PENUBUHAN KELAB KITAR SEMULA / ALAM SEKITAR

DI SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI BAWAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( KPM )
TUJUAN
TUJUAN
TUJUAN
TUJUAN

Pencapaian Aktiviti Bank Kitar Semula di sekolah melalui pilot project
Program Kitar Semula Negeri .

Kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia (Bahagian Kokurikulum
dan Kesenian) pada 3 !anuari "#3 dan Surat Pem$aharuan
Persetu%uan dan Perluasan Menggunapakai Modul Kela$ Kitar
Semula & Alam Sekitar ( #' (e$ruari "#' ) .

Modul yang khusus) sistematik dan $erterusan dalam penye$aran
maklumat dan aktiviti pengurusan sisa pepe%al.

Merangkumi 3 aspek iaitu teori) praktikal dan aktiviti luar.
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
TUJUAN
TUJUAN
TUJUAN
TUJUAN

Melahirkan generasi yang $erpengetahuan tentang pengurusan sisa
pepe%al.

Mengamalkan $udaya kitar semula dalam kehidupan seharian dari
peringkat a*al usia.

Menye$arkan maklumat dan in+ormasi penting tentang pengurusan
sisa pepe%al dan pem$ersihan a*am yang $etul dan mesra alam
kepada pela%ar sekolah di seluruh Semenan%ung Malaysia.

Meningkatkan kesedaran di kalangan pela%ar sekolah tentang cara
mengurus sisa pepe%al dan pem$ersihan a*am secara $etul dan
teratur.
TUJUAN PENUBUHAN KELAB
TUJUAN PENUBUHAN KELAB
TUJUAN PENUBUHAN KELAB
TUJUAN PENUBUHAN KELAB


Nama Kela$ , Kela$ Alam Sekitar & Kitar Semula

Kurikulum Aktiviti Kela$ Kitar Semula ,-
- Sekolah rendah
- Sekolah menengah

Kandungan kurikulum terdiri daripada . ta%uk ,-
i. Asas pengurusan sisa pepe%al
ii. 3/
iii. Kitar semula
iv. Pengkomposan
v. Bank Kitar Semula
vi. Program perkhemahan
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB


/ancangan 0ahunan Aktiviti Kela$ ( Borang B ),-
- sekolah rendah 1 #2 per%umpaan $agi satu sesi persekolahan
- Sekolah menengah1 " per%umpaan $agi satu sesi persekolahan

Modul kela$ ( sekolah rendah & menengah ) ,-
i. merangkumi 3 aspek iaitu teori) praktikal dan aktiviti luar.
ii. 0a%uk $agi sekolah rendah dan menengah adalah sama tetapi
$er$e3a daripada aspek tahap kesukaran %enis aktiviti dan produk
yang dihasilkan ( pengkomposan dan kra+tangan ).
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB
PENUBUHAN KELAB

Tajuk 1 : Asas Pengurusan Ssa Pe!e"a#
Sekolah /endah Sekolah Menengah

4e+inisi sisa pepe%al

5ierarki pengurusan sisa pepe%al

Komponen pengurusan sisa
pepe%al

!enis sisa pepe%al terka*al

4e+inisi sisa pepe%al

5ierarki pengurusan sisa pepe%al

Komponen pengurusan sisa
pepe%al

!enis sisa pepe%al terka*al

Kesan pengurusan sisa pepe%al
yang tidak sistematik
Per$e3aan
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA

Tajuk 2 : $R
Se%&#a' Ren(a' Se%&#a' Menenga'

4e+inisi 3/

6lemen 1 elemen 3/

Amalan 3/

5alaman seni Kreati+

7adangan program 3/

4e+inisi 3/

6lemen 1 eleman 3/

Amalan 3/

Audit sisa pepe%al

5alaman seni kreati+

7adangan program 3/
Per$e3aan
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA

Ta"u% $ ) Kitar Semula
Se%&#a' Ren(a' Se%&#a' Menenga'

4e+inisi kitar semula

8arna tong kitar semula

Kra+tangan kreati+ kitar semula
- Mencipta kola%
- Kum$ang di taman
- Sisa asah pensel *arna yang
$erguna

4e+inisi kitar semula

8arna tong kitar semula

Kra+tangan kitar semula
- Beg tangan aluminium
- Burung merak aluminium

Per$e3aan
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA

Ta"u% * ) PENGKOMPOSAN
Se%&#a' Ren(a' Se%&#a' Menenga'

4e+inisi pengkomposan

9$%ekti+ pengkomposan

Pengkomposan menggunakan
pasu

4e+inisi pengkomposan

9$%ekti+ pengkomposan

Pengkomposan Takakura Home
Method

6n3im sampah daripada sisa
dapur
Per$e3aan
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA
KANDUNGAN MODUL KELAB
KANDUNGAN MODUL KELAB
KITAR SEMULA
KITAR SEMULA

Ta"u% + ) Ban% K,ar Se-u#a
. O/"e%,0 /an% %,ar se-u#a
. Kae(a' !e#a%sanaan /an% %,ar se-u#a
AKTI1I KELAB KITAR SEMULA
AKTI1I KELAB KITAR SEMULA
AKTI1I KELAB KITAR SEMULA
AKTI1I KELAB KITAR SEMULA

Ta"u% 2 ) Pr&gra- Per%'e-a'an
. O/"e%,0 !er%'e-a'an
. Ja(ua# ,en,a,0 a%,3, !er%'e-a'an
AKTI1ITI KELAB KITAR SEMULA
AKTI1ITI KELAB KITAR SEMULA
AKTI1ITI KELAB KITAR SEMULA
AKTI1ITI KELAB KITAR SEMULA

PROGRAM BANK KITAR
PROGRAM BANK KITAR
SEMULA
SEMULA
DI SEKOLAH
DI SEKOLAH
PROGRAM BANK KITAR
PROGRAM BANK KITAR
SEMULA
SEMULA
DI SEKOLAH
DI SEKOLAH

KAEDAH PELAKSANAAN
KAEDAH PELAKSANAAN
KAEDAH PELAKSANAAN
KAEDAH PELAKSANAAN
Pela%ar mem$a*a $arang kitar semula yang telah diasingkan
dan di$ersihkan ke sekolah
Skuad Bank Kitar Semula
#. Asingkan dan menim$ang $arangan kitar semula
". Masukan %umlah tim$angan mengikut kategori ke dalam Sistem e-BKS
3. 7atatkan %umlah hasil kutipan dan %ualan ke dalam Buku Akaun
BKS Pela%ar
Pihak sekolah akan menghantar laporan Sistem e- BKS ke Pe%a$at
PPSPPA Negeri melalui emel
Barangan akan dikutip oleh vendor mengikut masa yang dipersetu%ui
antara PPSPPA dengan sekolah
5asil %ualan akan diserahkan kepada pihak sekolah
Sekolah akan mengagihkan hasil %ualan kepada pela%ar

4ARTA ALIR PELAKSANAAN
4ARTA ALIR PELAKSANAAN
BANK KITAR SEMULA
BANK KITAR SEMULA
4ARTA ALIR PELAKSANAAN
4ARTA ALIR PELAKSANAAN
BANK KITAR SEMULA
BANK KITAR SEMULA
P6:A!A/ BA8A BA/AN;
K6 S6K9:A5
PAS<KAN 3/
M6MAS0=KAN BA/AN;
4=AS=N;KAN S6B6:<M
4=0=MBAN;
0=MBAN; BA/AN; >AN;
06:A5 4=AS=N;KAN
;</< P6NAS=5A0 K6:AB
M6N;5AN0A/ :AP9/AN
S=S06M e-BKS K6
P6!ABA0 PPSPPA N6;6/=
M6:A:<= 6M6:
7A0A0 5AS=: K<0=PAN
4AN !<A:AN 4A:AM
B<K< AKA<N
MAS<K 5AS=: K<0=PAN
4A:AM S=S06M


B909:
P:AS0=K
B909: KA7A
K90AK
M=N<MAN
0=N
A:<M=N=<M
S</A0
K5ABA/
MA!A:A5
BARANGAN YANG BOLEH
BARANGAN YANG BOLEH
DIKITAR SEMULA
DIKITAR SEMULA
BARANGAN YANG BOLEH
BARANGAN YANG BOLEH
DIKITAR SEMULA
DIKITAR SEMULA
PERTANDINGAN KITAR SEMULA
PERTANDINGAN KITAR SEMULA
SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT
SEKOLAH-SEKOLAH PERINGKAT
KEBANGSAAN 2014
KEBANGSAAN 2014
1) SYARAT-SYARAT
1) SYARAT-SYARAT
PENYERTAAN
PENYERTAAN

Pertandingan ter$uka kepada semua se%&#a' ren(a' dan
-enenga' di Seluruh Malaysia.

Semua penyertaan perlu dikemukakan kepada Pe"a/a,
Pen((%an Daera' (PPD) serta salinan kepada Ja/a,an
Pen((%an Neger (JPN) dan =$u Pe%a$at Negeri PPSPPA
dengan menggunakan /&rang 5ang (,e,a!%an ? $oleh
muat turun daripada ***.ppsppa.gov.my

Sekolah telah menu$uhkan Ke#a/ K,ar Se-u#a / A#a-
Se%,ar ( se%&#a'6

Pertandingan $ermula $ulan 7 A!r# 897* hingga $7
O%,&/er 897*
2) KATEGORI
2) KATEGORI
PERTANDINGAN
PERTANDINGAN

8 KATEGORI )
7) SEKOLAH RENDAH
- :<A/ BAN4A/
- BAN4A/
8) SEKOLAH MENENGAH
- :<A/ BAN4A/
- BAN4A/
3) PEMBUKTIAN
3) PEMBUKTIAN

Pihak sekolah perlu mengemukakan !e-/u%,an
!enu/u'an Ke#a/ K,ar Se-u#a / A#a- Se%,ar
- 7arta organisasi)
- Aktiviti yang di%alankan
- lain- lain yang $erkaitan

Pihak sekolah perlu menghantar #a!&ran !en:a!aan
a%,3, %,ar se-u#a (an a%,3,.a%,3, /er%a,an kepada
Pe%a$at Pendidikan 4aerah (PP4) dan salinan kepada =$u
Pe%a$at Negeri PPSPPA sepan%ang April sehingga 9kto$er
"#' dengan menggunakan 0&r-a, /&rang 5ang ,e#a'
(,e,a!%an se$elum atau pada 3# 9kto$er "#'.


4) PENILAIAN
4) PENILAIAN

Penilaian $erdasarkan %u,!an /arangan %,ar se-u#a
(%g) !er %a!,a se,a! se%&#a'
a,u ) "u-#a' %u,!an /arangan %,ar se-u#a ,er%u-!u#
/#angan -ur( / !e#a"ar

Pe-#'an Bag Se%&#a' Ter/a%
#) Perng%a, Daera' )
4icalonkan oleh setiap Pe%a$at Pendidikan 4aerah (PP4)

4) PENILAIAN
4) PENILAIAN
") Perng%a, Neger )

Pemilihan di$uat oleh Ja;a,an%uasa Pen#aan
Per,an(ngan K,ar Se-u#a Peringkat Negeri. Ahli terdiri
daripada PPSPPA dan !a$atan Pendidikan Negeri (!PN).
3) Perng%a, Ke/angsaan )

Pemilihan di$uat oleh Ja;a,an%uasa Pen#aan
Per,an(ngan K,ar Se-u#a Perng%a, Ke/angsaan. Ahli
terdiri daripada PPSPPA dan Bahagian Kokurikulum @
Kesenian) Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Penilaian akhir pada $ N&3e-/er 897*6
4) PENILAIAN
4) PENILAIAN

Pelaksanaan adalah seperti $erikut,
B# Se%&#a' Uruse,a Pe#a%sanaan
# 8ilayah Persekutuan 8ilayah Persekutuan
" Selangor 8ilayah Persekutuan & BKSKA
3 Perak Kedah
' Negeri Sem$ilan Negeri Sem$ilan
A Melaka Melaka
. !ohor !ohor
B Pahang Pahang
2 Kelantan Kelantan
C 0erengganu 0erengganu
# Pulau Pinang Perlis
## Kedah Kedah
#" Perlis Perlis
#3 Sa$ah BKSKA
#' Sara*ak BD9S7
E 8arna Merah ,
Negeri-negeri $ukan
di $a*ah akta .B"
5) SYARAT, BORANG
5) SYARAT, BORANG
PENYERTAAN & FORMAT
PENYERTAAN & FORMAT
LAPORAN PENCAPAIAN
LAPORAN PENCAPAIAN
AKTIITI KITAR SEMULA
AKTIITI KITAR SEMULA

S5ara,< /&rang !en5er,aan (an 0&r-a, #a!&ran
!en:a!aan %,ar se-u#a /&#e' (-ua, ,urun ( #a-an
;e/ ;;;6!!s!!a6g&36-5
:ink Syarat Penyertaan
:ink Borang Penyertaan
:ink (ormat :aporan Pencapaian Aktiviti Kitar Semula
!) HADIAH
!) HADIAH

5adiah di$erikan mengikut kategori pertandingan.

Semua kategori akan menerima hadiah =ringan dan Si%il
Penghargaan
Ha(a' ( RM)
Se%&#a' Ren(a' Se%&#a' Menenga'
Luar Ban(ar Ban(ar Luar Ban(ar Ban(ar
0empat Pertama "). "). "). ").
0empat Kedua #). #). #). #).
0empat Ketiga A. A. A. A.
Anugera' K'as 5adiah dan si%il penghargaan
!) HADIAH
!) HADIAH

Anugera' K'as $erdasarkan,
#) K&-,-en ( (a#a- a%,3, %,ar se-u#a< Insa,0 (an
n&3a,0 dalam menggalakkan penyertaan *arga sekolah
") Pengu-!u#an /arangan %,ar se-u#a ,er/an5a% di
peringkat ke$angsaan

7adangan Penganugerahan hadiah akan diadakan pada 77
N&3e-/er 897* ( 5ari Kitar Semula Ke$angsaan)

SELAMATKAN BUMI KITA< AMALKAN KITAR SEMULA6
Se%an< Ter-a Kas'
PEN4APAIAN BANK KITAR
PEN4APAIAN BANK KITAR
SEMULA
SEMULA
PEN4APAIAN BANK KITAR
PEN4APAIAN BANK KITAR
SEMULA
SEMULA
Pencapaian Bank Kitar Semula,
B#6 Ta'un B#6 Se%&#a' Bera, (Kg) N#a (RM)
#. "# 3# C).2.2# "C)#B."3
". "## ## C2)A'.# 3")#A.2"
3. "#" #.B "C#)3#C.B. BC)BB#.2"
'. "#3 #.. ".)3A3.B2 A")C.."
!umlah Keseluruhan 'B' .2A)BCB.3. #C3)2C.22
SK AMPANG 4AMPURAN <
SK AMPANG 4AMPURAN <
AMPANG
AMPANG
SK AMPANG 4AMPURAN <
SK AMPANG 4AMPURAN <
AMPANG
AMPANG
SK SERI MAKMUR <
SK SERI MAKMUR <
SABAK BERNAM
SABAK BERNAM
SK SERI MAKMUR <
SK SERI MAKMUR <
SABAK BERNAM
SABAK BERNAM
SK BANDAR BARU <
SK BANDAR BARU <
KUALA SELANGOR
KUALA SELANGOR
SK BANDAR BARU <
SK BANDAR BARU <
KUALA SELANGOR
KUALA SELANGOR
SK BANDAR BARU SELAYANG <
SK BANDAR BARU SELAYANG <
SELANGOR
SELANGOR
SK BANDAR BARU SELAYANG <
SK BANDAR BARU SELAYANG <
SELANGOR
SELANGOR
SK TAMAN SEROJA <
SK TAMAN SEROJA <
BANDAR BARU SALAK TINGGI
BANDAR BARU SALAK TINGGI
SK TAMAN SEROJA <
SK TAMAN SEROJA <
BANDAR BARU SALAK TINGGI
BANDAR BARU SALAK TINGGI