You are on page 1of 3

PRZEWODNICZCY

Krajowej Rady Radiofonii


i Telewizji


Warszawa, dnia 12 maja 2014 roku


Pan
Red. Tomasz Machaa
Dyrektor Zarzdzajcy
Redaktor Naczelny
natemat.pl

Szanowny Panie Redaktorze,

W zwizku z dzisiejszym wpisem zamieszczonym na portalu natemat.pl
dotyczcym rzekomych dziaa podejmowanych przez Krajow Rad
Radiofonii i Telewizji w odniesieniu do spotw przygotowanych przez komitety
wyborcze kandydatw do Parlamentu Europejskiego: Michaa Boniego i Karola
Karskiego, zwracam si o zaniechanie dalszych dziaa wprowadzajcych
opini publiczn w bd co do wykonywanych przez KRRiT uprawnie w tym
zakresie.
Wpis zatytuowany KRRiT: spoty Karskiego i Boniego dopiero po
23.00 podaje nieprawdziwe informacje o dziaaniach KRRiT w okresie
kampanii wyborczej odwoujc si do ustawowych uprawnie KRRiT, podajc
podstawy prawne i dc w ten sposb do jego uwiarygodnienia. Obok tych
nieprawdziwych informacji, zamieszczonych na stronie portalu znacznie
pogrubion i powikszon czcionk, ktra zapewne ma uprawdopodobni
charakter newsowy, a jednoczenie ma by od razu widoczna dla uytkownikw
portalu, zosta zamieszczony duo mniej wyrany wpis, i s to dane zmylone,
co z kolei nie spenia funkcji informacyjnej i nie zabezpiecza praw, a przede
wszystkim nie chroni dobrego imienia KRRiT.
Tekst zosta przygotowany z zamiarem uwiarygodnienia jego treci
poprzez odwoanie si do uprawnie KRRiT i na tym skupia si jego uwaga, nie
dajc czytelnikom innych informacji np. dotyczcych rzeczywistej bd
satyrycznej oceny wyej wskazanych spotw wyborczych dokonanej przez
portal. Ponadto trzeba zauway, i na pierwszej stronie przy wpisie nie ma
informacji, i jest to tre zmylona. Jest tam tylko logo ASZdziennik. Przy
okazji informuj, i znany, opiniotwrczy portal Huffington Post zamieszcza
materiay satyryczne w odrbnej zakadce, ktre nie ssiaduj na pierwszej
stronie z wiadomociami prawdziwymi.
Prosz te o rozwaenie poniej przytoczonych pogldw doktryny i
orzecznictwa, i forma satyryczna nie zezwala na dowolne dziaania. Prof.
Janusz Barta i prof. Ryszard Markiewicz piszc o uyciu konwencji satyrycznej
zwrcili uwag, e sprzeciw wzbudza taka satyra () gdy konwencja satyryczna
uyta jest do zademonstrowania pogardy lub obelywej krytyki. (Media a dobra
osobiste pod red. J. Barty i R. Markiewicza, Warszawa 2009, str. 53-55). Take
Sd Najwyszy trafnie podkreli, e przede wszystkim stwierdzi trzeba brak
podstaw do zaoenia e satyryczny charakter utworu niejako z gry wycza
bezprawno dziaania autora (). ie oznacza e satyra jest cakowicie poza
kontrol e nie dotycz jej kryteria oceny stosowane do innych wypowiedzi
publicznych z tym jedynie zastrzeeniem i granice swobody wypowiedzi
wyznaczy tu naley szeroko. () zyskujc ustawow ochron dla wyraania
negatywnych ocen kadego rodzaju dziaalnoci a take prawo do satyrycznego
przedstawiania postaw czy pogldw innych osb dziennikarz nie zosta
zwolniony od obowizku zachowania odpowiedniej formy krytyki przekraczajc
granice wyznaczajce legalno krytyki (satyry) dziennikarz naraa si na
poniesienie odpowiedzialnoci za naruszenie cudzych prawem chronionych
dbr osobistych. ake wic satyra podlega ocenie z punktu widzenia zasad
wspycia spoecznego ().espektujc w peni prawo do podejmowania
krytyki () pogldw innych osb rwnie

w formie ostrej satyry naley mie


na wzgldzie e take satyra nie moe wykracza poza rzeczywist potrzeb i
ponia godnoci osobistej dotknitej ni osoby. (Wyrok Sdu Najwyszego
z 20 czerwca 2001 roku, I CKN 1135/98).
Uwzgldniajc powysze okolicznoci zwracam si do Pana Redaktora o
wprowadzenie stosownych zmian, zgodnie z przekazanym stanowiskiem.

Z powaaniem,


Jan Dworak