P. 1
Curso Dokan de Japones

Curso Dokan de Japones

|Views: 925|Likes:
Published by casadecarivete
Curso de iniciación al japonés interesante. Fue publicado en la revista Dokan.
Curso de iniciación al japonés interesante. Fue publicado en la revista Dokan.

More info:

Published by: casadecarivete on Nov 11, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2013

pdf

text

original

Ni hugo

y~ s shi

Dai

lkka

............... ~.::m-.I_

~

. '

En este mi meru de Dokan mnlli,{:'U1 el curse de japon~s., muy esperado I)OIf mllch@s de VQliotlf@s. ota.ikJLls dcsCt'1r~iad@s,.,

m terna di: Ils'i,a prtmers h~t-d6JD es el !iUa biIJI rio hiniga 11 11.,

Este m V' rsns a rnll;pllzar a deseri li>ir Iii

es rhura j penesa, estamos Illllbl!ando, ]pOI" supuesto de esos "g3IO:!b.uos" que inrngan .1 fl~as deuno. L.-1 serlrura es labas d I

apr I'ldizaJe COlI'roClO del japofles,Yll que 10':;; llbms de lexl10 en rllmilji Son lltiiles pern .1 ]a l,m.rgu defidenu:s.

Ill! esolftura

Ante wO.o bay que seilalin (llJe el jllpones, se pl.lcd· scriblr a 18 manera oeciderunf, es d~ir. llorizulUa,lmel'ite y de izqllierda ;1 dereehe, 'Ilamb:i n de Ia manera lradidoillal. v ruealment ,. y die deraeha Iii izqUJi!.ilda, eomo podemos ver e III, redos los [lUI ~gll. At::w!lhnerH,e en ,ra[ptll1 se ytilizan

Hircgana

am bas nomda lidades ]wbi'tt:mll'fle~~e.

Los sigl'lIOs de pUl1uJ,aciOn j;i;lpmlB~s son dufen~m~5 de I(~ll oc::ddelllt~~~e.~. m pu ntn se fl!u:;riibc <. 01 > y 1<1 coma SIl cscribe ell rev/!s -c ';;0..

No existe alfll'beto pmpaalllenle dkhQ, sino qUo!! se urillzan S ig !l.O,~ quc rep 'SCiWm si]lIbas - combinacioncs d" censoname llIas vocal - OOiDI una sola )/cepdol1; la letra g ell III ~nica eensonanre que va sola.

~xj$le[l do~ silaba.rios, llamados hira.gli_lull 'I katOlkiJinll. AnrIbos cuenhln eon e~ m_isn:to

t'J,tJ me~rn (Ie sii~:no!l'. 'q~e sen eq iiiv<Ll~n[I(;l,$ (.h,ay dos signQS d~ ferentes pamc<;idll

combi nm:.iOn sHiibica) JPo.r ejem P:~o. la snalla 11:0 puede eocrlibir~e tanto ~(CI:I' hiwag<l'na) como :J (en k<!lakm:a -)"

EI hinpna

DeJlpilleS deesra brev p ro a IHi pareeer intere-s.1ntc c llustrntlva ifttroduceion g~niMal II_I japo.lI1€<s va mos [I metemos de

lleno en el tema ·1 que nos; ecupa en

e-SUI pri menl I c'i6n: el

S iI£lb~lrio hi fOl,gml!l. ,Ii.! si 11~1 ba r~o llamado hiragafla s ~l mas

i mportante y lItmz~dp de los des que eXI5 ten, ya que lie IIJ li:la:l'..Il fl'1.In'l eSlcri.bir l'ls palabras pmpiame'IiI.~e

japon sas .

Si una p a l a bra flO t[,el'ie karlj,! 0 si el 3'LHor no r uerda I kalljn

,oorr,espomllierlu: II una p:'1 hi bra se I:Ltili U1, el IriJ'ag(.mn. Asimismo. ills p\llinlcli~aJ~ y la~ dcsinelld'ls verbliiles se

(1 t1 .s: ~ ,t-1 u ... .,. U Ill- U.j. escrilJell e'1!I

pf;m 1;!jI\I PYU Iliragl:lna.

1 .... .... 1 E! hinlgilll<1 es 10

Li!:sta. Completa de Caracteres Hiragana oj ;t a

:tt ~ ~ h ;;D

ml ni lill ne M

LI tt
~ ,
ku kc
'1t
!OIJ :ae
"? T
t~ '~e 1j~ ~ '1 -
~
;sa, gi !!lUi lie ~o
~ L:. ". 1f 1:'
;:Oil! ji 'l:U :z:e '.!:{l
t: "6 o:j "Z.' ~.
c,
<1<1 ji ZU d~ de t: 'ts 2:

u! chi HI

.bfu

d-J

mi.

;.."

n,

~'¥' ~~ ~.t
l!:Yll B.Yll &Yo
t'\'> l:-q" L.J:
jtl j~1 jo
;-\1> '~ ., 'b~
d~/! cllu tm
t::-',!> Kf,l; t:J::
!l~ t1IYU rIYO
U-\i> Ctl'l> U~
bya bY'Ll byo
#~ d1.~ ~ ,
!Ilflll 11~ fllVD El japolles es fadU

leccion 1: El hiragana

prj meru l~l!e 3Jlrenden lo~ nmos japCfI!ol5eS y per 10 tanto, mdes los lfbros in f'8Jnl-,j.les de leewt'!I tlst~n ,escdtos elnil'erarnente ell, este Silll bario. Mas '~"r-de se van in~rodlllci!l1lli'Jo el lc,amk~Hm y los kanji II nleclUla que ell ni.iDo Vii <lirnpili,ando su eonoclmiento,

BXISID~n 46 sonid.OI> bdsic~. ~lMe 5(1) los QlCI! pode is Ve:!" en J a primera columna d "I sihdll'lrio (jjtl~ os olj'nl()El mos. f.:n 10 seguada L'Olumna pode'mos olillienr,ar I~ !isla de sOl'lidm; :implillTOS (deriva-dos de erre sOrIJido). Ob.servad que hi sl1l.aba ka eS Iii mfSll1li Iq lIIIe ,gia, pero que 1':3 Ieae do!! ~nyilas en 1:1 parle SlI[i)enOT demdl , .10 mismo pasa cuando pacSamos de 1<:1 mil iI til Z, J. ,Ii! tit, la d y d' 13 h <II la h.

Para pasar de III h a 1.111 P hay 'I;J,liJ:l! poll run pundio en 13 parte superior d I c,n' tcor. 'I!1n Ja rercera oolumna podemes v r las cOimbi!laciones de IOIll, caracreres de la oo,lumlli!i l (k[; gi, shl, elc) ron los de III fIlEt Y (y,~ i yl!, ),I}). estes lihiulOS eserkes en mellor tarnano. Es~as Qomi:li.n:ationes se miliwn pilrnre-lfI·re~-enrnr sOllidos mils complcjos como cha, hyo, 0 gyD"

No exlsre III letra • er] j3.pones. Cuamlo Iteng,olJllllOS que escribir una palabra cxtraniera qjll~ II{W(! una I. tendremos qJue sustinurla por UilB. Ii'. ]PUr ejemplo, taUHI se pn:nmm:i,uia R.lufa. Silo sl, 110' m 'C(llIl'IIIOC-O, es CmnplCLll'lflUlTl'tc d istim:o de:1 ,el1i ilFlC" 10 ~ilie provoca unos m~del:1tentlado~ muy i.mpclrtames. (Cuanms 've(:e.~h~bllemos oido a 3 ~g:i1n ,gracio.w :lmitllildo a lin japones y hllbl.mdu '("O:l'I la m

La pronuncladen del ja[)Qnes eli muy flcil pa rot los hispanohnblantea. Vamos a, v r:

-La I' se pro:nIii.r'l-'~~!1 00'11110 en C,~lrn 'I nu uca 00,11110 en carrOl.

·I..~I sh como ell Shru:ofl.

-Uli, j ,como en James r 110 como e,n Jmm. ·I..llI z. oOIllO ell Zelda y no como en z.o o. -La 111 e!I IILn .poco Blspirada, ,como e.n l-l~iirry. Tooo .10 demflS SltillUlI igll!lll ql.l:e lell espaiilo]' inkllso :1 <18 vOl;allcs.

~hQra veamos .'fllgul]os ej amplos del U/l!O del hiragann, SOoLl muy senclllos,

"I primer W - mplo es de un manga in~dim tl'1l Espfli'ia, s trnr a de MWI;~hil1lushL Korokoro. Vearn~ que dIce 811 p-rnhl,gOl'inS[IlI:

Katsu:ichib v-h, bl cP) "'? fuwml .. ,

'I!s evidente 1:0 que s,igni f'k<i "fuwll;>j.". \i:erdac:l? " _ "", EI pequefio caraerer tSU. all fino ~ de la exelamaeien slgnl fica que el sentde acabn brl!£(;amenle.

fudeispmcl"iC'lIr vuesera l1abUidad l,eyelldo cl hira,g;JI]JlI L·O:n (ual,qui,er !:1m ng,.\. ·AbundaJ'l llil S oil/omat:opcyas escrhas en este sibb,It;10 y reeonoeerlas ya es lIl1 primer P!lSO m 111)'

sat isfactorlo,

AqlJ!ive'mo~ [I un par de viejos cenacldos per I~; orakus espillnules. ,~L:! trata de R,JJ:Hna 'I Aklil.ne en el rnamernn de coaocerse, Veil mo,s Ml rea:uri61'1.

~.~~ """ .... , ...... ~~~

II hahall.aha Il allah 'lilabaha'laa.

Las onorneropeyas d somdos f,lroferiam, por pereolflajes d~ man,ga (risas, !.!'Oldl. clones, gl'it'tls ... ) sUl!,lelil escribirnc: en him,gOllna, .::il eorurano que los SOIli ido~ proVQCadoli pD.r 8cciones humanas, C'O'SlIS y !;i.nima lei> nild r~do~, expIOSDO~e.<i, golpes ... }, q Lj~ suelea esenbtese 'f:1l karakana ...

El, ~It:imo cj. mplQ tiene mLl)' 110~<1 rela.oIoli eon I I'! lito de CSF/I prim em l.e~tJ61t. 'III veremos una de 11lI''l c'lrac~ risticall 1llI. s eurloses d idlerna japo:nes. SI! [raU! de' .1, a cntl!lbilraEion ,dem:ro d una Illhnna Irase de las rres fonlil8JS de escritura d, l j a pones: In~ si~ab!lrios hirag:,m3 "I Ic:iHlk3J02J y los il;llIlljri. V3:mos !l rom a ..r como ejemplo a I~ m ~I.icil serle Dr.. S]ump. de A_kiir~~ ToriyarllU~.

--

, Un Ileqllleno glmHlllFio • ., I

'washi yon hal1s13lnu !HI no ,Da roriyama <lkir.a: dakeda.

yo 'I'Il"S gllapo qae IOriyamlll !li<ir3 so~o ell

",S6~CiI Akif'BI 'ilOrli'~yailll),iJI '!:lS mu :CU;;lJ~D 'qlilile: ,rll~!'

'W'Hli. arigllto he b ha, ..

GUllY! gnu:!ias J e JC Je:.,.

"An,da! Pue!!, ,gll'a!eias:1 Ij:ejlllj e!'"

W(lshi:u y"Q (suel Jil decirlo las personas rnayores) Yon- 1111< S (jill H;lI]saml,l-HlI"'" ,g.ll<lpO (de:1 il1gl~s "lulI1doom ") :D!lk,~'" solamenle l)iI - verbn SCI', f erma almple A ri,gmr,cl'"" graetas

Ooo.ervOld (Ill~ redo estfl escrlro ~.1 hLI'~g.aJ1a exeepm "hm;UI<lI'lHI!" ((!I,Ute vie:lllc del ingJe, s , escri[:o per 10 tarno en k<lwk!l[l~)o y'ilbrjY!lma Alkirn. que esH~ escrirc en k.mji (con 1,,1 lecture ecrrespendtente <I los kanji .. 11:1dOo en Ft1ri8l1lIla)

NOIta= I!Il la camis to:! de ToriYllIlII!I pone "aho", signlflca "estLipiclo~.

II\ni'lG~l!til:, Pequ.e.iiQS ca:rll.cm.ros 11~:ir:<lg, a na qjlJ!o: iin.cllicillil 111 lecltlJl ra ,d~ 105 kanJi sit uades 01, Iadn del kanj~ en CllestiOI'l.

Hir,agana: Uno de los des silabarios joapo!'lcscs. Se IIIli ID7..ll, pam Eserihtl: polabras pl:\Qlpj amente ja'polu:sas.

Kalab,11I,s,:- m QUO S il<lb .. dQ<. Poirn escrlbi:f pa~Olb"as extr~njem,s y olil,OI'Ii'UlltQpeY0l5. K~jli:; ld iiligrOllllia~ origilllllmente romados del chino eon tlue s ~scriben ,Ia p<i!lbliJrM !ntis lIsuales y [oslna:lI1bres propios. P,iB"ticui.;ts: C~ raC"rrer1!.fj hi mgana que

i~dlr:iln. ~uj'lto. com~klmento di recto, ~o!lliplc'me1ll0 d rcunstanela I,.. Efl el e;jemp.lo d I! Dr-Slump, ha jmli.cl:l SoIlJe:to

RAmi\ii= Caract res ocddemlll~s (nuestro 3lfubetIJ)

M3!fcBe:F.nabe

S em bei@abonl1clos.cplllS.C:'

B *~:g';j:~ L ~)J: : J1{&~

B,jenV\lJllid@s de J]Uelio ttl CUlI'lIO d.e j!lplflteS de DDk~n. E~l'e mes "II',~1!Irn;, n Imbwt del :;.egUll(ID ilabiirio del idiottlil j[lpml~$: ~e l!rIlle! del

111i1ll1l~O '~ilalmrl'lJ ktCLtlkruiia".

IliirngllnlJl y kll~k~liIa

m moo ra~adf.1 ve i, ,m~IS como ex isien dt:i~ ~illlh.'f],U5 • alfl1b("IO~ C:{lmplllC~ltI~ ntl PJr ~ig:ml~ (11m represeman lel'r'n ~ilnQ por ~ i'.gnos qLIC. rqm:~cnlliIl sfluhas -. S'll Iml~l del hirngl1113 y del

katl.ilkllllfi. Vi r1IOl> 11m e I himglllm e III ti liz;!

pum cscribir pal,IDr'dJ> proplamente japon~ . Ahtlro bien, i..lilU1.1 tUill6 S~ U.:lIU el kalaklUlII?

m, k'lllllklllll! ilene !ll~1 UOO rmJS b~~[1 Ii mltado, )' de 'hecl1io lcs rliIl!)!. jilptille:&~ fiprulil(r~11 l~ril1ll~r,jJ el Iti~[lgllll!l y Illego con el l't~mIKlllprentlcl3 cl kntakan a. Pre ro IJeIlY que ~[kilar que IIpJ"elider este s1IOlbario es bilsico p<lm leer CII j pmllOS. Y ~ulne eooo ~,g o~ gll"~~ I cl m :rng~ pO"ll1~ I1!sl.c:

sl lab.ufi.u se 'lI6j Ii ,;,[I cun pii>i:lfuJi,i;on ~11i cl,

IP,~ltlbl1r' e:\l~r311I1je~s

H, ;;icHlllelilt~. I knlaknml se UILi1iz,1 paro c:\iclihir polabras c· lrullljerus (lillie hall sido adllptad!!l£ i)reviaIllClIlC~, 111 pobre fmll~lieD jaJlal~e:s.ll. Ad. flf{f.!.!fl!~.d'or ~e cllnJvierw ~l'! "kIJJflI}lI"LIlIlU,"

::l' ;:" t:' zi, - j;l'. LI'llOOjQ a _~icmw) p;IIreiallVi: con",icm en "arabalte" 7' J' I, l' I~. '" !Jl-Cl~i1~ port ar en "p-ure'[apo tile" 7' L-- ? it:"/1r r,

Ln ... ~Jelllirim ul'Ileriol"es pro\ ienen del illlgll.! ' ,(computerl', del ah:mlJln. (nrhciU 'i del ff~Il1"'c!:~

,( prat-!l-pmlcr), nllln(llhI~ I:lImllfl(:lI fl.lltffi!f1I q;jaIJ'Ip:l{)s Ikl pOrlll!llles (po 1'1, J 'I: ;,.. ~ )' del ~~p:oilyl 'tC.lIil:.I,

/J ''/ H "kallp;l"). -

,Es importruull ensuuar que el ~ I de las paltlbros japmU!s'lol> SOll ex.IHmjeriSI'Il~, IlTiWifliendti lu gmn IIlayoria del UIIg:Ie~. 0 sea

, .que ~b ~abe~ iIfl.SL~~,. IC~iilL:C~, !!.mmclo InLlch(j, terreue. s~" es III lim pnapurc,i611l (h:Sl::olTll'Ulnal de e:l:lrnnjeri~nUlS qlYc!nu e encm:lllm. CJl Illuguna film lengu.a dellllllHldu.

.lema. el klllllklll,Oi 1.,'Jlllbien ~c Ulilil.il mu,d,o en las 011Dll:lITtopcya. d~ l(l~ m'lf)g<i, cs

C:II.I riol mlltlmJ]ell~e freC'uelll.c v>er IMIl!Llf~l:; e~cn1 tns en IU~J:a k,~JU en ~as pagi FlilS de cUr\lq~ijcr c6ni i,c-.

MllIbftlS de pel::SlllIDii

Toum; 1m. lIolllbm,; de ,[)efN.{lllas y lOp niml)s,nnmbtc~ de ,dudlru:i'l.l~ 0 Iugares geognUiicrn:~ qU.l;; Uti .<>eIUl jiipmll:'s~'~ h~l)l '!Ita:! I.i~cnibirb~ en, k~ta.bl'l~.

A nles ijlUC oudll 'Ul)' tljlL1C ~oll".cnir lo~ so,n,ido~ de III pal:lbra {Ille ~lLlemrOi s. ,cscrDbir I.:Ii jllponcsllllI rOllelica japOl1eS;l, "I prillcil~1)1 poc1blcitlll cf. (11m cl jllpOJlts 110' t ie,n,e !<on i:dot> ~"tI!l~'),Jlan Ie:; ilndh'idlll!lle~ - s.i exccptl!l"'"1,(l~ J1:I !h A r. pam cud!! ~onidC! COI'I~m~all~~ ,que vaY<I ~olo. lCllurcmos que pnlIer ill101 u delfJ~. c:.'!;cepi'O ell !:I C8s0 de III f 'J iii, (Jn (Ille h ahr.a que ,pOller 1I!ill o.

i, ellillombre die 1111 ~r"id r ql.lcdariil

·'I\ilaru kill" (Mare j-::/ Jl 7;. Sandra ~Iued~dil ":'i;lln(hlFll," -If':'" 1-: 7 • Y cllrii08llment~ { Ig<lJ qllle'Aclo:r[:i '~Omg,m," * A "1,/ '" _" (:foo~m:1~:llflO2'i. (jue k~ I mH:~islC .'1 lillt: hu.y qll~ SIISlil.ui'i'lli poor r.}

EI japones cs facil!' Le,ccion 2: E~ Katakana

V~C'~I~ IlIJrgj]" ~"'"tirrlali

II b l.e~d61~ 3IUl!rit'l't flej ~IIi1IO:S de ~luj;O algunas c'lmcler Nltcas dc'l hi ragana que 'Vll!rII0S a pa,';:3r a

e . pllci.lr ,I!honl. Se trlila de las ales IlIrga~ )'

de Ic~~ ~l!n!do!l dtib,IC!l.

lL~ vecales I;u:gas, come SU IlliIJUlbrc indica, 10011 vocnles qllle se pvommcilln tlUrllll'tC' lin' poco m~~, tie ~iempo, 'ESIIl ~~\nlil ::I:i f~'re!tC i III ,~~, m,lI),

i mpenanre ell un idiollm mil il"ohre

f J1dlicallil:lil'C ,(..'{)Ilm e I Jepmnes. . a que 1;1 dif'I:TCnci'i!I cnlre "kuuso" ,(i'utill. V,iiiJltO y"kU"50" ,tlilc.ml'l1lenl...:: "mierdn") L1- bll a en LlS.!>1 di~liniCion, a. sea t~U • mueho oji~o' con vuestru .~m~l u!ldad61~ j \',~is ill J@:iJ6n c imenu1ii~ Imbl1.lJr Will P~)~'O de jllptm~!;.

p.. .. ra illdlkar alar,;;lmh:tllf'l ue ,,01::11' e!>[;fibirenms tlflj[j, III (ictm~ de 'II de 1.11. (lkli 0, '" i -t, !.l.Mal 1r ~ ~?, -ItO se pl'QllU IIll.:ill ·',!l:lkkml" sino "gakkoo"-·}, 1n ronrKlj~ se lIIti liz:.l un acCII~!J dnmrn Ilejo cndmi,l de hi ~ 0 de la (I p,~nlilm:HCl.lr ti te .al~F,grL'm tel~lo. ,nIl knlakrum utilizaremos UJ 11 ~idlllill]P. (New Ym'~. "[I;,l1Iya.~ r

- .1 - 3 - :; • Mmlml "'I1.Udmll(ln'·

-;"'~ IJ - I':: .J'

Sonlid08 1lI0,1)!les

l(Jl.!l &!:m:idcm dobles Mllil Chn&tmlllUe~ {lilll SUIlU.tlID dlllfllnle'llil !'OCO Ind. de liompo, tiDe lus lIomliliLies. y nui bms.cillllem,c', . sh: ereeto se ii'ldicll cnn lin! caraeter t1i1ll PCQll1C1 i~o delame de

III consenante ql.l.e ~ ,Jnhlll, ianiill en hi I".t,gal"t~ OIJIlm en katnkana,

l Ii;! • .1 t ""J "shIllPIla!~U" {salidu, rxU1id:ti} ~ -, ~t' A.. "ki~'l.!ltell" {clI'[el!:fla)

-- 7" '1 II~ "rnketln". (del illglc~ "nICkel''' ffi(lu~ua)

7 ''I -I/"- Y . "~T1~aJi" (d.ellngllf:.;o:, "~1IIfiSi33!l~". IIl~ilWljli l"

No me l ,~~ ~ \ .t.

81.1.ell.o~ dfas (l!lOr III 1'l'l~~l~U1a) (OIUl)lll go.lIIimfHHi ~ 1; U J:. l' .:' ~~ H it -t

Slientl' d ilt· lli'l~t1iooial' (knnll idu wa) ..: A..~..;: t.J ~j,

Buenas neches {hmbliD ~V,!iI) ~ k 'i I ... U Gracias (adgaU'i) .PI ~'~ b~!: -j

De nndu "d6 itll,;hinnm.llite) !C 1 ~ \ t; L .t L "( Alii s ,( say(marn) ~.t i 1J;- I''J

Plll' favru" U!ti~,o I Jf -'J' 1"

De acuerdAJ (~) tllilsu) of ~~ "C 1-

EllIinl.'lm:lL'l' t wllkan;rmlfihnw) ;h I)' ,~, .it: !... f;,:

No elltiendo hv, 'k;[ll'im[j~ en) lb IJ· II 1.. -It Ii,.. '-l.ql 'l!- A..

13' *B~tmhf~:t~
Lista Completa de Caracteres Kataikana,
'Y -I' i) X =t
!1 t 0
I U ~
1:, :!(:- ? 'r ;:;I 't:J ~ !I Y ::I' :lfy '5f:;:t ~'!OII
ItI!1 lei ku k~ kl[) ga si gu Ie 8)0 gy'li gyu 8l"il'
"'" ~ A oIz '1' 'V ;:( if ' ' Vi" ~::1. 9~
so:! shi SU iii so ji j~ ju ,.
ZI!1 zu ze zo JO
~' ~ ~ 7' '" ~ ~ "".J r l' :rt:' *,;1 7~
toe! chi tsu te to JIilI ji zu. chi do Cfttl chu d'!itl
7" }it ;f, J ='¥ ::£ ::'3
r:JfI III nil.! l1e no tUtili nyu fiFO
1\ 1::: 7 ..... * i\ '1:: :t ~ if- .t'i" t:';a. T:!",
h~ hi fu. he hg ba bi bu b~ bD by'~ byu by\\)
"'7 -:: k :J, .e ~;;t' ~2 :: l't
.... ...
rna lIIi 1m.! me :1IlD mytl !DYU tWO
i'" ;J. ::I
}I"l!I 11\1 )'c
" rJ }L. .[..,. t'l IJ '\" 'J ,JI. r) :a
rtl d ru n r~ .l'ln!! l"YU 1''1i'O
? "7
I!I~. wo
::... 1'1: .~ -:t .-{ rK t·~ f:::~ ,;t ~';;r
n !?ill pi pu pe po pyo PY\! (lye • je,lII1p,los ~J rei

Alhern ... amos a \'CI' r!lgLmll~ ejC'llI)plo~ del CNlI.mdiiJIo Ii 0 de~ si 1(11);11'10 kiltak,il'oo en j L1pmi~s., Ell 100 des 'pm i1lemS ejeIl[1p!{II~ 'VeremLIIS conto se i.I~n ~ixn e:1 ~atak~miJ, '~'n ~~L~ (Yllir.mlm.t(li~)'~r-: y ttl eSJleclll~l.!ll!r que, re ulta.

En cl )legl!lf!do bloqua de ejelill'lo verem IS alglllllS Iflu 100 de mllng:n I:scrit(lt; en Imlllkall,! y verell1o~ '1,U~ III ~nm m,~)'oriil de 13~ I, ,fl'"l:mL~ no

Olllomilg(>~yi ilI- eserhas !"'n eSlcsulabll.-ltJ 11rtwie!lCf! del ingle _ Bsn i. eSia !lallalJ!"!!.:. MJl1 ·r~Ji.i irreconocibles debidu II la Will 'J{Jmlaci61l rOlle! i ca {lllIe hall tenido que ~uf rir 'PLml

adap,1:3![,~ al j~pond;,.;,. .

F..s IIImry riaH y Tiill}' gr1il1i r.c~f]ie puuerse ~l hojem' algon- 1111fllli!l'I, y empeaar a pode Ir:lCIII,i:i1.CM las ollommopcyu ' y plII,lahrill~ kOIJlkmm. c SCli qm~ yll p(jdCn~'l:JIliIJoe";W'. OANBA1TE!t (nrnimo).

til p queil" tsu al limd huHcll qae el sen i!llo uCllbu b:ru~CIlmenle

Pam ~{I qu:e 110 sup-iemn de d.Qn~c ~fili:~i, el I1,mnbru (hl. es~a re v i ~~a. A,ht':ra ya 10 ~:lb~i:, :. una onoliialop - ;,.'11.

Toriyama Akll'iiOl J Dra,giG'n Balli" SlhileilS'llI,a

Hiramatsu Mll!lOl"l,g I Vorl 'illa lobUl, IliCod!iniihli

M:llfiom:mo Jelle~ecshon_

AI pro\f\e'niw del i r1gMs (MrrriU'lliCuc GCllcmhrm I. se ,Il.tl ~!H!I 1 II pmnundllcion It la r(:lIu~llc-a j:lpmlcsll.

M iII!limOl:C H'aruhlko t Mi<l!rlonetlio Genera/ilion, Klidokawa Shotelfi

Ycshillaka, Shoko, Illos' lJ!iiiily,er5le, liC<ldLglk.8rWBJ S:li1o~eil'l

lnmbien del ungl~~ (nu}fnilil/l:. mllllanll}.

, llla es llHl:!l de I. p.-~m:ilJilles re i, 1m! de IlTIlmgn (Ill' snlcn 'CllIl!ililUimcni.e en Japan.

Uu ,equ elio gIOS3!I'h~

Flurig'llill'i.l: pequshus caracteres h1m.glllll0i que !K,ntu'kalIDii: ell 0100 silabane, PlIn! esc-ribir

itldiCIJIl 13 lecllrlm die los k<ll1ji. sl'luadll!' til Indo pahlhf1l!i eXirnl'ljenl' 'i {Il1UlIltliOjJe)'DS.

del kallji en t:'ue~li,6n. K;l1ojW: rcdoogmllM, ntigillllhllclllc IOl!l';lIj(O~ del

llilrJ'li!lillrm: unu de los I~tl~ ~illlibariCl~ japoneses. ~hiillD con qill.: S!.: esenben I~~~ flalJllmft~ lI1a~

Se lI~j I i za Pli!-.~ cscribilr I)JJillbrr~~, propiamr:mle usuales y los 'n,ol1lbre~ 1:)~OiPit~.

I [apenesas, - l'nli'l:IclII.lttS: cameteres himgllllli qne indCi::-ml I • M~.r'C BemaM (Sclll~bei@lIb~[I~rl\JS.qll\i~,.I.:~)

I~~~~--------------~~--~--------------~~~

~ujeIO. cO\tllfile'lIIlen~o' dime-Do, cGJimpl'l!litlitiUtl oi lI'Cunslanc,i al.,

Wim' ji: araclere,_ oc~dtlema!es (lllJicstlU ~~rrLl~'io)

Nl hOI1l go wa Yasashj yo!

B *ij:at,i~ L ~) J:

DIm ifIl1MllniJl3s, 11,00 cl~II!n08 d!l~ ,en cl Cllrno de j!!!~ .. E.5J~ '[l!e~~e!l~j~~!Jle pouecro..slaiO I'.il<iii!: ,1'OK!ue VO!I'IlOO II IOCil.f uno dl:lloste:m~:s m:iil eompl icmlos 'i a la vel. i",~iDdibll.e~ delidiom~ j~lj()Jw:;:. 1!~!,m~~h"b:J!~!ld~ de ~oo ~Mjj Q ideogf\1!UI1<l.!S,

run, potl!!)Q ,de h~orll1! •

Chi/i1O!!; H~i;1eu.i1.Oil S.OOO ,~I'O:S • .Lalll~I~],mlinqllli.~I!i.!:d lmrlliW'i!l ~f '(I~ llitlspail.abm:s ;i't{~ S!l las ~ lleveell "'Iienm lil:OY3, a. in~nl3iI' 1lI11 tip;!) de es:critl!l~:;j, basade en dimnj'O~. Be I[:!:'I!,Wi de Oi~b"u~n~, iju'e rep~e.s(m~"'!1' diferelu.!}~ ~~ rnalmales (I ,~tm~l'Os, .Eis~OIflI;) (l;lj, 'ram en ~n hisooria, humann, 110' hay 111Il:is q,ll~ver' ~:1 'el'icrilUI.~1 j~JlflCl) o~ I!:IS egipcios pllm omnpt'enderl().lo pecu]im: ~ill el ease de 100 caroclere:; chil1(1;ll es que Iii ~Ium litO s~ ~il1~lJllifii(lt5, p.am ~e-llrn~~ fioHal!:lnclo 1111 DI~:iOOto ~ue ~glltase 'mQ~~.llitel~w, los ,so:n1doll, (ilOt.l!1.{! en el !Oa!!O d~ 1<] eSCIi:'Ltum roJll~111.tiUt.l ~ otj,gi~l6 a, ~r d~1 fmlici!:l. ~!llldo por ~II Ilml'iz del g:ICi;ego,

En! Ch~m;:~ ~~. fU!lcl411J de :l'n~ idoogmm~ es la de e~pues~ ~, la vez: ,~ullliooy sigIl1!ificaoo,ltti ~oilllo ern ,~il, ~.scrtULlrn oa:id~uml, ,~ue e;(~ sinllfJl(ln:lelll~eoollliClo,. E\'ide:ll!.emenl:e..lo~ :pic:tog~I'!fI~8 e~npezmon~mQ Iilibuioo :m~ Ol'lltl~ll(I; re,11:i,qm~ fHe III!': C(f.\:8!\: Y cfl:ij ~~

'W~ s,e etm:pez'~_~!il .<1 e~ti~1zm :r' ~~Ii1~p.lilicar hasta nC!!~ a l~ formllS <lCIU:l!!-es.emliiopooeHiioo "'err en ,~I, ,ciUmlm OG I~. p.ru:I£ ul!llferior.

Rcl\!dl\'n de~oo~ ~I!o 00]] ,eW jllpont\/;

iPill~s, btt:ill1i, [rnnwUima el ''1:iI:llo [V de!ilLleSlr,l 'eJlOI Y ~(,lS h~bl!ame~ del ,~hu~i~]~gQ j<l!j:}\'m~.~ no lenlail, ~o{\Il"'fll c....~ritUiFa. A Itru,~~S de III pG'J'lhilSU~1l d~ Corea s~ in1mrlllljo !~.escriirrl!ll:m. c:hi~l!a, en priil'ldllin ~61Q ~~gLlrm ,gmte ~ll!<l ~bJ~ :reer el (Jill !flO 'i ,an!c,fl!ltcnlc ~.(I hacJlln .~ l~rr !lll!Itad~1l OOill.N iD""Udi~liIt{) yl1lloo0YI;J. ~OC() a ~ se :fli~ron uliilizam~lI 10:; i~0.!!i;rllm:as ch.i:rmll (Y.Lr:J ~hur e~ j~lX'nb;~ f>em <!.qluf huibtJ !J!lt problema. '.' I idioma jllPOlI~ !JI<I c'xls~ra,pero no Icniaesalfiltlru, y al

III fIIou~'li'II
• ~lii\l!l
II Il!!~ ~

I ."

I'~

C'imOlil!l fO!~nn"~Qn gIIB!.!I!i!Q~ c:arac:,t8J8i1, !~.

II

Karnji

't' .•••... ~.;.-~.· .. '· ,I l.J'

,-"~ -I

,

_.- -

.' .'

I~'~ i.c.h~ 1 A- U' ~ h~t;,;l p,en'OlJOl
t: !l! :2 ffi ~I 11::: - eteke l'I¢mb.re
:in "-
C ,h. s"m 3 tx ;J\=:;'h,t~ enna mu.J,~r·
, .. J.
J:. /,,1 L yC!.njlini 4 JFI ."') ~ tsuki luaa, rues
".,..!I 5 !k l) hi fu~go
~ 8~
.; .( roku 6 * hT mssu agua
tJ:tJ.t L.. 7$ :n aL'l.3i:shicl'li '1 * ~ lei a:rboJ
~dt~ hach~ g if tN~ kane dine:l'o, 01'0<
E ~ '" I -< kyu/ku. 9 ± (::':" do tierra
;J
t. ,~ :J jO. 1.0 E3 (.:::; fl.' c'.h~ di a
at' ~ < hy,~ktl ]00 W ~,3;:' JlImHl ffi<lu,hlila
"itA. ~.~ 10001 J iii 7.l' :t.l ka,wa ri Co
a:'~ mO!lll WtOOQ: EEl 1: tit campo ~I

~m,pur!m 100 canLeIC~S chiltO..'l, nl!llfIbi~1fI s¢ i1RlJlO:t1!6 :III ~llfmulI~t::i:lCi{lln, chi na (eeu C~ilVlblm SIll:!illlll~~~lle~ a eansa de ~:J Ilo'breb~c/!tica jllpoues,I)" As! q~e l!1~nui~U1~~ ~-!!m'ler se f!!lxl!,~ leer de· dQ$ 0 nrl~s l'lIlml~~rIlS di£I,I,Infli.'1i, "tit cjtm~p,~o.~ eil~ler t111:!~1 ~1Mi.lS()1J1I1l ~lflOmaila, LlI , scpued\:: pn)ltLliflCul'lif "a Injf!pOn~sn", (is d:GCir ')'~1II1;a" o bienal esf I~l' chi~lO, "~al'l'! '. ':i ~lqlUlr eIlCOIII~flI!lIiI~ ~llll,O de kill efm!1e21 ~ l !lIte'r-pue! .. !d6!l n!~}j ga,~f;-~~csdcl ja~Il~, ya q,lile c~~ap~~abm. M ±~,ij .till!!: 5i!lUlifi~1I ''ttlluUle Fw;W', se pWJllIJIllC;ia. "I'L1ji.-salli" ym,[) "FujiiyaHu!" ""<Imo HOS halll h.eciJ,(I ereer sieml);f:C iT

Oill1)'ttniili y ~1I.nyo:n~i,

ll<;;!;I;.~, difC\!""'Co!.i}s 1II'Wll!em de Prnllll:Jelm: ~m clniclcr se nilnmill LliIl,yorn~ (1~llLi!lrd 'IOn". d~ifl:~·."]dll del dl1.illlo) y :k!ullll)\omi (lilK'tUru"klLl'ni". jlal:ibm j~ro:n:e&:l). ~C611lo rOOi1:m[l~ :,:~bmqllle II) p:llatwa 2: ± illl ~eprtlm;!'!lcia "1~Lrji"~'.m" 'j no\ ~)m ,eJ;-Cllflplo' 'if:uj.u.yaH'I1i." 0 'tull'li$r.i· san" (I "'[(Jm:iiil!hi-~I]" (I "Fllluslili-ymmi'" u ml"!~ Cml1lhiI1l8.ci(me!l~'

Pl!,lei!1·II~ lre8pue~1n es: 1110 lo s<l!l:!cmos, Pero lCl1e:lTI1lflS pi~l.iJ~: nUl1fliiilh~tilUll: si un Cl!ntcll~r' \i'H ~~nlloM hi fnL~e. fie. ~uele I~er ~n klJllniY-O!1l il )' ~i \I~~ ,~colll~lmt\~dQ de Qlros kri.'nji ~e lee en O!~y.of!i1,L 1~t:Ji e.~ I!lm nomt'll que n.llll:L'OUit el~. c~ 90% de:II~:lvoc(l:;;, ,t i PCI'IJ uj,[l crm ,~I: ~ 0"'# rell~1IInte~).

(;jcllIrpl()i; EI 'Cllruc~crr iii (IttLC1o'O)

{O"J1j L ~ )Ji~1 ~j: il'3 L L ,0 ~ ).1:'1" •

"Smlo :a~luraiililili s.hiub1JJ1I 1m ~nmSlh~llfli {~j;;U." ~ Ese. fM16f1iw rj{(~VV ,!Js ;mC'1~...,.(mfe"

Soo~c-se 11lIDiU1is:ru~i"'uru:vo I ~hil1lJu,I~;:;~rii6i:l~~o I ha~IP::1!Itr~li~m, ~ 8Ujlllio I Oll108hi ~oi-i~Hcre,sm~rfll cile~''''\ferbo <'!.Cf,

Vemos qlle ej 111I~!)n~O ~mliC'lli:r Jlllilifece d.os VOO~S' ~n I.~ IJ~i~n1i.1 fr~e p!!:m qtn6 ~ pror,mul!lci!l dife:renle. L:. priillQlillc:1 v:e'l- ~eprol1:!.II~l .. e~ ktll~YO!QTii.''a~~''. L~~ pllllilbrn '1J~llilf3shii," signilien "nue\il[,",

La ~gI:lJld~.vcz va aoolll11l!1iliOOo de 'L'lImk~nj~. qJ!IIe ,~ignin'i)!l "'u~u~', 'Y se .tee ''I1hhf', e-s dei.;~ir, CII MYQun~, S!llm"'uuc\<\o. b1JI'Jj~!t, jl!.I1.tQ~ form~IJ .~aiJllli.lbua

'~!!Ilri6ol!l.i.co", qu~ Jreooge "sucesos {C(}Sa8 fJ;u:e S~ ha~l oido) nlUi:l¥("',~"

NilruOIiii~O lim ~1fI.~ dl'S.iJIJ ,1131 i,~~JU;~' ~ .... '11~ jHl~ua'lr..!i?' A:rualice:liIiI08 la p-alab:r:a Ni l'IonGo., (II!I~' eli e~ nombre tiLl/;' se le d~~~l icliOllTll:l j!IJ'!IOIILl.s.

B - .... "1t \\'&TIl0il que ~ escribe ~,,~~,I'I'

m p;rimcdttllllji" {lfIi), Sigl1lil'icLi ·'dia. sol". EI seg;ulwfJ c:Jmc~er (lIOn} ~;iglilif:ica ·'ori~ll, ,ralz" Yl'ller1.1ero 19OJ "ndioma". Elllomhre de J"p{in es "nilmr!i" o "Ilippo!f)" y S~ eseribe B:;$:, i,. Y qll~ hi!litl: que \'1:f ··~ol y IJrit\~n··, oon~'II.JIilp6:Ili'J ,1,NoL'ls saenal .. e~.p~j6n1 "ellP .. i~ del ~DI :n~di,lI1lIe'~~ Pl!,lell. ahnm !l'nsabC'~~ d~ dO!lde 1iI~"

salirlo,

~m' !,1nl.o., "uilllGliIgo," s;~ninca ''el tdio:ma dc~ pal}; iJe~ stll nac~eJUe'''I'~ es decir ~jaP41n~,~~" ,~Vci!1 qui! fi~il1 {!; ~ pur ,cjcnn, "es~)iI~or· se escrioe A "" 11' ;..-- ~ (s.tI,p>eil1~:W) Slllpeii.lllo:.HsIlI~iii~, dkd IU!l'll~~ ··Sp;oiu",.

mAS ~nillii siln «'.ll~pJi,ljiOS

E:~i:etivllrn.C.fil.c, (h;.l\IlIIil1m hI ,~enIJU ru km~:I, resuh.1l IUI\ d'eS-lIflo imp!Orlante. • .Y~ {~L1~ cl'(i~l:en muc'Ri:ls k::cnji rJiiL~cidoo, existe un orden de tn1m~ qy~ htt:l' QLM: ~eJi! lII~~ plllr<l escribilf ~Oli kanj.i.cmreCtfl11i~.Il:l~ y ndeutl1l; ,csM ~I lenl .. die !;is. leClllIr:l!ol 0111 y hn. 'fcm:mos .It,nd il faciliillo.s romOiJiOrejeJ11lpk~ c~ dCP'CfSOIllIl A (hilll , nl nl 0' jlill - 2 IirlItrn;~ lJ<:ro I.mnbidn blillji oomphcadm cmlw d Lle m,1q!l~lnill :M, (ki ~ J'G tra1m),

l.Cu.~IWIiU\$ ~lJii "my?

i BII~Il.c:J p.reguru:a r UenJh::mllllml.e Imy a~l'!Zd.edClr de 4S.0()(} k:mjii'l~m nO' o~If~@CU¢~t<. "'sLl~ .. menle" ~e U~mmll ImlliKI!f.l~m~J1IIie lmo~ 3.000 en til j;tri!(~~K!~. • :T!;Este tulllll. Ilis~iL d6 ~,945 kanJi II.tIm~.dll ·'J5yi1 krullji" 'C) k~~~~ de Il!~O or.!lm\n que san 'I!os que Sie IlLtmien 1!I!:ili;r~1f en la I1I'Cmm c~rihl. Si ~c lu~lhlfL Ilis!.l!n knnji d~ fW!m d~ C$[, H~ta, hilly q,u:e d~lf la ~et:I:m;ll, eln f'Ulng'LI1!8. 0 ~~e.:.! I:J!I.£~ Y~I ~~Mi~,hr~y (Ille l~!ler l'lllUJllIIlLiLllCha p'L(:ic!l~·i.p. IXlU cs;te IllIio"~Il!!

· .'. )

....... ~~~." ---' ----

Ejelnplm IWJi~ (rei)

V61n11lo:s II coriil~ nUilc;i(l!11 algu!lI(IS ,~emplm del Yt>O de, IQ~ k.udli eu j'~I)o[In~~, ('Q!!~~~fi!!!1In-:len~El. lOll dOll !1):lIi[lI1Ieros c:jl8:l]I1p.i~ 1Il~1'l :~IIl;stt.l1lil. ~bre ~ .. s (Iif:~t:Jl]ltndes 1In{~llCQ!!nJ!les ~lJ(;l 1l0~ "'!Il11lQ~ a enoorn~mr en el! mmlldio d.e~!lls .k~;l1!it SO:III (lie] :Dr$lullI1iP, de Akilll 'In']]:ri)'mrlJ~+ 'l¥tm'Los Ii un pooo'ilhe;lfI;os; q,~J.1l: IInuIFa.oo~o, Hfy N ib~~!mn (~UHl 110 ~abe muy M~I:I I] ~ ~e.er ni ~~r~biir Ik~ilJi (1InJiiTIi!r:ag.am.l ~} ..

ViiiebIJ .~

AJu~raJio, r1T'~t < h-.t PiSMke"kune

"P!l!ru ~~II';)!i'

-3 1? ,~,- 0?3i~~: ~~, .~ A." *.::i

Uclum IW 'tflm~j<l llik.oohfW'l, (Ij~fflna

~'Gt'frn ~till3 NillilX'IlllllI,. pei'tlL!L'I e>p.ireild'·

NOtru;l EI~li"l.:gI:'i!I~. "ku" en "1),I,~t!ltk.c-tun~· e~lI~C1ri!t-o nl:~"V~5. II hiro.g~-'~l!! "e", 'C!l!1cs;!@!iiiufk<JJ "~aJ:a" remlrilll {Ill~ &!.l~ 1\". y 110 i:

Vliiiel~ :2

l~i'!i!lk~:; J~ A., ~ fl A.,. ~ - ~I ~ (/) 1}. c: r ¥ 1i ~ 5" ."':;/ V 1'" J t:!."'? "C.

!I]u!ln~" ~'!liml'l ~ kOllQ hi~o, ·~Ul(lhm.ll no ·~<tllfl~j::l·" dm~e~ lUcy, Iill'lra()! tm.~ll es "Ia P'1l\I1l81 ~pru;:iI!V'!

q:: ;: 1? ~ A,<7t ;t " "< J f!."'J'f.

"Nik.ochrnluo.ul'il"l" dIL11!!i!!

i~ Ii! ;gJi"Q.D! ,elnti! Nil!;~llIilll!!

.:ilk- qu:i! ,'Ill m Pis!likc?

P'Llet; P'lsllk~ S.!l rie de un error de N~OO::lmn. Cll\re~ de cscrib:iiu' el k ... tnji de !'e)'. (I~I~ e~ :E. :h~ e,~rilo el cl~peilDt~, ~.!!!e es 3!:. ObSfil"l'lKl ql!J.:e la ornkm. di~rer~rnc:i!a mUre "R,l!i''' Y "pe~OIll" es 1.I!f1 ,s.o~[lIr,IJZ.{ll Lo qm~ en I'Illllid1irl q~mri;] .pon~f NiikOodlrul'lin elILl1t6gmlb 1i~~Grm1 roy NikfJClh~n, soberooo c-spJc~al".

m !mill! d~"rey" se I~!;l ".{j," Y ~lbn~i de '·pe~o~." SEl l~e"lan1a"

Voc.arb~hnllm kUII"'I>!.]r~o p,om l1.o-mhfiCS· de chioos II!1C'hm~q;}~!Cio I d<l!l>&"'gnm rey I ~'!ljm~Ol!""~Ddol> I k.on{l-e~'te Jhiw''''llelft-io:na I (f'IU.e-""Vem se:r M!n:r.di'ji!:CuldladiID cOQ 10); rrazns, no hay que pOue!!" dllll.'IliIs Hi mn1p(!OO d~l~ Il1:i:Ig!JHO, iicorWi~ el fnJ:iiI'AO ntl":!igo q;ue Nilkooh!l.!ll.!

.rl.i~fliiP'JO' 2.

:~lilI~~I:a: *-.ll { *- ~I'uil)&() 1.1. ~~l'Cnll ·~Iron;l de fu~go) ka<l~i

"M~rtl?'

ArI11~~ ~. (.;: ?

Incl.lni'i' ;,Que?

Nil!i@d'm~i I> ,ct) t ;ff ,Y 'a- J: < .~ t ~t.J:

Anto liIiboohi wo yok~l mHol"e yo:! iMir,,.dl biemes.te 'ill:l~_lili"!

SliWlito~ jJ -It 4 C: J: u·(7)""C~ 1'":*:3:~. ~.'.' .... ·

k~il 10 ytllilllU ne d~u d;Iii!4fillilll ... ,Si:·I'~ .iK;ISliil"', S"l!ii:o:[~~

f,'OmU ,hlllJ sid\ii !llil eli'\ro:l' ,lire· Ni'koohlllfl?

Plljill]. Niloclmn h1l liLli~.o iihlli~ 100 kiliflji ~'~ril~oll ·~li 1:1 pl.iinm •. Hoill vel!: ~ ussr :II! hxiiiJro ');:1;111". que fiCrffj, ~~. mils 16gi.C!l h~. !Jl~o.d\;)lal:eCllf,!:ro '·'kll!n"~reoord~..d ]~ pi!5!a. ~j W'II!::~ldil Vfl ~~ol:O ~ aeQsl:umhl'll a l~r en '~kIDII~" )' si '!I'.'I. aC{)l11iJl:lii~tllo,elfl"l.ln"). SI\:JI ~lxIilo ~elil~. (indo ~"ti.efUil y I~ .liIa. oo~g.ij.tl~o .. Fr#t'go SG:I~ h£ ~i VI! sole y kti si vn IICOl1'll1i-ilI~OO-o. ElilreUa se tee r,t};,,.hJ ·CI)IaOOL1 \1'" sdt{n y!Wi I;l!illlilo'!.l"a. '1.Q(l!1il;p.!1~:;UJo.,

i,Por qLIi.!. ~~ ~scnooifl I~ lee •. uras en klllt~firl~.?F\le~ .p.~11l qlJe 11e.f],LI!Jen CIl 1<1 fu.L~. E~ kmllLkIIW!~ h<lO~ agut '~~. misll10l f~!Ici,dn ,que 111Ji}~ .cll![:lliva,

VDli":libuluT,iiilt K3isei,;;;;Ma~L! f nmljli~~u.c I an~ f ~~CUlfi Ikcllifl1p~eifl~(l:lfI"w diitc<:m I yoJk"~~1il lifnnlQ:~Itl1Loo I )'O"'JiNlWlirul!ae-l1rl.lliz.(l!llle 1'~D'="~rC!!.llla" I }<Qlllu",leer I ®-SU"'-'1eJi I d<l!ltl=g"m ~y I :;:~.rni1lF'~L~fijo pa .... ~Qf~w: !:JUIY ~~~ble.~.

t\,'~ornlll~ll. O1i.i:tiltdo con !Ill!> .l\;\C1!IJ!lf8J>"OIil~· Y "mi:1i" ~~ los .k:mJ,II. iBs ml]Y il1il.~iitMltC sa .. ber 1t.1e, bkm t

F4~tllJlli;l3

Uill cjcnll~1Qs.'!.mC'mitQ p;:"!~r. ~e_rmiIJm es de 5~D [!\elC()t~ves,.,

RliIlJMm -5it ~ A. ! - '! jl; ~ k,!' ! 9tA. t ~ ~ ~ ),~ I>

'T"fl,.:i~n! ~ 1{j·l!lI;n~ ~ ~~jl~1II jl~na] y.~a!! '~i:PIUlw! iP.l!dre! IiN@ tem.!!!~!!~·

\4)ci1I:m~~tio;lo.:smj~"'(lfl(lifC J ~~]j rrIIU"'litiOril' ljilifl~i"'(lileg.) I ~(I!Il~CxCil.)

Aqp.u V>i.lmO~ des bUjlil scnciill.oo, $tl. Imta. t1~1 d.e pmrlro y de~(j~iflllprir,~.dG;m!l.s s¢. Iil.ood~ .i~. ·llern:Llir:.1 en furiganlll !"'i'

Un, pCt;lllItdim ~IO~ll:riD

fliu'rigun3!; ~~(luenlr.K!l {;amCJHlime.~. liIi:r.~g:;lI~a. {1~Je IlntlicaIn Ifl h:.lCiUrn de los kmiji., siumdO£~]: :l1~Jito (I~lk~nj!i en cuc:-1~·i,6u.

Uir.i!!lflfla, Uoo d'e 11l~ dos ~i~!!!b[rlCio1j. j'lpone.~es. Sc Iiili~Il.U IJ'llnl c~cril:lir palab:rlls :r:U"Oil1iillltCfi·te

j!lfmil1.!:sll!.~.

KllJllI!lm:nt!J:: H (]H(}~i~,~hari:r]·. Prrra ~scrilbi[ pa~nbrllc~e:>;,~r .. !ije:r.~~ 'i {lllOJ.m(!l~~pe~yal':,

K::iilHi.!li ~ iffilogmili<:lS migin<:lllifl~IlUli/!i WUij<:ldo.s del ch~lIIo een que se escr.i ben !a~ p:dab:rasllUllis "U$u,~Ie-s j' Io:~ n9~1xt'e~ Proilli~,

KUI!IYlllm~ y Om,)'o-:m.I: DirllI:CIlOOS ]eelil!!'as de ~Ul mi~:lmo kilnjli ~g!lin va 0010 oaeo:mpuiloo01. P!!~Ut!!lI'~: c:I!racleres ht~rolgaJnaqlileil![dlic~II'lJ $IlJilOO. cOIil~p.lenilenllO direCl~o, ool1tl1pl.CllIl'el1,tO ·c:UI'CUrnSI1qIil.ciillil. .••

Ni hon g wa Yasashii yol

B *'~Hti~ L ~)I J:

Bien vcllldl1:! de nuevo a la sec:ci.6n de ICll>

em pt;l!!O.lUlS de Doium. Q~Lel'ido~ alu'I'lll1os.

e~~e NI que a~tlldieis 111LI~hu poruue demre de I1XJCO "'II a hnbe.f examen, A _'" 0 seu, ~llIC II Ilstudillrtll.lC }'41 C~lillrliell de haeer el v[l,gn!

[3 UeTlO, este ntl)!~ "'[1mo~ u dillr Lm~ H~I41 de c)ilm;~ione~ hlisicas; ~Irn ~m,pi:!Znli II h:ll.ccr notur I.llIe 5:l1001lll00 j<iplJ'tli.':!i. bll J.:,llccc.ioll 2 ya ~hl11,!J:' Lm,~ pequeno lista, de I ~L 'lye rcp;cdremll. ,m 19l1l nas c.'ol:prCS~tlnCs p;gl'a IIcl;Jirn~ Imd_~ los OOUtl~pIQ~ }' pur .'>lIput' 'Iu (jillrell1,Q~ !'nudm~ rnas expresioees FlII~'Vlli~, GnlibUlt,o!!

"'liiLldos

.!l.:j t J: -), .::: ~ .. ~ , i T I, II1IIHi ,~l':'IJjJIIII,l'U li\ll.'lh)~ Ih~l~ {hUSHl Ills II de la rrm'I'i"!'!;I),

.; .4., ~:, 1:.> tt th,wJ.ldn' n m

1~'I(;'n\l~ r.I{a~ (de!>ll~ 14I~ II I1U~la IllL~ Ii),

.: A.... ';l/..., 1- , ~{1II111'" noo I

Hu~·n.I" .1. 101. '1t'~ 0( desde ~,al<i 6 ~,

i J ~.:> "t ,'h ~ ~, ~ ~ j m Il~lmri ilIum 1 ItU<!'I1.l~ m'l:]lC'~ 't:L1~nl.lo vus a t!ul'mir).

DL: IJUI:$ db!' s<!l!ldo'r!ie puede decir;

t; (1' It.. ~. "r T 'tp I O-t:'I'llAi 11.',1/. J..a~'l

A 10' que UliID COI1U~ "Ia:

Li ~ l. ~'r Iv ~ T;";- Oil .. , !I 'Ilk; I/njj~

IJ"t(l~ ru 'n,

I 'nmo, prf'~n.ur1e

TUi1lIlIlCh.l11l ,~tgl!ll~fIIe C0l1verl>i1d6n COlllo mod~'[.L'l. ~o~.ru!lIIO:\ jln:~!1.tI~mo.~, '~J1, j~l)f,unei. P'C!1!j])n~ j\,: ti t ~ ~ L 1: • I h'(11im'''1I111 I'hi,.., f f], lIlIl,lIll1,

JJ to: L Q)~' .;k i .. ~ .

~ H',Um r.i ~j,.~ IIUllh'I' ll'U l'd 11(}

tl.11 Jlonlhr~ ~, 1\ ll' I/olulu I,

J: l; L. <" ti b iii ~ ~ L £ -t jj

~ vml,lfIj./.:.j tJ-lr(',lIIUI \,rllJ,rfIHO

11l~,lIl1.llln lk ~{ln'~n Ilv,

,i) ~ t~ C'~F~t it i.. ~ ~ k "'C" -r ip c

J l!,UJUI ",) ,Ifj/lUlt' !! tl 'Irm rir',\1i ~fl'

I

Dai yon ka:

~.ko" rm ':;.IW", .• ", ,~~- wt\ .

EI j apones es tlcn~

.'

Id hon go

~*~!ft;

.'

L\fiCd6n 4: Expr,esiol1es Sasicas ':'ilLt~~<, -c"-t",~

I '1Iu Il"nlhl~ CIJ,11 ~, .. ' [, ellln'l ~' 11;1111.1 uxt '.I'll .. P'llfSO:!l1l '8,:

~Jt.,: Lo)~ ~t ~±_~~T 0

j ~I"'lmlli flf' IJlII!IIlt' H'll _ ,1/, HIl, MI 111'"lhl~' ~~ I \t~ II.LIllI\ I,

~ 1:; t; ~ f J: )j L < ~

(tl~.'hil'.1 ko.w I'PTHI'u'kH I

1·IIL.llli,ul" II ' ~"nl'",c"L! (\" ];llllhllllJ.

P'lIes you 110 , lib ~i.~, s6l,l rrIlla {Iue IKmgllis vllcsl.I'H numhre ern ,(\~ ~1l~:lJr oorrcspomliicn'tc' :.' ya ~1S [Jot!!!i:; presentnr en jt1IP£lrnes. Los de ,Ban."Cloml. ptldeilo if II hi Srl!fm~I~ll~mnilia )' prescmorus '" .II~g!i11 j.ilpDn6>, ya \it:r,~ i~ (ltlC ClIl!'II ponen i! to. _ ...

'GracleJ,';

La rmma IlU'S b;bic;t de declr /"1;1':liI' I:~:

JfJ r) 1i;!: oj \ m'jJ,~(wj I

Pen} hllY rmb, WRl,bi II1nriiIJlli;~S, ""~'lliIO rmr 'J c I1Irlo ul1'[l mUll r iJflllUI:

j..., • :I.: 'lit. t.l J.. J..' ~ .. ~, ~ . ~ 1c-

..... '1 t.)"liJ' JlJ ;.. ") "- c ~~a.

rd,mw jln,~jm' J.,:o;)lj'mw'ljf \tl.Jdl.l~ pr:\~i,I~_

Ei.~ta es meno» ~orrn~11 qllle 11(1 amerior:

h> I~f;{t? ~~~~\.l£ .. t

w ri J:Wr) \,,~;:(ml/'l.\Jl ~ (J r iJU.I~.

o ol,l'lI IHlI)i ill r~mirml y senell hl= t" oj b ~,14i1l!1l1 r ir;LL'I;I';.

La re~plleslll m.1ISIIJlIl'I:m1 il se .

C· ., ~ \ it L 2t L l:

~ dr! ila drwm,l f'lIoI' I I).: II.I~ 1.1, o m~l> ~crncill,ilj1'J.:iiiIC:

~ ~ ~ 1 .t ui, ) I).: IliIJII,

PIreW1llHlli Ie prul'iON,

bii !lIuy Il1lpll:rlaDJIt:' saber cunltl ,~rc LIIU,U los IflrCcig~ tic los ~'l ~<L~ 8m 'lucre mos ilr u JtljiQil Y cnmpmr l1Il,uchoo Iilmiga'!

Lo pfillll~ro que' dilro el vendedor ~I entrar el clbm: t:li In 1iClltl'l cs;

~ ) ,t;, -; l ~ ~ I i 12!- (jl"H,\JttmiW~I'f Ih\'~1 \ .null1 I ~)ll~ .1':"':11 '

ElI1IL ll1 .. e~, al 110 ~'lliler ja I r>1Hi'ii>, d;:fb.c111l'l~ !<"i\Hlar la 00$:1 'II,ue (1II!cr.l!nli~)' leek:

!¥~ 9f~ !F ~.

*t¥ {OJ

~ ~

Pleque;na lisbll dB' kanjlil lines

:JJ < tt~, gjlku~1!1 a 11ll:n 11<) § ~

it A,:tt t. \ mu~ m ~ e~trQ Cl( :s

~f "J ~:;, gakk5 cst\l~]a :f~ l

t,: !. \ 'b~ < dlllJgakli ull.I .... e rSI dad. 11= ~ iJJ.

t,t (..: 'n am que.? (;t 'I;i

n t -= Mok(> iIIQm bne td; t5

i") ~ t.i Qrmtl, mUJ~t' f.;,"?

ko mnQ/a f* ® ~ ~

.tA. i}@'

'Ot:'l) ?' .t Lt:

I!n

mi!;1 ill,dllln ue ~hlla

~~~hll u:qlllerda. illlTi,t.!! abajo

.~,r¢l

O~L t.:. L.. ;;,ti,Vf

~t~

me bJO
kuchl b(l~1iI
I'~ mafic>
mlffil oreJIl
halla mJanl
hrJfl.l pnrn~ .. ~iI.
nB':ro \I~I"M~
:W ol.:;!'!,o
fuyu IIIVlerne>
hlli!'U~ L CB~'~
ill S~'lI oeSl'e
mm~ml su'r
].uta I.~tt~ ESlil iiS1a dEl lciJ/lJY comr;ilemen!a. II I", qoo ~froclmoll en Ii! teeoiQQ 3, Entre, 108 d\os Cuatlros I'l8Jl1\QS p;;ese'.n~® uil total cI.B ~ kanji b8!lII:l~, que e~ l!'1'1p~lii: ilia .ap~endor', P'Doi3is observ!!r que las cuelm pniillU8S pa'I~~ras B$!Srn 10000000000000as p!lr 2 Iml'lli, e:;;te e:~ un prl)QI'$EiO impOilml1i11 An JTh) Y fIj estu~i!ilrl~

\~ml' 1.'/1 1~rlm fh .,/ kn "I I,Cu;lnlll .nnL,~ l'~l,,,1

, I \'I.:mJc!.lor re~1l1111lllt,

.:. it 'i -P1-r';'- D

!kl"'" "'/1 t'n oIl'ljj ~ ["~"" Il~~!n YC1lo:!"_

No ns prcllI:LlI1tii~" :.'11 s~ que 110 saMi~ COlilltl eomnr en jiljl!Jll~S_ E-IIt!J • C sol uci ill1ara ell III flr6x inH.! leecuo". en III que hublun:mlJs !..Ie II)..~ '1"1 ul1tl.:!mle~"

Si querernos comprur 'In lluC nemos ,c~e£'id.o, direllws:

.: h I,ri Li L ~ \1':" To r~m" ga Irmhlj {~',rrtl

!.llll~'n I l"!! J, (] bien:

~ i l7f J j tJ i.r~: ~ L ~ T Q

tJ.t'n .Li'" "-m t;W' l'fU'mJI~ld Dii!~~" ~~kl. ElltQru.::e~ ~I vcndedor f~.~ dlm'i ~liJhjetc} en ~UC~! inn. 'i e identemente illwr:1 tl~C llil:!,lllrlf!!!!

Ol,ru:s: 'l!"plieSll1I,u~s j: ; ~ )(Iun) ,ljl,

~ ) ~ , i(iid NH,

~f oj '1:~ T~l{; '/"1/1 I i h! .i~lIl'Hh',

T ;.,. ~ -tt AJ_Imjiim.l"'tr~ I't'rtlllnl', .11<"[ul1'''", .: ~;:.. ~. ~. ~ ,1I~m'rflr /fil,ffll' 1'<!'h.h'II~, ,? ~') t.:.,r \'lWtj J VI' I.I! '-II he C;IH~C,b.'llldlll

j:.j W)-c t -3 :::~. ~ ~ i -t

I tlme'tll/lj' ~jl~€IIII!i1 111 I-dh .. IUihJ ,~I

V, ir t) :t L t":il1lJko/'lIlW,/rH!jll nll~lldo, ~') ir ~, :£ it IJ •• H.Llli~tm"t~J I ~n 'ntj~l1lhl,

7oJ." t,: ((iiI)1 Ujlml t_LJil : _~In expfe~inll IN

util izn mllC'h(.~in l{l y su kllnji I en P<ln!:me~1 ~) es de ~U~ ~mls 'LICi I i z,ldm e n lo~ ImJlllgm,

Ue_ p!:dlll!lIs

[)i r~mn~ 1witb .L ~a rrhnenl rID r[~ d~ I CIII~U ~nllllmmlmitl nHinCIil~ dt· cl~", i r "lld'i L~~",

:L man,Cm lIl! dec.lr (l(li<'i~ illifi~ t:n'im~iuLl es: ~. J: -) '£ ~ (,\<! \,;,,,tII'l1) ,'u im ".

,Pt:w no ,~s III tlll~ N~ lUi I il:t m(Ls, Sc lU[]Ii zan II1.'1S lo_~ combillm:ioncsjfl.m.fUa:

of h t~· i 1.:;) L t;.: ~, ~ , .i L J: -5

!l'jlli' jll ftW'tI [j,\hrm !r{m,nJrm

PS;UI ell 18J forma com!l)l~ul Y ~ i,!lf] ~Ika "Hu~ m', IIMrl>JIlU U;'~ \ "h-L'fIll1' ,I CllllllltT,jf"

t ~ :t t::. a:, L t~ljtllll"W {HilirlO

I:'~I~' cs ulla Fomla mih n::dlll;'i!.ltl '!,Jill! !\,ilgll ilka '·811'1111, II:i~l:J 11l,11IiUIJI",

FmnKL~ Ii'i~h rt:Juddn:> PIiOOCni s.er;

t ~ ~J. t t:"t.iil frr', ,'/11/,1)0 "nu~n. . h.:.l~lll lu!;:gu",

.0 CtlJ1~O (Ilice el {' [) de Dol\:.lIn:

1 t::. tJ r"kilo ,j,'} "1I,I'I:i I!It'liO'-' bnpllTtaJos del ingl6;:

I { -( 1:,; ~ ! I bul J""jl'l 'Ihe 11)€"

o cOl1m d ioc~ rmc.!i,trn II!Il~IJl.;.J Arnie: l • -( 1'\ 1(lRri r 1!1I,I1.

YII,i: J; ,t l "J (nhayol ~1."1I.f1l: J: J ~ i J: ~O'Jl~)'O~ B uelliiDS i:IIr- -

Plll'{lr~ 'OI'lid!ildl!lJotlm .; /'" t: T:) ~j !I',u!U1h;hi wn) n'IIi'~I!l.1-S, ,i1ifll.:ll,

IkOllinili Ul oji. run;1

BII,L~inUc~ IJII!<~tU:s, mi p!0lncilflC'

t:~le e s el s'lludt~ de I rl ut<!)li'i nnu, Es bll1ll.1 sillll>lif:iclj iOfl de "oha)/o ~wznhn~~lI". T~bll)'ll es 'l'l(b; eseuete i' 110 fJl'OlIlIIlcld:ll 13 {I ~ ~~il Filleda lIIlal; 1111:3i;CLlI hu~).

E~t,c ell el ~'I~ udo de rrnc(Uuth,[ h~~m la tarde, U~.IlI: I a sfl abo' ti no se pronuncla "illl" en esie cn:.o, liino "W/I",

~~e es el sahuln della "f","he: "ji !lignilfit:"1.1 PrJndlJoc '!I ,~W'I1(i es 1.111 s'ull'ijo ilO,i'i(}rffico Ilura nombres de ~rsOJl!l');,

'emllfl: ~ t.:! ~ tmm'i) lQu6'l1;; .bl~u?

ElII,:.! C!; Unfl c:»dmlb~.ci6n 1,1IIUY eorrieme "I qae se ve ·l'I1ItlJ!.:h.o en I(t.~ 1I1aj]glt~. lllilio ell ver 'ion h.irngllna, mmo en ~Nilc Cf II. COIn!]' en versit'in ImnjL Ell k"'I1~i de "illlil1i" es '(iii'

FiI;io F, Fujlllro IlJomell'lOll, i'enlOmushi ComicS

Njj~l~a: !::.~ -) L ;fr) ,V) iir;!: "J a lililmo Ilrlg1.lifn "cnr." ~mcias.

l'lludms IlWoVtc'iils:t

',J!.izuk. tW -j- t.: okl? L < ,; (nil!lJIli.C lIIi YO!1.1~hiku) de CIUI' "all" recuerdos

:Da'ie rocll~rdns 1111 d)ut'liilli'.

qUI VcmfL una forma IIlUy< \lIMml de dill" lias grncia.:-., 5e tratn LIe "d6mn a ri gil I fit " , .~ !!"ill)' L'lil )' ~iemllre qt1ctiil bien.

])or;JI1'Il'iOlII: ~ ~ -~ (1 '1:,tJ - ~ tid Vl'Q t~III!Clll n~) mej]~t 'part: {l'U.idJir 'emf"

,~ '[oI~ clI!idlldo!

E:SIIl e, 'tina L:'xpresu.'in ll!.iC, lra.duc ldn 'I i~~ FiJI'1 mente. sen .. :J.i.!;O come "c uicla de IIJ ~s(~rlfinl", :::.lIIlfCalid[l.t! sc \lliil ?;,JI':~ d~spedir.m d' ulgui!:11 pid,it:lu.lole ~I"~ ,>,a)'11 (:([;11 ~ i.iit:ludo. oe ,~M I Do I rrnt!lJ~i6n nlj~ clmecill "~'C (:00 euidadu" •

. OCltl 'wu' e~ una pMfcuhl de complem.cnto, dircCIO 'Y 'nc' es una p!lFltt:ula [ue '!.Irt ~nfas.is a I'll frasc,

FuliiiglllnlJ,: pe~lH.li',,~ ~~lr~C!l:re~ h irn~:um ~1'~1~ indlc;.m hi lectura tie ,Io~ kanji. ~i[lIado~ :~I l:rtIn d~II{iUDj'i en e 1I J,ls!ilill.

Hill'l!l,gm:m: 1I1i0 de It,-~ dns ~i'l abarios jl~ilnn;e~es. Se utili".a para escribtr pal'hbrn~ propiumente

jjIP(IIIlI;!~<l:>.

KIIIUlkl'itia: el (llnl ~ilabmi!J. P~lm !:~Iribir PJllllhra~ e.1ItrulljCI"II~ y oll(l!mnUl'IJeyalS.

KanJI; idc(1g:mlll1<lS origiils'lmellte IlJllunlo~ del (;hi III~ !;UIIl ,~ue se escrjben Ius p<ldabrll~ fIIl,h lIs.L1l1~eS )' IOJ> nombr,~~ propjo~.

rJ~rWwell'III~: caraclcres 1l11'f~gal1a q ue indienn ~lIj!:w. cClmp!ememo dire 10. comp"ti;lIflenlO cercllI1SI:'in,ej al.,

DiHlmtj": ClJin'lcU!i'e. oocideJrt:lle:. (1'Il11ClOim :~lf,lI)eln ).

• MJ!U)'C Betrlllillbl'

(Sel1'lbei@ abUl1 iidos.C]~ll1 s.esj :,~.

hen gj)

wa

i HoI:8! de OI!lIWO. DQl!eluamllEsle 1WKlS· vaJ1'1lQ9 a e~tWldr{lJ IDS I~O_JOS, m!.!:II' hilll,~rIBrll~ lpw'a. ~'t a, ht~ m)rQuru.s, f~~JI (II II'tI~a.u !~ mal'elB:Gilf.B muga! Anto tOOO hay ,~e :sei\alar qU!;l aIU'l"1,1191 i91ldlomlli Japonoo po$fIi8' Illin!l 0000' GO kru1~ oom:l~POmldI9~KI!I 81 cadI I!!ome~ y quo los nlim9if01li se p!!dOOM esc~r uaand'o kllnjl, lIDtwialmB:nlO Data, IIl'IllIUGm ao 1'8ilriesel'l~U lea I'l~mem!l ~lli nO!i{l1 WI1iiIIZa Iil'llIicho. Pam, WlWlSlroIllMp, SD Iil'Wllzan ~Qei fillimefO!~gps. 10;&, ml'smo, que ~sa~ rJQIlOIfi'lS. PtiilOUI lFOmlU~f1a !a ~a,ponosan I! Vilrn08 flI e:stWidraf los r1I!1mefOs utrJumm tn:lS miltlS dlsUmitas. lu ,d;as plilme:ms taibwi rpresGl11BfI e11/1~lIIe!'C prlmorc Gill ~o (nllleGW!I n~fI!I8'roa). Inli. 8l1li1 kanjl 'i filllllJm&fi1D enl1[ragUil. Flcilitamos WIlbl.m Ii proliilullICIadOO 611'1 'rOmajll"

II •

k:h'll

A(IU{ ~1! CI~:I yJOi $'I; c!.nn,l)lt(l1i IJ n jlf:l~'i:l~ 'fcMlfhlOO lail

(~~~ r.~s. ~Clilel'i[!~" Inill~~l'II1i!1" l' em h IIlin i It:Ifu!~1! in rener, lfllfi "dk:Zllnrulllre~~". Las d\eC'.tJl~ .um ~ieU1e:nJ s~we~G\ senIVUI de "!ll!um~"~..j.I(JI" ,Eli lfudr, el mlmern M I;'l! "mku.jw", '~ili~ die-z." sli !1:)lrndudll'lIos Hlcmhmnlll •. y 310 es I+SllII jiii. 1:1iI.l:S

d hit:' .. A~:en:ci,6In a I.:J!S drl!;fJmln'Ulm:illcio:rte~, de 11'0.

Cnlli ~!US ClIio'tIllI£lltiS Y li~, rn.Dllmc ... jilm;.tl

!\yllJliiu 11000 -1' U' .t urnl 10 1II·~i~I]~()'. 500 es "go hy,mlku, ill neo c~.:n;''. 900 es '"k:tiO. 11!V~Jkll, ,me",!::

I'll "'(INIlILY ,2000,:;"" ,~~,v4 nlll, • n cfiCf\'" ':I WOO c~'''nlj sen, des mil''.

A,ltend&n a ~ as leeturas UJl 11l~f}

~ ,,(. t: !. ".lin ~tlL~1lI ~HCI .s.-r" ~ A,·tfll 1!!L:I'i an! 000

1~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-1 e~flC'Cifi~l!.~ de 30lJ. ron, SO~ll" .. l'

I ;1O .it ' ..... l: .~ "' ~Oiil hyll!ikul ,~CI 'Ill ·r· t;',O.tt 4. yon H n &J.!i1lt(

- -[ ;~Qu~ sen ~.{Js '\lIlL2T11i1III~rns"? BM;~ cs

_1I!i_O __ .,:_. t:_. '_10 ,~ 11:" l~.klli I~OOQI.I, l' ::: ~ .(., 'Do i!ill:l'l lll1l~: ~~.pre~i~rI q;~~ he im'e:mmlop!l'lf'[J,

1'1II;"-j-IwI-1 eCCG' 1: -+ ,~( ~ 4 roJi:uMI1II [ dl!fi nill1 el n111m'<!m "man". L~

j ~I»n~~ 00 CIllCil'tllJl como Uowlm~

--.!!J l f;> t".~ " , IIllnll ,hl.I~U 70001 ~ -t ~' ~ -Ii' It nalllllllelll ~n el ili~'.mido Que mr[LIi ,el l'l~ill1e~o

,I •• " A oL h' ~, - •. _, A .'iiI I IOJOOO S~ hIlIlQ)iit:t[lOOIi\\[j, "Ill ~~Ol

10 ,~ '.~ I~' .~ '" 110011' "~r U '") ,jj'J!. ~ a_ '

1~~F--------~~~~~~~~~~-~----------~-~~~~~~~~ mil'~$". mln~, Jkcn 'lUll C~re 'fIl1m(!~'

,II) I ~ .~ "" t 'I'~ aomo l:t.'l" 110 i" " o\t I.. ~Ig H'n es "i~hi nH!111 , .,In mml" y 11(1 'j~1 ~:n.

dlie~ mil" ~\t;anlllo d(;'(:i 1IIlJ)~ IJqI!l J.

A!c!lG~(i;!l ~U~~ i!I~le ~lt! ~i!'II~ln" p1!led~ df;l,'l;Jli~IJlm~ !IIllly flic illmfml.e! UIII I1'li]l61f1 SC i !I!J:':f[:!re(~1 Cll J!lpOO. It'QIIIUl "hy~.~1,1 mall, den m~!I" )' J!Il1.. 11l111000I&~. eomo '~Il n~~lfIr, mH I~mn"

~ ,g ::.:

I

JO

ill

Aqn rr IXDd~m{l'i ver 1m IIIIl mefOl1< del ~ 1I!1~ 20. V~IIIWS fJJiIl~

l,oll, niiJ'nm'w; ~ I. 1'2, tl, li'lic.. .. Sjl ~Ui:lH unci.:na "iii" +nmllllL ~~. d~1dr" ci [IUlIIlefQ .15 se .Umrlii jO ~l' (die'b'C i 11001, Lo 'trnitlii~tl ~U:Sll ~n QlIn~I'IIOJ1Ur. 16", IiI.ECC~liih; (tIIiCO!."lilC~S). Hlly qllle ollJ~~rrvm ~~U~ IQ~ nl1hlCftl.l; 41 ., it 9 1)~i~dl!iiI rmrnlilliciiifSl! It.I~ Ju~ m;!m:n~ di1>lf[illll~.

~II

20

- --- --- - - -----

Tl'!Jb,l~ Ql U m,;:mJI 2

li'llC!fIJ JO 100' .~,"iI IJ ~'~<" ~ Ih!!J,lIi¥"~Y
II!ijrG Jill amt ~'I :!"j; 'I U'~ ( Ih:l!Ci biill'liil 1

~
I "'if'
.~ I +
I
li .::. +-
a I iti -, ...
-
1- - I W - ...
b of 1!ii - I ...
.-.
2i ~I +1 - 0 -=-1 +
J. 7J E!i!11 ~I s: Iii I =- T ~. ~
iff +
'!'!!II "f' I -
~ ;: I +'[
't'i + 1
III ~ 111'1 ",. Ull [- h~ ~~:fI1

!~ l".t~·'lt>

~I~diill

21 i: L' • ..,,j H ti,.

!i:1 ~i ~'I[ldi

1,;i!'I !'.II' ~ ,( .: l: ~t "' ~ , f"

I"''''. 1II, J,1li 111M

321 ~.t r;F.,." I: I:;~ ~ 1.f7

~.~ 1~!J'.iilll nil!:! II~~~

1~21 fl4 ~,/;,. rf~ ( I: L' ,;j,' ~,~,

. " ... 1 'II!! ,.p •• III JiI'I«k'1

>4a21 .t.~'!I1l" ~'kUif' { I: L'~ ~t.rJ.

'r~'" liln 11111 iII, .. t'l ~I Jllch'l li./l32 1

~',tu.t .U .. ,It:.i!t "!...U' (I ( ~:Il:,) 1 ~.~ Si6a21~ liM !i!lliri foil" •• 11;ti! .I!,.u; Ilil Jill hili

;:" 1,.4 JA.,jtt;,~A.lf{' ( ,~~ L'!~ ; ~c'!1i

'I' 'liI'ii!! rOil 11'11 tlUI .'.101 I~ ~liilld!ill

~OOI '020 GlilGOI

tl' '" < ~,:~

"Jib Ikik1 ~ .. ( ll.'I~; . q!!Jk'!!UI .:t:4,4t.(. ~.~ 1"11 'u I~tilll lk-ll'.i(. ~q: ,~,,;

,On"" II!'i ,1;111 ':'"14 ~.(;~.~ ( \.t,\

~I,o !I!~~I l!lll' ~rlb 11,.'1

Ell esta iilb~;J. pod,cll,~us ver '01 prooe~(I u\! Ot~FI1I"0~icr6n de II!'I fiI\ll!'1~m ~lIlu!lho .n:1is ctlm~lejo, PITFIl cJa~~lru' i~ me11ile, vumos a f1yner !HI Iljem,lo rl1lmid~, I,C6mo'~ i~ro~ll!ndl! c"ja"on(,'~ el niki!~ro 391~2Jtjn 'rimcro \'Cnmo~ '~ll~TlU:~'i' "'nmu" hll·Y. ¥em~l.!l, ,qllC h~~.lI ~" ~*lr ~!Inlo e!!1!:t:IC~£m{l;!; pnr "!\:;In, !lHm,. ]IIJIOW', ~ u.eEP ~~n~l~m:'l 4 1II~i1I~lru~ (yon

se n. 'l.,,{1(lO) De '!lIlO!'l~enlQ te Ile!1U:l~, "san IIH,un yOIll sen, )4,{Ur. L~o 2 centeuas (lIIi 11;,''Iiku. 200') ,t'i wGena,'I, (rnku jill. (ill Y 11111 7 (n~ID;Jl., SI 10 j IlInt;l:m~,~ooidi vmlln,~. qll!c 34.167 kc '~:lft]iIlUIUl'i.1 "san mlDn yon SL!i11 n~ hy:alku rolu jill In 111m " , ~Wrnad que ll~ "fat: if"?

AhllJl!.1l1 n:vc~" ~C'6nq.o ~lOi:ribtirim'l:'l!):S en llliil'IIICrmiJil~o "'lJi1riO< "gy m:J.II :.~fI, ".Alii! IU,PP},i1ku II~ j U hlich;t"'~fiIllIH,~ a ver, "!o'U mrurl",~m.(JUill. ~lln zen~ .000, ll~ppY~lk~~l, n i jlb"'10 '1 haehi~!!. P{lr 11I1I1'L1, 53J\21!: 1:11 Jll [(:5PlliC$13.~Crilto en klUdi :>errldOO(lvJn lU3s m.c~ll. Porq\le! g'{l mUll"" 1i '"Jj ,MU ~elil"'=' 1" r n)PI)Y!lIk:!.I'" Air . ni j~~ ::. + y llndni,,,, J \ • Si j !J1U:~!fU'li", IOO(~ h~, kMlj~ ~'I!IKlreIlflLl~

:fiJi -= 'f;;";;i§' = I $\ ,~~ue ~ ~I cl1luivlMcl'l~e i:11 ~j;'ri~\lI!'1lljI!PI~!t~~<! 9~ m.1 na:ro 53,628.

Ait~!)lC t~~:n. qlle III Ltch~:t\!ece~ ~e 91"lmirlilllDJ) n(~IIl{'fil~ occi(llem~les. OOIii ~kmljji. sobl;e~(,ldf' eon ,11I0n~~ ms 'l'e~J{ln~o~. ~u(r ~jil'III~I*~' !Mite; nu:rneFl~

]. n e~ ','~iilirl mo:n", ,.cs. dsdr. 30.[\00. P!lftI tlt111'!J!..."ilr ~I pR..'!::iu d,c UI11:I eO!;,1 siempre- cilCcllntmrellJln,~ d k~J'lij:i IprJ clelT.% d0 U 1:1 InJun~~. Ekiu: ~i:lI~ji ~igillinca '"y!l:U", .In m(l~l(lmlll jnpm11).-$[h, S~ U 111[1 ~"O~n C'st!1 ilflm:t:mla ;1 ~~ T p:J ,I:: iltmt~e~ [iKidn:llll~l:': ~lihcnJlle MU rll:~io i;l~ 'l,QaO )'cne~. G u:e 110, htrsu.l d !illeS pr61>!ill1Q ~ MllUl. ne!!!1

~j~pIli ~

u f \ ~m[K como un CjeCU1lUl rntcnl:. ~ UasftlITlti.kiI:

Dueoo.lo qtII: II . ima:cs.tl de esl:C jemphH~:S el mime:rl\). ""lti sen IIlm~. ,5. de!.:-ir. In"l -!!.Illlrrerol 'lie ~do!> mil

diLlzmillmc.~. 0 Iol ~L:lC a 10 mi~!1ID. 20 mil!ODe!.,

CljiStltlJ}:JlJu j:

- \Cj 10 poJ~1IlOS \'U . una sOl'Jll'l:lIdida Prmc~ Qllm ~I_ ~d,:i de I.. IlIl

lim,: ..• l[e~k"''ttI d 1 rolm LI,k~lII1I p.. .. l

lmpt::!ri:iI!I se'X.U'I mil'iSl&1, :1c;~ _

I dh" ion romzadD ddllmpuio'--

... • (ti'''PPyakn Ill3IHID ' .I

'II Fujita Kazuko I I':~nikike.

SMgal'lullmn

'I" l \';;m(i:S a ~ er Un l'I~iDall flDly !:Ir.mtl~ m ~I ~ ~ uc:Jvc .. :I~r cl kJ.IIlji dlC'

mall. Ell eli! cay; ~ .Ind.a de \ ~ IO.(I(JL In !.I 1!:Ii dlIUU ~fU~ .I 1I

(11-111 _ 1001 ~ que ~i'i' q~ Ollm DO ba c,"a~ dCIil· Ii ~"no pooe vli1'l'l:lo ~

:y II - deducll'I - Ev WI "robl~n:1'Il dc:1 JII!~:i !.Ull el que hay que

l..:Iiar

'.' bR' 10, dlrdinaJ.'es. Losordinal I mUller qLH: it ol'(kn~·!i.O mu~ i;d'i

deeh ~llIDti:' ~I mimim'1 p;al.1llr.J. -(liu- •. ' I jill ~.'mI IJ CaJiU

de 1.3 fiJll w.'isi.\n f '!..'e i~o .. tb:il rom kiliii!!un-. Pourom ~cr ur

ejempil IIilIis C1I d ~btl 1110 de III p.ig:1n .. .tIItef1llf.· Ii. , . I:S. decrr - gtl

b~ ~qlJI. Si 10 dnglo~ doi.i ~,U1i , ka;;.le~",,:U!. ~U, I=Urn!:f;d ClI Ir.

1q1;Iima k:~: numerales," "o'crd:..J q~ es 'I'~

"'}~lli~hJ U

~~e OOnlt.-J n::blJ f~. I10fIc (!Je: un s.ortJ!'O dr ~ a roi~u JIlIIDiD!JII .• 'I'j'llUn~ IXIRI su

.;;uri ldrId, - !O \d' qlllC' I ~ mcrm. nsL.m eknklS OIl la j'll JIi, )' no.!. III m:rJd,ffia.:tl

1 [1tlIfWtlS:

Rdoj;

En cl rln:ulo 'II'<: pud:mDli. \ er IJ1l:l inscriJXWn coo etm nlir:nero .

• 'rwlo. 1 o u in)

t:.im fI'IW>IIDIl

\~III-' el rn.hncfO 100 ~h)'m.I1J jUnlli:! Id ~ji 00 pCf,"ontl. Estb lQ§nir~ Ique rmbi ciM ~h)p .rn:Jr.l den

lfol1llllJd E~n A ~ign; fml, !o misma. pero eseruo 01 b jllpOnL: "

.F~nE pc~ ~~ hlragMlJJ qllr indl, n I iet."lun. de b !mji. iri'!Ulld(Io;11 .:k] L.mji en ~dlL

n~~ till 1m lltlS. il:l S pPollew-5,

e ttnliza p:1ra es ... ~nmr pabbr:,l'S prnPliImCl'liC

Pnrt· __ L • ~s bmlgana qllt mili

~Jeto. mrn,pklllallO III Lm::lO. wmp~ln t:lrccll ~wnc.llll..,

R3ma'I; 11. .. ,J;lId~re;, Ocndil~ (_lIn alfulx •

'r\,111J'1C :Ik>.m;a!x

I~i~ oJ.~lWd~ cplu ,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->