BAHAGIAN PENUTUP

Bahagian laporan terdiri daripada, rujukan / bibliografi dan lampiran.
4.1 SENARAI KOMPONEN
Pelajar perlu menyenaraikan semua komponen yang digunakan dalam
menghasilkan projek. Senarai tersebut sesuai diletakkan dalam jadual yang
sesuai mempunyai lajur-lajur bagi nama komponen, spesifikasi komponen,
kuantiti, harga seunit dan jumlah harga komponen berkenaan.
4.2 RUJUKAN/BIBLIOGRAFI
Dalam bahagian rujukan, dimuatkan bahan-bahan yang dirujuk semasa
menyediakan projek. Pelajar perlu menyenaraikan bahan-bahan yang dirujuk.
Susunan rujukan/bibliografi adalah mengikut senarai abjad yang dinomborkan.
Kaedah yang digunakan adalah mengikut format APA American
Psychological Association!.
4.2.1 PANDUAN MENULIS NAMA PENGARANG DI DALAM SENARAI
BIBLIOGRAFI
"ama Barat
"ama keluarga diikuti nama singkatan lain, nama
keluarga terletak di belakang #ontohnya
"ama pengarang $ Alan %ohn &urner
Ditulis $ &urner, A.%
"ama 'elayu
"ama penuh pengarang #ontohnya
"ama pengarang $ Siti (ubaidah )brahim
Ditulis $ Siti (ubaidah )brahim
"ama Arab atau
berunsur Arab
"ama keluarga diikuti nama pengarang #ontohnya
"ama pengarang $ Syed 'uhammad "a*uib Al-
Attas
Ditulis $ Al-Attas, 'uhammad "a*uib
ATAU
"ama pengarang sahaja sekiranya tiada nama
keluarga #ontohnya
"ama pengarang $ 'alik )bn Anas
Ditulis $ 'alik )bn Anas
"ama +ina
"ama keluarga diikuti nama lain, nama keluarga
bagi nama +ina terletak di hadapan #ontohnya,
Jpar/jan2009
-././
"ama pengarang $ &an +hong Keat
Ditulis $ &an, +hong Keat gunakan tanda koma
untuk memisahkan nama keluarga daripada nama
lain!
"ama )ndia
"ama penuh pengarang #ontohnya
"ama pengarang $ Srini0asan 1entaakaraman
Ditulis $ Srini0asan 1entaakaraman
ATAU
Ditulis terbalik jika mempunyai nama singkat
#ontohnya,
"ama pengarang $ S. ". 2upta
Ditulis $ 2upta, S. ".
"ama Punjabi
"ama penuh pengarang #ontohnya
"ama pengarang $ Pretam Singh
Ditulis $ Pretam Singh
4.2.2 PANDUAN MENULIS RUJUKAN MENGIKUT JENIS BAHAN
RUJUKAN DI DALAM SENARAI BIBLIOGRAFI
4.2.2.1 Buku
"ama penulis tahun terbitan!. 3%udul buku4. &empat terbitan$
penerbit. muka surat!
+ontohnya,
&homs,%.'. -556!. 3&endering and 7stimating4 /th ed.
Prenti#e $ 8all m.s. .9-.:!
4.2.2.2 Artike D!!" Buku
"ama pengarang artikel tahun!. 3%udul artikel4. Dalam nama
pengarang buku. 3%udul buku4. tempat terbitan$ penerbit.
muka surat!
+ontohnya,
Salimah 'uhammad -55;!. 3Komunikasi Berstrategi4. Dlm
1ellu, S. '. 3Bangunan Pintar4. Petaling %aya$Delta. m.s ;--
//!
4.2.2.# Artike D!!" Jur$! %&e'r!$( )e$(!r!$(*
"ama penulis tahun!. %udul artikel. %udul jurnal. %ilid
nombor!, muka surat
Jpar/jan2009
-9/./
+ontohnya,
&erri,<. -5=.!. Depression in adoles#en#e$ its relation to
asserrtion and 0arious aspe#t of self-image. %ournal of +lini#al
+hild Psy#hology, --.!, -6---6;
4.2.2.4 Artike D!!" Jur$! %+u! 'r!$( )e$(!r!$(*
"ama kedua penulis tahun!. %udul artikel. %udul jurnal. %ilid
nombor!, muka surat
+ontohnya,
Sonne, %.<., > Pope,K.S. -55-!. &reating 0i#tims of
therapist-patient in0ol0ement. Psy#hotherapy, .=. -/?--=/
4.2.2., Artike D!!" M!-!!.
"ama pengarang &arikh atau bulan!. %udul Artikel. %udul
'ajalah. %ilid. 'uka surat +atatkan tarikh yang lengkap bagi
keluaran mingguan, #atatkan bulan terbitan bagi terbitan
bulanan.
+ontohnya,
Arei,'. -55;, @ktober =!. Prote#ting yourself from e0il 7-
mail. P+ 'agaAine. -:. m.s-5.
4.2.2./ Te&i&
"ama penulis tahun!. 3%udul4. "ama )nstitusi$ &esis
+ontohnya,
Basid &aib -55/!. 3Pengalaman Sistem &raditional di dalam
Pengurusan &apak Bina Serta )mplikasinya &erhadap
Keselamatan dan Kebersihan Pekerja4. Cni0ersiti &eknologi
'alaysia. &esis Ph.D.
4.2.2.0 I$ter$et
+ontohnya,
http$//DDD.2aSoC.edu/psy#hDeb/tipsheet/apa#rib.htm
4.2.# KAEDAH MENULIS RUJUKAN DALAM TEKS
Bagi penulisan dalam bentuk teks rujukan yang digunakan
diberi nombor mengikut angka rumi. +ontohnya adalah seperti berikut,
Jpar/jan2009
-?/./
RUJUKAN
-. Ahmad (aki Abu Bakar -555!. 3Pemprosesan &eks Bahasa
'elayu Cntuk Pemahaman Komputer4. Cni0ersiti &eknologi
'alaysia$ &esis Ph. D.
.. Badaraiah bt Ahmad -556!. 3&endering and 7stimating4. /
th
ed.
Prenti#e$ 8all. m.s .9-.:!
9. +hong, Ah 'eng. -55-!. &reating 0i#tims of therapist-patient
in0ol0ement. Psy#hotherapy. .=. -/?--=/.
?. Daud bin Abas -55/!. 3Pengalaman Sistem &radisional di dalam
Pengurusan &apak Bina Serta )mplikasinya &erhadap
Keselamatan dan Kebersihan Pekerja4. Cni0ersiti &eknologi
'alaysia. &esis Ph.D.
+ontoh menulis rujukan di dalam teks ialah $
3'enurut Ahmad (aki Bakar -! sebilangan besar jumlah . . . . .4
-! E dalam teks adalah bermaksud rujukan yang pertama dalam
senarai rujukan.
3'enurut Badariah .! kebanyakan alat yang . . . . .4
.! E dalam teks adalah bermaksud rujukan yang kedua dalam
senarai rujukan.
Nota :
Bujukan yang disusun adalah mengikut abjad nama pengarang.
4.# LAMPIRAN
<ampiran membolehkan pelajar memuatkan bahan-bahan yang dapat
memberi penerangan tambahan atau sokongan kepada teks dengan tidak
mengganggu tumpuan pemba#a. Bahan-bahan itu termasuklah jadual, #arta,
atur#ara perisian, data tenikal dan lain-lain. Semua lampiran hendaklah
disenaraikan dalam halaman Senarai <ampiran dengan memberi perhatian
kepada perkara berikut ,
Jpar/jan2009
-:/./
?.9.- Sesuatu penulisan tidak semestinya mengandungi lampiran. Sekiranya
perlu, bolehlah dimasukkan dalam #ontoh jadual, fotograf dan
sebagainya yang terlalu panjang untuk dimasukkan ke dalam teks atau
yang tidak diperlukan se#ara langsung bagi menjelaskan perkara yang
dibin#angkan dalam teks.
?.9.. <ampiran boleh diberi nama seperti <ampiran A, <ampiran B dan
seterusnya bergantung kepada jenis dan banyaknya bahan yang
disertakan sebagai lampiran. <ampiran juga boleh diberikan tajuk-tajuk
tertentu yang bersesuaian.
Jpar/jan2009
-;/./