JOCURI

PENTRU SPARGEREA GHETII
(pentru activitatile din cabinetele de
consiliere scolara si nu nu!ai "
CAP# U$ERI# GENUNCHI# PICIOR
Obiective% încălzirea corpului, acomodarea cu atmosfera
Scop% recunoaşterea părţilor corpului, stimularea atenţiei
Participan&i% 25 – 30 copii
'(rsta% 4 – 5 ani
Spa&iu% interior şi exterior
)es*+,urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântândul o dată sin!ur şi
exemplificând cu mişcări apoi va repeta împreună cu copiii versurile şi mişcările" #e va cânta
cântecul de către toţi participanţii mimânduse în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$ copii
sunt aşezaţi în cerc, conducătorul stă în cerc, arătam capul, umerii, !enunc%ii, picior &2 ori',(am doi,
2 urec%i, o !ură şiun nas, cap(picior, cu melodie"
)*ap, umeri, !enunc%i, picior, !enunc%i, picior,
*ap, umeri, !enunc%i, picior, !enunc%i, picior,
+m doi oc%i, două urec%i, o !ură şi un nas,
*ap umeri !enunc%i, picior, !enunc%i picior",
-e parcurs se poate mări ritmul şi sc%im.a ordinea"
1
EPOI I TAI TAI E
Obiective% încălzirea or!anismului, stimularea motricităţii, rapiditatea în reacţie
Scop% stimularea rapidităţii şi a atenţiei
Participan&i% 20 de copii
'(rsta% 4 –/2 ani
Spa&iu% interior
)es*+,urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântândul o dată sin!ur apoi va
repeta împreună cu copiii versurile până ce se vor şti întro oarecare măsură" #e va cânta cântecul
de către toţi participanţii mimânduse în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$ la 0-1 se va
.ate cu palmele de 2 ori picioarele, la 2 3+2, 3+2 se va .ate de 2 ori din palme, la 0 se vor pune
mâinile încrucişate la piept iar la 3452 se va pune mâinile pe cap"
0po, i tai, tai, e
0po i tai, tai, e
0po i tu6i, tu6i,
0po, i tu6i, tu6i
0po, i tai, tai e
-e parcurs se măreşte ritmul şi se sc%im.ă ordinea"
SA$URAIU.
2
Obiective% încălzirea corpului
Scop% stimularea atenţiei, rapidităţii, creativităţii, coordonarea mişcărilor
Participan&i% 25 – 30
'(rsta% 5 – /0 ani
Spa&iul% exterior
)escrierea -ocului% se formează un cerc, se anunţă un samurai, care mimează că are o
sa.ie ima!inară iar ceilalţi tre.uie să se ferească să nu le taie samuraiul, capul sau picioarele,
pentru cap – se apleacă, pentru picioare – se sare"
*ând cineva este tăiat, trece în locul samuraiului"
$ateriale% o sa.ie ima!inară
Observa&ii% terenul să fie neted, nealunecos
JOCU. NU$ERE.OR
Obiectiv% încălzirea or!anismului
Scop% reţinerea numerelor şi recunoaşterea lui de fiecare dată în timpul 7ocului, stimularea
atenţiei, rapidităţii, executarea corectă a pedepselor
Participan&i% 25 – 30
'(rsta% 8 – /2 ani
Spa&iu% interior
3
)escrierea -ocului% copiii sunt aşezaţi în cerc pe scaune, se numără participanţii, fiecare
dintre ei primind câte un număr" +poi animatorul va verifica pe sărite dacă numerele au fost reţinute"
*el care va spune primul numărul va .ate de 2 ori cu palme de picior zicând numărul său şi apoi va
.ate de 2 ori din palme rostinduse un alt număr al adresantului pe care o c%eamă" *el care nu este
atent şi !reşeşte numărul primeşte o pedeapsă"
$ICU. .I$OUSIN
Obiective% stimularea atenţiei, verificarea rapidităţii memoriei
Scop% învăţarea unor termeni in lim.a franceză
Participan&i% 20 de copii
'(rsta% 4 /3 ani
Spa&iu% interior, exterior
)escrierea -ocului% se face un cerc, conducătorul 7ocului spune astfel9 noi avem un mi7locul
nostru un mic meşter &zidar' care ne va spune să facem câte ceva" :;icul <imousin spune săriţi în
sus de trei ori, ne rotim de 3 ori, vă prindeţi de ( şi vă învârtiţi spre stân!a cântând ::0t nous allons
danser, <a danse de <imousin, 0t nous allons danser, <a danse de <imousin ==" *opii se vor prinde
de părţi ale corpului, ale vestimentaţiei sau de ceva vizi.il"
Observa&ii% terenul tre.uie să fie neted , atenţie să nu se cadă la desprindere, să
nu se prindă de părţi ale corpului ce pot să rănească sau de %aine ce pot duce la
împiedicarea copiilor şi rănirea lor"
/UNICU0A .A PIA01
4
Obiectiv încălzirea musculaturii
Scop imitarea corectă a unor mişcări, stimularea atenţiei şi a ima!inaţiei
Participan&i /0 – /5& pe 2 coloane'
'(rsta 4/2 ani
Spa&iu exterior şi interior
)escrierea -ocului se face împărţirea pe două !rupe, conducătorul inventează o poveste în
care .unica mer!e la piaţă şi se imită diferite mişcări9 .unicuţa mer!e la piaţă cu .icicleta &copii vor
imita cu un picior datul din pedale', ea cumpără de acolo o râşniţă de cafea &copii vor imita cu o
mână râşnitul cafelei', .unica vede o %alteră şi vrea săşi menţină condiţia fizică &copii imită ridicarea
unei %altere'" >unicuţa a7un!e la o .rutărie si o .rutăriţă o roa!ă să frământe împreună aluatul etc"
$ateriale improvizarea unei pieţe cu diferite fructe sau le!ume fie şi artificiale"
Observa&ii atenţie la copii să nu se accidenteze
STRA)A
Obiectiv% împărţirea în 2 ec%ipe sau în !rupuri de câte 3, 4 , 5, elevi etc"
Scop% stimularea creativităţii, atenţiei, dinamismului, rapidităţii
Participan&i% 30 – 40 copii
'(rsta% 4 – /3 ani
Spa&iu% interior sau exterior
)es*+,urarea -ocului% se creează o poveste conducătorul 7ocului spune ::ne plim.ăm pe
stradă câte unul, afară e soare, şi cald &se descriu câteva caracteristici ale vremii'" ?e întâlnim cu un
prieten şi ne plim.ăm câte doi" @ncepe să plouă, ne luăm um.rela(&la fel imităm diferite mişcări('
până când copiii se !rupează după cum dorim"
5
Observa&ii% tre.uie avut in vedere ca preferinţele pentru partener să nu izoleze pe cineva"
CINE E2TI# CINE SUNT 3
Obiectiv% cunoaşterea şi definirea aproapelui
Scop% înfi!erea timidităţii, copilul tre.uie să reuşească să se exteriorizeze, să explice cine
este şi să ştie să vor.ească despre ceilalţi"
Participan&i% 35 copii
'(rsta% A – 20 ani pe !rupe de vârstă"
Spa&iu% interior
)es*+,urarea -ocului% se formează !rupe de câte doi, fiecare îi pune celuilalt între.ări pentru
al cunoaşte, după aceea tre.uie să prezinte cole!ul la celelalte !rupuri formate$
$ateriale% %ârtie şi creion$
Observa&ii% copii nu au voie să se 7i!nească$
/IATA PISICU01 /O.NA'1
Obiectiv% să reuşească cel care este în cerc săi facă pe ceilalţi să râdă, să reuşească să
imite cât mai exact atât în mers cât şi mieunatul unei pisici$
Scop% creativitate, coordonarea mişcărilor să reuşească să se a.ţină de la râs$
Participan&i% 20 – 30 copii$
'(rst+% 5 – /4 ani$
Spa&iu% interior sau exterior .ine amena7at cu scaune$
6
Ti!p% 20 – 30 de minute$
)es*+,urarea -ocului% se formează un cerc, copii se aşează pe scaune, unul dintre ei va fi
ales şi va imita mieunatul şi mersul unei pisici" +cesta va mer!e la unul dintre participanţi şi
mieunând de trei ori va încerca săl facă să râdă" -articipantul va tre.ui să se a.ţină din râs şi după
fiecare mieunat va tre.ui săl mân!âie pe cap şi să spună ).iata pisicuţă .olnavă," Bacă va râde va
deveni la rândul său pisică şi va tre.ui să mear!ă la alt participant$
Observa&ii% +nimatorul 7oacă rolul important tre.uind prin râsul său săi facă şi pe ceilalţi să
râdă" <a acest 7oc prin râsul său, colectivul făcând foarte mult" ;işcările să nu fie violente nici
a!resive$ spaţiul să fie desc%is pentru ca să nu se lovească copiii"
$ateriale% scaune$
ORCHESTRA
Obiectiv% recunoaşterea instrumentului imitat şi a celui ce diri7ează orc%estra"
Scop% cunoaşterea şi imitarea mişcărilor unor instrumente muzicale, stimularea atenţiei
Participan&i% 20 – 25 copii
'(rsta% 8 – /4 ani
Spa&iu% interior şi exterior .ine amena7at"
)es*+,urarea -ocului% un copil iese afară între timp cei din !rup vor ale!e un conducător care
va imita pe rând câteva instrumente până în momentul când cel de afară va !%ici cine este diri7orul
sau va !reşi de trei ori" *eilalţi participanţi tre.uie să fie atenţi discret în acelaşi timp la diri7orul
orc%estrei pentru ca atunci când acesta va sc%im.a instrumentul să sc%im.e şi ei" *el care a ieşit
afară tre.uie să !%icească cine este diri7orul" Bacă a !reşit de trei ori va fi scos din nou afară
ale!ânduse un nou diri7or" Bacă va fi scos de trei ori afară i se va da o pedeapsă"
Observa&ii% să nu se pună mai mulţi diri7ori, pedepsele să fie inteli!ente , pe cât posi.il
practice&să nu lovească în psi%icul omului'"
7
$ateriale% scaune
URSU. 2I P1)URARII
Obiectiv% imitarea muncii pădurarilor, mersul şi urletul unui urs$
Scop% copii care 7oacă rolul de urs să fie creativi pentru ai face pe )pădurari, să râdă$
Participan&i% 30 35 de participanţi$
'(rsta% 5 – /2 ani$
Spa&iu% interior şi exterior$
)es*+,urarea -ocului% un copil iese afară &se îndepărtează puţin' fiind )ursul, ceilalţi vor imita
munci specifice pădurarilor &tăiatul cu raşpa , toporul dru7.ă etc a lemnelor' în momentul în care ursul
va intra urlând toţi pădurarii tre.uie să )în!%eţe de frică , fără a se mai mişca" 4rsul tre.uie să îi facă
să râdă" *ei care au râs vor deveni la rândul lor )urşi," Bupă un timp de câteva minute urşii vor ieşi
afară iar pădurarii se vor dez!%eţa continuânduşi muncile specifice" 4rşii se vor reîntoarce de atâtea
ori până ce toţi pădurarii vor râde" Cocul se înc%eie când toţi pădurarii devin urşi$
Observa&ii% 7ocul să fie temperat de către animator pentru ca, participanţii să nu se z!ârie,
lovească etc "Be aceea este recomanda.il ca animatorul să fie printre primii care se va transforma
din pădurar în urs$
$ateriale% eventuale costume de pădurari şi urşi$
Observa&ii% este recomanda.il ca înainte să se facă un atelier de costume$
TE.E4ONU. OR/
Obiectiv% recunoaşterea prin între.ări sau pipăit pe cei cu care )se vor.eşte la telefon,$
8
Scop% dezvoltarea simţurilor auditiv, tactil a creativităţii, ima!inaţiei, memoriei$
Participan&i% /5 – 20 copii$
'(rsta% 8/2 ani$
Spa&iu% interior sau exterior .ine amena7at$
Ti!p% 30 – 40 minute$
)es*+,urarea -ocului% copiii vor fi aşezaţi în cerc pe scăunele, un copil va fi le!at la oc%i şi
va fi rotit de 3 ori, până atunci ceilalţi îşi vor sc%im.a locurile" Da !ăsi un copil pe care îl va )pipăi, şi
în acelaşi timp îi va pune între.ări ca )+loE *e faciE *e culoare au papucii tăiE etc, şi va tre.ui săl
recunoască &putânduşi săşi sc%im.e c%iar !lasul )su.ţieze, în!roaşe, etc",'" Bacă va fi recunoscut
acesta va lua locul celui le!at, dacă nu va mer!e la altul până ce va recunoaşte pe cineva"
$ateriale% un .atic pentru a le!a la oc%i şi scaune$
Observa&ii% copilul le!at la oc%i nu va pipăi locurile nepermise şi nu va pune între.ări de tipul
)*um te c%eamăE, iar ceilalţi copii nu vor şopti" +nimatorul să intervină în a7utorul celor care nu se
descurcă
OG.IN)A
Obiectiv% imităm ce face partenerul sau ec%ipa adversă$
Scop% stimularea ima!inaţiei atenţiei, dezvoltarea motricităţii$
Participan&i% 40 de copii$
'(rsta% 5/2 ani$
Spa&iu% interior şi exterior$
Ti!p% 2025 minute$
9
)escrierea -ocului% rolul acestui 7oc este ca fiecare copil să reuşească să imite cât mai exact
!esturile şi mişcările făcute de către partener$
a' @n cazul o!linzii realizate pe perec%i se împart copiii câte doi , fiecare fiind pe rând
o!lindă şi cel care se o!lindeşte"
.' #e împart copiii în două !rupe fiecare !rupă fiind aliniată pe un rând în faţa celeilalte
distanţa între !rupe tre.uie să fie de 5 –F metri" 4n reprezentant dintro !rupă va imita o mişcare pe
care o vor repetao toţi cole!ii de !rupă după aceea această mişcare tre.uie să fie repetată de către
ec%ipa adversă" Bupă aceea se vor inversa rolurile"
Observa&ii% mişcările realizate să fie mai întâi demonstrate, să nu fie mişcări prea !rele ,
să fie specifice"
5U$# 5U$
Obiective% încălzirea participanţilor$
Scop% folosirea mimicii şi a !esticii în timp ce se cântă versurile$
Participan&i% 2530 de copii$
'(rsta% 4/5 ani$
Spa&iu% interior şi exterior$
Ti!p% 5/0 minute$
)es*+,urarea -ocului% animatorul va exemplifica cântecul cântândul o dată sin!ur apoi va
repeta împreună cu copiii versurile până ce se vor şti întro oarecare măsură" #e va cânta cântecul
de către toţi participanţii mimânduse în acelaşi timp şi !esturile specifice cântecului$
$ateriale% eventual c%itară$
Observa&ii% textul tre.uie .ine învăţat$
10
CE.E NOU1 P1TRATE
Obiective% să !%icească re!ula 7ocului să intre în cadrul ma!iei$
/ 2 3
4 5 8
F G A
Scop% dezvoltarea ima!inaţiei, atenţiei$
Participan&i% /0 – /5 copii$
'(rsta% 8 – /4 ani$
Spa&iu% interior$
Ti!p% 20 de minute$
Fig. 1
)es*+,urarea -ocului% se prezintă A coli de %ârtie aşezate su. forma unui dreptun!%i sau de
pătrat" +nimatorul îşi va ale!e unul dintre copii căruia îi va spune re!ula 7ocului fiind totodată şi
a7utorul lui la acest 7oc" +nimatorul va ieşi afară din sală iar ceilalţi vor sta.ili o coală pe care
animatorul va tre.ui să o !%icească" +ceastă coală va fi arătată animatorului de către copilul
)complice, al lui" -entru a se înţele!e animatorul cu a7utorul tre.uie să sta.ilească un cod" +cesta
poate fi9 colţurile, centrul sau laturile foii, acestea indicând care pătrat este" Bacă se va pune
arătătorul în colţul stân! al pătratului înseamnă că este pătratul /, aşa şi la toate celelalte pătrate
vezi fi!" /" locul pe care îl arată animatorul sau complicele lui tre.uie să fie cât mai aproape de locul
ima!inar şi cât mai
2
11
explicit"
#e recomandă ca pătratele să fie cât mai mari, pot fi construite
c%iar din coli +4$
3
1
5
4
6
7
9
$ateriale% coli de %ârtie, indicator$
Observa&ii% copii să nu trişeze şi să sc%im.e foaia între timp$
8
12
/U.G1RE.E )E 51PA)1
Obiectiv% să reţinem şi să arătăm un semn sau mai multe dimpreună cu numele$
Scop% cunoaşterea participanţilor la 7oc şi a caracterului lor$
Participan&i% /5 – 20 de participanţi$
'(rsta% G H I$
Spa&iu% interior$
Ti!p% /5 – 20 de minute$
)es*+,urarea -ocului% se formează un cerc, copii stau pe mar!ine" -rimul va spune9 )0u mă
numesc ((( şi semnul meu este(," *eilalţi participanţi vor tre.ui să reţină semnul tuturor
participanţilor care au fost până la el şi să spună9 )0l &0a' se numeşte (( şi semnul ei este (( &la
toţi participanţii care au fost până la el' iar eu mă numesc ((( şi semnul meu este(, 7ocul ţine
până în momentul când se a7un!e din nou la primul participant" Bacă cineva !reşeşte formula va
tre.ui să reînceapă de la primul participant până ce va spune corect"
Observa&ii% animatorul să fie atent la re!ula 7ocului, şi să a7ute discret pe participanţii care nu
se descurcă"
6$P1RATU. $UT
Obiectiv% prin !estică şi prin mimică săl facă pe împărat să râdă" #ă intre în împărăţia
împăratului"
Scop% dezvoltarea ima!inaţiei, a spontaneităţii, creativităţii
13
Participan&i% /0 –/5 copii
'(rst+% 4 –/4 ani
Spa&iu% interior sau exterior
Ti!p% 25 – 30 minute
)es*+,urarea -ocului% unul dintre participanţi va fi ales să fie un împărat ce este mut, acesta
având drept caracteristici că nu vor.eşte şi nu aude" *eilalţi participanţi vor tre.ui să îl facă râdă ca
să intre în împărăţia lui" Bacă participantul nu reuşeşte de unul sin!ur atunci poate fi a7utat şi de
ceilalţi participanţi" Cocul se termină când toţi participanţii intră în împărăţie"
$ateriale% costum pentru împărat$
Observa&ii% atenţie copii nu vor atin!e împăratul, nici nu vor fi indecenţi"
2ERPII 2I 2ACA.II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N
Obiectiv% să aler!e, să prindă adversarii,
Scop% stimularea atenţiei, rapiditate, dezvoltare motrică$
Participan&i% 30 participanţi$
1 2 3 4 5 6 7 8 9 N
14
'(rst+% 5 – /8 ani$
Spa&iu% exterior$
Ti!p% 30 – 45 minute$
)es*+,urarea -ocului% #e formează 2 ec%ipe, iniţial cu număr e!al de copii care vor fi aliniaţi
faţă în faţă dea lun!ul" +nimatorul va tra!e 4 linii două la distanţă de 3 – 5 metri, linii la care vor sta
participanţii faţă în faţă vor asculta povestea şi, de la care vor fu!i săşi scape pielea &să nu fie prinşi'
şi două în spatele acestora la 5 – /0 metri linii după care nu vor putea fi prinşi" -entru ca să nu se
!rupeze iniţial cum vor participanţii, animatorul poate să îi aşeze întrun cerc şi să numere / – 2,
numărul / formând o !rupă iar numărul 2 altă !rupă &acest lucru fiind necesar pentru a fi ec%ili.rate
!rupele'" +nimatorul va aşeza participanţii faţă în faţă numindui pe unii şerpi şi pe alţii şacali" +poi va
spune o poveste în care se va pronunţa din când în când )şarpe,, atunci şacalii fu! să prindă şerpii(
-articipanţii vor răspunde doar la şarpe, şerpi$ şacal, şacali" -articipanţii nu vor fu!i la cuvintele din
familia de cuvinte &şăcăliţe, şerpişori, etc'" în momentul când se va auzi cuvântul şacal sau şacali
atunci aceştia vor fu!i săşi scape pielea şerpi fu!ind după ei săi prindă" <a fel se va întâmpla cu
şerpii când se va auzi cuvintele şarpe, şerpi" *ei care sunt prinşi devin automat mem.rii ai ec%ipei
care iau prins şi vor prinde în tura următoare adversarii"
$ateriale% cretă sau ceva de trasat"
Observa&ii% numele animalelor alese tre.uie să înceapă cu aceeaşi literă" <ocul unde se
desfăşoară 7ocul tre.uie să fie neted , să nu existe o.iecte de care copiii să se lovească"
GHE$U.
Obiectiv% să arunce corect !%emul, formulând între.ări, cunoaşterea celorlalţi participanţi$
Scop% cunoaştere, creativitate, dezvoltare ver.ală &prin între.ări'$
Participan&i% /5 – 20 participanţi$
'(rst+% G – 20 de ani$
Spa&iu% interior$
15
Ti!p% 20 minute$
)es*+,urarea -ocului% copiii stau în cerc pe scăunele, unul aruncă !%emul care este le!at de
%aină către un alt elev, cel care a aruncat min!ea !%em pune o între.are celui care a primit !%emul"
+cela va spune9 ,eu mă numesc(" Ji(" &răspunde la între.are', 0x" de între.ări )Be ce te – ai
îm.răcat în !riE Be ce ai părul prins aşa E, etc" <a fel se procedează aruncânduse !%emul de la
unul la celălalt" Cocul durează până ce a7un!e !%emul la toţi participanţii"
$ateriale% un !%em de aţă &dacă e posi.il -?+ sau fir mai !ros', iar dacă nu este o min!e de
tenis sau de pin! – pon!$
Observa&ii% animatorul să a7ute participanţi dacă este nevoie, min!ea sau !emul să nu fie
!reu, să nu fie aruncat cu putere" Kolul 7ocului este de aţi forma o părere despre partener"
OR/U.
Obiectiv% să urmeze vocea şi indicaţiile lui, să ai.ă încredere în el şi în cel ce îl îndrumă$
Scop% stimularea atenţiei, dezvoltarea simţului auditiv, capacităţii de a se conforma indicaţiilor
date de partener, stimularea încrederii în partenerul de 7oc$
Participan&i% G – /8 ani !rupaţi câte 2$
'(rsta% 5 – /0 ani$
Spa&iul% interior$
Ti!p% 20 – 30 de minute$
)es*+,urare% copii se împart în perec%i de câte doi participanţi, unul dintre participanţi va fi
le!at la oc%i luând astfel rol de or. iar celălalt va fi un coordonator care îi indică traseul prin indicaţii
ver.ale de tipul9 )stân!a, dreapta, tot înainte etc", pe traseul )or.ului, se pot pune tot felul de
o.stacole pe care acesta tre.uie să le depăşească fiind îndrumat de partener" Bupă ce or.ul
parcur!e traseul se pot inversa rolurile"
16
1 altă variantă a coordonare a or.ului este ca cel care coordonează să fie în faţa or.ului şi
săl coordoneze prin vor.e de tipul )vino, aici etc",, iar or.ul să se coordoneze după vor.a
coordonatorului"
Ke!ulile 7ocului pot fi sc%im.ate pe parcurs9 or.ul poate fi condus de îndrumător prin pocnituri
de de!ete, .ătăi din palme sau alte !esturi"
$aterial% eşarfă sau orice poate să oprească vederea participantului, o.stacole care să fie
puse în calea participantului$
Observa&ie% o.stacolele folosite să nu fie periculoase, pentru a nu se accidenta participanţii,
să nu se trişeze"
Aten&ie% Acest -oc este un -oc ba7at pe 8ncredere
Cabanierul
Obiectiv% încălzirea or!anismului$
Scop % antrenarea memoriei, dezvoltarea motricităţii, crearea unui stări de .ună dispoziţie$
Participan&i% 20 – 25 de participanţi$
'(rsta% 5 – /2 ani$
Spa&iul% interior sau exterior .ine amena7at$
Ti!p% /0 – /5 minute$
)es*+,urarea -ocului% copii sunt aşezaţi pe scaune, animatorul va spune prima dată cântecul
su. forma unei poezii repetânduse de 3 – 4 ori până va fi învăţat" +poi se va cânta de către
animator prima strofă sin!ur şi apoi cu toţi copii, la refren .ătânduse din palme şi palmele de picior"
)e prive,ti pe 9arta lu!ii
Be priveşti pe %arta lumii, Re*ren% 1ooo la, la
17
Dei vedea un punctuleţ, 1 la" <a turio,
0o ca.ană preafrumoasă, 1 la, la iu%u, iu%u,
*a.anier politicos" 1 la la turio,
1 la, la iu%u, iu%u,
1 la" <a turio,
1 la, la iu%u, iu%u,
1 la" <a turio,
1ooooo,
3oată lumeai spune .a.ă,
?umai unui spune moş,
0o ca.ană preafrumoasă
*a.anier politicos" Re*ren
$aterial% scaune$
Observa&ii% se poate mării ritmul pentru a nu se plictisi copii"
A! o cas+ !ic+
Obiectiv% să imite mişcări specifice cântecului$
Scop% dezvoltarea şi stimularea atenţiei, memoriei, dezvoltarea motricităţii$
Participan&i% 20 – 25 de participanţi$
'(rsta% 5 – /5 ani$
Spa&iu% interior şi exterior$
18
)es*+,urare% animatorul va spune prima dată cântecul su. forma unei poezii repetânduse de
3 – 4 ori până va fi învăţat" +poi se va cânta de către animator sin!ur exemplificând şi apoi cu toţi
copii" <a cuvintele :a,a ,i;a,a< participanţii vor exemplifica"
0u am o casă mică,
+şa şiaşa,
Ji fumul se ridică,
+şa şiaşa,
Ji .at la uşa casei,
+şa şiaşa,
Jim lustruiesc pantofii,
+şa şiaşa"
Observa&ii% să fie suficient spaţiu ca să nu se lovească" #e pot introduce versuri noi însoţite
de demonstraţie"
'aca p+tat+
Obiectiv% să memoreze cântecul, poezia"
Scop% stimularea memoriei, atenţiei, repeziciunii$
Participan&i% /0 – /5$
'(rsta% F – 20 de ani$
Spa&iu% interior şi exterior .ine amena7at"
19
)es*+,urare% se va număra fiecare participant dânduise câte un număr" +poi se va verifica
dacă au reţinut numerele între.ânduse aleatoriu" +poi se va spune fraza c%eie exemplificânduse
până va fi memorată9 :Sunt vaca p+tat+ nr = cu pete (*+r+ pete" care p+tea7+# ,i c9e! vaca
p+tat+ nr = cu pete (*+r+ pete" care p+tea7+<" +ceastă frază tre.uie rostită exact" <a fiecare
!reşeală se va face câte o pată care va fi rostită la tura următoare"
$aterial% ceva de făcut pete, care să nu fie c%imic dar în acelaşi timp să fie vizi.il"
Observa&ii% a nu se folosi materiale c%imice şi a nu se face pete în locuri uşor irita.ile &în 7urul
oc%ilor, etc"'"
Pensula !a>ic+
Obiectiv% să înveţe a mulţumi$
Scop% dezvoltarea .unelor maniere, ima!inaţiei, creativităţii$
Participan&i% 20 – 20 de participanţi$
'(rst+% 5 – 20 ani$
Spa&iu% interior .ine amena7at$
Ti!p% 20 – 25 de minute$
)es*+,urarea -ocului% participanţii vor fi aşezaţi pe scaune su. forma unui cerc" +nimatorul
va sta în centru cercului şi va explica că are în mână o pensulă ma!ică cu care desenează ce vrea
el" dacă în momentul ce i se va da pensula va mulţumi atunci desenul va fi apreciat, dacă nu atunci
desenul va fi apreciat" <a sfârşit animatorul va spune care este c%eia 7ocului )criticând, participanţii
că nu ştiu să mulţumească"
Observa&ii% animatorii să dea exemplu de decenţă şi de .un simţ, să nu vor.ească urât şi nici
a!resiv"
20
'aporul ,i sirena
Obiectiv% să recunoască partenerul şi să îl !ăsească cât mai repede$
Scop% dezvoltarea simţurilor auditive, motrice, a încrederii, spiritului competitiv$
Participan&i% 20 – 30 dacă se poate în număr par$
'(rst+% F – /8 ani$
Spa&iu% interior$
Ti!p% /5 – 20 de minute$
)es*+,urarea -ocului% animatorul va aşeză copiii su. forma unui cerc şi îi va împărţi în 2
!rupe &vapoare şi sirene' numărând / – 2" *ei cu numărul / &vapoarele' vor face un pas în faţă
formând un cerc în interiorul cercului" *opii se vor !rup câte doi )/,H )2, &vapor şi sirenă'" +ceştia îşi
vor sta.ili un cod un sunet după care se vor recunoaşte" 4nul dintre copii &vaporul' va fi &de
preferinţă cel din interiorul cercului' le!at la oc%i" *ei din afara cercului &sirenele' îşi vor sc%im.a
locul în cerc" <a semnul animatorului sirenele vor începe să emită )stri!e, codul, iar vapoarele
&participanţi le!aţi la oc%i' vor tre.ui să îl recunoască şi să o !ăsească" @n momentul !ăsiri sirena se
va opri din stri!at" Bupă ce toate sirenele vor fi !ăsite se vor sc%im.a rolurile" Cocul se termină când
toţi participanţi au fost şi sirene şi vapoare
Observa&ii% sirenele să nu stri!e foarte tare pentru ca să se înţelea!ă şi să nu fie o %ărmălaie"
#irenele să nu îşi sc%im.e locul ca căutarea să nu dureze mult, sala să nu fie cu o.stacole pentru ca
participanţii să nu se lovească"
SCORPIONU.
Obiectiv: Să se ţină strâns de colegii din faţa şi să se ferească să nu fie loviţi de minge.
Scop: dezvoltarea rapidităţii, dinamismului, atenţiei, stimularea capacităţii de a nimerii ţinta.
21
Participanţi: 25 – 30
Vârsta: ! – "0 ani
Spaţiul: e#terior
Timp: până ce $oacă am%ele grupe.
Desfăşurare: &opii sunt 'mpărţiţi 'n 2 grupe. ( grupă formează un cerc mare, iar cealaltă
grupă este scorpionul )adică toţi elevii din grupă se alinează 'ntr*o coloană primul este capul
scorpionului acesta tre%uind să apere coada+. &ei care formează scorpionul tre%uie să se ţină strâns
şi foarte aproape de celălalt pentru a le fi uşor să se mişte.
&ei care sunt aran$aţi 'n cerc aruncă cu mingea pentru a lovi coada scorpionului )scorpionul se
află 'n interiorul cercului+. &apul scorpionului 'ncearcă să apere coada. Scorpionul se mişcă 'n aşa fel
'ncât să nu fie atinsă coada de minge.
&el care este coadă şi este lovit trece de partea cealaltă 'n cerc a$utând la lovirea cozii
scorpionului. ,a fel se procedează până când sunt loviţi cu mingea toţi cei care formează scorpionul
apoi se sc-im%ă grupele.
.acă 'n timpul $ocului coada se rupe, animatorul va spune /stop $oc0 şi va lăsa coada să se
lipească. .acă aceeaşi coadă se rupe de mai multe ori cel ce se rupe trece 'n cerc.
Materiale: o minge. 1u prea tare ca să nu usture şi nici grea că să nu rupă degetele.
Observaţii: 2erenul să fie neted pentru a nu se 'ntâmpla accidente. 2erenul să nu fie 'n pantă
pentru ca mingea să nu scape de su% control.
&ei care aruncă cu mingea să nu intenţioneze să*l rănească pe cel care este 'n coada
scorpionului. 3n acest scop animatorul tre%uie să fie foarte atent şi 'n acelaşi timp temporizator şi
dinamizator al $ocului. Se are 'n vedere ca mingea să a$ungă la toţi copiii din cerc pentru a arunca ca
să nu se plictisească.
&ercul să fie totuşi destul de larg astfel 'ncât scorpionul să se poată mişca 'n voie iar cei care
intră 'n cerc 'n urma loviri cozi scorpionului să ai%ă loc şi să fie integraţi rapid.
Să nu se formeze mai mult de 2 grupe. .acă sunt prea mulţi copii se vor organiza două
ateliere cu scorpionul. ( grupă să nu fie mai mult de "0 – "5 copii.
Atenţie! ocul este !e strate"ie şi nu !e forţă sau rapi!itate# 4cest lucru tre%uie stimulat.
TE5AURU.
Obiectiv: Să reuşească să treacă tezaurul de partea cealaltă a graniţei
Scop: dezvoltarea creativităţii atenţiei, dezvoltarea spiritului de ec-ipă, stimularea sincerităţii
22
Participanţi: 20 – 30 pe cât posi%il 'n număr egal
Vârstă: 5 – "2 ani
Spaţiul: e#terior
Timp: 25 – 30 minute
Desfăşurare: &opiii sunt 'mpărţiţi 'n 2 grupe egale. 6iecare grupă are un o%iect care
reprezintă tezaurul. 3ntre cele două grupe se trasează o linie. 7e rând, fiecare din grupe are tezaurul
pe care tre%uie să*l treacă de graniţa celeilalte grupe. Se delimitează terenul trasându*se 3 linii. 8na
'ntre grupe delimitând astfel teritoriul de strategie al fiecărei grupe. 4lte două linii se vor trasa cam la
9 – "0 metri, aceasta delimitând teritoriul de scăpare. :rupa care are tezaurul 'l va ascunde cât mai
%ine având drept scop trecerea lui dincolo de scăpare fără a fi prins de adversari. :rupa cu tezaurul
'ncearcă să treacă, scăpând de adversari. &ealaltă grupă tre%uie să ai%ă gri$ă să nu treacă elevul cu
tezaurul )c-iar dacă nu ştie care 'l are+ dincolo de linia de scăpare )se pot prinde toţi mem%rii+. &ând
unul dintre mem%ri unei grupe este prins, acesta este ţinut de un contracandidat până la sfârşitul
$ocului când, dacă tezaurul nu a trecut va fi descoperit. 7articipanţi care au ascuns tezaurul tre%uie
să recunoască cinstit la cine este tezaurul.
.acă tezaurul a trecut de linia de scăpare se va pune un punct la ec-ipa care a reuşit. .acă
nu atunci 'l va 0primi ec-ipa adversă. 4poi tezaurul este ţinut de cealaltă grupă şi se procedează la
fel.
Material: un o%iect de dimensiune mică )monedă, o %ucăţică de lemn, crenguţă, etc.+ unic si
necopia%il, care reprezintă tezaurul. 2ezaurul să fie de dimensiune mică )NU? !in>e# carte# >eant+#
etc+
Observaţii: ;levii care tre%uie să*i oprească pe adversarii ca să nu treacă tezaurul, să nu
folosească mi$loace agresive. 4tenţie la copiii cu caracter coleric aceştia sunt predispuşi la orice
mi$loc pentru a o%ţine tezaurul )c-iar şi la pumni+.
Să se sta%ilească faptul că nu se trişează. Se poate spune că cei care trişează pierd $@%
puncte.
2erenul să fie neted pentru a nu se accidenta copiii şi %ine delimitat. ,iniile să fie cât mai
vizi%ile.
AL TREILEA FUGE
Obiectiv: să alerge ca să nu fie prins de cel care 'l urmăreşte
23
Scop: dezvoltarea rapidităţii, dinamismului, stimularea atenţiei, stimularea relaţiilor
intercomunitare
Participanţi: 25 – 30 de copii
Vârsta: 5 – "2 ani
Spaţiul: e#terior
Timp: 25 – 30 de minute

Desfăşurare: copii sunt 'mpărţiţi 'n perec-i de câte 2. 4ceste perec-i sunt aşezate 'n formă
de cerc. 2 elevi sunt aleşi pentru a fi prinzătorul şi prinsul )şoarecele şi pisica+ alergând unul ca să*l
prindă pe celălalt. 6orma de start a $ocului este astfel< cel care prinde )pisica+ pleacă din mi$locul
cercului iar prinsul )şoarecele+ 'n e#teriorul cercului. &opiii se vor ţine de mână su% formă de toartă.
&ând elevul care tre%uie prins se aşează lângă o perec-e prinzând unul dintre
mem%rii de toartă cel din partea opusă a perec-ii va fugii devenind la rândul lui cel
care tre%uie prins )pisică+. 3n momentul când cel care tre%uie prins )şoarecele+ este
prins acesta va deveni la rândul său prinzător )pisică+.
.acă cel care tre%uie prins trece prin cerc atunci animatorul va spune &stop 'oc(
şi va inversa rolurile.
Materiale:
Observaţii: terenul să fie neted, să nu e#iste denivelări. Se specifică de la 'nceputul $ocului ca
elevii să nu alerge prea mult ci să se prindă repede de o toartă pentru a alerga şi ceilalţi. 3n acest
scop animatorul poate să intervină introducând, dacă este necesar, reguli. );#. dacă aleargă mai mult
de 3 – = ture devine pisică. .upă un sc-im% se pot alege alţi mem%rii+. 4nimatorul tre%uie să ai%ă
gri$ă să se $oace toţi participanţii.
.ansea7+ !in>ea
Obiectiv: alergarea şi prinderea mingii şi 'n acelaşi timp cealaltă grupă să facă cât mai multe
ture 'n $urul colegilor.
Scop: dezvoltarea rapidităţii, dinamismului, atenţiei.
24
Participanţi: 25 – 30 de participanţi.
Vârsta: 5 – "= ani.
Spaţiu: e#terior.
Timp: 25 – 30 de minute.
Desfăşurare: se alcătuiesc 2 ec-ipe, dacă se poate 'n număr egal. 3ntr*o ec-ipă se aşează
participanţii unul 'n spatele celuilalt formând astfel un şir indian. &ealaltă ec-ipă se va răspândi pe tot
terenul de $oc. ;c-ipa care este aşezată va arunca mingea iar ceilalţi vor tre%ui să o prindă 'ntr*un
timp cât mai scurt, după care se vor aşeza 'n şir indian 'n locul 'n care a fost prinsă mingea. 3n
momentul când coloana s*a format primul tre%uie să dea mingea pe deasupra capului din faţă 'n
spate astfel 'ncât să treacă pe la toţi prin mână. 3n momentul când a$unge la ultimul acesta spune
stop. >i o partidă de $oc s*a terminat. 3n acest timp )până ce ceilalţi prind mingea, se aşează şi o dau
din faţă 'n spate. + ceilalţi fac ture 'n $urul şirului mem%rii şirului numărând turele cu glas tare. 4ceste
ture vor fi făcute de către cel care a lansat mingea. 4ceste ture vor 'nsemna puncte pe care le va
câştiga o ec-ipă sau alta.
Material: minge
Observaţii) 2erenul să fie neted. ?ingea nu se dega$ează cu piciorul. 2erenul să fie %ine
delimitat. 7e cât posi%il 'nc-is. 4tenţie la numărătoare şi la regulile $ocului. &opiii sunt tentaţi să
trişeze ca să câştigă şi se pot isca scandaluri.
Aten&ie: ocul este !e ec*ipă şi nu !e forţă sau !e rapi!itate !e aceea trebuie stimulată
ec*ipa#
Bereta
Obiectiv: să e#ecute e#erciţii de antrenare a diferitelor grupe musculare
Scop: stimularea rapidităţii, dinamismului
Participanţi: 20 – 30 participanţi )'n număr par+
Vârstă: 5 – "= ani
Spaţiu: e#terior şi interior dacă este spaţiu mare
Timp: 20 – 30 minute
Desfăşurare: se 'mpart participanţii 'n două grupe egale, grupele fiind aşezate 'n două linii
paralele. Se dă fiecărui participant câte un număr care va fi asemenea unui nume. )elevii vor fi
număraţi din laturi opuse astfel 'ncât nr. " să ai%ă 'n faţa ultimul număr+.
25
+ , - . / n
n / . - , +
,i se vor arăta câteva feluri de paşi, pe care ei vor tre%ui să*i imite. Se aşează un o%iect 'n
mi$loc acesta fiind /tezaurul râvnit de toţi0. ,a comanda pasul )maimuţă, şoarece, iepure, %roască,
etc.+ toţi vor lua poziţia pasului acelui animal, iar la comanda numărul @0@@ persoanele ce au
acest număr vor porni 'n acel pas ca să a$ungă primele şi să se 'ntoarcă repede 'n apoi 'n acel pas
dar fără a fi atinse de contracandidat.
.acă persoana va fi atinsă 'n timp ce deţinea %ereta )tezaurul mul dorit+ atunci punctul va
reveni ec-ipei adverse. .acă a$unge cu %ereta 'napoi la locul său atunci punctul va revenii acelei
ec-ipe.
Materiale: un o%iect solid, nu prea mare care poate fi apucat.
Observaţii: 'ntre participanţi să fie cel puţin 9 – "0 m. terenul să fie moale, viteza să fie
adecvată, reguli clare de $oc. 7articipanţii să nu fie repeziţi, iar cel care fuge după concurentul cu
%ereta să nu se arunce pe el.
Atenţie! ocul este !e strate"ie şi nu !e forţă sau rapi!itate# 4cest lucru tre%uie stimulat.
4nimatorul tre%uie să fie un temporizator al $ocului.
Giruete
Obiectiv: să răsucească -ârtia să o%ţină morişca să asam%leze părţile giruetei, verificarea
aerului
Scop: formarea 'ndemânării şi deprinderilor
Participanţi: 25 – 30 de participanţi, recomanda%il a fi 'mpărţiţi pe 2 – 3 grupe
Vârstă: 5 – "= ani
Spaţiu: interior sau e#terior dacă este foarte %ine amena$at cu mese şi scaune
Timp: 30 – =0 de minute


Desfăşurare: Se răsucesc 2 coli de -ârtie astfel 'ncât să se o%ţină 2 %eţe su%ţiri.
.intr*o coală de -ârtie se confecţionează o morişcă. Se ia o -ârtie, se 'ndoaie
colţul astfel 'ncât să se formeze un pătrat perfect se taie astfel -ârtia 'ncât să
rămână pătratul. 4poi se va 'ndoii -ârtia 'ncât să se formeze diagonalele. 4poi se
26
va tăia pe diagonale până la ".5 cm. distanţă de mi$locul pătratului. ,aturile
morişti vor fi prinse 'n mi$loc cu un ac de gămălie.
Se vor lua %eţele şi se va pune scotc- la capete pentru a le 'ntării. 7e unul dintre %eţe
se va prinde la capăt morişca, iar la capătul opus se va prinde o %ucăţică de -ârtie ce
va regla direcţia vântului. .e %ăţul cu morişca se va prinde celălalt %ăţ la o distanţă de
A . (pţional morişca se poate personaliza prin colorarea ei cu carioci după voia
fiecăruia
Materiale: coli de -ârtie al%ă, scotc-i, ace de gămălie, foarfece, liniar, carioci.
Observaţii: să nu se 'nţepe copii cu acele de gămălie, să ai%ă $ocul finalitate prin 'ncercarea
giruetelor afară 'n vânt. Se poate c-iar organiza c-iar o e#poziţie de giruete. &opii să fie verificaţi
foarte atent pe toată perioada $ocului ca nu cumva să se 'ntâmple vreun accident iar dacă vreun copil
nu se descurcă animatorul să stea lângă el a$utându*l să facă girueta. 4tenţie animatorul nu face
toate giruetele copii având tendinţa, ca să 'i iasă cât mai frumoasă girueta, să se facă neputincios şi
să 'l roage pe animator.
Co!ete
Obiective: să mototolească un ziar, să pună ziarul 'ntr*o pânză de 20 # 20 cm. , să lege lângă
sfoară -ârtie creponată. Berificarea aerului.
Scop: formarea principiilor şi deprinderilor stimularea imaginaţiei.
Participanţi: 25 – 30 de participanţi 'mpărţiţi 'n 2 – 3 grupe.
Vârsta: ! – "= ani
Spaţiul: interior sau e#terior %ine amena$at cu %ăncuţe si cu scaune.
Desfăşurare: se mototoleşte un ziar şi se pune 'ntr*o pânză care se leagă strâns c-iar lângă
ziar. Sfoara cu care se va lega tre%uie să fie mai lungă )",5 metri+ pentru ca să se poată lansa
girueta. ,ângă legătura de la sfoară se va lega -ârtie creponată de diferite culori.
&ometa se va 'ncerca astfel. Se va lua de capătul sforii se va roti repede după care se va
lansa.
&ometa se poate personaliza dându*i*se un c-ip şi se poate colora cu carioci.
Materiale: pânză, ziar, sfoară, -ârtie creponată, foarfece.
Observaţii: atenţie la distanţa unde se aruncă atenţie la certurile dintre copii asupra
posesorului cometei .
27
.ectur+ activ+
Obiectiv: să se distreze şi să se $oace.
Scop: să*şi dezvolte imaginaţia şi creativitatea ştiind totodată să se e#prime.
Principii ale 1ecturii Active: prin acest tip de $oc se caută o dezvoltare a imaginaţiei.
2otodată aceasta poate sa fie şi un test de aflare a personalităţii, caracterului, pro%lemelor sociale şi
psi-ice. 7e care le au participanţii.
,ectura activă tre%uie să fie< * li%eră. 4nimatorul să nu forţeze $ocul.
* 2re%uie să fie sta%ilită de către su%iecţi, animatorul neimplicându*se deloc.
* 4ceastă lectură se poate face adecvat la toate vârstele, adecvată pe grupe de vârstă de ani<
de%utul vieţii 0 ani
prima copilărie )perioada antepreşcolară+ " – 3 ani
a doua copilărie )perioada preşcolară+ 3 – ! ani
a treia copilărie )perioada şcolară+ ! – "0 ani
perioada pu%ertăţii şi a adolescenţei "0 – "= ani "= – 20 ani
perioada tinereţii 20 – 35 de ani
vârsta adultă 35 – 55 de ani
vârsta de regresie 55 C D .
Alb+ ca 7+pada candidat+ pre,eden&ie
Obiectiv: să alcătuiască o piesă de teatru adecvată su%iectului.
Scop: dezvoltarea creativităţii, originalităţii şi empatiei.
Participanţi: 9 – E participanţi la o piesă.
Vârsta pentru care a fost propusă lectura: "0 – "9 ani
Spaţiu: interior
Desfăşurare: fiecare mem%ru al ec-ipei primeşte )'şi alege+ un rol. Se va compune o
scenografie, costumaţie, se va organiza scena.
Se vor propune următoarele locuri< 4l%ă ca zăpada, conducătorul de campanie electorală,
electoratul )pro şi contra+. 4l%ă ca Făpada tre%uie să aducă argumente şi motive ca să fie votată.
Material: orice o%iect, -aine sau altceva care să sugereze desfăşurarea su%iectului.
28
Observaţii: toţi copii să ai%ă un rol să nu vor%ească deodată fiecare elev să*şi e#prime
părerea, să nu fie unul care iese 'n evidenţă.
Puii, Şerpii şi Şacalii
Obiectiv: să respecte regulile $ocului să alerge după /animalul0 respectiv
Scop: dezvoltarea memorie, atenţiei, mişcarea motrică, a%ilităţi strategice
Participanţi: 20 – 25 de participanţi 'mpărţiţi 'n trei grupe.
Vârsta: ! – "0 ani,
Spaţiul: e#terior.
Timp: 30 – =5 de minute.
Desfăşurarea 'ocului: Se desenează cu creta 3 cercuri mari )atât de mari 'ncât să intre 'n el
5 – "0 persoane+. ;levii sunt 'mpărţiţi 'n trei grupe. 6iecare grup primeşte o denumire şerpi, şacali
sau puii, dar să se ferească de şerpi. >acalii tre%uie să prindă puii, dar să se ferească de şerpi. >erpii
tre%uie să prindă şacalii, dar să se ferească de pui. 7uii tre%uie să prindă şerpii, şi să se ferească de
şacalii. &ând unul dintre grupuri prinde un animal, din cealaltă grupă, 'l duce la casa lui. 4colo cel
prins stă cu un picior 'n cerc şi cu unul afară şi cu o mână 'ntinsă. &ei din ec-ipă celui prins, vor veni
să 'i atingă mâna celui prins şi să 'l eli%ereze fără a fi prins de cealaltă ec-ipă.
3n momentul când un prizonier este prins, eli%eratorul are imunitate şi nu poate fi atins. 7ână
ce 'şi duce puiul 'n casă. (pţional se poate spune< /stop $oc0.
6iecare din cele 3 grupe pot să ai%ă câte un semn distinct care să 'i facă remarcate< )%entiţă
de aceeaşi culoare, ecuson ?4G; >H BHFHIH, din -ârtie creponată etc.+.
Jocul fiind de strategie se pot face şi alianţe.
Jocul se termină 'n momentul când una dintre ec-ipe a prins toţi mem%rii celeilate ec-ipe.
Materiale: cretă, -ârtie creponată, orice poate fi folosit ca şi semn distinct.
Observaţii: atenţie la teren să nu fie accidentat, semnele să fie distincte şi vizi%ile, atenţie la
regulile $ocului. Jocul să nu fie violent şi nici agresiv. 4nimatorul tre%uie să fie un temporizator.
Labirintul
Obiectiv: $oc de mişcare să alerge.
Scop: dezvoltarea atenţiei, rapidităţii, perspicacităţii.
Participanţii: "5 – 20 de elevii.
29
Vârsta: 5 – "= ani.
Spaţiul: e#terior.
Timp: 20 – 25 minute.
Desfăşurare: se anunţă $ocul. &opiii sunt aşezaţi pe astfel 'ncât coloanele şi rânduielile să fie
egale )pătrat perfect+ de e#emplu dacă sunt "! < = # = coloane şi = rânduri. Se aleg 2 elevi care sunt
şoarecele, respectiv pisica. 7isica tre%uie să prindă şoarecele, alergând 'n $urul celor care sunt
aşezaţi pe coloane aceştia ţin mâinile 'ntinse lateral. 4nimatorul când spune /sc-im%aţi0 %ătând din
palme cei de pe coloane şi rânduri se 'ntorc la stânga. &ând şoarecele este prins se inversează
rolurile. .upă ce este prins din nou şoarecele, se vor alege alte şoarece şi altă pisică din rândul celor
care formează la%irintul.
Material:
Observaţii: terenul să fie neted; Animatorul să aiă gri!ă astfel "n#$t to%i #o&ii să a!ungă să fie 'oare#e 'i
&isi#ă. (le)ii #are aleargă nu au )oie de#$t numai &rintre r$nduri* fără a le ru&e.
Raţele şi Vânătorii
Obiectiv: alergare )$oc de mişcare+,
Scop: stimularea atenţiei, viteza de reacţie, atingerea ţintei, dezvoltarea spiritului de ec-ipă,
cola%orarea cu coec-ipierii.
Participanţi: "9 – 25 de participanţi.
Vârsta: 5 – "9 ani.
Spaţiul: e#terior.
Timp: 30 – =0 de minute.
Desfăşurare: Se 'mpart copii 'n 2 ec-ipe. Se alege un reprezentant de la fiecare ec-ipă, care
se trimite 'n spatele liniei de la ec-ipa adversară. Se trasează 3 linii una la centru şi două la distanţe
egale de prima, terenul fiind 'mpărţit 'n 2 părţi egale. Geprezentanţii ec-ipelor tre%uie să se atingă cu
mingea participanţi din ec-ipa adversă. &ei atinşi vor trece 'n spatele liniei opuse terenului, lângă
reprezentant. ;c-ipa şi cu reprezentantul se pot a$uta, cola%ora. .acă un participant din teren a prins
mingea 'n mână el poate reduce un participant dat afară. Jocul continuă
până când sunt atinşi cu mingea toţi participanţii din ec-ipă.
Materiale: minge, cretă,
Observaţii: terenul să fie neted, pentru a nu se produce accidente, cel care aruncă cu mingea
să nu*l lovească pe celălalt %rusc, tare. 4tenţie la regulile $ocului )să nu se trişeze+.
30
Personalităţile
Obiectiv: să imite gesturi, acţiuni făcute de unele personalităţi.
Scop: stimularea creativităţii stimularea perspicacităţii, atenţiei, memoriei.
Participanţi: "5 – 25 de participanţi.
Vârstă: 5 – 20 de ani cu condiţia ca personalităţile să fie acomodate vârstei.
Spaţiu: interior.
Timp: 30 de minute.
Desfăşurare: se alcătuieşte un cerc. 2oţi concurenţi vor tre%ui să se 'ntoarcă spre dreapta
astfel 'ncât să fie cu faţa 'nspre spatele celuilalt. 4nimatorul v*a prinde câte un %ileţel pe spatele
fiecărui copil, pe care este scris sau desenat numele unei personalităţi. Se alcătuiesc perec-i de câte
2 copii. &opii vor imita prin gestică şi mimică, fără nici un cuvânt articulat, pe rând personalităţile pe
care le au lipite, pe spate, celălalt tre%uind să g-icească. 3n momentul 'n care va g-ici se vor sc-im%a
rolurile. .upă ce toată lumea a recunoscut personalităţile ce au fost prinse pe spate, se vor imita
aceste personalităţi 'n grup, fiecare tre%uind să treacă 'n mi$locul cercului şi să imite, iar ceilalţi să
recunoască persona$ele.
Material: -ârtie, cariocă sau un pi# care să scrie vizi%il şi gros, ace de gămălie sau scotc-.
Observaţii: imitarea fidelă a personalităţii cel care imită să cunoască %ine personalitatea pe
care o imită şi să o imite cât mai fidel 'n caz că copilul nu se descurcă să fie a$utat de animator.
Guma
Obiectiv: să imite o "umă !e mestecat)
Scop: dezvoltarea capacităţii de a se concentra şi imita perfect o gumă de mestecat
Participanţii: 20 – 25 de participanţi
Vârsta: "0 – 20 de ani
Spaţiul: interior
Timp: "5 – 20 de minute.
Desfăşurarea: se aşează toţi copii pe scaune, 'n formă de cerc. 4nimatorul mimează o gumă
pe care o mestecă şi cu care construieşte diferite forme. 4poi el o aruncă altcuiva care procedează la
fel )construind o formă+ $ocul ţine până când toţi copii au avut guma cu care s*au $ucat. ,a sfârşit vor
spune 'n ordinea in care au primit fiecare, ce figură au 'nţeles că le*a aruncat colegul şi ce a construit
el.
Materiale: scaune.
31
Observaţii: toţi participanţii vor primi guma pe care o vor modela.
ocuri !e Pistă
Obiectiv: să treacă prin toate pro%ele cu succes, se $oacă, aleargă.
Scop: dorinţa de a câştiga, dezvoltarea a%ilităţilor motrice, senzitive, de viteză.
Participanţi: un număr de /20 grupe a câte = – ! participanţi.
Vârsta: 5 – "= ani.
Spaţiu: interior şi e#terior 'n funcţie de $oc.
Desfăşurare: 4telierul constă dintr*un număr de /20 pro%e prin care tre%uie ca toţi participanţii
să treacă şi să acumuleze puncte. 3n acest caz s*au propus un număr de 3 pro%e )capcană laser
popice, mumia+ şi o pro%ă de departa$are )caută o%iectul+.
Timp: 35 – =0 de minute.
7rin $ocul de pistă se urmăreşte ca participanţilor să li se dezvolte spiritul de ec-ipă şi spiritul
competitiv. ;l nu are doar aceste pro%e pe care le*am propus noi ci este un $oc foarte creativ la care
numărul de pro%e ţine 'n funcţie de timpul propus. Hmportant este ca animatorul să ai%ă un dezvoltat
spirit imaginar astfel 'ncât să fie $ocul cât mai atractiv şi cât mai activ. Jocurile se pot acomoda vârstei
şi timpurilor. Jocurile pot foarte %ine să prezinte şi o anumită perioadă temporală sau tematică )era
primară, comuna primitivă, modernă, contemporană, etc.+ putând astfel să 'nveţe o%iceiurile sau
ocupaţiile acelor vremuri.
Capcan+ .aser%
Obiectiv: să ia o%iectul fără să atingă aţele.
Scop: dezvoltarea activităţilor motrice, şi senzitive.
Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier.
32
Spaţiu: interior 'i e+terior.
Desfăşurare: ,e #reea-ă #u a!utorul sforii 'i .sau/ a a%ei un set de 0ra-e laser1 leg$ndu2se "ntre
anumi%i st$l&i* s#aune sau alte oie#te. ,e a'ea-ă un oie#t "n mi!lo#ul 0ra-elor laser1 &e #are 1 3 2 3 3
&arti#i&an%i treuie să "l ia fără să atingă a%ele. ,e staile'te un &un#ta! 'i &entru fie#are gre'eală )or fi
de&un#ta%i.
Observaţii: să fie atent animatorul ca participanţii să nu /fure0 la $oc. (%iectul să nu fie prea
greu şi $ocul imposi%il de finalizat.
Popicele:
Obiectiv: să ia do%oare toate popicele.
Scop: dezvoltarea activităţilor motrice, senzitive şi de precizie. Să dezvolte spiritul competitiv.
Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier.
Spaţiu: interior şi exterior.
Desfăşurare: fie se aduc popice de acasă, fie se alcătuiesc din sticle de plastic umplute pe
$umătate. ?ingea va fi adusă de acasă sau făcută din ciorapi şi rumeguş, nisip etc.
Se aşează popicele şi un număr de elevi dinainte sta%ilit va tre%ui să le dărâme dintr*un
anumit număr de aruncări K persoană acumulând astfel puncte pentru ec-ipă.
Observaţii: atenţie la număratul punctelor.
Mumia:
Obiectiv: să se lege mumia cât mai repede.
Scop: dezvoltarea activităţilor motrice.
Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier.
Spaţiu< interior şi e#terior.
Desfăşurare: Se aleg 2 persoane care tre%uie să fie legate cât mai strâns, cu pânză, -ârtie
sau alt material uşor, contra cronometru. 7uncta$ul se va da diferenţiat de timp.
Observaţii: atenţie la strâns să nu se oprească circulaţia sângelui sau să se facă nodurile
prea strâns 'ncât să nu poată fi desfăcute.
Caut+ obiectul%
Obiectiv: să ia o%iectul cât mai repede.
Scop: dezvoltarea activităţilor motrice, si senzitive.
Participanţi: pe rând toate grupele tre%uie să treacă prin acest atelier.
33
Spaţiu: interior şi e#terior.
Desfăşurare: se va pune o serie de o%stacole şi se va aşeza un o%iect – comoară pe care un
participant legat la oc-i va tre%ui să*l descopere. 6iecare grup va tre%ui să sta%ilească un cod prin
care să coordoneze persoana. 7ro%a va face ca ec-ipa care 'l va găsi cel mai repede să câştige
$ocul.
Observaţii: o%iectul ce tre%uie găsit să fie uşor de apucat dar 'n acelaşi timp masiv. Să nu se
spună aiurea parolele sau celălalt grup să intervină din răutate.
Materiale la 'ocul !e pistă: 4ţă, sfoară sau alte materiale din care se poate construi /raze
laser0 sticle de plastic pentru popice şi ciorapi pentru minge sfoară, pânză pentru legat mumia,
eşarfă sau fular.
Observaţii la 'ocul !e pistă: atenţie la trişat şi la regulile $ocului. 4tenţie la teren şi la căzături.
Elementele corpului
Obiectiv: descoperim şi recunoaştem elementele corpului.
Scop: .ezvoltarea motrică şi a atenţiei.
Participanţi: 25 – 30 de elevi.
Vârstă: 5 – "0 ani.
Spaţiu: interior şi e#terior dacă este %ine amena$at cu scaune şi mese.
Timp: "5 – 25 minute.
Desfăşurare: se aşează grupul 'n formă de cerc. 4nimatorul va porni $ocul. 4cesta se v*a
prinde de un mem%ru al corpului şi v*a spune altul );#. te prinzi de urec-e şi spui = genunc-i+. ,a
rândul său cel c-emat v*a tre%ui să se prindă de mem%rul spus şi să zică un alt număr si un alt
mem%ru );#. se prinde de genunc-i şi zice 5 nas+. Jocul va continua din ce 'n ce mai repede. 3n
momentul când se greşeşte, cel care a greşit va primi o poruncă pedeapsă.
Material: L
Observaţii: Jocul să fie e#plicat pe larg cu e#emplificări până ce e 'nţeles.
Ca7inou
Obiective: să treacă prin toate pro%ele să participe activ la toate pro%ele să se $oace, să*şi
consume energia.
34
Scop: dezvoltarea spiritul de ec-ipă dezvoltarea spiritului concurenţial dezvoltarea
intelectului dezvoltarea atenţiei dezvoltarea vitezei de reacţie dezvoltare motrică.
Participanţi: minim 30 ma#im !0 de participanţi lăsaţi li%er să meargă la orice atelier.
Vârsta: 'n funcţie de acomodare, pe categorii de vârstă )5 – "" ani, "" – "5 ani, "= – 25 ani,
25 – D M ani+, dar fără a fi discrepanţe mari 'ntre vârste )să fie de vârstă apropiată+ si de stări sociale
aleatorii apropiate sau diverse.
Spaţiul: numai interior, %ine amena$at )cu atenţie+ şi cât mai prielnic $ocului.
Timp: minim =5 de minute, ma#im 2,5 ore cu momente de amuzament, momente recreative şi
spirit inventiv.
Desfăşurarea 'ocului: $ocul este format din mai multe ateliere )5 'n cazul de faţă+, numărul lor
depinzând de numărul de participanţi, spaţiu, şi starea socială a participanţilor.
Bom propune 'n cazul de faţă următoarele ateliere< G8,;2N I,4&O J4&O )2"+ 741(8, &8
&NGPH :NS;>2; 6G4F4 I41&4.
Ruleta
Se alcătuieşte G8,;24 astfel pe un placa$ se lipeşte o folie protectoare cu o mare capacitate
adezivă. 7e aceasta se lipesc foiţe egale de formă triung-iulară )6ig. "+, de diferite culori aşezate
'ntr*o ordine presta%ilită astfel 'ncât să*i confere un aspect plăcut liniştitor.
4stfel triung-iurile vor fi numerotate la %aza triung-iului )6ig. 2+ numerele fiind aşezate după
dorinţă fie aleatoriu fie consecutiv.
3n mi$locul ruletei se fi#ează un ac pe care se va prinde un indicator săgeată. 4cesta v*a avea
Q din lungimea razei. )6ig. 3+
?asa de parieri va avea o formă dreptung-iulară 'mpărţită 'n două registre. 7e de*o parte vor
fi desenate căsuţele destinate culorilor )G R roşu 4 R al%astru B R verde : R gal%en+ iar 'n al doilea
registru se vor desena căsuţe 'n care se vor scrie numere 'n ordine consecutivă.
Desfăşurarea 'ocului:
&oncurentul v* paria o sumă de %ani pe culoare sau pe un număr )sau pe am%ele+ după cum
vas dori participantul. ,a un moment dat animatorul va spune /nu mai pariaţi0, şi v*a 'nvârti de acul
ruletei. 3n momentul când indicatorul s*a oprit, animatorul v*a citi numărul şi culoarea unde s*a oprit.
.acă s*a câştigat număr se va da de 3 S suma iar dacă s*a câştigat culoare de 2 S suma.
Observaţii: regulile tre%uie să fie %ine sta%ilite şi repetate de animator ori de câte ori se va
cere atenţie la %anii să nu i se fure cineva )românii s*au născut -oţi+, atenţie la concurenţi, ţinută
elegantă lim%a$ elegant şi distant.
35
1
6ig. " 6ig. 2 6ig. 3
G " 2 3 = 5 !
4 5 9 E "
0
"" "2
B "
3
"
=
"
5
"
!
"
5
"9
: "
E
2
0
2
"
2
2
2
3
/10
?asă de pariere
Black Jack
Se amestecă unul K 2 pac-ete pac-ete de cărţi, 'n funcţie de numărul concurenţilor după care
li se 'mpart.
Hniţial se v*a da fiecărui concurent două cărţi apoi la cerere se va mai da una până ce
concurentul v*a spune stop. Se vor număra punctele de pe cărţi care tre%uie să 'nsumeze 'n total 2"
de puncte sau cât mai aproape. .acă puncta$ul este mai mare de 2" de puncte concurentul va pierde
toţi %anii. Ba câştiga cel care are 2" de puncte sau cel mai apropiat de 2".
Obesrvaţii: animatorul tre%uie să cunoască cărţile şi valoarea lor. 4tenţie la reguli acestea
tre%uie e#plicate ori de câte ori se cere atenţie la %ani să nu se fure, atenţie la lim%a$ )elegant şi
distant+.
Panoul cu cărţi
3onstruire: pe un carton mare se va scrie pe orizontală câteva numere )'n funcţie de câte
coloane se fac+ iar pe verticală litere )scrise cu ?4J8S&8,;+ 'n funcţie de câte rânduri se fac.
&ărţile vor fi prinse 'ntr*o ordine aleatorie cât mai răspândite cu scotc- sau cu alt adeziv.
1 2 3
A
4
5
6
36
(
Desfăşurarea 'ocului:
4nimatorul are 'n mână un pac-et de cărţi pe care 'l va amesteca. B*a
arăta o carte iar concurentul v*a tre%ui să o indice 'n 3 – 5 – 9 sau "0 secunde.
:-icirea se va face ver%al de forma 4" sau e3. 18 S; 4G42N )H1.H&N+ &4G2;4
&8 ?T14.
Observaţii: a nu se atinge panoul su% nici o formă. 4nimatorul să
numere cu voce tare secundele atenţie la e#plicarea corectă a regula $ocului.
)regulamentul poate fi c-iar repetat+.
G+se,te 4ra7a
3onstruirea 'ocului:
Se caută apro#imativ "5 – 25 de fraze cele%re care vor fi scrise pe coli 4= )acestea fiind
aşezate 'n formă orizontală tip vedere+.
4nimatorul v*a avea scrise pe o foaie toate frazele şi locul unde sunt ele aşezate.
6oile cu frazele vor fi răspândite 'n diverse locuri pe un perimetru 'ncon$orător de apro#imativ
50 – "00 de metri. 4cestea vor fi aşezate 'ntr*o ordine aleatorie.
Desfăşurarea 'ocului: animatorul v*a da concurentului un %ol cu %ileţele pe care erau
numere, din care concurentul v*a e#trage un %ileţel. &oncurentul v*a tre%ui ca 'n 3 – 5 minute să
găsească fraza şi să o 'nveţe ca să o zică animatorului. )concurentul v*a tre%ui să găsească locul
frazei singur+. 3n caz că nu găseşte locul frazei se va 'ntoarce la animator 'n $umătate timpul acordat
)pentru a i se spune indiciul+. 7rimeşte de 2 ori cât a pariat.
Observaţii: atenţie la timp, atenţie le regulile $ocului. 4tenţie la frază să fie spusă cât mai
e#act şi mai clar.
Banca
Scopul 'ocului: cel ce a rămas falimentar să poată o%ţine uşor o sumă de %ani pentru a se
putea $uca 'n continuare.
Desfăşurarea 'ocului: se alcătuiesc un număr de pro%e – pedeapsă pe care concurentul v*a
tre%ui să le facă pentru a primi o sumă de %ani. 4nimatorul va face %ileţele cu numere,
corespunzătoare pro%elor e#istente. 4ceste %ileţele vor fi e#trase de concurenţi iar aceştia vor
săvârşi pro%a corespunzătoare.
37
Observaţii: concurenţi să nu se 'm%ulzească la pro%ă, pro%ele tre%uie să fie cât mai grele.
Ianca nu e un atelier de câştig ci o ultimă soluţie pentru cei falimentari. 4tenţie la %ani să nu se fure.
Iani tre%uie ţinuţi 'ntr*un loc %ine păzit. 2re%uie făcute fişicuri cu %ani dinainte pregătiţi.
4anii: $ocul se face cu %ani dinainte construiţi.
;ste %ine ca sumele să fie cât mai diverse )" , 2 , 3 , 5 , "0 , 50 , "00 @.+ şi cât mai %ine
'ntocmiţi astfel 'ncât să nu poată fi copiaţi )falsificaţi+. ,a 'nceputul $ocului )cazinoului+ se va da o
sumă atât cât tre%uie pentru câştig.
Probe 5 pe!eapsă pentru# 4ancă $e0emple%
2 să imite un animal
2 să cânte
2 să atragă atenţia )e#. %oule, să dea din palme, să strige ceva sau pe cineva+
2 să se milogească sau să implore pentru %ani
2 să facă pe cineva să râdă sau să plângă.
Observaţii: se pot introduce şi $ocuri logice< monopolU moară, nu te supăra frate, etc.
TE))A (ursule& de plu,"
Obiective: #onstruirea &ro&riei !u#ării* un ursule% de &lu'* #olorat 'i aran!at du&ă &referin%a #o&iilor.
Scopul să 'nveţe să taie cu foarfeca, să 'nveţe să coase, să ştie să umple ursuleţul cu deşeuri
te#tile )vatelină, vată, resturi ce cad de la material, etc.+, să şi*l personalizeze colorându*l şi făcându*i
oc-i, nas şi gură.
Participanţi: pe grupe 5 – 9 copii K grupă
Vârsta: 5 – "2 ani
Spaţiu: interior, %ine amena$at cu mese şi scaune
Timp: 30 minute
Materiale: pluş sau orice alt material te#til, deşeuri te#tile, foarfece, ac, aţă, -ârtie glasată,
nasturi.
Desfăşurarea 'ocului: se alege un material după preferinţa copilului )pluş, catifea sau orice
material rezistent+, acesta va fi tăiat 'n două e#emplare )o faţă şi un spate+ după tiparul de mai $os,
astfel 'ncât să poată fi umplut cu resturile te#tile. .upă ce atât faţa cât şi spatele au fost tăiate se
alege partea mai frumoasă care poate fi folosită ca şi /faţă0. Se coase materialul pe dos lăsându*se
un loc suficient pentru 'ntoarcerea şi introducerea resturilor te#tile 'n interiorul materialului. Se umple
38
ursuleţul cu resturile te#tile avându*se 'n vedere să se introducă 'n părţi mici şi să fie %ine 'ndesate
cu un %eţigaş din lemn.
Se coase complet materialul după umplerea lui şi se prinde şi o acăţătoare.
.upă aceea se va personaliza ursuleţul prinzându*i*se sau desenându*i*se oc-ii, nasul şi
gura. 1asul, gura şi oc-ii se pot prinde fie la 'nceput pe faţa ursuleţului, fie să se deseneze cu carioci
sau să se lipească cu lipici formele din -ârtie glasată.
,a sfârşitul atelierului se va face o e#poziţie cu ursuleţii realizaţi de copii urmând ca fiecare să*
şi prezinte ursuleţul. Se recomandă ca fiecare să*i pună nume ursuleţului.
Observaţii: atenţie la copii să nu se taie, să se 'nţepe, atât din greşeală cât şi intenţionat .
4nimatorul să a$ute 'n caz de nevoie copilul să*şi termine ursuleţul. ?unca tre%uie apreciată acesta
fiind momentul cel mai important al atelierului.
Aten&ie: copilul trebuie s+ plece acas+ cu ursule&ul
"U# AŞA
Obiectiv: dezvoltare motrică, lingvistică şi a atenţiei.
Scop: să se 'ncălzească pentru 'nceperea programului de animaţie.
Participanţi: 20 – 30 în grupe de câte doi.
Vârstă: 5 – "2 ani.
Timp: "5 – 20 de minute.
Desfăşurarea 'ocului: se 'mpart copii câte doi aşezându*se pe două rânduri unul 'n faţa
celuilalt. 4nimatorul va e#emplifica 'mpreună cu un alt animator sau un copil $ocul după care 'l va
face cu toţi copii.
Iătându*se din palme şi imitându*se se spune<
.H*?H*1;4*P4 &T1. ?N S&(, .H1 742 ,
&8? 4>4 , H4*&4*>4 )se imită un scuturat din toate oasele+
?N .8& ,4 &VH8B;2N ,4 S7N*,42,
&8? 4>4. H4*&4*>4 )se imită un spălat de mâini şi de faţă+
>H*4? 7,;*&42 ,4 ,H*IGN*GH*;,
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se imită un pas de fugă+
>H*4? 68*G42 ( J8*&N*GH*;,
39
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se imită cu mâinile lăsate $os un furt, rotindu*se
dinspre interior 'nspre e#terior+
BT1*FN*2(4*G;4 ?4 BN*F82,
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se imită o perec-e de oc-elari prin care se uită
vânzătoarea+
>H*4 &V;*?42 7(*,H*PH*4,
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se imită cu mâna un telefon spunându*se 4,(
7(,HPH4+
>H 7(*,H*PH4 4 B;*1H2,
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se imită cu mâinile, rotindu*se pe rând de la interior
spre e#terior mişcarea unei sirene imitându*se 'n acelaşi timp şi vocal+
>H ?*4 7GH1S >H ?*4 IN*282
&8? 4>4, H4*&4*>4 )se lovesc uşor cu mâinile peste mâinile
partenerului+.
.upă ce se face odată 'ntr*un ritm mai calm se poate mări ritmul si c-iar inversa cuvintele 'n
frază.
O4S67VA899: atenţie la mişcările făcute ca să nu fie făcute spontan şi nici violente.
4nimatorul conduce $ocul şi tre%uie să fie cât mai inventiv.
C+&elu,ul Nero
Obiective% încălzirea corpului, acomodarea cu atmosfera
Scop% recunoaşterea părţilor corpului, stimularea atenţiei
Participan&i% 25 – 30 copii
'(rsta% 4 – 5 ani
Spa&iu% interior şi exterior
Desfăşurarea 'ocului: animatorul va e#emplifica cântecul cântându*l o dată singur şi
e#emplificând cu mişcări apoi va repeta 'mpreună cu copiii versurile şi mişcările. Se va cânta
40
cântecul de către toţi participanţii mimându*se 'n acelaşi timp şi gesturile specifice cântecului )se
mimează spălatul mâinilor, a feţei, etc.+ copii sunt aşezaţi 'n cerc, conducătorul stă 'n cerc.
Re*ren%
/' 0u am un câine pe nume ?ero, Kam cic%iram c%ic%i ?ero
-e carel spăl numai cu dero, Lam, %am,
Ji cu săpunul fermecat, Kam cic%iram c%ic%i ?ero
+% ce căţeluş minunat, 1, o,
Kam cic%iram c%ic%i ?ero
Lam, %am,
+% ce căţeluş minunat"
2' Be dimineaţă când mă scol din pat
;ă duc la c%iuvetă la spălat Re*ren%
@l spăl pe lă.uţe şi pe faţă Kam cic%iram c%ic%i ?ero
2a mai rămas pe .ot un fir de aţă Lam, %am,
Kam cic%iram c%ic%i ?ero
1, o,
Kam cic%iram c%ic%i ?ero
Lam, %am,
+% ce căţeluş minunat"
+% ce căţeluş minunat"
41

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful