Биланс успеха

Др Ката Шкарић Јовановић

Појам

Биланс успеха или рачун успеха или
рачун добитка и губитка приказује
приходе, расходе и резултат који су
остварени у одређеном временском
периоду.
Сматра се другим основним
финансијским извештајем.

Биланс стања и биланс успеха су
међусобно повезани извештаји не само
због тога што остварени резултат
исказан у билансу успеха представља
промену нето имовине предузећа већ и
због тога што недовршене пословне
операције на дан биланса захтевају
алокацију трошкова и антиципирање
расхода, с једне и одлагање и
антиципирање прихода с друге стране.

Будући да сви расходи у билансу успеха имају
за последицу или смањивање активе или раст
обавеза, а сви приходи повећање активе или
смањење обавеза јасно је да је обрачун
резултата чврсто повезан са процењивањем.
Доминирајућа динамичка теорија упућује да
садржина биланса успеха одређује садржину
биланса стања.

Форма листе 2.Форма рачуна успеха    1. Форма конта Обе форме су допустиве .

тј раздвајање пословног резултата од резултата који резултата финансирања. . и резултата који је последица пословања али није везан за учинке нити за управљање финансијским средствима.Форма листе  Форма листе допушта сегментирано исказивање резултата.

Форма конта   Позиције расхода и прихода се налазе једна наспрам друге. . Омогућава исказивање укупног резултата предузећа.

Начин укључивања прихода и расхода у биланс успеха    Могуће је приходе и расходе укључити у биланс успеха полазећи од: Бруто принципа или Нето принципа .

. за укључење прихода и расхода из финансирања и продаје имовине допуштена је примена нето принципа. Према МРС-1 примена бруто принципа је обавезна при укључивању у биланс успеха прихода и расхода из пословне активности.

укључујући и финансијску мовину. исказивање добитака или губитака по основу продаје сталне имовине. Сматра се да природу трансакције одражава.37 МРС-1. на пример.  У параграфу 34 .се наводи да се салдирање прихода и расхода допушта када потичу из исте трансакције и када се тиме изражава суштина трансакције или када добици или губици из истих или сличних трансакција нису значајни. .

Пример: .отпис залиха на нето продајну вредност . .реструктурирање пословања и укидање одговарајућег резервисања .продаја дугорочних улагања .      Ако је ставка прихода и расхода значајна њену природу и износ треба објавити одвојено.измирење трошкова судског спора и сл.

Методе обрачунавања пословног резултата    1. Метода трошкова продатих учинака Обе методе су допуштене према МРС-1 . Метода укупних трошкова 2.

Метода укупних трошкова   Суштина: расходи исказани у форми трошкова по врстама. . Метода је прикладна за економске анализе рентабилитета предузећа и за израчунавање статистичких агрегата. приходи од продаје кориговани променом вредности залиха недовршене производње и готових производа.

утврђивање учешћа појединих врста расхода/трошкова/ у пословним приходима.    Економска анализа рентабилитета .анализирање односа производње и продаје . . .промена структуре трошкова у односу на претходне периоде и у односу на друга предузећа.

Слабости: Не омогућава анализу трошкова по функцијама и по носиоцима. . националног дохотка и друштвеног бруто производа.   Пружа све податке потребне за обрачун статистичких агрегата.

Трошкови исказани по функцијама: Трошкови производње продатих производа   Трошкови продаје Трошкови управе .Метода трошкова продатих учинака    Суштина приходима од продаје супротставити расходе изазване производњом и продајом производа.

   У трговинском предузећу: Набавна вредност продате робе Трошкови трговине (трошкови пословања) .

Трошкови продатих производа се могу изразити и као разлика између почетних залиха готових производа увећаних за завршене готове производе у току периода и крајњих залиха готових производа. .  Овако исказани расходи се сучељавају са приходима од продаје готових производа.

пословни добитак и сл. на пример бруто маржа. . Предност ове методе: јасно изражавање трошкова по функцијама и могућност степенастог покрића ових трошкова приходима услед чега се може утврдити више слојева пословног резултата. добит од продаје.

  Ова метода захтева развијен погонски обрачун. Не задовољава захтеве обрачуна друштвених агрегата. .

трошкове финасирања.расходе по основу пореза.Расчлањавање      Да би се задовољиле информационе потребе корисника расходи и приходи се у билансу успеха сагласно МРС-1 минимално треба презентирати: .учешће у добитку/ губитку повезаних предузећа. . . .приходе .

   . или добитка/губитка који је признат код отуђења средстава или групе која се отуђује а која чини дисконтинуирано пословање. .износ који је збир: .добитка/губитка након пореза који је признат након процене по фер вредности умањеној за трошкове продаје .добитка/губитка од дисконтинуираног пословања након пореза .

Билансна шема код методе укупних трошкова          Приходи од продаје Остали пословни приходи Промена вредности залиха X Трошкови материјала X Трошкови зарада X Трошкови амортизације X Трошкови услуга X Укупни пословни расходи Добитак/губитак из пословне активности X X (X) X .

Биланс успеха методом трошкова продатих учинака        Приходи Трошкови продатих производа Бруто добит (маржа) Трошкови продаје Трошкови управе Укупни пословни расходи Добит од пословне активности X X X X X (X) X .

   На главном обрасцу биланса успеха треба објавити: -ДОБИТАК/ГУБИТАК који припада мањинским акционарима -ДОБИТАК/ГУБИТАК који припада акционарима матичног предузећа .

Промена вредности залиха коригује приходе остварене продајом готових производа.  Рачун успеха у Републици Србији саставља се методом укупних трошкова по нето принципу. .

.Принципи процењивања   За признавање прихода је меродавно начело реализације За расходе су меродавни начело разграничења према предмету и времену и начело импаритета.

које се остварује из редовних активности који доводи до повећања сопственог капиталa осим оних повећања која се односе на уплате власника. .Признавање прихода   МРС-18 Приход је прилив економских користи у предузеће у одређеном периоду.

. Приход се процењује у висини фер вредности примљене накнаде или потраживања узимајући у обзир све трговачке попусте и количинске рабате одобрене купцима.

Пример: одобрени бескаматни робни кредит. пријем менице у којој је камата обрачунатa по нижој стопи од тржишне каматне стопе. . тада фер вредност примањa може бити нижа од номиналног износа примљене готовине.  Ако се прилив новца или готовинских еквивалената временски разграничава.

преовлађујућом каматном стопом за сличан инструмент емитента са сличним кредитним бонитетом или . .   Фер вредност је у овим случајевима једнака дисконтованој вредности будућих плаћања са: .каматном стопом којом се номинални износ инструмента дисконтује на важећу продајну цену робе или услуга.

. .    Приход од продаје робе се признаје када су испуњени следећи услови: .предузеће је пренело на купца све значајне ризике и користи од власништва над робом.правно лице не задржава утицај на управљање у мери која се обично повезује са власништвом нити контролу над продатом робом.

када се расходи који су настали или ће настати у вези са остварењем прихода могу поуздано утврдити. .када је вероватан прилив економских користи .   -када је могуће измерити износ прихода поуздано .

Када су пренети ризици и користи од власништва?   Истовремено са преносом власништва . .код продаје на мало. Код других начина продаје пренос ризика и власништва није истовремен.

Ако продавац задржи значајне ризике власништва промена није продаја и приход се не признаје   Пример: Постојање обавезе за незадовољавајуће извршење које није покривено уобичајеном гаранцијом Прилив од прихода је условљен приходом који купац тек треба да оствари продајом купљене робе .

. Пример: продаја уз могућност враћања новца купцу који није задовољан производом.  Ако је задржани ризик власништва безначајан продаја постоји и приход треба признати.

Да ли треба признати приход?    1. 2. испорука одложена за 2 месеца. . услови плаћања уобичајени. Купац је са компанијом Zepter склопио уговор за куповину посуђа које се плаћа у 12 рата. Купцу је фактурисана и за испоруку спремљена роба. Купац је слопио уговор и дао значајан депозит за робу која тек треба да се произведе јер је тренутно нема на залихама. рате 3. испорука након плаћене 12.

да ли признати приход.  3. У купопродајном уговору за робу која је предмет уговора предвиђена је обавеза продаваца да је на неки утврђени каснији датум откупи.пренос ризика и користи од власништва . .

Приходи од услуга      Услови за признавање: .када је вероватан прилив економских користи -кад се степен довршености услуге може поуздано проценити .када се поуздано могу проценити трошкови настали при пружању услуге .када се приход може поуздано измерити .

    Када признати приходе: .оглашавања .од продаје улазница .од школарине .

поузданост прилива економских користи -поуздан процена висине прихода .Приходи од камата. тантијема и дивиденди    Услови признавања: .

.Признавање расхода  Висина расхода је одређена правилима за процењивање имовине и обавеза.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful