You are on page 1of 5

RANCANGAN PELAJARAN PENGAJIAN REKA CIPTA TINGKATAN 4

BAHAN
TEMPOH/ TAJUK BIDANG/ UNIT
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI NILAI KBKK BANTU
MINGGU PEMBELAJARAN
MENGAJAR
1. REKABENTUK DAN
PENGHASILAN
PRODUK
1 Minggu 1.1. Pengenalan
(4 waktu)
a. Sejarah Menerangkan perkembangan sejarah Sejarah perkembangan reka cipta abad
Perkembangan reka cipta ke 17 Revolusi Industri
Reka Cipta
b. Pereka dan Menyenarai pereka cipta dan hasil Pereka cipta tempatan dan luar negara Jujur Menerang
Hasil Ciptaan ciptaannya dalam bidang komunikasi, Ikhlas Menyenarai
pengangkutan, elektrik dan perubatan Kerjasama Mengumpul
Bangga maklumat
c. Kepentingan Menyenarai kepentingan hasil Penghasilan idea-idea baru daripada Contoh
dan Sumbangan ciptaan dan sumbangan reka cipta produk sedia ada dan penemuan baru - barangan
dalam kehidupan rujukan ciptaan baru
Mengumpul sejarah reka ciptaan Menjana idea-idea baru berdasarkan
dalam penghasilan idea baru sejarah
12 Minggu 1.2. Proses Reka Cipta
(48 waktu)
a. Pengenalpastian Mengenal pasti dan menyatakan Perbincangan situasi dan kaedah Kreatif Mengenal Buku idea
Masalah masalah menyatakan masalah Inovatif pasti Contoh projek
Inventif Menyatakan reka cipta
Dinamik Menganalisis Bahan sumber
Kerjasama Membuat Contoh soal
kesimpulan selidik
Menyatakan kaedah mengumpul Perbincangan kaedah kajian
maklumat mengumpul data dan masalah
Menyatakan masalah yang dikenal Latihan membuat pernyataan masalah
pasti dengan jelas secara bertulis
Mengumpul data dan maklumat Memilih dan melaksanakan kaedah
melalui kajian yang dikenal pasti kajian untuk mengumpul maklumat
Mengenal pasti kebaikan dan Menyenarai kebaikan dan kelemahan
kelemahan cara penggunaan produk cara penggunaan produk sedia ada
sedia ada

1
BAHAN
TEMPOH/ TAJUK BIDANG/ UNIT
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI NILAI KBKK BANTU
MINGGU PEMBELAJARAN
MENGAJAR
Menganalisis data dan maklumat Menjadualdata, membuat peratusan dan
yang diperolehi pamerkan dalam bentuk carta atau graf
dengan tepat
Merumus hasil dapatan kajian Latihan membuat rumusan secara
bertulis dengan jelas
b. Penjanaan Idea Mengenal pasti prinsip atau kaedah Sumbangsaran dan percambahan idea Minat Mengenal Buku idea
yang boleh menyelesaikan masalah Perbincangan Seronok pasti Sketsa
Pemikiran reka cipta – lateral, kritikal, Bangga Menjana Buku rujukan
kreatif, analitikal Yakin Membanding Maklumat
Membanding dan membeza idea beza internet
melalui proses KBKK Memilih Majalah/ jurnal
Mensintesis
Menjana contoh idea dengan lakaran Membuat lakaran perkembangan idea
berlabel Manjadual dan membuat perbandingan
kefungsian idea melalui KBKK
Menjana beberapa idea baru yang Sesi kritis
menjurus kepada penyelesaian Membuat gabungan idea menjurus
masalah kepada gambaran awal penyelesaian
masalah
Rujuk pelbagai sumber termasuk kit
robot
Membanding dan membezakan idea
dari aspek kefungsian
c. Perekaan Projek Mengaplikasikan rupa dan bentuk Penerangan konsep 2D dan 3D Seronok Mengaplikasi Contoh kertas
objek secara lakaran lukisan reka Penerangan lakaran lukisan reka bentuk Yakin Menyelesai kerja
bentuk Ingin tahu masalah Perancangan
Minat dan
Bangga mengorganisasi
Melakar dengan pelbagai gayaan dari Penerangan fungsi garisan
pelagai sudut pandangan Cara teknik lakaran
Latihan
Menghasilkan lakaran reka cipta Latihan lakaran – kertas A3
bentuk awal berdasarkan idea yang
telah dipilih

2
BAHAN
TEMPOH/ TAJUK BIDANG/ UNIT
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI NILAI KBKK BANTU
MINGGU PEMBELAJARAN
MENGAJAR
Menyelesaikan masalah dengan Sesi perbincangan dan percambahan
menghasilkan lakaran perkembangan idea
reka bentuk Sesi kritik
Menghasilkan lakaran reka bentuk
Menggabungkan lakaran idea yang Menyediakan spesifikasi awal
bersesuaian berdasarkan idea yang
dipilih
Menghasilkan lakaran reka bentuk
yang berpotensi dan terperinci
10 Minggu 1.3. Illustrasi
(40 waktu)
a. Lakaran Menerangkan konsep rupa dan Menyatakan proses menghasilkan rupa Rasional Menerang Pensel
i Rupa dan bentuk bentuk Sitematik Mengaplikasi Kertas A3
bentuk Mengaplikasikan rupa dan bentuk Latihan lakaran Yakin diri Pensel warna
ii Gaya objek secara lakaran Tunjukcara melakar Pastel
Mengaplikasikan lakaran reka bentuk Tunjukcara lakaran berbeza pandangan
dari sudut pandangan yang berbeza dan menarik
dan menarik
b. Lukisan Menerangkan konsep rendering Perbincangan Kesungguha Menerang Pensel
Realistik Mnghasilkan illustrasi yang jelas Demonstrasi illustrasi menggunakan n Menyelesaikan Pena mata bola
i Rendering tentang bentuk dan bahan objek media berlainan Kekemasan masalah Pensel warna
Menghasilkan illustrasi berwarna Mengaplikasi kombinasi warna Kebersihan Kertas A3
ii Perspektif Menerangkan konsep perspektif Penerangan dan demonstrasi Peralatan
Menghasilkan illustrasi melalui Perspektif 1, 2 dan 3 titik geometri
pandangan perspektif Kaedah melukis dari pelbagai sudut
pandangan
c. Lukisan Kerja Menghasilkan lukisan kerja Penerangan konsep, prinsip, kaedah Kesungguha Menyelesaiakn Komputer
i Lukisan 2D dalampandangan ortografik sudut lukisan ortografik dengan n masalah Nota edaran
ketiga menggunakan objek mudah Kekemasan Menggabung Alat lukisan
Lukisan kerja berskala dan berdimensi Kebersihan teknik
Semua lukisan pada unjuran sudut Berdisiplin
ketiga Teliti
ii Lukisan 3D Menghasilkan lukisan kerja dalam Penerangan konsep, prinsip, kaedah
pandangan lukisan isometric lukisan ortografik dengan
menggunakan objek mudah
Latihan melukis

3
BAHAN
TEMPOH/ TAJUK BIDANG/ UNIT
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI NILAI KBKK BANTU
MINGGU PEMBELAJARAN
MENGAJAR
iii Lukisan Menggabung lukisan kerja dengan Penerangan konsep, prinsip, kaedah
Pemasangan bentuk terpasang dan tercerai lukisan ortografik dengan
menggunakan objek mudah
Latihan melukis
7 minggu 1.4. Reka Bentuk
(28 waktu) Bantuan
Komputer (CAD)
a. Kegunaan CAD Mengenal pasti perkakasan dan Modulperisian CAD Sistematik Mengenal Buku sumber
i Pengenalan perisian CAD Bahan kursus pembelajaran Prihatin pasti Buku modul
Menerangkan fungsi CAD Yakin Membuat Komputer
Cermat keputusan
ii Perisian dan Menterjemahkan lakaran kepada Modul perisian CAD
Fungsi lukisan menggunakan CAD
iii Lukisan 2D dan Latihan menggunakan CAD
3D
5 minggu 2. Teknologi Pembuatan
(20 waktu)
2.1. Bahan Mengenal pasti pelbagai jenis bahan Bahan semulajadi: kayu, logam, tanah Cermat Menegnal Contoh
a. Pengenalan Mengklasifikasikan bahan liat, pasir, batu, getah asli. Jimat pasti beberapa jenis
Bahan buatan manusia: plastik, gentian, Tekun Membeza bahan (logam,
komposit Sabar aluminium,
Peta minda Kreatif perspek,
Sistematik fibreglass)
b. Sifat Bahan Mengenal pasti sifat beberapa jenis Sifat bahan: rupa bentuk, warna,
bahan ketumpatan, kekuatan, kekenyalan,
Membezakan sifat bahan dari segi kekonduksian dan kesan haba
kekuatan dan ketahanan Menguji bahan berasaskan tegangan,
kemampatan dan kekenyalan
c. Spesifikasi Mengenal pasti saiz, rupa bentuk dan Membuat pertimbangan dalam memilih
Bahan kandungan bahan yang ada di bahan dari aspek saiz, rupa bentuk dan
pasaran kandungan bahan. Spesifikasi
ditentukan oleh pengeluar.
2.2. Peralatan,
Perkakasan dan
Kaedah Kerja

4
BAHAN
TEMPOH/ TAJUK BIDANG/ UNIT
HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI NILAI KBKK BANTU
MINGGU PEMBELAJARAN
MENGAJAR
a. Jenis dan Fungsi Mengenal pasti jenis alatan dan Pendedahan kepada alatan tangan dan
mesin mesin mengikut fungsi
Menerangkan fungsi alatan dan Alatan tangan dan mesin untuk
mesin melubang, memotong, mereka dan
membentuk.
b. Teknik Mengamalkan peraturan keselamatan Peraturan dan langkah keselamatan Jujur Mengenal Alatan tangan
Penggunaan Mengaplikasi teknik menggunakan bengkrl dan penggunaan alat Syukur pasti dan mesin
alatan tangan dan mesin dimaklumkan kepada pelajar Teliti Menerang
Teknik menggunakan alat tangan dan Rasional menyatakan
mesin dalam pembinaan projek reka
cipta
c. Kaedah Kerja Mengenal pasti kaedah kerja yang Pendedahan kepada kaedah kerja
sesuai mengikut bahan dan teknik seperti pengukuran dan penandaan,
Menyatakan beberapa timbangan penyambungan, pemotongan,
yang perlu diambilkira semasa pembentukan, perataan, pengemasan
memilih bahan dan kaedah kerja dan pengawetan
Tunjukcara
Aspek yang dipertimbangkan ialah kos,
kesesuaian, keselamatan, ketahanan,
saiz dan kecekapan

5