Wang Xueting and Cao Shengshuo-1
AspenHYSYS

“”

“”

“”


+ ∇ ⋅ ∇ = ∇ ⋅ +


+ ∇ ⋅ ∇ = ∇ ⋅ +


+ ∇ ⋅ ∇ = ⋅ ∇ +


∇·−–


’’

×

×

×

Ρ

μm

×=

ρω

ϕ

= −


− = ϕ
− =

β
β
ε ω ρ

− =α

=

ω

ɑ
β
ε
λ
ɳ
ρ
ν

−’


−’
−’

−’

−’

μμ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful