LAMPIRAN 1

SENARAI KEPERLUAN PERALATAN SAINS (BAGI TING. 4 & 5)
DAERAH : SUBIS
MATA PELAJARAN : FIZIK
SPESIFIKASI BAHAN DAN PERALATAN SAINS KELOMPOK: BAHAN / ALAT HABIS GUNA
BIL NAMA SEKOLAH
BAHAN KIMIA ALAT ASAS ALAT KACA ALAT ELEKTRIK INSTRUMEN KIT MODEL SPESIMEN
ITEM ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM ITEM
1 SMK SUAI Bilah Gergai ! Bi"ar# 1$$ %l &$ '$ a(g")* +er(ier &, Ele"-r.%ag(e- ' '
' B.-.l Pe(/)/i 1$ Bi"ar# '0$ %l 1$ '$ Bar.%e-er A(er.i1 & 2 '
& '$ Bi"ar# 0$$ %l &0 '$ Bar.%e-er F.r-i( ! 1 M.1el -e.ri "i(e-i" 1 Pel)/)- 3a4ar
! 5er%i( 6a-ah 1$ Bi"ar# 1$$$ %l &$ 1, Hi1r.%e-er '$ Kit aras cecair ' ' Pe%a1a% a*i
0 He%i67era l.4a(g ' Bi"ar# '$$$ %l 1$ 1$ Ja% ra(1i"# a(al.g '' Kit asap ' ' Pe%)la6 6"r)
, J)8i( *)-ih &$ &' Be"ala( ")a6a re(1ah 10 Ja% ra(1i"# 1igi-al &' Ki- 6i(ar .*-i" 1$ ' Pla4ar
9 "a"i re-.r- !$ &$ $ Ma(.%e-er '$ La(1a6a( .*-i" '$ Pa% hi1r.li" ' Seli%)- a*i
2 "a(-a *e%8e6ar &$ 5er%i( /e")(g '$ Di(a%. *a/)a( -a(ga( '$ Nera/a %a%*a-a( ! Nera/a i(er6ia '$ T.(g 6a%*ah
: La1)(g !$ 5er%i( /e%8)(g '$ Gal;a(.%e-er 1: Nera/a 6*ri(g# 1N !$ Peri6".* ' Tr.li %a"%al
1$ La(1a6a( -r.li &, 5.r.(g -i6el !$ Gel)(g -ra(67.r%er 1$ Nera/a 6*ri(g# 1$ N !$ '
11 %ag(e- %ag(a1.r '$ 5.r.(g -)ra6 !$ Ja(g"a %a6a 1e-i" 1$ Nera/a -iga al)r &: 2
1' Pa% a(g"a- ! Ka(-a 13i/e")(g !$ J.)le%e-er# a(al.g ! Ter%.%e-er 1igi-al ' R."e- 1:
1& Pa% T)ra6 1$ Ka(-a 13i/e%8)(g !$ J.)le%e-er# 1igi-al ! Ter%.%e-er %a"%al 10 Se- -a(g"i ria" '
1! Pa% +a")% 1 1$ Mi"r.a%%e-er '$ '$ Se- Te(aga 6)ria !
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
KUANTI
TI
KUANTIT
I
A%%e-er# 8e6i
8ergera"# $ A < 10 A
Me-er 1e%.(6-ra6i
=*e()()" ar)6 ele"-ri"
1a( 8e>a "e)*a4aa(?
K.- %a"%al
A%%e-er# 8e6i
8ergera"# $ A < & A
Ga8)(ga( H)")%
B.4le# 5harle6 1a(
Te"a(a(@
M.1el 6i%)la6i %.-.r
ar)6 -er)6
Pa*a( *)-ih
8er%ag(e-
5a"era "er-a6
8er"ar8.(
A%%e-er# 8e6i
8ergera"# $ A < 0 A
Kajian daya
vektor
A%%e-er# gegel)(g
8ergera"# $ A < & A
M.1el -ra(6i6-.r
6e8agai a%*li7ier
A%%e-er# gegel)(g
8ergera"# $ A < 0 A
M.1el -ra(6i6-.r
6e8agai 6)i6 a)-.%a-i"
=6)i6 *e"a /aha4a?
B.(g"ah "a/a
he%i67era
M.1el -ra(6i6-.r
6e8agai 6)i6 a)-.%a-i"
=6)i6 *e"a ha8a?
B.(g"ah "a/a#
6egi e%*a- -e*a-
Be"ala( ")a6a -i(ggi
=EHT?
Ra1a6 %e1a(
ele-ri"
T)")l# ")") "a%8i(g
Ra1a6 *ri(6i*
le-)*a(
Piri(g *e-ri 1a(
*e()-)*
Ter%.%e-er
ri(-a(ga( *la-i()%
10 Pe%8era- 1$g 6e- 10 R.1 "a/a 10 Mi/r./hi* 1 T.l." B.r1.( !$ Tala 8)(4i '
LAMPIRAN 2
SENARAI KEPERLUAN PERALATAN SAINS (BAGI TING. 4 & 5)
DAERAH : SUBIS
MATA PELAJARAN : FIZIK
SPESIFIKASI BAHAN DAN PERALATAN SAINS KELOMPOK: BAHAN / ALAT HABIS GUNA
BIL
BAHAN KIMIA ALAT ASAS ALAT KACA ALAT ELEKTRIK INSTRUMEN KIT MODEL SPESIMEN
ITEM ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM ITEM
1, SMK SUAI &: &0 Mi"r.7.( ! &,
19 '! &$ Millia%%e-er '$
12 1$ Slai1 "a/a 1 M.-.r ele-ri" 1'
1: 1! Ta8)(g 1i1ih 1 M)l-i%e-er 1$
'$ 1 Ti)8 "a/a '$ $
'1 Pe(ga*i- G &! Ti)8 Ber(.)lli 1$ '$
'' Pe-)()" La6er '$
Ti)8 "a*ilari
'$ 1$
'& Pla- Be6i 2 Pe%8e6ar 6)ara !
'! !$ Pe%ega(g 8a-eri '$
'0 !$ Pe%ega(g %e(-.l 2$
', !$ '
'9 &, $
'2 S*ri(g Sli("i 1! Pl)g & *i( '$
': & Re.6-a- 9
&$ Ta"al !$
NAMA
SEKOLAH
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
KUAN
TITI
KUANTI
TI
Pe%8era- 0$g
6e-
Sili(1er
*e(4)"a-# 1$ %l
T.l." 6"r)
%i"r.%e-er
Pe%8era- 1$$g
6e-
Sili(1er
*e(4)"a-# 1$$
%l
Pe%8era- 1 "g
6e-
Pe%ega(g
"a(-a
Pe(ga(ali6i6
*.lari6
O6il.6".* 6i(ar
"a-.1 =OSK?
Pe%a(a6 re(1a%#
1' + 0$ A
Pe%a(a6 re(1a%#
'!$ + 0$$ A
Pla- 13i /elah
$@0%%
Pla- 13i /elah
1%%
Seli(1er
Mari.--e
Pe(a(a i64ara-
a)1i.
Se- 8l."
"al.ri%e-er
Pe(a(a +a( 1e
Graa77
S-r.8.6".*
%e"a(i"al
LAMPIRAN 3
SENARAI KEPERLUAN PERALATAN SAINS (BAGI TING. 4 & 5)
DAERAH : SUBIS
MATA PELAJARAN : FIZIK
SPESIFIKASI BAHAN DAN PERALATAN SAINS KELOMPOK: BAHAN / Perala-a( Sai(6 Ke"al
BIL ALAT ASAS ALAT KACA ALAT ELEKTRIK INSTRUMEN KIT MODEL SPESIMEN
ITEM ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM ITEM
&1 SMK SUAI Tele6".* 1 Se- ge- l.gi/ 1$
&' Tera6 8e6i "era6 !$ Se- "a*a6i-.r 1
&& !$ 1$
&! Ti( e)re"a &0 '$
&0 Tr.li Se- -ra(6i6-.r 1$
&, T)(g") "a"i -iga '$ S)i6 1 hala 12
&9 S)i6 1)a hala $
&2 S)i6 -e"a( '$
&: '
!$ '$
!1 '$
!' !
!& '
!!
!0
B Bagi 6e(arai i-e% %.h.( r))" Se(arai Se*6i7i"a6i Baha( 1a( Perala-a( Sai(6 Ke"al =8agi %a-a *elaara( 4a(g 8er"e(aa(? BPK ='$1$?
NAMA
SEKOLAH
BAHA
N
KIMIA
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
KUAN
TITI
KUANTI
TI
Tera6 8e6i
le%8)-
Se- *eri(-a(g
gegel)(g
Se- *eri(-a(g
6e%i".(1)"-.r
Ti)8 *ala(g
Mal-e6e
+.l-%e-er# 8e6i
8ergera"
+.l-%e-er#
gegel)(g 8ergera"
Aa4ar
*e(4a%8)(g#
hi-a%
Aa4ar
*e(4a%8)(g#
%erah
B M.h.( 6e(arai"a( %e(gi")- ke!"#""$ % ke&e$!'$("$ ()"$( k*'!'k"+) 1i*erl)"a( 1i 6e".lah
Di6ah"a( .leh#
Na%a :
Daerah :
LAMPIRAN 1
KUANTITI
2$
'
!
$
'
'
'
$
'
'
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
LAMPIRAN 2
KUANTITI
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
KUANTITI
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
LAMPIRAN 1
SENARAI KEPERLUAN PERALATAN SAINS (BAGI TING. 4 & 5)
DAERAH : SUBIS
MATA PELAJARAN : FIZIK
SPESIFIKASI BAHAN DAN PERALATAN SAINS KELOMPOK: BAHAN / ALAT HABIS GUNA
BIL NAMA SEKOLAH
BAHAN KIMIA ALAT ASAS ALAT KACA ALAT ELEKTRIK INSTRUMEN KIT MODEL SPESIMEN
ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI
1 SMK SUAI Be6i 0 Jar)% Pe(i-i ' Da3ai Kel)li ! '$ Beg *.li-e(a 0
' Mi(4a" gri6 ' Ka6a Da3ai '$ ! '$ Fi)6 !$
& Mi(4a" >ai-)( ' Ka-ri Ga6 1 ! Pe-i Ke/e%a6a( &
! Pa% Ka"i ! !
0 Pela*i" Mea ' !
, Pe%e-i" A*i '$ !
9 Pe()() Ma"%al '0 Da3ai ")*r)% '
2 ' !
: ' Da3ai Ni"r.% !
1$ Pi/agari '$ 1$$
11 Pi-a 1e-i" $ 1$$
1' Pla6-i6i( !$ Me(-.l 1@0; 2$
1& Ra" -a8)(g )i &$ Me(-.l &@$; !$
1! Sal)r ge-ah ' %e(-.l !@0; !$
10 S*a-)la &$ %e(-.l ,@$; !$
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
Pe%8ari6 %e-er#
$@0%
Da3ai ".(6-a(
1,
Pe%8ari6 %e-er#
1@$%
1a3ai ".(6-a(
'$
1a3ai ".(6-a(
'!
1a3ai ".(6-a(
'2
1a3ai ".(6-a(
&'
Pe(4)%8a-
ge-ah 12%%#
6a-) l)8a(g
Da3ai ")*r)%
=P+5?
Pe(4)%8a-
ge-ah '9%%#
6a-) l)8a(g
Kli* 8)a4a
8er-e8a- hi-a%
Kli* 8)a4a
8er-e8a- %erah
LAMPIRAN 2
SENARAI KEPERLUAN PERALATAN SAINS (BAGI TING. 4 & 5)
DAERAH : SUBIS
MATA PELAJARAN : FIZIK
SPESIFIKASI BAHAN DAN PERALATAN SAINS KELOMPOK: BAHAN / ALAT HABIS GUNA
BIL NAMA SEKOLAH
BAHAN KIMIA ALAT ASAS ALAT KACA ALAT ELEKTRIK INSTRUMEN KIT MODEL SPESIMEN
ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI ITEM KUANTITI
1, SMK SUAI 1$$ Se- 1i.1 LED 11
19 11
12
1:
'$
'1
''
'&
'!
'0
B Bagi 6e(arai i-e% %.h.( r))" Se(arai Se*6i7i"a6i Baha( 1a( Perala-a( Sai(6 Ke"al =8agi %a-a *elaara( 4a(g 8er"e(aa(? BPK ='$1$?
Di6ah"a( .leh#
Na%a :
Daerah :
PENYELANGGARAAN &
KESELAMATAN
Tali ge-ah
ela6-i"
Se- 1i.1
LED=6ili".(?
B M.h.( 6e(arai"a( %e(gi")- ke!"#""$ % ke&e$!'$("$ ()"$( k*'!'k"+) 1i*erl)"a( 1i 6e".lah