Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Gestionarea crizelor de imagine
Analiza identităţii organizaţiei Farmec SA

Todirică Alexandra, Grupa 8
Teodorescu Andreea, Grupa 8

Descriere şi scurt istoric companie
Începută cu peste 12 de ani !n urmă" activitatea FAR#$C are astă%i o lar&ă
recunoaştere" at't !n Rom'nia" c't şi !n lume" produsele companiei (iind e)portate !n ţări
din $uropa" Asia şi America de Nord* +storia modernă a companiei !ncepe !n 1,-." c'nd
FAR#$C devine primul producător de creme şi emulsii /erovital 01 pro(* 2r* Ana
Aslan din Rom'nia* Produsele se adresau (emeilor a3unse !n pra&ul v'rstei de 4 de ani"
c'nd tenul arată primele semne de !mbătr'nire* Astă%i" FAR#$C produce peste 4 de
produse cosmetice" care acoperă o &amă lar&ă de utili%are" printre acestea număr'ndu5se
at't mărci tradiţionale" c't şi produse lansate !n ultimii ani*
FAR#$C este !n pre%ent liderul pieţei de produse cosmetice rom'neşti" multe
dintre mărcile produse la Clu3 a(l'ndu5se !n topul pre(erinţelor consumatorilor rom'ni*
/ri3a pentru (rumos şi respectul (aţă de tradiţie" sănătate şi mediul !ncon3urător"
completate de cercetarea continuă" ori&inalitate şi atenţia (aţă de cerinţele clienţilor săi"
au (ăcut din FAR#$C un producător apreciat de5a lun&ul timpului*
Fiecare dintre produsele marca FAR#$C valori(ică in&rediente naturale sau
sintetice recunoscute pe plan mondial" alături de principii active de provenienţă locală"
selecţionate din bo&ăţia naturală a solului şi (lorei rom'neşti* FAR#$C deţine %eci de
brevete de invenţie pentru produsele reali%ate prin reţete ori&inale" !n laboratoarele de
cercetare proprii*
1
Obiectul de actiitate al companiei constă !n producerea de produse cosmetice şi
comerciali%area lor at't !n ţară c't şi !n a(ară* În ceea ce priveşte produsele" acestea sunt
(oarte diversi(icate şi destinate unui public lar&" !ntruc't &amele Farmec acoperă nevoile
şi pre(erinţele diverselor cate&orii de v'rstă* Principiile active pe care le (oloseşte
compania provin !n mare parte din natură6 (ructe care sunt bune şi la (rumuseţe" nu doar
la &ust" plante medicinale auto7tone care re&enerea%ă tenul şi părul" ar&ila din munţi*
2
!isiunea
1
888*(armec*ro
2
idem
#isiunea companiei este de a crea produse de calitate care să răspundă
e)i&enţelor" av'nd la ba%ă principii care consolidea%ă o cercetare ri&uroasă * 2emersul
inovativ al companiei identi(ică şi anticipea%ă dorinţele consumatorilor" aduc'nd la viaţă
produse care !ntreţin şi perpetuea%ă tinereţea" (rumuseţea şi starea de bine*
1
9otodată" !ntr5un interviu acordat de către (ostul director &eneral" :iviu 9urdean
a(irmă6 ;#isiunea noastră este de a (i unul dintre cei mai mari producători de produse
cosmetice din Sud5$stul $uropei" adapt'ndu5ne continuu produsele" desi&n5ul şi
pre%entarea pentru a satis(ace nevoile consumatorilor şi nu !n ultimul r'nd pentru a crea
condiţii optime an&a3aţilor ;*
"iziunea
<r&ani%aţia propune o nouă vi%iune asupra (rumuseţii" accentu'nd (rumuseţea
naturală şi ieşirea din tiparele actuale6 =am ales să !ţi arătăm că eşti (rumoasă şi să punem
!n valoare acele mici detalii care te (ac di(erită de toate celelalte (emei* 2e aceea" vei
re&ăsi !n produsele noastre in&rediente care !ţi vor de%vălui personalitatea" care adau&ă
lumină" culoare şi contrast trăsăturilor tale=*
4
Scop
Scopul companiei este de a crea produse de calitate pentru a satis(ace nevoile
(emeilor le&ate de (rumuseţe şi !n&ri3ire* 2e asemenea Farmec SA urmăreşte menţinerea
po%iţiei de lider pe piaţa cosmeticelor rom'neşti" c't şi e)tinderea pe plan internaţional*
Obiectie
5 reali%area de produse competitive pentru a (ace (aţă pe piaţa internaţională
5 atin&erea obiectivelor de per(ormanţă şi menţinerea unui standard superior de calitate
# de%voltarea relaţiilor de colaborare cu numeroşi parteneri de presti&iu
5 prote3area mediului !ncon3urător prin ac7i%iţia unor utila3e per(ormante
1
idem
4
idem
5 creşterea e)portului
5 de%voltarea propriei reţele de distribuţie
5 de%voltarea laboratoarelor de cercetare din cadrul companiei
Structura organizaţiei
Autoritatea dominantă !n cadrul companiei este cea raţional5le&ală" !ntruc't este
respectată o structură birocratică" or&ani%aţia este de(inită prin le&i şi norme scrise" iar
posturile disponibile sunt create pentru sarcini concrete" an&a3aţii (iind aleşi !n (uncţie de
cali(icări* 2e asemenea" e)istă niveluri ierar7ice conduse de un şe(*
Diiziunea muncii
Familia Farmec are apro)imativ -- de an&a3aţi !mpărţiţi !n > departamente" 1
secţii de producţie" apro)imativ 2 birouri" repre%entanţe care acoperă %one din !ntrea&a
ţară şi un mare număr de colaboratori" din importante institute de cercetare*
>
Comunicarea !n cadrul companiei se reali%ea%ă pe verticală" !ntruc't e)istă
persoane !n posturile de conducere care transmit sarcinile si in(ormaţiile subalternilor*
#ana&ementul companiei este alcătuit din #ircea 9urdean 5 2irector &eneral"
0orea 9urdean 5 2irector #ar?etin& şi v'n%ări" #ircea Stănceanu 5 2irector economic şi
#irela :upaş 5 2irector te7nic producţie*
$ultura organizaţională
Firma Farmec SA are o cultură or&ani%aţională (oarte bine !nc7e&ată ce durea%ă
de mai bine de 12 de ani şi se urmăreşte at't satis(acerea clienţilor c't şi o bună
cooperare !n r'ndul an&a3aţilor* Compania pune mare accent pe cultura or&ani%aţională
aşa cum reiese din declaraţia directorului 9urdean6 @$ste important să se ţină cont de
cultura organizaţională a companiei, să %ie &nţeleasă şi abia apoi să se ia decizii=*
-
În
>
888*(armec*ro
-
7ttp6AA888*8all5street*roAslides7o8ACompaniiAB4.24A+N9$RC+D5Planul5de5atac5al5noului5director5
&eneral5al5Farmec5Clu35Napoca*7tml
ceea ce priveşte stilul de mana&ement" compania este atentă la detalii" la oportunităţile
pieţei şi la deci%iile rapide*
În ceea ce priveşte comportamentul companiei pe timp de cri%ă" directorul
Farmec SA a(irmă6 = Cred că partea bună a cri%ei este că a lăr&it perspectiva" ne5a (ăcut
să privim mai atent tot tabloul care ne poate in(luenţa a(acerea* < altă sc7imbare este
intensi(icarea comunicării cu oamenii din companie" care nu trebuie să se simtă nesi&uri
!ntr5un conte)t economic nou=*
.
!ituri şi credinţe
Succesul companiei se datorea%ă Anei Aslan" un om cu
vi%iune care a lăsat o amprentă !n domeniul (rumuseţii şi mai ales !n &erontolo&ie la nivel
internaţional* În 1,>2 este !n(iinţat primul +nstitut de /eriatrie din lume şi !n 1,.2
elaborea%ă alături de (armacista $lena Polovra&eanu /erovital 01" medicament care
acţionea%ă asupra mecanismelor comune ale bolilor de&enerative speci(ice v'rstei a treia*
Dn alt an important este 1,.-" an !n care Ana Aslan obţine brevetul pentru Aslavital"
produs e(icace !n terapia sistemului nervos şi a aparatului cardiovascular*
B
2e5a lun&ul timpului" compania s5a adaptat procesului continuu de moderni%are"
iar noul director 9urdean" alături de membrii conducerii a impus o vi%iune care să (acă
(aţă noului conte)t economic*
Simboluri' sigla, semni%icaţia şi motto#ul
.
idem
B
7ttp6AA888*cenusadetranda(ir*roAana5aslan5romanca5desc7i%atoare5de5drumuri5in5&eriatrie5si5(rumusete
Compania a ales acest nume Farmec" !ntruc't consideră că (armecul nu cunoaşte
re&uli" nu !l poţi de(ini" este un alt cuv'nt pentru (ascinaţia pe care o aduce un %'mbet" o
privire plină de !ncredere" o voce caldă" o culoare care !ţi luminea%ă oc7ii*
,
#esa3ul companiei repre%intă o invitaţie adresată publicului (eminin de a
descoperi individualitatea şi (armecul natural şi a spune nu (rumuseţii de vitrină şi a celei
impersonale*
#otto5 ul companiei este6 să %ii %rumoasă pentru că eşti tu" %emeia cu %armec*
(imba) speci%ic
Personalul companiei utili%ea%ă un 3ar&on speci(ic domeniului cosmetic ce
include re(eriri la substanţe c7imice" plante !n cadrul laboratoarelor de producţie" (i%ico5
c7imice*
*orme şi reglementări
+olitica Farmec &n domeniul calităţii implică'
1* Respect (aţă de le&islaţia aplicabilă internă şi internaţională" (aţă de an&a3aţi"
clienţi" (urni%ori" acţionari" parteneri" autorităţi" mediu" societate etc*
2* <rientarea către client* $ste responsabilitatea noastră să !nţele&em cerinţele
clienţilor şi să le satis(acem o(erind produse şi servicii de calitate !n condiţii şi la
preţuri competitive*
1* Calitatea şi si&uranţa produselor şi a seviciilor*
4* <nestitate" inte&ritate" corectitudine*
>* :ucrul !n ec7ipă6 muncim !mpreună" ne bucurăm !mpreună" !nvăţăm !mpreună" ne
ba%ăm pe !ncrdere*
,
888*(armec*ro
-* Conştienti%area costurilor6 să c7eltuim ca şi cum am (ace5o din propriul bu%unarE
păstrarea sub control a costurilor este modalitatea simplă de a avea un business
sănătos şi un loc de muncă si&ur*
1
Farmec SA (uncţionea%ă după principii care consolidea%ă o cercetare ri&uroasă şi
care o (ac credibilă6
F Respectul pentru consumator concreti%at !n politica @produse (ără compromis= din
punctul de vedere al securităţii şi e(icacităţii
F Protecţia mediului
F Respectarea unei etici a inovaţiei prin prote3area produselor prin brevete şi comunicări
ştiinţi(ice
Compania de%voltă etici şi practici ri&uroase de testare a si&uranţei produselor
pentru a spori !ncrederea cumpărătorilor* Reali%area de noi (ormule a&reabile şi e(iciente
este spri3inită pe cunoaşterea le&islaţiei" pe proceduri ri&uroase de testare a stabilităţii" pe
teste de inocuitate şi e(icienţă* În acest sens" compania colaborea%ă cu instituţii"
universităţi şi clinici presti&ioase6 :aboratoires 2ermscan G Franţa" :aboratoarele $vic
+nternational" Dniversitatea de #edicină şi Farmacie +uliu 0aţie&anu Clu35Napoca"
Clinica de dermatolo&ie din Clu35Napoca" +nstitutul de C7imie Raluca Ripan Clu35
Napoca" +nstitutul Naţional de Cercetare52e%voltare pentru 9e7nolo&ii +%otopice şi
#oleculare Clu35Napoca*
Formularea produselor se (ace printr5o selecţie ri&uroasă a in&redienţilor" care să
nu pre%inte un impact ne&ativ asupra mediului ambiant" iar respectul pentru viaţă e)clude
din testările produselor FAR#$C testele e(ectuate pe animale*
1
7ttp6AA888*(armec*roApd(A2ecalaratiaH2deH2politicaH2re(H2laH2calitate*pd(
Nivelul inovativ al cercetării e(ectuate la FAR#$C se autosusţine prin nu mai
puţin de 2> de brevete ştiinţi(ice valabile p'nă !n acest moment*
Produsele FAR#$C trec printr5un control ri&uros" care asi&ură puritatea
materiilor prime care stau la ba%a produselor din porto(oliu* Produsele cosmetice
semi(abricate şi (inite sunt veri(icate !n con(ormitate cu standardele naţionale şi
internaţionale şi se monitori%ea%ă condiţiile de mediu din secţia de cosmetice" mai e)act
&radul de contaminare a aerului" supra(eţelor şi ec7ipamentelor* Produsele FAR#$C care
a3un& pe ra(tul ma&a%inelor şi (armaciilor sunt testate din punctul de vedere al e(icienţei
şi toleranţei cutanate" multe dintre ele (iind evaluate clinic de institute speciali%ate" din
ţară şi din străinatate*
11
"alori
Printre valorile companiei se numără &ri3a pentru (rumos şi respectul (aţă de
tradiţie" sănătate şi mediul !ncon3urător" valori(icarea bo&ăţiilor naturale ale solului şi
(lorei rom'neşti" completate de cercetarea continuă" ori&inalitate şi atenţia (aţă de
cerinţele clienţilor săi*
+ersonal
Cec7imea medie a an&a3aţilor care lucrea%ă !n cadrul companiei este de 1>52 de
ani* #i7aiela Pura" şe(ul biroului de resurse umane al companiei consideră că această
situaţie pre%intă avanta3e de ambele părţi" compania put'nd ast(el să se bucure de
spri3inul unor specialişti cu o e)perienţă vastă* Ci(ra de -- nu include an&a3ările pe
perioade scurte" prede(inite de timp* 2in această cate&orie (ac parte" de e)emplu" 2 de
elevi şi studenţi ai liceului de c7imie" respectiv ai (acultăţii de (armacie şi in&inerie
c7imică din Clu3" an&a3aţi pe perioada vacanţei !n di(erite departamente ale companiei*
12
11
7ttp6AA(armec*roAlaboratoareAIstartJ2
12
7ttp6AApro(esiionline*%(*roAarticoleA14.412A#i7aiela5Pura55vec7imea5medie5a5
an&a3atilor5este5de51>525de5ani*7tml
C7iar dacă e)istă o stabilitate la nivelul numărului de an&a3aţi" !n ultimii ani
compania a !nt'mpinat di(icultăţi !n recrutarea de personal cali(icat !n e(ectuarea de
lucrări de mentenanţă" de !ntreţinere sau de reparaţii ale liniilor de producţie* Pentru
aceste cate&orii de personal s5au !ncercat di(erite metode de atra&ere" cum ar (i
participarea companiei la di(erite evenimente şi t'r&uri de locuri de muncă or&ani%ate de
către şcolile de arte şi meserii sau liceele te7nice cu pro(il mecanic sau electroener&etic*
11
În ciuda (aptului că vec7imea medie a an&a3aţilor companiei este de 1>52 de ani"
criteriul decisiv de recrutare a personalului nu este !ntotdeauna e)perienţa*
;Salariul este !nsoţit !n mod natural de un pac7et complet de bene(icii" care
cuprinde pentru an&a3aţii de top mana&ement şi pentru departamentele de v'n%ări şi
distribuţie" maşini şi tele(oane de serviciu" precum şi tic7ete de masă* 2e asemenea" toţi
an&a3aţii cu o vec7ime de minimum trei ani !n companie bene(icia%a de un spor de
(idelitate ca procent din salariu" care poate varia !ntre > şi 2>H" !n (uncţie de vec7ime;"
menţionea%ă şe(ul biroului de resurse umane al Farmec" care activea%ă !ntr5o piaţă a
cosmeticelor estimată pentru acest an la apro)imativ B de milioane de euro*
14
2incolo de investiţiile reali%ate !n ultimii ani !n cercetare sau mărirea capacităţii
de producţie" cea mai importantă a (ost investiţia !n capitalul uman" Farmec derul'nd
p'nă !n pre%ent o &amă variată de cursuri pentru de%voltarea pro(esională a an&a3aţilor*
Dn pas important a (ost reali%at !n 2." c'nd Farmec a obţinut (onduri P0AR$ pentru
derularea unui proiect amplu de trainin&uri" !n valoare de apro)imativ -1* euro* :a
acestea s5a adău&at contribuţia proprie de 1-*1> euro" sumă care a repre%entat 2H din
valoarea totală de ..* euro a proiectului* Aceste cursuri au completat activităţile de
trainin& de care bene(iciaseră anterior an&a3aţii Farmec" adău&'nd noi teme*
1>
Prin acţiunile sale compania urmăreşte să reţină an&a3aţii c7eie 5 acei an&a3aţi care
asi&ură continuitatea !n a(acere 5 prin urmare" deşi !n ca%ul unui bu&et de instruiri mai
restr'ns" creşterea nivelului pro(esional al an&a3aţilor va constitui !n continuare o
prioritate*
1-
11
idem
14
idem
1>
888*(armec*ro
1-
idem
Furnizor, distribuţie, public ţintă şi mass#media
Compania Farmec SA are un (urni%or propriu const'nd !n laboratoarele de
producţie" cercetare şi testare a calităţii de la Clu3" precum şi colaborări cu :aboratoarele
$vic +nternational Rom'nia" :aboratoarele 2ermscan Franţa" +nstitutul de cercetări
c7imice Raluca Ripan Clu35Napoca" Facultatea de #edicină şi Farmacie +uliu 0aţie&anu
Clu35Napoca şi Clinica de 2ermatolo&ie din Clu35Napoca*
În ceea ce priveşte distrubuţia din Rom'nia" Farmec SA se a(lă !n parteneriat cu6
Publicul ţintă !l repre%intă (emeile din mediul preponderent urban" cu studii şi
venituri medii" iar datorită diversităţii produselor" publicul este !mpărţit !n subcate&orii
corespun%ătoare (iecărei &ame Farmec6 Asla"italK4LM" GeroitalK 1>5 2, aniM, Farmec
Ktoate cate&oriile de v'rstăM" Geroital ,- K15 1, de aniM" Geroital +lant5 &ama
produselor pentru părKorice v'rstăM*
În ceea ce priveşte pre%enţa !n mass5media" Farmec SA pune accent !n special pe
presa scrisă" re&ăsindu5se cu reclame !n ma3oritatea revistelor pentru (emei*
Pe 9C" Farmec SA rulea%ă cu spoturi pentru &amele /erovital Plant" /erovital 01
şi AslaCital şi le are drept ima&ine pe Paula Selin&" #anuela 0ărăbor şi Simona
Nălănescu*
În mediul online" Farmec SA este pre%entă pe (aceboo?
K7ttp6AA888*(aceboo?*comAOPA(armec*companQM" au site personal K 888*(armec*roM şi
apariţii pe site5uri de (rumuseţe şi !n&ri3ire destinate (emeilor*
Analiza S.OT
+uncte tari'
# :ider pe piaţa cosmeticelor din Rom'nia şi unul dintre cei mai importanţi
producatori de cosmetice din $uropa de Sud5$st
# +nvestiţii anuale substanţiale pentru rete7nolo&i%are şi moderni%are
# 9radiţie !ndelun&ată !n industria cosmetică
# /amă lar&ă de produse
# Atenţie sporită la prote3area mediului !ncon3urător
# 2eţinerea Certi(icatului +nternational de Calitate +S< ,162
# Dtili%area in&redientelor naturale
+uncte slabe'
# vi%ibilitate redusă !n mass5media
# de(icienţe !n maniera de pre%entare a produselor
# lipsa proiectelor şi evenimentelor de (ideli%are a consumatorilor
Oportunităţi'
# pre%enţa pe piaţa internaţională
# trendul produselor naturale
# continua de%voltare şi moderni%are a pieţei produselor cosmetice
Ameninţări
# concurenţa (irmelor cu acelaşi pro(il de activitate
# strate&iile de promovare ale celorlalte companii concurente
$oncluzii
$valu'nd activitatea companiei Farmec SA am constatat că !n ciuda po%iţiei de
lider pe piaţa rom'nească a produselor cosmetice" compania su(eră din cau%a lipsei
mediati%ării şi a strate&iilor de promovare* Succesul companiei se datorea%ă !n mare parte
preţurilor accesibile şi a &amelor diversi(icate de produse ce sunt destinate mai multor
cate&orii de public*
2e asemenea" Farmec SA este una dintre companiile cu tradiţie !n domeniul
cosmetic" iar calitatea produselor este demonstrată de lon&evitatea companiei* În acelaşi
timp" putem a(irma că vi%iunea declarată este con(irmată prin activităţile des(ăşurate" !şi
doresc să restabilească ideea de (rumuseţe naturală at't pe piaţa rom'nească" dar şi pe cea
din străinătate" şi ieşirea din tipare prin intermediul in&redientelor (olosite*
În ceea ce priveşte misiunea or&ani%aţiei" ea este implementată !n pro&ramele
derulate at't intern c't şi e)tern" moderni%area aparaturii şi pro&ramele de instruire ale
an&a3aţilor contribuind la menţinerea unor standarde ridicate !n ceea ce priveşte calitatea
produselor şi e(icienţa companiei*
< problemă ma3oră a companiei este lipsa de implicare !n campaniile de
promovare a produselor" ceea ce a dus la o scădere a notorietăţii !n (aţa celorlalte
companii producătoare de cosmetice" la acest minus contribuind totodata şi desi&n5ul
produselor şi ambala3ul acestora care nu e)celea%ă la capitolul inspiraţie*
$ampanie de &ntărire a atitudinilor şi comportamentelor
Scopul campaniei este acela de a creşte vi%ibilitatea companiei Farmec SA printr5
o mediati%are mai accentuată" !ntruc't noi considerăm că la momentul actual or&ani%aţia
se a(lă !ntr5un con de umbră (aţă de celelalte companii concurente*
Obiectie'
5 (ideli%area consumatoarelor
5 creşterea v'n%ărilor
5 creşterea reputaţiei
5 accentuarea statutului de produse naturale
Tactici
Drmărind strate&iile de promovareKprint5uri" reclame 9C" promoţii" samplin&M ale
celorlalte companii concurenteK /arnier" Nivea" 2oveM susţinem că inclusiv or&ani%aţia
Farmec ar trebui să apele%e la ast(el de tactici6
5 promovarea prin intermediul spoturilor 9C pentru (iecare &amă de produse !n
parte KAslaCital" /erovital" Farmec" /erovital 01" /erovital PlantM
5 asocierea (iecărei &ame de produse cu o persoană publică !n vederea creşterii
notorietăţii K :oredana /ro%a5 AslaCital" Andra5 /erovital" +uliana :uciu5
Farmec" Andreea Raicu5 /erovital 01" /iulia5 /erovital PlantM
5 o(erte promoţionale !n supermar?eturi
5 samplin& !n mall5uri" (armacii" stradal
5 promovare online6 (aceboo?" aparitii pop5up5uri pe site5uri pentru (emei
K?udi?a*ro" per(ecte*ro" (eminis*roM
5 includerea produselor Farmec !n saloanelor de !n(rumuseţare
Durata campaniei6 şase luni" !ntre 1 noiembrie 2115 1 mai 212
Aria de des%ăşurare' Nucureşti şi următoarele 1 3udeţe ca mărime
+ublicurile ţintă sunt di(erenţiate !n (uncţie de (iecare &amă !n parte6
Asla"ital
/ama AslaCital este destinată publicului (eminin cu v'rsta 4L din mediul
preponderent urban" studii medii şi un venit mediu*
Geroital
/ama /erovital se adresea%ă publicului (eminin t'năr" cu v'rstă cuprinsă !ntre 1>5
2, ani" din mediul preponderent urban" studii medii şi venit mediu*
Farmec
/ama Farmec se adresea%ă unui public (eminin inclu%'nd toate cate&oriile de
v'rstă" at't din mediul urban c't şi din mediul rural" studii medii şi venituri mici spre
medii*
Geroital ,-
/ama /erovital 01 se adresea%ă publicului (eminin cu v'rste cuprinse !ntre 15
1, de ani" din mediul urban" studii medii şi venit mediu*
Geroital +lant
/ama /erovital Plant K&ama pentru !n&ri3irea păruluiM este destinată publicului
(eminin de orice v'rstă" din mediul urban" cu studii medii şi venit mediu*
!esa)e'
AslaCital6 Cu AslaCital prevenim !mpreună !mbătr'nirea prematurăP
/erovital6 Cu /erovital tinereţea durea%ăP
Farmec6 Frumuseţea este accesibilăP Frumuseţea are (armecP
/erovital 016 9radiţia !nseamnă (rumuseţeP Frumuseţea este naturalăP
/erovital Plant6 /erovital Plant are &ri3ă de părul tăuP
$anale de comunicare'
T"6 $ste cel mai e(icient şi de impact canal deoarece o(eră ima&ini !n mişcare şi
sunet !n acelaşi timp şi cu o mare acoperire naţională* $ste un mediu e)trem de creativ"
(le)ibil şi selectiv prin ale&erea pro&ramelor de di(u%are* Pre%intă un puternic e(ect de
notorietate" are un impact rapid şi este puternic demonstrativ*
2e asemenea selectivitatea este ridicată !n acest mediu" iar potrivit publicului
ţintă" pro&ramele pe care vor rula spoturile 9C sunt 6 PR< 9C" $DF<R+A 9C" ACASA
9C" AN9$NA 1 şi PR+#A 9C*
+resă, reiste 6 2urată mare a reclamei şi număr mare de cititori pentru acelaşi
e)emplar" acoperire naţională" selectivitate ridicată" o(eră presti&iu mărcilor şi au o
calitate deosebită a tiparului*
Av'nd !n vedere publicul ţintă" revistele uli%ate vor (i6 Cosmopolitan" Nolero"
:oo?" /lamour" Dnica" Avanta3e" Prevention" 97e <ne" Prevention" Ce se !nt'mplă
doctoreI
Outdoor 6 K banner urbanM Acest ve7icul media este (oarte e(icient deoarece
raportul e(icacitateAcost este unul (oarte bun* $ste un canal mediatic incisiv şi totodată cu
un caracter violent" cu impact = lovitură de pumn=* Are o buna (recvenţă şi poate crea o
notorietate rapidă*
O*(/*0' 1anner K(ormatul de .2B), pi)eli" datorită supra(eţei mai e)tinse" are
impactul ma)imME Tranzitional AD K(ormat (oarte e(icient" a(işat !ntre pa&inile unui site"
!n timpul navi&ării" pentru o perioadă limitată de timp K152 secundeM* E +op 2 under
AD Kpre(erabil pop5up5ului tradiţional" considerat supărător pentru mulţi utili%atori" dar
şi promovarea pe site5uri ca Rou9ube" #QSpace " Faceboo? K pa&ina proprieM şi t7e
/oo&le Searc7*

1T( 5 samplin& !n mall5uri6 capacitatea de a se adresa direct publicului ţintă" cost
redus" demonstrarea e(ectelor şi (eedbac? imediat*
5 promoţii !n ma&a%inele partenere
Actiităţi'
0eniment ' Fii %emeia cu Farmec de 8 martie3
:u'nd !n considerare scopul campaniei noastre K creşterea vi%ibilităţiiM credem că
este nevoie de un eveniment semni(icativ pe care noi l5am or&ani%a cu oca%ia %ilei de B
martie o(erindu5le o %i de răs(ăţ cu a3utorul produselor Farmec*
* Descriere eeniment 6 tema evenimentului va (i promovarea (rumuseţii prin
intermediul produselor cu e)empli(icare pe &amele Farmec*
Des%ăşurare eeniment' !n desc7iderea evenimentului va avea loc o discuţie pe
ba%a calităţii produselor susţinută de specialişti !n domeniu* În continuare !n sală vor (i
amplasate cinci standuri unde specialiştii Farmec vor demonstra pe participante calitățile
produselor* Seara se va !nc7eia cu un concert susţinut de 0oria Nrenciu*
(ocaţie' 9urabo /rand Nallroom" sala <pal
Caracteristici locaţie6
$venimentul se va des(ăşura la 9urabo /rand Nallroom KŞos* Pipera >>" Nucureşti
M" sala <pal" ce o(eră o supra(aţă de 2,4 mp K14 m* laţime" 21 m* lun&imeM" o capacitate
de 2> de locuri la mese sau 4 !n picioare" 1 &rupuri sanitare şi accesul la o parcare de
1B mp*
Amena)are
Amena3area sălii va (i asi&urată de personalul locaţiei" con(orm propunerilor
or&ani%atorilor* $a va trebui să raspundă conceptului evenimentului" (urni%'nd o %onă de
tip scenă şi" !n rest" amena3ată caracteristic pentru %iua (emeii* În plus" pe pereţii laterali
vor (i suspendate printuri cu lo&o5urile &amelor Farmec*
În sală se vor a(la cele cinci standuri cu produse FarmecK pentru (iecare &amă !n
parteM *
Data6 B martie 212" orele 1-65 26
+rogram' 1-65 1-61 primirea invitatelor de către cinci 7ostesse K !mbrăcate !n
culorile şi lo&o5urile &amelor FarmecM
1-616 1.65 discuţie produse naturale moderată de <ana Cu%ino
1.65 1,65 testare produse
1,65 26 concert
265 262 plecarea invitatelor şi !nm'narea cadourilor de către 7ostesse
/nitaţiile
Participarea la eveniment se va (ace !n urma !nscrierii pe site5ul or&ani%aţiei K primele
2M* 2e asemenea" pentru o bună vi%ibilitate a evenimentului vor (i invitaţi şi
repre%entanţi ai presei6
9C5 reporteri Acasa 9C" $u(oria 9C" PR< 9C" Antena 1 şi Prima 9C*
Reviste5 Cosmopolitan" Nolero" :oo?" /lamour" Dnica" Avanta3e" Prevention" 97e
<ne" Prevention" Ce se !nt'mplă doctoreI
<nline 6per(ecte*ro" ?udi?a"ro" (eminis*ro
Resurse materiale6 sala" amena3are" caterin&" mape" mostre produse*
Resurse umane6 7ostess" an&a3aţi ai companiei" an&a3aţi ai localului" moderatori"
c'ntăreţi*
1uget
Nu&etul este reali%at prin estimări ale costurilor6
Înc7iriere sala KL amena3are şi servicii cone)eM 1S
Printuri sală > ) 2S J 1S
0ostess > ) BS J 4S
Concert 2>S
Caterin& KbăuturăL (ursecuriM 1S

#ateriale o(erite participanţilor
• #ostre produse Farmec >S
• mapă de presă 1 ) 2 S J -S
9<9A: 4456

0aluare campanie
$valuarea campaniei se va (ace prin monotori%area apariţiilor media re(eritoare la
eveniment" iar pe (orumul de discuţie Farmec vom primi (eedbac? de la cumpărătoarele
pre%ente*
#ăsurarea cantitativă va consta !n sonda3e online aplicate publicurilor ţintă*
Prin această campanie am reuşit să atra&em atenţia consumatorilor asupra
&amelor de poduse naturale Farmec*
În urma demonstraţiilor (ăcute cu a3utorul produselor Farmec" am &enerat noi
pre(erinţe !n r'ndul publicului ţintă*
2e asemenea" prin asocierea cu %iua de B martie am accentuat le&ătura e)istentă
!ntre produsele Farmec şi conceptele de (rumuseţe" !n&ri3ire şi tradiţie*