You are on page 1of 152

,"HPOCAAl\ Ail3AHeKH

OJ

Copyright © 2001 MllpoCJI~m Jb3~l,UCKn Copyrighr © K1l>lIr:,HcoPlfCPll

C ea n pana ::L)'TOpn ~ LL3,llfiH311a cy 'laWTH.Li.eH'I,

,"HPOCAAB AA3AHCKH

l{CTl{HA 0 cpnCKOJ

rn

KIbWrfi-KOPlEi'(l

MI1J1EHI1JYM HA CBOM Orl-bl1WTY

XUJbaJlY H [{ojy ffiJIIIUY Cp6,", Y Eoellll II Xepncroanna jc aa CUOM rrpanjenoaceox oru.aurry - on aanese 950, icana cy 60CHUCKI1 IlpOCTOpU 6nJlt[ y C8CTfl.BY j,KPlliTCIiC Cp5uje~\ .no .ua~nUJIJbC Pcny6J1l1Ke Cpncxe. HCTIme 0 TOM BeJlHKOM apeueuy, KOMC cy Q6J1Jb.cJ:Kja nann qeTuoponjeKOBHH OTIIOP "'HL~apCkJn,,'f oceajaa,aMil n HCTO TOJULlro JJ.Yrn TYPC:J(a Ii \(CTHpn .lleueHMje ayc~t'pH jcsa erpaxoenaaa, re 0 acrpaj H liM 6op6a:r.ta Cpfia .,!.I,a y HS j'Te~,IM JlCTOrmjclCHM OKO}]HOcn'.!MFI o:qynajy C80j un,CI'mtTeT a OCTaBe nerrpe(~llnyrc: rparose nyxonnor C'·j"'BapfIJI3I1ITI:\.r1., cavynaac cy Y DI!CaIfUM 1{3~OpIlMa rrojltMH ce OeCI10fO.sop.uO ejcpyjc. 33 esc TO 13p~ljcMe Cp6\1H iB bOCHe, 3eMJbe Ha rpaauuaaa csjerona J.t f.l,HBllfll138,U)1- ja, It3[[O:.Kene arpccuja uapcrasn H -ryl}JlHCk'HX npK:RB3" CBOjOM llImBOTBopUO-~lJhy ce, y CnOJtLlfHHM nomrnARHM H Boj.'mM, COUH~ jiUIl::l~IM H eIroHoMcKH'M, BjCpCI<HM If eTlll{llKI-fM YClIOBHMa, onpxno I~HO Imjopoj.tm:jH U aa HajnpOC'I-pnil.elUljcM nocjerry, 0 I.mMY csjenOI! C; ,J:J.p::t<a.BHn 11 01JJ1CH cranoenuiursa H C noxenca ODor anjesa H l~lLHre CTaPOC'l'ftHlIC.

Y3 aeyracue IlVX CItOOO.llapCTDa Ii KOJiCkTHBHO lICTOPHjcKO Im,MhCllloE: KOjl1 cy [J03JlBaJIIf 113 Ht::llPCKH,ltHR Henotmp WIClIn-.y U un tlllyllaH~.c cpnexor m.teH3 "J;I J-tr.Jafha, BeJlHh.-Y ynory y Q,-o:pJk:8Btlay I(I,)J!Tl1llYI-ITeTa JzyXOLHJOr )f[H80Ta It npYlfC(ltt>y orrropa nCCTpYKIJ"UHtlOM KaTOm.Ll.rn3~y n KpBQnO'ililiM HcnaMY - UMana je, neh o,a, cpenuae Xl BHjCfGll Cpncaanpaaocrraana up(!;:Bn,'na.je H u.ena aaenyra uno je Cp6.HH y spaja,c l:lenOBOJb.Hl:I.M YCJtOBHAla, H noa OC~tallmlJjaMa, It noa AYCllJHjatlqH1f3 II Ma~apl-tMa, oncrao y seM.FMI HOjy cy, 360r TlfX MpCK"HX ff ospyruax nopoon,f1Bat.lH, ca rrpamlM Ha3.llBaJIH xapasaaan H T3MHJ1 Dt-Ulajc'r. saupaneaa 5aJJKauCIH. KplThfa H CTI1.UJHIH'C 3JIat J.eMfua ~p}l';:,lbe H Tfl.MHHua napoaa. 3a Tor npe .... rena Cp6~', 1:13 lJOCHC rt Xepucronnae uuanu cy cuojc xaj-

5

nyxe 11 I1.))"IC KpajHuuufRe, ana H jaaH1Jape) CBOjC H8p·QJlIJe 6ync Ii ycraasc, 3..J[H H npefijere HJ rrp3JJJCAOHCKC ejepe, IlITO KaO IIpO ... nee JfJ.!l,aje II cnnaa.a conu H8 oraopeay Bparcey paay rpaje 110 lULIUlIX,I..(aH.fi.

330IllTPaBi1I:E:.eM .,HCTO'lHor mrraisa" Cp6M" M.] Eocae cy saxr] eaana na CC 11 ffir-lMa, y OKEUpy pjeuranama HEUUfOHaJJHor npofinexra aa Banxany, OCl-frypa npaao ria c3Mon360p l8JHICTIlTe cy.u6UHe, OA cpncKe peaonyunjc 1804, y 6m1cKOj BC.3H ca Cp6HjOM~ DITO BEnHKHM CWIaMa, 360r cefia-usax mrrepeca U unanoea, anje oaroaapa .. JIO. 360r -rora cy crpeua .MOlliTlfIl1f finarocnoanna l[lTIJpaILC c:83KC OlllleCeTaK cpnckux 6YTHL " YCTaHa". - Oil Mamnhe •• 1f3 1809.llo CBOCpnCI(Or 50CflLlCl<O-XepueroBO'lJ!OT YCTaHKa .1875-1878, y3 urra MAY CJ1.A,!1}UmJIHO H 110n HTW·I t::u opraaaa DIm u~e C «paja npOIUJlOr H peaorryimonapao Aj CiLOMEbe ,).1.r.ra.llC DOCHc'l c nO'IJt.TK3 0I1lOr nujexa, cnc;:napo.!J,Hl.f YC-TaU3I( 1941- nporxa 3JI01IIIHil Hll,X a aa OCJlO- 6ol)c,,"" Oil osynaropa.

Illecr BCllliKRX CHIlO n Typcxa cy; C 6J1aroCJ10BOM" ttapcsc PyCOLjC, rrpecymine Cp6lfMa A8., y O.BIfPY DliX, "'''Be flO", AycrpoympCf...'OM] lIlTO CC~ Y OKBUpy paUI'-11'1111nfl:lli1Eba HMnepHja...·UfiU QAHO-

6

ca 8CIUIKHX CH1Ta ua ba.m<aHy. .uOHOBHllO H ca aHeRclfjmf 1908. rcJt~lHe, Y I IOCJbc..o,fr~JJX CTQ IV)lHHIl Ihe.r.m'-JKR je, OT1H>fJ.uHa pcnaunra- 3M~)Pl-1, ner ny-ra 6tl.fla ltJfPC,I\"'THlJ npO'nmmm Cp6a~ a y ocau neueJIJ1J3 npHna.D.H.HUJt xpna'fGtmr H MYCJllfM,fiIICKOr .iti:JilJ.I.&.a nO'fII<!llUJIH cy "11)]1 re.HOIHJ..ilt1~, Fie ocrann.ajyha CPl]CK01:I J-HLPQ.ny spcxena A:i ce on npcrxonacr 6HOJIOWlCH o6HonH :H H:).0YlTe rmYKe Jl.3 My ce 'T.fI uecpeha He 6 ~J nOHO.ELJ1'1l3, Y3'..,.,-JRY.n.M :ope)]; Cl1'I1'OTHHJ.OM neceraae KHJha)la Cpfia HJ EnX UCCJJHJre cy ce npeso ozeana, CTOTf.fHe ](HJbR.!.\<) cy, 6c)KcliM nonon ucyjcaue KflMC Y )lBa caiercsa .1 QnOM rpaIJ~UlCKOM pa'fYJ ~faCi)BHO H yrnaaaoer 3aYBlljel\ IlanYCfJiJIH Ol"lf:.H:UlT8.. npenyarrajyhH .n:pOCTOp njeIID8t-1J.{M np0Tt-1BIfHUHMa, IUTO ce nOI:l~sIi.JlO Ff y .An~Je, lJeJIJ{Ke ROJlOHll3auuje, To cy CaJ>1O acxe GcmaHHJe J'C ceo6e.. T(Oje cy y OBOll-I 13l-IjCKy Tpanf1ll:l:0 aapynnrnc rteMO~'Par/lcKe O.llHOCe, npenoJ]o uirnnm 6poj cpncsor .iKHBlbfi y roM lI.WJeJIY Bam,""".

CYPQIHi mWH?T je oBjlje Cp6HII3 naYfulO na o CBaKOMe cy,U)..-I caMO na O~F.lOB)' ,l\IeJJa, ,Il;a ztyrose CT3pHM HenpHja::relbMM3, ueposn'm repMHIJlfMa H KaTOJIltUH3MYJ HliK3Jl He 3a6opaBJba, ,Ua nono""pill DO menu H3 6PHry uemUCHXJ jep je O)l, (be oB.llje TJIa.s3 yn .. JjeT~ "~l:laJJa, H3POE[HTO cpncsa, Jl3 y [[O.llH:l..i3n.y H8tnlOJHIJIHC cnnjecru II JIt'IHf.by O}l1ly-~'rrOCTJI Ii. J(3)lHHCT83. Y 6op6tl In FJaUUOHaJIfle II JWjlJ(HIl fJ C J~ nrcpecc BU.ll.lL sanory Ire CaMQ nof jene Ben rr oncrauxa ..

HCTllHa 0 &HX " Cpou ... y ",oj je y 3eMJ],t!lIJLL~M, QPKBBL]l!M II J1pyruM CTap~{.Jil.BmIM !flMiI'RM.a., y eUllIiKJHJone)lHjal"m " yu6eJlJ.l~ ItuMa l1C:0pJ.lJe~ Y pOMalUIMa .P-I crrjenoBHM<!, y jyna'4KOM nccercpflY tf ~Ja.AT.tM CC:U}laJJHBJC'dMaJ y npeltaIhHMa IJ JIereRJ(aMa1 aJIIf J\OMC J~ naaac ,AO tn-rrAlLa, njeeee.a II IIPHIIOllHje~aJLal a U >Ki18(l"f (lQ1G13YJe Ita ~1HOnf .(iOPYKC TH';: TeKC1"OB.a H npxca lHfCY pa.3YMje- 1m, HInt cy UX OJT<1KO npenebperna.

7

TPYCHA 30HA CYKOIiIbEHHX HHTEPECA

O'''''"fi o"Xjc "MM' nO"pUJJ<HY 51,120 TCM2 (19,9 O>lC"l'O 6MBme Cd>PJ) " 6n"ujc 1'peha 110 8CJ1/I'm}'" perry6JlIlI<1l nponane <pc- )!CpaW1jc, Bseny TCpltTOPHjy ~ln'fI,n" cy !(l1j~1l0.U TV" .""lIKe reOrp;;l~~CKC pcruje: naEIOHcKC (60CaIfCKa Tlocaanaa), naaunncxe (ncarpannu lllfjeftOBl-1 ,D,HHapcKor CHCTeMa) 14 janpancse (H.HCKe. Xcpucroamra). Hajeeha AM je rlllam<HCKIf npOCTOp (56,8 <mew reparopnje liMa "'.!lMOPC"Y Me,my achy Oil 500 'I), qujll cy "/IjCHUHt cjceeponcro-mo-jyroaanaaoor npanua, pawtUl6a.etUi Pl-ljCi;IjTMM TOKOBy!Ma HepeTBC If ac,OJiH:X UPHTOKa Cane (YH3, Bptiac, Bccna, Jlpt.ma). Fbuxone Jl.OJrllHe LOY rrpU[JOID:H; neae naHOtlCoor. If Janpancsor- OaceHa If C.f1(.1HC: p3..lIlHlUnliX reorpaecxax peruja, 0P'I-orp.q,CT<. If r"OJJOUl~a m"pcpe,u,l1p.<lOCT ycnonuna je 11 '(JUI., .. 'CKY, Xlfllporpa<jlC"y, neaonouncy 1I 6Horeorpac(JCkY pa1HOJTIiKOCT, a COli aajenno cneU;iuf)HlJaH paJMjeunaj npuponnux pecypca, cranonf.l1UUTB:ll, H3CeJb.3.. npaapenc, caofipallajHHUu .. , Ilpoujcise HC'TopujCKllX- OlromTOCTI1 Ml'ljcn..ruTe cy rocnoaape na OBUM rrpOCTOpKMa, eKOJlOMCKE::, H.QCOJlOillKC H reOnO;;fI.'l1'H"1fKC oanoce, a OlJ1<\ ~OPM"IPaJIU KOMllnl'lK08HUY eTUH'4.Ky KOMOOJ];]I~Hjy SHX.

CaBpCMcm. npocropnn pn3MjeWTuj CTHlIq''''X JajellHliua y bl1X jc uacrsehe BftuJCbjeKOBt:i1fX npoueca na OBOj cHORH Eaporre n Aanje . .llOCCJhao.."ut.e OlOHCIUJ ycnonuno je nara-ry aC:HMlUl3.U,Hjy J:i:ueqetmrHJ1ltpCKO"'por..f[J.UCKOr cTaUOlllUIIDTna H ¢opMupau.c cnoseucsor K-YSI'IYPHO-UlIDH1Il13ru:.~l-ljcI~or cnoja. Xpmuhaacsa -rpa,Alfu11jai'i UPlmCHO ycrpojcrao, 3ajCJl1]O en Jl.]J:;;+;:ilDWtr..{ OPf'3H1l3(l'OalbeM O}J, lX BltjeKa, O;:"lOrytm.JJM, c.y nOLIC:'nm eraorcucse jymHocno~ 1312IICRl1X. nneuena aa OIjOM rny, Kpajea XV BHjcKa TYPulI ocsajajy fiocrry II Xepuerosnuy, 0,'1], KanJI 110flHfue npouec Hcna~m3all)tjet HapO'4Wr.o Clia:~mll .0..0 CpC)1,lI.He XVI BJIjCl.:a MC~Y r,nntIFf.M npyurrseUH~1 cnojenuaa npaOOCJIi1HuO(- crauosnaurrea. 0111'1 CY1 npnxsara-

8

9

Jl,ajyh.H cnoj H e'{JUIl!KR aajezmnua, KOi'iuetrrpHCaJlH cy CC Y rpa.nOBU:r.t.a (paCKpCHH~.aMa, a.n.MlUHlC'l'a"]j.mUH~~ Tproaa1iJCHM., salIaTCK11M .'1 BOjunM lleJ1TpU.Ma) H 13 CaQGpanaJnH.u,C~ Y yCK~.l pnjc-qmJM .ll.Omnm.M)l. OHH cy, JlaKJIe, 3.mocjC,li,~ H KO~TpOJntC.fIJIH. KBaJIIITeTHe, ~UI~ "I1QnpUHmC.KH Ma.JT~ repnropuje. TaKlML soaneu'J1l0lJlIja 38,11plf<llna ce u no &8,113. Cp6\l, 3aX"'''''Ylyh" pa'Bnal?fieHOCTll ~ CypOBOM ltCJlaM H:lup.B.Eb Y M TIOlW'IOJnt 'ra.B.na.. y, enl.Vl,CM HJaMa ~1 e.r.u.n:p.aU"HjIt1 BCJillKHM >tq)'fOa~~a y paT081lMJ. It UR)KCM TIPHPO..llHOM npupanrrajy; concrnesca BjepcKOM H Hau,ttOH3JIHOM KOEl.UCprnTCTBY I.t H.llCOJIOWKI.fM nyralbfTh.fa1 naraao cy ce nOBIJa.:r~mH y aenp"C1)113llAC H carypae pypaJlH& 11 iTIIaIDll1CKe npOC1'OPCj ~a1T1~X iiOTCI11U1jan.a, ana oeJUIK:HX nospmnna. AI{~ ce OROMe: JlQ.ll.iiJY BeJlHKe U,-un"mHC JKpTBe· imjpenpO}J.YKTlt8HMJCT' CTaHOBHUnrr.Ba Y ,D..VyroM CBjeTCKOM p~ry L! nocJtHjepaTlta cnoararta u O~.raIJtI308aua HCeJLa.Dau .. a, jacao je 3aUl'IO ce 6p»a::: CMaIbHIJUO 6poJ Cp6a ne- 1-0 lb It:x.Ol3e -rePHTOPHj e.

Fonnae 1991. "[""aID,",,' EaX je "".aI'S 4.354.911 C -ra aoasnxa, M "IO 43,7 onere ..-ycmn",,". 3 L,3 oncro Cpfia, 17,3 OI\CTO ?Cpsa'f3 II 7,6 0.0= Jyrocnoneua " OCTaITUX. Os>! pe,YJl""TII (y3 oY!"lbe Y "."lIi\HOCT normca), ynopeljeMl1 co 0'''''''' ill 1981. ro)l)lHe, 3a)etlHO co OIlJlfma'" 11P"PO!lH. perrpo,[[yKl\ltje (neTm np"pOJlllM lIpHP'UJTaj MyCJIffifaRa Hero Cpfia H Xpsara), Ml1rpauHoDHX !pCH).lOBU (oj\cc.rr.anal),. Cp5. " Xpaara npeea CI'6ltilt If XPBaTCKOj. a noceJbaB3Ebe MYC}Hl!'r1alia), nnaHl:fpaHOM KOHUeH'rp3,QltjOM J],o~cnor CTal'JOBl:IHUJ.i'Ba.~ a,a~1lIHJfC'TpamBAOM noroeJloM rep.JtTOpJtJa. (~a !IpllMjep, Capajeso) " paclIol\ielloM MOOT", yrryhyjy na r.aHHJe npojezrosan, a C3A3 y6p3al:l nponec - ,~~tycmfMalm3aU}i]y ~.~IX. ,iJ,eMO'1"<pCKe npojexuaje ynyllyjy H' 'lJjlbCmTTlY na 6" Mycm,,,,aHH seh Y cIbcJl,eheM nonacy ii(MaIDllnH.lle Oil 50 O.l1~ C'l-aHOBHBru"I"B01 BuX, llITO Gil y3 nonynauaonv, CROHOMCKY, H}CpCKY! reonon:wnl~[Ky 11 BOjl-1Y CKcr18H:mjy, .lle4n11l1IcaHYY HC'I~HM OCElO~HH"M nocTynaTH"Ma HC'Jar..(al lU,iaJl.O 1I3KO npensunuse uocaeauue He CMO 30 npse cycj enc neh H sa ~}!Ta.y EB p OITY·

10

WTA EBPanA HE CM~]E AA "'"H~

GOr.'lTCTBOM 51 JbCnOTOM CIH)ra ~OJlKJIopa EOCH3 11 Xepueronu- 11.1.1 '3UY3HMa npJ10 MjeLLO Meljy cpnc .... 'iM JeM1h3.Ma, Xepueroeassu ;~lt.iiU1el<frr je KOJl. Cpfia YCBojeH xao KH;.H:n{(:;HIIH [ennr .. MHOrJ.f MClJy II<ljHCTaKI'lyrf~jHM rrpc.ttCT<lBHUD;tllt.Ia cprrcsor Hup0JJ:.a cy PAAOM In E.OCIIC 11 Xepuerosaae. llITaMITa H cpncsa f{I»H;.KeBHOCT OBI1.X "r,',"C'IH cy 611n>r HR xeuy ITO"pCTa 30 yjGl\l!ffieTLe Cp6a y jemIY Ilpilmoy. Morno ce npc.noHtUern na 090 CTaHOBfUllIIT8() ~ uajTJ.fn-lfl-luuju npC..llCTalHUfK ceora nnpona - Helle TpnjE;T.11 aycrpoyrapcxy tHI!Ul.aOJ<[,lty. Ko.1l; OOC3HCKH.X CeJ"E,JlK3 ce cne aume pasaajana nptl03 "Jep" y Cp6>tjy. JTO).l ymUajCM caoje Jl.lm.peKe M"IDTC ,""H!WI.a''''OY CpGMjy ""0 lKIIBO Gllh., ~"o 1l3B"Hpe!lHY, Jl06POT"OPIlY ella" I y., llpml(CTY n.y6a.oJLy np~m rt.I:J~m! fiOTU1lJTeHoj CHPO'ttilliH. ( 'n01\1 CRO j OM ,ltJfH3pCKOM 1Ke·CTHHOM I\Wa.DlI 05pa::30mniJ~ napaunaj Ilkptmyo ce njeny, CMa'tpaJJ3 ce CKOpO 3<'1 aaaajcruo CBaK.a pono- 11~yGrJHa pHjeq xoja je oeraiana 6CJ nOCJbe)J.Hua. PJtjClU[ cy In.mlle "liMO ,10 nospchy H8 );\jell.E.c. A Taj noxper je 6HJla 60ptia trporaa lylj)lIIcKe ynpase, npOTI{B aql.tHlmc'J1l'l.mje II I\Yx. Aycrpoyrapl'I,O., tcOjil je csrarpaua zao CUHOHI'!M csera phaaor; Ilocnnje Ilo6y"" 1 K82. H 18&4. ronnae y EOCHM " Xepucronana jc no-reo ""3 illl,:"'(';lTEL aa npcncraeauxe TY~~1HCKe ynpaae, nO(:Jbe)lH.H je 6uo 'H IYH. 1914. ronnne. Aycrpoyrapcxa co O,!lMa:Jt nO"eJJ' OBeTlITIl , P'IC!(OM C'fRHOBH..I{UlTBY. nOJUDlHja jc opraauaosana norposrc Cpnil II OJJ,Y3uMana HM HiM3.EbfL Y TOXy csjcrcsor pan, ayorpujcse cy 1'll~'I;'J'11 Bjem3.J1e lUlU crpersane ).WCeTHUe X.HJb8..f{a 60CflHCl\J1X Cpnj~, C'n rpo3HOM caapenonmy cy nosjeruaan rcroec OBe cpncxe t'liI.!iUn.::mn::e 60CaHCk.HX KpajC133. KOjH ce rpm-r....-qc ca Cp6·tljOM. nl,\::IIHUrI1 cy ax H..r.m aa )KCJhe3J1H'1KOj CTfllHtJJ,H HJIU nopen :freJbC· u lH1U\C npyre aa filii uno smue aannaumnn CT8l'lOBHlIlllT80. MHOI ~ n}~ ODUX HecpeJ'HHX :oK~irlJa, qall:. U iKeHej YMHpyon cy y:J.lJUKH-

11

12

HcnAM H PAT

CST1. YCTarnIH npojesrn cmapaa,a rpary,uicKC u yrnrrepec .ap)it;;JBC H3 ujeJIQKyn1ioj 'Tcpnropf.tjn OHBllle jyrocnoaencse tpene .. panue jCAHHl!UC £uX. H3 1Je!l.{Y cy cno upujeMc JlfcrpajallaJIM MYc.l/THMaHCtlli lIomrrH'tJapn, a Y noxerxy HM It:] ToilKTK"'l..KIlX pasnora nouarana H XPMTCIOt, 6mHf cy Y ,[la"ilf.M OK01lHOatHM3, n(ltryIUajn o6c36jcljl.fBafLa .1lpmaoHo-trpaBHor OKBHpa 38 W1aCTH1)' ,aOMHHaIlI .. jy~ npujc cnera H3/l00caHC'Jro-x.epucrOB3Q,KIfM Cp6aMa, na cy CIII;.'IlIM TUM II fiJuIJI ocyijeJIH aa rreycnjex. PUT je H36I:lO oaor 'rpcayr- 1(.1"1 KilJI,je OQ.nmu'nIDM ~OJT,OM MyomtMaHCKOr" xpaercsor BOijCTB8 nonnurrcn nprunnrn p38Honp.aBHOCTM l1'l1jy KOHCTD'I)"J"HBI:UIX H3- I)Q,o,fl Y Eocm·, Ii Xepuerosuaa, o.ll6.atJeu KOHceH3YC, K30 p:3Hujc J\Of'OSOpCHlf H je,llUHII lleMOKpal'Ck.l4 rrpnMjepeJfJt Malum O)l.11Y'flf- 1111Ir-.a 0 BUTamU(M ITIlTaFMrp.,rn norurrnusor opramnoearsa H yCJIO'~lIMjJ .uy60Ke AaUHOHaJlUe nonjene .. t pacryher uenonjepeu,a, H IlpnJCTHllilO cycrreanoaaa napJlaMeHTapHlt ,*lHlO'f. T.lHhle je UHo jeHIIIl Ilapotl.,l1CK1LY'[leH 1-0 arpe" 1'1 rpy60 J!HWE:H Mor-ylrnocTH .aa elf: 1111}H1'TW .. U(J-rM'cpe,[lCT8J{.M...fl p'lBHonpaBHO GoP" aa ocraapetse caojllX DCl1013HHX rtpaaa,

1-i:uuu1)l"HeJ o6jeKTH.Bl"iC HCTO'pHjCKL':: IlHa..J1hJe caux peneeaar- 1t1lN.~ U f-1C cauo Te~C::J'HlHQ3HO npofipanux, I{Hffi.eUUil,(1 'H nonaraxa .. "porrn'IHO>l p£l3.i\06JbY npaax MjcceUM 1992. ronuae, Ka.Jl jc "ily",jc noseno na rrporoaapa IU,,!>OM Bocae \I Xepuercsune, noI\~I lillIe KatJ,<l je H !{<IKO pat llQ1.ICO .. HIU(8Jl.a~ :sjCpOlk1THO .. aehc GIITli Y 1'lIpi)cuo "" je OlIOIIUO !lpBH ""TaR, jep ce no 60caHCJtO-XepUeroUlI'Il(llM CCJJHM8 H BapOLUfliMJI npnrryuaaano .... ~eccu;JfM.a npnje H3~ luJi.ul.a cyKQ6a mlfpMX paJMjcpa .. To YOC'l'anOM, Ii flHje npccyaao urUlHljllO, jep par He rIO"mH.e rrpBJo1M MC'tKOM.

l-tmco je, ,nalUIe; 5ocaHcltQ-x.ep~ei1:maqK,a rparenuja HOO.ll80jH80 III~ jyrocaoseacee secpche, a ucspa pcm y cpennunsy penytinaxy

13

rpal)wm fill .-UUlJlIllI .. ,.. 'fQiJpmKc .~ty.'l'mima1fJlON(HUQj It "uymJuJ(o'ttfof:!.(;~OII(J_JrIrnj DOC'1!t //.()WJJflfj..ffoUjy OWWp njllmOJIU:JW ~hlU{;Imuja

npenera npc ..... ,o Case, 113 XpBaTCKC~ arro cc !~Oumfje YrJlaDUOM Ja60- paBU.JlO, nocrojaujenna cne-ll),I{jUf'Ufa, ,u.O,uaTU3 )J.m-reH3l"!ja KOjOM ce C'ITYou'\i" Y bOCH .. n Xepneroauaa PUlITlIKYJC QJ\ aile y Cnoneaaja It XPBaTCKOj H Koja jc l{in"lll 3H;r.rrno C.JIOIKCHUjOM. PI-lje'-l je 0 YKlLY- 1:u::HOCm MycnHM3HCKOfj 8 ca}.UfJ,.t T(.fM H. I.fCJla~1C:TOOr eneMCHTR y nOmITl'PHn1 U opYlfCalll1 ~tr06, urro MY jc Oll castor rtoveraa naeano j enuy noce6 .. y, ,UaJlelcocc:aury YHYrp3111ELOIlOJl H"fUlJJry" 11" cnczsaonoJl."HTJ{qk"Y, sao H UUI,iHJU13auHj CRY ,tJ.HM ell:mjy_

PaT Y DOCHH H Xepnernunrm, xao YOC'l'8J10M to!. parna )l.cjCTDa na ttpOCTOpHMa nojY~lepa.l.lHbe Jyrocnasaje, OTIT.Majy ce C83KO.M noxynrajy jC..QH03H81t:HOr ..ilcq>uIiJICaa.a, To je HCTOBpeMcHo 6U11(3 J3 1'"epHTOpHje1 c nOnJIHP·IKil OCMltIUJJ:>~l'lOM npcnurpoa, 3aTll.M". MC~yeiHH-qK''l rpaljaHclrn u ajepcxu pnr, Y aanacnocru OA rors l(aKO oy y o,npclJe·HO/l.·t "IllelIyTKY ImAienH COI1C'T'n:eHrt iurrepcc IMU .. 1J.Ofipo6rrr crpane 3" "ojy cy oruopeuo "JIll npuepuaeuo ~aB~jOJlll. a H npeea untpuau li XlyGHHJ1 csoje ooanjc]J.n'CHOCTI-f" yOJ'I,A8., yqeCHHUH, nocr.nrrpall(l-1 U allaJIl'lTIJtUiPH cYI{o6a Y 6"fBUlOj b()Cm·-j II

14

\,1I1HCI UHHHH lJOK.i::13HBi1![I-1 cy CNJJOHOCT na .mcoJI)'TI1Jyjy je}lilH QLl "1'1 IUtllX IIt:P{l3.1IY'lH80 CTOIfJhCHIrX UCrlCK.fl1-3. AI\Q cc QC1'aBH no , qmlill nt1JJIITHt[fHi H.JpnJHTO TeHjlCHUHOO.aU Jt HCOJlpmHB cras aa

15

je y [()pajetly caera cnorsna (iyroCIJO""HCl<O-CpnCK') arpecuja 'Ha caMOCTanHY H cyscpcny .a:P>.K4IOY, l.VlaHUuY OYlf~ rojl.(, HJ pa- 3YMJbKDHX parnora, ynopuo aacryuajy Myc.nI-{ManCKe nnacra y Capajeuy H lhUXORH lUjyCp.ItAlUU HHOCtp3HH 3atUTHTrH1.U,1I II no ... KpOBHTeJblf, MOJKe C-C pehn .!l.a ee }l,aH8C uajveruhc roBOpJJ 0 pary 3r1 TepHTopHje H 0 rpar,aucl(o~\'[ pary TC)KC CC~ rrOrQTOeO y canjery, npnxnara peaanccr onnrre M,e.ijYC11ill([KC cynpOTCT-aBJbeHOCTli, jep CC y e{J~ aa .. naror rpaucuaunouanaor J1HT'erpHCau.<i Espotre M C:~YHaUMOH aaao cy KOO.ffi8Bfl1:be, MOl KOJJJfRO 6HJ1 0 cruapuo, eM a .. 'I'p3. npeJJIDHljCH.l:Ufj a roBOP o lbCM)' _orpemC}b,eM 0 ycnccraerseny 1(() E-[ ESC aUHjy nrr01!'t[TM "n~e KOpeKTHOCTIlit.

Anaja I13er6eroIJHli y CBOjOj Kl'I.lf3H "l1cn3-McKa Jl.CRJ[apf,1U.Hja'~ xoja je o6jaBJbeHa 1988. rOJl,l.£He y eD,I'Ill..Hjl1 "Mana I':ryCJ]J(MaHcKa t3utiuuOTeKU'\ u3~,n:~y (IC,Ta.ITor je sanacao: "Ham UHJL npencraBJb3 ~1CJra1\flnau,H.ja MycmIMaoa, Ham nyr je - sjepcnar» If 60PHTU cct Mcnab .. HHje caero pennruja. ITpOH H aajBalKHHjn 3al{J'(~y'-IaK npeacraan.a HenOMFlpn.!t.BOCT HCflaft.tCjUIX H HeHCJnLMct:::MX CHCTeMa, Heaa :M:~'pa H xoeraxcreaunje H3Me~y lo1CJJaMCKe Bjepc It HCHCJlaMCKtL( tlPYUI'IBelrHX L4 nOflHTH':lKHX ('(HCTHlYlluja. JJ:pJKaB3 MOpa rrpencrann.eru fnpii13 MYCJJHM,3.HCKUX KQau,errflTtl It pen.HTHje, Hc.uaMCKJ1 nopeaax 6", eecpac 3a6paT-TJtTH H 3nKOXOJI"I1:30S3.rve ItaPOIla, nopuorpadmjy Y p'JjO"", CmlU/1, 'IJIIJlMY II aa TeJlCDA31[jli, «aaaaa, aolure KIJy50ae .H npyre o6.u,m;:e 3a6aJ3.c, soja cy neunojtrDH ca Mopa!lHHM CXBaTau.Jo .. ra l:IC1IaMa.,.

Y !oojoj ",jepM je MOIylie "3M"PllTIt IlCJJ""'C~1' lIJIeOJlorltjy" aajClI.,lIHlllTBO? Y )lPYWTUY ca -rpa,.g.ltll"OHaJlHO:<.f nOJuITHKOM.u -rpana~fO[{aml"-M tlHCTIITYltlijaMa TO HHje MorytiC. Hacynpor roae, orro- 1'3. nana Ka,llll 6y,.o;,eMt'l H~HlJIU 52 OO)),C"1'O. CT.flnonIHHUTBa y..rtp:i'KasHj IIMaMO Talmlje HClJaMcR)' llP"8By- To je ono 3. nrra hy ce 6opHT>''''

AJrnja H,eToeroBHli je caojespeaeno ocyl)en aa 1Gl3HY aaraopa 360"0 "PHTI'II",',' 1IwreI'pHCTIf'lli-oj (q'YH.!l"MeI'T"nHCTH'lKoj opraHJ..nm:(f:ljII tPJt.o.a HBaR-e MCJla 1) H Kf10 ayrop MafurteC'{3 KOjm.l ce aanarao aa YHH!lITen.e C<l>PJ. Oil Tor' .<100. Amtja H,c;'6eroR"h OJlpJfc:a:aa npacue neac ca Hpaao«, a l\3K.aB HC.n;3M ce 'l'aMO tseryje, StI,UK ce 1J3 cn.eneher: ,J{eMa Sora ceM Anaxa. MyxaMc;A je 6mKj H HJaCJI-8.tU.iN" Hcna M HWj e Bj epa 31) KY·K3.fHfue, Bell aa OHC :ocoj 1'1 unjeue 6op6y H O.Q,M8W", pexao je XOMelu-mjc8 HaCJbe,ll;HI1.K AJU-J

16

XfIMUCH, MYXUMC.u080 YlJelbe 'fpa;:.KU nOTn),I'IO Do.n:pe~r-maILe CRe:MohHOM 5(1)'. <!lYIill."etrraJIHCTIi c>!aTpajy cefe .sanmp.<lo" y G~p6H 3.B. fl08H, jenauo BaJRCn~ llOJIUTH'l:IKH nop~a:K -J.Et Iroj.H aaMJOp'I!'JY II" 1><00"""01Y ""YCJ1HMaHC U1HPOM CB~jeT', Bolja CYIIli. IU, meH~ CaHtJ: Illefiaa H3 cjenepHC?J'UtGaHcKOr rpana TplmOJuJja, oxp~6pYJe . .pcnonYUHolmpe: "Haw je Mapm aanoseo M JlCJlaM he Ha "poJY OCIIOJHT1I Eapony If AMep""'Y. Jcp, IIC1Ja", np"JICTaBJM.je.w<- 1111 nyr JnGaBJLell~ll, KOJHJCJOIII fJpeOCT'[]O OUOM OQaj3:l0M csajery''.

17

Mom1TBA 3A IIA>K

,il;.IIa 6/7. 5_ 1991_ ronuae Y 3arpcfiy ua 'rajnoj Cj"llIIHU" Ca,lj<"a 3. H'pOIlIIY O,1l6p.HY (np"cy<ITBOBaJlJ' cy CljC~OH Klhyillh, npencenaus X,Il,"3 6"X " Myxn-Me.I! 'lell.-u]i. msnep CM) PaJ""-<pallo jc npHc-ajemm,en,e I)I(X Xpaarceoj;a sen 25. 5. 1991. rQ[(Hlie qlOpMupan: je Fnnana O.Jl.60p 3[1 o.u6puuy MyCJIl.fM3HJ na nunoy Iyrocnanujc Y 'fllEjH cy CaCT:J.6 YUJII11 Ahuja Haerferosnh, MyxaMM Henruh, C3J!E:i!\f W£J6J:1h1 l1plp.an Aj;JHOlll1l~, CYJ1cj}.mn vrrsaI:lHH, Pycxnrp MaxMyrqexajHll l1jOUr lrC'T'HpH xnana. Qua 1..I.HH:.eTfltua jc uaaajcra 10. 6, 1991. roaxne aa cje.IT.HJfTlH K..ily6a nOCnaIDJJ~a q:t;A y Capajcey, KOjO" npIlJlJJI(OM jc Anaja IbeT5erotlllli, H3Meljy OC'TaTIOT'j. peicao na ce ~l'yCJ1IH.taHCKI-I napoli. U.ilIl31H ripen UC'TOpHj-

£I<:pmw:sm/uja rL'mLWrJOr? pt:!lIrIK.-UieR~1 1131;1TrtU1.IICH1CTO![lfI[ JLH~l'lH.·' - 6".afia n(, oP),:::NCj)', C{Jydujatl u Xpe;am JJ{JOC!1l y A u~pmr'l JrIN.U1'3e c,a:6Y IW I'ymy :J(/ 50erry

18

4.'kUM pacR~fHJieM:r Jl;a ce Jyrocnanaja t.fO>Ke pacnacra H acraxno na .. uY"~."CIl)''" r;"x 1J"'6. O",YMTIJ If OIl5paIUJ1"fJ no C8""Y nujeHy.

H" 70M caCTa,IK}' np"C)'rH""m (86 nOC.IUl'Hlt<a) je MlllljeJheHa np',,"yp" [[0/1 "","BOM "MOJ)"J1TB' 3" IlCTllHY" Y KOjOj ce rpy50 aaIIIUVl cpncxu ~Iapo.n; Y.ujenMHJi, aa aacrano eraa,e y Jyroc.nsnujH. ~ I (j,;ollly.py je llOIl"J"fbeH J< TeKCT flOJlHTD'<Ke DJI'T<jlopMe My[J'm"mc.Or HaunO"aJIllOr UHJeha (MHB) y sojoj CO HCTIf'IC ,1la lie M lIB pa.q""It aa TO""; J. ,lUI CTHOP" D:j>lItauy MYCllIfMalfa aa rpa",uU'''" l'I'UaJlIH.e finX; 2. /10 ~'op.mp" OPYlItaHC cnare "YCJI.UM.- 1111; J . .,g,il 3ay:3Me OYHy BJlaCT:, O..QfOBOp.HOCT aa C:YBepeHlITeT Mal"IJ"'III~' J,p~KaRe MYCJIl:IMal:la J.-1.ilPYIliX napona DUX HT.ll.t ca 33KJl>~HOM. UHnyl{OM~ ubpafl0 I.'lYC1UtM:liUi, MO}K_CTe JIMalll pa:l1U'Il{UTa MJ-tlU.IIoeI,:jl ORO C:BH~ ,uP'yfUX nwra!b8! OClfM n:HTUlbR 0 aanio] ~pJ.KaBHj~ I(l~f IJpIUI,tr:({OM JII1:: aarnacau ~f IJIpO,rp,j)M nocersasaaa DOIDlloaKa II, f)lI'CKe'".

19