P. 1
Akeres Habayis Wednesday 05.14.14

Akeres Habayis Wednesday 05.14.14

|Views: 81|Likes:
Published by Git Morgen
.
.

More info:

Published by: Git Morgen on May 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

email: AkeresHabayis@GitMorgen.

com To advertise call: 7183887744
■ May 14, 2014 • ק"פל ד"עשת רייא ד"י • -ינש חספ- יתוקוחב 'רפ ךאווטימ ■
טנייה
66°- 61°
טנעקלאווראפ
ןגראמ
73°- 63°
טנעקלאווראפ
העיקש
8:05 ............................................
תאצ
)72( םיבכוכה
9:17 ............................................
ד"סב
)דוהבשדסח(רמועלדחאםויותועובשהעבראםהשםויםירשעוהעשתםויהרמועהתריפס
ך סדייפיסאלק ל
!ןטאטלוזער עגיטכיר יד טגנערב ;"תיבה תרקע" ןיא דייפיסאלק א
Looking for a graduated motivated girl, with knowledge in QB & Microsoft Ofce.
Call 347-709-9525
F/T Secretary position available in Heimish WMSBRG Ofce.
Phone skills & Knowledge in QuickBooks a must. 718-207-3336
Ofce in Williamsburg seeking for girl with QuickBooks knowledge.
Great phone skills and ability to multi task a must. Please call 845-510-2910
This Week Shaklee Special: EZ GEST 3/$50. Nutriferon 2/$72.
Get up to 25% of your frst order. Call 718-387-3980
Private Hair Course by licensed professional with many years experience.
You are guaranteed to succeed Iy"h. Please call 718-486-8119
!סידיס רעטנעזיוט ףיוא לליעס וויסעמ א ואטואפ ווע יל טכאמ רמועב ג"ל דובכל WOW
.15 ראפ 5 ,3.99 זיולב ראפ סידיס ךאסא ךאנ ןוא ןאמדלאג השמ ,סידיס אזלעב עלא ,רעדורב םייחל ,ןדוי םייחל
ססאר רענראק ווע יל ואטואפ ווע יל !רעללאד 25 ראפ 10
,טנגעג שזדירדואוו ןיא ,רעממוז ץנאג ףיוא לעטאה א ןיא ס'רעלסנואק-דעה ראפ ךעלדיימ 2 - טכוזעג
347-541-0526 טפור - Transportation or a Room Provided
718-935-0538 - 718-797-0128 טפור ,ןכאוו 4 עטשרע יד ראפ - H Section יד ןיא ןעגנידראפ וצ ס'ואלעגנאב םורדעב ןייא 2 - דוחיא
718-852-8573 טפור ,ד"מהיב וצ טנאנ ,םיתבש ראפ ןעגנידראפ וצ ןרעהעגוצ עלא טימ הריד עגיד'תובחר א - שזדירדואוו
718-599-4120 טפור ,זיירפ עטוג א ראג ראפ ןפיוקראפ וצ ,יינ טעמכ ךעלקנעב םור גנונייד 10 - ןפיוקראפ וצ
718-302-4905 10:00PM זיב טפור ,תולכ ןוא סעטס'נתוחמ ראפ ךעלכיט ןופ לאווסיוא עטסנעש יד טאה - The Tichel Place
718-599-3785 טפור ,ירעסארג סלקנערפ ייב ,חספ ראפעב 7 לירפא גאטנאמ טלעג םוכס א ןפארטעג - הדיבא תבשה
,Hope Applinces ןבענ ,גאטימכאנ רעגייזא 5 ךרעב גאטנאמ ךאוו עטצעל שעק ןריולראפ - הדיבא תבשה
ןעוועג זיא'ס טלעג ליפיוו ןמיס א ןבעג ןלעוו רימ 718-384-7217 טפור עטיב ןענופעג ביוא
718-705-8008 תידרחה הדע רשכהב diet spary יד טימ געט 30 ןיא טנופ 30 ןרילראפ ןכאנ ןריובעג-יינ ךיז ןריפש ס'רעמוטסאק ענעדירפוצ רעטנזיוט
718-782-0285 טפור ,טריטנאראג טייהנדירפוצ • ןזיירפ עטסעב • ןטנאמייד - רעבליז - דלאג רעייא פא ןפיוק רימ
To sell a magnifcent black and white dress, size 0 tall. Please call 845-774-6875
347-219-4846 טפור ס'פאקיפ טראפ ריע - סנעטסיד גנאל - לעקאל - רעשדנעסעמ ןא טמענ ןאמרעגניא עשימייה
.ןזיירפ עגיליב לעיצעפס ראפ שדוח רעדא ךאוו גאט ,רמועב ג"ל ראפ י"א ןיא ןעגנידראפ וצ תוריד ךאסא טימ עדייבעג
011-972-52-715-6761 .ג.ד.א םירעש האמ ,הלואג יוו ,רעטנגעג עלא ןיא תוריד ענייש ךיוא ןבאה רימ
KALLAH! When setting up your new home, make sure you have the purest and safest
products. You deserve the best! Call Natural Splendor for all your skincare and cosemetic
needs at 718-388-1371 *Special discounts and giveaways on kallah orders!
Accommodating Hours.
Gentle & Professional.
Manicure • Pedicure • Waxing • Tinting • Facials
ELECTROLYSIS
Call or Text Matty
917.710.4950
56 Harrison Ave.
Manicure
Pedicure
Waxing
Massage
Tinting
Professional Acne Treatment
FACIAL
by the famous Rina
Professional Makeup Artist On Premises *limited time only
SPECIAL
ACNE FACIAL
plus 'organic peal'
all for $89.99
We carry a full line of long lasting CARELINE Makeup
(exclusive)
(we deliver)
)רענטייל( א"טילש ןיבאל בוד המלש ברה בוך לזמ )ץ"כ( א"טילש רעגרעבנעזאר רזעלא המלש ברה
ןאדנאל - 'יחת האל הנח תרמ הלכה יסנאמ - ו"ינ ןועמש השמ רמכ ןתחה
םיכודיש
ןתחה דצ ןושש לוק הלכה דצ החמש לוקו
)רעטטעג( ו"יה רעניוו הנוי 'ר בוך לזמ )סייוו( ו"יה רעטכעוו בייל םהרבא 'ר
ןאדנאל - 'יחת רתסא תרמ הלכה י"ק - ו"ינ אפיל ט"וי 'יננח רמכ ןתחה
)ךילמייה( ו"יה קאטשנייוו השמ יכדרמ 'ר בוך לזמ )דלעפנירג( ו"יה אדנאל נ"רב םולש 'ר
ס”מוו - 'יחת לדייא תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ יבצ רמכ ןתחה
)ףפאליפ( ו"יה ןאמפיוק עטנ ןתנ 'ר בוך לזמ )ראלק( ו"יה רעווארב השמ ןועמש 'ר
ס”מוו - 'יחת לחר 'יח תרמ הלכה י"ק - ו"ינ ריאמ קחצי רמכ ןתחה
)רעגרעבצרעוו( ו"יה גינעה ןימינב ןתנוי 'ר בוך לזמ )גרעבנעזאר( ו"יה ןייטשראמראמ יבצ ילתפנ 'ר
י"ק - 'יחת םירמ תרמ הלכה ס"מוו - ו"ינ דוד רמכ ןתחה
טאווירפ ןסעומשכרודא ךיז א"טילש ןייטש ילתפנ ברה ךאווטימ עדעי ןפור ןעק'מ
718-650-6254 ףיוא טכאנייב 10:00 זיב 9:00 ןופ זיא ןפור וצ טייצ יד .טונימ 10 ראפ
וכיזל
!םיברה
יכדרמ 'ר נ"על םסרפתנ
ל"ז עשוהי םייח ר"ב
·×nì· ¬a jìuow ¬ ìx ot×t j··r ìx o··ntuxu>ux ·* ow·t oo×o¬×o
j쬷o jìo >··o +o nì>uo j·× ¬oìua x°> naw ¬u>·>¬un
n·:+nn n:un y¯:i - n|+m5 uooui ·: o·o
:oxu· x:·>p - [+uo·x uoxu>
office@winterclub.co.il ¦ a:z-z-s=o-z:-zz
665 BEDFORD AVE. .החפשמ עצנאג יד ראפ רעזעלג ןגיוא ןופ לאווסיוא רעגיזיר
25% OFF
ON THE FOLLOWING BRANDS:
D & G | DKNY | Versace | Brooks
Brothers | Coach | Burberry | Tury
Burch | Vogue | Polo | Ralph loraine
| Ray Ban | Mont Blanc | Fendi.
ONE WEEK
GRAND OPENING
S P E C I A L
1
5
%
O
F
F
O
N
A
L
L F
R
A
M
E
S

םיליבא םוחינ
ו"יה לשרעה 'בה ונבו ו"יה ץטראווש רשא 'ר ה"ומ לצא
ק"שע דע 77 Lee Ave. ותיבב ה"ע הרש ותב תריטפ לע
Dr. Boris Petrikovsky
Dr. Joseph Abraham
Dr. Lisa Eng
Dr. Windi Mirkovic
At Our
Partner,
In Your
Community
445 PARK AVE.
bet, Kent & Franklin
718.963.0800
גרובסמאיליוו וצ לאטיפש עטסטנאנ יד
NEW!
EXTENDED
LATE HOURS
AVAILABLE
OPEN TILL 7:00 PM
CALL FOR YOUR APPT.
MEDICAL DEPT.
Adults & Kids
REHABILITATION DEPT.
Occupational, Physical, Pool & ץיווש therapy
16 SUMNER PL. Flushing/Broadway | 718.336.9500 | www.ahavamedical.com
זיב ןעפא
11:00
טכאנייב
SUNDAY - THURSDAY
- FRIDAY TILL 5PM -
!רמועב ג"ל דובכל
ןופ לאווסיוא עיינ עסיורג א ןעמוקאבניירא ןבאה רימ
!ךעלצנער םיענ דנערב ,עקראטש ןוא ענייש עטכייל ראג
· Kallahs
· Nurslng
· Mothers/Mechltenlsta
· Young Teens
· Crandnothers
Braun's Lingerie
186 Penn St. 718-387-2696
Òpen 11-7. Closed Mondays
Òur
Lxperlence
wlll enhance
your
Wardrobel
írlendly servlce.
Lxpert ílttlng.
íree Alteratlons.
Creat Clft
w
lth S100
purchase
718.596.8700 · 505 FLUSHING AVE

Sunday-Thursday 12:00-7:00 Friday 11:00-3:00
FINE LINGERIE
FREE
CONVERTING
on Thursday
Purchases
Attention
Kallahas:
Come in for
a great ft &
big selection
P.S Kahn Bedford-Morton Area
Call anytime 718-782-4385 347-452-4801
Haircutting, Blowing
and Hair styling.
Wash/Set..
For the special price of:
Haircuts=12 • Blows=15
Hair Styles=20 • Sheitelach=30
SURELLES SKIRTS
New spring colored skirts arrived
will be coming iy"h to
Suson V'Simcha
213 Lee Ave.
Sunday & Monday
12:30 - 8:00pm
Accessories | Headsets | Audio Cables | Loadings 'יעשי לאומש ןרק | Prepaid Refills
UNLIMITED VERIZON SERVICE
ONLY $30 PER MONTH
TALK & TEXT
דיורדנע ע'רשכ ןבאה רימ
ליעמיא טימ סןואפ
.ספפע ע'רשכ ןוא
Sprint Unlimited. Talk & Text $25
ןיירא סע טגנערב !קעווא טשינ סאד טפראוו ?ןסירוצ תיציצ רעייא ךיז ןבאה
!יינ יוו שממ ןפינקרעביא סע ךייא ןלעוו רימ שטניל 27 סרענילק יסראמ וצ
Shmuli Just
718.680.2960
|
justclean45@yahoo.com
24 Hour Service
Fully Insured
Satisfaction Guaranteed
SELLING
ONLINE?
Good Ranking | Good Products | Low Prices | Brand Name | Brand New w/ UPC
NO STORAGE
OR WAREHOUSE
NEEDED
WE WILL SHIP
YOUR ITEMS TO
YOUR AMAZON
FBA FOR FREE
For serious inquiries, contact: deals2sellonline@gmail.com
CONTACT US &
WE WILL SEND
YOU DEALS
AS THEY COME IN
NO MORE THAN
2 SELLERS PER ITEM

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->