You are on page 1of 6

INFANTIL

NUMERACIÓ MESURA GEOMETRIA CALCUL PROBLEMES DIVERSOS

Vamos a contar Formas Diversos 1

Números Construccions Diversos 2

Contar Diversos 3
CICLE INICIAL

NUMERACIÓ MESURA GEOMETRIA CALCUL PROBLEMES DIVERSOS

Introducció als nombres Monedes Figures Sumes Diversos 1

Contar Jocs de construcció Restes Jocs per instal·lar

Sèries Joc per sumar i restar Sèries de colors

Recta numèrica Diversos 2

Regletes Diversos 3

Toomates

Generador d’operacions
1
CICLE MIG

NUMERACIÓ MESURA GEOMETRIA CALCUL PROBLEMES DIVERSOS
Geometria al nostre
Bases numèriques Monedes Fraccions equivalents Diversos 1
voltant

Bases numèriques 1 Compra amb euros; joc Jocs velocitat càlcul Operacions

Comprem d’un altra
Escriptura de fraccions Jocs velocitat càlcul Jocs per instal·lar
manera
Representació gràfica
Comprem 2 Més sumes Diversos 2
de fraccions
Escriptura de fraccions
Comprem 3 Multiplicacions Diversos 3
1

Els números Mesures de superfície Jocs velocitat de càlcul Toomates

Joc per sumar, restar,
multiplicar i dividir

Sumes portant

Sumes i restes amb
decimals portant

Restes

Recta numèrica

Generador d’operacions
1

Sumes
CICLE SUPERIOR

NUMERACIÓ MESURA GEOMETRIA CALCUL PROBLEMES DIVERSOS
Entenguem les sumes de
Construcciones 3D
Multiples i divisors Recursos sobre l'euro fraccions Càlcul interactiu KIDSCOUNT
LEGO
MULTIPLICACIÓ AMB
Joc dels multiples La botiga Geometria primària Raonament Diversos 1
REGLETES
Sistema mètric per
Nombres PRIMERS Construcció de triangles Fraccions 1 Calaix de problemes Operacions
imprimir
Construcció de
Enters sumes Midas dels angles Sumes de fraccions Jocs per instal·lar
quadrilaters
Perimetre i àrees d’un
Escriptura de fraccions Mesures de superfície Jocs velocitat càlcul1 Lògica
quadrilater
Representació gràfica
Polígons Jocs velocitat de càlcul 2 Sèries
de fraccions
Escriptura de fraccions
Elements d’un poligon Multiplicacions Percentatges
1

Sèries sumes i restes Diversos Càlcul per imprimir Recta numèrica

Nombres romans Jocs de sumes Diversos 2

Eix de coordenades Jocs de restes Diversos 3

Fraccions i percentatge Jocs de multiplicacions Toomates

Joc per sumar, restar,
Coordenades
multiplicar i dividir
Sumes i restes amb
Els números
decimals portant
Més recursos
Competències
Jocs per pensar Webquest Mates Recreatives Documents de mates Mates i les TIC
bàsiques
Generador d’operacions 1 Matemàtiques al punt

Recursos educatius

Programes diversos

guia
Enllaços Web- Recursos àrea de matemàtiques novembre 2006

Construccions de figures geomètriques amb jocs de fusta . CONSTRUMAT. http://www.xtec.net/crp-anoia/webcons/index/index.htm

Banc de recursos. Xarxa CRP. http://www.xtec.es/sgfp/crp/recursos/competenciesmates/index.htm

Espai LIC. http://www.xtec.es/lic/

Edu365 http://www.edu365.com/primaria/muds/matematiques/index.htm

Caixa de geometria CRP el Prat. http://www.xtec.net/crp-elprat/mediateca/geometri/geometri.htm

Web IES aula d’acollida http://www.xtec.cat/~jortega3/

CRP Igualada http://www.xtec.net/crp-anoia/recursos/calaixmates/calaixmates.htm

Escola oberta http://www.xtec.net/recursos/mates/index.htm

Zona Clic. http://clic.xtec.net/db/listact_ca.jsp?area=mat