה אהיש /ול/ אל ןינמ ודימלת 'ייח יבר י"שר שריפ ןכו .'וכו האנש אל יבר ינשמ הלעו והמ אתיירב םתסו הנשמב
בד אוה תואיקבה םנמא אוה ןכש אטישפ יאדו בושח רבד אוה לופליפד תויאר איבהל תיברה רשאו חכומדכ דואמ בושח ר
גיהנהל םינידו תועומשב יקבו רבדו גיהנמ תויהל יריימ םתהד רמול תיחדש המו ךבתכב תאבה רשאכ (די ףד) תוירוה ףוסב
הדומ ךחרכ לע אהד להקה תגהנהב תמא ןיד ןודל עדיש ידכ ףידע םירה רקועד רמימל ול היה ףוס ףוסד וז איה הייחד להקה
דו תועומשל ךירצ היהש התא שאר תויהל ןינעל אלא ירייא להקה תגהנה ןינעלד םתה ללכ ןכ הרומ הכלה ןיאד דועו .םיני
תויהל יוה ךחרכ לע תוכלמ יאהו הצחמו ןינש 'ב ךלמ ףסוי בר ןינש ב"כ ךלמ הבר םתה רמאדמ ןלוכ תארוה תורוהל הבישי
ה (במ ףד) הרענ קרפבו (וס ףד) הבורמ קרפב רמואדכ להקה שאר אלו הבישי שאר ב"כ ףסוי ברל הבר הב השק אתלימ א
יאהד דועו להקה שאר אלו הבישי שאר רמול הצור אשירב ביתי אדומלת הלוכבו אשירב ףסוי בר ביתיד דע קרפיא אלו ןינש
(א"כ ףד) ולא תינעת רדס קרפ תינעת תכסמב ירמאדמ להק לש שאר אלו הבישי שאר רמול הצור כ"ע ךלמד אפוג אנשיל
ןנחוי יברו 'פליא כ"עו ךלמ הוה רמ ואל סירגו ביתי הוה רמ יא דע .'וכו ןנחוי יבר ךלמ אפלא אתאד דע .'וכ אתיירואב יקסע הוה
יכ םתה רמאד (הפ ףד) םילעופה קרפב חכומדכ י"אב היה הבישי שאר אלא הוה ארובצד ילימ ואל ןנחוי 'רד אתוכלמ יאה
ימ ןיעבראו תינעתב םימי םירשעו האמ ביתי אריז יבר קילס הילע לופיל אלד הינמזב רזעלא יבר בכשיל אלד יכיה יכ ווה והיינ
להקה גיהנמ היהש אוה אעלא יברו להקה גיהנמ אלו הבישי שאר ןנחוי יבר היה אריז יבר קילס יכד אטישפו 'רובצד ילימ
ירהש דועו אתכלה והלוכד ןוהובא תותיירבו תוינשמד י"שר םש 'יפו איטח ירמל ןיכירצ לכה םתה רמאדכ ברכ קספ א"בציר
אלא הברכ קספ אל 'סותה לעב קחצי 'יבר וליפאו ףידע יניס םתמ וחלשד (די ףד) תוירוה יהלישד איהה חכמ הבר דגנ ףסוי
קרפד איההמ םג הצחמו ןינע הדשב ףסוי ברד היתווכ אתכלהד איההמ (ש"עו ל"ק אה ה"דב דע ףד) וזחאש ימד איהה חכמ
ל 'יאר רתוי שי (המק ףד) תמש ימ ריתע ןיסכנ ריתע 'שירב ינתקד לופלפב יולת אוהש רמולמ 'ואיקבב יולת תונברה רקיעד 'ו
הז סומכ ריתע חשמ ריתע רדהו תודגא לעבמ ףידעד לופלפ לעב הז עוקת ריתע 'יעלס 'יתע ינתק רדהו 'ודגא לעב הז יבמופ
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 9
םייסמ ןכו ליחתהש רדסה יפל לופלפ לעבמ ףידע תועומש לעבד עמשמ תועומש לעב רמואדכ איטח ירמל ןיכירצ לכה םש
ףוסב איה יאנתד אתגולפד ףידע יניס ד"מכ 'יתאד רמימל אכיאד היאר איבהל ןיא אתיירבה ןמ מ"מו (די ףד) תוירוה ףוסב
הליחתמד דומלל היל שיד 'רד הילע גילפדמ הוה 'תונקזבד רמימל יעבד י"שר 'יפדמד רבח דימלת ןינעב תבתכ רשאו תוירוה
"חאו דימלת הוהד 'מינ ח"ת היל בישחד ןל אמינ ןאמד ןאכמ דומיל םוש יתיאר אל רבח דימלת והז ורבח השענו םכחתנ כ
אוהש אלא ותומכ םכחתנ אל וליפאד היאר איבהל שי הברדאו ללכ רבח דימלתד אנשיל ריכזה אל י"שר ירהש שממ ויריבחכ
ש 'סותה לעב קחצי 'יבר ירבדמ רבח דימלת 'קנ ותומכ תויהל בורק םיאנת רדסבו ל"זו 'ישודקה תוצמב ג"מסה איבה
'ניברו ישא בר ירהש 'ניבר יבגל ישא ברכ קספ י"ר לבא אניברכ הכלה 'ניברו ישא בר 'יפב ע"ט ףסוי 'יבר בתכ םיארומאו
דחא םוקמב הלודגו הרות וניצמ אל ישא בר דע 'ר תומימ ןיטיגב רמאדכ ונממ לודג היה ישא ברו הארוה ףוס ויה םהינש
ו ןיא רבח דימלתד אידהב עמשמו אשונה 'פב ןכ םג 'סותה ובתכ ןכו ל"כע רדה 'פב רמאדכ ישא ברל רבח דימלת היה אניבר
אניבר דגנ ישא ברכ הכלהש חיכומדמ ונממ ןטק אוה ןיידעש ל"ר הברדא אלא ותומכ םכחו שממ ורבח השענ ףוסבש ל"ר
כח ףוסבל היהש ל"ר היה םאו רבח דימלת אניבר ול היהדמ ןויכ 'ניברכ קוספל יואר היה הברדא םשמ שי היאר המ ותומכ ם
יווה םהינשד םושמ אלא הדומ יפט הארתבד י"ר םגו ע"ט ףסוי וניבר ש"מכ יפט הוה הארתבד םגו ותומכ םכחתנ ףוסבלש
אגה לכש םגו הארוה ףוס ויה םהינש ירהש ישא ברמ יפט הארתב ךכ לכ היה אלד ןויכ המכח רתב ליזא הארוה ףוס םינו
ל"סד םושמ אלא גילפ אלד רשפא ע"ט ףסוי וניבר םג הארוה ףוס היה זאד דומלתה 'תחנש דע אלא היה אל הארתבכ וקספש
ג"מסה ירבדמ ןכ חיכוהל שי דועו י"ר גילפמדכ הארוה ףוס ויהש םושמ יגולפל ל"ס אלו אידהב ש"מכ ישא ברמ הוה הארתבד
זו ובתכש הטיש 'סות תצקב אצמנ ןכו יכדרמהו ילעבמ דחא לוכי וריבחמ לודג דחאהו תחא ריעב םימכח ידימלת ינש שי םא ל"
אק יאמ ל"אד אדסח ברו אנוה ברד אניד היב יבג (גכ ףד) ררוב הז קרפ תליחתב חכומדכ 'וכ הז ינפב ןודא אל רמול םיניד
ל"ר ח"תד אתיא םאו .ל"כע אנוה ברכ לודג ןיאש יפ לע ףא אדסח בר ינפב ןודנ ךל אנחרטמ השענ ףוסבלש רמולכ שממ רבח
ברו אנוה ברד אניד יב ןוגכ אדומלתל רמאקד יאמד רמאת ןטקה ינפב אלא ןודא אל רמול לוכיד אכהמ חכומ יכיה כ"א וריבח
אה כ"עד חכ םהל שיד רמול קוחדנ וליפאו ול הוש היהש אנוה ברל רבח דימלת אדסח בר השענש רחאל אקוד ונייה אדסח
ד יב ןוגכ םתה רמאקד ןכ רחאל יאד אנוה ברל רבח השענו אדסח בר םכחתנש םדוק וליפא ל"רד 'וכו אדסח ברו אנוה ברד אני
אנוה ברד הייאר איבהל שי מ"מ וריעב בשוי אוה םגו והומכ םכח אוהש ןויכ הז ינפב ןודא אל רמול לוכיד אטישפ אתובר יאמ
(חכ ףד) ארתב קרפ ןטק דעומב סרגד וימי לכ אדסח ברמ לודג היה אנוה ברד היתמכוח אימש ןמ 'ניעב ילימ תלת אבר רמוא
יעב אקדמו 'וכ היל ובהי אדסח ברד הירתוע אנוה ברד היתמכוח אנוה בר רב הברד היתונתונעו .אדסח ברד הירתועו
ש ורבח השענו אדסח ברד הירתועו היתמכוח ונייהד ארבג דחב והייוורת יקוא אלו אדסח ברד הירתועו אנוה ברד היתמכוח ל
כ"ע אהד ורבח השענ ךכ רחאל מ"מ אדסח בר םכחתנש םדוק היה הזד רמול ןיאו .יפט םכח הוה אנוה ברד מ"ש אנוה בר
בר תמש םויבד (בע ףד) ןישודקד ארתב קרפב ןנירמא אהד אנוה בר רטפנ /רבכש/ רבכשכ רחאל היה הז רבד אבר רמאשכ
ל ירהש אנוה בר ימיב אבר היה אל כ"או אבר דלונ אדוהי 'ירמאד אדוי בר ינפלמ רטפנ אנוה ברהש ובתכש 'סותה תעד יפ
אנוה ברש אתיא םאו אכה אכיל אדוי ברכ אבר ארבג ורמאש הינעמוש ונס ווהד ארבג אוההד אדבוע יבג ןטק דעומב םתה
ו אדוי ברכ אבר ארבג הוה אנוה בר אהד אכה אכיל אדוי ברכ אבר ארבג ירמא הוה אל אדוי בר רטפנשכ םייק היה ןויכו רתוי
בר רטפנשכש םיאור ונא כ"או וימימ אנוה בר האר אל כ"א אדוי בר תמש םויב דלונ אברו אדוי בר ינפלמ אנוה בר רטפנש
ןנירמאד אה רמול ךירצ כ"או ליעל 'יפדכ אדסח ברד הירתועו היתמכוח רמאק אלדמ ותומכ םכח אדסח בר היה אל ןיידע אנוה
נשב 'רפכב ירוא אדסח בר ןיבוריעב דימלת אלא ותומכ םכח רמולכ שממ רבח ל"ר וניאד הוה רבח דימלתד םושמ אנוה ברד י
ב"פב 'סותה וצרתש המ ךותמ היאר איבהל שי דועו .'יפדכ וריבח תויהל בורק היהש רמולכ רבחו ותומכ םכח היה אלש 'ולכ
אל 'ייח יברד אטישפד בג לע ףאו יברל רבח דימלת השענ ותנקז תעב 'ייח יברד הדנד ןכד עדתו יבר לש ותמכחל םלועל עיגה
ןינמ ודימלת 'ייח יבר י"שר םש 'יפ ול ןינמ אייח האנש אל יבר רמאקד (גמ ףד) ץלוחה 'פ תומביד איההמ השקי ה"תלאד אוה
אייח 'ר תנקז רחאד אמינ 'וכ האנש אל יברד םושמ ולש אתיירב םתס החוד ךאיה 'ר ומכ םכחתנ ףוסבלד אתיא םאו ול
תס םכחתנש רזוח היה אלא ךכ ולש אתיירבה חינמ היה אל ותנקז תעב 'ייח יבר וב רזוח היה םאש אטישפ יאדוד אתיירבה ם
ולש אתפסותה רדס אייח יבר אמתסמד דועו הלחתב םתסש הממ ךפהב םתוס היה וב רזוח היהשכ יבר השוע היהש ומכ וב
ש ל"ר וניא רבח דימלתד תופסותל והל אריבס יאדו אלא וימי ףוסב םכח תויהל בורקו וריבחכ אוהש אלא ובר תומכחל עיגי
וליפאד אדסח ברד איהה דימעהל 'סותה וכרצוה המל 'וכו תואסרפ 'ג ונממ קוחר כ"א אלאד רובדב רמל היל 'ישקדו והומכ
ארנה יפל איה הלודג אישוק יאדו תואסרפ 'ג ךותב הדימעהל אלא תוכירצ היה אל וינפב 'וכ ירוא אל אחתוכב אתועיב ד"על ה
ןפ רמימל אכיאד שודח רבד אלא רוסא וניא תואסרפ 'ג ךות וליפאד חכומ םתהד איגוסד םושמ 'סותה בשייל ד"על הארנ מ"מ
תוחוור הכלה ירהש ךורעהו 'סותה יפל וליפאו העטי אמש שחימל אכילד אחתוכב אתועיב ןוגכ טושפ רבדב לבא הארוהב ועטי
רפ 'ג ךותב וליפא לארשיב איה /תחוור/ רתומ הל שרדד ימא יברד הירב םוחנת 'ר יבג שרפל דומלתה ךרצוהדמ רתומ תואס
שודח רבד היהש םושמ אכה אכיא רוצ ןמד אבא יבר ואל ול ורמאו וילע וספת ךכ םושמד עמשמ 'וכו חספב ןיטח תותלל
בדב לבא 'סותה ושריפדכ םדוקמ רוסא וב ןיגהונ ויה םג םיחספד 'ג קרפב איה יארומאד אתגולפו ללכ רוסיא וב וגהנ אלש ר
םוחנת יבר אמתס רמימל ל"ה ה"תלאד תואסרפ 'ג ךותב 'יפא רתומש הארנ וב אצויכו אחתוכב אתועיבכ רסאד ןאמל אכילו
ירוא אדסח בר רמאקד (בס ףד) רדה קרפ שירד איהה יכ .'וכו אבא ינמ יבר ואל היל ורמא ירואו םתהל עלקא ימא 'ברד הירב
רוא אנונמה בר 'רפכב יאד הארוהה שרפמ ה"שמד רמול ךירצ יאדו אלא הארוהה התיה המ שרפמ וניאו 'וכו זיגראד יתדחב י
וינפב היה אלש ןויכ וילע ןיספות ויה אל והד לכ הארוהב יאד ןכ וניאו והד לכ הארוה ןיבהל רשפא היה ירואו ריתהל עלקא
סח בר יבג םתה לבא אבא 'ר םש היהש היתעדא ואלד והל רמאקדמ שממ ל"ר זיגראד אתדחב 'נונמה ברו ירפכב ירוא אד
היהש תמחמ תורומחו תולק הרומ היהש אטישפו זיגראד אתדחב אנונמה ברו ירפכב אדסח בר תועיבקב םש םירומ ויהש
יאמ אחתוכב 'תועיבד אימוד יאד הרומג הארוה הרוה יאדוד בג לע ףאו הרוה המ שרפל ךרצוה אל ךכיפלו עובק הרומ םש
דימלת 'ירא רוסאד איה הרומג הארוה הרומה 'קודד ליעל יתקדקדש ומכ וינפב אלש רתומ היה ימנ רומג דימלת וליפא רבח
הארוה הרוי לא דימלת ינתקד אתיירבד אנשיל עמשמ ןכו םוחנת יבר הרוה המ שרפל דומלתה ךרצוהדמ תואסרפ 'ג ךותב
הרוי לא רמאק אלו הארוה הרוי לא רמאקדמ 'וכו קוחר ןכ םא אלא תותיתלד אימוד הרומג הארוה אקוד עמשמ אל ותו םתס
ד"סב ובר ינפב הכלה הרומ ןיבוריע ס ב
www.swdaf.com 10
ונממ קוחר כ"א אלא לע רובדה 'סותה ועבקש המו תואסרפ 'ג ךותב רוסא אלד 'חתוכב 'תועיב יקופאל 'שריפדכו חספב ןיטח
םתהד ייונשל והל אטישפ הוהד ללכ אנוה ברד איההמ אישק הוה אל ה"לאד אישוקה רקיע םשמד םושמ ונייה תואסרפ 'ג
קוחדל ןיכירצ ונייה אלו תואסרפ 'גל ץוח וליפא הרומג הארוהו וב אצויכו 'חתוכב 'תועיבכ 'יפא רוסאד אוה 'ואסרפ 'ג ךותב
ןניזחדמ לבא יכה עמשמ אל ירוא אלד אנשיל אהד לודג קחוד אוהד שממ וינפב אקוד 'חתוכב 'תעיבכ 'יפאד איהה דימעהלו
תואסרפ 'גל ץוח רתומ הרומג הארוה 'יפאד יאמ םגו ןיטח תתיתלד הארוהה איבהל דומלתה ךירצהש המד רמול ךירצ כ"א
אתשהו הרומג הארוה הניאש אכיה תואסרפ 'ג ךות 'יפא ריתהל אב הרומג הארוה אקודד עמשמד הארוה הרוי לא ינתקד
וליפא רוסא ה"שמו שממ וינפב םתהד רמולו קוחדל ךירצו ירוא אל 'חתוכב אתועיב וליפאד איההמ אישק 'חתוכב אתועיבכ
אדסח ברד איההד ליעל 'יפש המל רוזחנו תואסרפ 'ג ךותבו שממ וינפב אלש ונייה 'וכו הרומג הארוה אקוד אכה עמשמד אהו
השמ וניבר תעד אוה ןכ ד"על הארנה יפלד 'סותה ירבדל תועיבק לש הארוהב יריימ זיגראד אתדחב אנונמה ברו ירפכב ירוא
תוכלהד 'ה קרפב ירהש ןומיימ רתומ הרקמ ךרדבש בתכו הארוהל ומצע עבוק ןיבו הרקמ ךרדל הרומ ןיב קלח הרות דומלת
המ אלא קוספל וכרד ןיאש אטישפ ךכב קלחל ל"נמ קדקדל שיו םלועה ףוסב ובר וליפא רוסא עבק ךרדבו לימ ב"יל ץוח
חר כ"א אלאד רובידב 'סותה השקהש 'ישוקה היל אישקד הזב הארנו 'מגה ךותמ ול הארנש אנונמה בר תואסרפ 'ג ונממ קו
קהבומ שיש 'יפאד עמשמד אהד ל"ס .תושר אלב םתהד 'סות יצרתמד 'צורית יאה ל"ס אלו אנוה ברד ינשב ירוא אל יאמא
והל שרדו םתהל עלקיאד ימא ברד הירב םוחנתד איהה יכ הרקמב הרקנש רבדב אקוד ונייה 'ואסרפ 'גל ץוח תורוהל רתומ
יתיימ הלעד הרקמה ךרד אנונמה ברד איהה לבא רתומ לימ ב"י ךות אה עמשמד לימ ב"י ונממ קוחר כ"אא רמאד אתיירב ךה
ירייאד ירוא אנונמה ברו ירוא אדסח ברד רמאקד אהד אימוד אנוה ברד ינש והלכ ומצע עובקל הצור אלש ל"י ירוא אל
הירב םוחנתד איהה יבג ךל השקוהש המ םגו 'סותה תעדל ליעל 'יפדכו תועיבקב אל המל 'וכ ריתהל לק רמאד ימא ברד
הפיש אטישפ 'וכו הסורד קפסד אפקרש יבג תופירט ולא 'פד י"שרפ יפל 'וכ אכה אכיא רוצ ןמד ינמ יבר אלהו םתסב השקה
ה"שמו אוה 'ערא חרוא ואלד אלא שממ ארוסיא היב הוה אל הוה ינמ יברד הירתאד םושמ יאד ד"על הארנה יפל רמ ץרית
איההמ ול השקה המד אוהו רחא ןינעב דוע ץרתל ד"עלנ םנמא תבתכדכ אכיא ארוסיא וליפאד אטישפד 'וכ הרוי לא דימלתד
ונייה וריבח תעד דגנכ וריבח םוקמב תורוהל םכח דימלתל ןיאד (דצ ףד) גגה לכ 'פבו (דנ ףד) תופירט וליא 'פב םתה עמשמש
הימקל והנירדש הסורד קפסד אפקרשד איהה יכ שממ וריעב אקוד תוגג לכ קרפד איהה ןכו ריעב םש היהש עמשמ לאומשד
'ג ךותב 'יפא שממ ריעב וניאש אכיה לבא יירואל היל יעבמ אל ה"שמו שממ דמעמ ותואב םג לאומש היהש אידהב ןכ חיכומ
הארנ הרואכלד םוחנת 'רד איההמ השקי אל התעמו ובר וניא דחאה ח"תהש אכיה יארקאב תורוהל לוכיש אטישפ תואסרפ
לש היל הוה םש היה םא אמתסמו אבא ינמ 'ר םש היהש היתעדא ואלד והל רמאדמ שממ ריעה התואב אבא ינמ 'ר היה א
אכה ואל אכה אכיא רוצ ןמד ינמ אבא יבר ואל היל רמאקד אהו שממ ריעב היה אלש יאדו אלא ובר 'יהשכ ןכש לכו עדימל
מ תואסרפ השלש ךותבו 'תוורפ ךהב רמולכ אכה אלא ריעב שממ ונממ קוחר ןכ םא אלא הרוי לא דימלתד איההמ ול השקהד
ריעב בשוימ גלפומו ןקז דחא בר שיו יאנסכא דחא בר ינפל ןיניד ילעב ינש ןיאבשכ הזל תומדל הצר רשאו תואסרפ השלש
ה ןיב הזב קלחל שיש ד"על הארנ םש בשויה ברה תושר אלב םהיניב ןודל לוכי יאנסכאה ברה ןיאד ןאכמ דומלל תיצרו תוארו
יאנסכאה ברה םחדי המלו יאנסכאה ינפל ואב ךכ םושמו םהינשל םש עצוממ םש בשויה ברה ןיא אמשד ןוממ תוארוהל רוסיא
יכה רמימל ךייש אל רתיהו רוסיא תוארוהב לבא םהל עצוממ ןיאש ימ ינפל ןודל ותוא ףוכיו ובר וניאש רחאמ רחאה ברה ינפל
ירואל אערא חרוא ואלד ורמא ךכ םושמו רחאמד ד"על הארנה יפל תערכמ תעדה 'ינתח תכרב ןינעל םגו הירבחד הירתאב
וניבר קספש הממ הז לע היאר איבהל שי תצקו תוחמל לוכי ריעבש ברה ןיאש יאנסכאה ךרביש םיצפח הלכהו ןתחה יבאש
לו קלחל תצק שי יכ ףאו בורה דגנ תוחמל לוכי דיחי וליפאו הצורמ רובצ חילשה היהיש ךירצש החמש הזב ךיראהל יתשח א
םנוצרכ תושעל ולכוי אלש 'תעדא והוריכשה אל אמתסמד אל וא םש רכשומ אוה םא ןיב ד"על הארנ ןיא םגו .יאנפ ספאב
יאנסכאה ברל הינימכ לכ ואל יאדוד 'לכהו ןתחהמ רבד הזיא לטונ ריעבש ברהש גהנמ םאד הארנ יאדו לבא הזכ ןינעב
םש בשויה ברה ותואד היתויחל קספמל 'ריעב ךומסל ןילוכי ךדימלת םא ןמדק 'נליאשד אתלאש ןינעלו רמ בתכדכו תועיבקב
תחנהב רמוחו לקמ ןכ תושעל ןילוכי ןיאד ד"על הארנה /יפל/ ינפל אוה טושפ רבד הנה החומ התאש אכיה וליפא דמעמבו
מק 'פב 'ותה ורמא אידהבו וזמ הלודג הררש ךל ןיא ירהש ןיכסה 'ייארו ובר ינפל ןיליפת ייח 'ר היה אלש /'א ,'ה/ ןירדהנסד א
:אנורב לארשי ר"רהמל ך"יישה ק"ספה כ"ע ותושרב אלש יבר לש וריעב הנח רב רב הברלו ברל תושר ןתיל יאשר /אייח/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->