Pengenalan Konsep Seni Dalam Pendidikan

Seni dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanak melalui
peningkatan daya persepsi,estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untuk melahirkan individu
yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwa kreatif,inovatif,inventif dan
mempunyai jati diri yang tinggi. Pengabungan tiga jenis seni yang terdiri seni visual,seni muzik dan
seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang holistik.
Terdapat beberapa tokoh yang member pandangan yang menyokong bahawa Seni Dalam Pendidikan
memberi manfaat dari segi jangka panjang. erikut merupakan pandangan daripada tokoh!tokoh "
Teori konstruktivisme ! kanak!kanak membina pengetahuan se#ara aktif. Seni Dalam Pendidikan
boleh dijadikan sebagai wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea se#ara bebas dan
kreatif.
Teori $e#erdasan Manusia %&'()* oleh +oward ,ardner terdapat tujuh jenis ke#erdasan yang
seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburandapat menangani masalah penyuburan ke#erdasan
minda kanak!kanak dapat menjana ke#erdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.
+oward ,ardener %&'()* pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis ke#erdasan
memudahkan penerimaan pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.
+ermann %&''&* didalam -.uadrant /on#ept0 yang menkaji perkembangan otak kanan dan kiri
menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu.
1instein pula men#adangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia
dimantapkan untuk pendidkan kanak!kanak. ,abungan dari pelbagai penidikan kanak!kanak.
,abungan dari pelbagai ke#erdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik,ke#erdasan yang
berkaitan dengan ke#erdasan intutif,personal dan intrapersonal,praktik dan estetika, holisti# dan
analitik,emosional dan fizikal dan intelektual.
2eonardo da 3in#i merupakan model manusia dalam kajian Seni Dalam Pendidikan. eliau adalah
seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. eliau menggabungkan bidang!bidang ilmu tersebut
untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupan.
Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid di sekolah
menjadi lebih seronok. Selain itu ia membantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri.
$emudian ia juga membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah.
Selain itu ia juga memotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang
seimbang, berketrampilan dan professional. $emudian ia juga membantu perkembangan insane se#ara
seimbang dan menyeluruh.
Matlamat Seni Dalam Pendidikan
Matlamat mata pelajaran ini adalah bertujuan untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang
#elik budaya, mempunyai nilai!nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan
inventif.
Selain itu, ia juga bertujuan untuk meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai
keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbangkan ke arah
pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara.
Seni dalam penidikan ini juga mengintegrasikan tiga kompenan yang mampu melengkapkan
pembinaan otak kanan dan otak kiri. 4a bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan
menyeuruh dari segi jasmani , emosi, rohani dan intelek akan berlaku
Pendidikan Seni
Seni terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu:
&. Seni 3isual
5. Seni Muzik
). Seni Pergerakan
Elemen asas seni reka:
&. ,arisan
5. 6alinan
). 7upa
8. entuk
9. :arna
;. 7uang
Seni dalam pendidikan
Pendidikan Seni 3isual menjurus kepada seni tampak dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni
muzik, seni sastera, seni tari dan seni mempertahankan diri.
Seni Dalam Pendidkan lebih menegaskan kegiatan dalam proses penghasilan dengan melibatkan
aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan. Proses ini menyentuh perasaan estetika dan daya
kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi guru. Dengan ini,
guru diharapkan dapat mengamalkannya.
Seni Dalam Pendidikan merangkumi perkara yang berkaitan dengan seni , muzik dan pergerakan.
,uru dilatih untuk melihat sesuatu dengan perspektif yang lebih luas sama ada daripada aspek estetik
mahupun gunaan. Melalui kefahaman aspek guru dapat menerapkan penghayatan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
Selain itu guru juga didedahkan dengan ilmu seni visual, muzik dan pendidkan jasmani yang
berkaitan dengan bidang tertentu dan juga dapat menerapkan budaya menghargai serta dapat
mengaplikasikan ilmu yang diperolehi sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.